LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta 09.09.2014. Aika 09.09.2014 klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:14 Paikka Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 126 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman uudistaminen Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo C muutos ja peruskorjaus - 7 urakoitsijan valinta 130 Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu 8 rakennustekniset työt 131 Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu LVIA-työt Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu sähkötekniset työt 20

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Nylund Pertti puheenjohtaja Piironen Kauko varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Nevalainen Susanna jäsen Riikonen Tarja jäsen Jetsonen Anne varajäsen Karppinen Jukka varajäsen Rajasalo Tiina varajäsen Muut saapuvilla olleet Koppinen Kirsi kh edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Hoppa Helinä jäsen Lappalainen Tomi jäsen Mäkisalo Aulis jäsen Räty Suvi jäsen Gröhn Marja-Leena khall pj. Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Pertti Nylund puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Tarja Riikonen pöytäkirjantarkastaja Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana päivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 126 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat Tekla 127 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tarja Riikonen ja Suvi Räty. Valittiin Tarja Riikonen ja Kauko Kotkajuuri.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman uudistaminen Tekla Liperin kunta on hyväksynyt 2011 kunnan maankäyttö- ja kaavoitusohjelman vuosille Ohjelmassa on määritelty kunnan periaatteet ja keskeiset toiminnat, jolla maankäyttöä ja kaavoitusta ohjataan ja hoidetaan. Kuntaa kehitettäessä maapoliittiset työkalut ovat nousseet entistä merkittävämpään osaan. Tämä johtuu mm. siitä, että Joensuun seudun väkilukuennusteet ovat entistä suuremmat. Joensuun seudulla on monia haasteita ja hankkeita, jotka vaativat myös yhteistä maankäytöllistä näkemystä, mutta myös Liperin kunnan omien tavoitteiden linjaamista. Valtuustokaudella on toisaalta itsekkäästi ja toisaalta ennakoivasti paneuduttava mahdolliseen valtiovallan tahdon toteutumiseen eli meidän tulee linjata, mitkä palvelut halutaan ehdottomasti säilyttää Liperin kunnan alueella ja missä. Valtiovallan nopeassa aikataulussa on hyvä tunnistaa haluttu päämäärä! Suunnittelumme vaikeuskerroin on muuttunut lähipalvelumäärityksestä kuntapalvelumääritykseksi. Ydinkysymys on siis, mitkä palvelut ovat meille liperiläisille erityisesti tärkeitä ja missä tuotettuina. (Talousarvio 2013 kunnanjohtajan katsaus) Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Hyvä tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin kuntalaisille ja uusille päättäjillekin. Tämän ohjelman tarkoituksena on selkeyttää kunnan päätöksentekoa maapoliittisissa asioissa. Keskeisin muutos aiempaan ohjelmaan on maapolitiikkaa ohjaavien ohjelmien jakaminen kahteen osaan, jotka ovat: Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma, joka käsitellään valtuustokausittain sekä maankäytön toteuttamisohjelma, joka päivittyy vuosittaisen taloussuunnittelun yhteydessä. Maapoliittinen ohjelma hyväksytään kunnanvaltuuston päätöksellä ja maankäytön toteuttamissuunnitelma kunnanvaltuustossa vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä (tai sen sisällä).

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 128 Käytännön maankäytön toiminnoista vastaavat kunnanhallitus, tekninen lautakunta ja kunnan viranomaiset hallintosäännön mukaisesti. Kunnanhallituksen asettama maankäytön ohjausryhmä on keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen työryhmä, jonka kautta maankäyttöä koskevat keskeisimmät asiat kulkevat. Maankäytön ohjausryhmä toimii maakäyttöä koskevan päätöksenteon tukena ja kokoontuu määrämuotoisesti 4-5 kertaa vuodessa. Yhdyskuntasuunnittelija Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma tulee nyt kunnan luottamushenkilökäsittelyyn ensimmäisen kerran. Ohjelmaa on valmisteltu aiemmin maankäytön ohjausryhmässä. Esitän tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen hyväksymistä. Lopullinen maapoliittinen ohjelma asetetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kokousaineisto: Maapoliittinen ohjelma liitteineen (versio ) toimitetaan sähköisesti lautakunnan jäsenille. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. Päätettiin siirtää asian käsittely kokoukseen. Yhdyskuntasuunnittelija Esitän tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen hyväksymistä. Lopullinen maapoliittinen ohjelma asetetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntasuunnittelijan esityksen. khall - valt // maankäyttö Täytäntöönpano: Liitteet 1 Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma , liitteet 1-14

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pienryhmäkoti Penttilänpiha talo C muutos ja peruskorjaus - urakoitsijan valinta 506/ /2011 Tekla 129 Tekninen lautakunta on (118 ) hyväksynyt Liperin kirkonkylän pienryh mä ko din TALO C:n lopulliset toteutussuunnitelmat. Tekninen osasto on päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt ko ko naisurak ka tar jouk sia, käsittäen kohteen rakennustekniset, sähkötekniset ja LVIA-tekni set työt. Kilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmassa klo Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Tar jous pyyn nön mukainen valintaperuste on tarjouspyyntöehdot täyttävien tarjoa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 50 :n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan ra ken nushank kei den pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä, raken ta mi sen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta, kun ta lon ra kennus hank keen koko on alle 500 k-m²/ euroa (alv 0%). Kunnanvaltuusto on myöntänyt hakkeelle euron määrärahan vuodelle Liiteenä tarjousten avauspöytäkirja (jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut avaamispöytäkirjan mukaan halvimman tarjouksen tehneen Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n kanssa. tarjouksen jättäneet Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Liitteet 3 Pienryhmäkoti Penttilänpihan urakkatarjousten avaamispöytäkirja

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu rakennustekniset työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden osalta avaamispöytäkirjassa mainitun halvimman tarjouspyyntöehdot täyt tä vän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloitetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Savon Julkisivurakennus Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urakkasopimusneuvotteluissa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjoushinta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toiseksi halvimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. tekninen osasto Täytäntöönpano:

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 130 Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen teh neen Savon Julkisivurakennus Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ura koit si ja on ilmoittanut, ettei ole saanut laskenta-aikana lisälehti 1 -nimistä lasken ta-asia kir jaa. Urakoitsija ei ole myöskään sisällyttänyt tarjoukseensa vss-tilan il man vaih to lait tei ta, koska laskenta-asiakirjoissa ei ole mainintaa mihin urakkaan ko. laitteet kuuluvat. Urakoitsija on kirjallisesti ilmoittanut lisälehti 1 -nimi sen laskenta-asiakirjan sisältävien töiden sekä vss-tilan ilmanvaihtolaitteiden kus tan nuk sek si ,00 euroa, josta vss-tilan ilmanvaihtolaitteiden osuus on ,00 euroa. Urakkasopimusneuvottelussa todettiin, että jos hinnan muutos nostaa Savon Julki si vu ra ken nus Oy:n kokonaistarjoushinnan korkeammaksi kuin toiseksi hal vimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n tarjoushinta, käynnistää ti laaja urakkasopimusneuvottelut Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa halvimman tarjous hin nan selvittämiseksi. Savon Julkisivurakennus Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n välinen hintaero al kupe räi ses sä tarjouksessa oli euroa. Urakkasopimusneuvottelu Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa oli Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen rakennusteknisten töiden ura koit si jak si (pääurakoitsija) Lem min käi nen Talo Oy:n. Perustelut: Käytyjen urakkasopimusneuvottelujen jälkeen halvin tar jous pyyn töeh dot täyttävä tarjous. Asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu LVIA-työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen LVIA-teknisten töiden osalta avaamispöytäkirjassa mainitun halvimman tarjouspyyntöehdot täyt tä vän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloitetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen LVIA-teknisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Are Talotekniikka Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urakkasopimusneuvotteluissa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjoushinta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toiseksi halvimman tarjouksen tehneen Putkihanke Oy:n kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. tekninen osasto Täytäntöönpano:

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 131 Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen tehneen Are Talotekniikka Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä laskenta-asiakirjoissa. Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen LVIA urakoitsijaksi Are Taloteknikka Oy:n Asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu sähkötekniset työt 297/ /2012 Tekla Kunnanvaltuusto on (175 ) hyväksynyt Liperin uuden ter veys keskuk sen päivätyt luonnospiirustukset, rakennusselostuksen ja kus tannus ar vion. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on ryhdytty laatimaan lopullisia to teu tus suun ni tel mia, jotka valmistuvat ja tulevat valtuuston ko kouk seen käsiteltäväksi. Tavoitteellisen toteutusaikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus saada käyn tiin syksyllä Urakkakilpailu rakentamisen osalta joudutaan kil pai lut tamaan ns. EU-hankintana, koska kustannusarvio ylittää euroa, joka on ns. EU-hankinnan kynnysarvo. EU-hankinnassa hankinnan suorittamiselle on mää ri tel ty minimi vähimmäisaikarajat. Lisäksi urakkakilpailun ajallinen pituus riippuu siitä suoritetaanko hankinta ns. avoimena hankintana (40 pv) vai kak si vaihei se na rajoitettuna hankintana (30 pv + 35 pv, välissä päätöksenteko), jossa en sin pyydetään osallistumishakemuksia ja joiden joukosta sitten valitaan urakoit si jat, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Suunnittelun edetessä on myös esil le noussut tarve edesauttaa ajallisesti varsinaisen rakentamisen edellytyksiä suo rit ta mal la kesän aikana erillisenä urakkana maanrakennustyöt (sisääntulotiet ja pe rus maan massanvaihto). Liite Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Rakennuttajainsinööri Lautakunta päättää; 1. Suorittaa maanrakennustyöt erillisenä kansallisena hankintana avoimena hankin ta kil pai lu na. Kilpailutus ja urakoitsijan valinta suoritetaan ehdollisena, että valtuus to hyväksyy hankkeen, huhti- toukokuussa. 2. Rakennustekniset ja alistetut sähkö-sekä LVIA-työt suoritetaan ns. EU-han kinta na rajoitettuna urakkakilpailuna, jossa ensin pyydetään avoimena osal lis tu misha ke muk sia ja joiden joukosta valitaan enintään 10 urakoitsijaa/urakka, joilta pyy de tään lopulliset urakkatarjoukset. Osallistumiskilpailutus ja valinta suoritetaan huhti-toukokuussa ja urakkakilpailu va lit tu jen kesken kesän aikana ja urakoitsijoiden valinta ko kouk ses sa. 3. Lopulliseen urakkakilpailuun valituilta edellytetään liitteen 4 mukainen ta loudel li nen ja tekninen suorituskyky. Paremmuusjärjestys (10 valittua ura koit sijaa/urak ka muo to) määritellään samoin liitteessä 4 mainittujen perusteiden mukaan.

21 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Osa kalusteista ja talotekniikka hankinnoista ja kilpailuttamisesta suoritaan eril li se nä kunnan hankintana rakentamisen aikana to teu tus suun nit te lu ko kouk sissa rajatuilla urakkarajoilla. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. tekninen osasto Tekla Tekninen lautakunta on päätöksellään määrittänyt kriteerit terveys kes kuk sen urakkakilpailutukseen osallistuville urakoitsijoille. Päätöksen liitteenä olleessa "Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet" - liittessä on määritelty liikevaihdon vähimmäistaso kolmen viimeisimmän päät tyneen tilikauden keskiarvona seuraavasti: Rakennustekniset työt 15 miljoonaa euroa. LVIA-työt 3 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen on tullut ilmi, että liikevaihdon vä him mäista sot on määritelty yläkanttiin hankkeen urakkakohtaisiin kokonaiskustannuksiin näh den. Yläkanttiin määritelty liikevaihto karsii turhaan tarjoajien määrää, eikä näin ollen ole eduksi hankinnalle. Lautakunta päättää julkaista Hilmassa korjausilmoituksen, jossa liikevaihdon vähim mäis ta sot kolmen viimeisimmän päättyneen tilikauden keskiarvona mää ri tellään seuraavasti: Rakennustekniset työt 5 miljoonaa euroa. LVIA-työt 2 miljoonaa euroa Sähkötyöt 2 miljoonaa euroa Perustelut: 1. Korjaus lisää ehdot täyttävien tarjoajien määrää, joka on kilpailulle hyväksi. 2. Tässä vaiheessa tehty korjausilmoitus ei pidennä osallistumishakemusten jät tö ai kaa (30 vrk), koska osallistumishakemukset on määritelty jätettäväksi Korjausilmoitus ei sulje ketään edelliset ehdot täyttänyttä urakoitsijaa pois

22 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta kil pai lus ta. Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Osallistumishakemusten kilpailutus on julkaistu Hilmassa klo 9.31 ja si tä koskeva korjausilmoitus klo 8.11 lautakunnan päättämin kil pai lu tuskri tee rein. Ilmoituksen mukainen osallistumishakemusten jättöaika päättyy klo Ilmoituksen mukaan toisen vaiheen kilpailutukseen valitaan enintään 10 ura koitsi jaa urakkaa kohden (Rakennustekniset työt, LVIA-työt ja Sähkötyöt) Määräaikaan mennessä osallistumishalukkuutensa oli ilmoittanut tarjousten avaa mis pöy tä kir jas sa mainitut urakoitsijat. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja Rakennuttajainsinööri: 1. Valita rakennusteknisten töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaa mispöy tä kir jas sa mainitut kahdeksan urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä se kä teknisestä suorituskyvystä 2. Valita LVIA-töiden urakkakilpailuun kaikki tarjousten avaamispöytäkirjassa mai ni tut neljä urakoitsijaa. Perusteena riittävä selvitys tilaajavastuulain mu kai sista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista selvityksistä sekä teknisestä suo ritus ky vys tä. 3. Valita sähköteknisten töiden urakkakilpailuun Sähköliike Karelian Sähkö Oy:n, Sähkötoimisto Murtola Oy:n, Sähkö Saarelainen Oy:n, Lemminkäinen Ta lo tekniik ka Oy:n ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy:n. Perusteena riittävä selvitys ti laa javas tuu lain mukaisista ehdoista, taloudellisista ja rahoituksellisista sel vi tyk sis tä sekä teknisestä suorituskyvystä. 4. Hylätä sähköteknisten töiden urakkakilpailuun halukkuutensa ilmoittaneen Avot Sähkö Oy Arvosähkön perusteena puutteelliset ja riittämättömät selvitykset ta lou del li sis ta ja rahoituksellisista selvityksistä. Mm. tilinpäätöstiedot puuttuvat ko ko naan.

23 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Hylätä Keski-Karjalan Kiinteistövalvonnan, Caverion Suomi Oy:n au to maa tiourak kaan osallistumishakemukset sekä BLC-Turvan paloilmoitinjärjestelmän- turva jär jes tel män ym. teknisten järjestelmien osallistumishakemuksen. Perusteena tar jous pyyn nön vastaisuus, koska osallistumishakemuksia on pyydetty ai noastaan kolmesta urakkamuodosta, rakennustekniset työt, sähkötekniset työt ja LVIA-työt. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen. asianosaiset Täytäntöönpano: tekninen osasto Tekla Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Tekninen osasto on lähettänyt sähköpostilla urak ka kil pailuun valituille urakoitsijoille päivätyn tarjouspyynnön ja tarjouspyyntöön liit ty vät asiakirjat. Tarjoukset on pyydetty palauttamaan klo men nes sä. Kaikille urakoitsijoille on lähetetty lisäksi , ja lisätiedotteet, joilla on täydennetty tarjouspyyntöasiakirjoja. Täy den nykset ovat olleet mm. pieniä urakkalaskennan aikana ilmenneiden ristiriitaisuuksien täs men nyk siä, alkuperäisessä tarjouspyynnössä mukana olleiden puuttuneiden osa pii rus tus ten toimittamisia ja rakennustöiden aloittamisajankohdan mahdollista siir tä mis tä päivästä alkavaksi maanrakennusurakan mahdol li sen viivästymisen johdosta.lisäksi sähköurakoitsijoille on toimitettu li sä tie do te tarjouspyyntöön liittyen hoitajakutsujärjestelmän johdotusten tar kennuk ses ta. Määräaikaan mennessä tarjouksensa olivat jättäneet tarjousten avaa mis pöy täkir jas sa mainitut urakoitsijat. Tarjouspyynnön valintaperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyyntöehdot täyttävien tar joa jien keskuudessa halvin tarjoushinta. Hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaan kunnanhallitus päättää lopullisen aloi tus lu van myöntämisestä. Liite Tarjousten avaamispöytäkirja (jaetaan tarjousten jättöajasta ja tarjousten läpi käy mi ses tä johtuen kokouksessa)

24 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KH Rakennuttajainsinööri 1. Lautakunta päättää aloittaa urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut ter veyskes kuk sen sähköteknisten töiden osalta avaa mis pöy tä kir jas sa mainitun hal vimman tarjouspyyntöehdot täyttävän urakoitsijan kanssa. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. 1. Lautakunta hyväksyy rakennuttajainsinöörin esityksen mukaisesti, että aloi tetaan urakkasopimukseen tähtäävät neuvottelut terveyskeskuksen säh kö tek nisten töiden osalta halvimman tarjouspyyntöehdot täyttävän tarjouksen tehneen Säh kö toi mis to Murtola Oy:n kanssa. Mikäli urakkahinta nousee urak ka so pi musneu vot te luis sa korkeammaksi kuin toiseksi halvimman tarjouksen tehneen tarjous hin ta on, Liperin kunnalla on oikeus käydä urakakkasopimusneuvottelut toisek si halvimman tarjouksen tehneen Sähkö-Saarelainen Oy:n kanssa. Merkittiin tiedoksi, että ARE Talotekniikka Oy oli jättänyt kolme eri vaihtoehtoista tar jous ta tarjouspyyntöön nähden, Sähkötoimisto Murtola Oy yhden vaih to eh toisen tarjouksen ja Karelian Sähkö Oy yhden vaihtoehtoisen tarjouksen. Päätös on tehty varsinaisen tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen pohjalta. 2. Kunnanhallitukselle esitetään että tämä antaa hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan. kohta 1: tarjouksen jättäneet urakoitsijat kohta 2: khall // tekninen osasto Täytäntöönpano: tekninen osasto Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää hallintosäännön 46 :n kohdan 26 mukaisen töiden aloitusluvan.

25 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 132 tekninen osasto Täytäntöönpano: Tekninen osasto on käynyt urakkasopimusneuvottelut halvimman tarjouksen tehneen Sähkötoimisto Murtola Oy:n kanssa Sopimusneuvotteluissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä laskenta-asiakirjoissa. Tekninen lautakunta valitsee Liperin terveyskeskuksen sähköurakoitsijaksi Sähkötoimisto Murtola Oy:n asianosaiset Täytäntöönpano: Hankintaoikaisu ja valitusosoitus Markkinaoikeuteen

26 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 126, 127, 128 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan tekniselle lautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-

27 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ aatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Puh Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Hallintovalitus Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Pykälä Pykälä Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan

28 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisis ta hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella mark kina oi keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kyn nysar von. Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat I OIKAISUOHJE Pykälät 129, 130, 131, 132 Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankin talain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai sun voi tehdä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankinta yksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie doksi sinä päi vänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taan ottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtu neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän nimi - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hankintaoikaisun tekijälle voidaan toimit taa

Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet

Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Tekninen lautakunta 44 04.03.2014 Tekninen lautakunta 63 01.04.2014 Tekninen lautakunta 74 13.05.2014 Tekninen lautakunta 116 19.08.2014 Kunnanhallitus 169 25.08.2014 Tekninen lautakunta 132 09.09.2014

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu rakennustekniset työt. Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet

Terveyskeskuksen rakentaminen- urakkakilpailu rakennustekniset työt. Osallistumishakemusten ehdot ja valintaperusteet Tekninen lautakunta 44 04.03.2014 Tekninen lautakunta 63 01.04.2014 Tekninen lautakunta 74 13.05.2014 Tekninen lautakunta 115 19.08.2014 Kunnanhallitus 168 25.08.2014 Tekninen lautakunta 130 09.09.2014

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot