Kokousaika kello 14:00-17:17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 28.04.2014 kello 14:00-17:17"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-17:17 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 86 Asemanseutu ja Siilinpää / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen 87 Vuorelan vesiepidemia / asian jatkokäsittely 5 88 Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan toimitilojen varustaminen terveys- ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön 89 Täyttölupa perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) toistaiseksi täytettävään tehtävään alkaen / Suininlahden koulu 90 Täyttölupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran tunnus 0035) / Siilinlahden koulu 91 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Vuorelan koulun keittiö 92 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijä-siivoojan tehtävä / Kuuslahden koulu 93 Täyttölupa alkaen / osa-aikainen siivoojan tehtävä / Siilinlahden koulu 94 Täyttölupa alkaen / siivoojan tehtävä / Kirjasto ja kansalaisopisto 95 Täyttölupa alkaen / Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävä Täyttölupa alkaen / vuodeosaston lähihoitajan tehtävä Täyttölupa alkaen / erikoistuvan lääkärin/yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevan lääkärin virka 98 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 99 Siilinjärven kunnan lausunto Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiasta Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen 101 Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista 102 Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Kolehmainen Jari jäsen Korhonen Tarja jäsen Mikkonen Marjaana jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Poistui kokouksesta kello 17:06 :n 102 käsittelyn aikana. Rekola Jukka jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo asiantuntija/kaavoituspäällikkö Läsnä :n 86 esittelyn ajan kello 14:02-14:46. Kainulainen Ari asiantuntija/tekninen johtaja Läsnä :n 87 esittelyn ajan kello 14:47-15:10. Kellokumpu Jukka asiantuntija/toimitilapäällikkö Läsnä :n 88 esittelyn ajan kello 15:12-15:29. Kemppainen Ilpo asiantuntija/rehtori Läsnä :n 89 esittelyn ajan kello 15:52-15:54. Simpanen Tiina asiantuntija/rehtori Läsnä :n 90 esittelyn ajan kello 15:58-16:00. Markkanen Pirkko asiantuntija/ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Läsnä :ien esittelyn ajan kello 16:01-16:08. Kantanen Kati asiantuntija/hoiva- ja vanhustyön johtaja Läsnä :n 95 esittelyn ajan kello 16:10-16:12. Korhonen Mikko asiantuntija/johtava lääkäri Läsnä :ien esittelyjen ajan kello 16:14-16:31. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Jetsu ja Jari Kolehmainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jouni Jetsu Jari Kolehmainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Asemanseutu ja Siilinpää / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen 692/ /2014 Kh 86 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Asemakaava Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 1135 (osa), 1142, 1302 (osa) ja 1402 sekä virkistys- ja katualueita. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1132, 1135 (osa) ja 1142 Asemanseudun asemakaava-alueella ja korttelit 1301, 1302 (osa) ja Siilinpään asemakaava-alueella sekä virkistys-, erityis-, maantie-, rautatie- ja katualueet. Kaavatunnus Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustan itäpuolella, rautatieaseman ja Siilinlahden pohjukan ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinjokeen, etelässä Siilinlahteen ja lännessä Asematiehen. Tarkempi aluerajaus on esitetty kaavaselostuksen kannessa. Kaavoitustilanne Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistamat Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavat, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Suunnittelualue sijoittuu vireillä olevan Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavan alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu osia useista eri aikoina valmistuneista voimassa olevista Asemanseudun, Siilinpään ja Viinamäen asemakaavoista. Rautatieaseman ympäristö, Nilsiäntien varren rakennuspaikat ja Siilinlahden rannan tuntumassa olevat virkistys-, koulu- ja omakotialueet ovat asemakaavoittamattomia. Kaavan keskeistä sisältöä Asemakaavalla määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle. Asemakaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen ja tutkitaan mahdollisuutta korvata vanhoja liikerakennuksia uusilla asuinkerrostaloilla. Asemakaavalla tutkitaan linja-autoaseman toimintojen mahdollista sijoittumista rautatieaseman läheisyyteen sekä tarkastetaan kaava-alueen liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus ja tehdään niihin tarvittavat muutokset. Asemakaavalla kehitetään virkistys- ja urheilualueita ja parannetaan

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ kesäteatterin toimintamahdollisuuksia. Kaavatyössä selvitetään luontoarvot sekä rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja osoitetaan niille kaavassa tarvittavat suojelumääräykset. Jatkokäsittely Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Liiteaineisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavakartta merkintöineen (pienennös) ja kaavaselostus. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot kaavaluonnoksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen. Liitteet Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kaavaselostus Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kaavakartta merkintöineen (pienennös)

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vuorelan vesiepidemia / asian jatkokäsittely 632/ /2014 Kh 87 Kunnanhallitus Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh ja talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Vuorelan vesiepidemian aiheuttaman veden saastumisen syyksi varmistui putkirikko. Vesijohdon runkolinjassa sattuneen runkolinjan putkirikkoontu misessa ta pahtui verkostoveden ja Toivalan ylävesisäiliön saastumi nen. Tapah tu ma ketju lähti liikkeelle Vuorelan terveysasemalle saapuneista yh teydenotoista Terveydensuojeluviranomainen määräsi Vuorelan alueelle talousveden keit to kehotuk sen ja se päättyi Kunnan vesihuolto lai tos aloitti varavedenjakelun Vuorelan koulun pihassa ja välittömästi ve sijoh tover kos ton huuh telun. Ver koston klooraus aloitettiin veden saastumisepäilyn vahvistuttua. Vuorelassa sattunutta vesiepidemia ei aiheutunut kunnan vaan sähkö- ja tie toverk ko jen ura kointiin erikoistuneen yrityksen (hankkeen pääurakoitsijan) ali urakoit sijan toi menpiteistä. Pääurakoitsija oli hakenut asianmukaisen kaivulu van VT9:n ali tuk seen. Kunnan työntekijä ilmoitti suuntaa antavan korkeustiedon vesijohdon kor keus asemasta. Tästä huolimatta työtä tehdessään aliurakoitsija rikkoi run ko ve si joh don. Pää- ja aliurakoitsija ovat hyväksyneet ta pahtu mien syn ty mekanismin neuvottelussa Vakuutusyhtiön (IF, sähköpostiviesti ) kanta korvauksiin on, että yritysten vaatimusten osalta kunta ei Vesihuoltolain 27 :n perusteella ole vastuussa näille aiheutuneista esinevahingoista. Näin ollen näitä ei vastuu vakuutuk sesta kaan voida korvata. Yrityksille mahdollisesti aiheutuneiden ta loudellisten va hinko jen osalta vakuutusehdon perusteella julkisyh tei sön vas tuu va kuu tuk ses ta korvataan vain julkista valtaa käytettäessä ai heu tuneet ta lou del li set vahin got. Tässä ei ole kyse julkisen vallan käyttämi ses tä aiheutunut vahinko, joten mahdol liset yritysten varallisuusvahingot ei vät kuulu julkisyhteisön vakuutuksen korvaus piiriin. Lisäksi ehdon 313 pe rus teella vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka ai heutuu sähkön, kaasun, lämmön tai veden toi mi tuk sen tai jakelun keskey tymi sestä. kunnalle vahingon seurauksena aiheutuneet omat kustannukset ym. ei vät myös kään ole vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvia. Kyse on kunnalle it sel leen ai heu tu nees ta vahingosta. Lisäksi yllä mainitun ehdon 313 perus teella vakuutus turva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu sähkön, kaasun, lämmön tai veden toi mi tuk sen tai jakelun keskeytymisestä. vain yksityisille aiheutuneet vahingot ovat kunnan vastuuvakuutuksesta korvattavissa. Kuntaan on saapunut mennessä korvausvaatimuksia seu raavasti: neljän yksityishenkilön vaatimukset yhteensä 1.750,44 kahden yrityksen vaatimukset yhteensä ,00

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Siilinjärven kunta on tehnyt keittokehotusalueen asiakkaille mennessä hyvityksiä vesilaskuun teknisen lautakunnan päätöksen (Tekltk ) mukaisesti yhteensä 6457,07. Lisäksi Siilinjärven kunnalle on aiheutunut put ki ri kon korjaustöistä, laboratoriotutkimuksista ja koko vesiepidemian hoidosta yh teen sä ,51 euron kustannukset. Tästä summasta puuttuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden normaalit palkkakustannukset. Kaikki vesiepidemiasta syntyneet kustannukset yhteensä ovat ,02 euroa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus toteaa esitetyt vesiepidemiasta aiheutuneet korvausvaatimukset pe rus tel luik si. Kunnanhallitus päättää esittää pää- ja aliurakoitsijalle yhteensä euron suuruisen korvausvaatimuksen, koska Vuorelan vesiepidemia heinä kuus sa 2012 on aiheutunut heidän toimenpiteistään. Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Tekninen johtaja on pyytänyt useaan kertaan vahingonaiheuttajilta vastinetta kun nan hal li tuk sen päättämään korvausvaatimukseen. Vastine on saapunut (liite). Vastineen mukaan pääurakoitsija katsoo, että "ei ole olemassa mi tään vahingonkorvauslain, muun lainsäädännön tai oikeuskäytännön mukaista pe rus tet ta, joka loisi heille vahingonkorvausvastuun. Vastineen mukaan pää urakoit si ja ei ole vastuussa Siilinjärven vahingonkorvausvaatimuksen tarkoittamista va hin gois ta." Aliurakoitsijan vakuutusyhtiö on ottanut asiaan myös kielteisen kannan ja heiltä on tullut uusi asian tiedustelupyyntö sähköpostitse Kuntaliiton lakimies on sähköpostillaan kehottanut Siilinjärven kuntaa käyn nis tä mään oikeusprosessin: "kunnalle tapahtuman johdosta koitunut vahinko on sen verran suuri, että teidän ei kannata mielestäni suoraan hyväksyä vas tapuo len kategorista kieltäytymistä vastuunsa hyväksymisestä." Tekninen johtaja esittää kunnanhallitukselle, että asian loppuunsaattamiseksi ote taan asian hoidon avuk si lakimies (alustava keskustelu lakimiehen kanssa on käy ty ja suos tu mus asiaan saatu sekä edellytyksenä kun nan hal li tuksen päätös asiasta) ja käyn nis te tään asiassa oikeusprosessi. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että korvausvaatimuksen jatkokäsittelyyn otetaan avuksi la ki mies (palkkio maksetaan kunnan vahinkorahastosta) ja lisäksi kunnanhallitus päättää oikeusprosessin käynnistämisestä tarvittaessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Ari Kainulainen.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan toimitilojen varustaminen terveys- ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön 430/ /2014 Kh 88 Valmistelija/lisätiedot: sivistyspalveluiden talouspäällikkö Pekka Kauhanen, puh , toi mi ti la pääl likkö Jukka Kellokumpu, puh Kunnanhallitus on hyväksynyt Huoltoliitto ry:n tarjouksen Siilinjärven kunnan käyt töön vuokrattavista toimitiloista Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Vuorelassa (Kh ). Kunnanjohtaja on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan eteläpuoleisen rantasiiven poh ja kerroksen vuokrasopimuksen mukaiset tilat käsittävät lääkärien vas taan ot to toi min nan /ter veys ase man 384 m2, hammashuollon 180 m2 ja varhaiskasvatuksen 646,5 m2, yhteensä 1210,5 m2. Vuokrasopimus sisältää lämmön sekä täysin pe ruskorja tun ja -varustetun tilan. Vuokrasuhteen kesto on 10 vuotta. Vuokra-aika alkaa Keskittämällä kunnan palvelutoimintoja samaan toimipisteeseen saa daan hyötyjä ja selkeyttä kuntalaisten asioimisessa ja toimitilojen joustavassa käy tös sä. Vuokrasopimuksen mukaisten toimitilojen käyttöönotto edellyttää toiminnan kannal ta välttämättömiä lisähankintoja ja -töitä, joiden kustannuksista kunta itse vastaa. Kuntoutumiskeskuksen tilojen muutostyöt ja kalustaminen on valmisteltu kun nan toimitilapäällikön johdolla. Kustannusarvio loppusumma on (alv 0 %). Palvelualueet ovat käsitelleet ja hyväksyneet kustannusarviot. Sosiaalija terveyslautakunnan osuus kustannuksista on Summaan sisältyy atk-kustannuksia (soteltk , 19). Sivistyslautakunnan osuus on (sivltk , 34). Näiden lisäksi kustannuksia kohdistuu ruoka- ja puh taus pal ve luil le yhteensä Palvelu- ja tulosalueet eivät ole varautuneet kuluvan vuoden talousarviossa Kunnon pai kan toimitilojen kustannuksiin. Palvelu- ja tulosalueet esittävät yhteensä euron ylitysoikeutta/lisämäärärahan osoittamista Kunnonpaikan toi mi ti lojen välttämättömiin lisähankintoihin ja -töihin. Vuoden 2014 talousarvion nettoinvestoinnit ovat noin 9,88 milj. euroa. Net to inves toin te ja vähentävät talousarvioon sisältymättömänä Hamulan kou lu hank keeseen kohdistuva euron alitus. Nettoinvestointeja vähentävät lisäksi mahdol li nen Hamulan kouluun kohdistuva lisäavustus, johon on odotettavissa pää tös ke sä kuus sa Lisäavustuksen suuruus on enimmillään 1,5 milj. euroa (25 % hy väk syt tä vis tä kustanuksista). Edellä mainitut asiat huomioon ottaen investointimäärärahojen nettomääräinen ali tus on yhteensä noin 1,44 milj. euroa ja ilman Hamulan koulun uu dis ra ken nuksen li sä avus tus ta ylitys on noin Kunnonpaikan uusien toimitilojen käyttöönotto mahdollistaa nykyisten ham mashoi to lan tilojen myynnin. Hinta-arvio tiloille on n Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: myönteinen, strategian mukainen

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ ehdotus Kunnanhallitus päättää osoittaa Kunnonpaikan toimitilojen varustamiseen euroa vuoden 2014 investointibudjetissa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Jukka Kellokumpu. Liite Kustannusarvio Kuntoutumiskeskukselle valmistuvien esiopetustilojen kalustamisesta

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) toistaiseksi täytettävään tehtävään alkaen / Suininlahden koulu Kh 89 Valmistelija/lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh Perusopetuslain 37 :n ja lukiolain 30 :n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee ol la opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tun tiopet ta jia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Sivistyspalvelut esittää perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) tehtävän perus ta mis ta alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Suininlahden koulu ja ope tet ta vat aineet ovat uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja op pilaan oh jaus. Tehtävää on hoidettu useiden vuosien ajan vuosittain valitun, määräaikaisen tunti opet ta jan voimin. Kyseisten aineiden tuntiopettajalle riittää tunteja ja hänelle on vält tä mä tön tä tarvetta myös tulevina vuosina. Suininlahden koulun rehtori esittää tois tai sek si voimassa olevan perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) teh tävän perustamista alkaen. OVTES:n mukaan viran hinnoittelutunnus on , opetusvelvollisuus on us kon nos sa elämänkatsomustiedossa ja yhteiskuntaopissa 23 tuntia sekä op pilaan oh jauk ses sa ja liikunnassa 24 tuntia. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaan aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 1) ylemmän korkeakoulututkinnon 2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineen opet ta jan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aine opin not; sekä 3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pe da go gi set opinnot Perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) tehtävän kustannuksiin on varattu tar vit ta va määräraha talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävään perusopetuksen tuntiopettajan (päätoiminen) teh tä vään Suininlahden kouluun alkaen. Opetettavat aineet ovat uskonto, elä män kat so mus tie to, yhteiskuntaoppi ja oppilaanohjaus. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Ilpo Kemppainen.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran tunnus 0035) / Siilinlahden koulu Kh 90 Valmistelija/lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, Perusopetuslain 37 :n ja lukiolain 30 :n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Sivistyspalvelut hakee täyttölupaa perusopetuksen luokanopettajan virkaan (viran tunnus 0035) alkaen. Viran sijoituspaikka on Siilinlahden koulu. Viranhaltija on sanoutunut irti virastaan alkaen. OVTES:n mukaan viran hinnoittelutunnus on , opetusvelvollisuus on 24 tuntia. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaan luokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut: 1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot; 2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot Viran kustannuksiin on varattu tarvittava määräraha tämän vuoden talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus myöntää täyttöluvan alkaen perusopetuksen luokanopettajan virkaan (viran tunnus 0035). Viran sijoituspaikka on Siilinlahden koulu. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tiina Simpanen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Vuorelan koulun keittiö Kh 91 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Vuorelan koulun valmistuskeittiöllä vapautuu vakituinen kokoaikainen (38,25 h/vk) ravitsemistyöntekijän työssopimussuhteinen tehtävä, kun nykyinen teh tä vää hoitava henkilö jää eläk keel le alkaen. Tehtävässä nou da tetaan yleistyöaikaa. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme vas taa maan ruokapalvelujen toimivuudesta nykyisessä laajuudessa ja syksyllä 2014 ate ria mää rien lisääntyessä Kunnonpaikan toimitilojen aloittaessa toi min tansa. Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palk ka varaus sisältyy jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Vuorelan koulun keittiön kokoaikaisen ra vitse mis työn te ki jän työsopimussuhteisen tehtävän täyttämiseen alkaen tois tai sek si. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijä-siivoojan tehtävä / Kuuslahden koulu Kh 92 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Kuuslahden koululla vapautuu vakituinen kokoaikainen ra vit se mis työn te ki jä-siivoo jan tehtävä, kun nykyinen tehtävää hoitava henkilö jää eläkkeelle alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 t / vk, josta 50 % on siivousta ja 50 % ruo ka pal ve lu ja. Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme vastaa maan ruoka- ja puhtauspalvelujen toimivuudesta nykyisessä laajuudessa. Ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimen täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palkka va raus sisältyy jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kuuslahden koulun kokoaikaisen ra vit se mistyön te ki jä-sii voo jan työsopimussuhteisen tehtävän täyttämiseen alkaen toistaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / osa-aikainen siivoojan tehtävä / Siilinlahden koulu Kh 93 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Siilinlahden koululla avautuu osa-aikainen (50 % kokoaikaisesta työajasta, eli 19,13 h/vk) siivoojan tehtävä, kun nykyinen tehtävän hoitaja jää osa-ai ka eläkkeel le alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa. Osa-aikaisen siivoojan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme huo leh ti maan riittävästä hygieniatasosta ja kiinteistön kunnosta. Osa-aikaisen siivoojan tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja sillä tarvittavat palk ka ra hat sisältyvät jo tehtyyn talousarvioon. Osa-aikaisen siivoojan tehtävä täytetään määräaikaisena saakka. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan Siilinlahden koulun osa-ai kaisen siivoojan työsopimussuhteiselle tehtävälle saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / siivoojan tehtävä / Kirjasto ja kansalaisopisto Kh 94 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Kirjastolla avautuu kokoaikainen siivoojan toimi, kun nykyinen tehtävänhoitaja jää eläk keel le alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 t/vk. Ti lo jen mitoituksen myötä kirjaston siivoojan tehtävään yhdistetään myös kan salais opis ton tilojen siivous, mikä aiheuttaa määräaikaisen kansalaisopiston tilojen sii voo jan (19,13 t/vk) tehtävän päättymisen ja palkkakulujen sääs tymi sen. Siivoojan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme huolehtimaan riit tä väs tä hygieniatasosta ja kiinteistön kunnosta. Siivoojan tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja sillä tarvittavat palkkarahat si säl ty vät jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kirjaston/kansalaisopiston kokoaikaisen siivoo jan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen toistaiseksi. _ Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävä Kh 95 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Kaaripolun palvelukodista on vapautumassa vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta lähihoitajan tehtävä (nro 3123) alkaen. Hoiva- ja vanhuspalvelut hakee täyttölupaa edellä mainitulle Kaaripolun palvelukodin toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle. Työtehtävinä ovat muistisairaiden tehostetun palveluasumisen lähihoitajan tehtävät. Tehtäviin kuuluu perustason auttamis- ja hoitotehtävät; asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen palvelun toteuttaminen sekä kokonaisvaltainen asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Työ on kolmivuorotyötä. Vanhusten ympärivuorokautisessa hoitoyksiköissä riittävä henkilöstöresurssi on edellytys turvallisen ja hyvän hoidon toteuttamiselle. Kaaripolun palvelukodilla on asukaspaikkoja 30, joista 25 on pitkäaikaishoidon ja 5 lyhytaikaishoidon käytössä. Toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevien iäkkäiden henkilöiden toimintakyky on alentunut siten, että he tarvitsevat huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta. Tällöin laki edellyttää, että toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen: asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja palvelujen tarve määrittävät mitoituksen tason. Kaaripolun palvelukodin henkilöstömitoitus on 0,58. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus edellyttää pitkäaikaishoidossa olevan henkilöstömitoituksen 0,60 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Tehtävä on välttämätön täyttää asumispalveluiden henkilöstömitoituksen ja työtilanteen vuoksi. Mikäli tehtävää ei täytetä, niin lain, kuten terveydenhuolto-, sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulain, velvoitteita ei voida toteuttaa, koska osaavaa henkilöstöä ei riitä turvaamaan laadukkaita palveluita iäkkäille henkilöille. Erityisesti muistisairaiden palvelukodissa riittävän hyvää hoitoa ja asukkaiden turvallisuutta ei pystytä toteuttamaan. Lisäksi täyttämättä jättämisestä seuraisi, ettei henkilöstömitoitus täytä lakia ja laatusuositusta. Täyttölupahakemus on käsitelty sote-johtotiimissä Sote-johtotiimissä on puollettu täyttöluvan myöntämistä. Tehtävään ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Soten alueella ei ole sisäisesti siirrettävissä henkilöä lähihoitajan tehtävään tässä vaiheessa. Arvioinnissa on huomioitu hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon selvitys. Talousarviossa on varattu määräraha kyseisen tehtävän palkkakustannuksiin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan hoiva- ja vanhuspalveluiden Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävään alkaen toistaiseksi.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ _ Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Kati Kantanen.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / vuodeosaston lähihoitajan tehtävä Kh 96 Valmistelija/lisätiedot: vs. johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Vuodeosastolla on vapautumassa irtisanoutumisen johdosta lähihoitajan tehtävä alkaen. Terveyspalvelut hakee täyttölupaa edellä mainitulle vuodeosaston toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle. Työtehtävinä ovat vuodeosaston lähihoitajan tehtävät. Tehtäviin kuuluu perushoito, potilaiden seuranta ja arviointi, kuntouttaminen, raportointi ja kirjaaminen, asiakaspalvelu ja ohjaaminen, potilasturvallisuudesta huolehtiminen, lääkehoito, tilaus- ja huoltotyöt, töiden suunnittelu tiimissä sekä perehdytys ja ohjaus. Vuodeosaston lähihoitajan tehtävän täyttäminen on välttämätön, jotta vuodeosasto pystyy vastaamaan terveyskeskussairaalahoidon tarpeeseen, huolehtimaan erikoissairaanhoidon käytön minimoinnista ja antamaan laadukasta hoitoa potilaille. Riittävä lähihoitajamiehitys varmistaa henkilöstön riittämisen kolmeen vuoroon ja ympäri vuorokauden. Se puolestaan parantaa työvoiman pysyvyyttä ja sijaisten saantia (yksikön vetovoimaisuus). Hoitajamiehityksen pienentäminen on riski myös paloturvallisuuden kannalta. Mikäli lähihoitajan tehtävää ei täytetä, vuodeosaston henkilöstömiehitys laskee, joka vaikuttaa hoidon tasoon ja potilasturvallisuuteen. Lisäksi täyttämättä jättäminen heikentää vuodeosaston mahdollisuutta vastaanottaa potilaita, sillä henkilöstövajaus hidastaa potilaiden kuntoutusta ja potilasvaihtoa. Täyttölupahakemus on käsitelty sote-johtotiimissä Sote-johtotiimissä on puollettu täyttöluvan myöntämistä. Tehtävään ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Soten alueella ei ole sisäisesti siirrettävissä henkilöä lähihoitajan tehtävään tässä vaiheessa. Arvioinnissa on huomioitu hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon selvitys. Talousarviossa on varattu määräraha kyseisen tehtävän palkkakustannuksiin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan terveyspalveluiden vuodeosaston lähihoitajan tehtävään alkaen toistaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Mikko Korhonen.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / erikoistuvan lääkärin/yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevan lääkärin virka Kh 97 Valmistelija/lisätiedot: vs. johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Terveyspalveluissa on lääkärin koulutusvirka (virkanro 0337) olemassa, mutta sille ei ole varattu budjetissa määrärahoja. Ko. vakanssin käyttö nähdään kuitenkin taloudellisessa mielessä perusteluksi täyt tää. Ratkaisu helpottaa talouden hallintaa ja antaa liikkumavaraa lääkäreiden si jais jär jes te lyi hin. Käytännössä vakanssia hoitaisi erikoistuva/yleislääketieteen koulutusvirassa oleva lääkäri, jolloin vakanssille saataisiin Evo-rahoitusta kokonaisuudessaan 1035 e/kk, josta osa ohjautuu myös kunnalle. Tämän lisäksi ko. vakanssilla hoidettaisiin Siilinhelmen lääkäripalvelut, josta mak set ta va korvaus tällä hetkellä on esim. maaliskuussa noin 6000 e/kk. Kyseinen ratkaisu mahdollistaa sijaismäärärahojen leikkauksen vastaten reilua ½ hen ki lö työ vuot ta vuositasolla, koska koko työaikaa ei tarvitse laskea käy tet tä väksi Siilinhelmeen. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen aikana kyseinen virka oli ja 75 % siitä korvasi vakinaisten lääkärien poissaoloja. Ratkaisu edellyttää Attendon sopimuksen irtisanomista, jossa irtisanomisaika on ½ vuotta. Ko. vakanssin täyttöä anotaan alkaen toistaiseksi, vaihtuvilla eri kois tu jil la. Alkuvaihe rahoitetaan täyttämättömien vakanssien pohjalta. Sote-johtotiimi puolsi vakanssin täyttöä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan alkaen toistaiseksi täytettävälle lää kä rin koulutusviralle (virkanro 0337). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Mikko Korhonen.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 661/ /2014 Kh 98 Valmistelija/lisätiedot: vs. maankäyttöinsinööri Juha Elomaa, puh Maanmittauslaitos pyytää lausuntoa Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Maanmittauslaitoksen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Maanmittauslaitoksen organisaatiota on uudistettu vuoden 2014 alusta toiminnan tehostamiseksi. Tehostaminen tarkoittaa myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella lukuun ottamatta Ahvenanmaan palvelupistettä, josta säädetään lailla. Maanmittauslaitoksen toimintayksiköillä ei ole alueellisesti rajattuja toimialueita vaan kaikilla on vuoden 2014 alusta valtakunnallinen toimivalta. Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin kuuluvien 35 palvelupisteen palveluajat on pyrittävä järjestämään palvelutarpeen ja paikallisen palvelukyvyn mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Maanmittauslaitoksen asiakkaiden tarvetta henkilökohtaiseen paikan päällä tapahtuvaan asiointiin maanmittauslaitoksen toimipisteissä on merkittävästi vähentynyt. Asiakasmääriä ja niiden kehitystä on seurattu useiden vuosien ajan. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 asiakaskäyntien määrä per päivä on laskenut 47 %. Asiointitarpeen vähentyessä on samalla parannettu muiden palvelukanavien kautta annettavaa palvelua. Verkkopalvelua on kehitetty ja verkossa asiointiin on panostettu. Maanmittauslaitoksen aineistoja kuten maastotietoaineistoja on voitu luovuttaa sähköisesti massaluovutuksena maksutta lukien. Muun muassa kiinteistökauppa tai muu luovutus on lukien ollut mahdollista tehdä myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä järjestelmässä kiinteistökaupan verkkopalvelussa, jolloin lainhuudatus ja sitä seuraava määräalan lohkominen tulevat ilman eri hakemusta vireille. Asioita voidaan hoitaa keskitetyn puhelinpalvelun avulla. Postin kautta tapahtuva asiointi on edelleen mahdollista. Myös käyntiasiointi säilytetään edelleen Maanmittauslaitoksen palvelukanavana siten, että palvelua on saatavissa vähintään kolme kertaa viikossa. Palvelupisteiden sijainti ja lukumäärä eivät muutu. Maanmittauslaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen on muodostanut Maanmittauslaitoksesta lukien yksiportaisen viranomaisen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Alueisiin perustuvasta toimintatavasta on siirrytty toimintojen ryhmittelyn mukaisiin valtakunnallisiin toimintatapoihin.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Palvelupisteet on suunniteltu jaettavaksi kahteen ryhmään: isot laajan asiakasmäärän omaavat palvelupisteet ja sitten muut palvelupisteet. Isot asiakaspalvelupisteet ovat avoinna kaikkina arkipäivinä kello 9:00-16:15. Asiakirjoja ja kirjaamishakemuksia otetaan vastaan kuitenkin kaikkina arkipäivinä kello 8:00-16:15, siis myös kello 8:00-9:00 välisenä aikana. Kuopio kuuluu näiden isojen palvelupisteiden joukkoon. Suunnitellut muutokset eivät siten tule käytännössä vaikuttamaan asiointimahdollisuuksiin nykyiseen nähden. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnalla ei ole huomauttamista asian suhteen.

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiasta / /2014 Kh 99 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki SImonen, puh ja maaseutujohtaja Juha Nykänen, puh Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toteuttaa Kuopion seudulla ja Koillis-Savossa Leader-rahoitukseen perustuvaa maaseutualueiden kehittämistoimintaa. Toiminta-alueella asui vuoden 2013 alussa henkilöä. Tähän saakka Siilinjärvi on ollut mukana vain maaseutualueensa osalta, mutta jatkossa Kalakukko ry:n rahoitus on mahdollista koko kunnan alueella. Siilinjärven osuus koko toiminta-alueen väestöstä ja myös ohjelman kuntarahoitusosuudesta on noin 37 %. Ohjelmakauden koko rahoituskehys on noin 7,56 M, josta Siilinjärven kunnan osuus on eli vuotta kohden. Kehittämisyhdistys on nyt laatimassa itselleen uutta strategia, ja pyytää kunnalta lausuntoa sen luonnoksesta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Hanke tukee elinkeinotoiminnan ja palvelujen kehittämistä. ehdotus Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Siilinjärven kunta pitää suuressa arvossa Kalakukko ry:n työtä maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittäjänä. Yhdistyksen toiminta-alue on maantieteellisestikin laaja, ja se sisältää erilaisia alueita, jotka vaativat erilaisia toimenpiteitä. Tärkeää on löytää kuitenkin jonkinlainen yhteinen linja hankkeiden rahoitettavuudessa. Yritystoiminnan etusija rahoituksessa on hyvä asia. Yhtälailla tärkeää on, että Kalakukko ry:n toimenpiteet ovat linjassa muiden ylikunnallisten kehittämishankkeiden kanssa. Esimerkiksi retkeilyreitistöjä tulisi kehittää silloin, kun ne liittyvät osaksi laajempaa reitistöä. Siilinjärven kunnan osalta sekä toiminta-alue että rahoitusosuus kasvaa merkittävästi, mikä tulee ottaa huomioon myös hankkeen hallinnossa.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen Kh 100 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Rautavaaran kunnanhallitus on lähettänyt Siilinjärven kunnalle tiedoksi kokouksensa päätöksen asiakohdasta 106, joka on tämän asiakohdan liitteenä. Päätöksessään Rautavaaran kunnanhallitus esittää yhteisen palveluselvityksen tekemistä Juankosken kaupungin sekä Kaavin, Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunta tekee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntaliitosselvityksen. Täten Siilinjärven kunta ei tässä vaiheessa näe tarpeelliseksi lähteä tekemään Rautavaaran kunnan esittämää palveluselvitystä. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Siilinjärven kunta tekee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntaliitosselvityksen. Täten Siilinjärven kunta ei lähde tekemään Rautavaaran kunnan esittämää erillistä palveluselvitystä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen

23 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista Kh 101 Valmistelija/lisätiedot: vs.henkilöstöpäällikkö Johanna Antikainen puh Sairausvakuutuslaki muuttui siten, että vanhempainrahan maksamisen edellyttämän jälkitarkastuksen äidin terveydentilan selvittämiseksi voi tehdä lääkärin lisäksi muu terveydenhuollon palveluksessa oleva ja riittävän koulutuksen saanut kätilö tai terveydenhoitaja. Siilinjärven kunnan neljä terveydenhoitajaa ovat saaneet lisäkoulutuksen tekemään normaalin raskauden ja synnytyksen jälkitarkastuksen. Kun nämä jälkitarkastukset siirretään lääkäreiltä terveydenhoitajille, voidaan lääkäreiden työpanosta kohdentaa laajennettuihin terveystarkastuksiin. Lisäksi voimavarat lääkärineuvolassa voidaan suunnata paremmin suuren riskin äitiysneuvolan asiakkaisiin ja lisääntyneille ultraäänitutkimuksille saadaan lisää lääkäriaikaa. Siilinjärvellä synnytyksiä on keskimäärin 250/vuosi ja tästä noin 75 % (188) ovat säännöllisiä synnytyksiä, joiden jälkitarkastukset voivat siirtyä terveydenhoitajille. Lääkäreiden työaikaa vapautuu noin kahden viikon työpanoksen verran. Vs. henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Tehyn ja Jukon pääluottamusmies sekä Jukon terveydenhoitajien luottamusmies ovat käyneet neuvotteluja lisätehtävän korvaamisesta. Asiasta on keskusteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotiimissä vs. henkilöstöpäällikön kanssa Yhteisenä neuvottelutuloksena päädyttiin paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen, jossa lisäkoulutuksen saaneelle terveydenhoitajille suoritetaan 11 euron suoritepalkkio kustakin jälkitarkastuksesta. Vuositasolla arvioituna sopimus lisää palkkakustannuksia noin 2070 euroa. Suoritepalkkiota kokeiltaisiin ajalla Ennen vuoden vaihdetta järjestettäisiin seurantapalaveri, jossa suoritemäärien ja palkkioiden lisäksi arvioidaan myös pilotin vaikutuksia terveydenhoitajien ja lääkäreiden työmäärään ja työajan käyttöön sekä asiakaspalautetta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen, osaava ja sitoutunut henkilöstö, kannustava palkkapolitiikka ehdotus Liite Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista ajalle ja valtuuttaa vs. henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan sopimuksen työnantajan puolesta. Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista

24 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 102 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja päätöksentekijöille ne lähetetään pyynnöstä myös etukäteen. Mikäli asiakirjat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, asiakirjoja näiltä osin ei anneta muille kuin päätöksentekijöille. Muiden kuin kunnan toimielinten kokouskutsut / esityslistat ja pöytäkirjat Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouskutsu / esityslista Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouskutsu / esityslista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja Saapuneet kirjeet / päätökset / kutsut / julkaisut ym. Aluekehityssäätiö Koulutusesite Osakeyhtiöpäivä Kuopio Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( , nro 32917/321/12): Rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen (osapäätös), Siilinjärven Kotipolku Oy, Vanhan pappilan palvelutalo ( , nro 34517/460/14): Käynnistysavustusekn myöntäminen perusparantamiseen, Puijon Isännöintipalvelu Ky, Asunto Oy Vuorelan Keskustalot ELY-keskus Kutsu Pakolaisten vastaanottoon liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus Lausuntopyyntö Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmasta Etelä-Savon ELY-keskus Maksatuspäätös : Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma FCG Koulutus Kutsu Valtakunnallinen osallisuusfoorumi Itä-Suomen aluehallintovirasto Kutsu Avoimiin oviin Kuopiossa Maksatuspäätös; Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeen jälkirahoitteinen valtionavustus (Toivalan koulun laajennus- ja perusparannushankkeen 2-vaihe) Kuntaliitto Julkaisu Kansalliskielistrategia - opas kunnille Yleiskirje 6/80/2014: Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Valtakunnallinen osallisuusfoorumi Helsingissä Kuntalaki uudistuu -seminaari Helsingissä Kuntien tulevaisuusfoorumi Helsingissä Kuopion kaupunki Kirje Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen muutokset Suun terveydenhuollon koulutus Kuopiossa KT Kuntatyönantaja Kuntatyönantaja-lehti 2/2014 Maaningan kunta Ote kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 25: Siilinjärven - Maaningan kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus syyslukukaudelle 2014 Pohjois-Savon liitto Kirje Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2013 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin kuntakokous klo Sosiaali- ja terveysministeriö Kuulemistilaisuus Helsingissä Suomen Terveydenhoitajaliitto Tiedote Tiera Kutsu yhtiökokoukseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lausuntopyyntö valtaushakemuksesta Kaivnro 9308 Työttömyysvakuutusrahasto (nro ) vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksuista Valtiovarainministeriö Ennakkokutsu Rovaniemellä järjestettäville yhdeksänsille Alue- ja paikallishallintopäiville Kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat ja tulevien kokousten esityslistat sekä kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Esityslistat ja pöytäkirjat Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Viranhaltijapäätökset Toimistoinsinöörin poikkeamispäätös ( , 5, ): Asuinrakennuksen laajennus olemassa olevalla rantarakennuspaikalla ( ) Toimistoinsinöörin poikkeamispäätös ( , 6, ): Uuuden asuinrakennuksen, autotallin ja savusaunan rakentaminen olemassa

26 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ olevalle lomarakennuspaikalle ( ) Toimistoinsinöörin suunnittelutarveratkaisu ( , 7, ): Pesularakennuksen laajennus ja sosiaalitilojen rakentaminen ( ) Kunnanjohtajan sopimusten hyväksymispäätös (Kauppakirjan hyväksyminen, puistoalueen lunastaminen kunnalle) Kunnanjohtajan henkilöstöpäätös (täyttölupa / sosiaalityöntekijän sijainen ) Kunnanjohtajan yleispäätös (MapGuide-web karttapalvelimen ja PostgreSQL/PostGIS-tietokannan käyttöönotto kunnan sisäiseen käyttöön) Kunnanjohtajan rakennuspaikkapäätös (Rakennuspaikan varaaminen / Rissala / LVI Dimeks Oy) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne kunnanhallituksen osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kunnanhallitus päättää, että edellä mainituissa kunnan toimielinten kokouspöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa olevia kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee muilta osin päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus tarvittaessa evästää toimielimiin nimeämiään kokousedustajia. Lisäksi merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan kokouksessa antama selvitys kunnan henkilöstölle tehdyn Työsyke-kyselyn tuloksista. _ Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Rautiaienn poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:06.

27 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät ja 102 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaa ti muk sel la. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja pe rus te: 101 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir ka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät ---- Muutoksenha ku- PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, kunnanhallitus viranomainen Faksi , sähköposti Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kai su vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello ) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tarvit se täydentää vain allekirjoituksen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäillä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tunut sähköisen asiointitapahtuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus: --- Valitusaika --- päivää Pykälät Hallintovalitus: ---- Valitusaika ----päivää Valitusasiakirjan sisältö Valitusasiakirjojen toimittaminen ja muutoksenhakijalta perittävä oi keudenkäyntimaksu Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, jo hon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh tä väk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va litus asia kir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rit tä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa periä oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kuitenkaan peritä esimerkiksi sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mielenterveyslakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel täväk si tai jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-18:10

Kokousaika kello 17:30-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2011 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika 25.10.2011 kello 17:30-18:10 Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 34 LIIKUNTAVÄLINEIDEN HANKINTA / AHMON KOULUKESKUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00

Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 27.10.2015 kello 09:00-17:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 44 Muutos tarkastuslautakunnan kokoonpanossa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 17.01.2012 kello 18:30-19:10 Kokouspaikka Suininlahden koulu, Suininlahdentie 1 Asiat Otsikko Sivu 1 KOULULAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 18 TOIVALAN KOULUN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kokousaika kello 13:00-17:40

Kokousaika kello 13:00-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 03.03.2016 kello 13:00-17:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 6 Muutos tarkastuslautakunnan kokoonpanossa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:00-17:30

Kokousaika kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 30 KEHVON, KUUSLAHDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:00-18:00

Kokousaika kello 17:00-18:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 16.08.2012 kello 17:00-18:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 33 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot