KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/2014 119. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA klo 16:30-17:22 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Komulainen Ilmo jäsen, vpj Mannersuo Erja jäsen Pulkkinen Raija jäsen Polvinen Mikko jäsen Seppänen Teuvo jäsen Pikkarainen Ensio jäsen Huotari Väinö varajäsen Pulkkinen Elvi varajäsen poistui :n 86 käs. aikana klo 17:20 Malinen Liisa varajäsen MUUT Nikulainen Kari kaup.hall edustaja saapui klo 16:35 :n 78 käs. aikana Juntunen Jari kaupungininsinööri Hakkarainen Mika maanmittausinsinööri läsnä :ien käs. aikana klo 16:30-16:55 Kinnunen Pirjo pöytäkirjanpitäjä POISSA Kanerva Jari puheenjohtaja Malinen Helena jäsen Rauhala Maarit jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 76 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t 77 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Polvinen ja Liisa Malinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ilmo Komulainen Tarkastusaika Allekirjoitukset Mikko Polvinen Pirjo Kinnunen Liisa Malinen Paikka ja pvm Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta KOKOUSAI KA klo 16:30-17:22 KOKOUS PAIK KA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 76 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT VARTIUKSEN RAJANYLITYSPAIKAN JA SEN LÄHIYMOPÄRISTÖN 124 Liite OSAYLEISKAAVAN LUONNOS 79 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS- JA KYSELYASIAT TIEDOKSI SAAATETTAVAT ASIAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET 129 ELOKUULTA LIIKENNEMERKKILUPA VUORELAN YKSITYISELLE TIELLE LIIKENNEMERKKILUPA SEILOSEN YKSITYISELLE TIELLE KAUKOLÄMMÖN TARIFFI JA KAUKOLÄMMÖN ENERGIAMAKSUT Liite ALKAEN 85 KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITTYMIS-, PERUS- JA KÄYTTÖMAKSUT 134 Liite ALKAEN 86 OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGININSINÖÖRIN TEKEMÄÄN VESI- JA VIEMÄRILAITOSPÄÄTÖKSEEEN 11/ PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Merk. JARI KANERVA Jari Kanerva Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TEKNLTK 76 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Hallintosäännön 8 :n mukaan toimielimen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Se lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ao. toimielimen kokouksessa. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta tekee kokouksensa laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevan toteamuksensa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TEKNLTK 77 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupungin toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta on päättänyt valita vuonna 2014 kussakin kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joille pöytäkirjan tarkastusajankohta tarvittaessa ilmoitetaan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan toimesta erikseen. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä selostetun perusteella valita tätä kokoustaan varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Polvinen ja Liisa Malinen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta VARTIUKSEN RAJANYLITYSPAIKAN JA SEN LÄHIYMOPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVAN LUONNOS 161/8.82/2010 TEKNLTK 78 Maanmittausinsinööri Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman alueelle on sen kehittämissuunnittelun osana laadittu vuosituhannen vaihteessa oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka muoto ja sisältö ei enää viime vuosina ole kaikilta osin vastannut nykyisiä eikä tulevaisuuden tarpeita. Kaupunginhallitus on ( 117) päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin Vartiuksen asemanseudun voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tarkistamiseksi ja ajanmukaistamiseksi sekä tarvittaessa asemakaavan laatimiseksi tarpeellisille osille Vartiuksen asemanseutua. Tarkistamisen tarve on tullut ajankohtaiseksi jossain määrin eri yhteyksissä esiintyneen kiinnostuksen johdosta alueen rakennuspaikkatarjontaa kohtaan. Ilman ajantasaisia kaavoja ja niihin perustuvia alueiden myynti- tai vuokrausperusteita ei alueiden luovuttamista kaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksiin voida ratkaista. Oikeusvaikutteisena voimassa oleva osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaavan voimaan tulon jälkeen alueelle on rakennettu tiestö ja kunnallistekniikka. Osayleiskaavan tarkistamisessa on kyse kaavan sovittamisesta olemassa oleviin rakenteisiin ja kaavan päivittämisestä vastaamaan nykyisiä maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavan laadinnalle asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa asemakaava on tarpeen laatia vain keskeisimmälle osalle yleiskaavassa eri maankäyttömuodoille osoitettua aluetta. Tekninen lautakunta on kokouksessaan antanut Vartiuksen kaavan laadinnan Airix Ympäristö Oy:lle. (nyk. Sweco Ympäristö Oy). Vartiuksen osayleiskaavaan vireille tulosta on kuulutettu ja samalla nähtäville on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty ja kesällä 2014 on sovittu, että kaavatyötä voidaan jatkaa aikaisempien neuvottelujen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt vuonna 2012 valmistuneen toimenpideselvityksen koskien Vartiuksen rajanylityspaikan liikennejärjestelyitä.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta Kaavaluonnoksessa Vartiuksen alueen aluevaraukset on päivitetty vastaamaan olemassa olevaa ja tulevaisuuden tarpeiden vaatimaa tilannetta. Mm. Vartiuksen raja-aseman rajaukset on tarkistettu POP-ELY:n toimenpideselvityksen mukaisiksi. Lisäksi kaavamääräykset on tarkistettu. Kaavaluonnoksen keskeiselle alueelle laaditaan tarkempi maankäytön suunnitelma, joka ohjaa rakentamista ja toimii mahdollisen asemakaavan laatimisen runkona. Kaavaluonnos liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus asettaa Vartiuksen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Lisäksi tekninen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaavoittaja voi tehdä kaavaluonnokseen ja asiakirjoihin ennen nähtäville asettamista pieniä muutoksia ja luonteeltaan teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti kaavaratkaisuun. Kaupungininsinsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS- JA KYSELYASIAT TEKNLTK 79 Kaupungininsinööri Hallintokuntien päätösten teko kuten myös asioiden varsinainen tiedoksi saattaminen hallintokunnille tapahtuu voimassa olevien säädösten mukaan valmistelun pohjalta esittelystä. Toistuvasti on kuitenkin kullakin toimialalla esillä joitakin sellaisia kysymyksiä, jotka ajankohtaistuvat nopeasti ja joita koskeva hallinnollinen päätöksenteko monijäsenisessä elimessä ei aina ole edes välttämätöntä mutta noita asioita koskevan välittömän, molemminsuuntaisen informaation saaminen saattaa auttaa niin lautakunnan kuin sen alaisen organisaationkin tehtävien hoitoa. Edelleen on samoista syistä joskus tarpeellista saada virallisten raportointimenettelyjen lisäksi muutoinkin selvyyttä siitä, kuinka pitkähköjä suunnittelu- ja toteutusaikoja vaativat hankkeet kulloinkin etenevät. Mm. näistä em. syistä on hyödyllistä jatkaa teknisen lautakunnan aloittamaa käytäntöä järjestää lautakunnan kokouksissa tilaisuus esityslistan erillisen kohdan puitteissa yllä tarkoitettuun tietojenvaihtoon ja informointiin nimenomaan siten, että kyseisessä asiayhteydessä saadut selvitykset ja kannanotot eivät ennakolta valmistelemattomina ole po. asioita koskevia sitovia, oikeusvaikutteisia ratkaisuja. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Teknisen lautakunnan jäsenillä on esityslistan tämän pykälän puitteissa tilaisuus tehdä kokouksessa lautakunnan toimialaan kuuluvia kysymyksiä ja tiedusteluja, joihin välittömästi annettavat selvitykset ja vastaukset ovat statukseltaan ja oikeusvaikutuksiltaan yllä tarkoitetun luonteisia. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälässä tarkoitetun keskustelun aikana käsiteltiin seuraavia aiheita: Tuupalan uuden koulun pääsuunnittelija, rakenne-, sähkö- ja LVIA -suunnittelijat valittu. Talousseminaari jossa käsiteltiin ensi vuoden investointiohjelma.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta Kuntalain uudistus, kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitettävä. Hoivakodin rakentamisen urakkakilpailutus käynnissä ja päättyy

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAAATETTAVAT ASIAT TEKNLTK 80 Toimistosihteeri Kaupunginhallituksen päätös korttelin 29 asemakaavamuutoksen nähtäville asettaminen ehdotuksena. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen päiväämä maksatuspäätös ajalta ; projekti A32408, Pajakkajokialueen investointi- ja kehittämishanke. Ahma ympäristö Oy:n päiväämä Sarvelanselkosen kaatopaikka, pohjavesitarkkailun vesistötutkimus. Tuupalan uuden koulun rakennustoimikunnan pöytäkirja. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee yllämainitut asiat tietoonsa saatetuiksi. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET ELOKUULTA 2014 TEKNLTK 81 Kaupungininsinööri Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on Kuntalain 51 :n mukaisesti tehnyt päätöksen siitä, että elokuussa 2014 tehdyistä teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ei mitään siirretä teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee yllämainitut päätökset tietoonsa saatetuiksi. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta LIIKENNEMERKKILUPA VUORELAN YKSITYISELLE TIELLE TEKNLTK 82 Tiemestari Vuorelan tiekunta päätti kokouksessaan pystyttää pysyvästi sivutieliittymän varoitusmerkit (nro.163) Vuorelan yksityiselle tielle vaaralliseksi osoittautuneen liittymän molemmille puolille liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tiekunta hakee lupaa Tekniseltä lautakunnalta merkkien pystyttämistä varten. Tiemestarin esitys: Tekninen lautakunta myöntää luvan Vuorelan tiekunnalle sivutieliittymän varoitusmerkkien pystyttämistä varten Vuorelan yksityiselle tielle. Kaupungininsinsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta LIIKENNEMERKKILUPA SEILOSEN YKSITYISELLE TIELLE TEKNLTK 83 Tiemestari Seilosen tiekunta päätti kokouksessaan pystyttää pysyvästi Seilosen yksityiselle tielle neljään sivutieliittymään merkit "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" (nro.231) sekä Kupsusensalmen puurakenteisen sillan molemmin puolin painorajoitusmerkit "Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 50 t" (nro.345). Tiekunta hakee lupaa Tekniseltä lautakunnalta merkkien pystyttämistä varten. Tiemestarin esitys: Tekninen lautakunta myöntää luvan Seilosen tiekunnalle "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" sekä "Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 50 t"- liikennemerkkien pystyttämiseksi Seilosen yksityiselle tielle. Kaupungininsinsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta KAUKOLÄMMÖN TARIFFI JA KAUKOLÄMMÖN ENERGIAMAKSUT ALKAEN TEKNLTK 84 Kaupungininsinööri Kaupunginvaltuusto on ( ) hyväksynyt asiakkaille myytävän kaukolämpöenergian kulutusmaksut alkaen seuraavanlaisiksi: kiinteistöjen arvonlisäverollinen (alv 24 %) kulutusmaksu on 52,68 /MWh ja sen arvonlisäveroton hinta on 42,48 /MWh. Perusmaksu muilla kuin omakotitaloilla määräytyy tilausvesivirrasta riippuvana kaukolämpötariffin mukaisesti. Kaukolämpötariffin mukainen perusmaksun kertoimen k -arvo on 3,08. omakotitalojen kaukolämmön arvonlisäverollinen (alv 24 %) perusmaksu on 212,76 /vuosi ja sen arvonlisäveroton hinta on 171,58 /vuosi. Prosessitariffin mukainen kulutusmaksu on 32,24 ja liittymismaksun k kerroin 0,48. Kevyen polttoöljyn hintaepävarmuuden johdosta ja huomioon ottaen myös viime aikoina tapahtuneet sähkön hintamuutokset, kaukolämmön kilpailuasema on selvästi kohentunut ja kaukolämpöenergian ensi vuonnakin myyntimäärä on todennäköisesti tämänvuotista jonkin verran suurempi. Kuhmon Lämpö Oy on ilmoittanut, että yhtiö korottaa kaupungin kaukolämpöverkkoon myymänsä energian kulutusmaksua nykyisestä 4,8 % ja laskee kaukolämmön perusmaksua 0,5 %. Edellä selostetut seikat, verkoston energiansiirtohäviöt sekä ikääntyvän jakeluverkon käyttömenot sekä kaukolämpöverkon investoinnit huomioon ottaen on tarpeellista tehdä myytävän lämpöenergian nykyiseen kokonaishintaan kiinteistötyypistä riippuen likimäärin 1,0 %:n suuruinen korotus, joka kohdistetaan suunnilleen samassa määrin perusmaksuun ja kulutusmaksuun. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaukolämmön energian maksut määrätään edellä selostetuin perustein liitteessä esitetyn mukaisina alkaen. Liite.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITTYMIS-, PERUS- JA KÄYTTÖMAKSUT ALKAEN TEKNLTK 85 Kaupungininsinööri Nykyinen vesihuoltolaki on tullut voimaan Tässä laissa vesihuollolla tarkoitetaan talousveden toimittamista sekä jäteveden ja hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen rinnastettavan vapaa-ajan asutuksen sekä elinkeinotoiminnan vesihuoltoon. Tekninen lautakunta on ( 91) vahvistanut uuden vesihuoltolain mukaiset vuoden 2014 talousveden ja jäteveden kulutusmaksut seuraavanlaisiksi: *vesimaksu 1,58 /m3, *jätevesimaksu 2,02 /m3 ja *perusmaksu sekä liittymismaksu kaupunginvaltuuston ( 125) hyväksymässä taksassa määriteltyjen perusteiden mukaisena. Vesihuoltolaitoksen tekemien talousarviolaskelmien mukaan kykenee laitos saamaan sille budjetointiraamien pohjalta teknisen lautakunnan tekemän talousarvioehdotuksen taloussuunnitelmassa asetetut nettotulot vuonna 2015, kun myytävän veden maksut ja jätevedestä perittävät arvonlisäverolliset hinnat sekä liittymismaksut määrätään alkaen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti: *vesimaksu 1,59 /m3, *jätevesimaksu 2,05/m3 ja *perusmaksu sekä liittymismaksu kaupunginvaltuuston ( 125) hyväksymässä ja ( 11) tarkistamassa taksassa määritellyin perustein oheisen liitteen mukaisena. Näihin hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %. Myyntihintoihin esitetty vesi- ja jätevesimaksujen korotus perusmaksuineen on vuoden 2014 alun tilanteesta noin 1,0 % kiinteistötyypistä riippuen ja se johtuu pääasiassa palkkojen, palvelujen ja erilaisten materiaalikustannusten hintakehityksestä, investoinneista, sekä siitä, että kaupungin vesihuoltolaitoksen toimintaan sisältyvät merkittävät haja-alueen toimintayksiköt ovat käyttötaloutensa puolesta muuta laitoksen osaa epäedullisempia. Perus ja -liittymismaksujen korotus on laitoksen laskelmien mukaan toteutettava kulutusmaksujen muutosten kanssa samantasoisena. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin 044

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vesihuoltolaitoksen asiakkailta alkaen perittävät maksut määrätään liitteessä ehdotettujen suuruisiksi. Liite Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGININSINÖÖRIN TEKEMÄÄN VESI- JA VIEMÄRILAITOSPÄÄTÖKSEEEN 11/ /8.80/2014 TEKNLTK 86 Kaupungininsinööri Kiinteistön, Rajakatu 42, entinen omistaja Juha Jokelainen on hakenut Kuhmon tekniseltä lautakunnalta muutosta kaupungininsinöörin tekemään vesi- ja viemärilaitospäätökseen, jossa kaupungininsinööri hylkää Jokelaisen esityksen vesilaskun, nro 93420, mitätöimisestä. Lasku on on tehty ajalta ja on suuruudeltaan 1696,94. Perusteluinaan laskun mitätöimiselle Jokelainen esitti, ettei ole asunut kiinteistössä jälkeen. Havaittuaan lokakuussa 2012 vesivuodon kiinteistössä Jokelainen kertoo pyytäneensä vesilaitosta sulkemaan katusulkuventtiilin, joka on käyty sulkemassa. Tämän jälkeen katusulkuventtiilin pitävyyttä ei ilmeisesti ole tarkistettu, mikä kuuluu kiinteistön omistajalle. Kiinteistö vaihtoi omistajaa ja uusi omistaja kertoi kiinteistön kellarissa vesiputkien olleen jäässä ja haljenneen ja täten aiheuttaneen vesivuodon. Uusi omistaja oli sulkenut kellarissa olevan venttiiliin. Jokelainen ei ole toimittanut kaupungille vesimittarilukemia jälkeen, joten laskutus on tapahtunut aikaisempaan kulutukseen peilaten arviona. Jokelainen on koko ajan siis saanut vesilaskuja, jotka ovat suorittamatta kaupungille, eikä niistä ole reklamoitu kaupungille. Kyseessä oleva vesilasku perustuu kiinteistön kaupan tekemisen yhteydessä luettuun vesimitarilukemaan. Kaupugininsinöörin päätöksestä tehdyssä oikaisuvaatimuksessa Jokelainen kertoo lähettäneensä postitse vesimittarilukeman v. 2011, jonka hän toteaa kadonneen postissa tai muuten. Kiinteistön venttiilin hän kertoo sulkeneensa lokakussa 2012, kun hän on huomannut tihkuvan vesivuodon. Talon viemärit hän kertoo tulvineen jätevettä kellarin saunaosastoon ja keskikerroksen WC-pöntöstä talven 2013 aikana. Talvella 2013 hän kertoo tarkistaneen vesimittarin, joka ei ollut vuotanut ja toteaa katuvulkuventiilin pitäneen. Viemärin tulvimiselle Jokelainen sanoo, ettei mahda mitään, jos jätevesi tulee kaupungin viemäreistä. Lisäksi Jokelainen sanoo, ettei vesivuotoa ole kiinteistössä voinut olla ajalla lokakuu 2012, jolloin hän on asunut kiinteistössä ja sen jälkeen kiinteistössä ei ole voinut kulua vettä, koska sulut ovat olleet kiinni. Kyseissä laskussa ei ole laskutettu mahdollisesti viemäreistä tullutta jätevettä, vaan vesimittarin kautta kulkenutta vettä. Viemäriin

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ Tekninen lautakunta tulviminen talon keskikerroksen WC:sä on mahdotonta, koska viemäri olisi tällöin tulvinut aikaisemmin kadun jätevesikaivojen kansista ja viemärin yläpuolisten talojen lattiakaivoista ja tällaista tukoksesta ei verksostossa ole vesihuoltolaitoksella tietoa. Lisäksi voidaan todeta, että Jokelainen ei ole suorittanut vesilaskujaan kyseisestä kiinteistöstä heinäkuun 2011 jälkeen, vaikka on saanut vesilaskuja säännöllisesti neljä kertaa vuodessa kyseessä olevaan laskuun saakka, eikä ole niistä reklamoinut kaupungille. Hän ei ole toimittanut myöskään vesimittarilukemia jälkeen, joten kulutus voi olla myös normaalia vedenkulusta ajalta lokakuu Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hylkää Juha Jokelaisen oikaisuvaatimuksen ja päättää laskuttaa Jokelaiselta laskun nro täysimääräisenä. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ KUHMON KAUPUNKI Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen perusteet Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 78, 79, 80, 81, 84 Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 76, 77, 82, 83, 85 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälä Asia 76 Laillisuus ja päätösvaltaiuus 77 Pöytäkirjantarkastajat 82 Liikennemerkkilupa Vuorelan yksityiselle tielle 83 Liikennemerkkilupa Seilosen yksityiselle tielle 85 Kaupungin vesihuoltolaitoksen liittymis-, perus- ja käyttömaksut alkaen Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta PL 15, Kainuuntie KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 86 Oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin tekemään vesi- ja viemärilaitospäätökseen 11/ pv Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus isokatu 4 PL Oulu pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 18:00-20:05 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.09.2013 klo 17:30-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 427 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot