KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Sivu: 1 / 8 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot TUOTTEEN NIMI : Käyttö : Polttoaineen lisäaine. TOIMITTAJA : Valmistaja: Nimi : RHODIA OPERATIONS Osoite : Z.I. 26 rue Chef de Baie. F La Rochelle Cedex.1 Puhelin : +33 (0) Telefax : +33 (0) HÄTÄPUHELINNUMERO Multi Lingual Emergency Number (24/7) Europe / America / Africa: (UK) Asia Pacific: (Singapore) Middle East & Africa (speaking Arabic): (UK) China: (Beijing) [*] 2 Vaarojen tunnistus LUOKITUS Terveydelle haitalliset vaikutukset Ympäristövaikutukset : Fysikaaliset ja kemialliset vaarat - Tulipalo tai räjähdys : kohonneissa pitoisuuksissa, Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ei erityistä ympäristövaaraa, huolehdittava jätteiden käsittelystä (kts. kohta 13) ja noudatettava kansallisia tai paikallisia määräyksiä. : Palava neste. Luokitus/Erityisvaarat : EY normien mukaan tätä tuotetta ei luokitella "vaaralliseksi valmistaa". VAROITUSETIKETIN TIEDOT - R-lauseet : Ei R -lauseita. - S-lauseet : Ei S-lausetta.

2 Sivu: 2/8 3 Koostumus / tiedot aineosista >> VALMISTE Kemiallinen luonne : Vaaraa aiheuttavat aineet : Seos. 2-etyyliheksanoli (CAS : ) : < 10% EY-nro : Oma luokitus : Xi, R36/38 Alkaaneja, C11-15-iso- (CAS : ) : <50 % EY-nro : Oma luokitus : Xn, R65, R66 4 Ensiapuohjeet Hengitys : Siirrettävä potilas saastuneelta alueelta. Anna loukkaantuneen henkilön levätä. Hakeudu lääkärin hoitoon mikäli mahdollista. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille. Iho : Riisu kaikki likaiset vaatteet ja jalkineet. Pese saippuavedellä. Käytettävä sopivaa suojavarustusta kontaminoidun henkilön hoidossa. Roiskeet silmiin : Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä usean minuutin ajan (vähintään 15 minuuttia) silmäluomet levittäen. Nieleminen : ÄLÄ KOSKAAN yritä oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä. Lisätietoja : Laita likaiset vaatteet suljettuun pussiin. Käytettävä sopivaa suojavarustusta kontaminoidun henkilön hoidossa. 5 Ohjeet tulipalon varalta Sammutusaineet - Sopivat : Vaahto Jauheet Hiilidioksidi(CO2) - Ei sopivat : Voimakkaalla vesisuihkulla. Erityiset altistumisvaarat : Tulenarka neste, mutta ei syty helposti. tulipalossa Erityissuojaimet tulipaloa varten : Saappaat, käsineet,lasit Eristetty hengityslaite (happilaitteet) Täydellinen suojavaatetus

3 Sivu: 3/8 6 Ohjeet päästöjen torjumiseksi Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi : EI tulta, EI kipinöitä. Eliminoi kaikki syttymislähteet. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Älä hengitä höyryä. Henkilökohtaiset suojavarusteet: - eristetty hengityslaite (happilaitteet). - sopivat pitkävartiset suojakäsineet. - suojalasi. - vesitiiviit saappaat - täydellinen kehon suojaus (läpäisemätön suojapuku). Estettävä kosketus kuumien pintojen kanssa. Poista kaikki syttymislähteet. Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi : Älä kaada viemäriin tai jokiin. Vuotanut aine kerättävä talteen padottaamalla. Puhdistustavat - Talteenotto : Pumppaa tuote suljettavaan säiliöön : - asianmukaisesti merkittynä. Säilytä talteenotettu tuote myöhempää hävitystä varten. - Neutralointi : Absorboi jäännökset: - vermikuliitti - Puhdistusohjeet : Pese lattia runsaalla vedellä. - Talteenotto : Polta tuhkaksi saastuneet aineet virallisessa jätelaitoksessa. 7 Käsittely ja varastointi KÄSITTELY Tekniset toimenpiteet : Höyryn erotus lähteessä. Toimenpiteet : Vältä kosketusta kuumien pintojen kanssa. Estä elektrostaattisen varauksen muodostuminen. Ohjeet turvalliseen käsittelyyn : Varmista, että ilmastointi on riittävä VARASTOINTI Tekniset toimenpiteet : Säliöiden alla pitäisi olla tiivis allas, joka onsuunniteltu siten, että vuoto-onnettomuudessa neste virtaa tiiviiseen säiliöön eikä aiheuta mitään vaaraa. Varastointi - Suositukset : Varastoi: - erillään kaikista syttymislähteistä. - erillään kuumasta. - viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa - erillään yhteensopimattomista aineista.

4 Sivu: 4/8 Yhteensopimattomat aineet : Hapot Emäkset ja emäksiset tuotteet Pelkistävät materiaalit Pakkaaminen : Tuote on pidettävä vain toimittajan pakkauksessa. Pakkausmateriaalit - Suositeltavat : Ruostumaton teräs Teflon. Hiilivetyjä kestävät materiaaalit. - Ei suositeltavat : Kumit Tietyt muovimateriaalit Materiaalit, jotka eivät kestä hiilivetyjä. 8 Altistumisen ehkäiseminen/henkilökohtaiset suojaimet Tekniset ohjeet almistumisen torjumiseksi Henkilökohtaiset suojaimet - Hengityksen suojaus : - Käsien suojaus : - Silmien suojaus : - Ihon suojaus : Yleiset suojavarusteet : : Eristettävä höyryn muodostuspisteestä. Jos ilmanvaihto on hyvä, niin ei ole välttämätöntä käyttää hengityssuojaimia. Riitämättömässä ilmanvaihdossa: Eristetty hengityslaite (happilaitteet). Ilmatiiviit/vesitiiviit suojakäsineet. Nitriilisuojakäsineet Mikäli seos sekoittuu muiden aineiden kanssa, pyydä lisätietoja käsineiden toimittajaltasi. Käsineitä valittaessa on otettava huomioon sekä käyttöalue että käytön kestoaika työpaikalla. Suojakäsineet on valittava työpisteen toiminnan mukaan: muiden kemikaalien mahdollinen käsittely, fysikaalisen suojauksen tarve ( leikkauksen, pistoksen, lämmän kestävyys), tarvittava kätevyys. Käytä kemikaaleilta suojaavia suojakäsineitä (EN mukaisesti) Suojalasit. Suojavaatetus :Tiivis puku (Hypalon, Tyvek, Saranex, PVC...). Hätäsuihku. Silmän huuhteluallas.

5 Sivu: 5/8 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet OLOMUOTO - Fysikaalinen olomuoto : Neste - Väri : merpihkan värinen Haju : hiilivetymäinen. ph : Ei havaittu (liukenematon tuote) Erityiset lämpötilat - Kiehumispiste : Liuottimet :Kiehumispistealue: C:ssa. Tulenarkaa - Leimahduspiste : 61 C - Itsesyttymislämpötila : 255 C Hapettavat ominaisuudet : Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä fer : EY normien perusteella ei hapettava aine. Höyryn paine : Liuottimet : 0.2 kpa 38 C:ssa. Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä Fe : <1x 10-5 Pa 25 C:ssa. Ominaispaino : kg/dm3, 20 C:ssa. Liukoisuus - veteen : LiuottimetNiukkaliukoinen Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä Fe : 0.13 mg/l 20 C:ssa. - orgaanisiin liuottimiin : Liukoinen: - yleiset orgaaniset liuottimet. Oktanoli/vesi jakautumiskerroin : Liuottimet:>= 6 (log POW). (arviointi rakenteen ja tehokkuuden suhteen avulla) Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä Fer=6.3 (log POW). (Julkaisematon sisäinen raportti) Kinemaattinen viskositeetti : mm2/s, 40 C:ssa. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus Stabiilisuus : Pysyvä normaalissa lämpötilassa. Vaaralliset reaktiot - Vältettävät materiaalit : - mineraalihapot - vahvat emäkset - vahvasti hapettavat aineet.

6 Sivu: 6/8 11 Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Akuutti toksisuus : Ainesosien tietojen mukaan (Julkaisematon sisäinen raportti) (Julkaisematon raportti) : Tuotetta EI pidetä: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. Tuotetta EI pidetä:terveydelle haitallista nieltynä. (sisäinen arviointi) Akuutit oireet : (höyryt): Mahdolliset vaikutukset altistumisen seurauksena kohonneissa pitoisuuksissa :Huimausta. Päänsärky. Narkoottinen vaikutus. Vaivat: neurologinen Paikallisvaikutukset : Ainesosien tietojen mukaan(julkaisematon raportti)(julkaisematon sisäinen raportti) Suuret höyrypitoisuudet voivat ärsyttää hengitysteitä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Saattaa aiheuttaa lievää satunnaista ärsytystä silmän verkkokalvossa. (sisäinen arviointi) Herkistyminen : Tietoja on käytettävissä ainoastaan eräille ainesosille. : Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä Fe : ei herkistävä joutuessaan iholle (Marsu) (Magnusson ja Kligman menetelmä) (Julkaisematon sisäinen raportti) Alkaaneja, C11-15-iso- Tuotetta EI pidetä: ihoa herkistävä (Ihminen) (Julkaisematon raportti) Myrkyllisyys toistuniva annoksina : (Julkaisematon sisäinen raportti) (Julkaisematon raportti) Arvioidaan ettei toistuva altistus aiheuta vakavia terveysvaikutuksia nieltynä(sisäinen arviointi) Erityiset vaikutukset - Mutageenisuus : Tietoja on käytettävissä ainoastaan eräille ainesosille. : Sisältää seuraavan aineen orgaanista yhdistettä Fe,2-etyyliheksanoli : Ames-testi/Muutoskohtien/Kromosomien poikkeavuudet: in vitro : Negatiivinen. (aineenvaihdunnan kiihtyvyys tai ilman) (Julkaisematon sisäinen raportti) (Julkaisematon raportti) 12 Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle LIIKKUVUUS Tuotteen käyttötarkoitusryhmä BIOLOGINEN HAJOAMINEN : Tuote voi kulkeutua ympäristön eri kerrosten läpi.

7 Sivu: 7/8 - Lopullinen aeroobinen hajoaminen : Ainesosien tietojen mukaan (Julkaisematon sisäinen raportti) (Julkaisematon raportti) (Kirjallisuus tulokset). Tuotetta pidettävä: Osittain biologisesti hajoava. (sisäinen arviointi) KERTYVYYS ELIÖIHIN Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi EKOTOKSISUUS : Tietoa ei ole saatavilla. Vaikutukset vesieliöihin : Ainesosien tietojen mukaan (Julkaisematon sisäinen raportti) (Julkaisematon raportti) (Kirjallisuus tulokset). Tuotetta EI pidetä: Haitallinen vesieliöille. (sisäinen arviointi) Muut tiedot : Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi EY-kriteerien mukaan. (sisäinen arviointi) 13 Jätteiden käsittely JÄTTEET Jätteen hävitys : Poltto polttolaitoksessa. Puhdistamattomat pakkaukset Puhdistus/ siivous : Kaavi puhtaaksi tai tyhjennä varovasti Jätteen hävitys : Puhdistuksen jälkeen voidaan käyttää uudelleen. HUOMAUTUS : Käyttäjän on huomioitava mahdolliset voimassa olevat paikalliset määräykset koskien jätteiden hävitystä. 14 Kuljetustiedot KANSAINVÄLISET MÄÄRÄYKSET maakuljetukset - Rautatie/maantie (RID/ADR) : EI rajoituksia. Merikuljetukset (OMI/IMDG) : EI rajoituksia. Ilmakuljetukset (OACI/IATA) : EI rajoituksia. HUOMAUTUS : Yllä oleva luokitus on se, joka oli voimassa tämän tiedotteen julkaisu päivämääränä. Siinä tapauksessa, että vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia, kehotamme varmistamaan uusimpien säädösten voimassaolon edustajalta.

8 Sivu: 8/8 15 Kemikaaleja koskevat määräykset EY määräykset : Vaarallisten valmisteiden pakollinen varoitusetiketti (itseluokiteltu): EI TARVITA HUOM : Yllä annettu määrätty tieto osoittaa ainoastaan pääperiaatteet, jotka soveltuvat käyttöturvatiedotteessa kuvatulle tuotteelle. Käyttäjän huomioitava mahdolliset olemassa olevat lisävarotoimet, jotka täydentävät näitä määräyksiä. Käyttäjän on huomioitava olemassa olevat kansalliset, kansainväliset ja paikalliset määräykset tai tuotetta säätelevät varotoimet. 16 Muita tietoja Rekisteröintinumerot : Valmisteen kaikki ainesosat on luetteloitu EINECS-luettelossa. Pykälän 2 & 3 R-lauseet : R 36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. R 65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. * Päivitetty : Aiemmasta versiosta poikkeavat alaotsikot ja tekstit on merkattu tähdellä (*). Tarkistus tehty: 29/06/2009 Käyttöturvatiedote ei korvaa teknisiä käyttöohjeita. Tiedot perustuvat tähänastiseen tietoomme tästä tuotteesta ja se on annettu kunnian ja omantunnon kautta. Käyttäjän on huomioitava mahdolliset vaaratilanteet, jos tuotetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin kuin mihin on tarkoitettu. Käyttäjän on noudatettava kaikkia tuotteen käyttöön liittyviä määräyksiä. Käyttäjän on vastattava kaikista varotoimenpiteistä, joita tuotteen käsittely vaatii. Pakolliset määräykset on tarkoitettu käyttäjälle täyttämään velvollisuutensa vaarallisten aineiden käsittelyssä. Tämä tieto ei ole täydellinen. Tämä ei vapauta käyttäjää velvollisuudesta varmistaa muut voimassa olevat lailliset velvoitteet, muut kuin edellä mainitut, joista hän on pelkästään vastuussa.

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi 31410 Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2 Käyttöturvallisuustiedote 1907/006/EY,453/010/EY mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1. 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot