Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 16.4.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2010"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tork Premium kosteusvoide käsille ja vartalolle Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Ihonhoitotuote, kosteusvoide käsille ja vartalolle Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi 15. Kosmetiikka Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Oy SCA Hygiene Products Ab Yhteystiedot Katuosoite Itsehallintokuja 6 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Postinumero ja -toimipaikka Espoo Puhelin +358 (0) Telefax Sähköpostiosoite Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot SCA Hygiene Products AB, Bäckstensgatan 5, Mölndal, SE Göteborg, Sweden 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytyskeskus, Stenbäckinkatu 11, Helsinki, Puh , vaihde: VAARAN YKSILÖINTI Tämä kosmetiikkatuote ei ole luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi aineeksi voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Tuote ei aiheuta merkittävää vaaraa terveydelle. Sivu 1

2 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus / Aqua >30% Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta / / / / Dicaprylyl Carbonate Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate Ethylhexyl Stearate Glycerin 99,5% Glyceryl Stearate Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid 0,8% Xn, R22 - R / / / / / / / Cetearyl Alcohol Canola Olus Oil Tocopheryl Acetate Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer Panthenol Xanthan Gum Sodium Citrate Tetrasodium Iminodisuccinate <1% <1% Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho 4.4 Roiskeet silmiin Huuhtele silmät avoinna runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Juo runsaasti vettä. Hakeudu lääkäriin jos oireet jatkuvat. Sivu 2

3 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 5.5 Muita ohjeita Käytä sammutusainetta ympäröidäksesi palon. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Vältä suurten määrien huuhtomista viemäriin. 6.3 Puhdistusohjeet Pienet jäämät tulee pyyhkiä pois tai huuhdella vedellä. Suuremmat määrät tulee kerätä ja hävittää jätteenpoltossa kansallisten ja paikallisten säännösten mukaan. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely 7.2 Varastointi Varastoi yli +0ºC mutta alle +30ºC lämpötilassa. 7.3 Erityiset käyttötavat Parasta ennen: 12 kuukautta avaamisen jälkeen. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot HTP-arvot Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Hengityksensuojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Tahmea neste, valkoinen, miellyttävä tuoksu. Ei vesiliukoinen. Sivu 3

4 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph ~4, Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine Suhteellinen tiheys ~0,99 g/cm³ Liukoisuus Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti ~10500 cp Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet 10.2 Vältettävät materiaalit 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Ei tiedossa, että tuote aiheuttaa vaaraa terveydelle normaalissa käytössä. Tuote ei sisällä mitään vaaralliseksi aineeksi luokiteltua ainesosaa EU-direktiivin mukaan Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Sivu 4

5 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys 12.5 PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei aiheuta tai ei tiedetä aiheuttavan vaaraa ympäristölle normaalissa käytössä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tyhjät pakkaukset ovat kierrätettäviä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, hävitä paikallisen lainsäädännön mukaan. SCA Hygiene Products on mukana kierrätyshankkeissa, kuten Green Dot, REPA jne, kaikissa EU ja EFTA maissa joissa tämä sopii kansalliseen ja paikalliseen lainsäädäntöön. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sivu 5

6 R-lausekkeet S-lausekkeet Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset Tämä kosmetiikkatuote täyttää kaikki kosmetiikka direktiivin 76/768/ETY sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön asetustuksen kosmeettisista valmisteista (75/2005). 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R22 R36 Terveydelle haitallista nieltynä. Ärsyttää silmiä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Tuote täyttää Nordic Swan Organisation vahvistamat kriteereihin ISO body (SIS). Tuotteelle myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, lisenssinro Käytetyt tietolähteet 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset Uusi koostumus ja tuotenumero muuttunut. Sivu 6