ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 44/2013/1 Dnro PSAVI/49/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 44/2013/1 Dnro PSAVI/49/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen"

Transkriptio

1 1 PÄÄTÖS Nro 44/2013/1 Dnro PSAVI/49/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Nivalan Kaukolämpö Oy:n koetoiminnan jatkaminen, Nivala ILMOITUKSEN TEKIJÄ Nivalan Kaukolämpö Oy Hyttitie Nivala

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 3 TOIMINTA... 4 Koetoiminnan tarkoitus... 4 Toteutettu koetoiminta... 4 Laitoksen toiminta seuraavan koetoiminnan aikana... 5 Polttoaineen syöttö... 5 Kattila... 5 Savukaasujen mittaaminen... 6 Koetoiminnan päästörajat... 6 Päästömittaukset... 7 Koetoiminnan kesto... 7 ILMOITUKSEN KÄSITTELY... 8 Ilmoituksen täydennykset... 8 Ilmoituksesta tiedottaminen... 8 Lausunnot... 8 Ilmoituksen tekijän kuuleminen ja vastine sekä lisäselvitys A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Tarkkailu- ja raportointimääräykset RATKAISUN PERUSTELUT Päätösharkinnan perustelut Määräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 16

3 3 ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO Nivalan Kaukolämpö Oy on aluehallintovirastoon saapuneella kirjeellä pyytänyt lupaa jatkaa Nivalan lämpökeskuksessaan aluehallintoviraston päätöksessä nro 65/10/1 tarkoitettua koetoimintaa. Koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus on saapunut aluehallintovirastoon TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Nivalan Kaukolämpö Oy:n lämpökeskus sijaitsee Nivalan kaupungin teollisuusalueella, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä keskustasta osoitteessa Hyttitie 5. Lämpökeskuksen tontin kiinteistötunnus on Tontilla sijaitsee polttoainevarasto ja lämpökeskuksen rakennus, jossa on kuusi erilaista kattilaa. Koetoiminta toteutetaan uudella vuonna 2010 valmistuneella kiinteän polttoaineen kattilalla (pa-teho 22,6 MW). ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesti ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesti ilmoitus on tehtävä toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 c) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee jätteenpolttolaitosta koskevan ympäristölupa-asian. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Nivalan Kaukolämpö Oy:n lämpökeskuksella on seuraavat voimassa olevat koskevat ympäristöluvat: Nivalan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaoksen päätös , joka koskee poltossa syntyvän tuhkan varastointia teollisuuskylän kaava-alueella. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antama päätös Dnro PPO-2009-Y , joka koskee kaukolämpölaitoksen toiminnan olennaista muuttamista rakentamalla alueelle uusi kotimaisen polttoaineen 22,6 MW:n kattila. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 65/10/1 hyväksynyt koetoiminnan, joka koskee REF 1 ja REF 2 polttoaineiden koepolttamista pienvoimakattilassa. Alueella on Nivalan kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ja siinä on lämpölaitoksen alue merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (kaavamerkintä ET).

4 4 TOIMINTA Koetoiminnan tarkoitus Kiinteän polttoaineen kattilassa voidaan polttaa kiinteitä biopolttoaineita, kuten turvetta, haketta, metsätähdettä, kantoja, kuorta, sahanpurua, puhdasta kierrätyspuuta, ruokohelpiä ja olkea. Koepolttojakson aikana on tarkoitus kokeilla erilaisia REF I ja REF II polttoaineiden seossuhteita muiden polttoaineiden kanssa ja tarkkailla savukaasupäästöjä. Erityisesti halutaan tutkia REF:n polttoa yhdessä ruokohelpin kanssa, koska muiden polttoaineiden saatavuudessa on odotettavissa epävarmuutta. REF-polttoaineet ovat SFS 5875 standardin mukaisia, pääasiassa kaupan ja teollisuuden pakkausjätteitä, pahvia, muovia ja puutähteitä. Polttoaineet tulee toimittamaan alueella toimiva jätehuoltoyritys, jolla on pitkäaikainen kokemus kyseisten polttoaineiden keräilystä ja polttoaineen valmistamisesta. Päästömittauksissa, päästörajoissa, tulosten käsittelyssä ja raportoinnissa noudatetaan jätteen polttamista koskevaa valtioneuvoston asetusta 362/2003. REF-polttoaineiden laatu ja ominaisuudet (lämpöarvo, kloori ja raskasmetallipitoisuudet) selvitetään kierrätyspolttoaineiden esistandardin CEN/TS mukaisesti. Ilmoituksen tekijä tulee analysoimaan tuhkan laadun valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista 202/2006 edellyttämällä tavalla. Selvityksessä tutkitaan erityisesti tuhkan liukoisen ja raskasmetallien liukoisten jakeiden kokonaismääriä. Koejakson aikana seurataan myös toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Koejakson jälkeen ilmoituksen tekijä laatii raportin, jonka perusteella mahdollisesti haetaan lupaa varsinaiselle kierrätyspolttoaineiden poltolle. Edellisessä koetoiminnassa ilmoituksen tekijä halusi selvittää alueelta saatavien laadultaan erilaisten REF-polttoaineiden saatavuuden ja toimivuuden poltossa vähintään kuukauden pituisina jaksoina. Samalla selviäisi polttoaineiden laatuvaihtelut sekä toimittajan kyky toimittaa niitä. Ensimmäisellä koepolttokaudella ei laiteteknisten ongelmien takia onnistuttu tekemään pidempiaikaisia koepolttoja. Koska kattilalla tuotetaan jatkuvatoimisesti kaukolämpöä, on välttämätöntä tehdä pidempiaikaisia koepolttoja niin syys-, talvi- kuin kevätkaudellakin. Ensimmäisellä koepolttokaudella ei pystytty määrittämään optimaalista kierrätyspolttoaineen määrää. Toteutettu koetoiminta Koepoltto oli alun perin tarkoitus aloittaa vuoden 2011 alussa. Kattilaa ei saatu ajoissa siihen kuntoon, että koepoltto olisi voitu aloittaa aikataulun mukaisesti. Tavoitteena oli kokeessa A tammi-maaliskuussa polttaa erilaisilla seossuhteilla REF-polttoainetta enintään 900 tonnia, jolloin turpeen osuus kattilan polttoaineesta olisi 80 % ja REF-polttoaineen 20 %. Kokeessa B oli tarkoitus touko-syyskuussa polttaa REF-polttoainetta tonnia, jolloin turpeen osuus kattilan polttoaineesta olisi 50 %, hakkeen 10 % ja REF-

5 polttoaineen 40 %. Kokeessa C oli tarkoitus marras-joulukuussa polttaa REF-polttoainetta osuus, joka määräytyisi aiemmin tehtyjen kokeiden perusteella. Kokeet A ja B on keskeytetty lähes välittömästi klooripäästöjen ylittäessä raja-arvot. Tehdyissä kokeissa seossuhde on ollut noin 30 % turvetta, noin % puuta ja REF:in osuus on vaihdellut noin %. Tätä suuremmalla osuudella ei ole pystynyt polttamaan kloorin takia. Konstruktio oli säädetty sellaiseksi, että REF:in syöttö prosessiin loppui välittömästi automaattisesti HCl-päästön hetkellisesti ylittäessä sallitun rajaarvon 40 % (42 mg/nm 3 ). Tämän seurauksena jatkuvatoimiset koeajot eivät onnistuneet. Lisäksi kierrätyspolttoaineen laadun epätasaisuus yllätti koetoiminnassa. Toteutetussa laitoskonstruktiossa ei ollut mahdollista sekoittaa REF:iä etukäteen muun kiinteän polttoaineen joukkoon, mikä olisi mahdollistanut niin tasaisen syötön kattilaan, että alkuperäisen suunnitelman mukaisia REFmääriä voitaisiin käyttää. Normaalikoepolttoja, joissa REF:iä syötettiin kattilaan yhtäjaksoisesti yli kuukausi, päästiin suorittamaan vasta maalis huhtikuussa Koetoimintaa koskevassa aluehallintoviraston päätöksessä nro 65/10/1 asetettu maksimimäärä REF-polttoaineen käytölle on tonnia. Koeajoissa REF:iä käytettiin yhteensä noin tonnia. REF-polttoaineen likaava vaikutus kattilaan selviää riittävän pitkän jakson jälkeen. Kunkin koejakson sopivaksi kestoajaksi on arvioitu kuukausi. Jaksojen välissä kattila joudutaan pysäyttämään sisäpuolista tarkastusta ja mahdollista puhdistusta varten. Riittävän pitkän jakson aikana selviää mittauslaitteiston luotettavuus ja vaikutukset tuhkan laatuun. Kesän aikana, jolloin kattilaa huolletaan, ei tehdä polttokokeita. 5 Laitoksen toiminta seuraavan koetoiminnan aikana Polttoaineen syöttö REF-polttoaineet toimitetaan katetuilla kuorma-autoilla. Polttoaineita varastoidaan sisätilassa kahdessa kolapohjaisessa vastaanottoasemassa enintään 300 m 3. Vastaanottoasemasta ne viedään kuljettimella varastosiilon ja kattilasiilon väliselle kuljettimelle ja sieltä edelleen 60 m 3 kattilasiilon kautta kattilaan halutussa suhteessa muihin polttoaineisiin. Vastaanotettaessa polttoaine tarkistetaan ja pistokoeluonteisesti siitä otetaan näytteitä. Kattila KPA-kattilan polttoaineteho on 22,6 MW ja se tulee tuottamaan lämpöä 15 MW ja sähköä 5 MW. Kattila on tyypiltään Vapor Oy:n Steamtecleijupetikattila. Kattilan suunnittelussa on otettu huomioon kierrätys- ja REF-polttoaineiden rinnakkaispoltto. Dioksiinien ja furaanien terminen hajoaminen kattilassa on varmistettu polttoteknisesti. Kattilan käynnistämistä varten siinä on raskasöljypoltin, jolla varmistetaan 850 o C:n lämpötilan saavuttaminen mahdollisimman nopeasti. Kattila on

6 varustettu lisäksi savukaasujen kierrätyksellä, jolla voidaan estää liian korkeat lämpötilat poltettaessa erityisen kuivia polttoaineita. Kattilasta savukaasut johdetaan kaksikammioiseen Ahlströmin ELPAC II sähkösuodattimeen. Sen jälkeen savukaasut johdetaan 40 metriä korkeaan savupiippuun. 6 Savukaasujen mittaaminen Laitokselle päästöt mitataan Gasmet CEMS päästömittausjärjestelmällä. Se koostuu näytteenottosondista, näytekaasulinjasta ja ilmastoidusta analysaattorikaapista. Kaasujen lisäksi päästömittauksessa mitataan myös pöly, virtaus, paine ja lämpötila. Laitteisto mittaa seuraavien aineiden pitoisuuksia: vesihöyry, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, rikkidioksidi, typpimonoksidi, typpidioksidi, typpioksiduuli, ammoniakki, vetykloridi, vetyfluoridi, metaani, etaani, propaani, eteeni, heksaani, formaldehydi, TOC, typenoksidit ja oksidi. Koetoiminnan päästörajat Koetoiminnassa selvitetään missä suhteessa REF-polttoaineita on mahdollista käyttää, kun huomioidaan niiden haitta-ainepitoisuudet. Koejaksot ovat 2 4 kuukauden mittaisia. Kullekin jaksolle ennen polttojakson lasketaan aluksi savukaasujen raja-arvot, joita noudatetaan jakson ajan. Rajaarvot lasketaan valtioneuvoston asetuksen 362/2003 ns. sekoitussäännön mukaisesti. Jaksojen aloituksesta ja päättymisestä ilmoitetaan Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Valtioneuvoston asetuksen 362/2003 liitteen II mukaisesti pölypäästörajana käytetään rinnakkaispolttolaitoksissa prosessin perusarvona 50 mg/nm 3. Mikäli SO 2 -pitoisuus savukaasuissa ylittää BAT-tason, laskelmissa käytetään BAT:in määrittämää enimmäistasoa. Seuraavissa laskelmissa on kuvattu REF II -polttoaineen polton rajaarvojen laskentaa. Hakkeen rikkipitoisuus on enintään 0,05 % ja klooripitoisuus 0,02 %, turpeen rikkipitoisuus on enintään 0,3 % ja klooripitoisuus 0,05 %, ruokohelpin klooripitoisuus on enintään 0,5 %, REF II:n rikkipitoisuus on enintään 0,2 % ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus on enintään 1 %. Prosessin rikkidioksidi, suolahapon ja vetyfluoridin raja-arvot on laskettu polttoainetaseen perusteella ja typenoksidiraja-arvo BAT:n mukaan (turvepolton ja hakepolton painotettu keskiarvo). REF -polttoaineen 10 % osuudella kattilan polttoaineesta rinnakkaispolton vuorokausikeskiarvojen raja-arvot sekoitussäännön mukaan Aine Prosessi mg/nm 3 Jätteenpoltto mg/nm 3 Hiukkaset Rikkidioksidi Typen oksidit Suolahappo Vetyfluoridi ,1 Rinnakkaispolton raja-arvo mg/nm 3

7 7 Muina polttoaineina käytetään haketta (45 %), turvetta (30 %), ruokohelpiä (15 %) ja raskasta polttoöljyä (1 %). REF -polttoaineen 15 % osuudella kattilan polttoaineesta rinnakkaispolton vuorokausikeskiarvojen raja-arvot sekoitussäännön mukaan ovat seuraavat: Aine Prosessi mg/nm 3 Jätteenpoltto mg/nm 3 Hiukkaset Rikkidioksidi Typen oksidit Suolahappo Vetyfluoridi ,7 Rinnakkaispolton raja-arvo mg/nm 3 Muina polttoaineina käytetään haketta (39 %), turvetta (30 %), ruokohelpiä (15 %) ja raskasta polttoöljyä (1 %). Muina aikoina, jolloin REF-polttoainetta ei käytetä, noudatetaan voimassa olevaa ympäristölupaa. Hakemukseen on liitetty uuden KPA-voimalaitoskattilan vuosipäästöt perustuen REF -polttoaineen polttoon osuudella 15 % päästöille ja olettamuksella, että ko. arvot toteutuvat jatkuvina. Päälomakkeessa on lisäksi laskettu koko laitoksen päästöt (mukaan lukien huippu- ja varakattilat). Suunniteltu koejakso voidaan tarvittaessa keskeyttää lyhyellä varoitusajalla, mikäli osoittautuu, että rinnakkaispolton raja-arvoja ei voida saavuttaa. Tällöin lopetetaan REF-polttoaineiden syöttö ja noudatetaan välittömästi nykyisen luvan raja-arvoja. Keskeytyksestä tehdään ilmoitus ympäristökeskukselle niin pian kuin mahdollista. Päästömittaukset Koetoiminnan päästöjen mittauksessa Nivalan Kaukolämpö Oy noudattaa valtioneuvoston asetusta 362/2003 ja sen liitettä III. Jatkuvatoimisesti seurataan: hiukkasten kokonaismäärää, rikkidioksidia, typenoksideja, hiilimonoksidia, suolahappoa, fluorivetyä, orgaanisen hiilen kokonaismäärää, lämpötilaa kattilassa eri paikoista (myös sisäseinän läheltä). Lisäksi seurataan savukaasun happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa ja vesihöyrysisältöä. Kunkin koejakson aikana, kuitenkin vähintään kolmen kuukauden välein mitataan savukaasuista raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit. Koetoiminnan kesto Ilmoituksen tekijä on suunnitellut aloittavansa koetoiminnan Koetoiminnan kesto olisi 8 kuukautta. Koetoiminta päättyisi

8 8 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Ilmoituksen täydennykset Hakija on täydentänyt ilmoitustaan ja muun muassa tiedoilla koetoiminnan tarkoituksesta, kestosta, laitoksen toiminnasta koetoiminnan aikana, perusteluilla uuden koetoimintajakson kestolle, tiedoilla toteutuneesta koetoiminnasta (polttomäärät ja -ajat), selvityksillä siitä, miltä osin koetoiminta on toteutunut/jäänyt toteutumatta ja minkä vuoksi koetoiminta-aika ei ole riittänyt sekä aiemman koetoiminnan tarkkailun tuloksilla. Ilmoituksesta tiedottaminen Aluehallintovirasto on pyytänyt ilmoituksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Nivalan kaupungilta ja sen ympäristönsuojeluviranomaiselta mennessä. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY-keskus on viitannut aiemmasta koetoimintailmoituksesta antamaansa lausuntoon, jossa on todettu, että koetoiminta on pääsääntöisesti suunniteltu tehtäväksi jätteenpolttoasetuksen mukaisesti ja ettei ELYkeskukselle ole merkittävää huomauttamista koetoiminnasta sinänsä. ELYkeskus on todennut, että annetussa lausunnossa esitetyt seikat tulee soveltuvin osin ottaa huomioon myös nyt vireillä olevaa ilmoitusta käsiteltäessä. Koetoimintailmoitusta koskevassa päätöksessä oli velvoitettu toimittamaan ELY-keskukselle yksityiskohtainen päästöjen tarkkailusuunnitelma ja raportti koetoiminnasta. Tarkkailusuunnitelmaa ei ole toimitettu, mutta päästötarkkailua on tehty pääasiassa jätteenpolttoasetuksen mukaisesti. Koetoimintailmoituksen liitteenä on mittausjärjestelmän AST-mittausraportti, mutta ei raporttia QAL2-mittauksista, joilla osoitetaan mittausjärjestelmän luotettavuus. Tietoa jatkuvatoimisten mittalaitteiden QAL2-mittauksista ei ole toimitettu ELY-keskukselle. AST-mittausten mukaan jatkuvatoiminen HCl-mittaus ei ole täyttänyt mittaukselle määritettyä kalibrointifunktiota, mutta pitoisuusmittausta sinänsä voidaan raportin mukaan pitää luotettavana. Koetoiminnasta on toimitettu tietoja ELY-keskukselle, mutta koetoimintaa koskevan päätöksen mukaista raporttia ei ole toimitettu. Myöskään tuhkan laatua koskevaa selvitystä ei ole toimitettu. ELY-keskukselle on toimitettu selvitykset palamislämpötilan saavuttamisesta ja viipymäajasta, joten siltä osin koetoiminnalle ei ole estettä. ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että päästöraja-arvot tulee asettaa jätteenpolttoasetuksen mukaisesti ja määrätä päätöksessä yksiselitteisesti. Laskennassa on käytettävä jätteenpolttoasetuksen 362/2003 liitteen II mukaisina C prosessi -arvoina ns. PINO-asetuksessa (445/2010) olevia päästöraja-arvoja, koska kyseisen liitteen II mukaan laskennassa käytetään muussa lainsäädännössä olevia päästöraja-arvoja, jos tällaiset ovat olemassa. Näin ollen koetoimintailmoituksen täydennyksen liitteessä 4 esitetyt päästöraja-arvot perustuvat virheellisiin lähtötietoihin. ELY-keskuksen

9 mielestä koetoiminnalle on asetettava kullekin jaksolle yksiselitteiset rajaarvot, jotka on laskettu kulloinkin käytettäväksi suunniteltujen polttoaineiden suhteilla ja koetoimintajaksot on toteutettava sen mukaisesti. Jaksojen aikana on pidettävä kirjaa polttoaineista siten, että voidaan todentaa päästöraja-arvojen laskennan ja polttoaineiden käytön välinen yhteys. Ilmoituksessa liitteenä olevien mittaustulosten mukaan rikkidioksidipitoisuus on yleisesti ottaen alhainen, mutta mittaustulosten oikeellisuutta ei voi arvioida, koska käytetyistä polttoaineista ja niiden suhteista ei ole tietoa. ELY-keskuksen mielestä ilmoituksessa olisi tullut esittää perusteellista tulosten tarkastelua jätteenpolton vaikutuksista päästöihin. Tähän mennessä tehtyjen kokeiden perusteella erityisesti HCl-päästöt ovat tuottaneet ongelmia. Ilmoituksessa olevien mittaustietojen perusteella ei voida tehdä selvää johtopäätöstä jätteenpolton vaikutuksesta HCl-päästöön. Tulosten mukaan HCl-pitoisuus vaihtelee jätteen polton aikana, mutta myös jaksoissa, joissa jätettä ei polteta. ELY-keskuksella olevien tietojen mukaan niillä jaksoilla, joilla on poltettu ruokohelpiä joko jätteen kanssa tai ilman jätettä, HCl-pitoisuudet ovat olleet keskimääräistä suurempia. Ilmoituksessa ei ole eritelty näitä jaksoja. Aiemmasta ilmoituksesta antamassaan lausunnossa ELY-keskus on todennut, että polttoon saa ohjata vain sellaista jätettä, joka ei sovellu materiaalihyötykäyttöön. Poltettavan jätteen määrälle on asetettava enimmäismäärä koko koejakson ajalle. Polttoaineen käsittely on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu roskaantumista eikä muuta haittaa ympäristölle. Päästöraja-arvot on asetettava jätteenpolttoasetuksen mukaisesti ja ne on määrättävä päätöksessä yksiselitteisesti. Päästöraja-arvoja ei voi jättää toiminnanharjoittajan laskettavaksi kutakin polttojaksoa varten erikseen. Hakemuksessa on esitetty toiminnanharjoittajan eri tilanteissa jätteenpolttoasetuksen mukaisella sekoitussäännöllä laskemia päästöraja-arvoja. Jätteenpolttoasetuksessa on annettu ainoastaan hiukkaspäästöille laskennassa käytettävä C prosessi -arvo. Muille päästöille jätteenpolttoasetuksen mukaisesti on laskennassa käytettävä todellisia massapitoisuuksia, koska muussakaan lainsäädännössä ei ole olemassa päästöraja-arvoja alle 50 MW tehoisille laitoksille. Hakemuksessa on käytetty BAT-arvoja tai taselaskentaan perustuvia arvoja. ELY-keskuksen mielestä laskennan pohjana käytetyt arvot eivät täysin vastaa jätteenpolttoasetusta. SO 2 -pitoisuudelle käytetyt arvot (750 mg/nm 3 ) vaikuttavat korkeilta alueen turpeen tyypilliseen rikkipitoisuuteen verrattuna. Biomassan polttoa ei ole otettu huomioon laskettaessa päästöraja-arvoa koejaksolle, jossa turpeen ohella poltetaan biomassaa. Samoin laskennassa käytetty NO x -pitoisuus vaikuttaa suurelta, kun otetaan huomioon, että jätteet poltetaan leijukerroskattilassa. Turpeen ja biomassojen todellisista HCl- ja HF-pitoisuuksista on olemassa vähän tietoa, joten niiden päästöraja-arvojen laskentaan liittyy ELY-keskuksen käsityksen mukaan runsaasti epävarmuutta. Jatkuvatoimisilla mittauksilla tulee REFin polton väliaikoina kerätä tietoa, jotta mahdolliset myöhemmät päästöraja-arvot voidaan asettaa oikean tiedon perusteella. Hakemuksen mukaan päästöjen tarkkailu täyttää jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Mittauslaitteiden soveltuvuus ja luotettavuus on varmistettava ennen jätteen polton aloittamista. Kertaluonteiset mittaukset (raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit) on suunniteltava siten, että niiden avulla saadaan selville jätteenpolton päästötaso. 9

10 ELY-keskus on edellyttänyt, että kokeilussa käytetään selkeitä pitkiä jätteenpolttojaksoja, jolloin noudatetaan koko ajan jätteenpolttoasetuksen mukaisia päästöraja-arvoja. Jätteenpolttojaksojen välillä laitos voi toimia nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Jätteenpolttojaksoista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennakkoon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Mahdollisista päästöraja-arvojen ylityksistä on viipymättä ilmoitettava ELYkeskukselle. Raportti koepoltosta ja sen tuloksista on toimitettava ELYkeskukselle kolmen kuukauden kuluessa kokeilun päättymisestä Nivalan kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, että asiassa tulee ottaa huomioon sen koepolttoa koskeva aiempi lausunto tuhkan käsittelyn, varastoinnin ja hyötykäytön osalta. Lausunnossa oli edellytetty, ettei laitoksessa syntyvää tuhkaa saa sekoittaa laitoksessa muutoin syntyvään tuhkaan, vaan se on varastoitava tiiviissä säiliössä siihen saakka, kunnes sen hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuus on mittauksin osoitettu. Lisäksi edellytettiin, että tuhkan säilytyspaikka on hyväksyttävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ennen varastointia. Asiassa tulee varmistaa, että päätöksessä edellytettävät raportit ja ilmoitukset toimitetaan myös Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kun edellä esitetyt vaatimukset huomioidaan, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa koepolttoa saakka. Ilmoituksen tekijän kuuleminen ja vastine sekä lisäselvitys Aluehallintovirasto on varannut ilmoituksen tekijälle tilaisuuden antaa vastineensa lausunnoista mennessä. Ilmoituksen tekijä on toimittanut aluehallintovirastoon tietoja vuoden 2012 päästöistä. Ilmoituksen tekijä on puhelimessa kertonut, että koetoimintaa on jatkettu päätöksen 61/10/1 mukaisena. Erilaisia polttoaineseossuhteita on kokeiltu, mutta REF-polttoaineen osuus on enintään 15 %. Koetoimintaa rajoittaa klooripäästöjen raja-arvo (HCl) 30 mg/m 3 (n). Ilmoituksen tekijän mukaan raja-arvo olisi syytä muuttaa olemaan 50 mg/m 3 (n) pitempiä koejaksoja varten. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Nivalan Kaukolämpö Oy voi toteuttaa ilmoituksen mukaisen ja laajuisen REF I ja REF II polttoaineiden koeluonteisen polton eri seossuhteilla lämpölaitoksen kiinteän polttoaineen 22,6 MW:n kattilassa. Koetoiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja määräyksiä. Muun kuin ilmoituksen mukaisen koetoiminnan ja laitoksen yleisen käytön osalta toiminnassa on noudatettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamaa ympäristölupapäätöstä Dnro PPO-2009-Y Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 1. Ilmoituksen mukainen koetoiminta on tehtävä mennessä. Toiminnan aikana saa polttaa enintään t määräyksen 2 mukaisia jätteitä. Koetoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin kattilan toiminta, prosessin

11 säädöt ja päästötasot on saatu tavanomaisten polttoaineiden osalta normaalille tasolle. 2. Koetoiminnassa saa polttaa jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (151/2013) soveltamisalaan kuuluvista jätteistä erilliskerättyä paperia ja muuta pakkausmateriaalia (REF II, SFS 5875) tai muuta vastaavaa syntypaikkalajiteltua energiajätettä, joka täyttää REF II:n laatuluokituksen vähintään kuiva-aineen klooripitoisuuden (< 0,50 %) osalta ja jonka hyödyntäminen materiaalina ei ole kohtuudella järjestettävissä. Poltettavan jätteen määrä saa olla enintään 30 tonnia vuorokaudessa ja vuorokausikeskiarvona enintään 15 % kattilaan syötettävän polttoaineen energian kokonaismäärästä. Jätteen määrä on selvitettävä punnituksin. Jätteet on syötettävä kattilaan mahdollisimman tasaisesti. Jätteitä poltettaessa laitoksen toiminnassa ja päästöjen tarkkailussa on noudatettava valtioneuvoston asetusta jätteen polttamisesta (151/2013) siltä osin kuin tässä päätöksessä ei ole toisin määrätty. 3. Laitokselle tulevat polttoaine-erät on tarkastettava silmämääräisesti polttoon kelpaamattomien jätejakeiden esiintymisen varalta. Polttoaine-eristä on otettava vähintään seuraavat tiedot laitoksen käyttöpäiväkirjaan: jäteerittäin materiaalin tuoja, alkuperä, paino, laatu ja toimitusaika. Kirjanpito on pidettävä tallessa koko koetoiminnan ajan. Luvan saajan on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa jätteenpolton aloittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys rinnakkaispoltossa muodostuvan jätteen luokittelusta jäteasetuksen liitteen 4 mukaisesti. 4. Koetoiminnan ajaksi ilmoituksen tekijän on nimettävä laitokselle vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä koulutus ja työkokemus. Hoitajan yhteystiedot on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Koejaksojen aikana savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet saavat muunnettuina 6 %:n happipitoisuuteen kuivaa kaasua olla enintään: 11 hiukkaset rikkidioksidi typen oksidit hiilimonoksidi orgaaninen hiili (TOC) suolahappo (HCl) fluorihappo (HF) kadmium+tallium elohopea muiden raskasmetallien * summa dioksiinit ja furaanit 35 mg/m 3 (n) 270 mg/m 3 (n) 390 mg/m 3 (n) 50 mg/m 3 (n) 10 mg/m 3 (n) 30 mg/m 3 (n) 2 mg/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,05 mg/m 3 (n) 0,1 ng/m 3 (n) * antimoni, arseeni, lyijy, kromi, koboltti, kupari, mangaani, nikkeli ja vanadiini Lupamääräyksen raja-arvoja on noudatettu, jos: yksikään hiukkasten, rikkidioksidin, typenoksidien, orgaanisen hiilen, suolahapon, fluorivedyn tai hiilimonoksidin vuorokausikeskiarvosta ei ylitä raja-arvoa

12 yksikään raskasmetallien 30 minuutin ja enintään kahdeksan tunnin näytteenottoajan kuluessa mitattavista keskiarvoista ei ylitä raja-arvoa yksikään dioksiinien ja furaanien vähintään kuuden tunnin ja enintään kahdeksan tunnin näytteenottoajan kuluessa mitattavista keskiarvoista ei ylitä raja-arvoja Poltettaessa jätepolttoaineita on varmistuttava siitä, että kattilan lämpötila on vähintään 850 C ja palamiskaasujen lämpötila ylittää kaikissa olosuhteissa tämän lämpötilan vähintään kahden sekunnin ajan. Käynnistyksen aikana siiloon ei saa syöttää jätteitä, ennen kuin tulipesän lämpötila on saavuttanut edellä mainitun arvon. Jätteiden syöttö siiloon on keskeytettävä puhdistuslaitteiden häiriötilanteissa, palamislämpötilan alittaessa määräyksen 5 mukaisen lämpötilan tai jätteenpoltolle asetettujen raja-arvojen ylittyessä. Mikäli koejakson aikana jätteenpoltto joudutaan keskeyttämään, on keskeyttämisen jälkeen ja ennen jätteenpolton uudelleen aloittamista noudatettava laitoksen voimassa olevaa ympäristölupaa. 7. Laitoksen päästömittausjärjestelmä on rakennettava niin, että jätteen syöttämisestä ja lopettamisesta jää merkintä järjestelmään, ja että havaittuja päästötasoja verrataan käytettävän polttoaineseoksen mukaan joko jätteenpolttoa tai tavanomaisia polttoaineita koskeviin raja-arvoihin. Verrattaessa mitattuja päästöjä raja-arvoihin on otettava huomioon kaikki vuorokaudet, joina on edes osin poltettu jätteitä. 8. Kemikaalit, polttoaineet ja jätteet on varastoitava kyseiselle aineelle tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliöissä tai astioissa. Kemikaalija polttoainesäiliöiden ja niiden lastaus- ja purkauspaikkojen on oltava suojattuja siten, että mahdollinen vuoto ei pääse maaperään eikä vesiin ja että se voidaan ottaa talteen. Täyttö- ja tyhjennyspaikkojen kunto on tarkistettava säännöllisesti ja todetut vauriot korjattava viipymättä. Varastoinnista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Varastokentällä ei saa varastoida kierrätyspolttoainetta. 9. Jätteiden polttamista ei saa jatkaa keskeytymättä yli neljää tuntia, jos päästöjen raja-arvot ylittyvät. Tällaisten tilanteiden yhteenlaskettu kestoaika saa olla enintään 60 tuntia vuodessa. 10. Puhdistinlaitehäiriöistä tai puhdistinlaitteen rikkoontumisesta ja mahdollisesta polttoaineen saatavuudessa ilmenneistä häiriöistä sekä raja-arvojen ylittymisestä on ilmoitettava viipymättä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11. Nivalan Kaukolämpö Oy:n on ilmoitettava päästöjen mittauslaitteiden asentamisesta ja käyttöön otosta Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 12. Koetoimintaa on tarkkailtava tämän päätöksen liitteen 2 mukaisesti. Yksityiskohtainen ja kokonaisvaltainen tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. ELY-keskus voi tarkentaa tarkkailusuunnitelmaa.

13 13. Nivalan Kaukolämpö Oy:n on toimitettava koetoimintaa koskeva raportti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa koetoiminnan lopettamisesta. Raporttiin on liitettävä kattava, riittävän pitkään mittausjaksoon ja polttoaineiden seossuhteisiin perustuva selvitys savukaasujen todellisista massapitoisuuksista HCl:n, HF:n, TOC:n ja CO:n osalta poltettaessa tavanomaisia polttoaineita. 13 RATKAISUN PERUSTELUT Päätösharkinnan perustelut Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulaissa 30 :ssä tarkoitettua koetoimintaa. Sen aikana Nivalan Kaukolämpö Oy jatkaa kokeilua lähialueelta saatavien REF I ja II polttoaineiden sopivuudesta kattilan polttoaineeksi. Aiemmassa koetoiminnassa ei ole saatu riittävästi tietoa REF-polttoaineen käytön vaikutuksista lyhyeksi jääneiden koepolttojaksojen vuoksi. Toisen koetoiminnan avulla ilmoituksen tekijällä on mahdollista saada tarpeellista tietoa, jota on voi hyödyntää mahdollisessa jätteenpolton ympäristölupahakemuksessa. Koetoiminta on tarpeen savukaasujen sisältämien eri aineiden pitoisuuksien ja jätteiden energiahyötykäytön selvittämiseksi. Ilmoituksen saapumisen ja lausuntojen antamisen aikana voimassa ollut valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003) on kumottu. Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta /151 on säädetty tulemaan voimaan alkaen. Koetoiminnassa ei ole välttämätöntä velvoittaa noudattamaan samoja päästövaatimuksia kuin ympäristöluvassa. Määräysten mukaisesta koetoiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden yleiselle tai yksityiselle edulle sellaisia huomattavia haittoja, joiden estämiseksi sitä ei tulisi sallia. Kun koetoiminta toteutetaan ilmoituksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja annettuja määräyksiä noudattaen, se täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Määräysten perustelut Koetoiminta on jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetusten (362/2003 ja 151/2013) tarkoittamaa toimintaa. Käytettävä lämpökattila on katsottu asetusten tarkoittamaksi rinnakkaispolttolaitokseksi. Raja-arvot jätettä poltettaessa on määritetty lähtökohtaisesti asetuksen 151/2013 liitteen III mukaisella laskentakaavalla. Pienille energiantuotantoyksiköille on asetuksella 445/2010 annettu raja-arvot hiukkasille, typen- ja rikinoksideille. Laskennassa on sovellettu näitä raja-arvoja polttoainekäytöllä turve 30 %, bio 54 % ja REF 15 %. Muille päästöille on asetuksen mukaan rajaarvon laskennassa käytettävä todellisia massapitoisuuksia. Aluehallintovirasto on antanut koetoimintaa koskevat raja-arvot lupamääräyksessä 5. Koetoiminnan laajuus ja poltettavien jätteiden laatu ja määrä huomioon ottaen koepolton ajaksi on määrätty raja-arvot, joita on nou-

14 datettava eri koejaksojen aikana ja jotka voivat poiketa uuden asetuksen mukaisista raja-arvoista. Ilmoituksentekijä on pyytänyt, että suolahapon osalta raja-arvo nostetaan tasolle 50 mg/m 3. Aiemman ilmoituksen perusteella toiminnanharjoittajan olisi tullut tehdä selvitys todellisista HCI-päästöistä normaaleilla polttoaineilla. Kattavaa selvitystä ei ole toimitettu aluehallintovirastolle. Päästömittaustietojen perusteella HCI-päästö on ollut tasolla 5 15 mg/m 3 tilanteissa, jolloin jätettä ei ole poltettu. Näin ollen perustetta raja-arvon muuttamiselle ei ole. Tässä päätöksessä on uudelleen määrätty selvittämään päästötasot normaaleilla polttoaineilla. Uusi valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta tulee täysimääräisesti sovellettavaksi, jos toiminnalle haetaan ympäristölupaa. Polttoaine- erien tarkastaminen ja erien tietojen kirjaaminen, vastaavan hoitajan nimeäminen ja koetoimintaa koskevat muut ilmoitusvelvoitteet muun muassa valvontaviranomaisille ovat tarpeen valvonnallisista syistä. Koetoiminnassa syntyvän tuhkan laatu poikkeaa todennäköisesti turpeen ja puun polton tuhkan laadusta. Tuhkan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus on tarpeen selvittää ennen sen toimittamista pois lämpökeskuksen alueelta. Koetoimintaa koskeva raportointi on tarpeen valvonnallisista syistä. Selvittämällä laitoksen savukaasujen massapitoisuuksista saadaan tietoa, joka on tarpeen mahdollisen ympäristöluvan käsittelyssä. Koetoiminnan kesto on ajan kulumisen vuoksi jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. 14 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimukset on otettu huomioon määräyksistä ilmenevästi. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 64 1 momentti. Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013) KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Käsittelymaksu on euroa.

15 15 Perustelut Alla mainitun asetuksen liitteen mukaan koeluontoisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu on euroa. Oikeusohje Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista (1572/2011)

16 16 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Sami Koivula Riitta Riihimäki Päätöksen ovat tehneet johtaja Sami Koivula ja ympäristöneuvos Riitta Riihimäki (asian esittelijä). Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai RR/es Liitteet Liite 1 Valitusosoitus Liite 2 Koetoimintaa koskeva tarkkailuohjelma Päätös Jäljennös Hakija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat Nivalan kaupunki Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

17 Liite 1 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeuteen toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

18 1 Liite 2 KOETOIMINTAA KOSKEVA TARKKAILUOHJELMA Voimalaitoksen tarkkailu on koetoiminnan aikana toteutettava siten, että toiminnasta aiheutuvat päästöt sekä ympäristövaikutukset voidaan laskea tai arvioida riittävällä tarkkuudella. Tarkkailun toteuttaminen on tehtävä jätteitä poltettaessa siten, kuin tässä liitteessä on esitetty ja jätteenpolttoasetuksessa (151/2013) määrätty. TARKKAILUOHJELMIEN TÄYDENNYKSET Käyttötarkkailu Koetoiminnan aikaisesta käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa, johon liitetään kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot, selvitys päästöistä ja päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edustavuudesta. Kirjanpidon tulee sisältää lisäksi ainakin seuraavat tiedot: tuotanto ja polttolaitosten käyntiajat käytetyt raaka- ja apuaineet sekä kemikaalit eri polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot veden käyttö sähkösuodattimien käyttö- ja toimintatiedot päästöt ilmaan ja veteen päästömittareiden sekä päästötietojen keruu- ja käsittelyjärjestelmän käyttöä ja mittaustuloksia koskevat tiedot ylös- ja alasajot, poikkeus- ja häiriötilanteet, niiden ajankohdat, kestoajat, niiden aiheuttamat päästöt ja toimenpiteet, joihin niiden johdosta on ryhdytty varastossa olevan polttoaineen määrä muut ympäristöpäästöjen vähentämistoimenpiteet ja niihin vaikuttaneet tekijät suoritetut huoltotoimenpiteet toiminnassa muodostuneet, käsitellyt ja varastoidut sekä hyötykäyttöön ja kaatopaikalle toimitetut tai välivarastoitavat jätteet sijoituskohteineen ongelmajätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi, edelleen toimittaminen sekä siirtoasiakirjat ympäristöpäästöihin ja energiatehokkuuteen vaikuttaneet muutokset tuotannossa ja päästöjen vähentämisessä ympäristönsuojeluun ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit ja toimenpiteet Kattilan käyttö ja palamisen hallinta Palamisen hyvyyttä on tarkkailtava mittaamalla jatkuvasti kattilan tulipesän lämpötilaa sekä savukaasujen happipitoisuutta, painetta, lämpötilaa ja vesihöyrysisältöä. Tulipesän lämpötilamittauksilla on varmistettava, että kierrätyspolttoainetta poltettaessa savukaasun lämpötila on kaikissa olosuhteissa vähintään 850 C.

19 2 Polttoainetarkkailu Koetoiminnan aikana polttoaineen kulutusta ja laatua on tarkkailtava ja kulutuksesta on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on tehtävä siten, että voidaan todentaa jätteiden ja eri polttoaineiden käytön sekä päästöjen (laskennan) välinen yhteys polttojaksoittain. Polttoaine Kulutuksen tarkkailu Laadun tarkkailu Turve Puuperäinen Kierrätyspolttoaine Punnitus autovaa alla. Punnitus autovaa alla. Punnitus autovaa alla. Kokoomanäytteestä määritetään kosteus 1 krt/vrk lämpöarvo 2 krt/kk tuhka-, rikki- ja klooripitoisuus 1 krt/kk Kokoomanäytteestä määritetään kosteus 1 krt/vrk lämpöarvo 2 krt/kk tuhka-, rikki- ja klooripitoisuus 1 krt/kk Kaikki kierrätyspolttoainekuormat tarkistetaan silmämääräisesti. Kokoomanäytteestä määritetään kosteus 1 krt/vrk lämpöarvo 2 krt/kk tuhka-, rikki- ja klooripitoisuus 1 krt/kk Savukaasun puhdistukseen liittyvä tarkkailu Sähkösuodattimen toimintaa on tarkkailtava elektrodien virta- ja jännitemittareilla sekä käyttötuntimittareilla. Sähkösuodattimen käyntiaikoja ja käyttöastetta on seurattava. Sähkösuodattimen läpilyöntien lukumäärää on tarkkailtava. Sähkösuodattimen mekaaninen kunto on tarkistettava aina koetoimintajakson jälkeen. Ilmenneet viat on korjattava. Sähkösuodattimen kentän vikaannuttua hiukkaspäästö häiriön aikana on arvioitava häiriön keston perusteella. Sähkösuodattimen käyntiaikoja ja käyttöastetta on seurattava. Päästötarkkailu Päästöt ilmaan Kaikista mittauksista, jotka koskevat päästöjä ilmaan, on määritettävä mittaustulosten kokonaisepävarmuus 95 %:n luotettavuusvälillä. Jatkuvien rikkidioksidi- ja typenoksidimittausten kokonaisepävarmuus saa olla enintään 20 %, hiilimonoksidin enintään 10 %, hiukkasmittausten enintään 30 %, orgaanisen hiilen kokonaismäärän enintään 30 %, suolahapon enintään 40 % ja fluorivedyn enintään 40 %. Raja-arvot ylittävistä mittaustuloksista on raportoitava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle viipymättä tulosten tultua luvan saajan tietoon. Voimalaitokselle on hankittava päästömittausjärjestelmä, joka vastaa VNA:n 362/2003 vaatimuksia päästöjen tarkkailulle ja mittauksille. Kattilan rikkidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas-, häkä-, HCl- ja HF-päästöjä sekä orgaanisen hiilenkokonaismäärää on mitattava jatkuvatoimisesti. Lisäksi jatkuvatoimisesti on mitattava savukaasun happipitoisuutta, painetta ja lämpötilaa.

20 Kunkin jakson aikana on tehtävä raja-arvoina olevien yksittäismittauksia edellyttävien suureiden näytteenotto ja analysointi. Jätteenpoltossa vuorokausikeskiarvot on laskettava varsinaisen toimintaajan kuluessa mitatuista päästöjen puolen tunnin keskiarvoista, joista on vähennetty edellä esitetyt 95 % luottamusvälin arvot. Jotta vuorokausikeskiarvo olisi edustava, vuorokaudessa saa hylätä enintään viisi puolen tunnin keskiarvoa jatkuvissa mittauksissa käytettävän järjestelmän toimintahäiriön tai huollon vuoksi. Samasta syystä saa vuodessa hylätä enintään kymmenen vuorokausikeskiarvoa jatkuvissa mittauksissa. 3 Jätteet Jätteistä on pidettävä kirjaa lajittelun tarkkuudella kuorma- ja siirtoasiakirjoihin perustuen. Tuhkista on selvitettävä liukoisen jakeen ja raskasmetallien liukoisen jakeen kokonaismäärä. Hyötykäyttöön toimitettavan tuhkan ominaisuudet on tutkittava niin, että tuhkan soveltuvuus hyötykäyttökohteeseen selviää. Pohja- ja lentotuhkan metallien ja muiden mahdollisten haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet on selvitettävä jätteitä poltettaessa siten, kuin valtioneuvoston päätös kaatopaikoista liitteessä II kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisestä säädetään. Raportointi Mittaustulokset on tallennettava, käsiteltävä ja esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa päätöksen noudattamisen. Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailun tuloksista on raportoitava valvovalle viranomaiselle kuukausittain ja raportoinnissa on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköistä tiedonsiirtoa. Päästötarkkailun tulokset toimitetaan niiden valmistuttua Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosipäästöistä laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan ympäristökeskukseen helmikuun loppuun mennessä. Laadunvarmistus Mittaukset, näytteidenotto ja analysointi sekä automaattisten mittausjärjestelmien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset sekä jatkuvatoimisten mittauslaitteiden laadunvarmennus on suorittava CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, SFStai vastaavan tasoisia kansallisia tai kansainvälisiä yleisesti käytössä olevia standardeja. Vertailumittaukset (QAL2) Kattilan jatkuvatoimisille epäpuhtausmittauksille on asetettu luotettavuusvaatimukset asetuksen VNa 362/2003) liitteessä 3. Jatkuvatoimisten mittarien toiminnan laadunvarmistus on tehtävä vertailumittauksin. Ensimmäinen vertailumittaus on tehtävä mittarien ensimmäisen käyttövuoden aikana ja siitä eteenpäin kerran viidessä vuodessa. Vertailumittaukset on tehtävä

21 standardin SFS-EN QAL2-menettelyn mukaisesti ja ne on tilattava viranomaisen hyväksymältä mittaajalta. Mikäli mittalaitteen luotettavuus ei täytä VNA 362/2003 liitteen 3 vaatimuksia, mittalaite ja sen tulosten laskennalliseen käsittelyyn tarvittavat apusuuremittarit on huollettava ja kalibroitava uudestaan. Vertailumittausten tulokset on raportoitava Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle kuuden kuukauden sisällä mittauksista. 4 Vuosittaiset laadunvarmistustestit (AST) Päästömittausjärjestelmän luotettavuus ja tulosten taso on tarkistettava rinnakkaismittauksin kerran vuodessa. Rinnakkaismittaukset on tehtävä standardin SFS-EN AST-menettelyn mukaisesti. Vuosittaisessa laadunvarmistuksessa on tarkistettava mittaustulosten luotettavuus ja onko QAL2-menettelyllä saatu kalibrointifunktio edelleen validi. Mittaukset on tilattava alan yritykseltä. Jos mittausjärjestelmän luotettavuudessa havaitaan poikkeamia, niiden syyt on selvitettävä, tehtävä tarvittavat korjaukset ja vertailumittaus QAL2:n mukaisesti. Rinnakkaismittauksen tulokset on raportoitava vuosittain. Käytönaikainen laadunvarmistus (QAL3) Kerran kuukaudessa on tehtävä standardin SFS-EN QAL3- menettelyn mukainen laadunvarmistus, jossa selvitetään nolla- ja kalibrointipisteiden mahdolliset siirtymät sekä se, milloin laite vaatii huoltoa. Kokonaisuudessaan huoltovälit määräytyvät laitetoimittajien ohjeiden, laadunvarmistusmenettelyiden ja saatujen käyttökokemusten mukaan. Mittalaitteiden QAL3-menettelyn mukainen laadunvarmistus ja huoltotoimenpiteet on suoritettava laitetoimittajien ohjeiden mukaisesti. Muu tarkkailu Muussa tarkkailussa on käytettävä vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä olevien viranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Tarkkailua koskevissa yhteenvetoraporteissa on esitettävä tulosten lisäksi tarkkailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa on esitettävä tarpeelliset tarkkailun tarkentamis- ja muutossuositukset.

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2010 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen tärinästä aiheutuvien haittojen estämiseksi,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2014 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kärsämäki LUVAN HAKIJA Lehtorannan Liha Oy Luonuanojantie 50 86710

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 106/11/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 106/11/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 106/11/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Mustikkamaan alueella sijaitseva sahalaitos ja kattilalaitos, Rovaniemi Lappiawood Oy C/o

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2013 ASIA HAKIJA Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa, Pudasjärvi Turveruukki

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kosteikon ja laskeutusaltaan rakentamista Oivanginjärven valuma-alueelle koskevassa lupapäätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 65/10/1 Dnro PSAVI/97/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 65/10/1 Dnro PSAVI/97/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 65/10/1 Dnro PSAVI/97/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA REF I- ja REF II-polttoaineiden koepolttaminen pienvoimakattilassa, Nivala Nivalan Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi 1 PÄÄTÖS Nro 7/2013/2 Dnro PSAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 ASIA Virpiniemen venesataman aallonmurtajan rakentaminen, Oulu LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 41/11/1 Dnro PSAVI/310/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 41/11/1 Dnro PSAVI/310/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 41/11/1 Dnro PSAVI/310/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Karbonaattisakan käsittely Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueella, Sotkamo Talvivaara Sotkamo

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Tuhkan käyttö Pirinsuon luonnonravintolammikon munkkien ja kanavien sulattamiseen, Taivalkoski Pekka Vääräniemi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Ounasjoen alitse Alanivan kohdalla, Kittilä Tepaston Vesihuolto-osuuskunta 99150

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.8.2011 1 ASIA Olostunturin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Muonio LUVAN HAKIJA Muonion kunta PL 25 99301 MUONIO 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 38/10/2 Dnro PSAVI/64/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 38/10/2 Dnro PSAVI/64/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 38/10/2 Dnro PSAVI/64/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-aluemääräysten muuttaminen, Kalajoki Kalajoen kaupunki Kalajoentie

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Matkalamminkurun turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Vaala Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 196/2012/1 Dnro ESAVI/238/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sekalaisten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 55/07/2 Dnro Psy-2006-y-164 Annettu julkipanon jälkeen 25.4.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden pienvoimalaitoksen rakentaminen Kalajanjoen sivu-uomaan, Haapajärvi Merja ja Pasi Tytärniemi Reisjärventie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 107/05/1 Dnro Psy-2005-y-127 Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2005 1 ASIA Uittoyhdistykselle kuuluvan määräalan myyminen kiinteistöstä Kemijoen lauttausyhdistyksen alue RN:o 14:7, Kemi LUVAN

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Vaskiluodon Voima Oy:n

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko.

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2010/3 Dnro ESAVI/405/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2010 ASIA Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. HAKIJA Arto Heikkilän perikunta Timo Heikkilä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 204/2019 Dnro LSSAVI/12329/2018 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2019 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli HAKIJA Tapio Ylelä Mustikkaharjuntie 108 69280

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 39/07/1 Dnro Psy-2006-y-145 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 39/07/1 Dnro Psy-2006-y-145 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 39/07/1 Dnro Psy-2006-y-145 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Selkäsaaren aallonmurtajan poistamisajan jatkaminen, Kemi Morenia Oy PL 81 90101 OULU 2 HAKEMUS Morenia

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2009 ASIA Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista, Tornio HAKIJA Tornion Voima Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 97/04/1 Dnro Psy-2004-y-29 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 97/04/1 Dnro Psy-2004-y-29 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 97/04/1 Dnro Psy-2004-y-29 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koneellinen kullankaivu Portti Niva -nimisellä valtauksella Ivalojoen varrella, Inari Tauno Myllykoski Kahvitie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lisäajan myöntäminen Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristöja vesitalousluvan melun alentamissuunnitelmalle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 1422018/1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2018 ASIA Kajaanin Romu Oy:n ympäristöluvan nro 31/2017/1 lupamääräyksen 16 muuttaminen, Kajaani LUVAN HAKIJA Kajaanin Romu

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 61/2010/1 Dnro LSSAVI/164/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee uutta porsastuotantotoimintaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot