Vuorokausi- ja päivän sisäisten markkinoiden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorokausi- ja päivän sisäisten markkinoiden kehittäminen"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA LAUSUNTO 1(11 Petteri Haveri Johdanto ET kiittää Fingridiä keskustelupaperista ja siinä esitetyistä ehdotuksista. Pidämme tärkeänä, että kantaverkkoyhtiö edistää markkinoiden toimintaa ja markkinaehtoisia toimintatapoja. Esille nostettujen teemojen lisäksi toivoisimme kuitenkin lisää huomiota markkinakehitykseen Pohjolassa. Yksittäisille teknologioille kohdistetut tuet ovat johtaneet tilanteeseen, missä sähkömarkkinoilla on ylikapasiteettia, mutta samalla kapasiteetti vastaa heikommin markkinoiden tarpeisiin. Toiseksi yhteismarkkinoiden tiivistäminen ja pohjoismaisen näkökulman vahvistaminen edellyttävät lisää panostusta kaikilta Pohjoismailta sekä Baltian mailta kuten myös Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiltä. ET peräänkuuluttaa eri Pohjoismaiden energiapolitiikan tavoitteiden ja keinojen yhdenmukaistamista. Yksittäisten maiden päätökset vaikuttavat naapurimaihin. ET suosittelee, että yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston alla tiivistetään ja nopeasti käynnistetään pohjoismainen sidosryhmäfoorumi edistämään pohjoismaista energiapolitiikkakeskustelua. Teknologiakohtaisten tukien markkinoita rapauttavaan vaikutukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Investointiedellytykset ovat heikentyneet sellaiselta sähköntuotannolta, joka kykenee vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. Jos tilanne jatkuu nykyisenkaltaisena, ajaudutaan tulevaisuuteen missä sähköä on runsaasti saatavilla silloin kun sitä ei tarvita ja liian vähän silloin kun sitä tarvittaisiin. Myöskään tilanne, missä tuki- ja energiaverotuspäätöksiä tehdään kansalliselta pohjalta, ei ole kestävä. ET peräänkuuluttaakin yhteispohjoismaista näkökulmaa energiapoliittiseen päätöksentekoon ja huoltovarmuustarkasteluun, jossa otetaan huomioon myös Baltian maiden tilanne. Tarve markkinasignaaleihin reagoivalle kapasiteetille on kasvamassa. Jo nyt verkkoon liitetyt tuulivoimalat kasvattavat kysyntää joustavalle tuotannolle ja kysynnälle. Suurten ydinvoimayksiköiden valmistuminen lisää säätöresurssien tarvetta erityisesti Suomessa. Ruotsin ydinvoimayksiköiden epävarma tulevaisuus ja kasvava säätöresurssien tarve alleviivaa tarvetta lisätä siirtokapasiteettia Pohjoismaiden sisällä, erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä, missä siirtokapasiteetin rajallisuus jatkuvasti aiheuttaa pullonkaulatilanteita. Vuorokausi- ja päivän sisäisten markkinoiden kehittäminen 1. Näettekö tarvetta muuttaa vuorokausimarkkinoiden nykyisiä hintakattoja ja - lattioita? Emme nykytilanteessa näe tarvetta muuttaa vuorokausimarkkinoiden hintakattoja ja lattioita. Nykyiset ovat hyväksytyt Euroopan-laajuisesti. Kuitenkaan Suomessa ei ole syytä poiketa, mikäli yhteiseurooppalaisia teknisiä hintarajoja muutettaisiin. Suomessa korkeimmat spot-hinnat koettiin talvella , jolloin hinnat kohosivat yksittäisinä tunteina tasolle 1400 EUR/MWh. Tämä hintataso laukaisi huomattavan määrän kysyntäjoustoa (toisin sanoen monen kuorman osalta sähkönhinta ylitti sähköstä saatavan hyödyn). VOLL onkin pitkälti jo mukana vuorokausimarkkinoille annettavissa tarjouksissa. Tähänastiset kokemukset eivät ole kyseenalaistaneet nykyisten teknisten hintarajojen soveltuvuutta. Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(11) Korkeammat hintakatot saattaisivat lisätä kiinnostusta kysyntäjoustoon ja paljastaa uusia kohteita, jotka reagoisivat hintoihin, erityisesti koko Eurooppaa ajatellen. Toisaalta jos tekninen hintakatto on kovin korkea, onko se enää spot-hinnalla ostavien vähittäismarkkina-asiakkaiden hyväksyttävissä? Hyödyt hintarajojen nostamisesta voivat olla rajalliset ja erittäin korkeiden hintojen toteutumiseen voi olla alan kannalta negatiivista. Tiukasti ajatellen VOLL ei myöskään suoraan sovellu vuorokausimarkkinan hintareferenssiksi. Paitsi että VOLL on asiakas- ja aikariippuvainen, on se myös riippuvainen tiedonsaannin viiveestä. Yllättävästä sähköjen katkeamisesta aiheutuva haitta on suurempi kuin ennakoidusta. Ei ole mahdollista määrittää yhtä VOLL-arvoa, jota soveltaa. Pitkällä tähtäimellä vuorokausimarkkinoiden hintakaton on kuitenkin hyvä olla suuruusluokaltaan sellaisella tasolla, ettei se rajoita hinnanmuodostusta markkinoilla. 2. Jaatteko näkemyksen siitä, että tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin arvo voi muuttua eri markkina-aikajaksoilla johtuen vuorokausimarkkinan ja lähellä käyttötuntia käytävän kaupan hintojen poikkeavuuksista? Kyllä. Siirtokapasiteetin arvo riippuu kauppojen arvoista, joita siirtokapasiteetti mahdollistaa. On hyvin mahdollista, että lähempänä toimitushetkeä tehtävän yksittäisen kaupan arvo on suurempi kuin vuorokausimarkkinoilla tehtyjen kauppojen ja siten myös siirtokapasiteetin arvo voisi olla korkeampi lähellä toimitushetkeä tehtävissä kaupoissa. On kuitenkin syytä huomioida, että vuorokausimarkkinahinnan ja lähellä käyttötuntia käytävän kaupan välisiä hintaeroja aiheuttavia tekijöitä (eli siirtokapasiteetin arvoa muuttavia tekijöitä), kuten esim. suuren voimalaitosyksikön tai siirtoyhteyden vikaantuminen, on vaikea ennakoida luotettavasti. Toisaalta siirtokapasiteetin arvo riippuu siitä, onko kapasiteetista niukkuutta. Jos siirtokapasiteetti riittää kaikkien haluttujen kauppojen toteuttamiseen, ei siitä ole niukkuutta eikä sille voi tai ole tarvetta määritellä erikseen arvoa. On myös huomioitava, että siirtokapasiteetin sosioekonominen arvo riippuu kaupankäyntimääristä, eikä arvioita voi tehdä pelkästään yksittäisten kauppojen perusteella. Tällä hetkellä selvästi suurin volyymi on DA-markkinoilla ja pieni muutos DA-markkinahinnoissa aiheuttaa suuremman sosioekonomisen vaikutuksen kuin suurikaan muutos säätösähköhinnoissa. Kokonaisuutena siirtokapasiteetti sekä Suomen että Pohjoismaiden rajoilla palvelee ensisijaisesti sähköenergian siirtoa tuotannosta eri alueilla oleville sähkön käyttäjille vuorokausimarkkinoiden perusteella. Siirtokapasiteetin arvo tälle energiaperusteiselle siirrolle on selvästi suurempi kuin jättämällä osa siirtokapasiteetista vain satunnaiselle lyhytaikaiselle siirrolle. On tärkeää, että siirtokapasiteetin laskennan ja käytön menetelmät ovat läpinäkyviä. 3. Tulisiko osa tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetista osoittaa eli allokoida markkinaperusteisesti eri markkina-aikajaksoille, sen sijaan että kaikki käytettävissä oleva siirtokapasiteetti osoitetaan ensisijaisesti vuorokausimarkkinoille? Periaatteessa siirtokapasiteettia tulisi käyttää silloin kun siitä saadaan suurin arvo markkinoille. Käytännön toteutus voi kuitenkin kohdata haasteita. Nykytilanteessa siirtokapasiteetin arvo on suurin vuorokausimarkkinoiden pohjalta tapahtuvassa energiaperusteisessa siirrossa. Lisäksi on huomioitava, että vuorokausimarkkinoilla määräytyvä hinta antaa referenssin finanssimarkkinoille. Vuorokausimarkkinoille annettavan siirtokapasiteetin vähentäminen johtaisi Nord Poolin hinta-alue-erojen kasvuun. Minimiehtona on, mikäli TSO tietyissä tilanteissa näkee erittäin tarpeellisena jossain määrin rajoittaa siirtokapasiteettia, että TSO kykenee

3 3(11) määrittelemään selkeät läpinäkyvät ja ennustettavat säännöt. Tällä toiminnalla TSO kuitenkin vaikuttaisi omilla päätöksillään spot-markkinan hinnanmuodostukseen. Asiaa tulisikin lähestyä kysymällä, miten markkinaehtoinen kapasiteetin allokointi olisi mahdollista järjestää? Voisiko esimerkiksi vuorokausimarkkinoilla fyysiseen sähköön kohdistuvien ostotarjousten ohella ostaa käyttöoikeutta kapasiteettiin käytettäväksi lähempänä toimitushetkeä? Lähtökohtaisesti kapasiteettia ei tule varata myöhemmille ajanhetkille. Kapasiteetille määrittyy arvo DA-markkinalla. Kapasiteetin varaamisen sijaan TSOiden tulee varmistaa riittävä siirtokapasiteetti rakentamalla verkkoa sekä tarvittaessa hyödyntämällä vastakauppaa. Mikäli TSOilla on ongelmia käyttötunnin aikaisen säätökapasiteetin riittävyyden osalta, ne voivat tarvittaessa hankkia lisää nopeaa reserviä sekä kehittää säätösähköyhteistyötä muiden markkina-alueiden kanssa. Muuta teemaan vuorokausi- ja päivän sisäisten markkinoiden kehittäminen Pidämme Fingridin tavoin tärkeänä päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin ulottamista nykyistä lähemmäksi toimitushetkeä. Samalla tulee vastaavasti siirtää sitovien tuotantosuunnitelmien ilmoittamisen aikarajaa. Tämä vähentäisi tasepoikkeamia käyttötunnin aikana ja siten nopeiden reservien sekä käyttötunnin aikaisen lisätuonnin tarvetta. Tehoreservijärjestelmä 1. Tulisiko Suomessa määrittää sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso? Miten tavoitetaso tulisi mielestänne määrittää? Kyllä. Luonteva taho tarvittavan laskentametodologian kehittämiseen voisivat olla TSOt, jotka ovat tehneet toimitusvarmuuslaskelmia yhteistyöjärjestönsä ENTSO-E:n piirissä ja joiden tehtävänä on joka tapauksesta varmistaa järjestelmän operatiivinen käyttövarmuus. Itse tavoitetason määrittäminen kuuluu Energiavirastolle sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen. Toimitusvarmuutta tulisi myös tarkastella useista eri näkökohdista lähtien, mm: - tavoiteltava taso: black outin todennäköisyys, edellisen välttäminen käyttämällä nopeita reservejä ja viime kädessä kytkemällä irti kuormia, miten pitkäksi aikaa yksittäisiä kuormia tulisi irtikytkeä ja voidaanko nämä tunnistaa jo etukäteen? - alueellinen ulottuvuus: toimitusvarmuutta tulisi tarkastella sekä alueellisesti että TSOtasolla. Mikä esimerkiksi on toimitusvarmuus n-1-tilanteessa? Toimitusvarmuuden tavoiteltava taso voi vaihdella eri maissa, mutta arvioinnin tekeminen yhteisellä metodologialla olisi tärkeää. Toisin sanoen, toimitusvarmuuden tavoitetaso voi olla toisistaan poikkeava eri maissa, mutta menetelmän, jolla toimitusvarmuutta arvioidaan, tulee olla yhteinen ainakin Pohjoismaissa. Toimitusvarmuuden riittävyyttä tulisi tarkastella vähintään alueellisella tasolla, so. vain Suomen koskevan toimitusvarmuustarkastelun sijaan tulisi tarkastelu tehdä Pohjoismaiden/Itämeren alueen tasolla, toki kiinnittäen tarkastelussa huomiota myös yksittäisten maiden/tarjousalueiden toimitusvarmuuden tasoon. 2. Mikä tulisi olla strategisilla reserveillä, kuten tehoreservillä, tuotetun energian hinta: likimain toimittamatta jääneen sähkön arvo vai jokin muu? Strategiset reservit ovat järjestelmävastaavan kustantamaa kapasiteettia, joten reservitehon hankinta-arvo on katettu tehoreservimaksulla. Siten energian hinnan tulisi sen myyjälle olla tuotannon aiheuttama muuttuva kustannus. Ostajan, eli markkinoiden näkökulmasta reserveillä toimitetun sähkön arvo on sähkön markkina-arvo. Perusteet sekä nykyiseen (korkein kaupallinen tarjous) että teknisen hintakaton soveltamiseen ovat olemassa. Tehoreservin hinnoittelu- ja käyttösääntöjen

4 4(11) vuorokausimarkkinoiden vajausten kattamisessa tulee jatkossakin olla samat Ruotsissa ja Suomessa. Tehoreservin tarve ilmenee todennäköisimmin arkipäivien päiväaikana talvikaudella ja tehoreservilaitokset ovat nopeassa valmiudessa vain talvikuukausina, joten järjestelmän rahoituksen kohdistaminen talvikauden arkipäiväkuormille on perusteltua. 3. Tulisiko tehoreservilainsäädännöllä ensisijaisesti turvata poistumisuhan alaisen voimalaitoskapasiteetin säilyminen, vai tulisiko tehoreservilainsäädäntöä kehittää mahdollistamaan sähkönkulutuksen (esim. kotitalouskulutus) jouston nykyistä joustavampi osallistuminen reserviin? Strategisten reservien tarkoitus on varmistaa riittävä lisäteho niukkuustilanteissa, että kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan markkinoilla. Tässä mielessä ei pitäisi olla eroa, tarjoaako reserviä voimalaitos vai kulutus, joka vajaustilanteissa nopeasti luopuu mahdollisuudesta kuluttaa. Strategiseen reserviin osallistumisen tulisi olla siis avoin sekä kulutus- että tuotantoresursseille, mutta niiden käsittely voi erota johtuen resurssien erilaisesta käytöstä osana strategista reserviä. Tehoreservi on lähtökohtaisesti väliaikainen tehon riittävyyttä varmistava ratkaisu. Jos meneillään olevien selvitysten pohjalta tehoreserviä kuitenkin päädytään ylläpitämään pitkäaikaisesti, tehoreservikausien pitäisi olla riittävän pitkiä, että ne mahdollistaisivat tehoreserviin osallistuvien laitosten pitkäjänteisen ylläpidon ja mahdolliset uusinvestoinnit tehoreserviin osallistuviin laitoksiin. Kauden pituus voisi tällöin olla luokkaa 5 vuotta. Samalla tulee huomioida naapurimaissa olevien järjestelmien rakenne. Ideaalisti Suomen ja Ruotsin (ja Tanskan) järjestelmien tulisi olla yhdenmukaiset. Joka tapauksessa, aiemmin koetut niukkuustilanteet, milloin tehoreserviä on aktivoitu, ovat ilmenneet samanaikaisesti sekä Suomessa että muualla pohjoismaisella markkinaalueella. 4. Olisiko tehoreservijärjestelyä syytä kehittää muilta osin? Miten? Tehoreservijärjestelmän kehitystyö kuuluu ennen kaikkea viranomaisten (Energiavirasto, TEM) toimenkuvaan. Energiaviraston käynnistämien ja tehoreservien seuraavan hankintakauden valmisteluun liittyvien selvitysten tulokset sekä niihin saatavat sidosryhmien näkemykset on syytä ottaa huomioon tehoreservijärjestelyjä kehitettäessä. Tehoreservijärjestelmää voisi kehittää mahdollistamalla tuotantolaitoksen osakapasiteetin, esim. yhteistuotantolaitoksen sähkötehon osalta, osallistuminen järjestelyyn. Tällaista sähköntuotantokapasiteettia, jota ei ole taloudellisesti kannattavaa tarjota vuorokausi-, päivä- tai tasesähkömarkkinalle, on mahdollisesti löydettävissä toimijoilta. Tehoreservijärjestelmän taustalla olevan toimitusvarmuuden määrittelyssä tulee pyrkiä pitkäjänteisempään toimintaan, ja arvioida toimitusvarmuutta yhteisellä metodologialla. Toimitusvarmuuden tavoitetason määrittävät kansalliset viranomaiset. Käyttösäännöissä tulee pyrkiä yhdenmukaisuuteen lähialueiden järjestelmien kanssa. Tehoreservisääntöjen valmistelussa tulee myös huomioida mahdollisuus tarjota erityyppisiä laitoksia tehoreserviin, eikä esimerkiksi tarpeettoman tiukoilla valmiustason nostovaatimuksilla rajoittaa osallistuvien laitosten määrää.

5 Muuta tehoreservijärjestelmään ja toimitusvarmuuden arviointiin liittyen 5(11) Vaihtoehto tehoreserville ja/tai teknisten hintarajojen muutoksille voisi olla sähköntoimitusten ajoittaisten katkaisujen hyväksyminen. Periaatteena tulee olla, että kysyntäjousto ja tehoreservit ensin, sitten nopeiden reservien osittainen käyttöönotto käyttötunnin aikana, ja ellei tämä riitä, niin sitten kulutusta leikataan ennalta määritellyin mekanismein. Tällöin kulutuksenleikkausten tulisi perustua markkinaehtoiseen toimintamalliin. Jos uusiutuvien tuilla jatketaan ei-markkinaehtoisen kapasiteetin lisäämistä markkinoille, lähestytään koko ajan tilannetta, missä markkinaehtoinen kapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää tilanteissa jolloin tukiehtoinen kapasiteetti ei ole käytettävissä. On hyvinkin mahdollista, että tukien jatkon edellytys on ajoittaisten kulutusleikkausten hyväksyminen. Jos näin tapahtuu, tulisi markkinaehtoisesti tunnistaa kohteet, jotka korvausta vastaan ovat valmiimmat hyväksymään mahdolliset, joskin todennäköisesti melko epätodennäköiset, kulutuksenleikkaukset. Keskustelua on mm. ollut, tulisiko reservit aktivoida tuottamaan vasta päivänsisäisillä markkinoilla ja siten antaa markkinoille lisää aikaa selvittää tilanne. Tämä tarkoittaisi toki todennäköisesti tarvetta leikata niukkuustilanteessa kysyntätarjouksia. Tällöin tehoreservit aktivoitaisiin ID-vaiheessa kysynnän mukaan. Vuorokausimarkkinoiden toiminnan kannalta olisi kuitenkin parasta, että tehoreservit aktivoidaan vajaustilanteissa jo vuorokausimarkkinoilla. Toinen teema, josta käydään jossain määrin keskustelua, on pitäisikö sähkönkäyttäjillä olla mahdollisuus niukkuustilanteissa suojautua kulutuksen leikkaukselta? Toisaalta on tunnistettu, että kun todennäköisyys (mm. tehoreservien ansiosta) kulutuksen leikkauksiin on varsin vähäinen, ei kovin monimutkaisia ja kustannuksia aiheuttavia järjestelmiä tai velvoitteita liene perusteltua rakentaa. Verkkopuolella on lisäksi jo määritelty kriittiset kuluttajat. Säätösähkö- ja reservimarkkinoiden kehittäminen 1. Millaisia vaikutuksia, hyötyjä tai haittoja, edellä esitellyillä ehdotuksilla olisi toimintaanne? Huomioita: ET:lla ei ole kysymykseen vastausta, tämä on enemmän markkinatoimijoille suunnattu kysymys. 2. Miten säätösähkömarkkinoiden tarjontaa voisi mielestänne lisätä? Pohjoismaisten TSOiden tulisi käydä yhdessä markkinatoimijoiden kanssa läpi, millaisiin tilanteisiin reservejä tarvitaan ja millaisia ominaisuuksia reservintarjoajilta edellytetään. Ongelma on lähtökohtaisesti säätöön kykenevän ja siihen TSOiden sopimuksellisesti hankkiman kapasiteetin määrä, ja jos mahdolliset uudet tuotteet kohdistuvat samaan kapasiteettiin kuin aiemmat, eivät ne käytännössä edistä reservien tarjontaa mitenkään. Ennen uusien reservituotteiden käyttöönottoa tulisikin käydä keskustelu markkinatoimijoiden kanssa, kertoa näille mitä ominaisuuksia reserviltä ennen kaikkea halutaan, ja selvittää toimijoilta miten ja millä reunaehdoilla näiden resurssit voisivat vastata kysyntään. Vain siten voidaan mahdollistaa uusien resurssien mukaantulo reservimarkkinoille. Suomen osalta käytettävissä olevia säätöresursseja rajoittaa usein myös riittämätön siirtokapasiteetti Ruotsista. Tämä tulee ottaa huomioon kiirehdittäessä siirtokapasiteetin lisäämistä. Hieman lisäkapasiteettia olisi nopeasti saatavissa sopimalla Ahvenanmaan ja Suomen välisen kaapelin käytöstä myös markkina- ja säätösähkön siirtoon yhteistyössä ruotsalaisosapuolten kanssa.

6 6(11) Ensisijaisesti tulisi edistää tuotannon ja/tai kulutusjouston lisäämistä markkinoille pääsyn esteitä poistamalla (esim. vaatimuksia väljentämällä) ja avoimuutta/läpinäkyvyyttä lisäämällä (esim. markkinahintojen julkaisu käyttötunnin aikana). Säätösähkömarkkinoiden tarjonnan lisäämisessä on tärkeää säätösähkön hinnan reaaliaikainen julkistaminen sekä Baltian säätösähkömarkkinoiden integroiminen pohjoismaisiin markkinoihin. Kysyntäjouston ja säätövoiman asettaminen samalle viivalle lisäisi markkinoiden kaksisuuntaisuutta, kuluttajien aktivoitumista sekä ennen kaikkea uusien kysyntäjoustopalveluiden yleistymistä. Reservituotteissa on tällä hetkellä jaoteltuna tuotanto, kulutus ja muu, joista muu käsittää esim. dieselvaravoiman ja sähkövarastot. Yleisesti ottaen tämä jaottelu tulisi poistaa, kaikki reservintuotantotavat samalle viivalle. Esimerkiksi tällä hetkellä FCR-D reservin hankinnassa releohjatun irtikytkettävän kuorman määrä on rajattu 100 MW:iin. Voimalaitosten tuottamassa FCR-D:ssä vastaavaa rajoitusta ei ole. FCR-D:hen voisi tehdä myös alassäätötuotteen. Tämä mahdollistaisi mm. tuotantoresurssien tehonleikkaamisen, käytännössä esim. aurinko-, tuulivoiman osallistuminen FCR-D:hen. Reservien hinnoittelussa tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, että reserviä tarjoavan kapasiteetin tuotannosta kilpailevat eri markkinapaikat. Säätöreservien ja säätöenergian myynnistä saatavien tulojen on oltava kilpailukykyisiä verrattuna kaupalliseen myyntiin spot- ja intraday-markkinoille. Tasapainoilu säätösähkösähkömarkkinoiden ja muiden markkinapaikkojen välillä on toki vaikeaa. Toisaalta tulisi varmistaa riittävät reservit ja toisaalta ettei reservimarkkina syö kapasiteettia esim. ID-markkinalta ja siten oikeastaan lisää säädön tarvetta. Säätösähkön hankintakäytäntöjä olisi hyvä harkita nyt, sillä eurooppalaisten standardituotteiden kehitys etenee pilotti-projektien kautta. Säätösähkötarjouksia tulee voida jättää jatkuvasti ilman aikarajoituksia 15 minuutin käynnistysaika huomioon ottaen. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota, miten NBS-mallin vaatimukset vaikuttavat kilpailuun säätösähkömarkkinoilla. Fingrid on esittänyt, että osakkaiden säätötarjoukset tulee ilmoittaa etukäteen niin, että taseselvityksessä säädöt saadaan kohdistettua yksiselitteisesti osapuolille. Tässä mallissa, säätöä oman tuotantotaseensa tilaava tuottaja ei saa enää välttämättä yhtä joustavasti tätä säätöä omaan taseeseensa (taseen tasapainottamiseen tai säätösähkömarkkinoille). Järjestelmän läpinäkyvyyden näkökulmasta Fingridin ehdottama tunnin sisäisten säätöjen teko osakkaiden lukuun ei välttämättä ole optimaalinen. 3. Miten varmistetaan tuotantosuunnitelmien hyvä laatu? Tuotantosuunnitelmien laatu on sitä parempi, mitä lähempänä toimitushetkeä niitä voi päivittää ja toimittaa. Kaupankäynnin mahdollistaminen lähempänä toimitushetkeä parantaa suunnitelmien laatua. Keskeisintä on TSOn omien ennusteiden hyvä laatu ja tiedonkulun varmistaminen. Tasesähkön hinnoittelun tulee kireissä tilanteissa ohjata siihen, että tasetta ei suunnitellusti jätetä avoimeksi ja tasesähköllä katettavaksi. Tasesähkö ja sen hinnoittelu 1. Onko tasesähkön hinnoittelua mielestänne syytä kehittää ja jos niin millä tavoin? Tasesähkön hinnannosto ei saa olla itsetarkoitus. Jos tasesähkön hinta nousee, toimijat jättävät itselleen enemmän pelivaraa, mikä saattaa johtaa ylihankintaan spotissa ja resurssien varaamiseen omiin mahdollisiin tarpeisiin? Miten pelivara saadaan

7 järjestelmän hyödyksi? Pitää varoa, ettei ohjata ennustamaan väärin ja olemaan johonkin suuntaan vinossa (kuten esim. systemaattisesti ylitaseessa). 7(11) Toisaalta on hyvä tavoite pyrkiä osoittamaan kustannukset niitä aiheuttaville. Kireissä käyttötunnin aikaisissa kuormitustilanteissa tasesähkön hinnan on syytä olla selvästi sekä spot- että ID-hintaa korkeampi, mutta kaikkia säätöreservikustannuksia ei ole syytä kattaa tasesähkön hinnalla, koska säätöreservit palvelevat keskeisesti myös verkkovikoihin varautumista. Hinnoitteluperiaatteiden kehittämisessä tulee pyrkiä yhteiseurooppalaisiin ratkaisuihin eurooppalaisen tasehallinnan integroinnin pohjalta. Yleensäkään Pohjolassa tai varsinkaan vain Suomessa ei tulisi ottaa erilaisia ratkaisuja, mitä yhteiseurooppalaisesti sovelletaan. Toki, aktiivinen osallistuminen eurooppalaiseen keskusteluun hyvien yhteisten käytäntöjen kehittämiseksi on tärkeää. Joka tapauksessa ehdotus säätösähköresurssien kapasiteettikorvausten kohdistamisesta tasesähkökustannuksiin muuttaa periaatetta, että säätösähkön ja tasesähkön kustannusten tulisi olla tasapainossa. Ehdotuksen mukaan TSO keräisi tasesähkökorvauksina enemmän kuin maksaa säätösähköenergiasta. Tulevaisuudessa pohdittavaksi tulisi myös säätöresurssien xb-käyttö. Miten ajatus reservikapasiteettikorvausten perimisestä osana tasesähkön hintaa toimii sen kanssa? Läpinäkyvyyttä niin säätö- kuin tasesähkön hinnanmuodostuksen osalta tulee parantaa. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu entisestään, jos tasesähköhinnoittelussa siirrytään kohti full-cost-hinnoittelua tai jos tasesähkökustannuksia kohdistetaan erityisesti niukkuustilanteisiin. Toimijoilla tulee olla enemmän tietoa tasekustannuksista voidakseen reagoida niihin. Kulutuksen osallistuessa aktiivisemmin markkinoille voi myös kyseenalaistaa eri taselaskentamallien käytön kulutukselle ja tuotannolle. Pohjoismaissa ja Suomessa käydään enenevästi keskustelua, onko tuotannon ja kulutuksen erilainen tasemalli enää ajantasainen. Eurooppalaisen lainsäädännön lähtökohtana ja yleiseurooppalaisena käytäntönä on yksihinta-mallin soveltaminen sekä kulutukseen että tuotantoon, ja Pohjolassakin tulisi edetä kohti mallia, joka kohtelee tuotantoa ja kulutusta tasapuolisesti. 2. Miten näette taseselvitysjakson pituuden merkityksen sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämisessä? Millaiseksi näette markkinoiden ja markkinatoimijoiden roolin tasapainottamisessa? Taseselvitysjakson tulee olla yhdenmukainen markkinoilla käytettävien aikajaksojen kanssa. Jos taseselvitysjakso on markkina-aikajaksoja lyhyempi, ei toimijoilla ole käytännössä riittäviä työkaluja täsmäyttää taseita. On todennäköistä, että 15 min taseselvitysjakso vaarantaisi ellei peräti tuhoaisi kulutuksen osallistumisen tehotasapainon hoitoon. Huomattavasti merkittävämpää on kaupankäynnin mahdollistaminen mahdollisimman lähellä toimitushetkeä. 36 tuntia ennen toimitushetkeä tehtävien ennusteiden tarkkuutta ei voi parantaa edellyttämällä ennusteiden tekoa vartin tarkkuudella tunnin tarkkuuden sijaan. Pienkuluttajien kohdalla tuntipohjainen markkina ja tuntipohjainen taseselvitys alkavat saavuttaa ymmärrystä ja markkinahintoihin sidottujen sähkösopimusten suosio kasvaa. Taseselvitysjakson irrottaminen markkinamaailmasta toimisi vastoin tavoitetta lisätä joustoa, sillä se vaikeuttaisi markkinoiden ymmärtämistä eikä palkitsisi enää täysimääräisesti joustoista.

8 8(11) 3. Olisiko reservien kustannuksia kohdistettava jatkossa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti nykyisen, kustannukset kaikille osapuolille jakavan mallin sijasta? Kysymystä käsitelty edellisissä vastauksissa. Reserveillä varmistetaan koko järjestelmän toimivuus, josta kaikki markkinaosapuolet hyötyvät, joten kaikkien tulisi myös osallistua myös reservien kustannuksiin. Osa kustannuksista on jatkossakin syytä periä verkkomaksuilla, sillä säätöreservit palvelevat Suomessa keskeisesti myös verkkovikoihin varautumista. Mahdollisen niukkuuslisän määrittely ei ole yksiselitteistä ja sellaisen käyttöönotto heikentäisi markkinoiden läpinäkyvyyttä ja siten markkinoiden ennustettavuutta/toimivuutta. Toisaalta ET kannattaa aiheuttamisperusteista kustannusten kohdistusta. Tyypillisesti nopeilla reserveillä vastataan äkillisiin muutoksiin, kun taas hitaammat reservit ovat ensisijassa järjestelmän ylläpitoa varten, jolloin aiheuttamisperusteinen kustannustenkohdistus voisi soveltua parhaiten nopeiden reservien kustannusten kattamiseen. Fingridin tulisi kiinnittää enemmän huomiota kilpailun lisäämiseen säätösähkömarkkinoilla ja niiden tekemisestä kiinnostavammiksi pienemmillekin toimijoille. Jo nykyisessä mallissa tasesähkökustannukset voivat nousta hyvin korkeiksi. Yksi keino lisätä kiinnostusta on parantaa tasesähkön hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyttä. Toimijoille tulisi mahdollistaa paremman käsityksen saaminen tasesähkön hintatasosta toimitustunnin aikana vaikka lopullinen tasesähkön hinta laskettaisiinkin jälkikäteen. 4. Näettekö tarvetta tasesähkön hintasuojaukselle finanssituotteilla, minkälaisia tuotteita nämä voisivat olla? Voisitteko itse harkita tarjoavanne tai hankkivanne hintasuojaustuotteita? Jäsenyhtiöillämme on kiinnostusta suojautua tasesähkökustannuksilta, erityisesti jos tasesähkön hinnat nousevat nykyistä korkeammiksi. Kysymys on kuitenkin kysynnästä ja tarjonnasta. Onko tällaisen tuotteen ympärille mahdollista rakentaa riittävän likvidiä markkinaa? Pakollinen hintasuojausjärjestelmä olisi puolestaan askel kohti reguloidumpaa maailmaa. Kuinka paljon aiemmin myynti tai kulutus pitäisi suojata? Ja kenet pistettäisiin ennustamaan toistaiseksi voimassa olevan myynnin volyymi yms. käytännön pikku ongelmia. Tukku- ja vähittäismarkkinoiden välisen yhteyden vahvistaminen 1. Millä tavoilla olisi mahdollista lisätä pienasiakkaiden osallistumista kysynnänjoustoon? Voisivatko nykyistä selvemmät vähittäismarkkinatoimijoiden roolit ja esimerkiksi myyjävetoinen markkinamalli edistää kysynnänjouston hyödyntämistä? Pienasiakkaiden osallistumiseen kysyntäjoustoon liittyy vielä monia haasteita, mutta lupaavia pilotteja on menossa. DR-poolissa tunnistettuja haasteita ovat: Kysyntäjouston ansaintalogiikka vaatii vielä kehittämistä Hajanainen toimialakenttä (suuri määrä erilaisia toimijoita myyjä, verkonhaltija, asiakas, palveluntarjoajat,...) Taloudellisten hyötyjen pienuus verrattuna toiminnan käynnistyskustannuksiin, kannattava toiminta vaatii riittävän volyymin ja mahdollisimman automaattisen prosessin

9 9(11) Tieto asiakkaan kuormista ja niiden ohjattavuudesta usein puuttuu. Tässä voisi harkita käytettäväksi laskennallista arviota. Riittävän isosta aggregoidusta poolista löytyisi aina tietty määrä joustoa tietyllä todennäköisyydellä. Asiakkaiden ja rakentajien/suunnittelijoiden ymmärrystä tulee lisätä kysyntäjouston merkityksestä Asiakkaille tulee tarjota kannusteita kysynnän joustoon osallistumiseen asiakkaalle pitää myydä helppoa ja vaivatonta palvelua, josta myös asiakas hyötyy taloudellisesti Kuorman ohjauksen käyttöönotto edellyttää myös uusien ja uusittavien kiinteistöjen sähköverkon ja laitevalintojen suunnittelun tavoitteellista ohjausta Standardoimattomat prosessit, tietojärjestelmien rajapinnat ja toimintavasteiden suuri hajonta hankaloittaa tuotteistusta Kysymys roolituksesta on laajempi kuin vain tässä esitetty. Huomioida tulisi ainakin: Mikä on aggregaattorien asema suhteessa perinteisiin myyjiin Mikä on DSOiden ja vähittäismyyjien rooli Tekniikka/erilaiset tuotteet, mitä mahdollisuuksia tekniikka tarjoaa Palvelukonseptit, millaisia palvelukonsepteja voisi olla ja miten eri toimijoiden roolit tukevat/estävät eri palvelukonsepteja Yleensä rooleja tulisi kehittää vastaamaan asiakkaiden ja energiamarkkinoiden tarpeita. Monissa tapauksissa sähkönmyyjä/kaupallinen toimija, jolla kaupallinen intressi kehittää uutta liiketoimintaa, pystyy tehokkaimmin luomaan uusia tuotteita ja palveluita, pohjautuen kokonaisvaltaiseen näkemykseen asiakkaan tarpeista, kulutuksesta ja kustannuksista. Myös datahubilla on keskeinen rooli perusdatan (esim. siirtotariffit) tehokkaan ja tasapuolisen saatavuuden takaajana standardi-formaatissa. Kuitenkaan verkonhaltijoidenkaan mahdollisuuksia toteuttaa kysyntäjousto-ohjauksia ei tulisi jättää huomiotta. Tässäkin kohtaa on syytä muistuttaa, että hätäinen siirtyminen 15 min taseselvitysjaksoon vaarantaisi tai jopa tuhoaisi edellytykset lähentää tukku- ja vähittäismarkkinoita pitkälle tulevaisuuteen. 2. Tulisiko nykymuotoisesta sähkölämmityksen aikaohjauksesta luopua? Miten siirtyminen hintaohjaukseen tulisi toteuttaa? Sähkölämmityksen aikaohjausmahdollisuudesta ei sinänsä tarvitse luopua, sillä se mahdollistaa edelleen sähkölämmityksen ja muun ohjattavan sähkönkäytön pääosin edullisin markkinahinnoin ja verkkomaksuin. Jatkuvasti kehittyvät uudet ohjausmahdollisuudet tulevat kuitenkin markkinaehtoisesti korvaamaan pelkästään aikaperusteista ohjausta. Tässäkin asiassa olisi edettävä markkinaehtoisesti. Uudet ohjaus- ja hinnoittelutavat tulevat käyttöön asteittain, kun asiakkaat kiinnostuvat uudenlaisista tuotteista. Mittarien kautta tapahtuvan ohjausmahdollisuuden merkitys vähenee muiden ohjauksessa käytettyjen laitteiden/tekniikoiden nopean kehityksen ja alentuneiden kustannusten takia. Tämä edellyttää myös, että rakentajat, suunnittelijat ja laitevalmistajat sekä sähkönmyyjät kehittävät asiakkaille uudenlaisia kiinnostavia ohjausratkaisuja. Datahubin avulla voidaan varmistaa, että kaupallisella palveluntarjoajalla on tehokas ja tasapuolinen pääsy hintaohjaustietoihin (esim. dynaamisia siirtomaksuja). Verkkoyhtiöt voivat halutessaan, asiakkaan/kaupallisen toimijan pyynnöstä, tarjota kuormienohjausta mittarien kautta, huomioiden eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun. Käytännössä mittarien kautta tapahtuvan ohjausmahdollisuuden merkitys jäänee kuitenkin marginaaliseksi, muiden ohjauksessa käytettyjen laitteiden/tekniikoiden nopean kehityksen ja alentuneiden kustannusten takia.

10 Muuta 10(11) Tehopohjainen jakeluverkkotariffi Energiatehokkuuden parantaminen sekä energian tuotannon ympäristövaikutusten pienentäminen edellyttävät muutoksia koko energiajärjestelmässä. Muutokset johtavat tarpeeseen kehittää erityisesti siirron hinnoittelurakenteita. Tavoitteena on rakenne, joka kannustaa energiatehokkuuden parantamiseen ja kysyntäjouston käyttöön. Tavoitteena on jakeluverkkoyhtiön hinnoittelujärjestelmä, joka kannustaa loppukäyttäjiä toimimaan siten, että koko energiajärjestelmän, mukaan lukien tuotanto, siirto ja jakelu, energiatehokkuus maksimoituu ja kansantalouden kokonaiskustannukset minimoituvat. Yksi potentiaalinen jakeluverkon tariffirakennevaihtoehto on tehoon perustuva hinnoittelu, jossa asiakkaan siirtomaksu riippuu tilatusta ja sovitusta tehovarauksesta. Tällainen hinnoittelumalli kannustaa asiakasta optimoimaan sähkönkäyttönsä siten, että asiakkaan huipputehontarve pienentyy. Verkkokapasiteetin käyttöasteen kasvaessa pitkän aikavälin kustannukset pienentyvät, mikä puolestaan hyödyttää taloudellisesti myös asiakasta. Energiaperusteinen sähköenergian hinnoittelu puolestaan kannustaa kokonaisenergiankäytön pienentämiseen. Keskeisin sähkönjakelun kustannuksiin vaikuttava tekijä on verkon huipputeho. Tehopohjainen hinnoittelu on tällöin verkkoyhtiön kannalta kustannusvastaava. Se on myös asiakkaiden kannalta oikeudenmukainen ja tasapuolinen, koska kustannukset jakautuvat asiakkaiden kesken siten, että suuremman kustannuksen aiheuttava asiakas maksaa suuremman hinnan ja päinvastoin. Tariffirakenteen muuttaminen vaikuttaa verkkoyhtiön tulomuodostukseen ja johtaa väistämättä hinnan muutoksiin yksittäisten asiakkaiden kohdalla. Muutos onkin poliittisesti haasteellinen. Näitä kysymyksiä selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa tutkimushankkeessa, jonka tuloksia voidaan odottaa keväällä Järjestelmäpalveluiden markkinaehtoinen hinnoittelu On useita palveluita, joita kantaverkkoyhtiöt edellyttävät tai odottavat markkinaosapuolien tuottavan ilman että näille palveluille olisi määritelty arvoa tai niiden hankintaa kilpailutettu. Yksi tällainen palvelu on inertian tarjoaminen. TSOiden on huolehdittava siitä, että pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertia säilyy kaikissa tilanteissa riittävänä järjestelmän käyttövarmuuden ja voimalaitosten vapaan käytön kannalta. TSOiden on tarvittaessa toteutettava tai hankittava sopimuksellisesti lisäresursseja inertian ylläpitämiseksi. ET suosittelee Fingridiä yhteistyössä pohjoismaisten TSOiden kanssa selvittämään, miten järjestelmäpalveluiden hankintaa voisi suunnata kilpailullisemmaksi ja miten näitä palveluita tarjoavat saisivat korvauksen tarjoamistaan verkon ylläpidon kannalta välttämättömistä palveluista. Sähkövarastojen merkitys ja käsittely osana sähköjärjestelmää Tuotannon vaihteluiden kasvaessa ja sähkövarastojen kustannusten alentuessa niiden merkitys järjestelmässä todennäköisesti kasvaa. Sähkövarastot ovat sääntelyn, verotuksen ja verkkotariffien kannalta kuitenkin uusi elementti markkinoilla, eikä nykyinen järjestely tunnista varastojen ominaisuutta ottaa ja syöttää sähköä verkkoon. Jotta sähkövarastot voisivat yleistyä, pitää niiden käsittelyä selkeyttää ja varmistaa ettei varastoille kohdisteta kohtuuttomia, jopa kaksinkertaisia (verkosta otosta ja verkkoon syötöstä, molemmista), siirtoverkkomaksuja ja veroja. Sähkövarastoilla voidaan pienentää aurinkosähkön yö-päivä-vaihtelua, tehdä piikinleikkausta, loistehon säätöä ja tuottaa erilaisia reservejä. Tämän tyyppisessä moniajossa sähkövarastot voivat olla hyödyllisiä, ja ne kykenisivät erittäin nopeaan tehonsäätöön.

11 11(11) Kotitalouksiin sijoitettavien sähkövarastojen yleistymistä tulisi helpottaa purkamalla byrokratiaa. Yksittäisille teknologioille kohdistettujen tukien vaikutukset Fingridin keskustelupaperi ei erityisesti nosta esille teknologiakohtaisten tukien vaikutuksia markkinoiden toimintaan ja verkon ylläpitoon. Tämä tilanne, missä markkinoille, joilla on ylikapasiteettia, lisätään tukiehtoisesti kapasiteettia, ei ole kestävä. Tilannetta vaikeuttaa vielä, että tuet ovat tyypillisesti kansallisia. Kokonaisuus johtaa täysin nurinkurisiin tulemiin. Ensinnäkin markkinoiden tarvitsemaa joustoa tarjoamaan pystyvien laitosten kannattavuus pienenee tuetun tuotannon painaessa markkinahintaa. Toisaalta investoinnin kohdistuvat tukien perässä. Miten voi esimerkiksi olla perusteltua, että Ruotsissa kaavaillaan suuria tukia uusiutuvalle energialle, kun Ruotsi tälläkin hetkellä on ylituotantoalue, jolta virtaavasta edullisesta sähköstä Suomessakin nautitaan? Samaan aikaan Ruotsin tuettu tuotanto heikentää ruotsalaisen päästöttömän ydinvoiman kannattavuutta ja aiheuttaa Ruotsissakin huolta kapasiteetin riittävyydestä huippukulutuksen aikaan. Kuten voidaan huomata, ei tukiaisongelma ole yksin Suomen, mutta tiukan kansallinen näkökulma pahentaa tilannetta. Sähköveron taso ja määräytymisperusteet Sähkön korkea verotaso vaikuttaa negatiivisesti yritysten toimintaympäristöön ja hidastaa siirtymää fossiilisista polttoaineista päästöttömään energiaan. Sähkö on merkittävä väline uusien investointien mahdollistamisessa ja korkea verotaso heikentää kannustinta kehittää uusia sähköön perustuvia vientituotteita. Nykyinen korkea tasavero vaimentaa sähkömarkkinoiden hintasignaaleita ja vie kannusteita reagoida sähkön hintaan. Sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteetin tulevaisuus Suomen energiajärjestelmän keskeisiä menestystekijöitä on kaukolämmön laaja hyödyntäminen. Osana kaukolämpöjärjestelmää sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ollut merkittävässä roolissa päästöjen vähentämisessä ja Suomen energiajärjestelmän kilpailukyvyn luomisessa. Sähkön hinta Suomessa onkin ollut pienasiakkaille Euroopan edullisimpia. Uusiutuvan tuotantokapasiteetin tukiin pohjaava merkittävä lisääntyminen Pohjoismaissa ja myös Suomessa on johtanut muun tuotantokapasiteetin käyttötuntien vähenemiseen. Nykyisillä sähkön hinnoilla sähkön ja lämmön yhteistuotannon vuosittaiset käyttötuntimäärät uhkaavat vähentyä entisestään. Useat yhteistuotantolaitokset ovat iäkkäitä ja toimijoiden on tehtävä päätöksiä laitoksen uudistamisesta tai korvausinvestoinneista. Nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa uuden yhteistuotantokapasiteetin investointipäätös korvaamaan poistuvaa kapasiteettia on vaikeaa, kuten useat kaupunkiomisteisten yhtiöiden viimeaikaiset ilmoitukset osoittavat. Korvausinvestointi on usein tehty päättämällä lämpölaitosinvestoinnista, jolloin yhteistuotantokapasiteetti vähenee. Yhteistuotantokapasiteetti on ennustettavasti ja tasaisesti käytössä juuri silloin kun sähköä eniten tarvitaan eli talviaikaan. Yhteistuotanto tukee vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa ja vakauttaa sähköverkkoa sekä varmistaa järjestelmän tarvitseman inertian saatavuutta.

Lausunto 1 (8) FORTUMIN KOMMENTIT FINGRIDIN KESKUSTELUPAPERIIN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMISESTÄ

Lausunto 1 (8) FORTUMIN KOMMENTIT FINGRIDIN KESKUSTELUPAPERIIN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMISESTÄ Lausunto 1 (8) Fingrid Oyj markkinamalli@fingrid.fi FORTUMIN KOMMENTIT FINGRIDIN KESKUSTELUPAPERIIN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMISESTÄ Fortum kiittää Fingridiä ajankohtaisesta keskustelupaperista ja sen

Lisätiedot

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingrid Oyj,, 21.6.2016 Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingridin keskustelupaperi sähkömarkkinoista Keskustelupaperin tavoitteena on: lisätä tietoisuutta sähkömarkkinoiden haasteista Fingridin

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tulevaisuus mitä on älykäs muutos? Asta Sihvonen-Punkka

Sähkömarkkinoiden tulevaisuus mitä on älykäs muutos? Asta Sihvonen-Punkka Energiateollisuus ry:n kevätseminaari, Rovaniemi Sähkömarkkinoiden tulevaisuus mitä on älykäs muutos? Sähkömarkkinoiden haasteet Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus

Lisätiedot

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingrid Oyj,, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Sisältö 1. Tehoreservin aktivointihinnan asettaminen 2. Tehoreservimaksun kohdistaminen 3. Tehoreservin valmiudennostomenettely 4. Kulutusjousto

Lisätiedot

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, Fingridin keskustelupaperin palaute ja jatkotoimet

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, Fingridin keskustelupaperin palaute ja jatkotoimet Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, Fingridin keskustelupaperin palaute ja jatkotoimet Keskustelupaperi Valmistelu Projektin käynnistäminen ja taustatyöt 10/2015 3 sisäistä työpajaa 11/2015-2/2016 Keskustelupaperin

Lisätiedot

Fingridin keskustelupaperin julkaisemistilaisuus Scandic Simonkenttä. Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä?

Fingridin keskustelupaperin julkaisemistilaisuus Scandic Simonkenttä. Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Fingridin keskustelupaperin julkaisemistilaisuus 17.5.2016 Scandic Simonkenttä Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Fingrid edistää vähähiilistä sähköjärjestelmää Huolehdimme sähköjärjestelmän

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus - keskustelupaperi markkinoiden kehittämisestä

Ajankohtaiskatsaus - keskustelupaperi markkinoiden kehittämisestä Neuvottelukunta 8.6.2016 Ajankohtaiskatsaus - keskustelupaperi markkinoiden kehittämisestä 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 Fingrid ajankohtaista

Lisätiedot

Markkinatoimikunta 4/5/2017 Eveliina Seppälä. Tietoisku niukkuushinnoittelusta

Markkinatoimikunta 4/5/2017 Eveliina Seppälä. Tietoisku niukkuushinnoittelusta Markkinatoimikunta 4/5/2017 Tietoisku niukkuushinnoittelusta Käsiteltävät asiat Mitä tarkoitetaan niukkuushinnoittelulla? Tulevaisuuden toimintaympäristö Miksi niukkuushinnoittelu on ajankohtainen? Säätösähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 4.5.2017 Asta Sihvonen-Punkka Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Siirtokapasiteettien laskentamenetelmä Julkinen kuuleminen pohjoismaisesta siirtokapasiteettien laskentamenetelmästä

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Juha Hiekkala. Tasemallin kehittäminen Pohjoismaisen Full Cost Balancing hankkeen suositukset

Markkinatoimikunta Juha Hiekkala. Tasemallin kehittäminen Pohjoismaisen Full Cost Balancing hankkeen suositukset Markkinatoimikunta Tasemallin kehittäminen Pohjoismaisen Full Cost Balancing hankkeen suositukset Energiamurros Tarve markkinakehitykselle Muutostarpeet tasemalliin 2 Pohjoismaisessa Full Cost Balancing

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sähkönjakelu muutoksessa Sähköä käytetään uusilla tavoilla mm. lämpöpumpuissa ja

Lisätiedot

Julkinen. 1 Jukka Ruusunen. Fingridin neuvottelukunta Ajankohtaista

Julkinen. 1 Jukka Ruusunen. Fingridin neuvottelukunta Ajankohtaista Julkinen Fingridin neuvottelukunta 24.- Ajankohtaista 1 Sähköjärjestelmä ja -markkinat kokevat suuria muutoksia Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi 1 2 3 Datahub-prosessiryhmä 27.11.2017 Heidi Uimonen TEMin älyverkkotyöryhmän väliraportti Sidosryhmiä laajasti kokoavan älyverkkotyöryhmän tehtävät 1. luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Lähienergialiiton työpaja Risto Lindroos. Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä?

Lähienergialiiton työpaja Risto Lindroos. Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Lähienergialiiton työpaja 31.8.2016 Risto Lindroos Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 SE 21,2 Sähkön kulutus Suomessa on laskenut

Lisätiedot

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti Säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyminen Joustavuuden ja säätömahdollisuuksien

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta Fingridin palvelut markkinoille Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 2 Asikastyytyväisyys Fingrid tekee marraskuussa-11 kyselyn asiakastyytyväisyydestä Markkinatoimijoille osoitettava kysely koskee Fingridin

Lisätiedot

Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista. Ville Väre

Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista. Ville Väre Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista Ville Väre 20.3.2018 Tasehallinnan suuntaviivat (EU 2017/2195) 62 art 8.Asianomaisen sääntelyviranomaisen on poikkeuspyyntöä arvioidessaan tai ennen kuin se myöntää

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Eveliina Seppälä. Tasesähkön hinnoittelun tulevaisuus

Markkinatoimikunta Eveliina Seppälä. Tasesähkön hinnoittelun tulevaisuus Markkinatoimikunta 22.3.2019 Tasesähkön hinnoittelun tulevaisuus Esityksen tavoite Kertoa tulevaisuuden muutoksista, jotka vaativat tasesähkön hinnanlaskennan uudelleen arvioimista. Esitellä mahdollisia

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Markkinaintegraation merkitys Fingridille

Markkinaintegraation merkitys Fingridille 1 Markkinaintegraation merkitys Fingridille Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 18.3.2008 2 Järjestelmävastaavilla keskeinen rooli käyttövarmuuden ja markkinoiden toiminnan edistämisessä

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013 Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen Juha Kekkonen 12.12.2013 Sisältö Säädöskehitys Maantieteellinen integraatio Haasteet Säädöskehitys Aikaväli Kapasiteetin jakomenettely Kapasiteetin laskentamenetelmä

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Varttitase ja tasehallinta - sidosryhmäyhteistyö pohjoismaisen tiekartan määrittelyssä

Varttitase ja tasehallinta - sidosryhmäyhteistyö pohjoismaisen tiekartan määrittelyssä projektipäällikkö, varttitase Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät Varttitase ja tasehallinta - sidosryhmäyhteistyö pohjoismaisen tiekartan määrittelyssä Mikä on pohjoismainen tasehallintahanke? Varttitaseen

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 10.2.2016 Juha Kekkonen Forward Capacity Allocation Guideline FCA hyväksytty komitologiassa 30.10.2015, voimaan kesällä 2016 Markkinatoimijoilla oltava riittävät suojautumismahdollisuudet

Lisätiedot

Reservipäivä , Helsinki Vesa Vänskä. Reservimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä

Reservipäivä , Helsinki Vesa Vänskä. Reservimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä Reservipäivä 8.5.2019, Helsinki Vesa Vänskä Reservimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä Automaattisen taajuuden palautusreservin markkina Fingrid on toimittanut seuraavat ehdotukset Energiavirastolle vahvistettavaksi

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Heini Ruohosenmaa Verkkotoimikunta 2/ Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset

Heini Ruohosenmaa Verkkotoimikunta 2/ Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset Heini Ruohosenmaa Verkkotoimikunta 2/2019 29.5.2019 Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset Puhtaan energian paketti vahvistaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa Euroopan

Lisätiedot

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Smarter seminaari Olli Taipale. Varttitase mahdollistaa puhtaan sähköjärjestelmän

Smarter seminaari Olli Taipale. Varttitase mahdollistaa puhtaan sähköjärjestelmän Smarter seminaari 22.3.2018 Olli Taipale Varttitase mahdollistaa puhtaan sähköjärjestelmän Kohti puhdasta sähköjärjestelmää Energiamurroksen myötä sähköjärjestelmä muuttuu, jolloin markkinamallin on tuettava

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen

Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen Referenssiryhmä 25.1.2018 Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen Sisältö Suomi osana Eurooppaa kohti eurooppalaisia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 1 Ajankohtaiskatsaus Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 Taloudellinen näkökulma 2 Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen ENTSO-E: Koodien tilanne CACM Capacity allocation and congestion management (CACM) pelisäännöt vuorokausi- ja päivänsisäislle markkinoille ja kapasiteetin

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017

Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017 Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017 Tarjousmäärä (MW) Säätävän kulutuksen tarve säätösähkömarkkinoilla kasvaa Tarjousvolyymi (MW) Tarjousvolyymi (%) 1000 100 % 800 90 % 600 400 200 80 % 70 % 60 %

Lisätiedot

Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille

Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille 1 Yleistä 2 Määritelmät 2 Periaatteet 3 Vastuut sähköpulatilanteissa 4 Toimenpiteet ja valmiustilan nostaminen sähkön tuotanto-

Lisätiedot

Smarter-seminaari Maria Joki-Pesola. Varttitasehanke etenee yhdessä Pohjoismaisen tasehallintahankkeen kanssa

Smarter-seminaari Maria Joki-Pesola. Varttitasehanke etenee yhdessä Pohjoismaisen tasehallintahankkeen kanssa Smarter-seminaari 28.3.2019 Maria Joki-Pesola Varttitasehanke etenee yhdessä Pohjoismaisen tasehallintahankkeen kanssa Sähkömarkkinat ovat murroksessa Varttitase Datahub 1 tase ja 1 hinta Vartin päivänsisäinen-

Lisätiedot

Älykäs energiajärjestelmä. Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry , Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari

Älykäs energiajärjestelmä. Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry , Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari Älykäs energiajärjestelmä Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry 30.1.2019, Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika Suuret muutosilmiöt Vähähiilisyys ja uusiutuvat Haastavaa,

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Verkkosääntöfoorumi Maria Joki-Pesola. Varttitase-hankkeen kuulumisia

Verkkosääntöfoorumi Maria Joki-Pesola. Varttitase-hankkeen kuulumisia Verkkosääntöfoorumi 24.5.2018 Maria Joki-Pesola Varttitase-hankkeen kuulumisia Sähköjärjestelmä on muutoksessa...... ja siksi tarvitaan muutoksia sähkömarkkinoilla Yhteisellä lainsäädännöllä Eurooppaa

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Eveliina Seppälä. Säätöenergiamarkkinoiden. tekniset hintarajat

Markkinatoimikunta Eveliina Seppälä. Säätöenergiamarkkinoiden. tekniset hintarajat 22.3.2019 Markkinatoimikunta Säätöenergiamarkkinoiden tekniset hintarajat Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden näkemyksiä säätöenergiamarkkinoiden teknisistä hintarajoista Nykytilanne (säätösähkömarkkinan

Lisätiedot

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa Muistio 1 (5) Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa 1 Johdanto Sähköjärjestelmässä on jatkuvasti säilytettävä tuotannon ja kulutuksen tasapaino. Sähköjärjestelmän

Lisätiedot

Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala 23.1.2019 Yleistä älyverkkotyöryhmästä Älyverkkotyöryhmä Kaksi vuotta Vaihteleva uusiutuva

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Verkkotoimikunta 29.12.2017 Petri Parviainen Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Ajankohtaista sähkönsiirto -asiakkaille 12_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017 on valmistunut.

Lisätiedot

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne -

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - 1 Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä 2 Fingridin tehtävät Siirtää sähköä kantaverkossa Ylläpitää sähkön kulutuksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Palaute & johtopäätökset

Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Palaute & johtopäätökset Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa mitä voimme tehdä? Palaute & johtopäätökset Esipuhe Julkaisimme toukokuun puolivälissä keskustelupaperin Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä?. Siinä

Lisätiedot

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto,

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

Tehoreservin tarpeen määrittäminen

Tehoreservin tarpeen määrittäminen Päätös[LUONNOS] 1 (7) Tehoreservin tarpeen määrittäminen Selostus asiasta Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki)

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät Mikko Kara, Gaia Consulting 24.3.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Puhtaan energian paketin ja Ollilan raportin tilannekatsaus, verkkosääntöjen implementoinnin tilanne

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Puhtaan energian paketin ja Ollilan raportin tilannekatsaus, verkkosääntöjen implementoinnin tilanne Neuvottelukunta Puhtaan energian paketin ja Ollilan raportin tilannekatsaus, verkkosääntöjen implementoinnin tilanne Puhtaan energian paketin käsittelyvaihe 2 Puhtaan energian paketti Suomen näkökulmasta

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Huippuvoiman säännöstö ja määräytymisperusteet. Markkinatoimikunta Jarno Sederlund

Huippuvoiman säännöstö ja määräytymisperusteet. Markkinatoimikunta Jarno Sederlund 1 Huippuvoiman säännöstö ja määräytymisperusteet Markkinatoimikunta 22.10.2008 Jarno Sederlund 2 Sisältö 1. Taustaa nykyisten periaatteiden voimassaolo käyttökokemukset Nordelin yhteiset periaatteet 2.

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS Suomen Sähkönkäyttäjät ry Lausunto 14.05.2018 Asia: TEM/1561/03.01.01/2017, TEM046:00/2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Markkinatoimikunta / Mikko Heikkilä. Erikoissäädöt

Markkinatoimikunta / Mikko Heikkilä. Erikoissäädöt Markkinatoimikunta 13.9. / Mikko Heikkilä Erikoissäädöt Erikoissäätö lyhyesti Säätö, joka tapahtuu säätösähkömarkkinoilla Fingridin toimesta jostain muusta syystä kuin valtakunnallisen tasehallinnan tarpeista.

Lisätiedot

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia Älykäs kaupunkienergia Lyhennelmä Pöyryn loppuraportista (kesäkuu 2018) Hankkeen rahoittaja: Energiateollisuus ry Kaukolämpötutkimus Sähkötutkimuspooli Ympäristöpooli Älykäs kaupunkienergia: kohti ilmastoneutraalia

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

Fingridin uutisia. Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen

Fingridin uutisia. Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin uutisia Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Päivän uutiset Syöttötariffit jäihin? Yksi hinta-alue riittää Suomessa Tehotasapainon hallinta tulevaisuudessa

Lisätiedot

pohjoismainen sähkömarkkina

pohjoismainen sähkömarkkina Fortumin energiakatsaus Kuinka rakennetaan tehokas pohjoismainen sähkömarkkina Sergey Ilyukhin 8.12.2016 Haluamme Fortumin energiakatsauksella saada sidosryhmämme mukaan keskusteluun tulevasta kehityssuunnasta

Lisätiedot

Petri Parviainen Verkkotoimikunta. Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta

Petri Parviainen Verkkotoimikunta. Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta 15.2.2017 Petri Parviainen Verkkotoimikunta Ajankohtaista Asiakasnäkökulmasta Sähkönkulutus nousi 5.1.2017 kuluvan talven ennätyslukemaan lähes 14 300 megawattiin Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehitys. Neuvottelukunta Juha Kekkonen

Sähkömarkkinoiden kehitys. Neuvottelukunta Juha Kekkonen Sähkömarkkinoiden kehitys Neuvottelukunta 14.12.2015 Juha Kekkonen Sisältö Pohjoismaiseen markkinayhteistyöhön panostetaan Baltia vahvemmin Pohjoismaiden markkinoihin Euroopan integraatio jatkuu mutta

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous 2/2016

Markkinatoimikunnan kokous 2/2016 Muistio 1 (5) Markkinatoimikunnan kokous 2/2016 Aika Tiistai 14.6.2016 klo 9:00-13:00 Paikka Jakelu Helsinki, Oyj Mika Laakkonen Janne Laine Mikko Lepistö Ville Miettinen Raimo Peltola Ari Sormunen Anne

Lisätiedot

Yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää

Yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää Yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää Vihreään sähköjärjestelmään siirtymisen tulee tapahtua toimitusvarmuutta vaarantamatta ja kustannustehokkaasti. Sähköjärjestelmän murros on käynnissä.

Lisätiedot

Julkinen. Jukka Ruusunen Fingridin neuvottelukunta Ajankohtaista

Julkinen. Jukka Ruusunen Fingridin neuvottelukunta Ajankohtaista Julkinen Fingridin neuvottelukunta Ajankohtaista 1 Sisältö Fingridin näkemyksiä: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energiaja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Komission talvipaketti Kuluttaja keskiöön

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre

Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre 29.5.2018 Mitä varttitase tarkoittaa käytännössä? =15 minuutin taseselvitysjakso Taseselvitys Markkinapaikat (ensin ainakin päivänsisäinen kauppa ja säätömarkkinat,

Lisätiedot

P1 vastakaupan lisääminen , Linnanmäki Jani Piipponen

P1 vastakaupan lisääminen , Linnanmäki Jani Piipponen P1 vastakaupan lisääminen 18.11.2010, Linnanmäki Jani Piipponen 2 P1-vastakaupan lisääminen Taustoja miksi tehdään? Jatkotoimenpiteiden tavoitteet mitä tehdään? Mitä vastakaupalla tarkoitetaan miten tehdään?

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot