ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 151"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta AIKA 17:30-19:34 PAIKKA Askolan lukio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA RYHMÄSSÄ TOIMIVAN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 103 LUKION REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUDEN VAHVISTAMINEN 104 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN, TOIMIALASIHTEERIN, KIRJASTON JOHTAJAN JA KOULUJEN REHTOREIDEN SUORITTAMIEN HANKINTOJEN RAJAUS VUODELLE SIVISTYSTOIMEN HANKINTOJEN JA VASTAANOTTOMERKINTÖJEN TEKIJÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE ARVOPOSTIN VASTAANOTTAJAT VUONNA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS 109 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 110 TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vilkki Jouni 17:30-19:34 puheenjohtaja Falck Hanna 17:30-19:34 jäsen Hämäläinen Heli 17:30-19:34 jäsen Kärkkäinen Tommi 17:30-19:34 jäsen Leino Anja 17:30-19:34 Pukkilan edustaja Ridell Taru 17:30-19:34 varajäsen POISSA Berg Anne varapj Kiili Jani jäsen Nirvi Juho jäsen Vettenranta Jari khall edustaja MUU Perjopuro Anne 17:30-19:34 esittelijä Sutinen Leena 17:30-19:34 toimialasihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Jouni Vilkki Leena Sutinen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 28. päivänä marraskuuta 2013 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Heli Hämäläinen Tommi Kärkkäinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 2. päivänä joulukuuta 2013 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVLTK 100 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SIVLTK 101 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Askolan kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden raportointia tehostetaan entisestään. Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin ajalta tietoonsa saatetuksi. Päätös:Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: kunnanhallitus, sivistystoimen eri tulosyksiköt Lisätietoja: Asianomaisten tulosyksiköiden johtajat

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta RYHMÄSSÄ TOIMIVAN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN SIVLTK 102 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan viran perustettavaksi lukien. Kelpoisuusehtona kasvatustieteen kandidaattti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2400 /kk. Hinnoittelukoodi 05PKO011. Päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää julistaa ryhmässä toimivan päiväkodin johtajan viran hakuun. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen, puh tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta LUKION REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUDEN VAHVISTAMINEN SIVLTK 103 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta on kokouksessaan vahvistanut lukion rehtorin opetusvelvollisuudeksi 167,2h/vuosi. Opetusvelvollisuuteen sisällytettiin 3 kurssia fysiikkaa ja 1 kurssi tiedeleiristä. Sivistystoimenjohtajan ja lukion rehtorin keskusteluissa on päädytty yksimieliseen esitykseen siitä, että lukion rehtorin opetusvelvollisuuteen sisällytetään myös ylioppilaskirjoitusten valvonta (1 kurssi) ja Askola-Instituutin johtamiseen liittyvät tehtävät (1 kurssi). Nämä kurssit korvaavat kaksi fysiikan kurssia. Päätösesitys: Sivistyslautakunta vahvistaa Askolan lukion rehtorin opetusvelvollisuuden (167,2h/v) sisällöiksi 1 kurssin fysiikkaa, 1 kurssin tiedeopiskeluprojektista sekä ylioppilaskirjoitusten valvontatehtävät ja Askola-Instituutin markkinointiin ja yhteistyön vetovastuuseen liittyvät tehtävät. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: Sivistystoimenjohtaja, palkkasihteeri, lukion rehtori

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAIKATAULU VUODELLE 2014 SIVLTK 104 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Kunnan hallintosäännön 11 luvussa on säädetty kokousmenettelystä. Hallintosäännön 68 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään, myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 69 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 11 luvussa on säädetty myös läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa. Kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Esittelystä säädetään hallintosäännön 77 :ssä. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunnan kokouksiin lähetetään kokouskutsut / esityslistat viimeistään viisi päivää ennen kokousta lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Esityslistat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta myös Askolan kunnan kotisivuilla Internetissä sekä lähetetään tiedoksi paikallisille tiedotusvälineille. Kokouksen asialista lähetetään salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta tiedoksi myös sivistyslautakunnan jäsenien varajäsenille. Sivistyslautakunnan jäsen kutsuu itse estyneenä tai esteellisenä olleessaan henkilökohtaisen varajäsenensä kokoukseen ja ilmoittaa tilanteesta mahdollisuuksien mukaan lautakunnan puheenjohtajalle tai sihteerille. Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunnantalolla. Erikseen sovittaessa voidaan teemakokouksia ja tutustumiskokouksia järjestää myös muissa sivistyslautakunnan toimipisteissä. Kokoukset aloitetaan klo Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan vuorollaan kaksi jäsentä, jotka tarkastavat pöytäkirjan. Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kunnanvirastolla joka kuukauden ensimmäinen arkimaanantai. Tiedotus tapahtuu kun pöytäkirja on allekirjoitettu. Sivistyslautakunnan ensimmäiset kokouspäivät vuonna 2014 pidetään tiistaina ja tiistaina

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Päätös: Tommi Kärkkäinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Sivistyslautakunnan kokouksiin lähetetään kokouskutsut/esityslistat viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa." Hanna Falck kannatti Tommi Kärkkäisen tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tommi Kärkkäisen ehdotusta äänestävät "EI". Sivistystoimenjohtajan esitystä kannatti kaksi (Anja Leino ja Jouni Vilkki) ja Tommi Kärkkäisen esitystä kannatti neljä (Taru Ridell, Hanna Falck, Heli Hämäläinen ja Tommi Kärkkäinen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Tommi Kärkkäisen muutosehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN, TOIMIALASIHTEERIN, KIRJASTON JOHTAJAN JA KOULUJEN REHTOREIDEN SUORITTAMIEN HANKINTOJEN RAJAUS VUODELLE 2014 SIVLTK 105 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Askolan kunnan hallintosäännön 43 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hallintokunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankintaohjeita. Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on oikeus siirtää em. toimivaltaa alaisilleen tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille määräämiensä rajojen puitteissa. Hallintosäännön 36 :n mukaan hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien perusteella toimielimet ja viranhaltijat voivat käyttää muualla tässä hallintosäännöissä annettua toimivaltaa. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää vahvistaa osaston johtajana toimivan sivistystoimenjohtajan suorittamien hankintojen rajoiksi seuraavat: - suunnittelusopimukset urakkasopimukset hankintasopimukset sivistystoimen toimialasihteerin suorittamien hankintojen rajoiksi seuraavat: - suunnittelusopimukset urakkasopimukset hankintasopimukset Askolan lukion rehtorin, Askolan koulun rehtorin, kirjastonjohtajan, Monninkylän koulun rehtorin, Kirkonkylän koulun rehtorin, Juornaankylän rehtorin, sekä Särkijärven rehtorin suorittamien hankintojen rajoiksi asianomaisen viranhaltijan vastuualueeseen kuuluvien asioiden osalta seuraavat: - hankintasopimukset Esityslistan oheismateriaalina lista Askolan sivistystoimen hankintaviranomaisista vuodelle Päätös:Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: tulosyksiköiden johtajat, kunnan keskus, taloushallinto Lisätietoja: Anne Perjopuro, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN HANKINTOJEN JA VASTAANOTTOMERKINTÖJEN TEKIJÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 SIVLTK 106 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Kunnan hallintosäännön ohjeiden mukaisesti lautakunnan on vastuualueellaan hyväksyttävä tulosyksiköiden määrärahat ja määrärahojen käyttö. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): 1. Sivistyslautakunnan hankintaviranomaisina vuonna 2014 toimivat tulosyksiköiden johtajat, sivistystoimenjohtaja tai toimialasihteeri. 2. Vastaanottomerkinnät laskuihin ja muihin menotositteisiin tekee se henkilö, joka tosiasiallisesti vastaanottaa tavaran, palveluksen tms. 3. Laskujen hyväksyjinä toimivat koulujen rehtorit, yläkoulun ja lukion vararehtorit varsinaisen rehtorin ollessa estynyt sekä kirjastonjohtaja. Kaikki tulosyksiköt esteellisyys ja jääviystilanteissa: laskujen hyväksyjänä - sivistystoimenjohtaja, sivistystoimen toimialasihteeri, sivistyslautakunnan puheenjohtaja. 4. Pääomatalouden hankinnoista ja laskujen hyväksymisestä vastaavat ao.tulosyksiköiden johtajat talousarvion perusteiden mukaisesti. 5. Henkilökohtaiset laskut hyväksyy aina esimies. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: tulosyksiköiden johtajat, kunnan keskus, taloushallinto Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta ARVOPOSTIN VASTAANOTTAJAT VUONNA 2014 SIVLTK 107 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan arvopostin ja muiden arvolähetysten vastaanottajista päättää lautakunta. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Arvopostin vastaanottajina vuonna 2014 Askolan sivistystoimessa toimivat toimialasihteeri, Askolan koulun koulusihteeri ja lukion koulusihteeri. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: Arvopostin vastaanottajat, kunnan keskus Lisätietoja: Anne Perjopuro, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS SIVLTK Askola Areenan käyttöaste - Kouluteiden vaarallisuuden arviointipyynnöt - Sivistystoimi tarkastuslautakunnan kuultavana - Kuntarakenneselvitys sivistystoimen osalta - Opetussuunnitelman uudistustyön eteneminen Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee vt.sivistystoimenjohtajan kokouksessa antaman ajan koh tais katsauksen tie toonsa saatetuksi. Päätös:Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Merkitään pöytäkirjaan Tommi Kärkkäisen esitys siitä, että seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa esitetään Askola Areenan koulujen käyttöaste vuodelta 2013 ja miltä menokohdalta käyttö maksetaan.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET SIVLTK 109 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: - Kevan Yleiskirje 3/2013 Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA SIVLTK 110 Kunnan hallintosäännön 85 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet tava lautakunnalle tekemis tään päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lauta kunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeut taan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tulosyksiköiden johtajien päätöspöytäkirjat ajalta tietoonsa saatetuiksi ja ilmoittaa, ettei käytä tehtyihin pää tök siin otto-oikeutta. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT SIVLTK Lautakunta keskusteli seuraavista asioista: - Talousarvio Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Amistossa lv alkava merkonomikoulutus

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , 104, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 103, 105 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 103, 105 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan sivistyslautakunta Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 10.02.2015 AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 13 EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 Perusturvalautakunta 20.05.2014 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 49 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 466

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 466 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 466 Kunnanhallitus 27.11.2013 AIKA 18:00-21:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 236 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 468 237 KUNNANVALTUUSTON 14.11.2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot