KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY asetuksen 1907/2006/EY - revision 453/2010 (REACH) mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY asetuksen 1907/2006/EY - revision 453/2010 (REACH) mukaan"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY asetuksen 1907/2006/EY - revision 453/2010 (REACH) mukaan Päiväys 21/03/2013 Laatimispäivämäärä 14/06/2011 Muutettu viimeksi 14/06/2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi CL 510 Valmisteen tunnuskoodi EP_0939 M1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Käsienpuhdistuspyyhe. TOL: C, F, G, N KT: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Oy NCH Suomi Ab Melkonkatu 28 E Helsinki Puh (09) Sähköpostiosoite Internet-osoite 1.4 Hätäpuhelinnumero (09) 4711 HUS/Myrkytystietokeskus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tämä on kosmeettinen tuote ja vastaa kosmetiikkadirektiiviä (96/335/EY), sisältäen tarkistuksen 2006/257/EY. Kosmeettisia tuotteita ei luokitella direktiivin 1999/45/EY mukaan. Tämä on iholle jätettävä kosmeettinen tuote. 2.2 Merkinnät R-lausekkeet R10 - Syttyvää S2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ainoastaan ammattikäyttöön. 2.3 Muut vaarat Ei muita havaittuja vaaroja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kemiallinen nimi CAS-Nro EINECS-Nro. Paino-% Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta ALKOHOLI DENATUROITU EEC No % F; R11 (INCI) GLYSERIINI (INCI) EEC No % - Huom. Tässä kohdassa esiintyville R-lausekkeille täydelliset kuvaukset löytyvät kohdasta 16. Aineosat iomoitettu kansainvälisen kosmetiikka-aineosien nimistön mukaisesti (INCI) KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Sivu 1 / 6

2 Erityiset ohjeet Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita Roiskeet silmiin Jos tuotetta joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan Ihokosketus Ihonhoitotuote - kuitenkin, mikäli haittavaikutuksia esiintyy, huuhtele huolellisesti vedellä ja lopeta käyttö. Nieleminen Huuhdeltava suu vedellä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Herkistyminen Ihonhoitotuote - herkistyminen on mahdollista, jos käyttäjä on herkkä jollekin ainesosista Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa ärsytystä, oireina kutinaa ja punoitusta. Ihokosketus Ärsytys epätodennäköistä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet vesisuihku, vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Korkeissa lämpötiloissa tuotteesta voi vapautua vaarallisia hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia, savua ja/tai typen oksideita. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammutustöissä käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varottava aineen joutumista silmiin. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Tuuletettava alue. Tuotteen pakkauksesta johtuen suuret roiskeet ovat epätodennäköisiä. Poista roiskeet liinalla tai sopivalla imukykyisellä aineella ja hävitä asianmukaisesti. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita koskien ympäristöä. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suojausmenetelmät Vuotanut neste - Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Jos pyyhit pienen roiskeen liinalla, hävitä käytetty liina asianmukaisesti välttääksesi palovaaran. Liina - kerää merkittyyn säiliöön. Puhdistuksen jälkeen voidaan pieniä määriä huuhtoa pois vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätiedot osasta 7, 8 ja 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Kosmeettinen tuote - luettelo ainesosista (allergeenit, jos on) on etiketissä. Varottava aineen joutumista silmiin. Sivu 2 / 6

3 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Käytä säilymisajan kuluessa. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Raja-arvot Aineosille Kemiallinen nimi Tanska Suomi Norja Ruotsi Viro ALKOHOLI DENATUROITU (INCI) TWA: 1000 ppm TWA: TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m mg/m 3 STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m 3 GLYSERIINI (INCI) TWA: 20 mg/m 3 TWA: 500 ppm TWA: 950 mg/m 3 500ppm NGV 1000mg/m 3 NGV Hengityksensuojaus Cosmetic product - Personal Protective equipment not normally required. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Yleisilmanvaihto on yleensä riittävä. Henkilökohtaiset suojaimet Kosmeettinen tuote - Henkilösuojaimia ei yleensä vaadita Käsiensuojaus Kosmeettinen tuote - Käsien suojausta ei vaadita Suuret määrät - Suojalasit, mikäli käytettäessä voi esiintyä roiskeita silmiin. Yleiset hygienianäkökohdat Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tätä tuotetta käsiteltäessä. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Alla oleva tieto kuvaa tyypillisiä arvoja ja ei muodosta spesifikaatioita. Olomuoto valkoinen pyyhe Itsesyttymislämpötila Haju Alkoholi Kiehumispiste/kiehumisalue 95 C Olomuoto Nesteellä kostutettu Sulamispiste/sulamisalue 0 C kangaskuitu Syttymisrajat ilmassa ph-arvo 7 Haihtumisnopeus Leimahduspiste 42 C Höyrynpaine Ominaispaino ~ 1 g/cm3 Viskositeetti Ei määritettävissä Liukoisuus Nestefaasi on veteen liukeneva. Pyyhe on liukenematon veteen. 9.2 Muut tiedot Ei muuta tietoa saatavilla. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei pidetä voimakkaasti reaktiivisena. Katso lisätiedot alla. Sivu 3 / 6

4 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaali olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Seos ei itsessään reagoi tai polymerisoidu vaarallisesti muodostaen vaarallisia olosuhteita normaalissa käytössä Vältettävät olosuhteet Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste. Kuumuus, liekit ja kipinät Yhteensopimattomat materiaalit Ei erityisesti mainittavia aineita Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitään normaaleissa varastointiolosuhteissa ja käytössä. Korkeissa lämpötiloissa tuotteesta voi vapautua vaarallisia hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia, savua ja/tai typen oksideita. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuotetiedot Tuotetta itseään ei ole testattu. Kemiallinen nimi LD50 Oraalinen LD50 Dermaalinen LC50 Inhalaatio ALKOHOLI DENAT. (INCI) = 7060 mg/kg ( Rat ) = mg/l ( Rat ) 4 h GLYSERIINI (INCI) = mg/kg ( Rat ) > mg/kg ( Rat ) (rat) = (rotta) (rabbit) = (kani) Herkistyminen Ihonhoitotuote - Herkistyminen on mahdollista, jos käyttäjä on herkkä jollekin ainesosista Ihokosketus Ärsyttävyys on epätodennäköistä. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa ärsytystä, oireina kutinaa ja punoitusta. Karsinogeenisuus Ei tiedossa karsinogeenisia aineosia tässä tuotteessa. perimää vaurioittavat Ei tiedossa mutageenisia aineosia tässä tuotteessa. Lisääntymisvaikutuksia Ei tiedossa perimälle vaarallisia aineosia tässä tuotteessa. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuotetiedot Tuotetta itseään ei ole testattu. Kemiallinen nimi Myrkyllisyys kalalle Vesikirppu Myrkyllisyys leville ALKOHOLI DENAT. (INCI) LC ml/l Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 > 100 mg/l Pimephales promelas 96 h LC mg/l Pimephales promelas 96 h LC mg/l 48 h EC50= mg/l 24 h EC50= 2 mg/l 48 h GLYSERIINI (INCI) LC ml/l Oncorhynchus mykiss 96 h EC50> 500 mg/l 24 h 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Sivu 4 / 6

5 Ekotoksiset ominaisuudet ovat aineosakohtaisia, eli bioakkumulaatio, pysyvyys ja hajoavuus. Tiedot annetaan seoksen aineosille, mikäli saatavissa ja soveltuvia Biokertyvyys Ei todennäköisesti rikastu biologisesti Aineosien tiedot alla. Kemiallinen nimi log Pow ALKOHOLI DENAT. (INCI) GLYSERIINI (INCI) Liikkuvuus maaperässä Pyyhe - : Tuote on liukenematon ja kelluu veden pinnalla. Neste - : Veteen liukeneva PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Kuten määritetty EY:n asetuksessa 1907/ Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja saatavilla. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Jos määrä on vähäinen, laimenna vedellä ja huuhtele viemäriin. Jos määrä on suuri - Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Likaantunut pakkaus Tyhjät säiliöt on toimitettava kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai jätteenkäsittelyyn. Kierrätä virallisten määräysten mukaisesti. EWC-koodi Seuraavia EWC/AVV jätekoodeja voidaan soveltaa: Absorboimisaineet, suodatinaineet, pyyhinliinat ja suojavaatteet, jotka ovat saastuneet vaarallisista aineista. Muut tiedot EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia KOHTA 14: Kuljetustiedot IMDG/IMO Oikea laivauksessa käytettävä Solids containing flammable liquid, n.o.s. nimi Vaaraluokka 4.1 YK-numero UN3175 Pakkausryhmä II EmS F-A, S-I ADR / RID Vaaraluokka 4.1 YK-numero UN3175 Pakkausryhmä II Luokitustunnus F1 Rajoitettu määrä 1 kg Kuljetuskategoria 2 (E) ( Tunneli-rajoituskoodi ) IATA/ICAO YK-numero UN3175 Vaaraluokka 4.1 Pakkausryhmä II ERG-koodi 3L Sivu 5 / 6

6 14.5 Ympäristövaarat Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi kuljetuksessa Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varatoimenpiteitä 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Pakattu tuote, ei kuljeteta normaalisti IBC'ssä Lisätietoja Kuljetuksessa noudatettava seuraavia määräyksiä ADR tielle, RID rautateille, IMDG merelle ja ICAO/IATA lentokuljetuksessa.. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Tämä on kosmeettinen tuote ja vastaa kosmetiikkadirektiiviä (96/335/EY), sisältäen tarkistuksen 2006/257/EY. Kosmeettisia tuotteita ei luokitella direktiivin 1999/45/EY mukaan. Tämä on iholle jätettävä kosmeettinen tuote. WGK-luokitus Lievästi vaarallinen vesistölle (WGK 1), luokitus saksalaisen VwVwS mukaan Allergenic fragrances (Directive 76/768/EEC) Limoneeni Linalooli 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Turvallisuusselvitystä ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot R-lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3 R11 - Helposti syttyvää. Valmistaja Michael Andrew, A-M Koivisto Laatimispäivämäärä 14/06/2011 Muutettu viimeksi 14/06/2011 Tarkistuksen yhteenveto Korvaa käyttöturvatiedotteen referenssi M2 Muut tiedot Käyttäjän vastuulla on aina huolehtia kaikista riittävistä toimenpiteistä lakisääteisten vaatimusten ja paikallisten määräysten noudattamiseksi. Testitulokset, jotka esitetään aineosille kohdissa 11 ja 12 ovat yleisesti saatu Chemadvisor'sta ja koottu julkisesti saatavista tietokannoista esim. IUCLID / RTECS. Vastuuvapauslauseke Tiedot, jotka annetaan tässä KTT'ssä ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan, tiedot ja oletukset julkaisupäivänä. Annetut tiedot ovat suunniteltu ainoastaan ohjeeksi turvalliseen käsittelyyn, käyttöön, prosessointiin, varastointiin, kuljetukseen, hävitykseen ja vapauttamiseen ja eivät pidettäväksi takuuna laatuspesifikaatioista. Tiedot liittyvät ainoastaan määrättyihin suunniteltuihin aineisiin ja eivät välttämättä pidä paikkaansa tällaiselle aineelle käytettäessä sitä yhdessä minkään muun aineen, prosessin kanssa ellei tekstissä ole mainittu tätä. Käyttöturvallisuustiedote loppu Sivu 6 / 6