POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (31) Niinikoski Eija-Riitta Jäsen. Perkkiö Kaija-Maija Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (31) Niinikoski Eija-Riitta Jäsen. Perkkiö Kaija-Maija Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (31) Maakuntahallitus Aika klo 10:05-11:23 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Rajala Lyly Varapuheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen Ruonala Riikka Jäsen Juka Paula Varajäsen Männistö Asko Varajäsen Muut läsnäolleet Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj Tuppurainen Tytti Maakuntavaltuuston 1. varapj. Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj. Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj. Kortesoja Jorma MYR varapj Harju Pauli Maakuntajohtaja , Hinno Kimmo Vs. hall.joht.,pöytäkirjanpit. Rämet Jussi Suunnittelujohtaja Rajala Tiina Kehitysjohtaja Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö Tapaninen Ilpo Suunnittelupäällikkö Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Puheenjohtaja Kimmo Hinno Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 5/2015 asiat Otsikko Sivu 100 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava, palaute 9 kaavaluonnoksesta 104 Maakuntaohjelman seurantakatsaus Arviointikertomus vuodelta Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja 13 varajäsenen nimeäminen / Oulu 107 Uuden varajäsenen nimeäminen maakuntavaltuustoon / Liminka Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja 15 varajäsenen nimeäminen / Haapavesi 109 Eron myöntäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 16 jäsenyydestä 110 Valtuustoaloite Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 18 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen 112 Tutuksi Tuokiotuvalla virtaa ja välittämistä vieskalaisittain/ 19 Maakunnan kehittämisraha 113 Konetekniikan oppimisympäristön investoinnit / EAKR Rakentamisen mallinnuksen 3D virtuaalilaboratorio / EAKR Maakuntajohtaja Pauli Harjun vuosiloma Maakuntahallituksen kokousaikataulu syyskaudelle Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 31 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: , Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti te le fax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi lisälistalla olevat asiat kokouksen pykälinä 113 ja 114. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Ruonala ja Lyly Rajala. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH Maakuntajohtaja kertoi: - Oulun kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksensa Pohjois-Pohjanmaan liiton omistamasta kiinteistöstä Kauppurienkadulla johtuen siinä tehtävästä putkiremontista. Asiaan palataan myöhemmin uudelleen. - Maakuntaliitolle tulossa mahdollisesti uusia tehtäviä. Merikaava suomalaiseen lainsäädäntöön, osaksi maakuntakaavoitusta. - Maakuntajohtaja lähtenyt ajamaan Perämeren teemavuotta vuodelle 2017, jonka avulla saadaan Perämeri paremmin osaksi Itämeri-ohjelmaa. - Suomi 100 -teemavuoden valmisteluun maakuntaliitoille koordinaatiovastuu yhdessä sixpack-kaupunkien kanssa. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava, palaute kaavaluonnoksesta MKH MKH MKH MKH MKH MKH Pöytäkirjan tarkastajat: 9 Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on tullut vireille maakuntahallituksen päätöksellä Koko maakunnan alueen käsittävän vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, matkailu ja virkistys, seudulliset materiaalikeskukset ja seudulliset ampumarata-alueet. Kaavaprosessi on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Alustavaa kaavaluonnosta on esitelty maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle on annettu vaihemaakuntakaavan valmistelua koskeva informaatio. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on käsitelty vireillepanopäätöksen mukaisesti seuraavia teemoja: - Kulttuuriympäristö: valtakunnalliset maisema-alueet (VNP 1995), maakunnalliset maisema-alueet ja valtakunnallisiksi ehdotetut alueet (inventointi , luonnos), valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (inventointi , luonnosaineisto Kioski-järjestelmässä) ja kiinteät muinaisjäännökset - Maaseudun asutusrakenne: voimassa olevan maakuntakaavan maaseudun kehittämisen kohdealueiden ja kyläkeskusten päivitys (paikkatietotarkastelu, luonnos) - Virkistysalueet ja -reitit sekä matkailualueet ja -vyöhykkeet: maakunnallinen virkistysverkko -selvitys (maakuntahallitus ) - Seudulliset materiaalikeskukset: Oulun seudun materiaalikeskus -selvitys (maakuntahallitus ) ja muut seudullisesti merkittävät kohteet - Seudulliset ampumaradat: Pohjois-Pohjanmaan seudullisesti merkittävät ampumaradat -selvitys (maakuntahallitus ) sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kohteet ja alueet. Maakuntakaavan luonnosasiakirjat ja valmisteluvaiheen keskeinen selvitysaineisto asetetaan MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtäville Pohjois-Pohjanmaan liiton virastoon ja jokaiseen jäsenkuntaan 30 vuorokauden ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja muilta osallisilta lausuntopyynnöllä. Kuulutus julkaistaan Kaleva, Raahen seutu, Kalajokilaakso ja Koillissanomat sanomalehdissä. Lisäksi kuulutus ja nähtäville asetettava valmisteluaineisto ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla. Toisen vaihemaakuntakaavaluonnoksen kartta, siihen liittyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus ovat esityslistan liitteenä. Kaavakartta toimitetaan kokousedustajille myös postissa. Maakuntakaavojen ei-vahvistettava yhdistelmäkarttaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan kokoukseen. (Valmistelijat: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh ja kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen, puh )

10 Maakuntahallitus Maakuntahallitus MKH Maakuntahallitus päättää 1. merkitä tiedoksi maakuntakaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2. asettaa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston (luonnoksen) nähtäville 3. pyytää 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausunnot osallisilta 4. valtuuttaa liiton viraston tekemään nähtäville asetettaviin asiakirjoihin teknisiä tarkistuksia ja täydennyksiä. Maakuntahallitus päätti 1. merkitä tiedoksi maakuntakaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2. asettaa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston (luonnoksen) nähtäville 3. pyytää 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausunnot osallisilta 4. valtuuttaa liiton viraston tekemään nähtäville asetettaviin asiakirjoihin teknisiä tarkistuksia ja täydennyksiä. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa ja jäsenkunnissa sekä internetissä. Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävilläolon aikana 60 lausuntoa, joista jäsenkuntien ja seutukuntien lausuntoja 32 ja muita pyydettyjä viranomaisten ja järjestöjen lausuntoja 28. Osallisten mielipiteitä jätettiin 26. Lausunnoissa ja mielipiteissä käsiteltiin kaikkia vaihemaakuntakaavan aihepiirejä; eniten palautetta annettiin seuraavista: Kulttuuriympäristö: arvokkaiden maisema-alueiden poisto- ja rajausten tarkennusesityksiä, merkintöjen oikeusvaikutukset mm. metsien käyttöön. Rakennetun kulttuuriympäristön merkintöjen poisto- ja lisäysesityksiä. Maaseudun asutusrakenne: kylämerkintöjen lisäysesityksiä Matkailu- ja virkistys: vyöhykemerkintöjen ja virkistysaluevarausten supistaminen, reittien poisto- ja lisäysesityksiä, virkistys- ja matkailukohdemerkintöjen lisäysesityksiä Ampumarataverkon täydennysesityksiä, ratavarauksen poistaminen Oulun seudun materiaalikeskuksen vaihtoehdot Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä esitys vaihemaakuntakaavan valmistelun jatkotoimista valmistellaan maakuntahallituksen kokoukseen (Valmistelijat: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh ja kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen puh ) Maakuntahallitus merkitsee saadun palautteen tiedoksi. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Maakuntaohjelman seurantakatsaus MKH Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa vuosille on toimeenpantu noin vuosi. Ohjelmassa määriteltyjen kehittämisen tavoitteiden ja painopisteiden to teut ta mis ta, toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan laadullisen ja mää räl li sen seurannan kautta. Laadullisessa seurannassa käydään läpi toimintalinjojen pai no pis tei den toteutumista. Maakuntavaltuustolle annetaan seurantakatsaus maa kun nan kehityksestä kerran vuodessa. (Valmistelija: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puh ) Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee maakuntaohjelman seurantakatsauksen tiedoksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee maakuntaohjelman seurantakatsauksen tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Arviointikertomus vuodelta 2014 MKH Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteiden asettamis- ja seurantaprosessi tapahtuu seuraavasti: - valtuuston on talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyttävä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KuntaL 65 ) - maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta (KuntaL 69 ) - tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle oma arvionsa valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (KuntaL 71.2 ). Arviointikertomukselle ei ole asetettu määrämuotoa. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastussäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä. Tarkastuslautakunnan valmistelema arviointikertomus lähetetään maakuntavaltuuston jäsenille valtuuston kevätkokouksen aineiston yhteydessä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta muokkaa arviointikertomukseen haluamansa yhteenvedon, hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja tekee maakuntavaltuustolle seuraavan esityksen: Maakuntavaltuusto merkinnee arviointikertomuksen 2014 tiedoksi ja tekee kertomuksen perusteella harkitsemansa päätökset. Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja teki maakuntavaltuustolle seuraavan esityksen: Maakuntavaltuusto merkinnee arviointikertomuksen 2014 tiedoksi ja tekee kertomuksen perusteella harkitsemansa päätökset. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa arviointikertomuksen maakuntavaltuuston päätettäväksi. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja saattaa arviointikertomuksen maakuntavaltuuston päätettäväksi. Liitteet 1 Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 Maakuntahallitus Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen / Oulu MKH Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 :n mukaan, mikäli jäsen tai va ra jä sen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa val tuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava sa maa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuuston jäsenistä. Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa eron Hellu Latekoe Lawsonille Pohjois-Pohjanmaan liiton maa kun ta val tuus ton jäsenyydestä ja valinnut uudeksi edustajaksi maakuntavaltuustoon Jan ne Hakkaraisen. Janne Hakkaraisen siirryttyä maakuntavaltuuston var si nai sek si jäseneksi hänen tilalleen maakuntavaltuuston varajäseneksi kaupunginvaltuusto va lit si Hellu Latekoe Lawsonin. (Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh ) Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maa kun ta valtuus tol le, että se merkitsee asian tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 Maakuntahallitus Uuden varajäsenen nimeäminen maakuntavaltuustoon / Liminka MKH Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 :n mukaan, mikäli jäsen tai va ra jä sen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa val tuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava sa maa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja va ra jä se net valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuuston jäsenistä. Limingan kunnanvaltuusto on kokouksessa valinnut uudeksi va ra jä se nek si Tomi Taka-Eilolan tilalle maakuntavaltuustoon Tuula Kleemolan (varsinainen jäsen Pasi In ke roi nen). (Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh ) Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maa kun ta valtuus tol le, että se merkitsee asian tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 Maakuntahallitus Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen / Haapavesi MKH Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 :n mukaan, mikäli jäsen tai va ra jä sen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa val tuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava sa maa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuuston jäsenistä. Haapaveden kaupunginvaltuusto on myöntänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa eron Suvi Viinalalle Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jä se nyy des tä ja valinnut uudeksi edustajaksi maakuntavaltuustoon Jarmo Viinalan. Jar mo Viinalan siirryttyä maakuntavaltuuston varsinaiseksi jäseneksi hänen ti lal leen maakuntavaltuuston varajäseneksi kaupunginvaltuusto valitsi Tarmo Nätin. (Valmistelija: vs.hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh ) Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maa kun ta valtuus tol le, että se merkitsee asian tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 Maakuntahallitus Eron myöntäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä MKH Maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen on pyytänyt kirjallisesti eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä. Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. (Valmistelija: vs. hallintojohtaja Kimmo Hinno, puh ) Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Jari Nahkaselle myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Jari Nahkaselle myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 Maakuntahallitus Valtuustoaloite MKH Maakuntavaltuuston kokouksessa valtuutettu Suvi Helanen jätti valtuustoaloitteen. Aloitteessa Helanen esitti työryhmän perustamista liiton talous- ja toimintasuunnitelman seurantamittareiden kehittämistä varten. Valtuustoaloite liitteenä. Talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluprosessissa ennen maakuntavaltuuston käsittelyä talous- ja toimintasuunnitelma käy maakuntahallituksen käsittelyssä kahteen kertaan ja tarkastuslautakunnan käsittelyssä kertaalleen. (Valmistelija: vs. hallintojohtaja Kimmo Hinno, puh ) Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että mittariston kehittäminen on osa maakuntahallituksen normaalia tehtävää. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että mittariston kehittäminen on osa maakuntahallituksen normaalia tehtävää. Liitteet 2 Valtuustoaloite Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 Maakuntahallitus Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MKH Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kä rä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Kä rä jäoi keus ver kos toa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaik kien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jat ko ke hit tä mi sek si. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mal lin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän ta voit tee na on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suu rem pia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja ta sai sem min. Oikeusministeriö pyytää lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Kä rä jä oi keus ver kos ton kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). Lausunto pyy de tään toimittamaan viimeistään Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: keus mi nisterio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ /files/omml_14_2015 _Karajaoik.pdf (Valmistelijat: vs. hallintojohtaja Kimmo Hinno, puh ; vs. hal linto pääl lik kö Arja Hankivaara, puh ) Maakuntahallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 3 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 Maakuntahallitus Tutuksi Tuokiotuvalla virtaa ja välittämistä vieskalaisittain/ Maakunnan kehittämisraha MKH Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Rahoitusohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Yhteisestä Ovesta ry Toteutusaika: Toteuttamisalue: Ylivieskan seutukunta Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen ikäihmisten henkistä ja psyykkistä hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa mahdollistamalla aktiivinen osallistuminen matalankynnyksen toiminta- ja kohtaamistupien kautta. Toimimalla osallistujien omista lähtökohdista hanke myös ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä lisää mahdollisuuksia arvokkaaseen ja tasa-arvoiseen ikääntymiseen. Yhteisöllisyys lisääntyy ja toimitaan esimerkkinä nuoremmille. Hankkeessa luodaan uusia ja muokataan olemassa olevia toimintamuotoja ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tueksi ja arjen helpottamiseksi yhteistyössä alueen muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Vaiheet: 1. Ylivieskan keskusta alueen toimintatuvan/keskuksen perustaminen ikäihmisille. 1. Ylivieskan keskusta-alueen toimintatuvan toiminnan laajentaminen ylisukupolvien (lapsiperheet, nuoret) ja yhteistyön vahvistaminen Ylivieskan kyläkeskusten kanssa ikäihmisille suunnatun toiminnan osalta. 1. Ylivieskan keskusta-alueen toimintatuvan toiminnan juurruttaminen, kyläkeskusten toiminnan laajentaminen yli sukupolvien ja toiminnan laajentaminen 2-3 alueen muuhun kuntaan. 1. Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen koko seutukunnan ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle. Tavoitteena on käynnistää, kehittää ja myöhemmin vakiinnuttaa yhteisen toimintakeskuksen (Tuokiotupa) toimintaa, saada mukaan erityisesti yhdistyksiin kuulumattomia ikäihmisiä ja luoda paikasta kaikkien ikäihmisten yhteinen hyvinvointikeskus. Tuokiotupa on avoin kaikille politiikkaan, uskontoon ja rotuun katsomatta. Toimintakeskus tarjoaa maksuttomia virkistys-, harrastus- ja myös tietopuolisia toimintaryhmiä kaikkien ikäihmisten saataville. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 20

20 Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimisto- ja vuokrakustannukset: Muut kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu MKR -rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Hankkeen tuotot: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 2 Hyvinvointi (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, ) Maakuntahallitus ei myönnä hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa. Päätösesityksen perustelut: Hanke ei ole riittävän merkittävä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman kärkiteemojen osalta. Maakunnan kehittämisraha on lakkautettu valtiontalouden budjetista ja Pohjois-Pohjanmaan jäljellä oleva maakunnan kehittämisraha on linjattu käytettäväksi kuntalähtöisiin kehittämishankkeisiin. Lisäksi hanke on sisällöltään ja tavoitteiltaan lähinnä 'Kestävää kasvua ja työtä ' -rakennerahasto -ohjelman toimintalinjaa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, ESR), jonka tavoitteena on kehittää mm. osallisuutta vahvistavia toimintamalleja sekä asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Konetekniikan oppimisympäristön investoinnit / EAKR MYRS Pöytäkirjan tarkastajat: 22 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Hakemusnumero: Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Osahakija(t): Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oamkin kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma on suuntautunut koneensuunnittelun insinöörien koulutukseen. Osaamisen kehittämisessä haasteena on ollut se, ettei suunniteltavia prototyyppejä ole voitu valmistaa kaikilta osin eikä todentaa niiden toimivuutta konkreettisesti. Investointien avulla parannetaan koulutuksen suunnitteluvaiheen todentamista, sillä suunnitellut investoinnit mahdollistavat kappaleiden tekemisen käytännössä sekä niiden suunnittelun onnistumisen todentamisen mm. mittauksilla. Hankkeella on myös myönteinen vaikutus kone- ja tuotantotekniikan suunnitteluosaamisen tasoon. Alueen elinkeinoelämän elinvoimaisuus on riippuvainen sen tuotesuunnittelun osaamista. Kaupallisesti menestyksekkäiden tuotteiden kehittämiseen kuuluu usein proto- ja pilottituotteiden toteuttaminen. Investoitavat laitteet tukevat yrityselämäyhteistyön vahvistumista. Hankkeen investointiohjelmaan kuuluu 4 akselisen CNC sorvin sekä laitteelle sopivan CAM-järjestelmään ja lastuamistyökalujen hankinta. Lisäksi investoidaan CNC ohjattu koordinaattimittauskone (3D mittalaite), sisältäen mittausohjelmiston, offline ohjelmointiympäristön ja peruspaketin mittausmoduuleja sekä mitta-antureita. Koordinaattimittauskoneen hankita sisältää myös erillisen tietokoneen ohjelmistojen käyttämiseen. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä:

22 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 40/72 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 02 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E3 Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta Päätösesityksen perustelut: Hanke on Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen. Hanke vahvistaa maakunnan osaamisympäristöä koulutusorganisaation ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti sekä monipuolistaa palvelutarjontaa. Hanke tukee uuden teknologian käyttöönottoa, metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hyväksyttiin. MKH Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 22

23 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Rakentamisen mallinnuksen 3D virtuaalilaboratorio / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Hakemusnumero: Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Osahakija(t): Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Virtuaaliympäristöjen määrä on lisääntynyt kohtuullisen nopeasti viime vuosina maassamme, mutta niiden optimaalisessa ja tehokkaassa hyödyntämisessä suunnittelun apuvälineenä on vielä kehitettävää. Suunnittelupöydältä ei voida tuoda pääsääntöisesti 3D CAD-piirrustuksia suoraan virtuaaliympäristöihin ilman että tietomallien mukana kulkevaa informaatiota on vaarassa kadota. Lisäksi jokaisen suunnittelumuutoksen tekeminen edellyttää usein uuden erillisen eri järjestelmiä yhteen sovittavan työvaiheen tekemistä. Keskeisenä kehittämishaasteena on virtuaaliympäristöjen, vuorovaikutteisen ohjelmistojen ja rakentamisen mallintamisen tietojärjestelmiin (BIM, Building Information Model) liittyvien prosessien yhdistäminen. Tässä hankkeessa hankittavat laitteistot mahdollistavat CAVEvirtuaaliympäristön tehokkaamman hyödyntämisen tietomallipohjaisessa rakennussuunnittelussa. Hankinnat varmistavat relevantin tiedon siirtymisen suunnittelun eri vaiheiden aikana sekä alentavat kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajalla suunnittelutyön parantuessa. Oamkin CAVE-virtuaalitilaan tehtävät investoinnit parantavat koulutuksellisia valmiuksia ja vahvistavat yritysyhteistyön edellytyksiä rakennetun ympäristön virtuaalikatselmoinnissa. Hankkeessa kilpailutetaan, hankitaan, asennetaan ja otetaan käyttöön: - tietokonelaitteisto, jonka avulla voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva isolle kuvapinnalle suoraan CAD-rakennesuunnittelutiedostoista - Anti Ghosting Filtterit ja 3D-lasit (joiden avulla tietokonelaitteistolla muodostettavaan kolmiulotteiseen kuvaan saadaan optimaalinen todentuntuisuus ilman häiritseviä heijastumia - BIM-ohjelmistolaajennus (useiden erilaisten tietojen käytön CAVEvirtuaaliympäristössä mahdollistava ohjelmisto, jossa mm. voidaan rakenteellisten osien hinta, valmistaja yms. tiedot sisällyttää virtuaalimalliin) - Asentamisessa tarvittavat mm. signaali- ja virtakaapelit, laitekytkimet, langaton ohjainlaite (6DOF) ja muut pientarvikkeet asentamiseen ja tilan käyttöönottoon sekä operointiin liittyvät erityistyökalu. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

24 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 41/72 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 02 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 B Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee rakennusalan innovaatio- ja koulutustoiminnan sekä niihin liittyvien oppimisympäristöjen kehittämistä. Hanke edistää virtuaalilaboratorion hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin rakennetun ympäristön visualisoinnissa. Lisäksi ympäristö parantaa yritysyhteistyön edellytyksiä. Hyväksyttiin. MKH Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

25 Maakuntahallitus Maakuntajohtaja Pauli Harjun vuosiloma MKH Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntajohtaja Pauli Harju pyytää vuosilomaansa ajalle Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtaja Pauli Harjulle vuosilomaa ajalle Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Pauli Harju ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28, 5 mom.). Hän poistui kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 25

26 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousaikataulu syyskaudelle 2015 MKH Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 6 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. (Valmistelija: vs. hallintojohtaja Kimmo Hinno, puh ) Maakuntahallitus päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2015 seuraavasti: 24.8., 21.9., , 9.11., Kokoukset pidetään Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa. Maakuntavaltuusto pidetään alustavasti Maakuntapäivät pidetään Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 26

27 Maakuntahallitus Tiedoksiantoasiat MKH Kansanedustajille tarkoitettu maakuntakamari pidetään 8.6. Pöytäkirjan tarkastajat: 27

28 Maakuntahallitus Edunvalvonta-asiat MKH Kuullaan maakuntajohtajan selostus edunvalvontaan liittyvistä asioista. Merkitään tiedoksi. - Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus antoi liitteenä olevan tiedotteen koskien Vt. 4 Oulu-Kemi. - Maakuntakaavan vahvistamismenettelystä 3 vaihtoehtoa: luovutaan koko menettelystä, ministeriöllä otto-oikeus tai nykyinen toimintatapa pienillä muutoksilla. - Pohjois-Pohjanmaan ELY sai ÄRM-rahoja 9,6 miljoonaa euroa. - Sote ja aluehallinnon uudistus. Liitteet 4 Tiedote: Vt 4 Oulu - Kemi -väli saatava toteutukseen Pöytäkirjan tarkastajat: 28

29 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan tekemät päätökset MKH Maakuntajohtaja on tehnyt hallintosäännön ja maakuntahallituksen päätösvallan delegoinnin (mkh ) perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset. Merkitään tiedoksi. Maakuntahalli tus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keutta. Merkittiin tiedoksi. Maakuntahallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Liitteet 5 Päätösluettelo Pöytäkirjan tarkastajat: 29

30 Maakuntahallitus Viraston antamat lausunnot MKH Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikunnan edistämiseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö , OKM/63/010/2014). Lausunto Puhuri Oy:lle c/o Kanteleen Voima Oy:lle 110 kv voimajohtohankkeesta Jylkänneva-Vaarainneva, Raahe. (Puhuri Oy:n lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksesta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ). Kommentit työ- ja elinkeinoministeriölle seudullisten kehittämisyhtiöiden roolista työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriön kommenttipyyntö , TEM024:00/2015, TEM/574/ /2015). Lausunto TLT-Engineering Oy:lle 110 kv voimajohtohankkeesta Kotoneva-Uusnivala, Kalajoki-Ylivieska-Nivala. (TLT Engineering Oy:n lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Kopsa III tuulivoimapuisto, Raahe. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistot, Haapajärvi. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-menettelyn tarveharkinnasta 2 tuulivoimalaitosyksikön rakentaminen Lumijoelle. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. (Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston lausuntopyyntö ). Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Pajukoski II tuulivoimapuisto, Ylivieska. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ). Lausunto Oulun kaupungille kaksoisraiteen ja Oulun kolmioraiteen asemakaavaehdotuksesta. (Oulun kaupungin lausuntopyyntö (OUKA/2725/2014)). Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtion asetukseksi vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta. (Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö , Dnro 480/12/2015) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 30

31 Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen MKH Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan tarkastajat: 31