KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (23 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta AIKA klo 15:00-18:02 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 96 Pöytäkirjan tarkastajat 4 97 Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös 98 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 102 Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 103 Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) 104 Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella Muut ajankohtaiset asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Taanila Juha 15:00-18:02 puheenjohtaja Määttä Pasi 15:00-18:02 varapuheenjohtaja Anttila Mervi 15:00-18:02 jäsen Karvonen Jani 15:00-18:02 jäsen Kuismanen Laura 15:00-17:48 jäsen Leminaho Lea 15:00-18:02 jäsen Mäki-Jokela Antero 15:00-17:45 jäsen Tervo Kati 15:00-18:02 jäsen Tuohimaa Mervi 15:00-18:02 jäsen Rötkönen Rauha 15:00-18:02 varajäsen Kumpulainen Tytti 15:00-18:02 KH:n edustaja Höynälänmaa Martti 15:00-18:02 SIVJOH, esittelijä Kosonen Anu-Liisa 15:00-18:02 KTJ, esittelijä Rauvala Kaisa 15:00-18:02 PHJOH, esittelijä Pirkonen Riitta 15:00-18:02 sihteeri POISSA Aheinen Ritva Särkelä Esko jäsen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Juha Taanila Puheenjohtaja Riitta Pirkonen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sivistyspalvelukeskuksessa Kati Tervo Pasi Määttä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sivistyspalvelukeskuksessa

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koulutuslautakunta 95 Ehdotus PJ. Taanila: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Koulutuslautakunta 96 Ehdotus PJ. Taanila: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Mäki-Jokela ja Esko Särkelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Tervo ja Pasi Määttä. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös Koulutuslautakunta Viestintäsuunnittelija Mia Lukkarila on tehnyt Lapin aluehallintovirastolle hallintokantelun, joka koskee lapsen peruskoulupaikan äkillistä muuttamista: Kantelun kohde Kemin kaupungin sivistyspalvelukeskus Menettely, josta kantelu tehdään Haluan tehdä kantelun lapseni peruskoulupaikan äkillisestä muuttamisesta. Poikani on käynyt Kivikon eskarin ja eskariryhmästä kaikki paitsi neljä lasta menevät Kivikon kouluun. Kävimme jo ilmoittautumassa keväällä Kivikolle, kunnes kotiin tuli lappu ettei lap semme mahdukaan sinne. Koulupaikaksi muuttui Takajärven koulu. Takajärven koulu on 2 km päässä kotoa kun taas Kivikolle lapsen koulumatka on 500 m lyhyempi ja sinne vie turval linen pyörätie. Perustelut Minusta lapset tulisi sijoittaa kouluihin eskarin mukaan. Varhaiset kaverisuhteet ovat yllättävän tärkeitä pienille lapsille. Oli sydäntäsärkevää katsoa omaa lasta kun hän meni tutustumaan Takajärven kouluun. Koko luokka oli tuttuja toisilleen paitsi poikani ja kolme muuta lasta Kivikolta. Poikani kaikki parhaat ystävät menevät Kivikon kouluun. Tällaisella toi minnalla ei ainakaan edistetä syrjäytymisen ehkäisemistä. Takajärven koulu on varmasti ai van yhtä hyvä koulu, mutta välimatkan lisäksi olen eniten huolissani lasten syrjäytymisestä. Koulukiusaamista on jo ihan tarpeeksi muutenkin, ryhmään kuuluminen on tärkeää. Eikö esi koulun yksi tarkoitus ole se, että lapset tuntevat toisensa jo kouluun mennessä? Toimenpiteet Käsitän että Kivikon koulu on täynnä ja sinne on jo nyt tulossa suuret luokat. Kemin kaupunki ei ole ottanut koulutussuunnittelussa huomioon kasvavia alueita. Kivikolle on liikaa tulijoita, joten koulua pitäisi ehdottomasti laajentaa tai ainakin rakentaa väliaikainen vii palekoulu, jotta kaikki lapset pääsisivät tuttuun ja turvalliseen kouluun. Asian käsittely Olemme yhdessä muiden lasten vanhempien kanssa kirjoittaneet avoimen kirjeen Kemin kaupungille.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kantelun liitteenä kaupungille osoitettu kirje. LIITE nro 1 Oppilaaksiotosta huoltajat tekivät viisi valitusta Lapin aluehallintovirastoon; aluehallintovirasto on hylännyt kaikki valitukset. Aluehallintovirasto pyytää hallintokanteluun selvitystä ja lausuntoa mennessä. Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta päättää, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpitei siin ja antaa aluehallintovirastolle seu raa van sel vi tyk sen ja lau sun non: Kemin kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen eli kaupunkiin ei ole muodostettu tarkkarajaisia alueita, joilta oppilaat ohjattaisiin aina tiettyyn kouluun. Käytännössä pyritään siihen, että pohjoisen alueen oppilaat sijoittuvat Karihaaran, Kivikon tai Koivuharjun kouluille, keskeisen alueen oppilaat Sauvosaareen, Syväkankaalle tai Takajärvelle ja Ajoksen ja Hepolan alueen oppilaat Hepolaan. Alueiden rajapinnoilta oppilaita voi lukuvuosittain ohjautua myös toisin. Tilat ovat luonnollisesti yksi rajoittava tekijä, kaikissa kouluissa ei ole tilaa rinnakkaisluokille tai luokkatilan fyysinen koko voi rajoittaa sinne sijoitettavan oppilasryhmän kokoa. Kaupungin koulutilat riittävät nykyisentasoisen oppilasmäärän opettamiseen, mutta ne eivät aina sijaitse siellä, minne vanhemmat lapsensa haluaisivat. Koulujen kuten myös varhais kasvatuksen - tulee toimia paitsi pedagogiset, myös taloudelliset reunaehdot huomioiden. Kemin kaupungin asutus sijaitsee pääosin hyvin tiheään asutulla alueella (218 as/km 2 ) ja pohjoisen ja keskisen alueen koulut sijaitsevat melko lyhyellä etäisyydel lä toi sis taan. Käy tännössä vain Hepolan koulu on etäällä muista kouluista. Vä limatkat muil ta alueilta Sau vo saa reen eli keskustaan ovat enin tään viisi ki lomet riä. Esiopetus järjestetään päivähoidon alaisuudessa, osin päiväkotien ja osin koulujen tiloissa. Esi ope tus paik kaan oh jaa mi sessa pyritään siihen, että paikka on sillä alu eel la, jonne kou luunohjaus (1. lk) tapahtuu. Koulujen yhteydessä oleviin esiope tus ryh miin si joi tetaan 13 las ta/ryh mä. Kaksi ryhmää yhdis tämällä saadaan teo riassa yksi 26 op pilaan ryhmä; tämä voisi olla ideaalitila, mutta käytän nön syistä se ei aina on nis tu. Toisaalta 26 oppi laan ryhmät on vanhempien keskuudessa koettu liian suu riksi koulun aloi tusvai heessa. Päiväkotien yhteydessä olevien ryhmien koot vaihtelevat päiväko deit tain. Osa lapsista osallistuu esiopetuk-

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta seen muussa kuin tulevan kou lualu eensa ryhmässä, esimerkiksi sisarusten hoitopaik kojen tai vuo rohoidon takia; nämä lap set ohjataan samoin perustein kuin muut kin oman alu een lähikouluun. Lisäksi lapsia, jotka eivät osallistu esiopetukseen tai muuttavat vanhemmilta saadun tiedon mukaan kaupunkiin tai eri kaupunginosaan en nen kouluvuoden alkamista, tulee kohdella koulupaikkasijoittelussa yhdenvertaisin perustein. Kaupungissa kokeiltiin muutaman vuoden ajan käytäntöä, jossa van hemmat lasta esiopetuk seen ilmoittaessaan saivat esit tää koulupaikkatoiveet (ensisijainen ja toissijai nen). Koska tä mä käytäntö ei useasta eri syystä kuiten kaan toiminut, käytännös tä on ollut pakko luopua. Syitä toimimattomuuteen ovat olleet mm. syntyvyyden vaihtelu kaupunginosa-alueit tain, kau pungin sisäinen muutto ja muutto toiselle paikkakunnalle, lap sen esiopetuk seen osallistuminen muussa kuin tu le valla kou lu alu eel laan, kou lunkäynnin lyk käykset (2-5/koulu vuosittain), ryh miin tulevat 11-v oppivelvollisuutta suorittavat lapset (ryhmäkoko tällöin enintään 20 op pi lasta) ja teh dyt lin jaukset esi merkiksi siitä, et tä ryhmäkoko kouluissa olisi keski määrin op pi lasta. Tule vaa koulupaikkatoivetta koskeva kohta pois tettiin esiope tukseen ha kulo mak keesta, koska osa vanhemmista tulkitsi sen pää tök seksi tai lupauk seksi tulevas ta koulupaikasta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu koulun aloittamisvuonna helmikuun alkupuolella. Ilmoittautumisen yhteydessä vanhempia informoidaan, mikäli on toden näköistä, että kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kouluun. Kivikon koulun rehtori on kirjeitse ilmoittanut toukokuussa ennen kouluuntutustumispäivää toisen koulupaikan niille huoltajille, joiden oppilaat eivät mahdu Kivikon kouluun. Alkavana lukuvuonna pohjoisella alueella tilaa on Karihaaran ryhmissä, mutta koulumatkojen pituuden takia oppilaita on ohjattu Karihaaran sijaan Takajärvelle. Ka ri haaraan perustettiin kaksi aloittavaa 1. luokkaa, toinen Opetus- ja kulttuurimi nis teriön ns. ryhmäjakorahan turvin. Kemin kaupungissa on tällä hetkellä riittävästi koulutilaa, joten lisärakentamisen tarvetta ei nykyisellä tai vähän kasvavallakaan oppilasmäärällä ole; tarvittaessa tilanne voidaan ratkaista esimerksi siirtämällä kokonaisia luokkia toisille kouluille. Poh joi sen alu een - jo hon uu det asuin alu eet kuu lu vat - kou lu- ja päi vä ko ti ti lo jen tarve selvitys on te keil lä ja val mis tuu syk syn 2013 aika na. Selvi tyk ses sä ote taan kan taa mm. Kari haa ran koulun. Perusopetuslaki lähtee keskitetystä oppilaaksi ottamisen ideasta eli siitä, että opetuksen järjes täjä osoittaa lähikoulun. Lähikoulua osoittaessaan opetuksen järjestäjän tu lee huomioida, että lähikoulu on turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä (PoL 6 ). Tämä ei kuitenkaan tar koita fyysisesti lähintä koulua silloin, kun alueella sijaitsee useita kouluja ja oppilaita on paljon. Toi saalta ti-

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta lanteessa, jossa koulu on kaukana tai turvattoman matkan päässä, voidaan se osoittaa lähi kouluksi järjestämällä koulukuljetus (PoL 32 ). Ope tuksen järjestäjällä voi lisäksi olla omia oppilaaksi ottoa koskevia sääntöjä, joita on kaikkiin hallintolain mukaisesti yhdenvertaisesti sovellettava. Mikäli huoltaja ei halua lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, voi lapselle hakea koulupaikkaa toisesta koulusta, jonne oppilaalla on oikeus päästä, mikäli koulussa on tilaa. Täl löinkin oppilaita valittaessa tulee noudattaa yh denvertaisia periaatteita. Perusopetuslain 6 :n mukaan esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huo mi oon, et tä ope tuk seen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoito palve luita. Esi ope tusta voidaan järjestää paitsi koulun toimintana, myös päivä hoitopai kassa tai se voidaan ostaa myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palve lujen tuottajalta (PL 4 ). Hallintokantelun liitteenä olleeseen kirjeeseen huoltajille on vastattu päivätyllä kirjeellä. LIITE nro 2 Koulutuslautakunta tarkentaa oppilaiden ohjaukseen liittyvät ohjeet syksyn 2013 aikana. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Koulutuslautakunta 97 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Lapin aluehallintovirasto on (POLk.154A LAAVI/525/ /2013) antanut päätöksen Mia Lukkarilan kanteluun ja toteaa ratkaisussaan perusopetuksen järjestämisestä ja lähikoulun osoittamisesta seuraavaa: "Perusopetuslain (1998/628) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunnalla on oikeus koulutuksen järjestäjänä suunnitella perusopetuksen järjestäminen parhaaksi katsomallaan tavalla perusopetuslain säännösten puitteissa. Kunta

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päättää esimerkiksi aloittavien luokkien määrästä. Aluehallintovirastolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua kunnan tekemiin lainmukaisiin ratkaisuihin. Kasvavilla asuinalueilla voidaan joutua tilanteisiin, joissa kaikki asuinalueen lapset eivät mahdu oman alueensa kouluun. Tilanteet voivat vaihdella vuosittain paljonkin. Perusopetuslaissa ei edellytetä, että ne alueet, joilta oppilaat ohjataan tiettyihin kouluihin, pysyvät samoina vuodesta toiseen. Perusopetuslain 6 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Lähikoulun osoittaminen on edellä mainittujen säännösten mukaan kunnan harkinnassa. Kaupungilla ei ole perusopetuslain mukaan velvollisuutta ottaa oppilassijoittelussa huomioon päiväkodissa, esikoulussa tai muuten muodostuneita ystävyyssuhteita, vaan oppilaat voidaan sijoittaa samasta päiväkodista useaan eri kouluun. Perusopetuslain 6 1 momentin mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä." Toimenpiteinä aluehallintovirasto lisäksi toteaa, että "koulutuksen järjestäjän tulisi päättää etukäteen valintaperusteet ja kuinka paljon oppilaita kuhunkin kouluun, luokalle tai muuhun koulutuspaikkaan voidaan ottaa, sekä siitä, että oppilaaksi ottoa koskevien asioiden tiedottaminen ei ole toiminut". Tämän asian osalta lautakunta on tehnyt päätöksen kokouksessaan , 68, jolloin se on päättänyt 1. lk:lle oppilaaksi ottamisen kriteereistä eli selkiyttänyt periaatteita ja toimintatapoja. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään saapunut päätös tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Koulutuslautakunta 98 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Perusopetuslain mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. (PL 628/1998, 23) Lukuvuosi päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (lauantai); päättymisajankohdasta säädetään perusopetusasetuksessa (PA 852/1998, 7). Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole määräyksiä työ- ja loma-ajoista. Lukuvuonna työpäivien määrä on 188. Työ- ja lomapäivien sijoitteluehdotuksia on käsitelty yleissivistävän koulutuksen johtoryhmässä ja Sijoittelussa on huomioitu keskiasteen ja lukion syysloman sijoittuminen viikolle 43 ( ); syysloman pituus Lappiassa on kaksi päivää ( ). LIITE nro 1 ehdotus työ- ja lomapäiviksi lv Ehdotus KTJ Kosonen: Hyväksytään työ- ja lomapäivät lv liitteen mukaisina. Jäsen Pasi Määttä esitti koulun alkamispäiväksi ja syysloman ajankohdaksi Antero Mäki-Jokela kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Päätösehdotuksen kannalla olevat äänestävät "kyllä" ja Pasi Määtän ehdotuksen kannalla olevat "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätösehdotus "kyllä" sai neljä (4) ääntä (Karvonen, Leminaho, Tuohimaa ja Taanila) ja Pasi Määtän ehdotus "ei" kuusi (6) ääntä (Rötkönen, Anttila, Kuismanen, Mäki-Jokela, Tervo ja Määttä). Puheenjohtaja totesi, että Pasi Määtän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslain mukaista esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä ja 175 työpäivää lukuvuodessa. Esiopetus toteutuu varhaiskasvatuksen järjestämänä joko päiväkotien tai koulujen tiloissa. Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Vapaapäivät ja Lisäksi loka/marraskuussa kahtena päivänä ei järjestetä esiopetusta henkilökunnan koulutuspäivien takia (esi- ja alkuopetuspäivät) Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi esiopetuksen työajat lukuvuodelle Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 99 Ehdotus PVJOH Rauvala: Koulutuslautakunta päättää esiopetuksen toiminta-ajat lukuvuodelle esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - syyslukukausi alkaa syysloma

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 100 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Kemin 9. luokkien oppilaat osallistuivat keväällä 2013 terveystiedon oppimistulosten arviointiin (81,2 % oppilaista). Opetushallitus on antanut palautteen tuloksista: - oppilaat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineistossa - oppilaista yhtä suuri osa kuuluu heikommin ja parhaiten menestyneiden oppilaiden ryhmään kuin vertailuaineiston oppilaista - oppilaat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston oppilaat; sisältöalueita olivat: kasvu ja kehitys terveys arkielämän tilanteissa voimavarat ja selviytymisen taidot terveys, yhteiskunta ja kulttuuri - tytöt ja pojat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaiden suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston oppilailla; myönteisemmin he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - tyttöjen suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston tytöillä - poikien suhtautuminen terveystietoon on myönteisempää kuin vertailuaineiston pojilla; erityisen myönteisesti he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - oppilaiden suhtautuminen ja osaaminen ovat samalla tasolla kuin vertailuaineiston kouluissa keskimäärin - oppilasarviointi on samanlaista kuin vertailuaineiston kouluissa - tyttöjen ja poikien oppilasarviointi on pääosin samanlaista; arvosanan 7 saaneiden poikien osaaminen on parempaa kuin saman arvosanan saaneiden tyttöjen ja arvosanan 8 ja 9 saaneiden tyttöjen osaaminen on ollut parempaa kuin saman arvosanan saaneiden poikien - oppilaiden menestyminen terveystiedon arvioinnissa ja ensisijainen toive yhteishaussa eivät poikkea vertailuaineiston kouluista - oppilaiden näkemykset terveystieto-oppiaineesta ovat myönteisempiä kuin vertailuaineiston oppilailla Ehdotus KTJ Kosonen:

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 101 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 ranskan B-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Syväkangas). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Ranskan B-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 7-9 lk (yht. vähintään 6 vkt). Kemin otoskoulun opetusryhmän koko oli 10 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinto heikompaa kuin koko otoksessa (n = 1210 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1.-B puhumisen taitotasot (Kemi n = 7 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1 - B1.1 - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja, 2) kirjoittamisen taitoja ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä heikommin kuin saman arvosanan saaneet oppilaat keskimäärin koko maassa; otoskoulun arviointi on siis keskimäärin lievempää kuin koko maassa; - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä eivät poikkea koko otoksesta - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen ei poikkea koko otoksesta Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 102 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 englannin kielen A-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Hepola). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Englannin A-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 3-9 lk (yht. vähintään 16 vkt). Kemin otoskoulun (Hepolan koulu) opetusryhmän koko oli 23 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinta (tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus) on korkeampaa kuin koko otoksessa (n = 3476 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1.-B.2.1 tai yli" - puhumisen taitotasot (Kemi n = 15 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1 - B2.1 tai yli" - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6 tai 8 saaneet oppilaat paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7, 9 ja 10 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa, 2) kirjoittamisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti:arvosanan 5, 6, 7, 8 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 9 saaneet heikommin kuin koko otoksessa ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6, 8, 9 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa; otoskoulun arviointi on siis pääosin keskimäärin vaativampaa kuin koko maassa - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta; oppiaineesta pitäminen on kuitenkin hiukan korkeampaa kuin koko otoksessa - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä poikkeavat jonkin verran koko otoksesta: kansainväliset yhteistyömahdollisuudet ja ilmapiiri ovat Kemin otoskoulussa koettu myönteisemmin - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen poikkeavat koko otoksesta arviointimenetelmien osalta; arviointi- ja palautekäytännöt koetaan Kemin otoskoulussa monipuolisemmiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta kiittää koulua hyvästä tuloksesta.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kiertävä erityislastentarhanopettaja lukien. on sanoutunut irti kelton:n toimesta Päivähoidossa tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 :n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Kemin varhaiskasvatuksessa on tavoitteena, että jokaisessa päiväkodissa on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee lapsiryhmässä ja toimii oman yksikkönsä erityispedagogiikan asiantuntijana. Kemin kaupungin palveluksessa on viisi erityislastentarhanopettajaa, joista yksi on palkattomalla vapaalla saakka. Toivola-Luotolan Setlementti ry:n ostopalvelusopimukseen sisältyy yksi erityislastentarhanopettajan tehtävä, mutta kyseisessä tehtävässä ollut erityislastentarhanopettaja on sanoutunut irti tehtävästään alkaen. Monissa kunnissa erityislastentarhanopettajan tehtävänimike on muutettu varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Nimikemuutos ei aiheuta muutosta kelpoisuusehtoihin.kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikemuutoksen myötä kentälle saadaan lapsiryhmätyöhön yksi henkilö lisää. Ensi vuoden aikana otetaan käsittelyyn myös nykyisten erityislastentarhanopettajien nimikemuutokset varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi. Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 103 Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamista varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta siirrettiin voimaan tulleella lailla sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Sen mukaan euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päivähoitomaksujen tulorajoja ja enimmäismaksuja. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein ja niillä huomioidaan muutokset päivähoidon kustannustasossa ja perheiden ansiotasossa. Kokopäivähoidon enimmäismaksu kuukaudessa tulee nousemaan lukien nykyisestä 264 eurosta 283 euroon, eli korotus on 19 euroa kuukaudessa. Pienin perittävä maksu nousee 24 eurosta 26 euroon. Päivähoidon asiakasmaksujen euromäärät on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin. LIITE Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 104 LIITE nro 2 päivähoidon asiakasmaksut Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunta 105 Ehdotus PJ. Taanila: Sivistystoimen johtaja on tehnyt vuoden 2013 aikana seuraavat viranhaltijapäätökset: LIITE nro 3 Päätösluettelo (jaetaan vain lautakunnan jäsenille) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella 2014 Koulutuslautakunta 106 Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden 2014 aikana seuraavasti: tiistaina tiistaina käyttösuunnitelmat torstaina torstaina koulujen resurssit tiistaina maisemaraportti Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Muut ajankohtaiset asiat Koulutuslautakunta 107 * Perhepäivähoitajien ohjeistus tuodaan seuraavaan kokoukseen * Käytiin yleistä keskustelua päivähoidon maksujen ohjeistuksesta * Käytiin keskustelu Nuorisotyö koulussa -aiheesta

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Koulutuslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 95-97, , HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kemin kaupungin koulutuslautakunta, Valtakatu 26, Kemi Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Sähköpostiosoite: Telefax: Pykälät: ja 104 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.05.2015 AIKA 13.05.2015 klo 17:15-21:10 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160. Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 160 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 17:30-20:35 PAIKKA PikkuVELI, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 klo 14:00-18:56 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.03.2015 AIKA 11.03.2015 klo 11:00-14:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 26.05.2015 klo 16:00-16:50 Paikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari Anttila Tarja Heikkilä Hannu Lammila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot