PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto AIKA klo 18:00-18:54 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 4 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 5 4 KUNNANHALLITUKSEN VAALI 6 5 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / PUDASJÄRVENTIEN RISTEYSALUEEN LÄHIYMPÄRISTÖ 9

2 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hyttinen Anja Seppänen Petteri 18:00-18:54 puheenjohtaja Moilanen Tuulikki 18:00-18:54 1. varapj. Väisänen Aarre 18:00-18:54 2. varapj. Anttonen Raimo Haapalainen Mari Haapalainen Markku Heikkinen Jorma Hiltunen Juha Holappa Erkki Huusko Eero Kemppainen Eero Kemppainen Tuulikki Moilanen Erkki Moilanen Kalevi Niinivaara Maria Oikarinen Hilkka Peltola Harri Sirkeinen Unto Sutinen Anna-Maija Uusitalo Anna-Kaarina MUU Rajala Seppo 18:00-18:54 kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula 18:00-18:54 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Petteri Seppänen Puheenjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aarre Väisänen Unto Sirkeinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo kunnanvirastossa.

3 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VALT 1 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko kouk seen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähe tet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko kouk ses sa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lul la. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä hin tään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI VALT 2 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy täkir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään va littua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin pää tä. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Väisänen ja Unto Sirkeinen.

5 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI 2487/01.011/2012 KH 5 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heen joh ta jan sekä tarpeellisen määrän va ra pu heen joh tajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt ly hyemmäs tä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va li taan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi va ra pu heen joh ta jaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va li taan kahden vuoden toimikaudeksi. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee valtuuston puheenjohtajan ja kaksi va ra pu heenjoh tajaa kuluvan kuntavaa li kau den loppuajalle. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. VALT 3 Esitys: Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kuluvan kuntavaalikauden lop pu ajaksi. Päätös: Valtuuston puheenjohtajaksi kuluvan kun ta vaa likau den loppuajaksi valittiin Petteri Sep pä nen, valtuuston 1. va ra pu heen joh ta jak si Tuulikki Moilanen ja 2. va ra pu heenjoh ta jak si Aarre Väisänen.

6 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI 2487/01.011/2012 KH 6 Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kun nan hal li tukses sa on yhdeksän jäsentä. Kuntalain 19 :n mukaan toi mieli men jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuus to ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kun talais sa toisin säädetä. Kunnanhallituksen johtosäännössä ei ole asiasta mainintaa. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toi mi kau des ta päättää asianomainen toimielin.valtuusto on valinnut kunnanhallituksen toimikaudeksi Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa likel poi nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toi mi va kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te li jä nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen kä si tel täväk si tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har joit ta vas sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yh tei sö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti kä si tel tävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyö tyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh ti van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimi eli men puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun nan hal lituk seen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yh teisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vas taa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäse nis tä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan mää rää misval las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia hen ki löi tä. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä, val tuu tet tu ja lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syys tä muuta johdu. Vaatimus koskee sekä varsinaisia jä seniä että varajäseniä. Jos luvuksi tulee murtoluku, se on koro tet ta va ylempään kokonaislukuun. Em. säännöksen perus teel la kunnanhallituksen yhdeksästä jäsenestä ja va ra jäse nes tä naisia ja miehiä on oltava kumpiakin neljä.

7 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä 1. valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja näille kul le kin henkilökohtaisen varajäsenen kuluvan kuntavaalikauden loppuajalle; ja 2. valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. VALT 4 Esitys: Valtuusto 1. valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja näille kul le kin henkilökohtaisen varajäsenen kuluvan kun ta vaa likau den loppuajaksi; ja 2. valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kun nanhal li tuk sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskustelun kuluessa Aarre Väisänen ehdotti kun nan hal lituk sen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi va ra jä se nikseen seuraavia: Jäsen Harri Peltola Unto Sirkeinen Mari Haapalainen Jorma Heikkinen Eero Huusko Anna-Kaarina Uusitalo Hilkka Oikarinen Anja Hyttinen Juha Hiltunen Varajäsen Jouko Heikkinen Teemu Holappa Tuulikki Kemppainen Raimo Anttonen Arvo Mikkonen Marketta Moilanen Maria Niinivaara Anja Peura Erkki Holappa Erkki Moilanen ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Yrjö Heik kistä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi ehdokkaita kunnan hal li tuk seen olevan enemmän kuin on paikkoja. Harri Pel to la vaati suhteellisen vaalin järjestämistä. Unto Sir keinen, Aarre Väisänen ja Markku Haapalainen kannattivat Pel to lan esi tys tä. Valtuusto päätti puheenjohtajan esi tyk sestä, että ehdokaslistat on jätettävä puheenjohtajalle klo men nes sä ja vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan klo Kokous keskeytettiin klo

8 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja Eero Huusko an toi ilmoituksen vaalin tuloksesta valtuuston pu heen joh tajal le. Kokous jatkui klo Todettiin, että kaikki val tuu tetut olivat paikalla. Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti kunnanhallituksen vaalin tulok sen valtuustolle seuraavasti: Jäsen Peltola Harri Matti Sirkeinen Unto Olavi Haapalainen Mari Tuulia Heikkinen Jorma Tapio Huusko Eero Olavi Uusitalo Anna-Kaarina Oikarinen Hilkka Helena Hyttinen Anja Tellervo Hiltunen Juha Tapani Varajäsen Heikkinen Jouko Ensio Holappa Teemu Tapio Kemppainen Sisko Tuulikki Anttonen Raimo Herman Tapio Mikkonen Arvo Matti Moilanen Riitta Marketta Niinivaara Maria Kristiina Peura Anja Tellervo Holappa Erkki Johannes Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Peltola ja va ra pu heen joh ta jak si Unto Sirkeinen. Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo ja suhteellisen vaalin järjestämistä varten klo

9 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / PUDASJÄRVENTIEN RISTEYSALUEEN LÄHIYMPÄRISTÖ 522/41.412/2009 MAANKTMK 33 Kirkonkylän asemakaavan muuttamisesta Pudasjärventien ris teys alu een lähiympäristössä on laadittu oheisma teri aalin mu kai nen kaa va ehdo tus luon nos vai heen kuu le mi sessa saadun pa laut teen ja maan omis taja neuvot telun poh jalta. Asema kaa van laatija arkkiteh ti Ul la-maija Oi karinen esittelee kaa vaeh do tuksen maan käyttö toimikunnan kokouk sessa. Lisätietoja: aluearkkitehti Liisa Korhonen Päätös: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksen koskien Pudasjärventien ris teys alu een lähiympäristöä ja asettaa sen julki ses ti näh tä ville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä asian omais ten vi ran omais ten lausun not. KH 184 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä asianomaisten viranomaisten lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. MAANKTMK 3 Saadun palautteen pohjalta kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu Neuvottelussa todettiin, että maaperän pilaantuneisuus tulee ottaa kaavoituksessa huomioon. Jos alueelle sijoitetaan asumista, tulee varmistua siitä, että alueella toteutuvat terveellisen ympäristön edellytykset. Asia voidaan selvittää riskiarvioinnilla. Pilaantuneen maa-alueen saa-merkintä tarkistettiin koskemaan tutkimusten mukaista pilaantunutta maa-aluetta. Lisäksi rakennusalaa supistettiin saastuneiden maa-alueiden kohdalla. Kaavamerkintöjä ja selostusta korjataan ja täydennetään lausuntojen sekä tehtävien lisäselvitysten perusteella. Sovittiin, että järjestetään vielä uusi viranomaisneuvottelu.

10 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Kaavoittaja neuvotteli maanomistajan kanssa jatkotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta rakennuksen käyttötarkoitukseen. Riskiarvioinneista saatujen tarjousten perusteella sen kustannukset todettiin liian korkeiksi. Pilaantuneen maa-alueen merkintää laajennettiin koskemaan varikkorakennuksen halliosaa, jonka alla olevan maaperän puhtaudesta ei voida olla varmoja. Merkintä tarkoittaa sitä, että jos halliosan nykyistä käyttötarkoitusta halutaan muuttaa esimerkiksi asumiseen, tulee riskiarviointi ja mahdolliset puhdistukset tehdä, jotta terveellisyydestä voidaan varmistua. Pohjavesialuetta koskevia erityismääräyksiä korjattiin uusien pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaiseksi. Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin Neuvottelussa todettiin saa-merkintä asianmukaiseksi. Pohjavesialueiden merkintätapaa selkeytettiin. Varikkorakennuksen suojelumerkinnästä keskusteltiin. Maanomistajan kanssa keskusteltiin vielä varsinaisesta rakennussuojelumerkinnästä, mutta ehdotuksessa ollut merkintätapa tuntui sopivimmalta, joten se jätettiin ennalleen. Kaavaehdotukseen tulleista muutoksista on keskusteltu maanomistajan kanssa. Kaavaa ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville. Oheisliitteenä kaavakartta ja -merkinnät. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Päätös: Esityksen mukaisesti. Ulla-Maija Oikarinen ei ollut läsnä asian käsittelyn aikana. KH 15 Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä Mää rä ai kaan mennessä saapui Kainuun ja Poh jois-poh janmaan ELY-keskusten, Kainuun museon sekä Puolangan tek ni sen lautakunnan lausunto. Muistutuksia ei saapunut. Vain Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa oli huo mautat ta-

11 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto vaa kaavasta. Nähtävillä olon jälkeen on käyty neuvotteluja ja tehty kaavaan tarkennuksia ja muutoksia, jotka koskevat pi laan tu neen maa-alueen rajauksia ja sen aiheuttamia ra joituk sia sekä pohjavesialuemerkintöjä. Lisäksi selostusta on täy den net ty. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hy väk syy Kirkonkylän asemakaavan muutoksen. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. VALT 5 Esitys: Valtuusto hyväksyy Kirkonkylän asemakaavan muutok sen. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Valtuusto Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1,2 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutok senhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4 Telefax: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 3,4,5 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät Valitusai ka 30päi vää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen antamispäivästä. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennökse nä sekä to distus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 Kunnanvaltuusto 23.03.2015 AIKA 23.03.2015 18:00-18:45 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 193 Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 16:00-18:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 70 Maakuntahallitus AIKA 27.04.2015 klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot