Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 / ympäristäkeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus"

Transkriptio

1 Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 / ympäristäkeskus Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen tarkentaminen siten, että kielto ei koske ongintaa ja pilkintää koski- ja virta-alueiden ulkopuolella ASIAN TAUSTAA Pielisjoki ja siihen laskeva Ala-Koitajoki olivat Saimaan järvilohen ainoita mer kittäviä lisääntymisjokia. Alue on nykyisinkin järvilohikannan hoidon tärkein alue. Ala-Koitajoen virtaama on muuttunut vuodesta 2013 alkaen siten, että juoksutus on 6 m3/s huhtikuun alusta syyskuun loppuun ja muun ajan vuodesta 4 m3/s KHOn päätöksen antamisesta seitsemän (7) vuoden ajan. Joen arvo jär vilohen säilyttämisen kannalta nousi hyvin merkittävästi. Jokialueen pituus on noin 19km. Virtaamalisäyksen aikana pyritään selvittämään mm. järvilohen luontaisen li sääntymisen järjestämismahdollisuudet, kutemisen ja mädin hautoutumisen onnistuminen sekä poikastuotannon määrä Ala-Koitajoessa, ja se, saadaanko järvilohi palautettua luonnossa lisääntyväksi. Vattenfall Oy, ELY-keskus ja Luonnonvarankeskus (aik. RKTL Joensuun riistan- ja kalantutkimus) toteutta vat hanketta vuosina yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Pielisjoen kalastusalueen vuosikokous ( ) on kieltänyt kalastuksen Ala-Koitajoella vuosina välillä Hiiskosken neulapato Siikakosken alapuolella oleva Enonkylän osakaskunnan raja (noin 50 m sähkölinjasta ala virtaan päin) siten, että kalastuskielto ei koske katiskakalastusta eikä RKTL:n järjestämää tutkimuksiin liittyvää kalastusta. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kieltänyt antamallaan päätöksellään (dnro 33/ ) yleiskalastusoikeudet Ala-Koi tajoelta. Em. päätöstä on muutettu kieltoalueen alarajan osalta vastaamaan Pielisjoen kalastusalueen rajausta ELY-keskuksen päätöksellä Nyt paikalliset asukkaat ovat esittäneet ELY-keskukselle että Ala-Koitajoella sallittaisiin katiskapyynnin lisäksi myös onginta ns. suvantoalueilla, eli koski- ja virtapaikkojen ulkopuolella. Asia vaikeuttaa jonkun verran kalastuksen valvon taa, mutta toisaalta erityisesti paikallisten kesäasukkaiden mahdollisuus kalas taa omasta rannastaan nähdään tärkeänä. PÄÄTÖS Pohjois-Savon ELY-keskus muuttaa ja tarkentaa päatöstä (dnro 33/ , , muut ) Ala-Koitajoen ns. yleiskalastusoikeuksia koskevan kiellon osalta siten, että kielto ei koske ongintaa eikä pilkintää koski- ja virta-alueiden ulkopuolella. Muutettu päätös kokonaisuudessaan on seuraava: ELY-katatalouspalvetut 1 Järvi-Suomi Joensuun toimipaikan yhteystiedot Kutsunumero Kauppakatu 40 B PL 69, Joensuu kirjaamo.pohjois-karjaiac.eiy-keskus.fi

2 2/3 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää kalastuslain (KL 286/82) 11 :n 1 ja 2 momentin nojalla kalastuslain 8 :n 1 momentissa tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Ala-Koitajoessa Ilo mantsin kunnan ja Joensuun kaupungin alueilla seuraavasti: Kieltoalueen ylärajana on Hiiskosken pato, ja alarajana Enonkylän osa kaskunnan (kiinteistötunnus ) raja, joka sijaitsee Siikakos ken alapuolella kulkevasta sähkölinjasta noin 50 metriä alavirtaan. Vesialueet sijaitsevat peruskarttalehdillä , ja Kiellosta poiketen onginta ja pilkintä koski- ja virta-alueiden ulkopuolella, ns. suvantoaluilla, on sallittua. Onginnassa ja pilkinnässä ei saa käyttää heittokalastuksen soveltuvaa kelaa (KL 88 ). Kielto on voimassa asti. Kalastuksessa on noudatettava tämän päätöksen ohella muita Pielisjoen kalas tusalueen ja/tai vesialueen omistajien sekä kalatalousviranomaisen asettamia päätöksiä sekä kalastuslain ja asetuksen mukaisia säädöksiä. Tämä päätös voidaan ELY-keskuksen päätöksellä kumota tai sitä voidaan muuttaa, mikäli olosuhteet kalastuksessa tai kalakannoissa sitä edellyttävät, mikäli kieltoalue osoittautuu riittämättömäksi, kieltoalueen käyttö tai merkitys muuttuu, tai se osoittautuu muutoin tarpeettomaksi. PÄÄTÖKSEN ELY-keskuksella on vesialueen omistajan tai kalastusalueen pyynnöstä taikka PERUSTELUT omasta aloitteestaan oikeus määrätyllä alueella rajoittaa kalastuslain (286/82) 11 :n (muut /154) mukaisesti 8 :ssä tarkoitettua onkimista ja pilkki mistä tai viehekalastusta taikka kieltää ne määräajaksi, jos kalastuslain 1 :ssä mainitut tavoitteet, tavanomaista tehokkaamman kalakannan hoidon tulosten turvaaminen, kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen ka laistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaaminen, petokalojen tärkeiden kutualueiden suojeleminen tai muut erityiset syyt sitä vaativat. Tällä päätöksellä rajoitetaan kalastuslain 8 :ssä tarkoitettua vapaata, ns. yleis kalastusoikeuksiin perustuvaa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta (heittoka lastus, uistelu), koska po. kalastus voi vaarantaa Ala-Koitajoen merkityksen jär vilohikannan hoidossa. ELY-keskus kuitenkin katsoo, että suvantoalueilla ta pahtuva onginta ja pilkintå eivät vaaranna em. tavoitteita. Onginnassa ja pilkin nässä ei saa käyttää heittokalastuksen soveltuvaa kelaa (KL 88 ). Kielto on voimassa vuoden 2017 loppuun, johon mennessä tilanne arvioidaan uudelleen. Useat muutkin Saimaan järvilohi- ja järvitaimenkannan turvaa miseksi asetetut kalastusta koskevat rajoitukset (Pielisjoki, Pyhäselkä ja Onvesi) tulevat uuteen harkintaan samanaikaisesti. Kalastusasetuksen (1116/82) 56 :n mukaan ELY-keskuksen on kalastuslain mukaisesti antamistaan päätöksistä ilmoitettava niin kuin julkisista kuulutuk sista on säädetty sekä annettava tiedoksi kalastuslain 96 :ssä tarkoitetuille vi ranomaisille. Tämä on otettu huomioon kohdassa Jakelu ja tiedoksianto esi tetyllä tavalla.

3 3/3 SOVELLETUT Kalastuslaki (286/82)8, 11, 88 ja 123 OIKEUSOHJEET Kalastusasetus (1116/82)51 b ja 56 Haliintolaki (434/2003) Laki julkisista kuulutuksista (34/1 925) MUUTOKSEN- HAKU Tähän päätökseen saa hakea kalastusiain 123 :n nojalla muutosta valitta maila siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 1 Kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa Asiantuntija, kalatalous Heli Peura LIITTEET JAKELU JA TIEDOKSIANTO Karttaliite Ala-Koitajoen kieltoalueesta Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Pielisjoen kalastusalue Ala-Koitajoen hoitokunta / Tapani Ikonen Itä-Suomen poliisilaitos / Joensuun poliisiasema Nähtävänä Joensuun kaupungin, Ilomantsin kunnan ja ELY-keskuksen Joen suun toimipaikan ilmoitustaululla välisen ajan. Tämä päätös on saatavissa ELY-keskuksen Joensuun toimipaikasta, osoit teesta Kauppakatu 40 B 3. krs, Joensuu. LISÄTIEDOT Lisätietoja tästä päätöksestä saatte tarvittaessa allekirjoittaneilta, puh , tai sähköpostitse etunimi.sukunimieiy-keskus.fi.

4 IjOO Karttaliite 1/2 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella (jokiosuuden pituus noin 19 km) Kiellosta poiketen onginta ja pilkintä koski- ja virta-alueiden ulkopuolella, ns. suvan toaluilla, on sallittua. Onginnassa ja pilkinnässä ei saa käyttää heittokalastuksen so veltuvaa kelaa (KL 88 ). Kielto on voimassa asti. Kieltoalue kokonaisuudessaan: t u(ran4r;u -. ) - - -:-- - r Kuva: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä Taustakartat/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus

5 alavirtaan (Joensuu) raja, joka sijaitsee Siikakosken alapuolella kulkevasta sähkölinjasta noin 50 metriä Kieltoalueen alaraja: Enonkylän osakaskunnan (kiinteistötunnus ) 2!2 Taustakartat/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus Kuva: Kalata Ioushallinnon KAVE RI-tietojä rjestel mä, Kieltoalueen yläraja: Hiiskosken pato (Ilomantsi) Taustakartat/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus Kuva: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä \\ 4 k }.

6 - Jos - Viranomaisen - mahdollisen VALITUSOSOITU S Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on teh tävä kirjallisesti. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäiväs tä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta Ieimasta. - Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene. - Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta. - Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedok sianto). katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. - Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle. tietoon asia katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmä on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit tajalle voidaan toimittaa. - päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti allekirjoitusvaatimuk sesta on säädetty erikseen. Valituskirjelmään on liitettävä - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä: - tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle; asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmän toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Lähettäjän vastuulla asia kirjat voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsi tellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/1993) 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot Postiosoite PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs. KUOPIO Sähköposti Puhelinvaihde Telekopio Virka-aika Valitusosojtus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.docx

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä Nestorin suojelualue saimaannorpan turvaksi Etelä-Savon ympäristökeskus on perustanut 10.11.2009 Nestorisäätiön hakemuksesta yksityisen luonnonsuojelualueen Savonlinnan Joutenvedelle Haponlahden kanavan

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot