KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ALOE VERA SKIN CARE AEROSOLI EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ALOE VERA SKIN CARE AEROSOLI EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ALOE VERA SKIN CARE AEROSOLI EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 15/06/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi ALOE VERA SKIN CARE AEROSOLI 0381A Aineen tai seoksen relevantit määritellyt käyttötarkoitukset ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Suojavoide. TOL: C, G, I, N, P KT: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot OY NCH SUOMI AB / PARTSMASTER Melkonkatu 28 E HELSINKI Finland Puh Y-tunnus: Sähköpostiosoite Web-sivuston osoite Hätäpuhelinnumero (09) 4711 HUS/Myrkytystietokeskus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Tämä on kosmeettinen tuote ja vastaa kosmetiikkadirektiiviä (96/335/EY), tarkistus 2006/257/EY mukaan lukien. Kosmeettisia tuotteita ei luokitella direktiivin 1999/45/EY mukaan. Tämä on iholle jätettävä kosmeettinen tuote Merkinnät R-lausekkeet Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50ºC lämpötiloissa. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa 3.5% massasta on syttyvää Vain teollisuus- ja laitoskäyttöön Kierrätä tyhjät pakkaukset 2.3. Muut vaarat Ei määriteltyjä lisävaaroja Tämän valmisteen ainesosat eivät täytä PBT- tai vpvb-aineiden luokituskriteereitä. Kuten määritetty EY:n asetuksessa 1907/2006. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Kemiallinen nimi CAS-Nro EINECS-Nro. Paino-% Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta EU - GHS/CLP BUTAANI < 5 F+; R12 Muta. 1B (H340) Press. Gas Carc. 1A (H350) Flam. Gas 1 (H220) Huomau - Tässä luvussa mainittujen R-lausekkeiden täydellinen teksti on luvussa 16 Ainesosat on määritellyt International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI, kansainvälinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille) KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Kuvaus ensiaputoimenpiteistä Erityiset ohjeet Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita Roiskeet silmiin Sivu 1 / 6

2 Jos tuotetta joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan Ihokosketus Ihonhoitotuote - kuitenkin, mikäli haittavaikutuksia esiintyy, huuhtele huolellisesti vedellä ja lopeta käyttö. Nieleminen Huuhdeltava suu vedellä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, akuutit ja viivästyneet Herkistyminen Ihonhoitotuote - Herkistyminen on mahdollista, jos käyttäjä on herkkä jollekin ainesosista. Roiskeet silmiin Saattaa aiheuttaa ärsytystä, kuten kutinaa ja punoitusta. Ihokosketus Ärsyttävyys on epätodennäköistä. Hengitys Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta ja pahoinvointia Välitön lääkärin tai erityishoidon tarve Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käyttö:, jauhe, Alkoholia kestävä vaahto, hiilidioksidi (CO2), vesisumu Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä Vesisuihku Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityisvaarat Aine voi aiheuttaa liukkaita olosuhteita. Painesäiliö. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä Neuvot palokunnalle Palomiesten tulee käyttää kannettavaa hengityslaitetta ja täydellisiä suojavarusteita. Jäähdytä tulelle altistuneet säiliöt vesisuihkulla välttääksesi niiden räjähtämisen. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet Estä lisävuodot ja roiskeet, jos on turvallista tehdä niin. Aine voi aiheuttaa liukkaita olosuhteita Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita koskien ympäristöä Keräys- ja puhdistusmenetelmät ja -materiaalit Suojausmenetelmät Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). Haihtumattomat jäämät:. Puhdista mieluiten puhdistusaineella, älä käytä liuottimia Viittaukset muihin lukuihin Katso luvut 7, 8 ja 13 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallista käsittelyä koskevat varotoimet Kosmeettinen tuote - luettelo ainesosista (allergeenit, jos on) on etiketissä. Varottava aineen joutumista silmiin Turvallisen säilytyksen edellytykset, mukaan lukien yhteensopimattomuudet Käytä säilymisajan kuluessa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa Erityiset loppukäytöt KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Kontrolliparametrit Sivu 2 / 6

3 Raja-arvot Aineita koskevat ohjeet Kemiallinen nimi Tanska Suomi Norja Ruotsi Viro BUTAANI TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m 3 TWA: 800 ppm STEL: 1000 ppm TWA: 250 ppm TWA: 600 mg/m 3 Hengityksensuojaus Kosmeettinen tuote - Henkilösuojaimia ei yleensä vaadita Altistuksen torjunta Tekniset toimenpiteet Yleinen ilmanvaihto on tavallisesti riittävä. Henkilökohtaiset suojaimet Kosmeettinen tuote - Henkilösuojaimia ei yleensä vaadita. Käsiensuojaus Kosmeettinen tuote - Käsien suojausta ei vaadita. Suuret määrät -. Suojalasit, mikäli työskenneltäessä voi esiintyä roiskeita silmiin. Yleiset hygienianäkökohdat Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tätä tuotetta käsiteltäessä. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Tietoa fyysisistä ja kemiallisista perusominaisuuksista Seuraavat tiedot liittyvät tyypillisiin arvoihin eivätkä muodosta spesifikaatiota Olomuoto valkoinen Haju hajusteen Olomuoto kermanvärinen ph-arvo 8 Leimahduspiste <-50 C Ominaispaino 1.0 g/cm3 Viskositeetti viskoosi Liukoisuus Vesiliukoinen Itsesyttymislämpötila Kiehumispiste/kiehumisalue -0.5 C Sulamispiste/sulamisalue 0 C Syttymisrajat ilmassa Haihtumisnopeus Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys Räjähtävyys Hapettavat ominaisuudet 9.2. Muuta tietoa Muita tietoja ei saatavilla KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei pidetä erittäin reaktiivisena. Lisätietoja on seuraavassa Kemiallinen stabiilius Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Seos itsessään ei reagoi tai polymeroi vaarallisesti aiheuttaen vaarallisia olosuhteita normaalikäytössä Vältettävät olosuhteet Painesäiliö: suojaa auringonvalolta äläkä altista yli 50 C:n lämpötiloille. Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä Yhteensopimattomat aineet Ei erityisesti mainittavia aineita Vaaralliset hajoamistuotteet Ei vaadita normaaleissa säilytysolosuhteissa ja käytössä KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tietoa toksikologisista vaikutuksista Tuotetiedot Tuotetta itseään ei ole testattu. Kemiallinen nimi LD50 Oraalinen LD50 Dermaalinen LC50 Inhalaatio BUTAANI = 658 g/m 3 ( Rat ) 4 h (rat) = (rotta) (rabbit) = (kani) Herkistyminen Ihonhoitotuote - Herkistyminen on mahdollista, jos käyttäjä on herkkä jollekin ainesosista. Sivu 3 / 6

4 Ihokosketus Ärsyttävyys on epätodennäköistä. Hengitys Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, uneliaisuutta ja pahoinvointia. Roiskeet silmiin Saattaa aiheuttaa ärsytystä, kuten kutinaa ja punoitusta. Karsinogeenisuus Tässä tuotteessa ei tiedetä olevan karsinogeenisiä aineita. perimää vaurioittavat Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja mutageenisiä aineita. Lisääntymisvaikutuksia Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja lisääntymiskykyyn vaikuttavia aineita. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Tuotetiedot Tuotetta ei ole testattu Pysyvyys ja hajoavuus Ekotoksikologiset ominaisuudet, kuten bioakkumulaatio, pysyvyys ja hajoavuus, ovat ainekohtaisia. Seoksessa olevien aineiden tiedot annetaan tarvittaessa, jos ne ovat saatavilla Mahdollinen biokertyvyys Biologinen kertyminen epätodennäköistä Tiedot ainesosista seuraavassa Kemiallinen nimi log Pow BUTAANI Liikkuvuus maaperässä Vesiliukoinen PBT- ja vpvb-aineiden arviointitulokset Tämän valmisteen ainesosat eivät täytä PBT- tai vpvb-aineiden luokituskriteereitä. Kuten määritetty EY:n asetuksessa 1907/ Muut haittavaikutukset Tietoja ei saatavilla KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Jos määrä on vähäinen, laimenna vedellä ja huuhtele jätevesiviemäriin. Jos määrä on suuri -. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Likaantunut pakkaus Tyhjät säiliöt on toimitettava kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai jätteenkäsittelyyn. Kierrätettävä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. EWC-koodi Seuraavat EWC/AVV-jätekoodit saattavat olla sovellettavissa: kaasut painesäiliöissä (mukaan lukien halonit), jotka sisältävät vaarallisia aineita * pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden kontaminoimia Muut tiedot EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1, 14.2, 14.3, IMDG/IMO YK-numero UN1950 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Aerosols, asphyxiant Vaaraluokka 2.2 EmS F-D, S-U ADR / RID YK-numero UN1950 Vaaraluokka 2.2 Luokitustunnus 5A Rajoitettu määrä 1 L Tunnelirajoituskoodi 3 (E) IATA/ICAO YK-numero UN1950 Vaaraluokka 2.2 ERG-koodi 2L Sivu 4 / 6

5 14.5. Ympäristövaarat Seos ei ole ympäristölle vaarallinen kuljetettaessa Käyttäjän erityiset varotoimet Ei erityisiä varotoimia Kuljetus irtotavarana MARPOL73/78-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-koodin mukaisesti Pakattu tuote, niitä ei yleensä kuljeteta suurpakkauksissa Lisätietoa Kuljeta tuote ADR:n tiekuljetuksia, RID:n rautatiekuljetuksia, IMDG:n merikuljetuksia ja ICAO/IATA:n lentokuljetuksia koskevien määräysten mukaisesti (ADR IMDG ICAO/IATA 2009). KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset/lainsäädäntö Tämä on kosmeettinen tuote ja vastaa kosmetiikkadirektiiviä (96/335/EY), tarkistus 2006/257/EY mukaan lukien. Kosmeettisia tuotteita ei luokitella direktiivin 1999/45/EY mukaan. Tämä on iholle jätettävä kosmeettinen tuote. WGK-luokitus Lievästi vesistölle vaarallinen (WGK 1), VwVwS:n mukainen luokitus Allergisoivat hajusteaineet (direktiivi 76/768/ETY) Heksyylisinnamaali Sinnamyylialkoholi Sitronelloli Geranioli Hydroksisitronellaali Bentsyylisalisylaatti Hydroksi-isoheksyyli-3-syklohekseenikarboksaldehydi Linalooli Butyylifenyylimetyylipropionaali Eugenoli Kemikaaliturvallisuusarviointi Turvallisuusarviointia ei ole laadittu KOHTA 16: Muut tiedot R-lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3 R12 - Erittäin helposti syttyvää. Valmistaja Michael Andrew Laadintapäiväys 15/06/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 Tarkistusyhteenveto Korvaa käyttöturvallisuustiedotteen viitteen A1 Käyttöturvallisuustiedotteen kohtia päivitetty 3 Lyhennykset REACH: Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals EU: European Union EC: European community EEC: European Economic Community UN: United Nations CAS: Chemical Abstracts Service PBT: Persistent Bioaccumulative Toxic vpvb: very Persistent very Bioaccumulative LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50 : Lethal dose, 50 percent EC50: Effective concentration, 50 percent LogPow: LogP octanol/water VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (Adminsitrative order relating to substances hazardous to water - Germany) WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class - Germany). AVV: Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Code - Germany) ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European agreement governing the international carriage of dangerous goods by road) IMDG: International Maritime Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organisation RID: Reglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin der fer (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) EmS: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods ERG: Emergency Response Guidebook IUCLID / RTECS International Uniform Chemical Information Database / Registry of Toxic Effects of Chemical Substances GHS: Globally Harmonised System of classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances VOC: Volatile Organic Chemical w/w: weight for weight Sivu 5 / 6

6 DMSO: Dimethyl sulphoxide OECD: Organization for Economic Cooperation and Development STEL: Short Term Exposure Limit TWA: Time Weighted Average Muut tiedot Käyttäjä on aina vastuussa kaikkien lainsäädännön ja paikallisten määräysten vaatimien toimenpiteiden noudattamisesta Luvuissa 11 ja 12 esitetyt ainesosien testitulokset ovat yleensä Chemadvisorin toimittamia ja koottu julkisesti saatavilla olevista kirjallisuuslähteistä, kuten IUCLID-/RTECS-tietokannoista Vastuuvapauslauseke Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietämyksemme, tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupäivänä. Annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi turvallisesta käsittelystä, käytöstä, prosessoinnista, säilytyksestä, kuljetuksesta, hävittämisestä ja vapauttamisesta, eikä niitä tule pitää takuuna tai laatuspesifikaationa. Tiedot liittyvät ainoastaan mainittuun aineeseen eivätkä ne ehkä päde, jos kyseistä ainetta käytetään yhdessä jonkin toisen aineen kanssa tai jossakin prosessissa, ellei sitä ole mainittu tekstissä Käyttöturvallisuustiedote loppu Sivu 6 / 6