KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (23 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta AIKA klo 15:00-18:02 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 96 Pöytäkirjan tarkastajat 4 97 Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös 98 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 102 Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 103 Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) 104 Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella Muut ajankohtaiset asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Taanila Juha 15:00-18:02 puheenjohtaja Määttä Pasi 15:00-18:02 varapuheenjohtaja Anttila Mervi 15:00-18:02 jäsen Karvonen Jani 15:00-18:02 jäsen Kuismanen Laura 15:00-17:48 jäsen Leminaho Lea 15:00-18:02 jäsen Mäki-Jokela Antero 15:00-17:45 jäsen Tervo Kati 15:00-18:02 jäsen Tuohimaa Mervi 15:00-18:02 jäsen Rötkönen Rauha 15:00-18:02 varajäsen Kumpulainen Tytti 15:00-18:02 KH:n edustaja Höynälänmaa Martti 15:00-18:02 SIVJOH, esittelijä Kosonen Anu-Liisa 15:00-18:02 KTJ, esittelijä Rauvala Kaisa 15:00-18:02 PHJOH, esittelijä Pirkonen Riitta 15:00-18:02 sihteeri POISSA Aheinen Ritva Särkelä Esko jäsen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Juha Taanila Puheenjohtaja Riitta Pirkonen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sivistyspalvelukeskuksessa Kati Tervo Pasi Määttä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sivistyspalvelukeskuksessa

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koulutuslautakunta 95 Ehdotus PJ. Taanila: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Koulutuslautakunta 96 Ehdotus PJ. Taanila: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Mäki-Jokela ja Esko Särkelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Tervo ja Pasi Määttä. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös Koulutuslautakunta Viestintäsuunnittelija Mia Lukkarila on tehnyt Lapin aluehallintovirastolle hallintokantelun, joka koskee lapsen peruskoulupaikan äkillistä muuttamista: Kantelun kohde Kemin kaupungin sivistyspalvelukeskus Menettely, josta kantelu tehdään Haluan tehdä kantelun lapseni peruskoulupaikan äkillisestä muuttamisesta. Poikani on käynyt Kivikon eskarin ja eskariryhmästä kaikki paitsi neljä lasta menevät Kivikon kouluun. Kävimme jo ilmoittautumassa keväällä Kivikolle, kunnes kotiin tuli lappu ettei lap semme mahdukaan sinne. Koulupaikaksi muuttui Takajärven koulu. Takajärven koulu on 2 km päässä kotoa kun taas Kivikolle lapsen koulumatka on 500 m lyhyempi ja sinne vie turval linen pyörätie. Perustelut Minusta lapset tulisi sijoittaa kouluihin eskarin mukaan. Varhaiset kaverisuhteet ovat yllättävän tärkeitä pienille lapsille. Oli sydäntäsärkevää katsoa omaa lasta kun hän meni tutustumaan Takajärven kouluun. Koko luokka oli tuttuja toisilleen paitsi poikani ja kolme muuta lasta Kivikolta. Poikani kaikki parhaat ystävät menevät Kivikon kouluun. Tällaisella toi minnalla ei ainakaan edistetä syrjäytymisen ehkäisemistä. Takajärven koulu on varmasti ai van yhtä hyvä koulu, mutta välimatkan lisäksi olen eniten huolissani lasten syrjäytymisestä. Koulukiusaamista on jo ihan tarpeeksi muutenkin, ryhmään kuuluminen on tärkeää. Eikö esi koulun yksi tarkoitus ole se, että lapset tuntevat toisensa jo kouluun mennessä? Toimenpiteet Käsitän että Kivikon koulu on täynnä ja sinne on jo nyt tulossa suuret luokat. Kemin kaupunki ei ole ottanut koulutussuunnittelussa huomioon kasvavia alueita. Kivikolle on liikaa tulijoita, joten koulua pitäisi ehdottomasti laajentaa tai ainakin rakentaa väliaikainen vii palekoulu, jotta kaikki lapset pääsisivät tuttuun ja turvalliseen kouluun. Asian käsittely Olemme yhdessä muiden lasten vanhempien kanssa kirjoittaneet avoimen kirjeen Kemin kaupungille.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kantelun liitteenä kaupungille osoitettu kirje. LIITE nro 1 Oppilaaksiotosta huoltajat tekivät viisi valitusta Lapin aluehallintovirastoon; aluehallintovirasto on hylännyt kaikki valitukset. Aluehallintovirasto pyytää hallintokanteluun selvitystä ja lausuntoa mennessä. Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta päättää, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpitei siin ja antaa aluehallintovirastolle seu raa van sel vi tyk sen ja lau sun non: Kemin kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen eli kaupunkiin ei ole muodostettu tarkkarajaisia alueita, joilta oppilaat ohjattaisiin aina tiettyyn kouluun. Käytännössä pyritään siihen, että pohjoisen alueen oppilaat sijoittuvat Karihaaran, Kivikon tai Koivuharjun kouluille, keskeisen alueen oppilaat Sauvosaareen, Syväkankaalle tai Takajärvelle ja Ajoksen ja Hepolan alueen oppilaat Hepolaan. Alueiden rajapinnoilta oppilaita voi lukuvuosittain ohjautua myös toisin. Tilat ovat luonnollisesti yksi rajoittava tekijä, kaikissa kouluissa ei ole tilaa rinnakkaisluokille tai luokkatilan fyysinen koko voi rajoittaa sinne sijoitettavan oppilasryhmän kokoa. Kaupungin koulutilat riittävät nykyisentasoisen oppilasmäärän opettamiseen, mutta ne eivät aina sijaitse siellä, minne vanhemmat lapsensa haluaisivat. Koulujen kuten myös varhais kasvatuksen - tulee toimia paitsi pedagogiset, myös taloudelliset reunaehdot huomioiden. Kemin kaupungin asutus sijaitsee pääosin hyvin tiheään asutulla alueella (218 as/km 2 ) ja pohjoisen ja keskisen alueen koulut sijaitsevat melko lyhyellä etäisyydel lä toi sis taan. Käy tännössä vain Hepolan koulu on etäällä muista kouluista. Vä limatkat muil ta alueilta Sau vo saa reen eli keskustaan ovat enin tään viisi ki lomet riä. Esiopetus järjestetään päivähoidon alaisuudessa, osin päiväkotien ja osin koulujen tiloissa. Esi ope tus paik kaan oh jaa mi sessa pyritään siihen, että paikka on sillä alu eel la, jonne kou luunohjaus (1. lk) tapahtuu. Koulujen yhteydessä oleviin esiope tus ryh miin si joi tetaan 13 las ta/ryh mä. Kaksi ryhmää yhdis tämällä saadaan teo riassa yksi 26 op pilaan ryhmä; tämä voisi olla ideaalitila, mutta käytän nön syistä se ei aina on nis tu. Toisaalta 26 oppi laan ryhmät on vanhempien keskuudessa koettu liian suu riksi koulun aloi tusvai heessa. Päiväkotien yhteydessä olevien ryhmien koot vaihtelevat päiväko deit tain. Osa lapsista osallistuu esiopetuk-

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta seen muussa kuin tulevan kou lualu eensa ryhmässä, esimerkiksi sisarusten hoitopaik kojen tai vuo rohoidon takia; nämä lap set ohjataan samoin perustein kuin muut kin oman alu een lähikouluun. Lisäksi lapsia, jotka eivät osallistu esiopetukseen tai muuttavat vanhemmilta saadun tiedon mukaan kaupunkiin tai eri kaupunginosaan en nen kouluvuoden alkamista, tulee kohdella koulupaikkasijoittelussa yhdenvertaisin perustein. Kaupungissa kokeiltiin muutaman vuoden ajan käytäntöä, jossa van hemmat lasta esiopetuk seen ilmoittaessaan saivat esit tää koulupaikkatoiveet (ensisijainen ja toissijai nen). Koska tä mä käytäntö ei useasta eri syystä kuiten kaan toiminut, käytännös tä on ollut pakko luopua. Syitä toimimattomuuteen ovat olleet mm. syntyvyyden vaihtelu kaupunginosa-alueit tain, kau pungin sisäinen muutto ja muutto toiselle paikkakunnalle, lap sen esiopetuk seen osallistuminen muussa kuin tu le valla kou lu alu eel laan, kou lunkäynnin lyk käykset (2-5/koulu vuosittain), ryh miin tulevat 11-v oppivelvollisuutta suorittavat lapset (ryhmäkoko tällöin enintään 20 op pi lasta) ja teh dyt lin jaukset esi merkiksi siitä, et tä ryhmäkoko kouluissa olisi keski määrin op pi lasta. Tule vaa koulupaikkatoivetta koskeva kohta pois tettiin esiope tukseen ha kulo mak keesta, koska osa vanhemmista tulkitsi sen pää tök seksi tai lupauk seksi tulevas ta koulupaikasta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu koulun aloittamisvuonna helmikuun alkupuolella. Ilmoittautumisen yhteydessä vanhempia informoidaan, mikäli on toden näköistä, että kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kouluun. Kivikon koulun rehtori on kirjeitse ilmoittanut toukokuussa ennen kouluuntutustumispäivää toisen koulupaikan niille huoltajille, joiden oppilaat eivät mahdu Kivikon kouluun. Alkavana lukuvuonna pohjoisella alueella tilaa on Karihaaran ryhmissä, mutta koulumatkojen pituuden takia oppilaita on ohjattu Karihaaran sijaan Takajärvelle. Ka ri haaraan perustettiin kaksi aloittavaa 1. luokkaa, toinen Opetus- ja kulttuurimi nis teriön ns. ryhmäjakorahan turvin. Kemin kaupungissa on tällä hetkellä riittävästi koulutilaa, joten lisärakentamisen tarvetta ei nykyisellä tai vähän kasvavallakaan oppilasmäärällä ole; tarvittaessa tilanne voidaan ratkaista esimerksi siirtämällä kokonaisia luokkia toisille kouluille. Poh joi sen alu een - jo hon uu det asuin alu eet kuu lu vat - kou lu- ja päi vä ko ti ti lo jen tarve selvitys on te keil lä ja val mis tuu syk syn 2013 aika na. Selvi tyk ses sä ote taan kan taa mm. Kari haa ran koulun. Perusopetuslaki lähtee keskitetystä oppilaaksi ottamisen ideasta eli siitä, että opetuksen järjes täjä osoittaa lähikoulun. Lähikoulua osoittaessaan opetuksen järjestäjän tu lee huomioida, että lähikoulu on turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä (PoL 6 ). Tämä ei kuitenkaan tar koita fyysisesti lähintä koulua silloin, kun alueella sijaitsee useita kouluja ja oppilaita on paljon. Toi saalta ti-

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta lanteessa, jossa koulu on kaukana tai turvattoman matkan päässä, voidaan se osoittaa lähi kouluksi järjestämällä koulukuljetus (PoL 32 ). Ope tuksen järjestäjällä voi lisäksi olla omia oppilaaksi ottoa koskevia sääntöjä, joita on kaikkiin hallintolain mukaisesti yhdenvertaisesti sovellettava. Mikäli huoltaja ei halua lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, voi lapselle hakea koulupaikkaa toisesta koulusta, jonne oppilaalla on oikeus päästä, mikäli koulussa on tilaa. Täl löinkin oppilaita valittaessa tulee noudattaa yh denvertaisia periaatteita. Perusopetuslain 6 :n mukaan esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huo mi oon, et tä ope tuk seen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoito palve luita. Esi ope tusta voidaan järjestää paitsi koulun toimintana, myös päivä hoitopai kassa tai se voidaan ostaa myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palve lujen tuottajalta (PL 4 ). Hallintokantelun liitteenä olleeseen kirjeeseen huoltajille on vastattu päivätyllä kirjeellä. LIITE nro 2 Koulutuslautakunta tarkentaa oppilaiden ohjaukseen liittyvät ohjeet syksyn 2013 aikana. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Koulutuslautakunta 97 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Lapin aluehallintovirasto on (POLk.154A LAAVI/525/ /2013) antanut päätöksen Mia Lukkarilan kanteluun ja toteaa ratkaisussaan perusopetuksen järjestämisestä ja lähikoulun osoittamisesta seuraavaa: "Perusopetuslain (1998/628) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunnalla on oikeus koulutuksen järjestäjänä suunnitella perusopetuksen järjestäminen parhaaksi katsomallaan tavalla perusopetuslain säännösten puitteissa. Kunta

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päättää esimerkiksi aloittavien luokkien määrästä. Aluehallintovirastolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua kunnan tekemiin lainmukaisiin ratkaisuihin. Kasvavilla asuinalueilla voidaan joutua tilanteisiin, joissa kaikki asuinalueen lapset eivät mahdu oman alueensa kouluun. Tilanteet voivat vaihdella vuosittain paljonkin. Perusopetuslaissa ei edellytetä, että ne alueet, joilta oppilaat ohjataan tiettyihin kouluihin, pysyvät samoina vuodesta toiseen. Perusopetuslain 6 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Lähikoulun osoittaminen on edellä mainittujen säännösten mukaan kunnan harkinnassa. Kaupungilla ei ole perusopetuslain mukaan velvollisuutta ottaa oppilassijoittelussa huomioon päiväkodissa, esikoulussa tai muuten muodostuneita ystävyyssuhteita, vaan oppilaat voidaan sijoittaa samasta päiväkodista useaan eri kouluun. Perusopetuslain 6 1 momentin mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä." Toimenpiteinä aluehallintovirasto lisäksi toteaa, että "koulutuksen järjestäjän tulisi päättää etukäteen valintaperusteet ja kuinka paljon oppilaita kuhunkin kouluun, luokalle tai muuhun koulutuspaikkaan voidaan ottaa, sekä siitä, että oppilaaksi ottoa koskevien asioiden tiedottaminen ei ole toiminut". Tämän asian osalta lautakunta on tehnyt päätöksen kokouksessaan , 68, jolloin se on päättänyt 1. lk:lle oppilaaksi ottamisen kriteereistä eli selkiyttänyt periaatteita ja toimintatapoja. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään saapunut päätös tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Koulutuslautakunta 98 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Perusopetuslain mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. (PL 628/1998, 23) Lukuvuosi päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (lauantai); päättymisajankohdasta säädetään perusopetusasetuksessa (PA 852/1998, 7). Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole määräyksiä työ- ja loma-ajoista. Lukuvuonna työpäivien määrä on 188. Työ- ja lomapäivien sijoitteluehdotuksia on käsitelty yleissivistävän koulutuksen johtoryhmässä ja Sijoittelussa on huomioitu keskiasteen ja lukion syysloman sijoittuminen viikolle 43 ( ); syysloman pituus Lappiassa on kaksi päivää ( ). LIITE nro 1 ehdotus työ- ja lomapäiviksi lv Ehdotus KTJ Kosonen: Hyväksytään työ- ja lomapäivät lv liitteen mukaisina. Jäsen Pasi Määttä esitti koulun alkamispäiväksi ja syysloman ajankohdaksi Antero Mäki-Jokela kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Päätösehdotuksen kannalla olevat äänestävät "kyllä" ja Pasi Määtän ehdotuksen kannalla olevat "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätösehdotus "kyllä" sai neljä (4) ääntä (Karvonen, Leminaho, Tuohimaa ja Taanila) ja Pasi Määtän ehdotus "ei" kuusi (6) ääntä (Rötkönen, Anttila, Kuismanen, Mäki-Jokela, Tervo ja Määttä). Puheenjohtaja totesi, että Pasi Määtän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslain mukaista esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä ja 175 työpäivää lukuvuodessa. Esiopetus toteutuu varhaiskasvatuksen järjestämänä joko päiväkotien tai koulujen tiloissa. Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Vapaapäivät ja Lisäksi loka/marraskuussa kahtena päivänä ei järjestetä esiopetusta henkilökunnan koulutuspäivien takia (esi- ja alkuopetuspäivät) Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi esiopetuksen työajat lukuvuodelle Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 99 Ehdotus PVJOH Rauvala: Koulutuslautakunta päättää esiopetuksen toiminta-ajat lukuvuodelle esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - syyslukukausi alkaa syysloma

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 100 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Kemin 9. luokkien oppilaat osallistuivat keväällä 2013 terveystiedon oppimistulosten arviointiin (81,2 % oppilaista). Opetushallitus on antanut palautteen tuloksista: - oppilaat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineistossa - oppilaista yhtä suuri osa kuuluu heikommin ja parhaiten menestyneiden oppilaiden ryhmään kuin vertailuaineiston oppilaista - oppilaat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston oppilaat; sisältöalueita olivat: kasvu ja kehitys terveys arkielämän tilanteissa voimavarat ja selviytymisen taidot terveys, yhteiskunta ja kulttuuri - tytöt ja pojat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaiden suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston oppilailla; myönteisemmin he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - tyttöjen suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston tytöillä - poikien suhtautuminen terveystietoon on myönteisempää kuin vertailuaineiston pojilla; erityisen myönteisesti he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - oppilaiden suhtautuminen ja osaaminen ovat samalla tasolla kuin vertailuaineiston kouluissa keskimäärin - oppilasarviointi on samanlaista kuin vertailuaineiston kouluissa - tyttöjen ja poikien oppilasarviointi on pääosin samanlaista; arvosanan 7 saaneiden poikien osaaminen on parempaa kuin saman arvosanan saaneiden tyttöjen ja arvosanan 8 ja 9 saaneiden tyttöjen osaaminen on ollut parempaa kuin saman arvosanan saaneiden poikien - oppilaiden menestyminen terveystiedon arvioinnissa ja ensisijainen toive yhteishaussa eivät poikkea vertailuaineiston kouluista - oppilaiden näkemykset terveystieto-oppiaineesta ovat myönteisempiä kuin vertailuaineiston oppilailla Ehdotus KTJ Kosonen:

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 101 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 ranskan B-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Syväkangas). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Ranskan B-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 7-9 lk (yht. vähintään 6 vkt). Kemin otoskoulun opetusryhmän koko oli 10 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinto heikompaa kuin koko otoksessa (n = 1210 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1.-B puhumisen taitotasot (Kemi n = 7 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1 - B1.1 - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja, 2) kirjoittamisen taitoja ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä heikommin kuin saman arvosanan saaneet oppilaat keskimäärin koko maassa; otoskoulun arviointi on siis keskimäärin lievempää kuin koko maassa; - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä eivät poikkea koko otoksesta - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen ei poikkea koko otoksesta Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 102 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 englannin kielen A-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Hepola). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Englannin A-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 3-9 lk (yht. vähintään 16 vkt). Kemin otoskoulun (Hepolan koulu) opetusryhmän koko oli 23 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinta (tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus) on korkeampaa kuin koko otoksessa (n = 3476 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1.-B.2.1 tai yli" - puhumisen taitotasot (Kemi n = 15 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1 - B2.1 tai yli" - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6 tai 8 saaneet oppilaat paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7, 9 ja 10 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa, 2) kirjoittamisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti:arvosanan 5, 6, 7, 8 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 9 saaneet heikommin kuin koko otoksessa ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6, 8, 9 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa; otoskoulun arviointi on siis pääosin keskimäärin vaativampaa kuin koko maassa - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta; oppiaineesta pitäminen on kuitenkin hiukan korkeampaa kuin koko otoksessa - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä poikkeavat jonkin verran koko otoksesta: kansainväliset yhteistyömahdollisuudet ja ilmapiiri ovat Kemin otoskoulussa koettu myönteisemmin - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen poikkeavat koko otoksesta arviointimenetelmien osalta; arviointi- ja palautekäytännöt koetaan Kemin otoskoulussa monipuolisemmiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta kiittää koulua hyvästä tuloksesta.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kiertävä erityislastentarhanopettaja lukien. on sanoutunut irti kelton:n toimesta Päivähoidossa tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 :n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Kemin varhaiskasvatuksessa on tavoitteena, että jokaisessa päiväkodissa on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee lapsiryhmässä ja toimii oman yksikkönsä erityispedagogiikan asiantuntijana. Kemin kaupungin palveluksessa on viisi erityislastentarhanopettajaa, joista yksi on palkattomalla vapaalla saakka. Toivola-Luotolan Setlementti ry:n ostopalvelusopimukseen sisältyy yksi erityislastentarhanopettajan tehtävä, mutta kyseisessä tehtävässä ollut erityislastentarhanopettaja on sanoutunut irti tehtävästään alkaen. Monissa kunnissa erityislastentarhanopettajan tehtävänimike on muutettu varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Nimikemuutos ei aiheuta muutosta kelpoisuusehtoihin.kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikemuutoksen myötä kentälle saadaan lapsiryhmätyöhön yksi henkilö lisää. Ensi vuoden aikana otetaan käsittelyyn myös nykyisten erityislastentarhanopettajien nimikemuutokset varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi. Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 103 Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamista varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta siirrettiin voimaan tulleella lailla sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Sen mukaan euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päivähoitomaksujen tulorajoja ja enimmäismaksuja. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein ja niillä huomioidaan muutokset päivähoidon kustannustasossa ja perheiden ansiotasossa. Kokopäivähoidon enimmäismaksu kuukaudessa tulee nousemaan lukien nykyisestä 264 eurosta 283 euroon, eli korotus on 19 euroa kuukaudessa. Pienin perittävä maksu nousee 24 eurosta 26 euroon. Päivähoidon asiakasmaksujen euromäärät on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin. LIITE Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 104 LIITE nro 2 päivähoidon asiakasmaksut Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunta 105 Ehdotus PJ. Taanila: Sivistystoimen johtaja on tehnyt vuoden 2013 aikana seuraavat viranhaltijapäätökset: LIITE nro 3 Päätösluettelo (jaetaan vain lautakunnan jäsenille) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella 2014 Koulutuslautakunta 106 Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden 2014 aikana seuraavasti: tiistaina tiistaina käyttösuunnitelmat torstaina torstaina koulujen resurssit tiistaina maisemaraportti Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Muut ajankohtaiset asiat Koulutuslautakunta 107 * Perhepäivähoitajien ohjeistus tuodaan seuraavaan kokoukseen * Käytiin yleistä keskustelua päivähoidon maksujen ohjeistuksesta * Käytiin keskustelu Nuorisotyö koulussa -aiheesta

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Koulutuslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 95-97, , HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kemin kaupungin koulutuslautakunta, Valtakatu 26, Kemi Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Sähköpostiosoite: Telefax: Pykälät: ja 104 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös

Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös Koulutuslautakunta 49 27.08.2013 Koulutuslautakunta 97 18.12.2013 Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös Koulutuslautakunta 27.08.2013

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (12 ) Koulutuslautakunta 12.01.2016 AIKA 12.01.2016 klo 16:00-18:55 PAIKKA Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2017 1 (11 ) Koulutuslautakunta 22.11.2017 AIKA 22.11.2017 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kemin lyseon lukio, Meripuistokatu 22 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (11 ) Koulutuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 16:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 (11 ) Koulutuslautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (10 ) Tarkastuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 14:30-16:55 PAIKKA Kaupungintalon 3.krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 ) PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu, 3. krs kokoushuone 310

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (10 ) PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu, 3. krs kokoushuone 310 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (10 ) Koulutuslautakunta 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 16:00-17:00 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu, 3. krs kokoushuone 310 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2.

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2. LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 15:00-16:20 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI/Luokka 207, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (19 ) Opiskelijaravintola Melissa, Koulukatu 17, 94100 Kemi

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (19 ) Opiskelijaravintola Melissa, Koulukatu 17, 94100 Kemi KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (19 ) Koulutuslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 16:00-20:10 PAIKKA Opiskelijaravintola Melissa, Koulukatu 17, 94100 Kemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (20 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (20 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (20 ) Koulutuslautakunta 22.10.2015 AIKA 22.10.2015 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, KEMI

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, KEMI LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 15:00-17:30 PAIKKA Hotelli Merihovi, Uitto-kabinetti (2. krs), Keskuspuistokatu 6-8, 94100 KEMI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot