PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 120. Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA"

Transkriptio

1 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA :00-20:00 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 122 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA 123 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 84 KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA 124 MUUTOSTYÖN URAKOITSIJOIDEN VALINTA 85 ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA 127 PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS 87 MOTOCROSSRATA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN 128 ORSINIEMEEN, NIEMELÄN TILALLE 88 RAKENTAMISAIKAINEN LAINA, SIIKAVERKKO 129 OSUUSKUNTA, ERÄ II 89 LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY 130 UKONOJANKARTANO 90 PYHÄNTÄ KALENTERIN JULKAISEMINEN JS SUOMI OY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN 132 YHTEISTYÖSOPIMUS 92 KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA VUODEN KUTSUNTOIHIN 93 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN VANHUSTENHUOLLON TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KUNNIAMERKKIESITYKSET, 138 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAT ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ TIEDOKSIANTOASIAT 141

2 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Konola Matti 18:00-20:00 puheenjohtaja Kotisaari Mirja 18:00-20:00 I varapuheenjohtaja Pellikka Sami 18:00-20:00 II varapuheenjoht. Haataja Janne 18:00-20:00 jäsen Korsulainen Terhi 18:00-20:00 jäsen Kesti Merja 18:00-20:00 jäsen Haataja Anja 18:00-20:00 M. Leiviskän varajäsen Pahkala Lauri 18:00-20:00 valtuuston puheenjohtaja Tuuli Tuomas 18:00-20:00 valtuuston I varapuheenjoht. Nissinen Jouko 18:00-20:00 kunnanjohtaja esittelijänä Luttinen Helvi 18:00-20:00 pöytäkirjanpitäjänä Aitto-oja Timo 18:00-18:40 rak.tark. asiantuntijana POISSA Leiviskä Matti jäsen Rimpeläinen Satu valtuuston II varapj. :ien 84, 85, 86 ja 87 aikana ALLEKIRJOITUKSET Matti Konola Puheenjohtaja Helvi Luttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Kesti Terhi Korsulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pyhännän kunnantalolla klo hallintosihteeri Helvi Luttinen

3 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanhallitus 82 Kunnanhallitus toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja onko se KL:n 58 :n mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kunnanhallitus 83 Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöy tä kir jan tar kas tajik si. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Merja Kes ti ja Terhi Korsulainen. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Merja Kesti ja Terhi Korsulainen.

5 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA MUUTOSTYÖN URAKOITSIJOIDEN VALINTA 62/ /2011 Kunnanhallitus 84 Teknisessä toimistossa on valmisteltu koulukeskuksen laajennuksen ja muu tos töi den toteuttamista. Hankeen suunnitelmat hyväksyttiin kun nan hal li tuk ses sa ja samassa yhteydessä ilmoitettiin, että hanke toteutetaan osaurakoina, joten lvi-, sähkö- ja rakennusurakat kil pailu tet tiin erikseen. Hankkeesta on ollut ilmoitus Hilmassa välisenä aikana. Urakkatarjousasiakirjat lähetettiin seitsemälle eri urakoitsijalle ja sähkö- ja lvi-urak ka-asia kir jat lähetettiin kuudelle eri urakoitsijalle. Tarjousten jät tämi nen tapahtuu suljetussa kuoressa klo mennessä. Tarjousten yhteenveto esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää valita urakoitsijat. Päivärinnan Sähköliike Oy:n lähettämä urakkatarjous on postin toimesta kannettu virheellisesti koulukeskukseen. Postin kanto on tapahtunut iltapäivälle, eikä tarjous ei ole ollut mukana tarjouksia avattaessa ja yhteenvetoa tehtäessä. Ilman postin virhettä tarjous olisi saapunut kunnantalolle n. klo eli määräajan kuluessa. Kunnanjohtaja esitti, että ko. tarjous otetaan huomioon sähköurakoitsijaa valittaessa. Tarjous esitellään kokouksessa. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti valita urakoitsijat seuraavasti: Rakennusurakka: Rakennusliike P. Jarva Oy, urakkahinta Lvi-urakka: Haapajärven Lvi-rakentajat Oy, urakkahinta Sähköurakka: Vihannin Sähkö ja Radio Ky, urakkahinta Päätöksen perusteluna on, että valitut urakoitsijat ovat jättäneet edullisimmat tarjoukset. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

6 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN 10/ /2014 Kunnanhallitus 85 Pyhännän kunta jätti koulukeskuksen monitoimikentän rakentamisen ra hoitta mi sek si avustushakemuksen Ässäkenttäohjelmaan Äs sä kenttä oh jel ma on S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteistyömuoto, jonka ta voittee na on lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen lä hi liikun ta paik ka ra ken ta mi sen avulla. Valtakunnallisen mo ni toi mi kent tä oh jelman tavoitteena on rakentaa kaikkiaan 100 monitoimikenttää suomalaisten ala kou lu jen pihoille. Vuosittain pyritään rakentamaan 20 monitoimikenttää. Kunnan investointiohjelmassa on ollut monitoimikenttää vastaavan pe liaree nan rakentaminen jo viisi vuotta. Pyhännän kunta jätti avustushakemuksen Suomen Palloliitolle Äs säkent täoh jel maan , jolla myönnettiin :n avus tus kentän rakentamiseen vuoden 2014 aikana, annettiin Ässäkenttäohjelma on kilpailuttanut kenttien rakentamisen ja hyväksynyt 5 eri toimittajaa, joista kunta voi valita kentän toimittajan. Kaikkien toi mit tajien kenttä maksaa asennettuna, joten avustuksen jälkeen kunnan net to me nok si jää Ässämonitoimikenttä on mitoiltaan 21 m x 12 m ja sisältää seuraavaa: - sivulaidat. korkeus 0.9 m ja päätylaidat, korkeus 3.0 m - koripallokorit - verkon lentopalloon, sulkapalloon ja tennikseen - jalkapallomaalit - hiekkatekonurmen Ässämonitoimikentällä voi pelata mm. jalkapalloa, sählyä, lentopalloa, kori pal loa ja tennistä Koulukeskuksella alakoulun piha-alueella on valmis pohja peliareenalle. Kun nan tehtävänä on tasata kenttäalue ja valita viidestä toimittajasta yksi toi mit ta maan ja asentamaan monitoimikenttä. Kenttä tullaan asentamaan mennessä. Ässäkentän rakentaminen edellyttää, että kunta varaa hankkeelle :n me no mää rä ra han ja :n tulomäärärahan kuluvan vuoden ta lous arvion investointiosaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ässämonitoimikentän raken ta mi seen varataan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan hankkeel le 4312 Ässäkenttä :n menomääräraha ja :n tu lo mää rära ha.

7 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

8 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS Kunnanhallitus 86 Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n ja Pyhännän kunnan välille on laa dittu vuokrasopimus, jolla kunta vuokraa Pyhännän kunnan Kamulan kylässä si jait se val ta Niemelä, , nimiseltä tilalta noin 5 ha:n suuruisen mää rä alan snowcross rata-alueeksi. Vuokrasopimuksen voimassaoloajaksi on sovittu ja vuok ran määrä on 100 (alv 0%) koko vuokra-ajalta. Vuokrasopimus on liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n ja Pyhännän kun nan välisen vuokrasopimuksen liitteen mukaisena. Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 1 SIIKALATVAN MOOTTORIKELKKAKERHO RY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS

9 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus MOTOCROSSRATA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN ORSINIEMEEN, NIEMELÄN TILALLE Kunnanhallitus 87 Pyhäntä MX ry:n edustajat ovat neuvotelleet kunnan edustajien kanssa alueen varaamisesta motocross radan rakentamista ja ylläpitoa varten ns. Or sinie men alueelta, Niemelän tilalta. Suunniteltu rata-alue sijaitsee Siikalatvan moot to ri kelk ka ker ho ry:lle vuokratun snowcross radan läheisyydestä siten, et tä harrastajat voisivat hyödyntää Siikalatvan moottorikelkkakerho ry:n vuok ra-alu eel la sijaitsevaa paikoitusaluetta. Motocross radan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Pyhäntä MX ry. Ra ta on suunniteltu rakennettavaksi Niemelän tilalle, kunnan van hal le so ran ot to pai kal le ja osittain metsämaalle. Rataa varten tarvittava maa-alue on noin 3 ha ja alue tultaisiin vuokraamaan Pyhäntä MX ry:lle myö hem min laa dit ta val la ja hyväksyttävällä vuokrasopimuksella. Kunnan panostukseksi jää tarvittavien lupien hankkiminen ja talvella tien au ki pitäminen. Rata-alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta. Pyhäntä MX ry:n tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä, etenkin nuo ri son keskuudessa innostusta moottoriurheiluun ja erityisesti offroad -aja mi seen lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä ja kasvat taa heistä ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huo lel lisia urheilijoita. Yhdistyksen mukaan hyvät harrastukset ohjaavat nuoria ja mah dol lis ta vat ajamisen lisäksi kalustohuollon ja radan kunnossapidon kaut ta monien erilaisten taitojen hankkimisen ja vastuunkantamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää näytöksiä, koeajopäiviä, kou lu tus tilai suuk sia ja harjoitusleirejä. Kunnanhallitus päättää, että suunnitellulle motocross radalle varataan sen tar vit se ma maa-alue Niemelän tilalta. Alueesta tehdään myöhemmin vuokra so pi mus Pyhäntä MX ry:n ja kunnan kesken. Motocross rataa varten haetaan tarvittavat luvat. Lupien hankinta annetaan va paa-ai ka toi men tehtäväksi. Hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

10 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus RAKENTAMISAIKAINEN LAINA, SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, ERÄ II 12/ /2013 Kunnanhallitus 88 Siikaverkko osuuskunnan esittämä 1-vaiheen rakentamisaikaisen lainan tarve on yh teen sä Lainan ensimmäinen erä euroa nostettiin ja toinen erä esitetään nostettavaksi Esityslistan liitteenä on Siikaverkko osuuskunnan esitys lainatarpeesta ja esi tys velkakirjasta. Kunnanhallitus hyväksyy rakentamisaikaisen lainan velkakirjan liit teen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsen Janne Haataja ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Kunnanhallituksen todettua esteellisyyden Haataja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, RAKENTAMISAIKAISEN LAINAN ERÄ II Liite 3 SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, VERKON RAKENTAMISEN I-VAIHE, VELKAKIRJA 2. LAINAERÄSTÄ

11 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANO 11/ /2014 Kunnanhallitus 89 Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus on päättänyt rakentaa kaksi uutta vii den asunnon ri vi ta loa Rantakuja 3:sta puretun rivitalon paikalle. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus pyytää Pyhännän kunnalta omavel kais ta takausta Kuntarahoitus Oyj:n :n lainalle. Lainan saamisen edellytyksenä on kunnan omavelkainen takaus. Esityslistan liitteenä on Kiinteistö Oy Ukonojankartanon lai nan ta kaus pyyntö, Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous ja Kiinteistö Oy Ukonojankartanon halli tuk sen pöytäkirjaotteet ja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Ukon ojan kar ta non Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle :n lainalle. Takauksen myöntämistä esitetään myös lainan korolle, viivästyskorolle sekä uudistamis- ja perintäkuluille. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 KIINT. OY UKONOJANKARTANO, HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE Liite 5 KIINT. OY UKONOJANKARTANO, HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE Liite 6 KUNTARAHOITUS OYJ, KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANON LAINATARJOUS Liite 7 KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANO, TAKAUSANOMUS

12 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PYHÄNTÄ KALENTERIN JULKAISEMINEN Kunnanhallitus 90 Pyhäntä-kalenteria on julkaistu vuodesta 2000 alkaen. Kalenterin teemat ovat vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2015 kalenterin teemaksi on valittu Pyhän nän historia. Vuoden 2015 kalenterin toteuttaa Pro Pyhäntä yhdistys yhteistyössä Py hännän historian kirjoittajan Matti Leiviskän kanssa. Saadulla tuotolla tuetaan puo lik si Pro Pyhäntä ry:n toimintaa ja Pyhännän historian kirjan pai nat tamis ta. Kalenterin painosmäärä tulee olemaan 2100 kpl. Hankkeessa on muka na 27 pyhäntäläistä yritystä tai yhteisöä. Kalenterin julkaisuaika on Perttu li na Pro Pyhäntä yhdistys esittää, että kunta osallistuisi kalenterihankkeen to teutuk seen tilaamalla kunnan käyttöön 800 kalenteria á 3,00 eli yhteensä Kalenterin takakansi varataan kunnan käyttöön kokonaan. Kunnanhallitus päättää, että Pyhännän kunta osallistuu Pro Pyhäntä ry:n vuo den 2015 kalenterihankkeeseen tilaamalla käyttöönsä 800 kpl kalenteria hin taan 3 /kpl. Vastineeksi kunta saa käyttöönsä kalenterin takakannen koko nai suu des saan. Hyväksyttiin.

13 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus JS SUOMI OY:N JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Kunnanhallitus 91 JS Suomi Oy:n edustajan kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksen solmimisesta koskien esitteen julkaisua yhteistyössä kunnan ja julkaisuun halukkaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oheismateriaalina sopimuspohja. Kunnanhallitus päättää solmia yhteistyösopimuksen JS Suomi Oy:n kanssa. Hyväksyttiin.

14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA VUODEN 2014 KUTSUNTOIHIN Kunnanhallitus 92 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää kuntia nimeämään edus tajan sa vuoden 2014 kutsuntalautakuntiin. Kutsuntalautakuntaan nimetään yk si edustaja ja tarpeellinen määrä varahenkilöitä. Kutsunnat järjestetään Pulkkilan seurakuntatalolla. Valinnasta tulee ilmoittaa mennessä Pohjois-Pohjanmaan alue toimis toon. Kunnanhallitus nimeää Pyhännän kunnan edustajan ja varaedustajan vuoden 2014 kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi vuoden 2014 kutsuntoihin rehtori Samuli Yrjänän ja varaedustajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Lauri Pahkalan.

15 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN 9/ /2014 Kunnanhallitus 93 Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelman laati mi nen on käynnistynyt. Suunnitelman laatimista ohjaa Poh jois-poh janmaan ELY-keskus yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnitelman laa ti mi ses sa on mukana myös Liikenneturva. Konsulttina toimii Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa pyritään kehittämään lii ken ne ym pä ristön parantamisen lisäksi liikennekasvatusta ja tiedotusta. Näillä keinoilla py ri tään vaikuttamaan ihmisten liikennekäyttäytymiseen, tiedon määrään ja asen tei siin ja siten parantamaan kuntalaisten liikenneturvallisuutta ja paikal lis ta liikennekulttuuria. Liikennekulttuuriin ja -asenteisiin vaikuttaminen on jatkuvaa ja pit kä jänteis tä työtä, jota ylläpidetään kunnan liikenneturvallisuusryhmässä. Tu loksel li nen liikenneturvallisuustyö edellyttää toimia kunnan kaikilla hal lin nonaloil la ja siksi ryhmään kutsutaan eri toimialojen edustajia. Lii ken ne tur valli suus suun ni tel man tavoitteena on löytää kuntien toimintaan lii ken ne tur valli suut ta edistäviä käytäntöjä, virallistaa liikenneturvallisuusryhmän toiminta se kä vahvistaa ryhmää mahdollisilla uusilla yhteistyötahojen ja hal lin to kuntien edustajilla. Liikenneturvallisuusryhmään nimetään päivähoidon/varhaiskasvatuksen, pe rus ope tuk sen, nuoriso/vapaa-aikatoimen, terveystoimen, vanhus- ja vammais työn sekä liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun edustajat. So pi via edustajia ovat esim. toimialajohtajat tai muut henkilöt, jotka ovat link ki nä liikenneturvallisuusryhmän sekä päätöksentekijöiden ja hal lin nonalan muiden työntekijöiden välillä. Useissa kunnissa liikenneturvallisuusryhmään on kutsuttu kunnan hen ki löstön lisäksi poliisin, pelastuslaitoksen, liikennöitsijöiden tai autokoulun edus ta jat. Liikenneturva osallistuu myös mielellään ryhmän toimintaan. Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on liikenneturvallisuustyön ohjaus se kä organisointi eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Käynnistyneen suun nit te lu työn aikana liikenneturvallisuusryhmät asettavat kunnan lii kenne tur val li suus ta voit teet ja miettivät liikenneturvallisuustyön tulevat toi minta ta vat. Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua lt-ryhmät ohjaavat kun nan liikenneturvallisuustyötä ja seuraavat kuntien lii ken ne tur val li suus tilan teen kehittymistä. Ryhmän tehtävänä on pitää lii ken ne tur val li suus suunni tel mat ajan tasalla ja tarkistaa vuosittain liikenneturvallisuustyön ta voitteet.

16 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää liikenneturvallisuusryhmän. Kunnanhallitus nimesi liikenneturvallisuusryhmään seuraavat jäsenet: Johanna Saaranen, Samuli Yrjänä, Matti Saaranen, Eeva Mahosenaho, Pilvi Härmä ja Timo Aitto-oja. Pelastuslaitoksen edustajaksi liikenneturvallisuusryhmään kutsutaan Antti Kopola ja liikennöitsijöiden edustajaksi Jukka Puurunen.

17 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VANHUSTENHUOLLON TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Perusturvalautakunta Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Laki täsmentää ikääntyneiden oikeuksia palveluihin. Vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia. Palveluiden järjestämisestä vastaavan kunnan on valtuustokausittain tehtävä suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta ja heille tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on laatinut vanhuspalvelujen strategian vuosille : Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien. Strategia painottuu Haapaveden ja Siikalatvan toimintoihin vanhustenhuollon osalta. On perusteltua laatia strategian liitteeksi erillinen vanhustenhuollon toimenpideohjelma vuosille Pyhännän vanhustenhuollon osalta, jossa tarkastellaan Pyhännän vanhustenhuollon haasteita sekä laaditaan tavoitteet ja toimenpiteet Pyhännän vanhustenhuollon osalta. ehdotus/ sosiaalijohtaja Pyhännän perusturvalautakunta nimeää vanhustenhuollon työryhmän. Työryhmän toiminnan tavoitteena on laatia Pyhännän vanhustenhuollon toimenpideohjelma vuosille vanhustenhuollon nykytilan analyysin pohjalta. Työryhmään nimetään sosiaalijohtaja Pilvi Härmä, sairaanhoitaja Anna-Maija Laurila sekä henkilöstön edustajina tiimivetäjät kotihoidosta sekä Palvelukeskus Nestorista. Työryhmään pyydetään edustajat vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä kunnanhallituksesta ja lisäksi perusturvalautakunta nimeää kokouksessaan oman edustajansa työryhmään. Työryhmän koollekutsujana toimii sosiaalijohtaja. Työryhmä esittää toimenpideohjelmansa perusturvalautakunnalle sekä saattaa toimenpideohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle elokuussa ehdotus hyväksyttiin. Perusturvalautakunta nimesi työryhmään edustajakseen Sanni Makkosen ja varaedustajaksi Veikko Heikkisen. Kunnanhallitus 94 Kunnanhallitus nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vanhushuollon työryhmään.

18 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus valitsi vanhushuollon työryhmän jäseneksi Terhi Korsulaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Konola.

19 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNIAMERKKIESITYKSET, VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAT 2014 Kunnanhallitus 95 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esitykset vuoden 2014 it se näisyys päi vä nä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei jonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Esitykset koskevat valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hal lin non alo ja. Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka tulee pe rustel la esityksessä hyvin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla perus tee na. Ensisijaisen lähtökohtana on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jot ka asian omai nen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yh teis kun nal li sis sa tehtävissä. Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Yleensä on edel ly tet ty vuoden aktiivista toimintaa luottamushenkilönä. Esitykset pyydetään tekemään mennessä. Kunnanhallituksen päättää valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja ter veys minis te riön hallinnonalojen kunniamerkkiesityksistä. Kunnanhallitus päätti esittää valtiovarainministeriön hallinnonalalta kunniamerkkiä valtuutettu Kauko Karppiselle, rakennustarkastaja Timo Aitto-ojalle ja pääkirjanpitäjä Raija Knuutiselle ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta lähihoitaja Mirva Ilvekselle ja lähihoitaja Irma Leiviskälle.

20 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN Kunnanhallitus 96 Konserniohjeen mukaisesti vuokrataloja omistavien tytäryhtiöiden tulee toimittaa asukasvalinnat hyväksyttäväksi ja valvottavaksi kunnanhallitukselle neljännesvuosittain jälkikäteen. Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja Pyhännän vanhustentaloyhdistys ry ovat toimittaneet tammi-maaliskuun 2014 aikana tehdyt asukasvalinnat kunnanhallitukselle tiedoksi. Luettelo asukasvalinnoista liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Ukonojankartanon ja Pyhännän Vanhustentaloyhdistys ry:n tekemät asukasvalinnat ajalta Hyväksyttiin. Liitteet Liite 8 ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN, TAMMI-MAALISKUU 2014

21 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Kunnanhallitus 97 Lautakuntien ja viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä päätöksiin KL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE

22 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TIEDOKSIANTOASIAT Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitukselle tiedoksi annettavista asioista on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 10 TIEDOKSIANTOASIAT KUNNANHALLITUKSELLE

23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PYHÄNNÄN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kunnanhallitus Kokouspvm Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, Pykälät: 82-83, 85, 89, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. muukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 86-88, HallintolainkäyttöL:n 5 :n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja 86-88, Pykälät -aika Oikaisuvaatimus toimitetaan Pyhännän kunnanhallitukselle Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Manuntie 2, Pyhäntä, fax: , sp: puhelin: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintaoikaisu Hankintaoikaisuviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun Pykälät 84 Hankintaoikaisu toimitetaan Pyhännän kunnanhallitus Hankintayksikön yhteystiedot: Manuntie 2, Pyhäntä, fax: , sp: puhelin: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus Valitusviran-omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, OULU, sähköposti: fax: , puhelin , virka-aika Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät 84 (rakennusurakka) Valitusaika 14 päivää Muun valitusviranomaisen yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: , sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

24 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan pu he val taa käyt tää hä nen laillinen edusta jansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laati ja na on jo ku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moi tet ta va posti osoi te ja puhe lin numero, joi hin asiaa kos kevat il moi tukset oi kaisu vaati muksen tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voi daan toi mit taa. Oikaisuvaatimuksen tekijänhankintaoikaisun tekiijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alle kir joi tet ta va oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu. Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäi se nä tai jäl jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mi tet tu vi ran omai selle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sääde tään. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle vii meis tään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen vi ras ton au ki olo ajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä on py hä päi vä, it se näi syys päi vä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannus aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toi mit taa vi ran omai selle en sim mäi senä sen jäl keisenä ar ki päivänä. Asia kirjat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lä het tä jän omalla vas tuulla. Omal la vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää myös postitse tai lähe tin väli tyk sellä. Postiin va lituskir jat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallainto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot