Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 27.04.2010 Edellinen päiväys:"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AcryliCon MSW Tunnuskoodi P Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lattian pinnoitus Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi TOL Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Kausalan Pinnoite Oy Yhteystiedot Katuosoite Teollisuustie 10 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Postinumero ja -toimipaikka KAUSALA Puhelin Telefax ( 05 ) Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot Stirling Lloyd - Disley Site Warehouse Unit B, Redhouse Lane Disley, Stockport Cheshire SK12 2NW UK Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytyskeskus, Stenberginkatu 11, HELSINKI 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai Aineosan nimi Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muu koodi Metakryylihappometyyliesteri 1,1` -(p-tolylimino)dipropan-2- ol Pitoisuus % < 2,5 % muut tiedot aineosasta F; R11 Xi; R37/38 R43 T; R Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Helposti syttyvää. Hengitettynä, nautittuna ja ihokosketuksessa terveydelle vaarallista. Herkistyminen mahdollista ihokosketuksessa. Heikosti vesistöjä saastuttava aine, WGK=1. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Likaantuneet tai saastuneet vaatteet vaihdettava heti. Asianomainen poistettava vaara-alueelta. 4.2 Hengitys Potilaan saatava raitista ilmaa. Hengitystiet pidettävä auki. Sivu 1

2 4.3 Iho Iho tai limakalvot pestävä huolellisesti vedellä ja tarvittaessa saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Luomirako avattuna huuhdottava silmää useita minuutteja. Otettava yhteys silmälääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava runsaasti vettä ja vietävä potilas sairaalaan. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Tämä turvallisuustiedote esitettävä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, sammutusjauhe, vesisumu, CO2 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suora vesiruiskutus 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tulipalossa voi syntyä hajoamistuotteita, terveydelle vaarallisia kaasuja, polymerisoituminen mahdollista. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Eristävät hengityssuojat, kemiallinen suojavaatetus, täyssuoja. 5.5 Muita ohjeita 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Syttymislähteet poistettava, tupakointi kielletty, riittämättömästi tuuletetuisssa tiloissa käytettävä hengityssuojaimia. Vältettävä silmä- ja ihikosketusta sekä sisään hengitystä. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin. Suuremmat vuotomäärät padottava. Ei saa päästää pinta- tai pohjaveteen eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet Estetään leviäminen ja kerätään talteen, jäljelle jäävä aine poistetaan imeyttämällä nestettä sitovaan aineeseen ( hiekka, sahanpuru, tms.) tai annettava hävitettäväksi ( kts.kohta 13.) 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käsitellään ilmastoidussa tilassa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Noudatettava etiketin ohjeita. Syttymislähteet poistettava. Tupakointi kielletty. VbF-luokka: kts.kohta Varastointi Säiliöt varastoitava tiukasti suojettuina ja viileässä ( max. 25 C ) ja hyvin tuuletetussa tilassa. Sytytyslähteen poistettava, tupakointi kielletty. Sähköstaattinen syttyminen estettävä. Ei saa päästää viemäriverkostoon. Ei saa varastoida palavien tai itsesyttyvien aineiden kanssa. Suojattava suoralta auringonpaisteelta ja korkeilta lämpötiloilta. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot Lyhytaikainen altistus 50 ppm, 210 mg/m3 ( ) Pitkäaikainen altistus 10 ppm, 42 mg / m3 ( ) Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Hengityssuojain A, väri ruskea Käsiensuojaus Sivu 2

3 Suojakäsineet EN Silmiensuojaus Sivukilvin varustetut tiiviit suojalasit Ihonsuojaus Suoja-asua ei normaalioloissa tarvita Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Juoksevaa, keskinkertainen viskositeetti, kirkas tai hieman samea, sinertäväksi värjätty, haju epämiellyttävä, vahvasti MMA:lle haiseva. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Neutraali Kiehumispiste/kiehumisalue C (DIN ) Leimahduspiste + 10 C (DIN ) ( 1061-M) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Itsesyttymislämpötila C Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 2.1 tilavuuspros. ( ilma 1 bar, 25 C ) Ylempi räjähdysraja 12.5 tilavuuspros. ( ilma 1 bar, 25 C) Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 38,7 mbar 20 C (DIN ) 71 mbar 30 C (DIN ) Suhteellinen tiheys 0,992 g/m3 20 C (DIN ) Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti n. 300 mpas 20 C (DIN ) Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot MMA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Lämpö, valo tai muu säteily; polymerisoitumisvaara Vältettävät materiaalit Peroksidit, asoyhdisteet, pelkistys-hapetusjärjestelmät, ammoniakki, persulfaatti; polymerisoituminen (paineenmuodostus, säilytysastian halkeaminen) 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamistuotteet, terveydelle vaaralliset kaasut, polymerisoituminen. Sivu 3

4 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 50 ( rotta, suunkautta: >5000 mg/kg (rat.) LC 50 ( rotta, hengitettynä; 4 tuntia): 29,8 mg/l (rat.) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ihoa ja limakalvoja ärsyttävää Silmissä: ärsyttävää 11.3 Herkistyminen Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Valmisteella ei ole tehty ympäristökokeita. Ei saa päästää pohjaveteen tai viemäriin M WGK 1: heikosti vesistöä saastuttava aine. Hajutaso metyylimetakryyliaalille: 5 ppm Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali 12.5 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote: ei saa hävittää yhdessä talousjätteen kanssa. Täytyy antaa voimassa olevien määräysten mukaiseen erikoiskäsittelyyn. Voidaan varastoida polymerisoituna yhdessä talousjäteen kanssa huomioiden tarvittavat tekniset määräykset ja jätteenkäsittelijän ja asianomaisten viranomaisten ohjeet. Puhdistamattomat pakkaukset: Hävitetään asianmukaisten määräysten mukaisesti. Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä ja puhdistettava, jonka jälkeen ne voidaan antaa uudelleenkäyttöön. Saastumattomat pakkausket voidaan antaa kierrätykseen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero A1 ryhmä III Rahtikirjan mukainen nimitys Harze Resin Solution Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka 3.2 (D): 3278 (F+GB): 3091 Sivu 4

5 Oikea tekninen nimi Harzlösung, ( enthält Methylmethacrylat) Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F Helposti syttyvä Xn Terveydelle vaarallista Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Metakryylihappometyyliesteri R-lausekkeet 11 Helposti syttyvä 37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet 3/7/9 Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina ja varastoitava viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa 16 Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. 36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- ja kasvonsuojainta Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset Raskausryhmä: C VbF-luokitus: A1 Vesiensuojeluluokka: WGK 1 lievästi vettä vaarantava 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista 16.2 Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset Tarkemmat käyttöohjeet tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa Lisätiedot Kausalan Pinnoite Oy Käytetyt tietolähteet 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 5

6 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AcryliCon M Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lattian pinnoitus Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi TOL Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Yhteystiedot Kausalan Pinnoite Oy Katuosoite Teollisuustie 10 Postinumero ja -toimipaikka KAUSALA Postilokero Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Telefax ( 05 ) Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot Stirling Lloyd - Disley Site Warehouse Unit B, Redhouse Lane Disley, Stockport Cheshire SK12 2NW UK Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytyskeskus, Stenberginkatu 11, HELSINKI 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai Aineosan nimi Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muu koodi Metakryylihappometyyliesteri 1,1` -(p-tolylimino)dipropan-2- ol Pitoisuus % < 2,5 % Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot muut tiedot aineosasta F; R11 Xi; R37/38 R43 T; R25 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Helposti syttyvää. Hengitettynä, nautittuna ja ihokosketuksessa terveydelle vaarallista. Herkistyminen mahdollista ihokosketuksessa. Heikosti vesistöjä saastuttava aine, WGK=1. Sivu 1

7 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Likaantuneet tai saastuneet vaatteet vaihdettava heti. Asianomainen poistettava vaara-alueelta. 4.2 Hengitys Potilaan saatava raitista ilmaa. Hengitystiet pidettävä auki. 4.3 Iho Iho tai limakalvot pestävä huolellisesti vedellä ja tarvittaessa saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Luomirako avattuna huuhdottava silmää useita minuutteja. Otettava yhteys silmälääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava runsaasti vettä ja vietävä potilas sairaalaan. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Tämä turvallisuustiedote esitettävä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, sammutusjauhe, vesisumu, CO2 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suora vesiruiskutus 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tulipalossa voi syntyä hajoamistuotteita, terveydelle vaarallisia kaasuja, polymerisoituminen mahdollista. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Eristävät hengityssuojat, kemiallinen suojavaatetus, täyssuoja. 5.5 Muita ohjeita 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Syttymislähteet poistettava, tupakointi kielletty, riittämättömästi tuuletetuisssa tiloissa käytettävä hengityssuojaimia. Vältettävä silmä- ja ihikosketusta sekä sisään hengitystä. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin. Suuremmat vuotomäärät padottava. Ei saa päästää pinta- tai pohjaveteen eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet Estetään leviäminen ja kerätään talteen, jäljelle jäävä aine poistetaan imeyttämällä nestettä sitovaan aineeseen ( hiekka, sahanpuru, tms.) tai annettava hävitettäväksi ( kts.kohta 13.) 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Käsitellään ilmastoidussa tilassa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Noudatettava etiketin ohjeita. Syttymislähteet poistettava. Tupakointi kielletty. VbF-luokka: kts.kohta Varastointi Säiliöt varastoitava tiukasti suojettuina ja viileässä ( max. 25 C ) ja hyvin tuuletetussa tilassa. Sytytyslähteen poistettava, tupakointi kielletty. Sähköstaattinen syttyminen estettävä. Ei saa päästää viemäriverkostoon. Ei saa varastoida palavien tai itsesyttyvien aineiden kanssa. Suojattava suoralta auringonpaisteelta ja korkeilta lämpötiloilta. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot Lyhytaikainen altistus 50 ppm, 210 mg/m3 ( ) Pitkäaikainen altistus 10 ppm, 42 mg / m3 ( ) Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Sivu 2

8 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Hengityssuojain A, väri ruskea Käsiensuojaus Suojakäsineet EN Silmiensuojaus Sivukilvin varustetut tiiviit suojalasit Ihonsuojaus Suoja-asua ei normaalioloissa tarvita Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Juoksevaa, keskinkertainen viskositeetti, kirkas tai hieman samea, sinertäväksi värjätty, haju epämiellyttävä, vahvasti MMA:lle haiseva. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Neutraali Kiehumispiste/kiehumisalue C (DIN ) Leimahduspiste + 10 C (DIN ) ( 1061-M) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Itsesyttymislämpötila C Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 2.1 tilavuuspros. ( ilma 1 bar, 25 C ) Ylempi räjähdysraja 12.5 tilavuuspros. ( ilma 1 bar, 25 C) Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 38,7 mbar 20 C (DIN ) 71 mbar 30 C (DIN ) Suhteellinen tiheys 1,00 g/m3 20 C (DIN ) Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti n. 70 mpas 20 C (DIN ) Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot MMA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Lämpö, valo tai muu säteilu; polymerisoitumisvaara Vältettävät materiaalit Peroksidit, asoyhdisteet, pelkistys-hapetusjärjestelmät, ammoniakki, persulfaatti; Sivu 3

9 polymerisoituminen (paineenmuodostus, säilytysastian halkeaminen) 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamistuotteet, terveydelle vaaralliset kaasut, polymerisoituminen. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 50 ( rotta, suunkautta: >5000 mg/kg (rat.) LC 50 ( rotta, hengitettynä; 4 tuntia): 29,8 mg/l (rat.) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Iholla. ihoa ja limakalvoja ärsyttävää Silmissä: ärsyttävää 11.3 Herkistyminen Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Valmisteella ei ole tehty ympäristökokeita. Ei saa päästää pohjaveteen tai viemäriin M heikosti vesistöä saastuttava aine Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali 12.5 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote: ei saa hävittää yhdessä talousjätteen kanssa. Täytyy antaa voimassa olevien määräysten mukaiseen erikoiskäsittelyyn. Voidaan varastoida polymerisoituna yhdessä talousjäteen kanssa huomioiden tarvittavat tekniset määräykset ja jätteenkäsittelijän ja asianomaisten viranomaisten ohjeet. Puhdistamattomat pakkaukset: Hävitetään asianmukaisten määräysten mukaisesti. Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä ja puhdistettava, jonka jälkeen ne voidaan antaa uudelleenkäyttöön. Saastumattomat pakkausket voidaan antaa kierrätykseen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero A1 ryhmä: III Rahtikirjan mukainen nimitys Harze Resin Solution Muita tietoja Sivu 4

10 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka 3.2 (D): 3278 (F+GB): Oikea tekninen nimi Harzlösung, ( enthält Methylmethacrylat) Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F Helposti syttyvä Xn Terveydelle vaarallista Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Metakryylihappometyyliesteri R-lausekkeet 11 Helposti syttyvä 37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet 3/7/9 Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina ja varastoitava viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa 16 Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. 36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- ja kasvonsuojainta Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset Raskausryhmä: C VbF-luokitus: A1 Vesiensuojeluluokka: WGK 1 lievästi vettä vaarantava 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista 16.2 Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset Tarkemmat käyttöohjeet tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa Lisätiedot Kausalan Pinnoite Oy Käytetyt tietolähteet 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 5

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot