Hagmans HP Binder B-komp Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hagmans HP Binder B-komp Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön."

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Käyttöalue Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön. Tuotenumero Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Hagmans Kemi AB Osoite Förläggarevägen 2 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Ruotsi Sähköposti Verkkosivu Puhelin +46 (0) Telefax +46 (0) Nimi Sähköposti Puh. (työ) Gunilla Markkola +46 (0) Hätäpuhelin Aputyyppi +46 (0) Kemiakuten ( Ruotsi) +46 (0) Kemiakuten /ulkomailla ( Ruotsi) 2. KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Nro Aineosan nimi EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 1 Isoforonidiamiini % C,R21/22 - R34 - R43 - R52/53 2 Bentsyylialkoholi % Xn,R20/22 Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen TIEDOT AINEOSISTA Osassa 2 mainitut R-lausekkeet ovat kokonaisuudessaan osassa VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Syövyttäviä TERVEYS Syövyttävää. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. TULIPALO JA RÄJÄHDYS Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi. YMPÄRISTÖ Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 1(6)

2 4. ENSIAPUOHJEET HENGITYS Raitis ilma. Hakeuduttava lääkärin hoitoon vaivojen ilmetessä. IHOKOSKETUS Saastuneet vaatteet riisuttava välittömästi. Iho pestävä huolellisesti vedellä ja saippualla. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmestyy haavoja tai ärsytys jatkuu. ROISKEET SILMIIN Poistettava mahdolliset piilolinssit ja huuhdeltava vedellä vähintään 15 minuuttia (pidettävä silmäluomet erillään). Lääkäriin. NIELEMINEN Huuhdeltava suu vedellä. Juo pari lasillista vettä tai maitoa. Potilas siirrettävä viipymättä lääkäriin. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Jauhe, vaahto tai hiilidioksidi (CO2).Vesisumu. SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ Älä käytä suorasuihkua. ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä savukaasuja. Palon aikana syntyy hiilioksideja ja typpioksideja. ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN Tulipalon yhteydessä käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. Tulelle alttiit säiliöt siirrettävä välittömästi tai jäähdytettävä niitä vedellä. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Henkilökohtaisten suojaimien ohjeet kohta no. 8 alla. TURVATOIMET YMPÄRISTÖN SUOJAAMISEKSI Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön, eikä maaperään. Jätteen käsittelyä ja hävittämistä käsittelevät ohjeet kohta no. 13 alla. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI KÄSITTELY Käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, ks kohta 8.Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. On oltava mahdollisuus silmien huuhteluun. Tutustu tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen kuin aloitat työt epoksituotteilla. Työturvallisuusohjeet jotka käsittelevät epoksituotteiden käyttöä, on noudatettava. VARASTOINTI Säilytettävä hyvientuuletetussa paikassa. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Säilytetään huoneenlämpötilassa. 2(6)

3 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET TYÖPERÄISEN ALTISTUKSEN TORJUNTA Työpaikka ja työmenetelmät suunnitellaan niin, että suora kosketus tuotteen kanssa estetään. Työpaikalla tulee olla silmänhuuhtelumahdollisuus. HENGITYKSENSUOJAUS Hengityssuojainta ei normaalisti tarvita. Katso, että ilmanvaihto on hyvä. SILMIENSUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä silmäsuojainta KÄSIENSUOJAUS Suoran kosketuksen vaaran tai roiskevaaran esiintyessä käytettävä suojakäsineitä. Sopiva käsinemateriaali: (ilmoitettava materiaali) Neopreenikumi. Butyylikumi. Nitriilikumi IHONSUOJAUS Suorakosketusvaaran tai roiskevaaran esiintyessä käytettävä suojavaatetusta. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto: Väri: Haju: Liukoisuus veteen Neste. Kellertävä. Ammoniakki. Osittain vesiliukoinen. Fysikaaliset ja kemialliset parametrit Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph liuos ~ 12 Kiehumispiste > 200 C Leimahduspiste ~ 105 C Tiheys ~ 1010 kg/m³ Viskositeetti ~ 400 mpas Sekoitussuhde A: 2 B:1 tilavuusosaa VOC ~ 0 g/l * * Benzyl alcohol is not included as VOC since it reacts when the product harden. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS STABIILISUUS Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT Vahvat hapot. 3(6)

4 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT HENGITYS Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja huimausta. IHOKOSKETUS Syövyttävää. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. ROISKEET SILMIIN Syövyttävää. Syöpymisvammoja silmissä. Pysyvä näkövamma, sokeus. NIELEMINEN Terveydelle haitallista nieltynä. Voi syövyttää suuta, ruokatorvea ja mahalaukkua. HERKISTYMINEN Tuote on todistetusti ihoa herkistävä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE MYRKYLLISYYS VESIELIÖILLE Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Liuote : Helposti hävitettävä Häviää suhteellisen nopeasti luonnollisten mikro-organismien vaikutuksesta. BIOKERTYVYYS Liuote: Ei keräänny vesistöissä. Estä aineen joutuminen luontoon. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY YLEISTÄ Kovettunut materiaali ei ole ongelmajätettä. Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.. 4(6)

5 14. KULJETUSTIEDOT Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Ei Ei arvioitu YK-numero 2735 TUOTTEEN NIMI JA KUVAUS: POLYAMINES. LIQUID. CORROSIVE. N.O.S. (Isophorondiamine) ADR/RID (VAK-Maantiekuljetus/-Rautatiekuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä III Varoituslipuke 8 Vaaran tunnusnumero 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine. IMDG (Merikuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä III Sivuvaara EMS F-A S-B Merta pilaava Ei IATA (Ilmakuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä III Varoituslipuke KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Syövyttäviä EY-merkintä Ei Kyllä Ei arvioitu VAROITUSETIKETTIIN MERKITYT AINEOSAT Isoforonidiamiini (25-30 %), Bentsyylialkoholi (35-40 %) R-LAUSEKKEET Nro R-lauseke R34 Syövyttävää. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-LAUSEKKEET S-26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28.2 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). MUUT MERKINTÄLAUSEKKEET Direktiivi 2004/42/EY: VOC raja arvo (lk A/j) 500 g/l (2010). Tämä tuote sisältää g/l VOC, ks kohta 9. 5(6)

6 VIITTEET Raaka-ainetoimittajan antamat tiedot. 16. MUUT TIEDOT TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin. Tekstissä saattaa olla lauseita jotka eivät ole vielä käännetty. Toivomme että teillä olisi ymmärrystä tässä asiassa, ja aiomme korjata tämän ongelman mahdollisimman pian. Muutoksia on tehty kohtiin: 1, 2,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15,16. Pakkauksen merkinnät muuttuvat seuraavan etikettipainatuksen yhteydessä. LUETTELO KEMIKAALIA R-LAUSEKKEISTA Nro R-lauseke R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 6(6)

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Kemiallinen nimi Käyttötarkoitus Polyamiini emulsio Kovete 2-Komp. Lattiamaalit Tuotenumero 96391 96392 96394

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Hagmafloor Epoxyspackel komp B,Hagmans Epoxispackel Komp B,Stålplast Epoxy Filler Komp B

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 16-kesä-2010 Muutosnumero: 0 1. AINEEN

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti 1 (7) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76260 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22-04-2005 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22-04-2005 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Bayer KAUPPANIMI KEMIALLINEN NIMI Polyakrylaatti/akryyliamidi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22.11.2007 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 13.03.2006 ULTRAFLEX S2 MONO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22.11.2007 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 13.03.2006 ULTRAFLEX S2 MONO 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Rescon Mapei KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Jauheliima. Tuotenumero 1701008000200

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi PIX105= FENNOFLOC F 105 1.1.2

Lisätiedot

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo Käyttöturvallisuustiedote 91/155/ETY:n ja ISO 11014-1 standardin mukaan Painopäivämäärä: 21.04.2005 Sivu: 1/6 1. Kemikaalin ja toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotetiedot Kauppanimi Icosit KC 340/45

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: 19.11.1998 Edellinen päiväys*: 28.07.1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: 19.11.1998 Edellinen päiväys*: 28.07.1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot