Kokousaika kello 14:00-17:17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 28.04.2014 kello 14:00-17:17"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-17:17 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 86 Asemanseutu ja Siilinpää / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen 87 Vuorelan vesiepidemia / asian jatkokäsittely 5 88 Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan toimitilojen varustaminen terveys- ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön 89 Täyttölupa perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) toistaiseksi täytettävään tehtävään alkaen / Suininlahden koulu 90 Täyttölupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran tunnus 0035) / Siilinlahden koulu 91 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Vuorelan koulun keittiö 92 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijä-siivoojan tehtävä / Kuuslahden koulu 93 Täyttölupa alkaen / osa-aikainen siivoojan tehtävä / Siilinlahden koulu 94 Täyttölupa alkaen / siivoojan tehtävä / Kirjasto ja kansalaisopisto 95 Täyttölupa alkaen / Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävä Täyttölupa alkaen / vuodeosaston lähihoitajan tehtävä Täyttölupa alkaen / erikoistuvan lääkärin/yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevan lääkärin virka 98 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 99 Siilinjärven kunnan lausunto Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiasta Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen 101 Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista 102 Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Kolehmainen Jari jäsen Korhonen Tarja jäsen Mikkonen Marjaana jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Poistui kokouksesta kello 17:06 :n 102 käsittelyn aikana. Rekola Jukka jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo asiantuntija/kaavoituspäällikkö Läsnä :n 86 esittelyn ajan kello 14:02-14:46. Kainulainen Ari asiantuntija/tekninen johtaja Läsnä :n 87 esittelyn ajan kello 14:47-15:10. Kellokumpu Jukka asiantuntija/toimitilapäällikkö Läsnä :n 88 esittelyn ajan kello 15:12-15:29. Kemppainen Ilpo asiantuntija/rehtori Läsnä :n 89 esittelyn ajan kello 15:52-15:54. Simpanen Tiina asiantuntija/rehtori Läsnä :n 90 esittelyn ajan kello 15:58-16:00. Markkanen Pirkko asiantuntija/ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Läsnä :ien esittelyn ajan kello 16:01-16:08. Kantanen Kati asiantuntija/hoiva- ja vanhustyön johtaja Läsnä :n 95 esittelyn ajan kello 16:10-16:12. Korhonen Mikko asiantuntija/johtava lääkäri Läsnä :ien esittelyjen ajan kello 16:14-16:31. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Jetsu ja Jari Kolehmainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jouni Jetsu Jari Kolehmainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Asemanseutu ja Siilinpää / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen 692/ /2014 Kh 86 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Asemakaava Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 1135 (osa), 1142, 1302 (osa) ja 1402 sekä virkistys- ja katualueita. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1132, 1135 (osa) ja 1142 Asemanseudun asemakaava-alueella ja korttelit 1301, 1302 (osa) ja Siilinpään asemakaava-alueella sekä virkistys-, erityis-, maantie-, rautatie- ja katualueet. Kaavatunnus Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustan itäpuolella, rautatieaseman ja Siilinlahden pohjukan ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinjokeen, etelässä Siilinlahteen ja lännessä Asematiehen. Tarkempi aluerajaus on esitetty kaavaselostuksen kannessa. Kaavoitustilanne Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistamat Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavat, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Suunnittelualue sijoittuu vireillä olevan Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavan alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu osia useista eri aikoina valmistuneista voimassa olevista Asemanseudun, Siilinpään ja Viinamäen asemakaavoista. Rautatieaseman ympäristö, Nilsiäntien varren rakennuspaikat ja Siilinlahden rannan tuntumassa olevat virkistys-, koulu- ja omakotialueet ovat asemakaavoittamattomia. Kaavan keskeistä sisältöä Asemakaavalla määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle. Asemakaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen ja tutkitaan mahdollisuutta korvata vanhoja liikerakennuksia uusilla asuinkerrostaloilla. Asemakaavalla tutkitaan linja-autoaseman toimintojen mahdollista sijoittumista rautatieaseman läheisyyteen sekä tarkastetaan kaava-alueen liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus ja tehdään niihin tarvittavat muutokset. Asemakaavalla kehitetään virkistys- ja urheilualueita ja parannetaan

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ kesäteatterin toimintamahdollisuuksia. Kaavatyössä selvitetään luontoarvot sekä rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja osoitetaan niille kaavassa tarvittavat suojelumääräykset. Jatkokäsittely Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Liiteaineisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavakartta merkintöineen (pienennös) ja kaavaselostus. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot kaavaluonnoksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen. Liitteet Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kaavaselostus Asemanseutu ja Siilinpää / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Kaavakartta merkintöineen (pienennös)

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Vuorelan vesiepidemia / asian jatkokäsittely 632/ /2014 Kh 87 Kunnanhallitus Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh ja talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Vuorelan vesiepidemian aiheuttaman veden saastumisen syyksi varmistui putkirikko. Vesijohdon runkolinjassa sattuneen runkolinjan putkirikkoontu misessa ta pahtui verkostoveden ja Toivalan ylävesisäiliön saastumi nen. Tapah tu ma ketju lähti liikkeelle Vuorelan terveysasemalle saapuneista yh teydenotoista Terveydensuojeluviranomainen määräsi Vuorelan alueelle talousveden keit to kehotuk sen ja se päättyi Kunnan vesihuolto lai tos aloitti varavedenjakelun Vuorelan koulun pihassa ja välittömästi ve sijoh tover kos ton huuh telun. Ver koston klooraus aloitettiin veden saastumisepäilyn vahvistuttua. Vuorelassa sattunutta vesiepidemia ei aiheutunut kunnan vaan sähkö- ja tie toverk ko jen ura kointiin erikoistuneen yrityksen (hankkeen pääurakoitsijan) ali urakoit sijan toi menpiteistä. Pääurakoitsija oli hakenut asianmukaisen kaivulu van VT9:n ali tuk seen. Kunnan työntekijä ilmoitti suuntaa antavan korkeustiedon vesijohdon kor keus asemasta. Tästä huolimatta työtä tehdessään aliurakoitsija rikkoi run ko ve si joh don. Pää- ja aliurakoitsija ovat hyväksyneet ta pahtu mien syn ty mekanismin neuvottelussa Vakuutusyhtiön (IF, sähköpostiviesti ) kanta korvauksiin on, että yritysten vaatimusten osalta kunta ei Vesihuoltolain 27 :n perusteella ole vastuussa näille aiheutuneista esinevahingoista. Näin ollen näitä ei vastuu vakuutuk sesta kaan voida korvata. Yrityksille mahdollisesti aiheutuneiden ta loudellisten va hinko jen osalta vakuutusehdon perusteella julkisyh tei sön vas tuu va kuu tuk ses ta korvataan vain julkista valtaa käytettäessä ai heu tuneet ta lou del li set vahin got. Tässä ei ole kyse julkisen vallan käyttämi ses tä aiheutunut vahinko, joten mahdol liset yritysten varallisuusvahingot ei vät kuulu julkisyhteisön vakuutuksen korvaus piiriin. Lisäksi ehdon 313 pe rus teella vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka ai heutuu sähkön, kaasun, lämmön tai veden toi mi tuk sen tai jakelun keskey tymi sestä. kunnalle vahingon seurauksena aiheutuneet omat kustannukset ym. ei vät myös kään ole vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvia. Kyse on kunnalle it sel leen ai heu tu nees ta vahingosta. Lisäksi yllä mainitun ehdon 313 perus teella vakuutus turva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu sähkön, kaasun, lämmön tai veden toi mi tuk sen tai jakelun keskeytymisestä. vain yksityisille aiheutuneet vahingot ovat kunnan vastuuvakuutuksesta korvattavissa. Kuntaan on saapunut mennessä korvausvaatimuksia seu raavasti: neljän yksityishenkilön vaatimukset yhteensä 1.750,44 kahden yrityksen vaatimukset yhteensä ,00

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Siilinjärven kunta on tehnyt keittokehotusalueen asiakkaille mennessä hyvityksiä vesilaskuun teknisen lautakunnan päätöksen (Tekltk ) mukaisesti yhteensä 6457,07. Lisäksi Siilinjärven kunnalle on aiheutunut put ki ri kon korjaustöistä, laboratoriotutkimuksista ja koko vesiepidemian hoidosta yh teen sä ,51 euron kustannukset. Tästä summasta puuttuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden normaalit palkkakustannukset. Kaikki vesiepidemiasta syntyneet kustannukset yhteensä ovat ,02 euroa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus toteaa esitetyt vesiepidemiasta aiheutuneet korvausvaatimukset pe rus tel luik si. Kunnanhallitus päättää esittää pää- ja aliurakoitsijalle yhteensä euron suuruisen korvausvaatimuksen, koska Vuorelan vesiepidemia heinä kuus sa 2012 on aiheutunut heidän toimenpiteistään. Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Tekninen johtaja on pyytänyt useaan kertaan vahingonaiheuttajilta vastinetta kun nan hal li tuk sen päättämään korvausvaatimukseen. Vastine on saapunut (liite). Vastineen mukaan pääurakoitsija katsoo, että "ei ole olemassa mi tään vahingonkorvauslain, muun lainsäädännön tai oikeuskäytännön mukaista pe rus tet ta, joka loisi heille vahingonkorvausvastuun. Vastineen mukaan pää urakoit si ja ei ole vastuussa Siilinjärven vahingonkorvausvaatimuksen tarkoittamista va hin gois ta." Aliurakoitsijan vakuutusyhtiö on ottanut asiaan myös kielteisen kannan ja heiltä on tullut uusi asian tiedustelupyyntö sähköpostitse Kuntaliiton lakimies on sähköpostillaan kehottanut Siilinjärven kuntaa käyn nis tä mään oikeusprosessin: "kunnalle tapahtuman johdosta koitunut vahinko on sen verran suuri, että teidän ei kannata mielestäni suoraan hyväksyä vas tapuo len kategorista kieltäytymistä vastuunsa hyväksymisestä." Tekninen johtaja esittää kunnanhallitukselle, että asian loppuunsaattamiseksi ote taan asian hoidon avuk si lakimies (alustava keskustelu lakimiehen kanssa on käy ty ja suos tu mus asiaan saatu sekä edellytyksenä kun nan hal li tuksen päätös asiasta) ja käyn nis te tään asiassa oikeusprosessi. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että korvausvaatimuksen jatkokäsittelyyn otetaan avuksi la ki mies (palkkio maksetaan kunnan vahinkorahastosta) ja lisäksi kunnanhallitus päättää oikeusprosessin käynnistämisestä tarvittaessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Ari Kainulainen.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan toimitilojen varustaminen terveys- ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön 430/ /2014 Kh 88 Valmistelija/lisätiedot: sivistyspalveluiden talouspäällikkö Pekka Kauhanen, puh , toi mi ti la pääl likkö Jukka Kellokumpu, puh Kunnanhallitus on hyväksynyt Huoltoliitto ry:n tarjouksen Siilinjärven kunnan käyt töön vuokrattavista toimitiloista Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Vuorelassa (Kh ). Kunnanjohtaja on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan eteläpuoleisen rantasiiven poh ja kerroksen vuokrasopimuksen mukaiset tilat käsittävät lääkärien vas taan ot to toi min nan /ter veys ase man 384 m2, hammashuollon 180 m2 ja varhaiskasvatuksen 646,5 m2, yhteensä 1210,5 m2. Vuokrasopimus sisältää lämmön sekä täysin pe ruskorja tun ja -varustetun tilan. Vuokrasuhteen kesto on 10 vuotta. Vuokra-aika alkaa Keskittämällä kunnan palvelutoimintoja samaan toimipisteeseen saa daan hyötyjä ja selkeyttä kuntalaisten asioimisessa ja toimitilojen joustavassa käy tös sä. Vuokrasopimuksen mukaisten toimitilojen käyttöönotto edellyttää toiminnan kannal ta välttämättömiä lisähankintoja ja -töitä, joiden kustannuksista kunta itse vastaa. Kuntoutumiskeskuksen tilojen muutostyöt ja kalustaminen on valmisteltu kun nan toimitilapäällikön johdolla. Kustannusarvio loppusumma on (alv 0 %). Palvelualueet ovat käsitelleet ja hyväksyneet kustannusarviot. Sosiaalija terveyslautakunnan osuus kustannuksista on Summaan sisältyy atk-kustannuksia (soteltk , 19). Sivistyslautakunnan osuus on (sivltk , 34). Näiden lisäksi kustannuksia kohdistuu ruoka- ja puh taus pal ve luil le yhteensä Palvelu- ja tulosalueet eivät ole varautuneet kuluvan vuoden talousarviossa Kunnon pai kan toimitilojen kustannuksiin. Palvelu- ja tulosalueet esittävät yhteensä euron ylitysoikeutta/lisämäärärahan osoittamista Kunnonpaikan toi mi ti lojen välttämättömiin lisähankintoihin ja -töihin. Vuoden 2014 talousarvion nettoinvestoinnit ovat noin 9,88 milj. euroa. Net to inves toin te ja vähentävät talousarvioon sisältymättömänä Hamulan kou lu hank keeseen kohdistuva euron alitus. Nettoinvestointeja vähentävät lisäksi mahdol li nen Hamulan kouluun kohdistuva lisäavustus, johon on odotettavissa pää tös ke sä kuus sa Lisäavustuksen suuruus on enimmillään 1,5 milj. euroa (25 % hy väk syt tä vis tä kustanuksista). Edellä mainitut asiat huomioon ottaen investointimäärärahojen nettomääräinen ali tus on yhteensä noin 1,44 milj. euroa ja ilman Hamulan koulun uu dis ra ken nuksen li sä avus tus ta ylitys on noin Kunnonpaikan uusien toimitilojen käyttöönotto mahdollistaa nykyisten ham mashoi to lan tilojen myynnin. Hinta-arvio tiloille on n Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: myönteinen, strategian mukainen

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ ehdotus Kunnanhallitus päättää osoittaa Kunnonpaikan toimitilojen varustamiseen euroa vuoden 2014 investointibudjetissa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Jukka Kellokumpu. Liite Kustannusarvio Kuntoutumiskeskukselle valmistuvien esiopetustilojen kalustamisesta

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) toistaiseksi täytettävään tehtävään alkaen / Suininlahden koulu Kh 89 Valmistelija/lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh Perusopetuslain 37 :n ja lukiolain 30 :n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee ol la opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tun tiopet ta jia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Sivistyspalvelut esittää perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) tehtävän perus ta mis ta alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Suininlahden koulu ja ope tet ta vat aineet ovat uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja op pilaan oh jaus. Tehtävää on hoidettu useiden vuosien ajan vuosittain valitun, määräaikaisen tunti opet ta jan voimin. Kyseisten aineiden tuntiopettajalle riittää tunteja ja hänelle on vält tä mä tön tä tarvetta myös tulevina vuosina. Suininlahden koulun rehtori esittää tois tai sek si voimassa olevan perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) teh tävän perustamista alkaen. OVTES:n mukaan viran hinnoittelutunnus on , opetusvelvollisuus on us kon nos sa elämänkatsomustiedossa ja yhteiskuntaopissa 23 tuntia sekä op pilaan oh jauk ses sa ja liikunnassa 24 tuntia. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaan aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 1) ylemmän korkeakoulututkinnon 2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineen opet ta jan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aine opin not; sekä 3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pe da go gi set opinnot Perusopetuksen tuntiopettajan (päätoimisen) tehtävän kustannuksiin on varattu tar vit ta va määräraha talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävään perusopetuksen tuntiopettajan (päätoiminen) teh tä vään Suininlahden kouluun alkaen. Opetettavat aineet ovat uskonto, elä män kat so mus tie to, yhteiskuntaoppi ja oppilaanohjaus. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Ilpo Kemppainen.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran tunnus 0035) / Siilinlahden koulu Kh 90 Valmistelija/lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, Perusopetuslain 37 :n ja lukiolain 30 :n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Sivistyspalvelut hakee täyttölupaa perusopetuksen luokanopettajan virkaan (viran tunnus 0035) alkaen. Viran sijoituspaikka on Siilinlahden koulu. Viranhaltija on sanoutunut irti virastaan alkaen. OVTES:n mukaan viran hinnoittelutunnus on , opetusvelvollisuus on 24 tuntia. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ( /986) mukaan luokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut: 1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot; 2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot Viran kustannuksiin on varattu tarvittava määräraha tämän vuoden talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus myöntää täyttöluvan alkaen perusopetuksen luokanopettajan virkaan (viran tunnus 0035). Viran sijoituspaikka on Siilinlahden koulu. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tiina Simpanen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Vuorelan koulun keittiö Kh 91 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Vuorelan koulun valmistuskeittiöllä vapautuu vakituinen kokoaikainen (38,25 h/vk) ravitsemistyöntekijän työssopimussuhteinen tehtävä, kun nykyinen teh tä vää hoitava henkilö jää eläk keel le alkaen. Tehtävässä nou da tetaan yleistyöaikaa. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme vas taa maan ruokapalvelujen toimivuudesta nykyisessä laajuudessa ja syksyllä 2014 ate ria mää rien lisääntyessä Kunnonpaikan toimitilojen aloittaessa toi min tansa. Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palk ka varaus sisältyy jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Vuorelan koulun keittiön kokoaikaisen ra vitse mis työn te ki jän työsopimussuhteisen tehtävän täyttämiseen alkaen tois tai sek si. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijä-siivoojan tehtävä / Kuuslahden koulu Kh 92 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Kuuslahden koululla vapautuu vakituinen kokoaikainen ra vit se mis työn te ki jä-siivoo jan tehtävä, kun nykyinen tehtävää hoitava henkilö jää eläkkeelle alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 t / vk, josta 50 % on siivousta ja 50 % ruo ka pal ve lu ja. Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme vastaa maan ruoka- ja puhtauspalvelujen toimivuudesta nykyisessä laajuudessa. Ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimen täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palkka va raus sisältyy jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kuuslahden koulun kokoaikaisen ra vit se mistyön te ki jä-sii voo jan työsopimussuhteisen tehtävän täyttämiseen alkaen toistaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / osa-aikainen siivoojan tehtävä / Siilinlahden koulu Kh 93 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Siilinlahden koululla avautuu osa-aikainen (50 % kokoaikaisesta työajasta, eli 19,13 h/vk) siivoojan tehtävä, kun nykyinen tehtävän hoitaja jää osa-ai ka eläkkeel le alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa. Osa-aikaisen siivoojan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme huo leh ti maan riittävästä hygieniatasosta ja kiinteistön kunnosta. Osa-aikaisen siivoojan tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja sillä tarvittavat palk ka ra hat sisältyvät jo tehtyyn talousarvioon. Osa-aikaisen siivoojan tehtävä täytetään määräaikaisena saakka. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan Siilinlahden koulun osa-ai kaisen siivoojan työsopimussuhteiselle tehtävälle saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / siivoojan tehtävä / Kirjasto ja kansalaisopisto Kh 94 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen, puh Kirjastolla avautuu kokoaikainen siivoojan toimi, kun nykyinen tehtävänhoitaja jää eläk keel le alkaen. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 t/vk. Ti lo jen mitoituksen myötä kirjaston siivoojan tehtävään yhdistetään myös kan salais opis ton tilojen siivous, mikä aiheuttaa määräaikaisen kansalaisopiston tilojen sii voo jan (19,13 t/vk) tehtävän päättymisen ja palkkakulujen sääs tymi sen. Siivoojan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme huolehtimaan riit tä väs tä hygieniatasosta ja kiinteistön kunnosta. Siivoojan tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja sillä tarvittavat palkkarahat si säl ty vät jo tehtyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kirjaston/kansalaisopiston kokoaikaisen siivoo jan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen toistaiseksi. _ Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävä Kh 95 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Kaaripolun palvelukodista on vapautumassa vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta lähihoitajan tehtävä (nro 3123) alkaen. Hoiva- ja vanhuspalvelut hakee täyttölupaa edellä mainitulle Kaaripolun palvelukodin toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle. Työtehtävinä ovat muistisairaiden tehostetun palveluasumisen lähihoitajan tehtävät. Tehtäviin kuuluu perustason auttamis- ja hoitotehtävät; asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen palvelun toteuttaminen sekä kokonaisvaltainen asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Työ on kolmivuorotyötä. Vanhusten ympärivuorokautisessa hoitoyksiköissä riittävä henkilöstöresurssi on edellytys turvallisen ja hyvän hoidon toteuttamiselle. Kaaripolun palvelukodilla on asukaspaikkoja 30, joista 25 on pitkäaikaishoidon ja 5 lyhytaikaishoidon käytössä. Toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevien iäkkäiden henkilöiden toimintakyky on alentunut siten, että he tarvitsevat huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta. Tällöin laki edellyttää, että toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen: asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja palvelujen tarve määrittävät mitoituksen tason. Kaaripolun palvelukodin henkilöstömitoitus on 0,58. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus edellyttää pitkäaikaishoidossa olevan henkilöstömitoituksen 0,60 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Tehtävä on välttämätön täyttää asumispalveluiden henkilöstömitoituksen ja työtilanteen vuoksi. Mikäli tehtävää ei täytetä, niin lain, kuten terveydenhuolto-, sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulain, velvoitteita ei voida toteuttaa, koska osaavaa henkilöstöä ei riitä turvaamaan laadukkaita palveluita iäkkäille henkilöille. Erityisesti muistisairaiden palvelukodissa riittävän hyvää hoitoa ja asukkaiden turvallisuutta ei pystytä toteuttamaan. Lisäksi täyttämättä jättämisestä seuraisi, ettei henkilöstömitoitus täytä lakia ja laatusuositusta. Täyttölupahakemus on käsitelty sote-johtotiimissä Sote-johtotiimissä on puollettu täyttöluvan myöntämistä. Tehtävään ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Soten alueella ei ole sisäisesti siirrettävissä henkilöä lähihoitajan tehtävään tässä vaiheessa. Arvioinnissa on huomioitu hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon selvitys. Talousarviossa on varattu määräraha kyseisen tehtävän palkkakustannuksiin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan hoiva- ja vanhuspalveluiden Kaaripolun palvelukodin lähihoitajan tehtävään alkaen toistaiseksi.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ _ Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Kati Kantanen.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / vuodeosaston lähihoitajan tehtävä Kh 96 Valmistelija/lisätiedot: vs. johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Vuodeosastolla on vapautumassa irtisanoutumisen johdosta lähihoitajan tehtävä alkaen. Terveyspalvelut hakee täyttölupaa edellä mainitulle vuodeosaston toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle. Työtehtävinä ovat vuodeosaston lähihoitajan tehtävät. Tehtäviin kuuluu perushoito, potilaiden seuranta ja arviointi, kuntouttaminen, raportointi ja kirjaaminen, asiakaspalvelu ja ohjaaminen, potilasturvallisuudesta huolehtiminen, lääkehoito, tilaus- ja huoltotyöt, töiden suunnittelu tiimissä sekä perehdytys ja ohjaus. Vuodeosaston lähihoitajan tehtävän täyttäminen on välttämätön, jotta vuodeosasto pystyy vastaamaan terveyskeskussairaalahoidon tarpeeseen, huolehtimaan erikoissairaanhoidon käytön minimoinnista ja antamaan laadukasta hoitoa potilaille. Riittävä lähihoitajamiehitys varmistaa henkilöstön riittämisen kolmeen vuoroon ja ympäri vuorokauden. Se puolestaan parantaa työvoiman pysyvyyttä ja sijaisten saantia (yksikön vetovoimaisuus). Hoitajamiehityksen pienentäminen on riski myös paloturvallisuuden kannalta. Mikäli lähihoitajan tehtävää ei täytetä, vuodeosaston henkilöstömiehitys laskee, joka vaikuttaa hoidon tasoon ja potilasturvallisuuteen. Lisäksi täyttämättä jättäminen heikentää vuodeosaston mahdollisuutta vastaanottaa potilaita, sillä henkilöstövajaus hidastaa potilaiden kuntoutusta ja potilasvaihtoa. Täyttölupahakemus on käsitelty sote-johtotiimissä Sote-johtotiimissä on puollettu täyttöluvan myöntämistä. Tehtävään ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Soten alueella ei ole sisäisesti siirrettävissä henkilöä lähihoitajan tehtävään tässä vaiheessa. Arvioinnissa on huomioitu hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon selvitys. Talousarviossa on varattu määräraha kyseisen tehtävän palkkakustannuksiin. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan terveyspalveluiden vuodeosaston lähihoitajan tehtävään alkaen toistaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Mikko Korhonen.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / erikoistuvan lääkärin/yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevan lääkärin virka Kh 97 Valmistelija/lisätiedot: vs. johtava lääkäri Mikko Korhonen, puh Terveyspalveluissa on lääkärin koulutusvirka (virkanro 0337) olemassa, mutta sille ei ole varattu budjetissa määrärahoja. Ko. vakanssin käyttö nähdään kuitenkin taloudellisessa mielessä perusteluksi täyt tää. Ratkaisu helpottaa talouden hallintaa ja antaa liikkumavaraa lääkäreiden si jais jär jes te lyi hin. Käytännössä vakanssia hoitaisi erikoistuva/yleislääketieteen koulutusvirassa oleva lääkäri, jolloin vakanssille saataisiin Evo-rahoitusta kokonaisuudessaan 1035 e/kk, josta osa ohjautuu myös kunnalle. Tämän lisäksi ko. vakanssilla hoidettaisiin Siilinhelmen lääkäripalvelut, josta mak set ta va korvaus tällä hetkellä on esim. maaliskuussa noin 6000 e/kk. Kyseinen ratkaisu mahdollistaa sijaismäärärahojen leikkauksen vastaten reilua ½ hen ki lö työ vuot ta vuositasolla, koska koko työaikaa ei tarvitse laskea käy tet tä väksi Siilinhelmeen. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen aikana kyseinen virka oli ja 75 % siitä korvasi vakinaisten lääkärien poissaoloja. Ratkaisu edellyttää Attendon sopimuksen irtisanomista, jossa irtisanomisaika on ½ vuotta. Ko. vakanssin täyttöä anotaan alkaen toistaiseksi, vaihtuvilla eri kois tu jil la. Alkuvaihe rahoitetaan täyttämättömien vakanssien pohjalta. Sote-johtotiimi puolsi vakanssin täyttöä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan alkaen toistaiseksi täytettävälle lää kä rin koulutusviralle (virkanro 0337). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Mikko Korhonen.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 661/ /2014 Kh 98 Valmistelija/lisätiedot: vs. maankäyttöinsinööri Juha Elomaa, puh Maanmittauslaitos pyytää lausuntoa Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Maanmittauslaitoksen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Maanmittauslaitoksen organisaatiota on uudistettu vuoden 2014 alusta toiminnan tehostamiseksi. Tehostaminen tarkoittaa myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella lukuun ottamatta Ahvenanmaan palvelupistettä, josta säädetään lailla. Maanmittauslaitoksen toimintayksiköillä ei ole alueellisesti rajattuja toimialueita vaan kaikilla on vuoden 2014 alusta valtakunnallinen toimivalta. Maanmittauslaitoksen toimintayksiköihin kuuluvien 35 palvelupisteen palveluajat on pyrittävä järjestämään palvelutarpeen ja paikallisen palvelukyvyn mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Maanmittauslaitoksen asiakkaiden tarvetta henkilökohtaiseen paikan päällä tapahtuvaan asiointiin maanmittauslaitoksen toimipisteissä on merkittävästi vähentynyt. Asiakasmääriä ja niiden kehitystä on seurattu useiden vuosien ajan. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 asiakaskäyntien määrä per päivä on laskenut 47 %. Asiointitarpeen vähentyessä on samalla parannettu muiden palvelukanavien kautta annettavaa palvelua. Verkkopalvelua on kehitetty ja verkossa asiointiin on panostettu. Maanmittauslaitoksen aineistoja kuten maastotietoaineistoja on voitu luovuttaa sähköisesti massaluovutuksena maksutta lukien. Muun muassa kiinteistökauppa tai muu luovutus on lukien ollut mahdollista tehdä myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä järjestelmässä kiinteistökaupan verkkopalvelussa, jolloin lainhuudatus ja sitä seuraava määräalan lohkominen tulevat ilman eri hakemusta vireille. Asioita voidaan hoitaa keskitetyn puhelinpalvelun avulla. Postin kautta tapahtuva asiointi on edelleen mahdollista. Myös käyntiasiointi säilytetään edelleen Maanmittauslaitoksen palvelukanavana siten, että palvelua on saatavissa vähintään kolme kertaa viikossa. Palvelupisteiden sijainti ja lukumäärä eivät muutu. Maanmittauslaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen on muodostanut Maanmittauslaitoksesta lukien yksiportaisen viranomaisen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Alueisiin perustuvasta toimintatavasta on siirrytty toimintojen ryhmittelyn mukaisiin valtakunnallisiin toimintatapoihin.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Palvelupisteet on suunniteltu jaettavaksi kahteen ryhmään: isot laajan asiakasmäärän omaavat palvelupisteet ja sitten muut palvelupisteet. Isot asiakaspalvelupisteet ovat avoinna kaikkina arkipäivinä kello 9:00-16:15. Asiakirjoja ja kirjaamishakemuksia otetaan vastaan kuitenkin kaikkina arkipäivinä kello 8:00-16:15, siis myös kello 8:00-9:00 välisenä aikana. Kuopio kuuluu näiden isojen palvelupisteiden joukkoon. Suunnitellut muutokset eivät siten tule käytännössä vaikuttamaan asiointimahdollisuuksiin nykyiseen nähden. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunnalla ei ole huomauttamista asian suhteen.

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan lausunto Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiasta / /2014 Kh 99 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki SImonen, puh ja maaseutujohtaja Juha Nykänen, puh Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toteuttaa Kuopion seudulla ja Koillis-Savossa Leader-rahoitukseen perustuvaa maaseutualueiden kehittämistoimintaa. Toiminta-alueella asui vuoden 2013 alussa henkilöä. Tähän saakka Siilinjärvi on ollut mukana vain maaseutualueensa osalta, mutta jatkossa Kalakukko ry:n rahoitus on mahdollista koko kunnan alueella. Siilinjärven osuus koko toiminta-alueen väestöstä ja myös ohjelman kuntarahoitusosuudesta on noin 37 %. Ohjelmakauden koko rahoituskehys on noin 7,56 M, josta Siilinjärven kunnan osuus on eli vuotta kohden. Kehittämisyhdistys on nyt laatimassa itselleen uutta strategia, ja pyytää kunnalta lausuntoa sen luonnoksesta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Hanke tukee elinkeinotoiminnan ja palvelujen kehittämistä. ehdotus Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Siilinjärven kunta pitää suuressa arvossa Kalakukko ry:n työtä maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittäjänä. Yhdistyksen toiminta-alue on maantieteellisestikin laaja, ja se sisältää erilaisia alueita, jotka vaativat erilaisia toimenpiteitä. Tärkeää on löytää kuitenkin jonkinlainen yhteinen linja hankkeiden rahoitettavuudessa. Yritystoiminnan etusija rahoituksessa on hyvä asia. Yhtälailla tärkeää on, että Kalakukko ry:n toimenpiteet ovat linjassa muiden ylikunnallisten kehittämishankkeiden kanssa. Esimerkiksi retkeilyreitistöjä tulisi kehittää silloin, kun ne liittyvät osaksi laajempaa reitistöä. Siilinjärven kunnan osalta sekä toiminta-alue että rahoitusosuus kasvaa merkittävästi, mikä tulee ottaa huomioon myös hankkeen hallinnossa.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen Kh 100 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Rautavaaran kunnanhallitus on lähettänyt Siilinjärven kunnalle tiedoksi kokouksensa päätöksen asiakohdasta 106, joka on tämän asiakohdan liitteenä. Päätöksessään Rautavaaran kunnanhallitus esittää yhteisen palveluselvityksen tekemistä Juankosken kaupungin sekä Kaavin, Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunta tekee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntaliitosselvityksen. Täten Siilinjärven kunta ei tässä vaiheessa näe tarpeelliseksi lähteä tekemään Rautavaaran kunnan esittämää palveluselvitystä. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Siilinjärven kunta tekee kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntaliitosselvityksen. Täten Siilinjärven kunta ei lähde tekemään Rautavaaran kunnan esittämää erillistä palveluselvitystä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen

23 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista Kh 101 Valmistelija/lisätiedot: vs.henkilöstöpäällikkö Johanna Antikainen puh Sairausvakuutuslaki muuttui siten, että vanhempainrahan maksamisen edellyttämän jälkitarkastuksen äidin terveydentilan selvittämiseksi voi tehdä lääkärin lisäksi muu terveydenhuollon palveluksessa oleva ja riittävän koulutuksen saanut kätilö tai terveydenhoitaja. Siilinjärven kunnan neljä terveydenhoitajaa ovat saaneet lisäkoulutuksen tekemään normaalin raskauden ja synnytyksen jälkitarkastuksen. Kun nämä jälkitarkastukset siirretään lääkäreiltä terveydenhoitajille, voidaan lääkäreiden työpanosta kohdentaa laajennettuihin terveystarkastuksiin. Lisäksi voimavarat lääkärineuvolassa voidaan suunnata paremmin suuren riskin äitiysneuvolan asiakkaisiin ja lisääntyneille ultraäänitutkimuksille saadaan lisää lääkäriaikaa. Siilinjärvellä synnytyksiä on keskimäärin 250/vuosi ja tästä noin 75 % (188) ovat säännöllisiä synnytyksiä, joiden jälkitarkastukset voivat siirtyä terveydenhoitajille. Lääkäreiden työaikaa vapautuu noin kahden viikon työpanoksen verran. Vs. henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Tehyn ja Jukon pääluottamusmies sekä Jukon terveydenhoitajien luottamusmies ovat käyneet neuvotteluja lisätehtävän korvaamisesta. Asiasta on keskusteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotiimissä vs. henkilöstöpäällikön kanssa Yhteisenä neuvottelutuloksena päädyttiin paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen, jossa lisäkoulutuksen saaneelle terveydenhoitajille suoritetaan 11 euron suoritepalkkio kustakin jälkitarkastuksesta. Vuositasolla arvioituna sopimus lisää palkkakustannuksia noin 2070 euroa. Suoritepalkkiota kokeiltaisiin ajalla Ennen vuoden vaihdetta järjestettäisiin seurantapalaveri, jossa suoritemäärien ja palkkioiden lisäksi arvioidaan myös pilotin vaikutuksia terveydenhoitajien ja lääkäreiden työmäärään ja työajan käyttöön sekä asiakaspalautetta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen, osaava ja sitoutunut henkilöstö, kannustava palkkapolitiikka ehdotus Liite Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista ajalle ja valtuuttaa vs. henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan sopimuksen työnantajan puolesta. Paikallinen virka- ja työehtosopimus säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksiin liittyvästä suoritepalkkiopilotista

24 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 102 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja päätöksentekijöille ne lähetetään pyynnöstä myös etukäteen. Mikäli asiakirjat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, asiakirjoja näiltä osin ei anneta muille kuin päätöksentekijöille. Muiden kuin kunnan toimielinten kokouskutsut / esityslistat ja pöytäkirjat Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouskutsu / esityslista Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouskutsu / esityslista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja Saapuneet kirjeet / päätökset / kutsut / julkaisut ym. Aluekehityssäätiö Koulutusesite Osakeyhtiöpäivä Kuopio Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ( , nro 32917/321/12): Rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen (osapäätös), Siilinjärven Kotipolku Oy, Vanhan pappilan palvelutalo ( , nro 34517/460/14): Käynnistysavustusekn myöntäminen perusparantamiseen, Puijon Isännöintipalvelu Ky, Asunto Oy Vuorelan Keskustalot ELY-keskus Kutsu Pakolaisten vastaanottoon liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus Lausuntopyyntö Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmasta Etelä-Savon ELY-keskus Maksatuspäätös : Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma FCG Koulutus Kutsu Valtakunnallinen osallisuusfoorumi Itä-Suomen aluehallintovirasto Kutsu Avoimiin oviin Kuopiossa Maksatuspäätös; Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeen jälkirahoitteinen valtionavustus (Toivalan koulun laajennus- ja perusparannushankkeen 2-vaihe) Kuntaliitto Julkaisu Kansalliskielistrategia - opas kunnille Yleiskirje 6/80/2014: Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Valtakunnallinen osallisuusfoorumi Helsingissä Kuntalaki uudistuu -seminaari Helsingissä Kuntien tulevaisuusfoorumi Helsingissä Kuopion kaupunki Kirje Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen muutokset Suun terveydenhuollon koulutus Kuopiossa KT Kuntatyönantaja Kuntatyönantaja-lehti 2/2014 Maaningan kunta Ote kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 25: Siilinjärven - Maaningan kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus syyslukukaudelle 2014 Pohjois-Savon liitto Kirje Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma vuoteen 2013 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin kuntakokous klo Sosiaali- ja terveysministeriö Kuulemistilaisuus Helsingissä Suomen Terveydenhoitajaliitto Tiedote Tiera Kutsu yhtiökokoukseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lausuntopyyntö valtaushakemuksesta Kaivnro 9308 Työttömyysvakuutusrahasto (nro ) vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksuista Valtiovarainministeriö Ennakkokutsu Rovaniemellä järjestettäville yhdeksänsille Alue- ja paikallishallintopäiville Kunnan toimielinten kokouspöytäkirjat ja tulevien kokousten esityslistat sekä kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Esityslistat ja pöytäkirjat Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Viranhaltijapäätökset Toimistoinsinöörin poikkeamispäätös ( , 5, ): Asuinrakennuksen laajennus olemassa olevalla rantarakennuspaikalla ( ) Toimistoinsinöörin poikkeamispäätös ( , 6, ): Uuuden asuinrakennuksen, autotallin ja savusaunan rakentaminen olemassa

26 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ olevalle lomarakennuspaikalle ( ) Toimistoinsinöörin suunnittelutarveratkaisu ( , 7, ): Pesularakennuksen laajennus ja sosiaalitilojen rakentaminen ( ) Kunnanjohtajan sopimusten hyväksymispäätös (Kauppakirjan hyväksyminen, puistoalueen lunastaminen kunnalle) Kunnanjohtajan henkilöstöpäätös (täyttölupa / sosiaalityöntekijän sijainen ) Kunnanjohtajan yleispäätös (MapGuide-web karttapalvelimen ja PostgreSQL/PostGIS-tietokannan käyttöönotto kunnan sisäiseen käyttöön) Kunnanjohtajan rakennuspaikkapäätös (Rakennuspaikan varaaminen / Rissala / LVI Dimeks Oy) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat/asiakirjat tiedoksi ja päättää, etteivät ne kunnanhallituksen osalta anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kunnanhallitus päättää, että edellä mainituissa kunnan toimielinten kokouspöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa olevia kuntalain 51 :n mukaisia otto-oikeuskelpoisia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee muilta osin päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lisäksi kunnanhallitus tarvittaessa evästää toimielimiin nimeämiään kokousedustajia. Lisäksi merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan kokouksessa antama selvitys kunnan henkilöstölle tehdyn Työsyke-kyselyn tuloksista. _ Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Rautiaienn poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:06.

27 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät ja 102 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oi kai su vaa ti muk sel la. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja pe rus te: 101 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten vir ka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät ---- Muutoksenha ku- PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, kunnanhallitus viranomainen Faksi , sähköposti Määräaika ja si säl tö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet ta va oi kai su vaa ti mus ajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello ) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen tai telekopiolaitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä il mi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. Säh köi ses ti saapunutta asiakirjaa ei tarvit se täydentää vain allekirjoituksen saamiseksi, jos asia kir jas sa on tiedot lähettäjästä eikä asias sa ole muutoin syytä epäillä lähettäjän hen ki löl li syyt tä tai sitä, että viestin sisältö on muut tunut sähköisen asiointitapahtuman aikana. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus: --- Valitusaika --- päivää Pykälät Hallintovalitus: ---- Valitusaika ----päivää Valitusasiakirjan sisältö Valitusasiakirjojen toimittaminen ja muutoksenhakijalta perittävä oi keudenkäyntimaksu Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) pää tös, jo hon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan teh tä väk si ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laa ti jan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä pää tös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postil la. Postiin va litus asia kir jat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus ajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista pe rit tä vis tä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan hallinto-oikeudessa periä oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 97 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei kuitenkaan peritä esimerkiksi sosiaaliasioissa, verotusta tai julkisia maksuja kos ke vis sa tai vaaleja, mielenterveyslakia ja ulkomaalaislakia koskevissa asioissa. Mak sua ei myös kään peritä, jos asiaa ei tutkita tai asia ratkaisematta palautetaan ale man viranomaisen kä si tel täväk si tai jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen pää tös tä muutoksenhakijan eduk si. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 61 Kunnan takauksen myöntäminen /

Lisätiedot

Kokousaika 15.09.2014 kello 14:00-16:13

Kokousaika 15.09.2014 kello 14:00-16:13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.09.2014 kello 14:00-16:13 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 161 Siilinjärven kunnan lausunto

Lisätiedot

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00

Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 24.09.2014 kello 09:00-10:00 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 14 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 klo 14:00-18:56 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot