KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 1 / 8 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot TUOTTEEN NIMI Käyttö Liuottimet Puhdistusaine TOIMITTAJA Maahantuoja Nimi RHODIA Opérations Osoite 40, rue de la Haie Coq AUBERVILLIERS CEDEX - FRANCE Puhelin (Fr ) Telefax (Fr ) HÄTÄPUHELINNUMERO Multi Lingual Emergency Number (24/7) Europe / America / Africa (UK) Asia Pacific (Singapore) Middle East & Africa (speaking Arabic) (UK) China (Beijing) 2 Vaarojen tunnistus LUOKITUS Terveydelle haitalliset vaikutukset Ympäristövaikutukset Fysikaaliset ja kemialliset vaarat - Tulipalo tai räjähdys - Muita vaaratekijöitä Luokitus/Erityisvaarat VAROITUSETIKETIN TIEDOT Terveydelle haitallista nieltynä Vakavan silmävaurion vaara. Myrkyllinen vesieliöille. EI esiinny mitään erityistä tulipalovaaraa. Palamisessa vapautuu myrkyllisiä kaasuja. Vaarallisia reaktioita saattaa tapahtua kosketuksessa tiettyjen kemikaalien kanssa. (Kuuluu yhteensopimattomien materiaalien listaan kohta 10 "Stabiilisuus-reaktiivisuus"). EY-kriteerien mukaan tuote on luokiteltu seuraavasti -HAITALLINEN. -ÄRSYTTÄVÄ.

2 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 2/8 - vaarallisten tuotteiden tunnistus Sisältää Alkoholit, C9-11-iso-, C10-pitoinen, etoksyloitu Etoksyloitu-propoksyloitu terpeeni - Valmisteen varoitusetiketin - HAITALLINEN ( Xn ) kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi - R-lauseet R 22 Terveydelle haitallista nieltynä. R 41 Vakavan silmävaurion vaara. - S-lauseet S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S 39 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. S 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 3 Koostumus / tiedot aineosista >> VALMISTE Kemiallinen luonne Vaaraa aiheuttavat aineosat Sekoitus perustuen aineisiin pinta-aktiivisten Alkoholit, C9-11-iso-, C10-pitoinen, etoksyloitu (CAS ) - Oma luokitus Xn; R22 - Xi; R41 Etoksyloitu-propoksyloitu terpeeni (CAS ) ~10% - Oma luokitus Xn; R22 - Xi; R41 4 Ensiapuohjeet Hengitys Ei erityisiä toimenpiteitä. Iho Riisu kaikki likaiset vaatteet ja jalkineet. Huuhdeltava vedellä. Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä usean minuutin ajan (vähintään 15 minuuttia) silmäluomet levittäen. Kääny aina lääkäriin puoleen vaikkei oireita olisikaan. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille. Nieleminen Lisätietoja ÄLÄ KOSKAAN yritä oksennuttaa. Älä anna mitään juotavaa. Hakeudu lääkärin hoitoon mikäli mahdollista. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille. Käytettävä sopivaa suojavarustusta kontaminoidun henkilön hoidossa. Laita likaiset vaatteet suljettuun pussiin.

3 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 3/8 5 Ohjeet tulipalon varalta Sammutusaineet - Sopivat Vesisuihku Vaahto Hiilidioksidi(CO2) - Ei sopivat Voimakkaalla vesisuihkulla. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tulenarka, mutta ei erityistä vaaraa tulipalon sattuessa. Palaessaan Vapautuu myrkyllisiä kaasuja. Erityisohjeet Älä hävitä palon sammutusvettä ympäristöön. Erityissuojaimet tulipaloa varten Eristetty hengityslaite (happilaitteet) Saappaat, käsineet,lasit 6 Ohjeet päästöjen torjumiseksi Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Vältä iho- ja silmäkosketusta. Henkilökohtaiset suojavarusteet - tarkoituksen mukaiset käsineet. - silmä/kasvosuojus (suojalasi+visiiri). - sopiva suojavaatetus. Estä vuoto. Estä nesteen vuoto kääntämällä vuotavat säiliöt siten, että vuotava kohta on ylhäällä. Älä kaada viemäriin tai jokiin. Vuotanut aine kerättävä talteen padottaamalla. Puhdistustavat - Talteenotto Imeytä tuote huokoiseen materiaaliin. Lakaise tai imuroi tuote ja kerää talteen. Kerää kaatunut tuote ja pane suljettavaan säiliöön - asianmukaisesti merkittynä. Säilytä talteenotettu tuote myöhempää hävitystä varten. - Puhdistusohjeet Pese saastunut alue runsaalla vedellä. Ota talteen pesuvedet myöhempää hävitystä varten. - Talteenotto Kerää talteen kaikki saastuneet aineet velvoittavien määräysten mukaisesti. Lisätietoja Huomio, tuote voi aiheuttaa liukkaan lattiapinnan

4 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 4/8 7 Käsittely ja varastointi KÄSITTELY Tekniset toimenpiteet Ei vaadi spesifisiä tai erityisiä toimenpiteitä. Toimenpiteet Ei vaadi mitään tiettyjä tai erityisiä toimenpiteitä. Noudata yleisiä työpaikan hygieniamääräyksiä. Ohjeet turvalliseen käsittelyyn Käsittele ja käytä hyvän työhygienian mukaisesti ja noudattaen varovaisuutta. VARASTOINTI Tekniset toimenpiteet Huomioi kaikki mahdolliset toimenpiteet välttääksesi tuotteiden joutumista vahingossa viemäriin tai vesistöön, säiliöiden tai kuljetusjärjestelmän rikkoutumisen takia. Varastointi - Suositukset Pysyvä normaaleissa varastointi olosuhteissa. Varastoi - viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa - erillään yhteensopimattomista aineista. - erillään kaikista syttymislähteistä. Yhteensopimattomat aineet Vahvat emäkset Vahvat hapot. Vahvat hapettimet Pakkaaminen - Muovisäiliö. Pakkausmateriaalit - Suositeltavat Muovimateriaalit - Ei suositeltavat Tavallinen teräs. 8 Altistumisen ehkäiseminen/henkilökohtaiset suojaimet Tekniset ohjeet almistumisen torjumiseksi Henkilökohtaiset suojaimet - Käsien suojaus - Silmien suojaus - Ihon suojaus - Valintamahdollisuudet Ei vaadi erityistoimenpiteitä mikäli tuotetta käsitellään yleisten työhygienia- ja turvallisuusnormien mukaisesti. Neopreeni suojakäsineet. Käytä kemikaaleilta suojaavia suojakäsineitä (EN mukaisesti) Käsineitä valittaessa on otettava huomioon sekä käyttöalue että käytön kestoaika työpaikalla. Suojakäsineet on valittava työpisteen toiminnan mukaan muiden kemikaalien mahdollinen käsittely, fysikaalisen suojauksen tarve ( leikkauksen, pistoksen, lämmän kestävyys), tarvittava kätevyys. Suojalasit ja kasvosuojain. Suojavaatetus

5 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 5/8 Yleiset suojavarusteet Hygieniaohjeita Suojavarusteet on valittava työpaikan riskiarvioinnin perusteella. Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Suojavarusteet ja ensiapuvälineet ohjeineen helposti saatavilla. Hätäsuihku. Silmän huuhteluallas. Pese aina kätesi käsiteltyäsi tätä tuotetta. ÄLÄ syö tai juo työtilassa. 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet OLOMUOTO - Fysikaalinen olomuoto Neste Haju mieto ph 6,0-7,0 (Vesiliuos - 5 g/100ml). Erityiset lämpötilat - Sulamispiste Sulamisalue -20 á 0 C. - Jäätymispiste C. - Kiehumispiste Kiehumispistealue Cssa. Tulenarkaa - Leimahduspiste 141 C (Suljettu astia). Hapettavat ominaisuudet Ei katsota olevan hapettava. (arviointi rakenteen ja tehokkuuden suhteen avulla) Höyryn paine 2 Pa 20 Cssa. Ominaispaino noin 1,02 kg/dm3, 25 Cssa. Liukoisuus - veteen Liukenee - orgaanisiin liuottimiin Tietoa ei ole saatavilla. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Stabiilisuus Pysyvä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaaralliset reaktiot - Vältettävät materiaalit - vahvat emäkset - vahvat hapot - vahvasti hapettavat aineet. - Vaaralliset hajoamistuotteet Palaessa tai termisessä hajoamisessa (pyrolyysi) vapautuu (Hiilen oksidit (CO + CO2))

6 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 6/8 11 Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Akuutti toksisuus Ainesosien tietojen mukaan Terveydelle haitallista nieltynä. (Julkaisematon sisäinen raportti) (perinteisin menetelmin laskettuna) Paikallisvaikutukset Ainesosien tietojen mukaan Ei luokiteltu ärsyttäväksi iholle Vakavan silmävaurion vaara. (Julkaisematon sisäinen raportti) (perinteisin menetelmin laskettuna) Herkistyminen Tietoa ei ole saatavilla. Erityiset vaikutukset - Mutageenisuus Tietoa ei ole saatavilla. 12 Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle LIIKKUVUUS Tuotteen käyttötarkoitusryhmä Tuotteen lopullinen määränpää VESI. BIOLOGINEN HAJOAMINEN - Lopullinen aeroobinen hajoaminen Ainesosien tietojen mukaan (Julkaisematon raportti) Täysin biologisesti hajoava KERTYVYYS ELIÖIHIN Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi EKOTOKSISUUS Tietoja on käytettävissä ainoastaan eräille ainesosille. Ei mahdollisesti keräänny eliöihin. (Julkaisematon sisäinen raportti) Vaikutukset vesieliöihin Ainesosien tietojen mukaan (Julkaisematon raportti) Myrkyllistä vesieliöille. Muut tiedot Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi EY-kriteerien mukaan.

7 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 7/8 13 Jätteiden käsittely JÄTTEET Kielletty Jätteen laskeminen vesistöön tai viemäriin on kielletty. Jätteen hävitys Hävitä paikallisten asianmukaisten ohjeiden mukaisesti. Puhdistamattomat pakkaukset Kielletty Älä hävitä tuotetta roskalaatikkoon. Puhdistus/ siivous Tyhjennä pakkaus täydellisesti ennen puhdistusta. Anna astian tyhjentyä täydellisesti ja sen jälkeen puhdista höyryllä. Jätteen hävitys Kierrätyksen jälkeen puhdista tai hävitä ongelmajätelaitoksessa. HUOMAUTUS Käyttäjän on huomioitava mahdolliset voimassa olevat paikalliset määräykset koskien jätteiden hävitystä. 14 Kuljetustiedot KANSAINVÄLISET MÄÄRÄYKSET maakuljetukset - Rautatie/maantie (RID/ADR) EI rajoituksia. Merikuljetukset (OMI/IMDG) EI rajoituksia. Ilmakuljetukset (OACI/IATA) EI rajoituksia. HUOMAUTUS Yllä oleva luokitus on se, joka oli voimassa tämän tiedotteen julkaisu päivämääränä. Siinä tapauksessa, että vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia, kehotamme varmistamaan uusimpien säädösten voimassaolon edustajalta. 15 Kemikaaleja koskevat määräykset EY määräykset Vaarallisten valmisteiden pakollinen varoitusetiketti (itseluokiteltu) TARVITAAN Lisätietoja Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY)n asetuksen No 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

8 Päivämäärä/Tarkistus 05/11/2010 Versio1 Korvaa version Sivu 8/8 HUOM Yllä annettu määrätty tieto osoittaa ainoastaan pääperiaatteet, jotka soveltuvat käyttöturvatiedotteessa kuvatulle tuotteelle. Käyttäjän huomioitava mahdolliset olemassa olevat lisävarotoimet, jotka täydentävät näitä määräyksiä. Käyttäjän on huomioitava olemassa olevat kansalliset, kansainväliset ja paikalliset määräykset tai tuotetta säätelevät varotoimet. 16 Muita tietoja Pykälän 2 & 3 R-lauseet R 22 Terveydelle haitallista nieltynä. R 41 Vakavan silmävaurion vaara. Käyttöturvatiedote ei korvaa teknisiä käyttöohjeita. Tiedot perustuvat tähänastiseen tietoomme tästä tuotteesta ja se on annettu kunnian ja omantunnon kautta. Käyttäjän on huomioitava mahdolliset vaaratilanteet, jos tuotetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin kuin mihin on tarkoitettu. Käyttäjän on noudatettava kaikkia tuotteen käyttöön liittyviä määräyksiä. Käyttäjän on vastattava kaikista varotoimenpiteistä, joita tuotteen käsittely vaatii. Pakolliset määräykset on tarkoitettu käyttäjälle täyttämään velvollisuutensa vaarallisten aineiden käsittelyssä. Tämä tieto ei ole täydellinen. Tämä ei vapauta käyttäjää velvollisuudesta varmistaa muut voimassa olevat lailliset velvoitteet, muut kuin edellä mainitut, joista hän on pelkästään vastuussa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 / 8 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot TUOTTEEN NIMI : Käyttö : Polttoaineen lisäaine. TOIMITTAJA : Valmistaja: Nimi : RHODIA OPERATIONS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Cif Cream Lemon puhdistusaine 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo Käyttöturvallisuustiedote 91/155/ETY:n ja ISO 11014-1 standardin mukaan Painopäivämäärä: 21.04.2005 Sivu: 1/6 1. Kemikaalin ja toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotetiedot Kauppanimi Icosit KC 340/45

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.2 Kauppanimi / nimitys: SOFTCARE DOWN WASH 1.1.3 Muut tunnistustavat: EAN (GTIN) 6416977712794 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot