Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 55"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 28 Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnittelijan valinta Valaistusurakoitsijan valinta Leineperin koulun tilojen osoittaminen Kullaan Kotiseutu ja Museoyhdistyksen 61 käyttöön 31 Leikkipuistojen yleissuunnitelma Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 66

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-18:40 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 18:00-18:40 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 18:00-18:40 Kallioinen Mika jäsen 18:00-18:40 Mäkinen Elina jäsen 18:00-18:40 Mäntylä Anne jäsen 18:00-18:40 Naukkarinen Santtu jäsen 18:00-18:40 Rostedt Mika jäsen 18:00-18:40 Suonsyrjä Mia jäsen 18:00-18:40 Rosenberg Leena varajäsen 18:00-18:40 Muu Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 18:00-18:40 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 18:00-18:40 Jokinen-Anttila Leena Poissa Jyrkönen Satu jäsen kaupunginhallituksen puheenjohtaja 18:00-18:40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Elina Mäkinen ja Mika Kallioinen. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Elina Mäkinen Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mika Kallioinen Allekirjoitus Todistaa toimisihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnittelijan valinta 150/ /2015 Tekninen lautakunta 28 Kaupungin investointisuunnitelmassa on vuodelle 2015 osoi tet tu Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun määräraha Väylän rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina Hankkeelle on vuosille varattu yhteensä ra ken ta mis mää rä ra ha. Tekninen osasto on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä hank keen suunnittelusta tarjouksen. Tarjouspyyntö, joka sisältää oh jei ta suunnittelua varten, on liitteenä. Liite 1 Suunnittelijan valintakriteereinä käytetään alinta vertailuhintaa. Vertai lu hin nan laskeminen on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailu ovat liitteenä, Liite 2, Tarjouksia saatiin yhteensä 3 kappaletta. Yritysvaikutukset: Suunnittelutoimistolle työtä. Valmistelija: ja suunnitteluinsinööri Täytäntöönpano: Lautakunta päättää, että Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnit te li jak si valitaan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ehdolla, että sopimusneuvotteluissa päästään so pi muk seen. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Lisätietoja: Juha Hjulgren p , suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka p Liitteet Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnittelijan valinta, tarjouspyyntö Palokujan kevyen liikenteen väylän suunnittelijan valinta, avauspöytäkirja

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Valaistusurakoitsijan valinta 151/ /2015 Tekninen lautakunta 29 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia päivätyllä tar jouspyyn nöl lä valaistuksen saneeraamisesta seuraavilta urakoitsijoilta: Empower Oy KK-Sähköpalvelu Oy Kokotek Oy NVH-Sähkö Ky Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy Pori Energia Oy Destia Oy Porin Tilausajo Oy Karhio Oy SR-Asennus Oy Anolan Vuokratyö Oy AK-Maanrakennus Oy Maanurakointi Seppä Oy Tarjouspyyntö on liitteenä, Liite 3 Kyseessä on työurakka tai palvelu-urakka. Tilaaja hankkii kaikki raken ta mis ma te ri aa lit. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Tämän vuoksi ei ole ollut tar peel lis ta tehdä hankintailmoitusta HILMA -ilmoituskanavalla. Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjoukset on avat tu kaupungin hankintasäännön mukaisesti, avauksesta on laadittu avauspöytäkirja sekä vertailutaulukko. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailutaulukko, Liite 4, Urakan ratkaisuperusteena on alin yhteenlaskettu kokonaishinta. Yritysvaikutukset: Urakoitsijalle työtä. Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka ja työnjohtaja Jani Lahtinen

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Lautakunta päättää valita katuvalaistuksen rakennusurakoitsijaksi SR-Asennus Oy ehdolla, että urakkasopimusneuvotteluissa päästään so pi muk seen. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren, suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka tai työnjohtaja Jani Lahtinen. Valaistusurakoitsijan valinta, tarjouspyyntö Valaistusurakoitsijan valinta, avauspöytäkirja

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Leineperin koulun tilojen osoittaminen Kullaan Kotiseutu ja Museoyhdistyksen käyttöön 152/ /2015 Tekninen lautakunta 30 Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Leineperin Ruu kin infon hoitosopimuksen päättymisestä. Päätöksen valmistelutekstissä on kerrottu, että Kullaan Kotiseutu- ja Mu seo yh dis tyk sel le osoitettaisiin toimitiloja Leineperin vanhalta koulul ta muun kuin info-toiminnan toteuttamiseksi. Päätökseen on kirjattu, että Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistykselle osoi te taan ruukinalueelta erikseen sovittavat, yhdistyksen toimintaan so vel tu vat, toimitilat siten, että se voi jatkaa, info-toimintaa lu kuun ot ta mat ta, niitä muita toimintoja, joita sillä on tähänkin asti alueella ollut. Tekninen osasto on yhdessä Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen kans sa selvittänyt mitkä tilat Leineperin vanhalta koululta voidaan osoit taa yhdistyksen käyttöön. Tilojen käyttämisestä on laadittu so pi mus, Liite 5 Leineperin Ruukkikyläyhditykselle, joka myös nykyään käyttää Leine pe rin vanhan koulun tiloja sopii, että Kullaan Kotiseutu- ja Mu seoyh dis tyk sel le osoitetaan koulun takahuonetiloja Kotiseutu- ja Mu seoyh dis tyk sen käyttöön. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sarin. Liitteet Lautakunta hyväksyy Ulvilan kaupungin ja Kullaan Kotiseutu- ja Museo yh dis tyk sen välisen sopimuksen, Leineperin vanhan koulun tilojen käyt tä mi ses tä. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren tai talonrakennusmestari Jarkko Leineperin koulun tilojen osoittaminen Kullaan Kotiseutu ja Museoyhdistyksen käyttöön, sopimus

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Leikkipuistojen yleissuunnitelma 248/ /2014 Tekninen lautakunta 49 Ulvilassa on suuri määrä leikkivälineillä varustettuja leikkipuistoja / leik ki kent tiä. Yleisillä puis to alueil la on yhteensä 30 leikkipuistoa, kylissä leik ki puis to ja on 3, päi vä ko tien pihoissa 11, koulujen pihoissa 6 leik ki puis toa / leikkikenttää. Yh teen sä on 50 leikkivälineillä varustettua leik ki puis toa tai leikkikenttää. Leikkipuistot ja leikkikentät on esitetty liitteessä, Liite 5 Yleisten puistoalueiden leikkipuistoja on rakennettu melko hajanaisella si joi tus ta val la. Merkittävillä asuinalueilla on leik ki puis toja sekä har vas sa että tiheästi. On merkittäviä asuinalueita, esim. Ran ta la, joissa asuin alu een kokoon nähden ei ole kunnollista leik kipuis toa. Leik ki puis to ja on aikanaan rakennettu myös periaatteella, että lä his töl lä toimii per he päi vä hoi ta ja. Leikkipuistoja rakennettiin myös Kul laan kyliin kun ta lii tos ra hoi tuk sel la. Leikkipuistojen turvallisuusvaatimukset ovat oleelliset. Leikkivälineiden on ol ta va kunnossa, välineiden väliset turvaetäisyydet on oltava riit tä vät ja leik ki vä li nei den alustan on täytettävä turvallisuusvaatimukset. Vas tuu leik ki puis ton turvallisuusvaatimusten täyttymisestä kuuluu leik ki puis ton omistajalle. Leikkipuistoissa on tehtävä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, leik ki vä li nei den ja alustan huoltamista ja korjaamista. Leikkipuistojen ja leik ki paik ko jen yl lä pi to maksaa vuosittain kymmeniä tuhansia euroja. Yk sit täi sen leik ki puis ton saaneraaminen maksaa Mi kä li leik ki puis toon rakennetaan uusi leikkiväline, on koko leikkipuiston tur val li suus asiat samalla kertaa tarkistettava. Kaupungin yleisten puistojen uudehkot ja saneeratut leikkipuistot sekä päi vä ko tien ja koulujen leikkikentät täyttävät pääosin tur val lisuus vaa ti muk set. Vanhemmat, syrjäiset ja usein hyvin pienet leikkipuistot eivät lä hes kään aina täytä turvallisuusvaatimuksia. Kaikkien leikkipuistojen saneeraaminen turvallisuusvaatimukset täyttä vik si on huomattavasti resursseja vaativa toimenpide. Leikkipuistoja, joi den sijainti on syrjäinen ja käyttäminen hyvin vähäistä, ei välttämättä ole järkevää saneerata ja ylläpitää. Resursseja on kohdistettava leik ki puis toi hin, joiden käyttäminen merkittävää. On myös hyvä pitää kooltaan ja leikkivälinevarusteiltaan eritasoisia

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta leik ki puis to ja. Leikkipuistojen sijoittumisessa on otettava huomioon kul kuetäi syy det. Nykyiset resurssit eivät riitä kaikkien nykyisten leikkipuistojen sa neeraa mi seen turvallisuusvaatimukset täyttäviksi ja niiden hyvään yl lä pitoon. Ennen kuin ryhdytään määrätietoisesti saneeraamaan yksittäisiä van ho ja leik ki puis to ja, vähentämään leik ki puis to jen määrää tai suun nit te le maan ja rakentamaan uusia leikkipuistoja, tu lee laatia koko kaupungin kat ta va yleissuunnitelma leikkipuistojen mää räs tä, laadusta ja si jain nis ta. On tarkoitus, että yleissuunnitelman laativat yh teis työs sä tekninen osas to ja maakäyttöosasto. Suunnitelmassa huo mioi daan myös kaa voi tus asiat. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Nurminen. Ulvilaan kaupunkiin laaditaan yleissuunnitelma yleisten puistoalueiden leik ki puis to jen määrästä, laadusta ja sijainnista syksy- ja talvikaudella Yleissuunnitelma laaditaan teknisen osaston ja maakäyttöosaston yh teis työ nä. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto ja maankäyttöosasto Juha Hjulgren ja kaavoituspäällikkö Mikko Tekninen lautakunta 31 Tekninen osasto on talven 2015 aikana laatinut leikkipuistojen yleissuun ni tel man, liite 6. Suunnitelmaa ovat laatineet suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka ja puistotyöntekijä Niina Mikkola. Yleisuunnitelmassa on käsitelty yleisten alueiden leikkipuistoja. Suun ni tel man liitekarttaan on merkitty myös koulujen ja päiväkotien leik ki ken tät / -puistot, Liite 6 Tekninen osasto on myös selvittänyt lähikuntien (Pori, Luvia, Nakkila, Har ja val ta, Kankäänpää, Kokemäki, Pomarkku) leikkipuistojen mää rää. Asia on esitetty yleissuunnitelmassa.

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Yleisesti leikkipuistojen ylläpitämisen ja uudistamisen suun ni tel mal lisuus on puuttunut. Leikkipuistoja on uudistettu erilaisiin aloitteisiin pe rus tuen. Yleissuunnitelmassa leikkipuistoille on esitetty kolmiasteinen ta soluo ki tus: pääleikkipuistot, alueelliset ja paikalliset leikkipuistot. Suunnitelmassa on tehty ehdotus leikkipuistojen määrästä, sijainnista ja tasosta. Ehdotuksen perusteluna on leikkipuistojen vaikutusalue, saa vu tet ta vuus ja leikkipuistojen ylläpitämisen talousnäkökohdat. Yleissuunnitelmassa on tehty esitys tulevasta leikkipuistojen sa neeraus-, rakentamisjärjestyksestä sekä purettavista leikkipuistoista. Suunnitelmassa on myös hyvin laajasti kerrottu leikkipuistojen turval li suus asioi ta. Kaavoituspäällikkö antoi lausuntonsa leikkipuistojen yleis suun ni telmas ta. Liite 7 Valmistelija: Mikkola, suunnitteluinsinööri ja puistotyöntekijä Niina Lautakunta hyväksyy laaditun leikkipuistojen yleissuunnitelman, liite 6. Lau ta kun ta hyväksyy leikkipuistoihin esitetyn vuosittaisen in vestoin ti mää rä ra han yleisesti ohjaavana. Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Elohaka. Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginhallitukseen. Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Eetu Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma Leikkipuistojen yleissuunnitelma,maankäyttöosaston lausunto

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 32 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla : Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 33 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kirjata pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Ei kirjattavia jäsenien esityksiä.

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 31,32,33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 28,29,30 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 28,29,30 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 28,29 Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Klubi Lautturi Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 94 Aloite linja-autopysäkkien katosten rakentamiseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 20 Kulttuurilautakunta Aika 04.02.2015 klo 18:00-20:20 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 13 Savipakarin vuokraaminen yrittäjälle

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kulttuurilautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:52 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot