Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO- 105 SILLE SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN HILJA JA OTTO LAPPALAISEN TESTAMENTTIVAROJEN 109 KÄYTTÖ 63 YRJÖ SALLISEN IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN 111 TEHTÄVÄSTÄ 64 RÖNTGENLAITTEIDEN PURKU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-ELOKUU /PERUSTURVA 66 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDESTRATEGIA ILMOITUSASIAT 117

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 18:00-21:15 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Hartikainen Veli-Pekka 18:00-21:15 puheenjohtaja Puustinen Jani 18:00-21:15 varapuheenjohtaja Jaakkila Esko 18:00-21:15 jäsen Pakarinen Jari 18:00-21:15 jäsen Piironen Outi 18:00-21:15 jäsen Simelius Ulla-Maija 18:00-21:15 jäsen Vauhkonen Anna 18:00-21:15 jäsen Mujunen Anna-Liisa 18:00-21:15 kh edustaja Tilus Riitta A. 18:00-21:15 kunnanjohtaja Ekberg Enni 18:00-21:15 vs. perusturvajohtaja Rönkkö Mariitta 18:00-21:15 pöytäkirjanpitäjä POISSA Burman Tauno jäsen Hokka Mervi jäsen Gustafsson Auvo kh pj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Outi Piironen ja Mervi Hokka Valittiin Outi Piironen ja Esko Jaakkila PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Outi Piironen Esko Jaakkila PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Perusturvalautakunta LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007, 12 ) mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestä miseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytetään kunkin kunnan kun nanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja ta loussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman on sisällettävä tiedot 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2. las ten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevas ta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteistöjen ja laitosten välillä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on ollut laa ti massa kunnanhallituksen nimeämä moniammatillinen, poikkihallinnolli nen työryhmä. Työryhmässä on ollut mukana varhaiskasvatuksen, sosiaa li-, si vis tys-, nuoriso-, perhe- ja neuvolatyön, seurakunnan nuorisotyön ja MLL:n Heinäveden osaston edustajat. Suunnitelmaan tarvittavien tausta tietojen kokoamisesta ja suunnitelman rakentamisesta ovat vastanneet so siaalityöntekijä Riitta Pakarinen ja kouluterveydenhoitaja Paula Kotilainen. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille esityslistan liitteenä no 1. Suunnitelmaa kokouksessa esittelee sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen. Perusturvalautakunta 1. hyväksyy Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille liitteen no 1 mukaisena 2. esittää kunnanhallituksen ja edel leen val tuus-

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ hyväksyttäväksi. ton Merkitään pöytäkirjaan, että sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus/-valtuusto KHALL Esityslistan liitteenä nro 14 on Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvin vointisuunnitelma vuosille Kj: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni tel man vuosille Suunnitelman sivulle 8 lisätään seuraava teksti: Karvion koulun valmistumisen myötä nuoriso- ja kulttuuritoiminnan käyttöön tulee sisä- ja ulkoliikunta- sekä kulttuuri- ja har rastustoimen tiloja VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 8 on Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: perusturva PETU 59 Esityslistan liitteenä no 1 on Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuun nitelman vuosille seurantaraportti Perusturvalautakunta merkitsee lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelman seurantaraportin tiedokseen ja lähettää sen edelleen tie doksi sivistyslautakunnalle, kunnnanhallituksel le/-val tuus tolle ja Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuoriso työlle. Toimeenpano: Tiedoksi: sivistyslautakunta, kunnanhallitus/-valtuusto, Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN PETU 60 Valmistelija terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaa lantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden perusturvan toimialalla on ollut haettavana sairaanhoitajan tehtävä, ensisijaisena sijoituspaikkana vuodeosasto. Hakuaika tehtävään päättyi klo Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä, jotka molemmat täyttävät kelpoisuusehdot. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä no 2 (tulee julkiseksi valintapäätöksen jälkeen). Terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja esittää, että sairaanhoitajan tehtävään valitaan sairaanhoitaja Sirkka Korpi-Hyövälti. Hallintosäännön 8 :n mukaan perusturvalautakunta valitsee alaisuudessaan olevat työntekijät toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Perusturvalautakuntaa päättää 1) valita sairaanhoitajan tehtävään sairaanhoitaja Sirkka Korpi-Hyövältin, ensisijainen sijoituspaikka kuntouttava kotiutusyksikkö/hoivayksikkö 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.167,13 euroa/kk (hinnoittelukohta 03HOI030) 3) suorittaa valinnan ehdollisena siten, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto distus terveydentilastaan. Toimeenpano: Tiedoksi: terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja, palkanlaskenta Sirkka Korpi-Hyövälti

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 139/ /2011 PETU 61 Valmistelija vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaa lantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden perusturvan toimialalla on ollut haettavana lähihoitajan tehtävä, ensisijaisena sijoituspaikkana vuodeosasto. Hakuaika tehtävään päät tyi klo Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme lähihoitajaa ja kolme lähihoitaja-opiskelijaa. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä no 3 (tulee julki sek si valinta päätöksen jälkeen). Vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja esittää, että tehtävään valitaan lähihoitaja Sari Tuovinen Heinävedeltä. Hallintosäännön 8 :n mukaan perusturvalautakunta valitsee alaisuudessaan olevat työntekijät toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Perusturvalautakunta päättää 1) valita lähihoitajan tehtävään lähihoitaja Sari Tuovisen Heinävedeltä 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.902,33 euroa/kk (hinnoittelukohta 03HOI040) 3) suorittaa valinnan ehdollisena siten, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto distus terveydentilastaan. Toimeenpano: Tiedoksi: terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja, palkanlaskenta Sari Tuovinen

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta HILJA JA OTTO LAPPALAISEN TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ PETU 62 Valmistelija vs. perusturvajohtaja Enni Ekberg, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kuntaan valmistuu vuoden 2012 alkupuoliskolla uusi hoivakoti. Hoivakodin toimintakulttuuria halutaan ohjata heti alusta lähtien ikääntynei den asukkaiden toimintakykyä ylläpitäväksi ja kuntouttavaksi perusturva lautakunnan hyväksymän ikäpoliittisen strategian mukaisesti. Myös ter veys kes kuk sen vuo de osas ton toiminta on ol lut vii me ai koi na entistä enem män kun toutus pai not teis ta, esim A-so lun ni mi on muu tet tu (Kun tout tava kotiu tus osasto) ku vaa maan täs mälli semmin toi min nan suuntaa ja laa tua. Henkilökunnalta edelly tetään tä nä päivänä hoi to työn te ke mis tä kun touttaval la työ ot teel la. Te hokkaan ku no toutuk sen ja henkilö kun nan oh jaa misen var mis taa kui tenkin parhaiten fy siotera peutin koulutuk sen saa nut henkilö. Kunnassa on kaksi vakinaisessa työsuhteessa olevaa fysioterapeuttia. Fy sioterapeuttien vastaas taanotolla ei pystytä hoitamaan kaikkia vuodeosas tol la olevia potilaita, osal le potilaista on jat ku vas ti jouduttu ostetamaan kun tou tusta yk si tyi siltä tuot ta jilta (kulut elokuussa 2011 n ). Apu vä li nei den vä littä mi nen vie van hus voittoi sessa kunnassa yhä enemmä fy sio te ra peutin ai kaa. Vuosilo mien tai sai rauslo mien sijaisia ei ole edes yri tetty et siä, sillä heitä ei ole ol lut saatavilla. Lähiaikoina on lisäksi yksi fysio tera peuteista jäämässä pois työ elämstä. Kolmatta fysioterapeuttia tarvittaisiin siis seuraavista syistä: 1. Kehittämään ja ohjaamaan uuden hoi va ko din kuntouttavaa toimintaym pä ris töä ja toi mintatapoja 2. Kehittämään ja edistämään kuntouttavaa hoivatyötä terveyskeskuksen Kun tout ta valle kotiutusosastolle ja hoivaosastolle 3. Varmistamaan fysioterapeuttisten palveluiden jatkuminen myös työntekijöiden vuosilomien tai sai ra us pois so lo jen aikana 4. Lisäämään hoitohenkilöstön työssäjaksamista ja mahdollisesti vähentämään sai ra us pois sa olo ja ohjaamalla tekemään työtä oikeilla työtavoilla. 5. Uuden hoivakodin henkilöstörakenteen monipuolisuuden ja moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi. 6. AVIN:n ylitarkastaja on kiinnittänyt huo miota Ko ti pal ve lun niuk koihin hen ki lös tö re sursseihin, mitoi tuksessa fy sio te ra peut ti las ke taan hoi tohenkilöstöön. Jyri Multanen on toiminut fysioterapeutti Anna-Maija Ahosen vuorotteluvapaan sijaisena ajalla ja on osoittautunut päteväk si ja työyhteisöön hyvin sopeutuvaksi ammattilaiseksi, jolla on sekä halua et tä kykyä kehittää työympäristöä ja toimintatapoja. Hän on jo nyt luonut uu sia hyviä käytäntöjä heinäveteläisten kuntoutumisen ja kotona selviyty mi sen tueksi. Hänellä on myös tietotekniikan opistotasoinen tutkinto, hän on pe rus työnsä ohessa auttanut työtovereitaan myös tietoteknisissä asioissa ja näin ollen pienentänyt työyhteisönsä haavoittuvuutta myös siltä osin. Hilja ja Otto Lappalaisen testamentin mukaan omaisuus on tullut Heinäveden kunnalle käytettäväksi vanhustenhuoltoon palvelu- ja terveyskeskuk-

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ sessa sekä tarkemmin testa mentissa muutoin määräten. Viime vuonna testamenttivaroja käytettiin osastonhoitajan palkkaukseen. Nyt näitä varoja voitaisiin lautakunnan pää töksellä ohjata fysioterapeutti Jyri Multasen palk kaamiseksi edelleen ajalle ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta ky vyn ja ko to na asumisen tukemiseksi. Vuoden 2012 talousarvioon tulee varata määräraha kolmannen fysiotera peutin palkkamenoihin. Perusturvalautakunta päättää osoittaa Hilja ja Otto Lappalaisen testamenttivaroja fysioterapeutti Jyri Multasen palkkame- noihin ajalle sekä päättää varata vuo- den 2012 talousarvioon määrärahaa kolmannen fysiotera- peutin vakinaista tehtävää varten. Toimeenpano: Tiedoksi: terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Jyri Multanen

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta YRJÖ SALLISEN IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 146/ /2011 PETU 63 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle osoittamassaan ja allekirjoittamassaan kirjeessä lähihoitaja Yrjö Sallinen on irtisanoutunut lähihoitajan tehtä västä alkaen. Toimialapäälikkö Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Yrjö Salliselle eron lähihoitajan tehtävästä lukien ja päättää julistaa tehtävän haettavaksi. Toimeenpano: Tiedoksi: vs. kotihoidon johtaja, palkanlaskenta Yrjö Sallinen

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta RÖNTGENLAITTEIDEN PURKU PETU 64 Valmistelija terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaa lantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Terveyskeskuksen röntgen lopetti toimintansa syksyllä Kuvauslaitteet ovat vanhoja vaikkakin toimivia. Niitä on tarjottu Hannele Holopaisen neuvosta läänien eläinlääkärien kautta eläinlääkäreille ostettaviksi, kyselyjä tuli, mutta ei sen enempää. Agito Medical on Pohjoismaissa toimiva, käytettyjä lääkintälaitteita kierrättävä yritys ja he tarjosivat laitteistamme vii me syksynä euroa, mutta toiveissa oli saada suurempi myyntihinta. Nyt ei edes Agito Medical osta näitä eteenpäin välitettäväksi, ainostaan purettavaksi. Röntgenlaitteet ovat siis purkutavaraa ja osin ongelmajätettä. Purkaminen tapahtuu Tanskassa. Esityslistan liitteenä no 4 on Agito Medicalin tarjous laitteiden purkamisesta ja poiskuljetuksesta. Terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja esittää, että laitteet puretaan pois, koska rönt gen ti la tar vi taan ki peästi vas taan oton tarpeisiin. Perusturvalautakunta päättää, että röntgenlaitteet puretaan pois. tekee tarvittavat päätökset. Toimenpano: Tiedoksi: vs. perusturvajohtaja terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-ELOKUU 2011/PERUSTURVA PETU 65 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulostavoittei den sekä talouden kehittymisestä raportoidaan kunnanvaltuustolle 2 ker taa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti ti lanteesta (osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muo dossa) on toi mi tet ta va vii meis tään mennessä. Samalla on esi te tä vä myös sa nal li nen selvitys talousarviovuoden toiminnan ja talouden ke hi tyk sestä al ku vuonna ja arvio loppuvuoden toteutumista. Talousarvion toteutumat osastotasolla 04/kustannuspaikoittain tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle vähintään 4 kertaa vuodessa. Perusturvan talousarvion toteutumavertailu on kä si tel ty ja to teutu mavertailu on käsitelty Koko Perusturvan toimialan toimintatuotot 1-8 kk ovat ,46 euroa eli 66,2 %, toimintakulut 1-8 kk ,52 eli 63,9 % ja toimintakate ,06 eli 63,7 %. Ohjeellinen käyttö on 66,7 %. Kirjanpidon mukainen toimintakulujen käyttöaste on siten 2,8 % eli n euroa alle ohjeellisen käytön. Toimintakuluista puuttuu kuitenkin vähintään edellä mainittu euromäärä. Seuraavassa osastoittain kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut: Osasto Tuotot % Kulut % Netto % sosiaali työ , , ,1 kotihoito , , ,7 päivähoito , , ,8 avohuolto , , ,3 vuodeosas to , , ,2 erik.sair.hoit , ,5 hamm.huolto , , ,7 hall. ja talous , ,1 Talousarvion toteutuma 1-8 kk osasto-/kustannuspaikoittain: esityslistan liit teet 5 a ja 5 b. Perusturvalautakunta 1) merkitsee tiedoksi perusturvan talousarvion toteutuman 1-8 kk ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle/-val tuustol le. 2) esitys katesiirroista annetaan perusturvalautakunnalle myöhemmin.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus/-valtuusto, kirjanpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 66 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijan päätöspöytäkirja, jjonka asialista/päätösluettelo on esityslistan liitteenä no: 5 vas taavan hammaslääkärin päätösluettelo. Pöytäkirja ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöstä käsiteltäväkseen. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. viranhaltija

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDESTRATEGIA PETU 67 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnan toimikaudekseen nimeämä päihdetyöryh mä on päivittänyt Heinäveden päihdestrategian: esityslistan liite no 6. Perusturvalautakunta merkitsee päivitetyn Heinäveden päihdestrategian tiedokseen.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 68 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayh tymän yhtymä valtuuston päätökset , Tilinpäätös vuodelta , Osavuosikatsaus 1/ , Lääkehuollon järjestäminen Heinäveden kunnalle - 13, Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle Heinäveden kunnan ensihoito jär jestetään 2013 alusta erikseen sovittavalla tavalla. 2. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2011: Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Suomen Syöpäyhdistys ry:n ilmoitus Bulevar din Erikoislääkärit - Syöpä järjestöjen poliklinikka ja laborato rio -lääkäriase man toiminnan loppumisesta vuoden 2011 lop puun mennessä 4. Suomen Syöpä- ja Seulontalaboratorio Oy:n ehdotus kohdunkaulasyöpää estävän seulon nan jat kamisesta Suomen Syöpäyhdistyksen päätettyä lak kauttaa seulontalaboratorionsa 5. Johanneskoti Oy:n hinnasto vuodelle Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiön Leväniemen toimintakeskuksen vuoden 2012 palveluhinnat 7. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje muutoksenhakuohjeista kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa 8. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pi detyn kokouksen pöytäkirjajäljennös 9. Kuntalaisaloite geriatriaan erikoistuneen lääkärin palkkaamiseksi Heinäveden kuntaan 10. Vs. perusturvajohtajan lausunto Ray:lle: Heinäveden Koulupuisto ry:n toiminnan tukeminen 11. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n hinnankorotusilmoitus vuodelle Logica Suomi Oy:n ilmoitus ylläpito- ja palveluhintojen korotuksista alkaen

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 59, 65, 67 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla: Pykälät: 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenet telyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osal listumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tie doksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tä män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esi tetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 51 Perusturvalautakunta 11.05.2011 AIKA 11.05.2011 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot