Hagmans Golvbeläggning HP Plus, komp B Muunnettu Sykloalifaattinen Amiini. Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hagmans Golvbeläggning HP Plus, komp B Muunnettu Sykloalifaattinen Amiini. Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön."

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Kemiallinen nimi Käyttötarkoitus Muunnettu Sykloalifaattinen Amiini. Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön. Tuotenumero Valmistaja Yritys Hagmans Kemi AB Osoite Förläggarevägen 2 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Sverige/Sweden/ Ruotsi Sähköposti Verkkosivu Puhelin +46 (0) Telefax +46 (0) Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola +46 (0) Ruotsi Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika +46 (0) Kemiakuten ( Ruotsi) (0) Kemiakuten /ulkomailla (Ruotsi) VAARAN YKSILÖINTI YLEISTÄ Oire: Katso kohta no. 11. Syövyttäviä TERVEYS Voimakkaasti syövyttävää. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. TULIPALO JA RÄJÄHDYS Ei tulenarkaa. YMPÄRISTÖ Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 1 ( 7)

2 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Nro Aineosan nimi EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 1 Bentsyylialkoholi < 50 % Xn,R20/22 2 Isoforonidiamiini % C,R21/22 - R34 - R43 - R52/53 3 1,3-Bentseenidimetaaniamiini % C,R20/22 - R35 - R43 - R52/53 4 Epoksi polyamiini adukti % Ei tarvitse merkitä 5 4-tert-Butyylifenoli % Xi,N,R36/37/38 - R51/53 Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen TIEDOT AINEOSISTA Osassa 3 mainitut R-lausekkeet ovat kokonaisuudessaan osassa ENSIAPUTOIMENPITEET ERITYISET OHJEET Jos on epävarmuutta, hakeudu lääkärin hoitoon. Näytä etiketti, jos se on mahdollista. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. HENGITYS Raitista ilmaa ja lepoa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. IHO Riisu kastuneet vaatteet. Huuhtele iho runsaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmestyy haavoja tai ärsytys jatkuu. ROISKEET SILMIIN Huuhdeltava heti vedellä vähintään 15 minuuttia (silmäluomet erillään) ja mentävä lääkärille. Huuhtelua jatkettava myös matkalla lääkärille. NIELEMINEN Ei saa oksettaa!. Juotava pari lasillista vettä tai maitoa. Yhteys lääkäriin. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Sammutusaine: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai hiekka. SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ Ei saa käyttää suoraa vesisuihkua. ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä savukaasuja. Ammoniakkikaasua saattaa vapautua korkeissa lämpötiloissa. Hiilimonoksidia voi muodostua epätäydellisen palamisen yhteydessä. ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN Käytettävä hengityslaitetta ja muita suojavarusteita. Sammutusvesi voi olla voimakkaasti syövyttävää. Sammutusvettä ei saa laskea viemäriin. Palojätteistä ja sammutusvedestä huolehdittava paikallisten määräysten mukaan. 2 ( 7)

3 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Henkilökohtaisten suojaimien ohjeet kohta no. 8 alla. OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön, eikä maaperään. PUHDISTUSOHJEET Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin. Kerätään talteen. Jätteen käsittelyä ja hävittämistä käsittelevät ohjeet kohta no. 13 alla. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI ERITYISET KÄYTTÖTAVAT Voimakkaasti syövyttävää. Työpaikalla oltava silmienhuuhtelulaite. Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. Varottava roiskeita silmiin tai käsille. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. KÄSITTELY Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. Työpaikalla oltava silmienhuuhtelulaite. Käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, ks kohta 8. VARASTOINTI Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä kuivana. Älä käsittele kertamuovituotteita ennenkuin olet tutustunut toimitettuihin tiedotteisiin. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA Työpaikka ja työmenetelmät suunnitellaan niin, että suora kosketus tuotteen kanssa estetään. Työpaikalla tulee olla silmänhuuhtelumahdollisuus. Henkilöt, joilla on todettu allergiataipumus (nk atopia) eivät saa työskennellä tuotteen kanssa. HENGITYKSENSUOJAUS Ei yleensä tarpeen normaalikäytössä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä kasvosuojainta suuria määriä käsiteltäessä. SILMIENSUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä silmäsuojainta KÄSIEN SUOJAUS Suoran kosketuksen vaaran tai roiskevaaran esiintyessä käytettävä suojakäsineitä. Sopiva käsinemateriaali: (ilmoitettava materiaali) Neopreenikäsineet. Butyylikumi. Nitriilikumi tai PVC. IHONSUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojavaatteita. Käytä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta (esim. kertakäyttö suojavaatteita). Saastunut vaatetus riisuttava välittömästi. 3 ( 7)

4 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Väri Haju Neste. Väritön. Ammoniakki. Fysikaaliset ja kemialliset parametrit Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus Kiehumispiste > 200 C Leimahduspiste 110 C Höyrynpaine 1,8 mmhg 21 C Tiheys 1040 kg/m³ Tiheys komp A + B 1340 kg/m³ Sekoitussuhde A 78 B 22 (painoosaa) VOC ~ 0 g/l * VOC komp A + B ~ 21g/l * * Bentsyylialkoholi ei ole mukana VOC luvussa, koska se reagoi kovettumisessa. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS STABIILISUUS Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Voimakkaasti syövyttävää. Vältettävä kosketusta seuraavien aineiden kanssa: Natriumhypokloriittia. Orgaaniset hapot (esim. etikkahappo, sitruunahappo). Tuote syövyttää hitaasti kupari, alumiini-, sinkki- ja sähkösinkitty pinnat. Välttää kosketusta: Reaktiiviset metallit (esim. natrium, kalsium, sinkki jne.). Materiaalit, jotka reagoivat hydroksyyliyhdisteiden kanssa. Hapetin VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT Reaktio peroksidien kanssa voi aiheuttaa peroksidin voimakkaan hajoamisen ja mahdollisesti synnyttää räjähdyksen. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Palon aikana voi muodostua terveydelle vaarallisia kaasuja. Vaaralliset hajoamistuotteet: hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja typpioksideja. Typpihappo (HNO3), Ammoniakki. Aldehydi. Kovettumisaika: 5-7 päivän. (HUOM! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 10 C). 4 ( 7)

5 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Akuutin myrkyllisyyden testaustuloksia 4-tert-Butyylifenoli LD50(Nieleminen) 2951 mg/kg Rat LD50(Ihokosketus) 2288 mg/kg Rabbit Bentsyylialkoholi LC50(Hengittäminen) > 4178 mg/l Rat LD50(Nieleminen) 1230 mg/kg Rat LD50(Ihokosketus) 2000 mg/kg Rabbit Isoforonidiamiini LD50(Nieleminen) 1030 mg/kg Rat LD50(Ihokosketus) 1840 mg/kg Rabbit 1,3-Bentseenidimetaaniamiini LD50(Nieleminen) 930 mg/kg Rat ERITYISET OHJEET Henkilöt, joilla on todettu allergiataipumus (nk. Atopia) eivät saa työskennellä tuotteen kanssa. HENGITYS Voi aiheuttaa syöpymisvammoja hengityselimissä. Höyryt voivat vaikuttaa keskushermostoon, ja aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua ja huimausta. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa: Tajuttomuus, hengenahdistus. IHO Voimakkaasti syövyttävää. Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. Voi tunkeutua ihon läpi. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Voi aiheuttaa oireita, kuten yskää, päänsärkyä, väsymystä, huimausta, pahoinvointia, oksentelua, suurina pitoisuuksina hengitysvaivoja ja tajuttomuutta. ROISKEET SILMIIN Voimakkaasti syövyttävää. Syöpymisvammoja silmissä. Voi aiheuttaa pysyvän näkövamman, mahdollisesti sokeutumisen. NIELEMINEN Voimakkaasti syövyttävää. Terveydelle haitallista nieltynä. Voi syövyttää suuta, ruokatorvea ja mahalaukkua. Voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä, huimausta ja heikentää reaktiokykyä. HERKISTYMINEN Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 5 ( 7)

6 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE EKOTOKSISUUS Haitallista vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Päästö vesistöön voi nostaa ph:ta ja sen myötä aiheuttaa vedessä elävien organismien vahingoittumisvaaran. Tuote sisältää ympäristövaarallisiksi arvioituja aineita. KULKEUTUVUUS Matala vesiliukoisuus. PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Pääasiallisten aineosien odotetaan olevan biologisesti hajoavia. BIOKERTYVYYS Bioakkumulointi ei todennäköistä. Itse tuotteesta ei ole olemassa testituloksia ympäristömyrkyllisyydestä. Estä päästöt ympäristöön. Tietojen kerääminen jatkuu 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT YLEISTÄ Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan. Kovettumatonta tuotetta on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Kovettajaan jäämät voidaan sekoittaa Komp. A avoimessa astiassa. Kovettunut materiaali, vaaraton jäte. JÄTERYHMÄ EU:n alueella tapahtuvaan jätteen poistoon sovelletaan asiaankuuluvaa EWC-koodia. EWC-koodit on yleensä jaettu toimialan mukaan. "Annettu EWC-koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC-koodin." Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia. 14. KULJETUSTIEDOT Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Ei Ei arvioitu YK-numero 2735 RAHTIUKIRJAN MUKAINEN NIMITYS/OIKEA TEKNINEN NIMI Syövyttävä amiini, neste n.o.s (cykloaliphatic amine) ADR/RID (VAK-Maantiekuljetus/-Rautatiekuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä II Varoituslipuke 8 IMDG (Merikuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä II Sivuvaara EMS F-A S-B Merta pilaava Ei IATA (Ilmakuljetus) Luokka 8 Pakkausryhmä II Varoituslipuke 8 MUITA TIETOJA Tunneli koodi (E) 6 ( 7)

7 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Syövyttäviä EY-merkintä Ei Kyllä Ei arvioitu VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET Bentsyylialkoholi (< 50 % ), Isoforonidiamiini (15-30 %), 1,3-Bentseenidimetaaniamiini (15-30 % ), 4-tert-Butyylifenoli (5-10 %). R-LAUSEKKEET Nro R-lauseke R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-LAUSEKKEET S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S-26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S-45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. ERÄITÄ VALMISTEITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET Direktiivi 2004/42/EY: VOC raja arvo (lk A/j) 500 g/l (2010).Tämän toutten VOC pitoisuus: komp A+B< 40 g/l. VIITTEET Raaka-ainetoimittajan antamat tiedot. 16. MUUT TIEDOT TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Vain ammattikäyttöön. Tekstissä saattaa olla lauseita jotka eivät ole vielä käännetty. Toivomme että teillä olisi ymmärrystä tässä asiassa, ja aiomme korjata tämän ongelman mahdollisimman pian. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tietot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin. Muutoksia on tehty kohtiin: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA Nro R-lauseke R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. KOULUTUSOHJEET Tutustu tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen kuin aloitat työt epoksituotteilla. Työturvallisuusohjeet jotka käsittelevät epoksituotteiden käyttöä, on noudatettava JULKAISTU ( 7)

Hagmans HP Binder B-komp Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön.

Hagmans HP Binder B-komp Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Käyttöalue Kovete Lattianpäällystysaine Vain ammattikäyttöön. Tuotenumero 97122 Kotimainen valmistaja /

Lisätiedot

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Kemiallinen nimi Käyttötarkoitus Polyamiini emulsio Kovete 2-Komp. Lattiamaalit Tuotenumero 96391 96392 96394

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Hagmafloor Epoxyspackel komp B,Hagmans Epoxispackel Komp B,Stålplast Epoxy Filler Komp B

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti 1 (7) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76260 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 16.10.2012 Edellinen päiväys: 27.6.2011 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 008

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lypsykoneiden ja tilasäiliöden pesuaine, desinfioiva

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lypsykoneiden ja tilasäiliöden pesuaine, desinfioiva X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi SUPERAAMU

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lypsykoneiden ja tilasäiliöden pesuaine, desinfioiva

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lypsykoneiden ja tilasäiliöden pesuaine, desinfioiva x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi EMÄKSINEN

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi EMÄKSINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi PIX105= FENNOFLOC F 105 1.1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS10 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi tunnettuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivien

Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi tunnettuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivien KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8220, 3308-1 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22.11.2007 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 13.03.2006 ULTRAFLEX S2 MONO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22.11.2007 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 13.03.2006 ULTRAFLEX S2 MONO 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Rescon Mapei KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Jauheliima. Tuotenumero 1701008000200

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS25 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT Alkalinen puhdistusaine.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.12.2010 Edellinen päiväys: 20040720 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ATAvohammasrasva

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUS- TIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUS- TIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUS TIEDOTE 1. 20090728 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT SDSID: 1/7 20090728 Käyttötarkoitus: Metallografisten näytteiden suojaamiseen Pakkauksen koko: 400 ml

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER PROFI-DICHT PRIMER Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 29.05.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PROFI-DICHT

Lisätiedot