KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (23 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta AIKA klo 15:00-18:02 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 96 Pöytäkirjan tarkastajat 4 97 Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös 98 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 102 Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk 103 Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) 104 Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella Muut ajankohtaiset asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Taanila Juha 15:00-18:02 puheenjohtaja Määttä Pasi 15:00-18:02 varapuheenjohtaja Anttila Mervi 15:00-18:02 jäsen Karvonen Jani 15:00-18:02 jäsen Kuismanen Laura 15:00-17:48 jäsen Leminaho Lea 15:00-18:02 jäsen Mäki-Jokela Antero 15:00-17:45 jäsen Tervo Kati 15:00-18:02 jäsen Tuohimaa Mervi 15:00-18:02 jäsen Rötkönen Rauha 15:00-18:02 varajäsen Kumpulainen Tytti 15:00-18:02 KH:n edustaja Höynälänmaa Martti 15:00-18:02 SIVJOH, esittelijä Kosonen Anu-Liisa 15:00-18:02 KTJ, esittelijä Rauvala Kaisa 15:00-18:02 PHJOH, esittelijä Pirkonen Riitta 15:00-18:02 sihteeri POISSA Aheinen Ritva Särkelä Esko jäsen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Juha Taanila Puheenjohtaja Riitta Pirkonen Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sivistyspalvelukeskuksessa Kati Tervo Pasi Määttä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sivistyspalvelukeskuksessa

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koulutuslautakunta 95 Ehdotus PJ. Taanila: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Koulutuslautakunta 96 Ehdotus PJ. Taanila: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Mäki-Jokela ja Esko Särkelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Tervo ja Pasi Määttä. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Aluehallintoviraston selvityspyyntö /Kemin kaupungin koulutulokkaiden sijoittaminen/aluehallintoviraston päätös Koulutuslautakunta Viestintäsuunnittelija Mia Lukkarila on tehnyt Lapin aluehallintovirastolle hallintokantelun, joka koskee lapsen peruskoulupaikan äkillistä muuttamista: Kantelun kohde Kemin kaupungin sivistyspalvelukeskus Menettely, josta kantelu tehdään Haluan tehdä kantelun lapseni peruskoulupaikan äkillisestä muuttamisesta. Poikani on käynyt Kivikon eskarin ja eskariryhmästä kaikki paitsi neljä lasta menevät Kivikon kouluun. Kävimme jo ilmoittautumassa keväällä Kivikolle, kunnes kotiin tuli lappu ettei lap semme mahdukaan sinne. Koulupaikaksi muuttui Takajärven koulu. Takajärven koulu on 2 km päässä kotoa kun taas Kivikolle lapsen koulumatka on 500 m lyhyempi ja sinne vie turval linen pyörätie. Perustelut Minusta lapset tulisi sijoittaa kouluihin eskarin mukaan. Varhaiset kaverisuhteet ovat yllättävän tärkeitä pienille lapsille. Oli sydäntäsärkevää katsoa omaa lasta kun hän meni tutustumaan Takajärven kouluun. Koko luokka oli tuttuja toisilleen paitsi poikani ja kolme muuta lasta Kivikolta. Poikani kaikki parhaat ystävät menevät Kivikon kouluun. Tällaisella toi minnalla ei ainakaan edistetä syrjäytymisen ehkäisemistä. Takajärven koulu on varmasti ai van yhtä hyvä koulu, mutta välimatkan lisäksi olen eniten huolissani lasten syrjäytymisestä. Koulukiusaamista on jo ihan tarpeeksi muutenkin, ryhmään kuuluminen on tärkeää. Eikö esi koulun yksi tarkoitus ole se, että lapset tuntevat toisensa jo kouluun mennessä? Toimenpiteet Käsitän että Kivikon koulu on täynnä ja sinne on jo nyt tulossa suuret luokat. Kemin kaupunki ei ole ottanut koulutussuunnittelussa huomioon kasvavia alueita. Kivikolle on liikaa tulijoita, joten koulua pitäisi ehdottomasti laajentaa tai ainakin rakentaa väliaikainen vii palekoulu, jotta kaikki lapset pääsisivät tuttuun ja turvalliseen kouluun. Asian käsittely Olemme yhdessä muiden lasten vanhempien kanssa kirjoittaneet avoimen kirjeen Kemin kaupungille.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kantelun liitteenä kaupungille osoitettu kirje. LIITE nro 1 Oppilaaksiotosta huoltajat tekivät viisi valitusta Lapin aluehallintovirastoon; aluehallintovirasto on hylännyt kaikki valitukset. Aluehallintovirasto pyytää hallintokanteluun selvitystä ja lausuntoa mennessä. Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta päättää, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpitei siin ja antaa aluehallintovirastolle seu raa van sel vi tyk sen ja lau sun non: Kemin kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen eli kaupunkiin ei ole muodostettu tarkkarajaisia alueita, joilta oppilaat ohjattaisiin aina tiettyyn kouluun. Käytännössä pyritään siihen, että pohjoisen alueen oppilaat sijoittuvat Karihaaran, Kivikon tai Koivuharjun kouluille, keskeisen alueen oppilaat Sauvosaareen, Syväkankaalle tai Takajärvelle ja Ajoksen ja Hepolan alueen oppilaat Hepolaan. Alueiden rajapinnoilta oppilaita voi lukuvuosittain ohjautua myös toisin. Tilat ovat luonnollisesti yksi rajoittava tekijä, kaikissa kouluissa ei ole tilaa rinnakkaisluokille tai luokkatilan fyysinen koko voi rajoittaa sinne sijoitettavan oppilasryhmän kokoa. Kaupungin koulutilat riittävät nykyisentasoisen oppilasmäärän opettamiseen, mutta ne eivät aina sijaitse siellä, minne vanhemmat lapsensa haluaisivat. Koulujen kuten myös varhais kasvatuksen - tulee toimia paitsi pedagogiset, myös taloudelliset reunaehdot huomioiden. Kemin kaupungin asutus sijaitsee pääosin hyvin tiheään asutulla alueella (218 as/km 2 ) ja pohjoisen ja keskisen alueen koulut sijaitsevat melko lyhyellä etäisyydel lä toi sis taan. Käy tännössä vain Hepolan koulu on etäällä muista kouluista. Vä limatkat muil ta alueilta Sau vo saa reen eli keskustaan ovat enin tään viisi ki lomet riä. Esiopetus järjestetään päivähoidon alaisuudessa, osin päiväkotien ja osin koulujen tiloissa. Esi ope tus paik kaan oh jaa mi sessa pyritään siihen, että paikka on sillä alu eel la, jonne kou luunohjaus (1. lk) tapahtuu. Koulujen yhteydessä oleviin esiope tus ryh miin si joi tetaan 13 las ta/ryh mä. Kaksi ryhmää yhdis tämällä saadaan teo riassa yksi 26 op pilaan ryhmä; tämä voisi olla ideaalitila, mutta käytän nön syistä se ei aina on nis tu. Toisaalta 26 oppi laan ryhmät on vanhempien keskuudessa koettu liian suu riksi koulun aloi tusvai heessa. Päiväkotien yhteydessä olevien ryhmien koot vaihtelevat päiväko deit tain. Osa lapsista osallistuu esiopetuk-

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta seen muussa kuin tulevan kou lualu eensa ryhmässä, esimerkiksi sisarusten hoitopaik kojen tai vuo rohoidon takia; nämä lap set ohjataan samoin perustein kuin muut kin oman alu een lähikouluun. Lisäksi lapsia, jotka eivät osallistu esiopetukseen tai muuttavat vanhemmilta saadun tiedon mukaan kaupunkiin tai eri kaupunginosaan en nen kouluvuoden alkamista, tulee kohdella koulupaikkasijoittelussa yhdenvertaisin perustein. Kaupungissa kokeiltiin muutaman vuoden ajan käytäntöä, jossa van hemmat lasta esiopetuk seen ilmoittaessaan saivat esit tää koulupaikkatoiveet (ensisijainen ja toissijai nen). Koska tä mä käytäntö ei useasta eri syystä kuiten kaan toiminut, käytännös tä on ollut pakko luopua. Syitä toimimattomuuteen ovat olleet mm. syntyvyyden vaihtelu kaupunginosa-alueit tain, kau pungin sisäinen muutto ja muutto toiselle paikkakunnalle, lap sen esiopetuk seen osallistuminen muussa kuin tu le valla kou lu alu eel laan, kou lunkäynnin lyk käykset (2-5/koulu vuosittain), ryh miin tulevat 11-v oppivelvollisuutta suorittavat lapset (ryhmäkoko tällöin enintään 20 op pi lasta) ja teh dyt lin jaukset esi merkiksi siitä, et tä ryhmäkoko kouluissa olisi keski määrin op pi lasta. Tule vaa koulupaikkatoivetta koskeva kohta pois tettiin esiope tukseen ha kulo mak keesta, koska osa vanhemmista tulkitsi sen pää tök seksi tai lupauk seksi tulevas ta koulupaikasta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu koulun aloittamisvuonna helmikuun alkupuolella. Ilmoittautumisen yhteydessä vanhempia informoidaan, mikäli on toden näköistä, että kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kouluun. Kivikon koulun rehtori on kirjeitse ilmoittanut toukokuussa ennen kouluuntutustumispäivää toisen koulupaikan niille huoltajille, joiden oppilaat eivät mahdu Kivikon kouluun. Alkavana lukuvuonna pohjoisella alueella tilaa on Karihaaran ryhmissä, mutta koulumatkojen pituuden takia oppilaita on ohjattu Karihaaran sijaan Takajärvelle. Ka ri haaraan perustettiin kaksi aloittavaa 1. luokkaa, toinen Opetus- ja kulttuurimi nis teriön ns. ryhmäjakorahan turvin. Kemin kaupungissa on tällä hetkellä riittävästi koulutilaa, joten lisärakentamisen tarvetta ei nykyisellä tai vähän kasvavallakaan oppilasmäärällä ole; tarvittaessa tilanne voidaan ratkaista esimerksi siirtämällä kokonaisia luokkia toisille kouluille. Poh joi sen alu een - jo hon uu det asuin alu eet kuu lu vat - kou lu- ja päi vä ko ti ti lo jen tarve selvitys on te keil lä ja val mis tuu syk syn 2013 aika na. Selvi tyk ses sä ote taan kan taa mm. Kari haa ran koulun. Perusopetuslaki lähtee keskitetystä oppilaaksi ottamisen ideasta eli siitä, että opetuksen järjes täjä osoittaa lähikoulun. Lähikoulua osoittaessaan opetuksen järjestäjän tu lee huomioida, että lähikoulu on turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä (PoL 6 ). Tämä ei kuitenkaan tar koita fyysisesti lähintä koulua silloin, kun alueella sijaitsee useita kouluja ja oppilaita on paljon. Toi saalta ti-

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta lanteessa, jossa koulu on kaukana tai turvattoman matkan päässä, voidaan se osoittaa lähi kouluksi järjestämällä koulukuljetus (PoL 32 ). Ope tuksen järjestäjällä voi lisäksi olla omia oppilaaksi ottoa koskevia sääntöjä, joita on kaikkiin hallintolain mukaisesti yhdenvertaisesti sovellettava. Mikäli huoltaja ei halua lastaan kunnan osoittamaan lähikouluun, voi lapselle hakea koulupaikkaa toisesta koulusta, jonne oppilaalla on oikeus päästä, mikäli koulussa on tilaa. Täl löinkin oppilaita valittaessa tulee noudattaa yh denvertaisia periaatteita. Perusopetuslain 6 :n mukaan esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huo mi oon, et tä ope tuk seen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoito palve luita. Esi ope tusta voidaan järjestää paitsi koulun toimintana, myös päivä hoitopai kassa tai se voidaan ostaa myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palve lujen tuottajalta (PL 4 ). Hallintokantelun liitteenä olleeseen kirjeeseen huoltajille on vastattu päivätyllä kirjeellä. LIITE nro 2 Koulutuslautakunta tarkentaa oppilaiden ohjaukseen liittyvät ohjeet syksyn 2013 aikana. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Koulutuslautakunta 97 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Lapin aluehallintovirasto on (POLk.154A LAAVI/525/ /2013) antanut päätöksen Mia Lukkarilan kanteluun ja toteaa ratkaisussaan perusopetuksen järjestämisestä ja lähikoulun osoittamisesta seuraavaa: "Perusopetuslain (1998/628) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunnalla on oikeus koulutuksen järjestäjänä suunnitella perusopetuksen järjestäminen parhaaksi katsomallaan tavalla perusopetuslain säännösten puitteissa. Kunta

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päättää esimerkiksi aloittavien luokkien määrästä. Aluehallintovirastolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua kunnan tekemiin lainmukaisiin ratkaisuihin. Kasvavilla asuinalueilla voidaan joutua tilanteisiin, joissa kaikki asuinalueen lapset eivät mahdu oman alueensa kouluun. Tilanteet voivat vaihdella vuosittain paljonkin. Perusopetuslaissa ei edellytetä, että ne alueet, joilta oppilaat ohjataan tiettyihin kouluihin, pysyvät samoina vuodesta toiseen. Perusopetuslain 6 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Lähikoulun osoittaminen on edellä mainittujen säännösten mukaan kunnan harkinnassa. Kaupungilla ei ole perusopetuslain mukaan velvollisuutta ottaa oppilassijoittelussa huomioon päiväkodissa, esikoulussa tai muuten muodostuneita ystävyyssuhteita, vaan oppilaat voidaan sijoittaa samasta päiväkodista useaan eri kouluun. Perusopetuslain 6 1 momentin mukaan opetus kunnassa tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä." Toimenpiteinä aluehallintovirasto lisäksi toteaa, että "koulutuksen järjestäjän tulisi päättää etukäteen valintaperusteet ja kuinka paljon oppilaita kuhunkin kouluun, luokalle tai muuhun koulutuspaikkaan voidaan ottaa, sekä siitä, että oppilaaksi ottoa koskevien asioiden tiedottaminen ei ole toiminut". Tämän asian osalta lautakunta on tehnyt päätöksen kokouksessaan , 68, jolloin se on päättänyt 1. lk:lle oppilaaksi ottamisen kriteereistä eli selkiyttänyt periaatteita ja toimintatapoja. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään saapunut päätös tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Lukuvuoden työ- ja lomapäivät Koulutuslautakunta 98 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Perusopetuslain mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. (PL 628/1998, 23) Lukuvuosi päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (lauantai); päättymisajankohdasta säädetään perusopetusasetuksessa (PA 852/1998, 7). Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole määräyksiä työ- ja loma-ajoista. Lukuvuonna työpäivien määrä on 188. Työ- ja lomapäivien sijoitteluehdotuksia on käsitelty yleissivistävän koulutuksen johtoryhmässä ja Sijoittelussa on huomioitu keskiasteen ja lukion syysloman sijoittuminen viikolle 43 ( ); syysloman pituus Lappiassa on kaksi päivää ( ). LIITE nro 1 ehdotus työ- ja lomapäiviksi lv Ehdotus KTJ Kosonen: Hyväksytään työ- ja lomapäivät lv liitteen mukaisina. Jäsen Pasi Määttä esitti koulun alkamispäiväksi ja syysloman ajankohdaksi Antero Mäki-Jokela kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Päätösehdotuksen kannalla olevat äänestävät "kyllä" ja Pasi Määtän ehdotuksen kannalla olevat "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätösehdotus "kyllä" sai neljä (4) ääntä (Karvonen, Leminaho, Tuohimaa ja Taanila) ja Pasi Määtän ehdotus "ei" kuusi (6) ääntä (Rötkönen, Anttila, Kuismanen, Mäki-Jokela, Tervo ja Määttä). Puheenjohtaja totesi, että Pasi Määtän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslain mukaista esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä ja 175 työpäivää lukuvuodessa. Esiopetus toteutuu varhaiskasvatuksen järjestämänä joko päiväkotien tai koulujen tiloissa. Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Vapaapäivät ja Lisäksi loka/marraskuussa kahtena päivänä ei järjestetä esiopetusta henkilökunnan koulutuspäivien takia (esi- ja alkuopetuspäivät) Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi esiopetuksen työajat lukuvuodelle Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 99 Ehdotus PVJOH Rauvala: Koulutuslautakunta päättää esiopetuksen toiminta-ajat lukuvuodelle esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - syyslukukausi alkaa syysloma

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Terveystiedon 9. luokan oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 100 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Kemin 9. luokkien oppilaat osallistuivat keväällä 2013 terveystiedon oppimistulosten arviointiin (81,2 % oppilaista). Opetushallitus on antanut palautteen tuloksista: - oppilaat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat menestyneet arvioinnissa samantasoisesti kuin vertailuaineistossa - oppilaista yhtä suuri osa kuuluu heikommin ja parhaiten menestyneiden oppilaiden ryhmään kuin vertailuaineiston oppilaista - oppilaat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston oppilaat - tytöt ja pojat ovat osanneet monivalinta- ja tuottamistehtävät samantasoisesti kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston oppilaat; sisältöalueita olivat: kasvu ja kehitys terveys arkielämän tilanteissa voimavarat ja selviytymisen taidot terveys, yhteiskunta ja kulttuuri - tytöt ja pojat ovat menestyneet samantasoisesti kaikilla sisältöalueilla kuin vertailuaineiston tytöt ja pojat - oppilaiden suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston oppilailla; myönteisemmin he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - tyttöjen suhtautuminen terveystietoon on samalla tasolla kuin vertailuaineiston tytöillä - poikien suhtautuminen terveystietoon on myönteisempää kuin vertailuaineiston pojilla; erityisen myönteisesti he suhtautuvat oppiaineesta pitämiseen ja käsitykseen oppiaineen hyödyllisyydestä - oppilaiden suhtautuminen ja osaaminen ovat samalla tasolla kuin vertailuaineiston kouluissa keskimäärin - oppilasarviointi on samanlaista kuin vertailuaineiston kouluissa - tyttöjen ja poikien oppilasarviointi on pääosin samanlaista; arvosanan 7 saaneiden poikien osaaminen on parempaa kuin saman arvosanan saaneiden tyttöjen ja arvosanan 8 ja 9 saaneiden tyttöjen osaaminen on ollut parempaa kuin saman arvosanan saaneiden poikien - oppilaiden menestyminen terveystiedon arvioinnissa ja ensisijainen toive yhteishaussa eivät poikkea vertailuaineiston kouluista - oppilaiden näkemykset terveystieto-oppiaineesta ovat myönteisempiä kuin vertailuaineiston oppilailla Ehdotus KTJ Kosonen:

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (ranska, B-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 101 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 ranskan B-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Syväkangas). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Ranskan B-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 7-9 lk (yht. vähintään 6 vkt). Kemin otoskoulun opetusryhmän koko oli 10 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinto heikompaa kuin koko otoksessa (n = 1210 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1.-B puhumisen taitotasot (Kemi n = 7 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin (A1.1-A1.2), koko otoksessa vaihteluväli A1.1 - B1.1 - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja, 2) kirjoittamisen taitoja ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä heikommin kuin saman arvosanan saaneet oppilaat keskimäärin koko maassa; otoskoulun arviointi on siis keskimäärin lievempää kuin koko maassa; - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä eivät poikkea koko otoksesta - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen ei poikkea koko otoksesta Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus. Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Vieraiden kielten (englanti, A-oppimäärä) oppimistulosten arviointi 9. lk Koulutuslautakunta 102 Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen Opetushallitus järjesti huhtikuussa 2013 englannin kielen A-oppimäärän arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille, Kemistä otoskouluihin valikoitui yksi koulu (Hepola). Arvioinnissa selvitettiin oppilaiden kielitaitoa kuullun ja luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen ja puhumisen osalta sekä heidän käsityksiään opiskelusta ja opiskeluympäristöstä. Lisäksi opettajat ja rehtori vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Nyt annettu palaute on alustava, lopulliset tulokset julkaistaan v ilmestyvässä kansallisessa raportissa. Englannin A-oppimäärän opetus tapahtuu vuosiluokilla 3-9 lk (yht. vähintään 16 vkt). Kemin otoskoulun (Hepolan koulu) opetusryhmän koko oli 23 oppilasta. Verrattuna koko otokseen Kemin otoskoulussa - kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen hallinta (tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus) on korkeampaa kuin koko otoksessa (n = 3476 oppilasta) - kirjoittamisen taitotasot sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1.-B.2.1 tai yli" - puhumisen taitotasot (Kemi n = 15 oppilasta) sijoittuvat kielitaidon kuvausasteikolla ryhmiin "A1.1-B2.1 tai yli", koko otoksessa vaihteluväli "alle A1.1 - B2.1 tai yli" - tietyn kouluarvosanan saaneet menestyivät 1) kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6 tai 8 saaneet oppilaat paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7, 9 ja 10 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa, 2) kirjoittamisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti:arvosanan 5, 6, 7, 8 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 9 saaneet heikommin kuin koko otoksessa ja 3) puhumisen taitoja mittaavissa tehtävissä seuraavasti: arvosanan 5, 6, 8, 9 ja 10 saaneet paremmin kuin koko otoksessa ja arvosanan 7 saaneet oppilaat heikommin kuin koko otoksessa; otoskoulun arviointi on siis pääosin keskimäärin vaativampaa kuin koko maassa - oppilaiden käsitykset oppiaineesta eivät poikkea koko otoksesta; oppiaineesta pitäminen on kuitenkin hiukan korkeampaa kuin koko otoksessa - oppilaiden käsitykset koulusta opiskeluympäristönä poikkeavat jonkin verran koko otoksesta: kansainväliset yhteistyömahdollisuudet ja ilmapiiri ovat Kemin otoskoulussa koettu myönteisemmin - ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden esiintyminen poikkeavat koko otoksesta arviointimenetelmien osalta; arviointi- ja palautekäytännöt koetaan Kemin otoskoulussa monipuolisemmiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy oph:n www-sivuilta linkistä teet/perusopetus.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Ehdotus KTJ Kosonen: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lautakunta kiittää koulua hyvästä tuloksesta.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelton) tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväksi (veo) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Kiertävä erityislastentarhanopettaja lukien. on sanoutunut irti kelton:n toimesta Päivähoidossa tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 :n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Kemin varhaiskasvatuksessa on tavoitteena, että jokaisessa päiväkodissa on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee lapsiryhmässä ja toimii oman yksikkönsä erityispedagogiikan asiantuntijana. Kemin kaupungin palveluksessa on viisi erityislastentarhanopettajaa, joista yksi on palkattomalla vapaalla saakka. Toivola-Luotolan Setlementti ry:n ostopalvelusopimukseen sisältyy yksi erityislastentarhanopettajan tehtävä, mutta kyseisessä tehtävässä ollut erityislastentarhanopettaja on sanoutunut irti tehtävästään alkaen. Monissa kunnissa erityislastentarhanopettajan tehtävänimike on muutettu varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Nimikemuutos ei aiheuta muutosta kelpoisuusehtoihin.kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikemuutoksen myötä kentälle saadaan lapsiryhmätyöhön yksi henkilö lisää. Ensi vuoden aikana otetaan käsittelyyn myös nykyisten erityislastentarhanopettajien nimikemuutokset varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi. Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 103 Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kiertävän

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta erityislastentarhanopettajan tehtävän muuttamista varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Koulutuslautakunta Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta siirrettiin voimaan tulleella lailla sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Sen mukaan euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkistanut päivähoitomaksujen tulorajoja ja enimmäismaksuja. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein ja niillä huomioidaan muutokset päivähoidon kustannustasossa ja perheiden ansiotasossa. Kokopäivähoidon enimmäismaksu kuukaudessa tulee nousemaan lukien nykyisestä 264 eurosta 283 euroon, eli korotus on 19 euroa kuukaudessa. Pienin perittävä maksu nousee 24 eurosta 26 euroon. Päivähoidon asiakasmaksujen euromäärät on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin. LIITE Ehdotus PVJOH Rauvala: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä esittää koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös VJORY : Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutuslautakunta 104 LIITE nro 2 päivähoidon asiakasmaksut Ehdotus PVJOH Rauvala: Esitetään koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi opetus- kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoitomaksujen indeksitarkistukset alkaen. Päätös KOLTK : Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Sivistystoimen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset Koulutuslautakunta 105 Ehdotus PJ. Taanila: Sivistystoimen johtaja on tehnyt vuoden 2013 aikana seuraavat viranhaltijapäätökset: LIITE nro 3 Päätösluettelo (jaetaan vain lautakunnan jäsenille) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan kokouspäivät kevätkaudella 2014 Koulutuslautakunta 106 Ehdotus KTJ Kosonen: Koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden 2014 aikana seuraavasti: tiistaina tiistaina käyttösuunnitelmat torstaina torstaina koulujen resurssit tiistaina maisemaraportti Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) Koulutuslautakunta Muut ajankohtaiset asiat Koulutuslautakunta 107 * Perhepäivähoitajien ohjeistus tuodaan seuraavaan kokoukseen * Käytiin yleistä keskustelua päivähoidon maksujen ohjeistuksesta * Käytiin keskustelu Nuorisotyö koulussa -aiheesta

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (23 ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Koulutuslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 95-97, , HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kemin kaupungin koulutuslautakunta, Valtakatu 26, Kemi Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Sähköpostiosoite: Telefax: Pykälät: ja 104 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (11 ) Koulutuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 16:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (11 ) PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 (11 ) Koulutuslautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Hotelli Merihovi, Uittokabinetti 2.krs, Keskuspuistokatu 6-8 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, Keminmaa

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, Keminmaa KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10 ) Vapaan sivistystyön jaosto 01.02.2017 AIKA 01.02.2017 klo 18:00-19:00 PAIKKA Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot