102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2: Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2:144. 103 Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELLYT ASIAT asia nro liite nro Kuntala Asia 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 99 Kokouksen työjärjestys 100 Poikkeamislupa Ari ja Lilja Järvinen 101 Poikkeamislupa Matti Iiramo 102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2: Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus Ympäristölupa Destia Oy 105 Ilmoitusasiat 106 Rakennuslupa Meltex Oy Plastics PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Päivi Malin

2 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2012 Rakennuslautakunta Sivu 123 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Päivi Malin Janne Hovila Henna Hellstén Veikko Järvinen puheenjohtaja Satu-Meri Salon varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maria Virtanen Matti Lerssi Marja-Leena Rajala ympäristösihteeri, esittelijä rakennustarkastaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä maaseutusihteeri ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Päivi Malin Matti Lerssi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Henna Hellstén Veikko Järvinen Aika ja paikka kunnanviraston teknisessä toimistossa Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti

3 Rakennuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Rak.ltk 97 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Rak.ltk 98 Ehdotus: Rakennuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Henna Hellsténin ja Veikko Järvisen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Rakennuslautakunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Rak.ltk 99 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maaseutusihteeri Marja-Leena Rajala oli kutsuttu kokoukseen tutustumaan rakennuslautakunnan toimintaan. Marja-Leena Rajala aloittaa vuoden 2013 alussa työnsä Kuhmoisten kunnan ympäristösihteerin virassa.

5 Rakennuslautakunta POIKKEAMISLUPA ARI JA LILJA JÄRVINEN Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, Rak.ltk 100 Ari ja Lilja Järvinen hakevat lupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tarkoitetuksi asunnoksi n. 1,0 ha:n määräalalla tilasta Terva-aho RN:o 5:140 Kuhmoisten kunnan Lästilän kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Päijänteen rannalla Haukkasalon saaren Leponiemessä. Alueelle laaditussa Päijänteen rantayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty loma-asuntoalueeksi RA. RA-aluetta määräalaan kuuluu n m², muu osa tilasta on M-aluetta. RA-alue on varattu lomaasuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella e=0,05. Rakennusoikeus on kuitenkin enintään 200 m². Tämän lisäksi saadaan rakentaa talousrakennuksia enintään 50 m². Päijänteen rantayleiskaavassa AO-alueella (asuinpientalovaltainen alue) uuden rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m² ja rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella e=0,05. Asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä. Rakennukselle, jota poikkeamishakemus koskee, on myönnetty lomaasunnon rakennuslupa (lupanumero 92/2012). Rakennuksen kerrosala on 142 m² ja rakennuksen etäisyys rannasta on 26 metriä. Hakemustaan hakijat perustelevat mm. sillä, että rakenteilla oleva loma-asunto halutaan muuttaa asuinrakennukseksi, sillä hakijat aikovat muuttaa sinne pysyvästi asumaan. Hakijoista toinen toimii Haukkasalon lossin kuljettajana. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (hakemuksen sivu 2), asemapiirros sekä ote rantayleiskaavasta erillisinä liitteinä. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle luvan myöntämistä. Hakemukseen suostuminen ei vaikeuta kaavan toteuttamista eikä alueiden käytön muutakaan järjestämistä.

6 Rakennuslautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Rakennuslautakunta POIKKEAMISLUPA MATTI IIRAMO Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, Rak.ltk 101 Matti Iiramo hakee lupaa loma-asunnon laajentamiseen 74 m 2 :llä tilalla Viitaniemi RN:o 31:21 Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä. Rakennuspaikka sijaitsee Vintturinniemessä Hahmajärven rannalla. Alueella on voimassa Sisäjärvien rantayleiskaava ja rakennuspaikka on kaavoitettu loma-asuntoalueeksi RA. Poikkeusta haetaan rakennuksen rantaetäisyyttä koskevasta määräyksestä. Kaavamääräys RA Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Kullekin alueen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen, erillisen saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m 2. Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m 2 suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle em. rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Rakennusten lukumäärä saa olla enintään viisi. Loma-asunnon laajennusosan etäisyys rannasta on 22,6 metriä (etäisyys esitetty asemapiirroksessa seinästä). Laajennusosan terassin etäisyys rannasta asemapiirroksesta mitattuna on n. 20 metriä. Rakennuspaikalla on suoritettu katselmus. Hakija on liittänyt hakemukseensa valokuvia rakennuspaikalta. Hakemuksen perustelut on esitetty kuviin liittyvin kuvatekstein. Hakemustaan hakija perustelee mm. seuraavasti: Paikalla on luonnon muovaama tasanne, johon rakennuksen etusivulle jää terassialue. Rannasta katsottuna terassia ei näy lainkaan, sillä se on maan tasossa.

8 Rakennuslautakunta Vanhan rakennuksen edessä on niemi, jonka kohdalla julkisivun etäisyys rannasta on yli 30 metriä. Ranta on puustoinen ja kun rakennuksen väritys on vielä tarkoitus tehdä tummaksi, rakennus jää järveltä katsottuna huomaamattomaksi. Olemme teettäneet paikallisista kivistä tukimuurin tulopihalle. Tärkeänä, varjeltuna osana on siirtolohkare, jonka päällä kasvaa monirunkoinen pihlaja. Se jouduttaisiin kaatamaan ja kivi räjäyttämään, mikäli uusi rakennus siirtyisi 25 m:n päähän rannasta. Hakemuksen johdosta ei ole tehty huomautusta. Hakemuksen perustelut (hakemuksen liite), asemapiirros, sekä ote rantayleiskaavasta erillisinä liitteinä. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle luvan myöntämistä hakemuksen mukaisesti. Hakemukseen suostuminen ei vaikeuta kaavan toteuttamista eikä alueiden käytön muutakaan järjestämistä. Hakija on esittänyt erityisen syyn poikkeamiseen, jota paikalla suoritettu katselmus myös tukee. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Rakennuslautakunta KESKENERÄINEN RAKENNUSTYÖ TILALLA POUKKUKALLIO RN:O 2:144 Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, Rak.ltk 102 Tilalle Poukkukallio RN:o 2:144 Kuhmoisten kunnan Anttulan kylässä on (päätöksen antopäivä) myönnetty rakennusluvat sekä loma-asunnon että rantasaunarakennuksen rakentamiseen. Rakennusluvat nro 88/2007 sekä 89/2007. Rakennuspaikka sijaitsee Päijänteen Sarvisalon saaressa. Pertti Lehto/Rakennusliike Pertti Lehto Oy hakee saapuneella hakemuksellaan (hakemusta pyydetty täydentämään ja täydennetty hakemus jätetty ) sekä loma-asunnon että rantasaunan lupien voimassaoloajan pidennystä kolmella vuodella työn loppuunsaattamista varten. Hakemuksessaan hakija ilmoittaa rakennustyöt aloitetuksi Molempien rakennusten runkotyöt ovat valmiit (hirsirunko, vesikatto+alushuopa, ikkunat ja ovet). Maankäyttö- ja rakennuslain 143 :n mukaan lupa on rauennut, jollei rakennustyötä ole saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Määräaika alkaa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Työn loppuunsaattamista varten määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Molemmat edellä mainitut lupapäätökset ovat rauenneet ja rakennustyöt ovat keskeneräiset. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta 1. Velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 170 :n nojalla saattamaan sekä rakennusluvan nro 88/2007 että 89/2007 mukaiset rakennustyöt loppuun mennessä. 2. Ennen rakennustöiden jatkamista tulee hakea hyväksyntä rakennustyön vastaavalle työnjohtajalle sekä luvan nro 88/2007 että 89/2007 mukaisille rakennustöille. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty ja loppukatselmuksessa tulee rakennusvalvontaviranomaiselle luovuttaa rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenveto. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Rakennuslautakunta KESKI-SUOMEN ENERGIATOIMISTON RAHOITUSHAKEMUS Valmistelija ja lisätiedot: ympäristösihteeri, Rak.ltk 103 Keski-Suomen Energiatoimisto on tarjonnut maakunnassa kuluttajien energianeuvontaa alkaen vuosina toteutetusta maakunnallisen energianeuvonnan Energiaviisas kuluttaja -pilottihankeesta, joka oli osa kansallista työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamaa kokonaisuutta. Pilottihanke oli menestyksekäs ja vuonna 2012 energianeuvonnan toteutetusta jatkettiin osana kansallista TEM:n rahoittamaa ja Motivan koordinoimaa kokonaisuutta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää maakuntaan pysyvä neuvontajärjestelmä. TEM on nimennyt joka maakuntaan maakuntakeskukset, joiden toimesta tai valtuutuksella maakunnallinen energianeuvonta organisoidaan aikavälillä TEM energianeuvonnan maakuntakeskukseksi nimeämä Jyväskylän kaupunki on valinnut neuvonnan toteuttajaksi Keski-Suomen Energiatoimiston, joka hakee neuvonnan rahoituksen TEM:stä. Energiatoimisto tekee vuosittain energianeuvonnan toimintasuunnitelman ja puitesuunnitelmaan neuvonnan kehittämisestä vuoteen Neuvonnan tavoitteena on tarjota maksutonta energianeuvontaa maakunnassa, hyödyntäen aiemmissa neuvontahankkeissa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja niitä edelleen kehittäen. Neuvontapisteenä toimii Keski-Suomen Energiatoimisto. Neuvonnan tavoitteena on ohjata kuluttajia keskeisissä päätöksissään tekemään valintoja joiden myötä uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus lisääntyvät valituilla painopistealueilla. Neuvonnan keskeiset aihealueet ovat energiatehokas rakentaminen, energiaremontit ja lämmitystavat sekä asumisen energiatehokkuus. Lisäksi tuetaan kuluttajia ja heihin vaikuttavia toimijoita mm. uusien uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvien energiamääräysten täyttämisessä ja elinkaaritehokkaassa rakentamisessa. Neuvontatoimien rinnalla jatketaan maakunnan pysyvän energianeuvontajärjestelmän rakentamista osana pitemmän tähtäimen suunnitelmaa. Tämä sisältää laajan maakunnallisen yhteistyöverkoston rakentamisen, mukaan lukien mm. kunnat, yhdistykset ja yritykset, jonka avulla pyritään varmistamaan että neuvonta tavoittaa kuluttajat. Osana maksutonta energianeuvontaa, energiatoimisto tarjoaa kunnille ja aihealueen ammattilaisille koulutusta uusista energiamääräyksistä ja

11 Rakennuslautakunta toimii kuntien lisäresurssina kuluttajien rakentamisen energiaohjauksessa ja remonttien/lämmitystapojen neuvonnassa, niin että uusien määräysten ja lainsäädännön haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin. TEM:n rahoitusosuus maakunnallisesta neuvonnasta on korkeintaan 50 % (esim. Keski-Suomen saama rahoitus vuonna 2012, joka 45 % neuvonnan budjetista). Loppu tarvittavasta rahoituksesta tulee kerätä paikallisesti, jolla osoitetaan, että myös maakuntien kunnat ovat sitoutuneita neuvonnan tarjoamiseen kansalaisilleen. Keski-Suomen liiton kunnanjohtajakokouksessa linjattiin, että jatkossa neuvonnan rahoituksen ja siten maakunnan energianeuvonnan jatkuvuuden varmistamiseksi paikallinen rahoitus kerätään suoraan kunnilta niiden väkilukujen mukaisesti, aikaisemmin käytettiin Keski-Suomen liiton maakunnan kehittämisrahaa. Neuvonnan kokonaisbudjetti vuodelle 2013 on ja Motivan rahoitusosuus täsmentyy 2013 alkuvuodesta. Keski-Suomen energiatoimisto esittää, että Kuhmoisten kunta osallistuu Keski-Suomen Energiatoimiston toteuttamaan maakunnallisen energianeuvonnan rahoittamiseen vuonna eurolla. Summa perustuu kunnanjohtajakokouksessa esillä olleeseen laskentakaavaan 0,18 /asukas. Samalla periaatteella pyritään turvaamaan energianeuvonta Keski- Suomessa ja jatkamaan vuoteen 2016 saakka. Ympäristösihteerin ehdotus: Koska esitetty neuvonta tukee kunnan pyrkimyksiä hiilineutraalit kunnat hankkeessa, on perusteltua osallistua maakunnan yhteiseen energianeuvontaan. Neuvonnan avulla kuntalaisilla on mahdollista saada puolueetonta ja henkilökohtaista neuvontaa energiakysymyksissä. Kunnan rahoitusosuus 450 euroa maksetaan ympäristönsuojelun budjetista. Tämä päätös on voimassa hankkeen loppuun vuoteen 2016 saakka, mikäli kuntaosuuteen ei tule merkittäviä muutoksia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPA DESTIA OY Valmistelija ja lisätiedot: ympäristösihteeri, Rak.ltk 104 Destia Oy hakee YSA:n 1 :n 1. momentin kohdan 7 e mukaista, toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa soran murskaukseen ja seulontaan siirrettävällä murskauslaitoksella, sekä YSL mom. 4 kohdan mukaista lupaa louheen tilapäiseen varastointiin. Toiminta sijoittuu tiloille Kopsanharju RN:o 3:147 ja Heinjoki RN:o 3:96 Anttulan kylään. Ympäristölupa esitellään kokouksessa. Ympäristösihteerin ehdotus: Rakennuslautakunta myöntää Destia Oy:lle ympäristöluvan. Ympäristölupa pöytäkirjan liitteenä nro 1. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Rakennuslautakunta ILMOITUSASIAT Rak.ltk Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus poikkeamispäätös Juha ja Armi Peltosen hakemus enintään 80 m²:n varastorakennuksen rakentamiseksi tilalle Kavelahti I RN:o 13:105 Kuhmoisten kunnan Harmoisten kylässä. Poikkeusta haetaan rantayleiskaavan M-alueelle rakentamiselle ja rakennusoikeuden ylitykselle 23 m²:llä. ELY-keskus on suostunut hakemukseen poikkeamispäätös Hilkka ja Kauko Ahon kuolinpesän hakemus 20 k-m²:n huvimajan rakentamiseksi tilalle Kolmiranta RN:o 1:45 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Poikkeusta haetaan huvimajan rakentamiseen rantayleiskaavan M-alueelle. ELY-keskus on suostunut hakemukseen tiedote ELY-keskus on antanut tiedotteen Keski-Suomen vähäliikenteisten päällystettyjen teiden kunnostamisesta sorateiksi. 2. Kuhmoisten kunnanhallitus poikkeamispäätös Tuula ja Markku Pelkosen hakemus vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Hanhenpesä RN:o 1:65 Kuhmoisten kunnan Valkialan kylässä. Kunnanhallitus on myöntänyt luvan poikkeamispäätös Antti Konkolan hakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Pajana RN:o 1:67 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Kunnanhallitus on myöntänyt luvan. 3. Keski-Suomen liitto ilmoitus Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ympäristöministeriön tekemästä Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen. Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Lupa nro KUHMOISTEN KUNTA PÄÄTÖS 129/2012 Rakennuslupa Yhteensä 3 sivua Päivämäärä Pykälä Sivu Rakennuslautakunta Rakennuspaikka Kylä Anttula Kortteli/rak.paikka 238 Tilan nimi ja RN:o Markanpesä 9:1 Ruokomäki 2:118 2 Hakija ja suunnittelijat Käytetty rakennusoikeus kerroala-m 2 Sallittu rakennusoikeus kerrosala-m 2 Purettava kerrosala-m 2 Hakijan nimi ja osoite Meltex Oy Plastics Kokonniementie Kuhmoinen Pääsuunnittelija Koulutus Kokemus, v Heikki Mäkelä RI 39 Rakennussuunnittelija Koulutus Kokemus, v Jouni Jokinen RI 38 3 Rakennus- Raaka-ainesiilojen (3 kpl)rakentaminen hanke tai Rakennuksen käyttötarkoitus ET-luokka Rakennettava kerrosala m 2 Palotekninen luokka toimenpide 36,0 Tilavuus m 3 Kerrosluku, kpl Asuntoja, kpl Kokonaisala m 2 Käytetty ja rakennettava kerrosala yht. m 2 4 Kaavallinen valmius ja rakentamisrajoitukset sekä hankitut lausunnot ,0 Alueella on asemakaava. Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu naapureille Liitteet 1. Lainhuutotodistus 2 kpl 2. Ote peruskartasta 3. Asemapiirros, pohjapiirros sekä julkisivupiirrokset 4. Selvitys rakennuspaikan perustus- ja pohjaolosuhteista 5. Selvitys rakennushankkeen pääsuunnittelijasta 6. Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta 6 Viranomainen Esittelijän 1. Myöntää asiakohdassa haetun luvan päätösehdotus 2. Määrää noudatettavaksi kohdan 7 ehtoja 3. Määrää suoritettavaksi kohdassa 8 määrätyt katselmukset, tarkastukset ja valvontatoimenpiteet Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen

15 KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta Hakija Päivämäärä Pykälä Sivu Meltex Oy Plastics LUPAEHDOT Luvansaaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen a) Ennen rakennustöiden aloittamista hakemaan hyväksyntä seuraaville: 1. Rakennustöiden vastaavalle työnjohtajalle b) Noudattamaan c) Ennen rakennustöiden aloittamista 1. Toimittamaan rakennusvalvontaan perustuspiirustuksen 8. KATSELMUKSET, TARKASTUKSET JA VALVONTATOIMENPITEET Luvansaaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen a) Rakennusvalvonnan tarpeesta johtuen 1. Huolehtimaan työmaalla rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta 2. Varmentamaan tarkastuksen suorittaminen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävällä merkinnällä b) Tilaamaan seuraavat katselmukset ja tarkastukset: 1. Loppukatselmus c) Esittämään loppukatselmuksessa seuraavat asiakirjat: d) Luovuttamaan loppukatselmuksessa seuraavat asiakirjat: 1. Tarkastusasiakirjan yhteenveto e) Aloittamaan rakennustyö viimeistään ja saattamaan rakennustyöt loppuun viimeistään Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen ja työtä varten on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstä (MRL 119 ). Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty

16 KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta Hakija Päivämäärä Pykälä Sivu Meltex Oy Plastics Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös 10 Allekirjoitus/ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaminen Matti Lerssi, rakennustarkastaja VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen Valitusaika Päätöksen antopäivä Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Fax Sähköposti: Valituskirjelmä 30 päivää Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan muutosta 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä 1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 2) todistus päätöksen antopäivästä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmät on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä

17 KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , 103, 105 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Rakennuslautakunta Toritie 34 A KUHMOINEN Käyntiosoite Toritie 34 B Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Telekopio: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika, päivää Hallintovalitus, pykälät 102, 106 Valitusaika, päivää 30 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika, päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika, päivää Hallintovalitus, pykälät 104 Valitusaika, päivää 30 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika, päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava luvan käsitelleelle ja päätöksen antaneelle viranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Rakennuslautakunta Toritie 34 A KUHMOINEN Käyntiosoite Toritie 34 B Pykälät 104 Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot