PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 120. Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA"

Transkriptio

1 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA :00-20:00 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA 123 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 84 KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA 124 MUUTOSTYÖN URAKOITSIJOIDEN VALINTA 85 ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA 127 PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS 87 MOTOCROSSRATA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN 128 ORSINIEMEEN, NIEMELÄN TILALLE 88 RAKENTAMISAIKAINEN LAINA, SIIKAVERKKO 129 OSUUSKUNTA, ERÄ II 89 LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY 130 UKONOJANKARTANO 90 PYHÄNTÄ KALENTERIN JULKAISEMINEN JS SUOMI OY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN 132 YHTEISTYÖSOPIMUS 92 KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA VUODEN KUTSUNTOIHIN 93 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN VANHUSTENHUOLLON TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KUNNIAMERKKIESITYKSET, 138 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAT ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ TIEDOKSIANTOASIAT 141

2 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Konola Matti 18:00-20:00 puheenjohtaja Kotisaari Mirja 18:00-20:00 I varapuheenjohtaja Pellikka Sami 18:00-20:00 II varapuheenjoht. Haataja Janne 18:00-20:00 jäsen Korsulainen Terhi 18:00-20:00 jäsen Kesti Merja 18:00-20:00 jäsen Haataja Anja 18:00-20:00 M. Leiviskän varajäsen Pahkala Lauri 18:00-20:00 valtuuston puheenjohtaja Tuuli Tuomas 18:00-20:00 valtuuston I varapuheenjoht. Nissinen Jouko 18:00-20:00 kunnanjohtaja esittelijänä Luttinen Helvi 18:00-20:00 pöytäkirjanpitäjänä Aitto-oja Timo 18:00-18:40 rak.tark. asiantuntijana POISSA Leiviskä Matti jäsen Rimpeläinen Satu valtuuston II varapj. :ien 84, 85, 86 ja 87 aikana ALLEKIRJOITUKSET Matti Konola Puheenjohtaja Helvi Luttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Kesti Terhi Korsulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pyhännän kunnantalolla klo hallintosihteeri Helvi Luttinen

3 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanhallitus 82 Kunnanhallitus toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja onko se KL:n 58 :n mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kunnanhallitus 83 Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöy tä kir jan tar kas tajik si. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Merja Kes ti ja Terhi Korsulainen. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Merja Kesti ja Terhi Korsulainen.

5 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA MUUTOSTYÖN URAKOITSIJOIDEN VALINTA 62/ /2011 Kunnanhallitus 84 Teknisessä toimistossa on valmisteltu koulukeskuksen laajennuksen ja muu tos töi den toteuttamista. Hankeen suunnitelmat hyväksyttiin kun nan hal li tuk ses sa ja samassa yhteydessä ilmoitettiin, että hanke toteutetaan osaurakoina, joten lvi-, sähkö- ja rakennusurakat kil pailu tet tiin erikseen. Hankkeesta on ollut ilmoitus Hilmassa välisenä aikana. Urakkatarjousasiakirjat lähetettiin seitsemälle eri urakoitsijalle ja sähkö- ja lvi-urak ka-asia kir jat lähetettiin kuudelle eri urakoitsijalle. Tarjousten jät tämi nen tapahtuu suljetussa kuoressa klo mennessä. Tarjousten yhteenveto esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää valita urakoitsijat. Päivärinnan Sähköliike Oy:n lähettämä urakkatarjous on postin toimesta kannettu virheellisesti koulukeskukseen. Postin kanto on tapahtunut iltapäivälle, eikä tarjous ei ole ollut mukana tarjouksia avattaessa ja yhteenvetoa tehtäessä. Ilman postin virhettä tarjous olisi saapunut kunnantalolle n. klo eli määräajan kuluessa. Kunnanjohtaja esitti, että ko. tarjous otetaan huomioon sähköurakoitsijaa valittaessa. Tarjous esitellään kokouksessa. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti valita urakoitsijat seuraavasti: Rakennusurakka: Rakennusliike P. Jarva Oy, urakkahinta Lvi-urakka: Haapajärven Lvi-rakentajat Oy, urakkahinta Sähköurakka: Vihannin Sähkö ja Radio Ky, urakkahinta Päätöksen perusteluna on, että valitut urakoitsijat ovat jättäneet edullisimmat tarjoukset. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

6 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN 10/ /2014 Kunnanhallitus 85 Pyhännän kunta jätti koulukeskuksen monitoimikentän rakentamisen ra hoitta mi sek si avustushakemuksen Ässäkenttäohjelmaan Äs sä kenttä oh jel ma on S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteistyömuoto, jonka ta voittee na on lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen lä hi liikun ta paik ka ra ken ta mi sen avulla. Valtakunnallisen mo ni toi mi kent tä oh jelman tavoitteena on rakentaa kaikkiaan 100 monitoimikenttää suomalaisten ala kou lu jen pihoille. Vuosittain pyritään rakentamaan 20 monitoimikenttää. Kunnan investointiohjelmassa on ollut monitoimikenttää vastaavan pe liaree nan rakentaminen jo viisi vuotta. Pyhännän kunta jätti avustushakemuksen Suomen Palloliitolle Äs säkent täoh jel maan , jolla myönnettiin :n avus tus kentän rakentamiseen vuoden 2014 aikana, annettiin Ässäkenttäohjelma on kilpailuttanut kenttien rakentamisen ja hyväksynyt 5 eri toimittajaa, joista kunta voi valita kentän toimittajan. Kaikkien toi mit tajien kenttä maksaa asennettuna, joten avustuksen jälkeen kunnan net to me nok si jää Ässämonitoimikenttä on mitoiltaan 21 m x 12 m ja sisältää seuraavaa: - sivulaidat. korkeus 0.9 m ja päätylaidat, korkeus 3.0 m - koripallokorit - verkon lentopalloon, sulkapalloon ja tennikseen - jalkapallomaalit - hiekkatekonurmen Ässämonitoimikentällä voi pelata mm. jalkapalloa, sählyä, lentopalloa, kori pal loa ja tennistä Koulukeskuksella alakoulun piha-alueella on valmis pohja peliareenalle. Kun nan tehtävänä on tasata kenttäalue ja valita viidestä toimittajasta yksi toi mit ta maan ja asentamaan monitoimikenttä. Kenttä tullaan asentamaan mennessä. Ässäkentän rakentaminen edellyttää, että kunta varaa hankkeelle :n me no mää rä ra han ja :n tulomäärärahan kuluvan vuoden ta lous arvion investointiosaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ässämonitoimikentän raken ta mi seen varataan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan hankkeel le 4312 Ässäkenttä :n menomääräraha ja :n tu lo mää rära ha.

7 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

8 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS Kunnanhallitus 86 Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n ja Pyhännän kunnan välille on laa dittu vuokrasopimus, jolla kunta vuokraa Pyhännän kunnan Kamulan kylässä si jait se val ta Niemelä, , nimiseltä tilalta noin 5 ha:n suuruisen mää rä alan snowcross rata-alueeksi. Vuokrasopimuksen voimassaoloajaksi on sovittu ja vuok ran määrä on 100 (alv 0%) koko vuokra-ajalta. Vuokrasopimus on liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n ja Pyhännän kun nan välisen vuokrasopimuksen liitteen mukaisena. Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 1 SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS

9 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus MOTOCROSSRATA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN ORSINIEMEEN, NIEMELÄN TILALLE Kunnanhallitus 87 Pyhäntä MX ry:n edustajat ovat neuvotelleet kunnan edustajien kanssa alueen varaamisesta motocross radan rakentamista ja ylläpitoa varten ns. Or sinie men alueelta, Niemelän tilalta. Suunniteltu rata-alue sijaitsee Siikalatvan moot to ri kelk ka ker ho ry:lle vuokratun snowcross radan läheisyydestä siten, et tä harrastajat voisivat hyödyntää Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n vuok ra-alu eel la sijaitsevaa paikoitusaluetta. Motocross radan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Pyhäntä MX ry. Ra ta on suunniteltu rakennettavaksi Niemelän tilalle, kunnan van hal le so ran ot to pai kal le ja osittain metsämaalle. Rataa varten tarvittava maa-alue on noin 3 ha ja alue tultaisiin vuokraamaan Pyhäntä MX ry:lle myö hem min laa dit ta val la ja hyväksyttävällä vuokrasopimuksella. Kunnan panostukseksi jää tarvittavien lupien hankkiminen ja talvella tien au ki pitäminen. Rata-alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta. Pyhäntä MX ry:n tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä, etenkin nuo ri son keskuudessa innostusta moottoriurheiluun ja erityisesti offroad -aja mi seen lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä ja kasvat taa heistä ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huo lel lisia urheilijoita. Yhdistyksen mukaan hyvät harrastukset ohjaavat nuoria ja mah dol lis ta vat ajamisen lisäksi kalustohuollon ja radan kunnossapidon kaut ta monien erilaisten taitojen hankkimisen ja vastuunkantamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää näytöksiä, koeajopäiviä, kou lu tus tilai suuk sia ja harjoitusleirejä. Kunnanhallitus päättää, että suunnitellulle motocross radalle varataan sen tar vit se ma maa-alue Niemelän tilalta. Alueesta tehdään myöhemmin vuokra so pi mus Pyhäntä MX ry:n ja kunnan kesken. Motocross rataa varten haetaan tarvittavat luvat. Lupien hankinta annetaan va paa-ai ka toi men tehtäväksi. Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

10 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus RAKENTAMISAIKAINEN LAINA, SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, ERÄ II 12/ /2013 Kunnanhallitus 88 Siikaverkko osuuskunnan esittämä 1-vaiheen rakentamisaikaisen lainan tarve on yh teen sä Lainan ensimmäinen erä euroa nostettiin ja toinen erä esitetään nostettavaksi Esityslistan liitteenä on Siikaverkko osuuskunnan esitys lainatarpeesta ja esi tys velkakirjasta. Kunnanhallitus hyväksyy rakentamisaikaisen lainan velkakirjan liit teen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsen Janne Haataja ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Kunnanhallituksen todettua esteellisyyden Haataja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, RAKENTAMISAIKAISEN LAINAN ERÄ II Liite 3 SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, VERKON RAKENTAMISEN I-VAIHE, VELKAKIRJA 2. LAINAERÄSTÄ

11 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANO 11/ /2014 Kunnanhallitus 89 Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus on päättänyt rakentaa kaksi uutta vii den asunnon ri vi ta loa Rantakuja 3:sta puretun rivitalon paikalle. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus pyytää Pyhännän kunnalta omavel kais ta takausta Kuntarahoitus Oyj:n :n lainalle. Lainan saamisen edellytyksenä on kunnan omavelkainen takaus. Esityslistan liitteenä on Kiinteistö Oy Ukonojankartanon lai nan ta kaus pyyntö, Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous ja Kiinteistö Oy Ukonojankartanon halli tuk sen pöytäkirjaotteet ja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Ukon ojan kar ta non Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle :n lainalle. Takauksen myöntämistä esitetään myös lainan korolle, viivästyskorolle sekä uudistamis- ja perintäkuluille. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 KIINT. OY UKONOJANKARTANO, HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE Liite 5 KIINT. OY UKONOJANKARTANO, HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE Liite 6 KUNTARAHOITUS OYJ, KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANON LAINATARJOUS Liite 7 KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANO, TAKAUSANOMUS

12 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PYHÄNTÄ KALENTERIN JULKAISEMINEN Kunnanhallitus 90 Pyhäntä-kalenteria on julkaistu vuodesta 2000 alkaen. Kalenterin teemat ovat vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2015 kalenterin teemaksi on valittu Pyhän nän historia. Vuoden 2015 kalenterin toteuttaa Pro Pyhäntä yhdistys yhteistyössä Py hännän historian kirjoittajan Matti Leiviskän kanssa. Saadulla tuotolla tuetaan puo lik si Pro Pyhäntä ry:n toimintaa ja Pyhännän historian kirjan pai nat tamis ta. Kalenterin painosmäärä tulee olemaan 2100 kpl. Hankkeessa on muka na 27 pyhäntäläistä yritystä tai yhteisöä. Kalenterin julkaisuaika on Perttu li na Pro Pyhäntä yhdistys esittää, että kunta osallistuisi kalenterihankkeen to teutuk seen tilaamalla kunnan käyttöön 800 kalenteria á 3,00 eli yhteensä Kalenterin takakansi varataan kunnan käyttöön kokonaan. Kunnanhallitus päättää, että Pyhännän kunta osallistuu Pro Pyhäntä ry:n vuo den 2015 kalenterihankkeeseen tilaamalla käyttöönsä 800 kpl kalenteria hin taan 3 /kpl. Vastineeksi kunta saa käyttöönsä kalenterin takakannen koko nai suu des saan. Hyväksyttiin.

13 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus JS SUOMI OY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Kunnanhallitus 91 JS Suomi Oy:n edustajan kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksen solmimisesta koskien esitteen julkaisua yhteistyössä kunnan ja julkaisuun halukkaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oheismateriaalina sopimuspohja. Kunnanhallitus päättää solmia yhteistyösopimuksen JS Suomi Oy:n kanssa. Hyväksyttiin.

14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA VUODEN 2014 KUTSUNTOIHIN Kunnanhallitus 92 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää kuntia nimeämään edus tajan sa vuoden 2014 kutsuntalautakuntiin. Kutsuntalautakuntaan nimetään yk si edustaja ja tarpeellinen määrä varahenkilöitä. Kutsunnat järjestetään Pulkkilan seurakuntatalolla. Valinnasta tulee ilmoittaa mennessä Pohjois-Pohjanmaan alue toimis toon. Kunnanhallitus nimeää Pyhännän kunnan edustajan ja varaedustajan vuoden 2014 kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi vuoden 2014 kutsuntoihin rehtori Samuli Yrjänän ja varaedustajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Lauri Pahkalan.

15 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN 9/ /2014 Kunnanhallitus 93 Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelman laati mi nen on käynnistynyt. Suunnitelman laatimista ohjaa Poh jois-poh janmaan ELY-keskus yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnitelman laa ti mi ses sa on mukana myös Liikenneturva. Konsulttina toimii Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa pyritään kehittämään lii ken ne ym pä ristön parantamisen lisäksi liikennekasvatusta ja tiedotusta. Näillä keinoilla py ri tään vaikuttamaan ihmisten liikennekäyttäytymiseen, tiedon määrään ja asen tei siin ja siten parantamaan kuntalaisten liikenneturvallisuutta ja paikal lis ta liikennekulttuuria. Liikennekulttuuriin ja -asenteisiin vaikuttaminen on jatkuvaa ja pit kä jänteis tä työtä, jota ylläpidetään kunnan liikenneturvallisuusryhmässä. Tu loksel li nen liikenneturvallisuustyö edellyttää toimia kunnan kaikilla hal lin nonaloil la ja siksi ryhmään kutsutaan eri toimialojen edustajia. Lii ken ne tur valli suus suun ni tel man tavoitteena on löytää kuntien toimintaan lii ken ne tur valli suut ta edistäviä käytäntöjä, virallistaa liikenneturvallisuusryhmän toiminta se kä vahvistaa ryhmää mahdollisilla uusilla yhteistyötahojen ja hal lin to kuntien edustajilla. Liikenneturvallisuusryhmään nimetään päivähoidon/varhaiskasvatuksen, pe rus ope tuk sen, nuoriso/vapaa-aikatoimen, terveystoimen, vanhus- ja vammais työn sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun edustajat. So pi via edustajia ovat esim. toimialajohtajat tai muut henkilöt, jotka ovat link ki nä liikenneturvallisuusryhmän sekä päätöksentekijöiden ja hal lin nonalan muiden työntekijöiden välillä. Useissa kunnissa liikenneturvallisuusryhmään on kutsuttu kunnan hen ki löstön lisäksi poliisin, pelastuslaitoksen, liikennöitsijöiden tai autokoulun edus ta jat. Liikenneturva osallistuu myös mielellään ryhmän toimintaan. Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on liikenneturvallisuustyön ohjaus se kä organisointi eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Käynnistyneen suun nit te lu työn aikana liikenneturvallisuusryhmät asettavat kunnan lii kenne tur val li suus ta voit teet ja miettivät liikenneturvallisuustyön tulevat toi minta ta vat. Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua lt-ryhmät ohjaavat kun nan liikenneturvallisuustyötä ja seuraavat kuntien lii ken ne tur val li suus tilan teen kehittymistä. Ryhmän tehtävänä on pitää lii ken ne tur val li suus suunni tel mat ajan tasalla ja tarkistaa vuosittain liikenneturvallisuustyön ta voitteet.

16 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää liikenneturvallisuusryhmän. Kunnanhallitus nimesi liikenneturvallisuusryhmään seuraavat jäsenet: Johanna Saaranen, Samuli Yrjänä, Matti Saaranen, Eeva Mahosenaho, Pilvi Härmä ja Timo Aitto-oja. Pelastuslaitoksen edustajaksi liikenneturvallisuusryhmään kutsutaan Antti Kopola ja liikennöitsijöiden edustajaksi Jukka Puurunen.

17 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VANHUSTENHUOLLON TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Perusturvalautakunta Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Laki täsmentää ikääntyneiden oikeuksia palveluihin. Vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia. Palveluiden järjestämisestä vastaavan kunnan on valtuustokausittain tehtävä suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta ja heille tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on laatinut vanhuspalvelujen strategian vuosille : Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien. Strategia painottuu Haapaveden ja Siikalatvan toimintoihin vanhustenhuollon osalta. On perusteltua laatia strategian liitteeksi erillinen vanhustenhuollon toimenpideohjelma vuosille Pyhännän vanhustenhuollon osalta, jossa tarkastellaan Pyhännän vanhustenhuollon haasteita sekä laaditaan tavoitteet ja toimenpiteet Pyhännän vanhustenhuollon osalta. ehdotus/ sosiaalijohtaja Pyhännän perusturvalautakunta nimeää vanhustenhuollon työryhmän. Työryhmän toiminnan tavoitteena on laatia Pyhännän vanhustenhuollon toimenpideohjelma vuosille vanhustenhuollon nykytilan analyysin pohjalta. Työryhmään nimetään sosiaalijohtaja Pilvi Härmä, sairaanhoitaja Anna-Maija Laurila sekä henkilöstön edustajina tiimivetäjät kotihoidosta sekä Palvelukeskus Nestorista. Työryhmään pyydetään edustajat vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä kunnanhallituksesta ja lisäksi perusturvalautakunta nimeää kokouksessaan oman edustajansa työryhmään. Työryhmän koollekutsujana toimii sosiaalijohtaja. Työryhmä esittää toimenpideohjelmansa perusturvalautakunnalle sekä saattaa toimenpideohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle elokuussa ehdotus hyväksyttiin. Perusturvalautakunta nimesi työryhmään edustajakseen Sanni Makkosen ja varaedustajaksi Veikko Heikkisen. Kunnanhallitus 94 Kunnanhallitus nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vanhushuollon työryhmään.

18 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsi vanhushuollon työryhmän jäseneksi Terhi Korsulaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Konola.

19 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNIAMERKKIESITYKSET, VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAT 2014 Kunnanhallitus 95 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esitykset vuoden 2014 it se näisyys päi vä nä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei jonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Esitykset koskevat valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hal lin non alo ja. Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka tulee pe rustel la esityksessä hyvin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla perus tee na. Ensisijaisen lähtökohtana on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jot ka asian omai nen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yh teis kun nal li sis sa tehtävissä. Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Yleensä on edel ly tet ty vuoden aktiivista toimintaa luottamushenkilönä. Esitykset pyydetään tekemään mennessä. Kunnanhallituksen päättää valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja ter veys minis te riön hallinnonalojen kunniamerkkiesityksistä. Kunnanhallitus päätti esittää valtiovarainministeriön hallinnonalalta kunniamerkkiä valtuutettu Kauko Karppiselle, rakennustarkastaja Timo Aitto-ojalle ja pääkirjanpitäjä Raija Knuutiselle ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta lähihoitaja Mirva Ilvekselle ja lähihoitaja Irma Leiviskälle.

20 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN Kunnanhallitus 96 Konserniohjeen mukaisesti vuokrataloja omistavien tytäryhtiöiden tulee toimittaa asukasvalinnat hyväksyttäväksi ja valvottavaksi kunnanhallitukselle neljännesvuosittain jälkikäteen. Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja Pyhännän vanhustentaloyhdistys ry ovat toimittaneet tammi-maaliskuun 2014 aikana tehdyt asukasvalinnat kunnanhallitukselle tiedoksi. Luettelo asukasvalinnoista liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Ukonojankartanon ja Pyhännän Vanhustentaloyhdistys ry:n tekemät asukasvalinnat ajalta Hyväksyttiin. Liitteet Liite 8 ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN, TAMMI-MAALISKUU 2014

21 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Kunnanhallitus 97 Lautakuntien ja viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä päätöksiin KL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE

22 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TIEDOKSIANTOASIAT Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitukselle tiedoksi annettavista asioista on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 10 TIEDOKSIANTOASIAT KUNNANHALLITUKSELLE

23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PYHÄNNÄN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kunnanhallitus Kokouspvm Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, Pykälät: 82-83, 85, 89, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. muukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 86-88, HallintolainkäyttöL:n 5 :n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja 86-88, Pykälät -aika Oikaisuvaatimus toimitetaan Pyhännän kunnanhallitukselle Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Manuntie 2, Pyhäntä, fax: , sp: puhelin: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintaoikaisu Hankintaoikaisuviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun Pykälät 84 Hankintaoikaisu toimitetaan Pyhännän kunnanhallitus Hankintayksikön yhteystiedot: Manuntie 2, Pyhäntä, fax: , sp: puhelin: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus Valitusviran-omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, OULU, sähköposti: fax: , puhelin , virka-aika Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät 84 (rakennusurakka) Valitusaika 14 päivää Muun valitusviranomaisen yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: , sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

24 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan pu he val taa käyt tää hä nen laillinen edusta jansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laati ja na on jo ku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moi tet ta va posti osoi te ja puhe lin numero, joi hin asiaa kos kevat il moi tukset oi kaisu vaati muksen tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voi daan toi mit taa. Oikaisuvaatimuksen tekijänhankintaoikaisun tekiijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alle kir joi tet ta va oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu. Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäi se nä tai jäl jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mi tet tu vi ran omai selle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sääde tään. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle vii meis tään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen vi ras ton au ki olo ajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä on py hä päi vä, it se näi syys päi vä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannus aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toi mit taa vi ran omai selle en sim mäi senä sen jäl keisenä ar ki päivänä. Asia kirjat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lä het tä jän omalla vas tuulla. Omal la vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää myös postitse tai lähe tin väli tyk sellä. Postiin va lituskir jat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallainto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 19:50-20:20 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68. Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68 Kunnanhallitus 11.04.2016 AIKA 11.04.2016 18:00-19:04 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 289 Kunnanhallitus 14.12.2015 AIKA 14.12.2015 19:35-19:57 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PÖYTÄKIRJA 8/2016 67 Kunnanhallitus 15.08.2016 AIKA 15.08.2016 18:00-19:30 PAIKKA Pyhännän kunnantalon auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 91 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 14 Kunnanvaltuusto 23.03.2015 AIKA 23.03.2015 18:00-18:45 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 50

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 50 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 50 Kunnanvaltuusto 12.10.2015 AIKA 12.10.2015 18:00-18:27 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158. Otsikko Sivu 107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 160 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158. Otsikko Sivu 107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 160 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 18:00-19:02 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 160 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 78 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 18:00-18:52 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 82 Tekninen lautakunta 01.12.2016 AIKA 01.12.2016 15:00-15:47 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, alakerran kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot