MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Lovisa stad MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä ranta-asemakaavan Tiiliruukinranta Rönnäsgård LV-alueella. Ändringen av stranddetaljplan berör fastigheten på LV-området i Tegelbruksstranden Rönnäsgård stranddetaljplanen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan , 4, hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävillä ilmoitustaululla ja internetissä Tekniska nämnden har vid sammanträde , 4, godkänt program för deltagande och bedömning. Planen för deltagande och bedömning (PDB) har varit framlagd till allmänt påseende på anslagstavlorna och Internet under perioden Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) Asemakaavan hyväksyminen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa Planförslaget till påseende (MBF 27 ) Godkännande av detaljplanen Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Planbeskrivningen gäller den daterade detaljplanekartan

2 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Kaupunki: Loviisa Stad: Lovisa Kaupunginosa: Pernaja Stadsdel: Pernå Kylä: Idlax By: Idlax Tila: Lägenhet: Kaava: Ranta-asemakaavan muutos ranta-asemakaavan Tiiliruukinranta Rönnäsgård LV-alueella. Plan: Ändringen av detaljplan på LV-området i Tegelbruksstranden Rönnäsgård stranddetaljplanen. Kaavan laatija: Arkkitehti Pekka Vehniäinen (YKS-337) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Loviisan Isnäsissä Rönnäsin golfkentän ja lomakylän läheisyydessä. Kaavoitettavan alueen sijainti ja alustava rajaus on esitetty seuraavassa kuvassa. Alueen pinta-ala on 0,2069 hehtaaria ja rantaviivan pituus 89 metriä. Kaavoituksen vaikutusalue on suunnittelualuetta laajempi. Planen utarbetas av: Arkitekt Pekka Vehniäinen (YKS-337) 1.2 Detaljplaneområdets läge Planeringsområdet ligger i Isnäs i Lovisa, i närheten av Rönnäs golfbana och semesterby. På följande bild presenteras det område som ska planläggas och den preliminära avgränsningen av det. Områdets areal är 0,2069 hektar och strandlinjen är 89 meter. Planläggningens influensområde är mer omfattande än planeringsområdet. Kuva 1.1. Asemakaavoitettavan alueen sijainti ja alustava rajaus. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Marina-Cafén ranta-asemakaavan muutos Loviisan Rönnäsissä. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan rantaasemakaavan pienvenesatama (LV) suunnittelualueen osalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-2). Samalla laajennetaan rakennusalaa, mutta rakennusoikeus ei kasva. Bild 1.1. Läget och den preliminära avgränsningen av det område som ska detaljplaneras. 1.3 Planens namn och syfte Planens namn är Ändring av stranddetaljplanen för Marina-Café i Rönnäs, Lovisa. Syftet med stranddetaljplanen är att ändra småbåtshamnen (LV) i den gällande stranddetaljplanen för planeringsområdets del till ett kvartersområde för byggnader som betjänar turism (RM-2). Samtidigt ökas byggnadsytan, men byggnadsrätten ökar inte.

3 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo liitteistä Luettelo liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Maisema Luonto Pinta- ja pohjavedet Maaperä Rakennettu ympäristö Väestö Palvelut Rakennuskanta Työpaikat ja elinkeinotoiminta Virkistyskäyttö Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Liikenne Tekninen huolto Ympäristön häiriötekijät Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET Vireilletulo Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset... 20

4 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Yleiskaavan ohjausvaikutus ja muutokset voimassaolevaan rantaasemakaavaan Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE... 27

5 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 1.4 Innehållsförteckning 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Detaljplaneområdets läge Planens namn och syfte Innehållsförteckning Bilageförteckning Förteckning över bilagedokument SAMMANDRAG Planprocessens skeden Detaljplan Realisering av detaljplanen UTGÅNGSPUNKTER Utredning om planområdets förhållanden Allmän beskrivning av området Landskapet och naturmiljön Landskapet Naturen Yt- och grundvatten Jordmånen Byggd miljö Befolkning Tjänster Byggnadsbestånd Arbetsplatser och näringsliv Rekreationsbruk Kulturhistoriskt värdefulla objekt Trafik Teknisk försörjning Miljöolägenhetsfaktorer Markägoförhållanden Planeringssituationen Landskapsplanen Generalplan Detaljplan Byggnadsordning Baskarta Planer, beslut och utredningar gällande planområdet PLANLÄGGNINGSSKEDEN Anhängiggörande Deltagande och samverkan Intressenter Deltagande och samverkan Myndighetssamarbete Syftet med detaljplanen Alternativen i detaljplanelösningen och deras konsekvenser Utredning, bedömning och jämförelse av alternativens konsekvenser Åsikter och åsiktsbeaktande Planläggningsskeden och beslut BESKRIVNING AV DETALJPLANEN Planstruktur Dimensionering Uppnående av målen för miljöns kvalitet Områdesavsättningar Kvartersområden Övriga områden Planens konsekvenser... 20

6 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Generalplanens styrande inverkan och ändringarna i den gällande strandplanen Konsekvenserna för stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och för livsmiljön Konsekvenser för mark- och berggrund, yt- och grundvatten samt luft och klimat Konsekvenser för region- och samhällsstrukturen samt samhällsekonomin och energihushållningen Konsekvenser för trafiken Konsekvenser för växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser Planbeteckningar och -bestämmelser Nomenklatur REALISERING AV DETALJPLANEN Planer som styr och åskådliggör realiseringen Realisering och tidsschema UPPFÖLJNINGSFORMULÄR FÖR DETALJPLANEN Luettelo liitteistä 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 Ranta-asemakaavakartta 3 Havainnekuva 4 Kaavaehdotuksen vastineyhteenveto 1.6 Luettelo liiteasiakirjoista Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam ja Thomas Bonn, 1996 (täydennetty 1997 ja 1998) Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavan linnustoselvitys, Porvoon seudun lintuyhdistys ry, 1998 Loviisan kaupungin tulvastrategia, Ramboll Oy, Bilageförteckning 1 Plan för deltagande och bedömning 2 Stranddetaljplanekarta 3 Illustration 4 Sammandrag av genmälen om planförslaget 1.6 Förteckning över bilagedokument Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam ja Thomas Bonn, 1996 (kompletterad 1997 och 1998) Utredning om fågellivet för delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, Borgå Nejdens fågelförening rf, 1998 Lovisa stads översvämningsstrategi, Ramboll Oy, 2010

7 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Uudenmaan ELY-keskuksen, Loviisan kaupungin ja kaavan laativan konsultin (Sito Oy) välinen viranomaispalaveri ranta-asemakaavan muutoksesta pidettiin ELY-keskuksessa Loviisan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , 4, että maanomistajien aloitteesta laadittava ranta-asemakaavan muutos Loviisan kaupungin Pernajan kaupunginosan Rönnäsissä tulee vireille, ja että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville. Kuulutus OAS:n nähtävilläolosta: Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet ja Uusimaa OAS:n nähtävilläolo Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta: Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet ja Uusimaa Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo Asemakaava Asemakaavassa on osoitettu lomakylää palvelleen Honkarakenteen esittelytilana ja myöhemmin rantakahvila-ravintolana toimineen hirsihuvilan kiinteistö matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rakennusala on rajattu siten, että korttelin reunoille jää neljän metrin levyinen istutettavan alueen osa. Rakennusalalle on osoitettu 250 k-m 2 rakennusoikeutta ja kerrosluku I. Niemeä kiertävä polku on osoitettu yleiseksi jalankululle varatuksi alueen osaksi siltä osin, kun polku kulkee kiinteistön alueella. Alueen länsiosaan on osoitettu pysäköimispaikka. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Pernajanlahden rannalla lehtipuuvaltaisessa niemessä. Alue rajautuu lounaassa ja koillisessa pienvenesatamaan ja luoteessa yhteiskäyttöiseen uimarantaan. Kauempana alueen länsipuolella on Rönnäsin lomakylän mökkejä ja yhteiskäytössä oleva pysäköintialue. Suunnittelualueella on vuonna 1996 valmistunut hirsihuvila, jossa on toiminut lomakylää palvellut Honkarakenteen esittelytila ja myöhemmin 2 SAMMANDRAG 2.1 Planprocessens skeden Ett myndighetssamråd mellan Nylands NTM-central, Lovisa stad och planläggningskonsulten (Sito Oy) om ändringen av stranddetaljplanen hölls på NTMcentralen I sitt möte , 4, beslutade tekniska nämnden i Lovisa att den ändring av stranddetaljplanen i Rönnäs i stadsdelen Pernå i Lovisa som skall utarbetas på initiativ av markägarna anhängiggörs och att programmet för deltagande och bedömning (PDB) framläggs till påseende. Kungörelse om att PDB finns till påseende: Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet och Uusimaa PDB till påseende Kungörelse om att detaljplaneutkastet finns till påseende: Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet och Uusimaa Detaljplaneutkastet till påseende Detaljplan I detaljplanen har fastigheten för en timmervilla, som betjänat semesterbyn och använts som Honkarakennes visningslokal och senare som strandcaférestaurang, betecknats som kvartersområde för byggnader som betjänar turism. Byggnadsytan är avgränsad så att det i kvarterets utkanter blir en fyra meter bred del av området som skall planteras. För byggnadsytan har anvisats 250 k-m2 byggnadsrätt och våningsantalet I. Stigen som går runt näset har betecknats som ett allmänt område för fotgängare till de delar som stigen går i fastighetens område. I områdets västra del har en parkeringsplats anvisats. 2.3 Realisering av detaljplanen Markägaren ansvarar för realiseringen av planen. 3 UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning om planområdets förhållanden Allmän beskrivning av området Planeringsområdet är beläget på ett lövträdsdominerat näs vid Pernåviken. I sydväst och nordost gränsar området till en småbåtshamn och i nordväst till en allmän badstrand. Längre borta väster om området finns semesterstugor som hör till Rönnäs semesterby samt ett parkeringsområde som används gemensamt. I planeringsområdet finns en timmervilla från år 1996 som har använts som Honkarakennes visningslokal för se-

8 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) rantakahvila-ravintola. Golfkentän yhteyteen on sittemmin rakennettu uusi alueen vapaa-ajan rakennuksia palveleva päärakennus, jossa on myös ravintola. Alueella ei riitä asiakaskuntaa kahdelle ravintolapalveluja tarjoavalle yritykselle, joten kahvila ravintolan ympärivuotinen tai edes kesäkauden ylläpitäminen on käynyt kannattamattomaksi. mesterbyn och senare som en strandcafé-restaurang. I anslutning till golfbanan har man senare byggt en ny huvudbyggnad som betjänar områdets fritidsbyggnader och där det också finns en restaurang. I området finns inte tillräckligt många kunder för två företag som erbjuder restaurangtjänster, varför det har blivit olönsamt att hålla café-restaurangen öppen året runt eller ens hela sommarsäsongen. Kuva 3.1. Honkarakenteen esittelytilana ja myöhemmin rantakahvila-ravintolana toiminut hirsihuvila. Bild 3.1. Timmervillan som använts som Honkarakennes utställningslokal och senare som café-restaurang Maisema ja luonnonympäristö Landskapet och naturmiljön Maisema Kaavoitettava alue on lehtipuuvaltainen niemi, josta on avoimet näkymät Pernajanlahdelle. Alue rajautuu Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (valtioneuvosto 1995). Aluetta ympäröivät avoimet venesataman ja uimarannan alueet. Kauempana mantereella olevat lomakylän mökit ovat maisemakuvaltaan suljetummalla kallioisella tai metsäisellä maalla Landskapet Planeringsområdet är ett lövträdsdominerat näs med öppna vyer mot Pernåviken. Området gränsar till det nationellt värdefulla landskapsområdet i omgivningen av Pernåviken och Forsbyådalen (statsrådet 1995). Området omgärdas av de öppna områdena i båthamnen och på badstranden. Semesterbyns stugor längre borta från stranden står på en mer sluten, bergig eller skogig mark.

9 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Kuva 3.2. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen rajaus. Bild 3.2. Flygbild av planeringsområdet och planeringsområdets gränser Luonto Naturen Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavan yhteydessä alueelta on tehty luontoinventointi (Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam ja Thomas Bonn, 1996, täydennetty 1997 ja 1998) ja linnustoselvitys (Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavan linnustoselvitys, Porvoon seudun lintuyhdistys ry, 1998). Selvityksissä kaavoitettavalta alueelta ei löytynyt arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia eläinlajeja. I samband med delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård har en naturinventering av området utförts (Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam och Thomas Bonn, 1996, kompletterad 1997 ja 1998) och utredning om fågellivet (Utredning om fågellivet för delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, Borgå Nejdens fågelförening rf, 1998). I utredningarna hittades inga värdefulla naturobjekt eller skyddade djurarter i området Pinta- ja pohjavedet Yt- och grundvatten Loviisan kaupungin tulvastrategian (Ramboll Oy 2010) mukaisesti tulvavahingoille ja kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään +2,8 m keskimääräisen merenpinnantason yläpuolella Maaperä Suunnittelualueen maaperä on kalliota. Enligt Lovisa stads översvämningsstrategi (Ramboll Oy 2010) skall de delar av byggnader som utsätts för fukt och översvämningsskador placeras minst +2,8 m över havets medelvattenstånd Jordmånen Grunden i planeringsområdet är berg.

10 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Kuva 3.3. Ote maaperäkartasta (lähde: GTK:n karttapalvelin) Rakennettu ympäristö Väestö Kaavoitettavalla alueella ei ole vakituisia asukkaita. Suunnittelualueen vieressä on lomakylän lomamökkejä Palvelut Kaavoitettavalla alueella on toiminut kahvila-ravintola. Vieressä on lomakylä ja golfkenttä, jossa on majoitus-, ateria- ja vapaa-ajan palveluita. Suunnittelualueen viereisessä pienvenesatamassa on venepaikkoja. Tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin 22 kilometrin etäisyydellä Koskenkylässä, noin 28 kilometrin etäisyydellä Porvoossa ja noin 38 kilometrin etäisyydellä Loviisassa. Lisäksi ABC-liikenneasema sijaitsee lähimmässä moottoritien liittymässä noin 18 kilometrin etäisyydellä. Bild 3.3. Utdrag ur jordartskartan (källa: GTK:s kartserver) Byggd miljö Befolkning I planeringsområdet bor inga stadigvarande invånare. Bredvid planeringsområdet finns semesterstugor som hör till en semesterby Tjänster I planeringsområdet har varit en café-restaurang. Bredvid finns en semesterby och en golfbana med inkvarterings-, bespisnings- och fritidstjänster. I småbåtshamnen bredvid planeringsområdet finns båtplatser. De viktigaste offentliga och kommersiella tjänsterna är belägna på cirka 22 kilometers avstånd i Forsby, på cirka 28 kilometers avstånd i Borgå och på cirka 38 kilometers avstånd i Lovisa. Dessutom finns det en ABC-trafikstation vid den närmaste motorvägsanslutningen på cirka 18 kilometers avstånd Rakennuskanta Byggnadsbestånd Suunnittelualueella on vuonna 1996 rakennettu hirsihuvila, joka on toiminut Honkarakenteen esittelytilana ja myöhemmin rantakahvila-ravintolana. Kahvilarakennuksen vieressä on vanha hirsinen kalamaja Työpaikat ja elinkeinotoiminta Viereisessä lomakylässä ja golfkentällä on matkailualan työpaikkoja. I planeringsområdet finns en timmervilla från år 1996 som har använts som Honkarakennes visningslokal och senare som en strandcafé-restaurang. Bredvid cafébyggnaden står en gammal timrad fiskebod Arbetsplatser och näringsliv I semesterbyn och på golfbanan finns arbetsplatser inom turistbranschen.

11 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Virkistyskäyttö Suunnittelualueen vieressä on yhteiskäyttöinen uimaranta ja pienvenesatama. Läheisessä lomakylässä on golfkenttä ja hyvät ulkoilumaastot Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Alue rajautuu Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (valtioneuvosto 1995). Kaavoitettavalla alueella on vanha hirsinen kalamaja, joka on aiemmassa ranta-asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi, mutta suojelumerkintä on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa poistettu. Kalamaja on mahdollista tarvittaessa siirtää toiseen paikkaan Rekreationsbruk Bredvid planeringsområdet finns en badstrand som finns i gemensamt bruk och en småbåtshamn. I den närliggande semesterbyn finns en golfbana och bra terräng för friluftsliv Kulturhistoriskt värdefulla objekt Området gränsar till det nationellt värdefulla landskapsområdet i omgivningen av Pernåviken och Forsbyådalen (statsrådet 1995). I planeringsområdet finns en gammal timrad fiskebod, som i en tidigare strandplan har betecknats som en skyddad byggnad, men skyddsmärkningen har tagits bort i den gällande strandplanen. Vid behov är det möjligt att flytta fiskeboden till en annan plats. Kuva 3.4. Suunnittelualueella sijaitseva vanha hirsinen kalamaja Liikenne Ajoyhteys suunnittelualueelle kulkee Tiiliruukinrannan yksityistietä pitkin. Alueen autopaikat (8 pysäköintipaikkaa) on osoitettu läheiselle yhteiskäyttöiselle pysäköintialueelle. Bild 3.4. Den gamla timrade fiskeboden i planeringsområdet Trafik Körförbindelsen till planeringsområdet går längs Tegelbruksstrandens enskilda väg. Områdets bilplatser (8 parkeringsplatser) har placerats på ett närliggande parkeringsområde som används gemensamt.

12 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Tekninen huolto Suunnittelualue on kytketty sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualue sijaitsee rauhallisessa paikassa meren rannassa. Lomakylän alue pääosin yhteiskäyttöistä puolijulkista tilaa. Liikennemelu Suunnittelualue sijaitsee yksityistien päässä eikä läpikulkuliikennettä ole. Yksityistien nopeusrajoitus on alhainen eikä siitä aiheudu liikennemelua. Sosiaalinen ympäristö Läheisessä lomakylässä on matkailuun liittyviä palveluita ja golfkenttä. Viereisessä venesatamassa on lomakylän venepaikkoja sekä vuokrattavia venepaikkoja. Vieressä on myös lomakylän uimaranta ja ulkoilureittejä Teknisk försörjning Planeringsområdet är kopplat till el-, vatten- och avloppsnätet Miljöolägenhetsfaktorer Planeringsområdet är beläget på en lugn plats vid sjön. Semesterbyns område är i huvudsak halvoffentligt utrymme som används gemensamt. Trafikbuller Planeringsområdet är beläget i slutet av en enskild väg och det finns ingen genomfartstrafik. Hastighetsbegränsningen på den enskilda vägen är låg och orsakar inget trafikbuller. Social miljö I den närbelägna semesterbyn finns turisttjänster och en golfbana. I den intilliggande småbåtshamnen finns båtplatser för semesterbyn samt hyrda båtplatser. Även semesterbyns badstrand och friluftsleder finns bredvid Maanomistus Markägoförhållanden Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Planeringsområdet är i privat ägo. 3.2 Suunnittelutilanne 3.2 Planeringssituationen Maakuntakaava Alueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, joka on hyväksytty Itä-Uudenmaan maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu matkailupalveluiden alue (rm), jota ympäröi urheilualue (VU). Suunnittelualueeseen rajautuva vesialue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue sekä Natura alue. Kaavoitettavan alueen sijainti maakuntakaavassa on esitetty punaisella ympyrällä seuraavassa kuvassa Landskapsplanen På området gäller landskapsplanen för Östra Nyland, som har godkänts av Östra Nylands förbunds landskapsfullmäktige och fastställts av miljöministeriet I landskapsplanen har på planeringsområdet anvisats ett område för turistanläggningar (rm), som omges av ett område för idrottsanläggningar (VU). Det vattenområde som gränsar till planeringsområdet utgör område av riksintresse som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården samt Natura område. På följande bild anges med en röd cirkel var det område som ska planeras finns i landskapsplanen.

13 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Kuva 3.5. Ote Itä-Uudenmaan lainvoimaisesta maakuntakaavasta (hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä ). Asemakaavoitettavan alueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä Yleiskaava Alueella on voimassa Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaava, joka on hyväksytty Osayleiskaavassa suunnittelualueella on osoitettu yksityiskäyttöön tarkoitettu pienvenesatama (LVy). Kaavoitettavan alueen sijainti osayleiskaavassa on esitetty punaisella ympyrällä seuraavassa kuvassa. Bild 3.5. Utdrag ur den lagakraftvunna landskapsplanen för Östra Nyland (godkänd av Östra Nylands förbunds landskapsfullmäktige och fastställd av miljöministeriet ). Detaljplaneringsområdets läge anges med en röd cirkel Generalplan På området gäller delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård, som har godkänts I delgeneralplanen har på planeringsområdet anvisats en småbåtshamn för privat bruk (LVy). På följande bild anges med en röd cirkel var det område som ska planläggas finns i delgeneralplanen. Kuva 3.6. Ote Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavasta (hyväksytty ). Asemakaavoitettavan alueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. Bild 3.6. Utdrag ur den gällande delgeneralplanen för Pernå kust och skärgård (godkänd ). Det område som ska detaljplaneras anges med en röd cirkel.

14 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Asemakaava Alueella on voimassa hyväksytty Tiiliruukinranta Rönnäsgårdin ranta-asemakaava. Rantaasemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yhteiskäyttöinen (YK) pienvenesatama (LV) sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa urheilua ja ulkoilua palvelevan rakennuksen (rm). Rakennusalalle kohdistuu 250 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta (250), jonka suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). Kaavoitettavan alueen rajaus ranta-asemakaavassa on esitetty punaisella viivalla seuraavassa kuvassa Detaljplan På området gäller strandgeneralplanen för Tegelbruksstranden Rönnäsgård, som godkändes I strandgeneralplanen har på planeringsområdet angetts en småbåtshamn (LV) som används gemensamt (YK) samt en byggnadsyta där en byggnad som betjänar id-rott och friluftsliv (rm) får placeras. Till byggnadsytan hänför sig en byggnadsrätt på 250 kvadratmeter våningsyta (250), där det största tillåtna antalet våningar är ett (I). Avgränsningen av det område som ska planläggas anges med en röd linje på följande bild. Kuva 3.7. Ote voimassa olevasta rantaasemakaavasta (hyväksytty ). Asemakaavoitettavan alueen rajaus on esitetty punaisella viivalla Rakennusjärjestys Loviisan kaupungin uusi rakennusjärjestys on astunut voimaan Pohjakartta Kaavan pohjakartta on laadittu kaavoitustyön aikana. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan tarpeellisessa määrin seuraavat suunnitelmat, suojeluohjelmat ja suojelupäätökset sekä tehdyt valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset selvitykset ja päätökset: Maisema- ja ympäristöselvitykset Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam ja Thomas Bonn, 1996 (täydennetty 1997 ja 1998); Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavan lin- Bild 3.7 Utdrag ur den gällande stranddetaljplanen (godkänd ). Avgränsningen av det område som ska detaljplaneras anges med röd linje Byggnadsordning Lovisa stads nya byggnadsordning trädde i kraft Baskarta Planens baskarta har utarbetats under planläggningsarbetet. Planens baskarta uppfyller kraven i förordningen om planläggningsmätning 1284/ Planer, beslut och utredningar gällande planområdet Vid utarbetandet av detaljplanen beaktas i tillämplig omfattning följande planer, skyddsprogram och skyddsbeslut samt följande nationella, landskapsmässiga och lokala utredningar och beslut: Landskaps- och miljöutredningar Naturinventering av södra Pernå, Kristoffer Bondestam ja Thomas Bonn, 1996 (kompletterad 1997 och 1998); Utredning om fågellivet för delgeneralplanen för

15 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) nustoselvitys, Porvoon seudun lintuyhdistys ry, 1998; Loviisan kaupungin tulvastrategia, Ramboll Oy, Asemakaava-alue rajautuu seuraaviin suojelukohteisiin: Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, valtioneuvosto 1995; Natura verkostoon kuuluva Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue (FI ). Pernå kust och skärgård, Borgå Nejdens fågelförening rf, 1998; Lovisa stads översvämningsstrategi, Ramboll Oy, Detaljplaneområdet gränsar till följande skyddsobjekt: Det nationellt värdefulla landskapsområdet Pernåvikens omgivning och Forsby ådal, statsrådet 1995; Pernåvikens, Lillpernåvikens och Pernå skärgårds marina skyddsområde (FI ), som hör till nätverket Natura ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4 PLANLÄGGNINGSSKEDEN 4.1 Vireilletulo Asemakaavoitus on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Loviisan tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävillä ilmoitustaululla ja internetissä Anhängiggörande Detaljplanen har anhängiggjorts på initiativ av jordägarna. Tekniska nämnden i Lovisa har vid sammanträde godkänt det program för deltagande och bedömning som utarbetats. Planen för deltagande och bedömning (PDB) har varit framlagd till allmänt påseende på anslagstavlorna och Internet under perioden Osallistuminen ja yhteistyö 4.2 Deltagande och samverkan Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: kaava-alueen ja siihen rajoittuvan maan omistajat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Viranomais- ym. tahot, joita kuullaan kaavoituksen kuluessa: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoon kaupunki, terveydensuojelu Rakennus- ja ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Loviisan vesiliikelaitos Loviisan kaupungin tekninen toimi: o Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto o Yhdyskuntatekniikka Osalliset voivat arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia Intressenter Intressenter är områdets markägare och alla de vars boende, arbete eller övriga för-hållanden avsevärt kan påverkas av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhet berörs av planläggningen. Alla de, vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen: markägarna inom planområdet och ägarna till de markområden som gränsar till området invånarna inom planområdet och dess influensområde näringsidkarna inom planområdet och dess influensområde samfund, vars verksamhetsområde behandlas i planeringen. Myndigheter och andra instanser som hörs vid planläggningen: Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen) Nylands förbund Räddningsverket i Östra Nyland Borgå stad, hälsoskyddet Byggnads- och miljönämnden Landsbygdsnämnden Affärsverket Lovisa vatten Lovisa stads tekniska central:

16 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) ja lausua kaavasta mielipiteensä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisille on tiedotettu kaavahankkeesta osallistumisja arviointisuunnitelmalla. Osalliset ovat voineet arvioida kaavaratkaisun vaikutuksia ja antaa muistutuksen kaavaehdotuksesta sen nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa sekä internetissä Loviisan kaupungin sivuilla Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaistahoille. Uudenmaan ELY-keskuksen, Loviisan kaupungin ja kaavan laativan konsultin (Sito Oy) välinen viranomaispalaveri ranta-asemakaavan muutoksesta pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa ELYkeskuksella ja Loviisan kaupungilla ei ollut mitään kaavahanketta vastaan, kunhan tarvittavat yleiskaavatasoiset selvitykset tehdään ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu taataan. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen (MRL 77 ) Uudenmaan ELY-keskuksen, Loviisan kaupungin, maanomistajien ja kaavan laativan konsultin (Sito Oy) välinen viranomaisneuvottelu ranta-asemakaavan muutoksesta pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa Viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaava voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn sen jälkeen, kun yleiskaavatasoisia pohdintoja on täydennetty. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on muuttaa rantakahvila lomaasuntokäyttöön vuokrattavaksi tilaksi sekä rakentaa kiinteistölle muutama uusi matkailukäyttöön tarkoitettu vuokrattava loma-asunto. Samalla kahvilarakennuksen huoltotiloja on tarkoitus muuttaa paremmin veneilijöiden käyttöön soveltuviksi. Muutos edellyttää voimassa olevan ranta-asemakaavan pienvenesataman (LV) muuttamista suunnittelualueen osalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Suunnittelualueella olevan rakennuspaikan rakennusoikeudesta on käyttämättä noin 150 k-m 2, eikä rakennusoikeutta ole tarvetta lisätä. Sen sijaan rakennusalaa on tarvetta laajentaa, jotta uudet loma-asunnot voidaan rakentaa. o Fastighets- och GIS-byrån o Samhällsteknik Intressenterna kan bedöma konsekvenserna av planlösningarna och uttrycka sin åsikt om planen Deltagande och samverkan De delaktiga har meddelats om planprojektet genom programmet för deltagande och bedömning. De delaktiga har kunnat bedöma planlösningens konsekvenser och ge en anmärkning om planförslaget under den tid som det har varit till påseende. Programmet för deltagande och bedömning samt planförslaget har varit till påseende i Lovisa stads tekniska central samt på Lovisa stads webbplats på internet Myndighetssamarbete Programmet för deltagande och bedömning sändes för kännedom till olika myndighetsinstanser. Ett myndighetssamråd mellan NTM-centralen i Nyland, Lovisa stad och planläggningskonsulten (Sito Oy) hölls på NTM-centralen i Nyland NTM-centralen och Lovisa stad hade ingenting mot planprojektet förutsatt att behövliga utredningar på generalplansnivå görs och markägarnas lika behandling garanteras. Planförslaget har varit till påseende Planförslaget skickades till myndigheter på remiss. Ett myndighetssamråd om ändringen av strandplanen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL 77 ) mellan NTM-centralen i Nyland, Lovisa stad, markägarna och konsulten som utarbetar planen (Sito Oy) hölls i NTM-centralen i Nyland. På myndighetssamrådet konstaterades att planen kan tas till godkännandebehandling efter att överläggningarna på generalplansnivå har kompletterats. 4.3 Syftet med detaljplanen Syftet med planeringen är att ändra strandcaféet till en byggnad som kan hyras ut som se-mesterbostad samt att på fastigheten bygga några nya semesterbostäder som kan hyras ut till turister. Samtidigt är avsikten att ändra cafébyggnadens serviceutrymmen så att de lämpar sig bättre för båtturisterna. Ändringen förutsätter att den gällande stranddetaljplanens småbåtshamn (LV) ändras till ett kvartersområde för byggnader som betjänar turism (RM) för planeringsområdets del. Av byggnadsrätten på byggnadsplatsen på planeringsområdet är ca 150 m 2 -vy outnyttjad, så byggnadsrätten behöver inte utökas. Däremot behöver byggnadsytan utökas för att de nya semesterbostäderna ska kunna byggas.

17 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ranta-asemakaavassa esitetään vain yksi maankäyttövaihtoehto. Kaavaratkaisussa on vertailtu uudisrakennusten eri sijoitusvaihtoehtoja rakennusalalle. Vaihtoehdoilla ja niiden vaikutuksilla ei ole merkittävää eroa keskenään. 4.4 Alternativen i detaljplanelösningen och deras konsekvenser I stranddetaljplanen föreslås endast ett markanvändningsalternativ. I planlösningen har man jämfört alternativa sätt att placera nybyggnaderna på byggnadsytan. De olika alternativen och deras konsekvenser skiljer sig inte nämnvärt från varandra. Kuva 4.1. Vaihtoehto 1. Bild 4.1. Alternativ 1. Kuva 4.2. Vaihtoehto 2. Bild 4.2. Alternativ 2.

18 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) Kuva 4.3. Vaihtoehto 3. Bild 4.3. Alternativ Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kaavan vaikutukset on kuvattu kohdassa Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana saatiin 3 mielipidettä. Kaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa ja 4 muistutusta. Mielipiteissä ja muistutuksissa kaavamuutosta vastustettiin muun muassa seuraavin perustein: alue on varattu yhteiskäyttöön veneilyä tukevia toimintoja varten, ei loma-asuntoja varten rantakäytävä ja rannan käyttö laiturialueena on säilytettävä nykyiset pysäköintipaikat eivät riitä loma-asuntojen tarpeeseen Mielipiteet, lausunnot ja muistutukset on huomioitu kaavaprosessissa. Lausuntojen ja muistutusten vastineet ja niiden vaikutus asemakaavaan on esitetty liitteenä olevissa vastineyhteenvedossa (liite 4) Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Loviisan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , 4, että maanomistajien aloitteesta laadittava ranta-asemakaavan muutos Loviisan kaupungin Pernajan kaupunginosan Rönnäsissä tulee vireille, ja että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville Utredning, bedömning och jämförelse av alternativens konsekvenser Planens konsekvenser har beskrivits mer ingående i punkt Åsikter och åsiktsbeaktande Det kom in 3 åsikter under den tid som programmet för deltagande och bedömning var till påseende. Det kom in 6 utlåtanden och 4 anmärkningar om planförslaget. I åsikterna och anmärkningarna motsatte man sig planändringen bland annat på följande grunder: området är avsatt för gemensamt bruk för aktiviteter som stödjer båtliv, inte för semesterbostäder strandkorridoren och användningen av stranden som bryggområde måste behållas de nuvarande parkeringsplatserna räcker inte till för semesterbostädernas behov Åsikterna, utlåtandena och anmärkningarna har beaktats i planprocessen. Genmälen för utlåtandena och anmärkningarna och deras konsekvenser för detaljplanen har beskrivits i det bifogade sammandraget (bilaga 4) Planläggningsskeden och beslut I sitt möte , 4, beslutade tekniska nämnden i Lovisa att den ändring av stranddetaljplanen i Rönnäs i stadsdelen Pernå i Lovisa som skall utarbetas på initiativ av markägarna anhängiggörs och att programmet för deltagande och bedömning (PDB) framläggs till påseende.

19 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alueella yhteiskäyttöinen (YK) pienvenesatama (LV) on muutettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-2). Kaava-alue rajautuu maanomistusrajoihin Mitoitus Kaava-alueen rakennusoikeus säilyy voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena 250 kerrosneliömetrinä. Alueelle voidaan rakentaa ravintoloita, kahviloita, kioskeja tai ulkoilua ja satamatoimintoja palvelevia rakennuksia sekä loma-asuntoja. Yhden loma-asunnon suurin sallittu kerrosala on 50 k-m Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaavan keskeinen tavoite on muuttaa osa pienvenesataman alueesta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten ja niiden sijoittumisen sopimiseksi ympäristöön. Kaavan luonnonympäristöä, kerroslukua ja kattokaltevuutta, rakennustapaa ja julkisivumateriaaleja sekä väritystä ja muita määräyksiä ja ohjeita koskevat yleiset määräykset toistetaan soveltuvin osin sellaisinaan voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Kaavamuutos ei olennaisesti vaikuta ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutumiseen. 5.1 Planstruktur I planeringsområdet har småbåtshamnen (LV) som används gemensamt (YK) ändrats till ett kvartersområde för byggnader som betjänar turism (RM-2). Planområdet gränsar till markägogränser Dimensionering Planområdets byggnadsrätt förblir på 250 kvadratmeter våningsyta i enlighet med gällande stranddetaljplan. På området kan uppföras restauranger, kaféer, kiosker eller byggnader som betjänar friluftsliv och hamnaktiviteter samt fritidsbostäder. Största tillåtna våningsyta för en flitidsbostad är 50 m 2 -vy. 5.2 Uppnående av målen för miljöns kvalitet Det viktigaste målet för stranddetaljplanen är att ändra en del av småbåtshamnen till ett kvartersområde för byggnader som betjänar turism. I planområdet fästs speciell uppmärksamhet vid att byggnaderna och deras placering är anpassade till miljön. Planens allmänna bestämmelser om naturmiljön, våningsantalet och taklutningen, byggnadssättet och fasadmaterialen samt färgsättningen och övriga bestämmelser och - anvisningar kopieras till tillämpliga delar som sådana från den gällande strandplanen. Planändringen påverkar inte väsentligt uppnåendet av målen för miljöns kvalitet. 5.3 Aluevaraukset 5.3 Områdesavsättningar Korttelialueet Kvartersområden Matkailua (RM-2). palvelevien rakennusten korttelialue Kvartersområde för byggnader som betjänar turism (RM-2). Alueelle voidaan rakentaa ravintoloita, kahviloita, kioskeja tai ulkoilua ja satamatoimintoja palvelevia rakennuksia sekä loma-asuntoja. Yhden lomaasunnon suurin sallittu kerrosala on 50 k-m 2. Korttelialueen keskelle on osoitettu rakennusala, joka on rajattu siten, että korttelin reunoille jää neljän metrin levyinen istutettavan alueen osa. Rakennusalalle on osoitettu 250 k-m 2 rakennusoikeutta ja kerrosluku I. Ratkaisu mahdollistaa kahden tai kolmen pienen lomamökin rakentamisen säilytettävän kahvilarakennuksen lisäksi. Kahvilarakennuksen koillispuolella nykyään sijaitseva vanha hirsinen kalamaja siirretään uusien rakennusten tieltä joko kaava-alueen ulkopuolelle tai kaava-alueelle rakennusalan puitteissa. Niemeä kiertävä polku on osoitettu yleiseksi jalankululle varatuksi alueen osaksi siltä osin, kun polku kulkee kaava-alueella. Alueen länsiosaan on osoitettu pysäköimispaikka kahdelle autolle. Sopimuksen mukaisesti På området kan uppföras restauranger, kaféer, kiosker eller byggnader som betjänar friluftsliv och hamnaktiviteter samt fritidsbostäder. Största tilllåtna våningsyta för en flitidsbostad är 50 m 2 -vy. I mitten av kvartersområdet har anvisats en byggnadsyta, som är avgränsad så att det i kvarterets utkanter blir en fyra meter bred del av området som skall planteras. För byggnadsytan har anvisats byggnadsrätt på 250 m 2 våningsyta och våningsantalet I. Lösningen möjliggör byggandet av två eller tre små semesterstugor förutom cafébyggnaden som kommer att bevaras. Den gamla timrade fiskestugan nordost om cafébyggnaden ersätts av nya byggnader och flyttas bort antingen någonstans utanför planområdet eller på planområdet inom ramen för byggnadsytan. Stigen som går runt näset har betecknats som ett allmänt område för fotgängare till de delar som stigen går på planområdet. I västra delen av området har an-

20 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) kiinteistölle on osoitettu 8 autopaikkaa läheiseltä pysäköintialueelta. Kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään +2,8 metriä keskivedenpinnan korkeudesta. Huonetilojen radonpitoisuus ei saa ylittää enimmäisarvoa 200 Bq/m 3 asunnoissa eikä 400 Bq/m 3 toimistoissa Muut alueet Kaavassa ei ole muita alueita. visats en parkeringsplats för två bilar. Enligt avtalet har 8 bilplatser på ett närliggande parkeringsområde anvisats för fastigheten. Byggnadsdelar som kan skadas av fukt skall ligga minst +2,8 meter ovanför det genomsnittliga vattenståndet. Radonhalten i rummen får inte överstiga maximivärdet på 200 Bq/m3 i bostäder och 400 Bq/m3 i kontor Övriga områden I planen finns inga övriga områden. 5.4 Kaavan vaikutukset 5.4 Planens konsekvenser Yleiskaavan ohjausvaikutus ja muutokset voimassaolevaan ranta-asemakaavaan Yleiskaavassa alue on osoitettu yksityiskäyttöön tarkoitetuksi pienvenesatamaksi (LVy). Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta yleiskaavan LVy-alueen käyttömahdollisuuksiin pienvenesatamana eikä se ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Asemakaavan muutos ei vaaranna yleiskaavan toteutumista eikä sillä siten ole kerrannaisvaikutuksia. Kaavamuutos ei kasvata kaava-alueen rakennusoikeutta. Rakennusalalla oleva rakennusoikeus (250 k-m 2 ) on osoitettu ensimmäisestä vahvistetusta rantaasemakaavasta lähtien (vuodelta 1989) eikä sitä olla muuttamassa. Voimassa olevassa rantaasemakaavassa (vuodelta 2007) suunnittelualueelle on osoitettu yhteiskäyttöinen pienvenesatama sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa urheilua ja ulkoilua palvelevan rakennuksen. Rakennusalalle kohdistuu 250 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, jonka suurin sallittu kerrosluku on yksi. Kaavamuutoksessa ei lisätä rakennusoikeutta, mutta rakennusalaa on tarvetta laajentaa, jotta uudet loma-asunnot voidaan rakentaa. Kaavamääräysten mukaisesti rakennuksen mikään osa (räystäitä lukuun ottamatta) ei myöskään saa ylittää rakennusalan rajaa. Kaavamuutos ei vaikuta rakennusalan käyttömahdollisuuksiin veneilijöiden palveluja heikentävästi. Niemeä kiertävä polku jää yleiseen käyttöön. Kaavamuutoksessa rantakäytävä on osoitettu yleiselle jalankululle varatuksi alueen osaksi siltä osin, kun polku kulkee kaava-alueella. Rantaan jätetään riittävä maa-alue liikkumista, laitureiden rakentamista ja huoltoa varten. Vaikka rakennusalaa suurennetaan lainvoimaiseen asemakaavaan verrattuna, uuden rakennusalan määrittelyssä on kuitenkin huomioitu, että kaikki uusi rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 2,8 metrin korkeudelle merenpinnasta. Tämän vaatimuksen myötä myös ranta-alueen puusto ja muu kasvillisuus säilyy. Kaava-alueella on kaavamuutoksen jälkeenkin mahdollista tarjota veneilijöille ja ympäröivälle alueelle tarkoitettuja palveluita. Tässä mielessä kaavamuutosalue mahdollistaa jatkossakin yhteiskäyttötarpeiden toteu Generalplanens styrande inverkan och ändringarna i den gällande strandplanen I generalplanen har området angetts som småbåtshamn för privat bruk (LVy). Planändringen påverkar inte möjligheterna att använda generalplanens LVyområden som småbåtshamn och är inte i strid med generalplanen. Detaljplaneändringen äventyrar inte förverkligandet av generalplanen och har alltså inga multiplikatoreffekter. Planändringen ökar inte planområdets byggnadsrätt. Byggnadsrätten (250 m2 våningsyta) för byggnadsytan har angetts redan i den första fastställda stranddetaljplanen (från år 1989) och den tänker man inte att ändra på. I den gällande stranddetaljplanen (från år 2007) har på planeringsområdet anvisats en småbåtshamn som används gemensamt samt en byggnadsyta där en byggnad som betjänar idrott och friluftsliv får placeras. Till byggnadsytan hänför sig en byggnadsrätt på 250 kvadratmeter våningsyta, där det största tillåtna antalet våningar är en. I planändringen utökas inte byggnadsrätten, men byggnadsytan behöver utökas för att de nya semesterbostäderna ska kunna byggas. Enligt planbestämmelserna får ingen del av byggnaden (med undantag av takfötterna) överstiga gränsen för byggnadsyta. Planändringen påverkar inte möjligheterna att använda byggnadsytan på ett sätt som skulle försämra tjänster för båtförare. Stigen som går runt näset förblir i allmänt bruk. I planändringen har strandkorridoren betecknats som ett allmänt område för fotgängare till de delar som stigen går på planområdet. Vid stranden lämnas ett tillräckligt markområde för motion, byggande av bryggor och underhåll. Trots att byggnadsytan ökas jämfört med den detaljplan som har laga kraft har i bestämningen av den nya byggnadsytan ändå beaktats att allt nytt byggande skall placeras minst 2,8 meter över havsytan. I och med detta krav sparas trädbeståndet och annan vegetation i strandområdet. I planområdet är det möjligt att erbjuda tjänster för båtförare och det kringliggande området också efter planändringen. I den meningen möjliggör planändringsområdet förverkligandet av samutnyttjandebehov också i

21 KAAVASELOSTUS PLANBESKRIVNING (27) tumisen. Tällä hetkellä kysyntää kahvila-ravintolapalveluille ei ole, koska lähialueelle on muodostunut vastaavia palveluita, jotka ovat tehneet kaavamuutoskohteen toiminnasta kannattamattoman Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaavan rakennusalaa on laajennettu hieman alueen pohjoispuolella. Rakennusalaa ympäröi neljän metrin levyinen istutettavan alueen osa. Rakennusoikeutta ei ole kasvatettu. Määräyksiä kerrosluvusta, kattokaltevuudesta, rakennustavasta, julkisivun materiaalista tai värityksestä ei ole muutettu. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan tai maisemaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Kaava mahdollistaa uusien loma-asuntojen rakentamisen. Kaavassa on huomioitu alueen luonne yhteiskäyttöisenä alueena eikä aluetta kiertävää polkua ole katkaistu tai veneilijöiden olosuhteita huononnettu Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ja ilmastoon Kaavalla ei ole olennaista vaikutusta maaperään, ilmaan tai vesistöihin. Uudisrakennukset liitetään olemassa olevaan viemäriverkkoon Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, kun kannattamaton kahvila-ravintola muutetaan kysyntää vastaavaksi loma-asunnoksi Vaikutukset liikenteeseen Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Pysäköimispaikkojen tarve ei muutu. Sopimuksen mukaisesti kiinteistölle on osoitettu 8 autopaikkaa läheiseltä pysäköintialueelta Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. fortsättningen. För tillfället finns det ingen efterfrågan på café-restaurangtjänster eftersom i närområdet har bildats motsvarande tjänster som har gjort verksamheten i planändringsobjektet olönsamt Konsekvenserna för stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Planens byggnadsyta har ökats lite på områdets norra sida. Byggnadsytan omgärdas av en 4 meter bred del av området som skall planteras. Byggnadsrätten har inte ökats. Bestämmelserna om våningsantalet, taklutningen, byggnadssättet, fasadmaterialet eller färgsättningen har inte ändrats. Planen har inga betydande konsekvenser för stadsbilden eller landskapet Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och för livsmiljön Planen möjliggör byggandet av nya semesterbostäder. I planen har beaktats områdets natur som ett allmänt område och varken stigen som går kring området har skurits av eller båtägarnas förhållanden har försämrats Konsekvenser för mark- och berggrund, yt- och grundvatten samt luft och klimat Planen har inga betydande konsekvenser för mark, luft eller vattendrag. Nybyggnader ansluts till det befintliga avloppsnätet Konsekvenser för region- och samhällsstrukturen samt samhällsekonomin och energihushållningen Planen har positiva konsekvenser för samhällsstrukturen när den olönsamma café-restaurangen ändras till en efterfrågad semesterbostad Konsekvenser för trafiken Planändringen har inga betydande konsekvenser för trafiken. Behovet av parkeringsplatser förändras inte. Enligt avtalet har 8 bilplatser på ett närliggande parkeringsområde anvisats för fastigheten Konsekvenser för växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser Planen har inga betydande konsekvenser för naturmiljön.

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Loviisan kaupunki Lovisa stad MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 434-444-1-325

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA RÖNNÄSGÅRD LV-ALUEELLA.

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA RÖNNÄSGÅRD LV-ALUEELLA. 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus ja arkkitehtuuri MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA RÖNNÄSGÅRD LV-ALUEELLA.

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA RÖNNÄSGÅRD LV-ALUEELLA. 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus ja arkkitehtuuri MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ 434-444-1-325 RANTA-ASEMAKAAVAN TIILIRUUKINRANTA

Lisätiedot

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA

MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Loviisan kaupunki Lovisa stad MARINA-CAFÉN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN RÖNNÄSISSÄ ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR MARINA- CAFÉ I RÖNNÄS, LOVISA Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 434-444-1-325

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1

KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1 KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30, KORTTELEIDEN 4, 19 JA 20 OSAT, TORSBY, PERNAJA ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20 I TORSBY,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1

KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1 KAAVASELOSTUS / DETALJPLANEBESKRIVNING LIITE / BILAGA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARTERET

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta 26.2.2013, 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta 26.2.2013, 27 L O V I I S A 5.11.014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot