LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta 09.09.2014. Aika 09.09.2014 klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:14 Paikka Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 126 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman uudistaminen Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo C muutos ja peruskorjaus - 7 urakoitsijan valinta 130 Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu 8 rakennustekniset työt 131 Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu LVIA-työt Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu sähkötekniset työt 20

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Nylund Pertti puheenjohtaja Piironen Kauko varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Nevalainen Susanna jäsen Riikonen Tarja jäsen Jetsonen Anne varajäsen Karppinen Jukka varajäsen Rajasalo Tiina varajäsen Muut saapuvilla olleet Koppinen Kirsi kh edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Hoppa Helinä jäsen Lappalainen Tomi jäsen Mäkisalo Aulis jäsen Räty Suvi jäsen Gröhn Marja-Leena khall pj. Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Pertti Nylund puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Tarja Riikonen pöytäkirjantarkastaja Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana päivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 126 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekla 127 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tarja Riikonen ja Suvi Räty. Valittiin Tarja Riikonen ja Kauko Kotkajuuri.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman uudistaminen Tekla Liperin kunta on hyväksynyt 2011 kunnan maankäyttö- ja kaavoitusohjelman vuosille Ohjelmassa on määritelty kunnan periaatteet ja keskeiset toiminnat, jolla maankäyttöä ja kaavoitusta ohjataan ja hoidetaan. Kuntaa kehitettäessä maapoliittiset työkalut ovat nousseet entistä merkittävämpään osaan. Tämä johtuu mm. siitä, että Joensuun seudun väkilukuennusteet ovat entistä suuremmat. Joensuun seudulla on monia haasteita ja hankkeita, jotka vaativat myös yhteistä maankäytöllistä näkemystä, mutta myös Liperin kunnan omien tavoitteiden linjaamista. Valtuustokaudella on toisaalta itsekkäästi ja toisaalta ennakoivasti paneuduttava mahdolliseen valtiovallan tahdon toteutumiseen eli meidän tulee linjata, mitkä palvelut halutaan ehdottomasti säilyttää Liperin kunnan alueella ja missä. Valtiovallan nopeassa aikataulussa on hyvä tunnistaa haluttu päämäärä! Suunnittelumme vaikeuskerroin on muuttunut lähipalvelumäärityksestä kuntapalvelumääritykseksi. Ydinkysymys on siis, mitkä palvelut ovat meille liperiläisille erityisesti tärkeitä ja missä tuotettuina. (Talousarvio 2013 kunnanjohtajan katsaus) Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Hyvä tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin kuntalaisille ja uusille päättäjillekin. Tämän ohjelman tarkoituksena on selkeyttää kunnan päätöksentekoa maapoliittisissa asioissa. Keskeisin muutos aiempaan ohjelmaan on maapolitiikkaa ohjaavien ohjelmien jakaminen kahteen osaan, jotka ovat: Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma, joka käsitellään valtuustokausittain sekä maankäytön toteuttamisohjelma, joka päivittyy vuosittaisen taloussuunnittelun yhteydessä. Maapoliittinen ohjelma hyväksytään kunnanvaltuuston päätöksellä ja maankäytön toteuttamissuunnitelma kunnanvaltuustossa vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä (tai sen sisällä).

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 128 Käytännön maankäytön toiminnoista vastaavat kunnanhallitus, tekninen lautakunta ja kunnan viranomaiset hallintosäännön mukaisesti. Kunnanhallituksen asettama maankäytön ohjausryhmä on keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen työryhmä, jonka kautta maankäyttöä koskevat keskeisimmät asiat kulkevat. Maankäytön ohjausryhmä toimii maakäyttöä koskevan päätöksenteon tukena ja kokoontuu määrämuotoisesti 4-5 kertaa vuodessa. Yhdyskuntasuunnittelija Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma tulee nyt kunnan luottamushenkilökäsittelyyn ensimmäisen kerran. Ohjelmaa on valmisteltu aiemmin maankäytön ohjausryhmässä. Esitän tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen hyväksymistä. Lopullinen maapoliittinen ohjelma asetetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kokousaineisto: Maapoliittinen ohjelma liitteineen (versio ) toimitetaan sähköisesti lautakunnan jäsenille. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. Päätettiin siirtää asian käsittely kokoukseen. Yhdyskuntasuunnittelija Esitän tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen hyväksymistä. Lopullinen maapoliittinen ohjelma asetetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. khall - valt // maankäyttö Täytäntöönpano: Liitteet 1 Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma , liitteet 1-14

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo C muutos ja peruskorjaus - urakoitsijan valinta 506/ /2011 Tekla 129 Tekninen lautakunta on (118 ) hyväksynyt Liperin kirkonkylän pienryh mä ko din TALO C:n lopulliset toteutussuunnitelmat. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt ko ko naisurak ka tar jouk sia, käsittäen kohteen rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA-tekni set työt. Kilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa klo Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Tar jous pyyn nön mukainen valintaperuste on tarjouspyyntöehdot täyttävien tarjoa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 50 :n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan ra ken nushank kei den pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä, raken ta mi sen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta, kun ta lon ra kennus hank keen koko on alle 500 k-m²/ euroa (alv 0%). Kunnanvaltuusto on myöntänyt hakkeelle euron määrärahan vuodelle Liiteenä tarjousten avauspöytäkirja (jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut avaamispöytäkirjan mukaan halvimman tarjouksen tehneen Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n kanssa. tarjouksen jättäneet Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Liitteet 3 Pienryhmäkoti Penttilänpihan urakkatarjousten avaamispöytäkirja

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu rakennustekniset työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden osalta avaamispöytäkirjassa mainitun halvimman tarjouspyyntöehdot täyt tä vän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloitetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Savon Julkisivurakennus Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urakkasopimusneuvotteluissa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjoushinta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toiseksi halvimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. tekninen osasto Täytäntöönpano:

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 130 Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen teh neen Savon Julkisivurakennus Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ura koit si ja on ilmoittanut, ettei ole saanut laskenta-aikana lisälehti 1 -nimistä lasken ta-asia kir jaa. Urakoitsija ei ole myöskään sisällyttänyt tarjoukseensa vss-tilan il man vaih to lait tei ta, koska laskenta-asiakirjoissa ei ole mainintaa mihin urakkaan ko. laitteet kuuluvat. Urakoitsija on kirjallisesti ilmoittanut lisälehti 1 -nimi sen laskenta-asiakirjan sisältävien töiden sekä vss-tilan ilmanvaihtolaitteiden kus tan nuk sek si ,00 euroa, josta vss-tilan ilmanvaihtolaitteiden osuus on ,00 euroa. Urakkasopimusneuvottelussa todettiin, että jos hinnan muutos nostaa Savon Julki si vu ra ken nus Oy:n kokonaistarjoushinnan korkeammaksi kuin toiseksi hal vimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n tarjoushinta, käynnistää ti laaja urakkasopimusneuvottelut Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa halvimman tarjous hin nan selvittämiseksi. Savon Julkisivurakennus Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n välinen hintaero al kupe räi ses sä tarjouksessa oli euroa. Urakkasopimusneuvottelu Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa oli Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden ura koit si jak si (pääurakoitsija) Lem min käi nen Talo Oy:n. Perustelut: Käytyjen urakkasopimusneuvottelujen jälkeen halvin tar jous pyyn töeh dot täyttävä tarjous. Asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu LVIA-työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen LVIA-teknisten töiden osalta avaamispöytäkirjassa mainitun halvimman tarjouspyyntöehdot täyt tä vän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloitetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen LVIA-teknisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Are Talotekniikka Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urakkasopimusneuvotteluissa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjoushinta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toiseksi halvimman tarjouksen tehneen Putkihanke Oy:n kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. tekninen osasto Täytäntöönpano:

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 131 Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen tehneen Are Talotekniikka Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä laskenta-asiakirjoissa. Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen LVIA urakoitsijaksi Are Taloteknikka Oy:n Asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu sähkötekniset työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut ter veyskes kuk sen sähköteknisten töiden osalta avaa mis pöy tä kir jas sa mainitun hal vimman tarjouspyyntöehdot täyttävän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloi tetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen säh kö tek nisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Säh kö toi mis to Murtola Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urak ka so pi musneu vot te luis sa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjous hin ta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toisek si halvimman tarjouksen tehneen Sähkö-Saarelainen Oy:n kanssa. Merkittiin tiedoksi, että ARE Talotekniikka Oy oli jättänyt kolme eri vaihtoehtoista tar jous ta tarjouspyyntöön nähden, Sähkötoimisto Murtola Oy yhden vaih to eh toisen tarjouksen ja Karelian Sähkö Oy yhden vaihtoehtoisen tarjouksen. Päätös on tehty varsinaisen tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen pohjalta. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan.

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 132 tekninen osasto Täytäntöönpano: Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen tehneen Sähkötoimisto Murtola Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä laskenta-asiakirjoissa. Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen sähköurakoitsijaksi Sähkötoimisto Murtola Oy:n asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 126, 127, 128 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-

27 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ aatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Puh Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Hallintovalitus Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Pykälä Pykälä Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan

28 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisis ta hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella mark kina oi keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kyn nysar von. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I OIKAISUOHJE Pykälät 129, 130, 131, 132 Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai sun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankinta yksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie doksi sinä päi vänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taan ottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtu neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän nimi - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hankintaoikaisun tekijälle voidaan toimit taa

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot