POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, 16-23 Hänninen Tuomo Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (<SM>) Maakuntahallitus Aika klo 10:10-11:45 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen 1-6, 8-23 Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen Ruonala Riikka Jäsen Ervasti Outi Varajäsen Leiviskä Matti Varajäsen 1-14, Juka Paula Varajäsen Männistö Asko Varajäsen Muut läsnäolleet Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj. Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj. Kortesoja Jorma MYR varapj. Harju Pauli Maakuntajohtaja 1-20, Pitkänen Riitta Hallintojoht,pöytäkirjanpitäjä Rämet Jussi Suunnittelujohtaja 1-5, 7-23 Yliniemi Ilkka Kehitysjohtaja 1-5, 7-23 Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö 1-5, 7-23 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Puheenjohtaja Riitta Pitkänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 1/2014 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 3 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 8 4 Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen 10 6 Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen 11 7 Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR 13 8 Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR 16 9 Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR Intourist Travel Forum Soiva Saari Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden 24 hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden 25 jatkorahoituspäätökset 14 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan nimeäminen vuosille Matkailutoimikunnan edustajien vaihtaminen Matkailutoimikunnan nimen vaihtaminen matkailun 35 kehittämistoimikunnaksi 18 Mainostoimistopalvelun puitesopimus vuosille , hankinta Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 41 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: 1-6, 13, Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: 7-12, Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallin to-oi keu delta, postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: 18 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: 18 Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH 1 Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH 2 Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Hänninen ja Tuomo Hänninen. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH 3 Maakuntajohtaja kertoi: - valmistelussa olevista Pohjois-Suomi strategiasta ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteista - Pohjois-Suomen maakuntaliittojen EU:n rakennerahastohallinnointiin liittyvästä valmistelusta. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti MKH 4 Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Selonteossa liikennepolitiikkaa tarkastellaan laajasti osana yhteiskuntapolitiikkaa. Liikennepolitiikan keskeisenä tavoitteena on hyvillä liikenneyhteyksillä varmistaa ja tukea Suomen kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua sekä ihmisten hyvinvointia ja arjen toimivuutta. Lentoliikenne ja lentoasemaverkosto nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymykseksi. Lentoliikennestrategia on yksi selonteon toimenpiteistä ja strategiavalmistelu kirjattiin selonteon yhdeksi jatkotoimenpiteeksi seuraavalla tavalla: "Laaditaan lentoliikenteen strategia, jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä sekä arvioidaan, erityisesti liikennepolitiikan näkökulmasta ja alueiden saavutettavuuden näkökohdista, Suomen lentoasemaverkon tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion asemaa lentoliikennepalvelujen järjestämisessä. Lisäksi sovitaan lentoliikenteen tavoitteista muuttuneessa toimintaympäristössä ottaen huomioon joukkoliikennepalvelujen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus." Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki ja eräät muut järjestöt ovat olleen mukana Helsingissä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa joulukuussa 2013, minkä jälkeen väliraportti julkaistiin Lentoliikennestrategia visio: "Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä. Siksi lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toimintaedellytyksiä parantamalla kestävällä tavalla ja kasvuhakuisesti." Omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan liitto on perustanut työryhmän seuraamaan lentoliikennestrategian valmistelua, jotta strategian mahdollisiin maakunnan kannalta kielteisiin ehdotuksiin löydettäisiin ennen strategian lopullisia linjauksia positiiviset vaihtoehtoratkaisut. Tehtävään on palkattu maakuntaliiton toimesta erillinen asiantuntija analysoimaan strategian vaikutuksia sekä valmistelemaan ehdotuksia maakunnan näkökulmasta. Asian esittelee kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi. Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen MKH 5 Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen on kaavailtu tulevan voimaan Uudistusta on valmistellut selvitysmies Arno Miettinen. Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt kunnilta kommentteja selvitysmies Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tammikuun loppuun 2014 mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lainsäädännön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Nykyisessä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään päällekkäisiä ja vanhentuneita. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uusi valtionosuusjärjestelmä on pääosin kuntaliitosneutraali. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin kahdeksan miljardia euroa ja ne ovat keskimäärin 22 prosenttia kuntien käyttötuloista. Kannanottoluonnos toimitetaan ennen kokousta. (Valmistelijat: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh ja hallintopäällikkö Kimmo Hinno, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy asiasta kannanoton. Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajan viimeistelemään kannanottoluonnoksen maakuntahallituksessa käydyn keskustelun pohjalta. Liitteet 1 Kannanotto vos Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen MKH Pohjois-Pohjanmaan liitossa tulee avoimeksi kehitysjohtajan virka nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle. Kehitysjohtaja toimii aluekehittämisen tulosalueen johtajana. Tulosalue vastaa liiton ohjelmatyöstä, kansallisen ja EU:n aluepolitiikan toteutuksen edistämisestä, yritystoiminnan edellytysten edistämisestä, yhteydenpidosta elinkeinoelämään, edunvalvonnasta ja kansainvälisten asioiden hoidosta. Viran kelpoisuusehdot on määritelty hallintosäännön 36 :ssä. Virkaan edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielen taitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja. Tehtävän hoitamisen kannalta on tärkeää, että virkaan valittavalla on elinkeinoelämän ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä kokemusta yhteistyöstä kehittämisorganisaatioiden kanssa. (Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh , viestintäpäällikkö Arja Keso-Laitinen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus julistaa viran haettavaksi mennessä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Maakuntahallitus hyväksyy laaditun hakuilmoituksen ja päättää, että se julkaistaan sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Kaleva. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. MKH Kehitysjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa ja Helsingin Sanomissa Tämän lisäksi virasta on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton virallisella ilmoitustaululla, työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilla (www.mol.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla. Määräaikaan tehtävää haki 57 henkilöä (KTM Alaheikka Risto, MMT/DI Aminoff Jalo, FM Backman Jaana, Anuradha Shehan Kavindya Bernard, TkT Faven Leena, ekonomi Hahl Martti, FL Heikkinen Ritva, DI Heikkinen Veli-Pekka, insinööri Heiskanen Kalle, DI Hentilä Jari, KTM Hietala Hannu, tradenomi (ylempi AMK) Hoikkaniemi Marko, tradenomi Huhtamäki Heli, FM Jakobsson Lucia, varatuomari Jalkanen Juha, liikuntatieteiden maisteri Kangas Seppo, FM Kangastalo Sampo, FM Keisanen Päivi, FM Kemppainen Mika, FT Kivimäki Anri, FM Kivioja Jukka-Pekka, ekonomi Knutar Matti, DI Korhonen Perttu, KTM Laitinen Eeva, KTM Lakkala Olavi, varatuomari Lehtoruusu Leena, TkT Leviäkangas Pekka, FM Logren Rauno, FM Lybeck Toomas, HTT Merilä Asko, insinööri (ylempi korkeakoulututkinto) Metsola Anna, tradenomi (ylempi AMK) Noponen Eveliina, DI Nurkkala Ari, ekonomi Nurkkala Olli, MMM Ojala Heikki, KM Pikkuaho Virpi, HTM Rajala Tiina, FM Rantakokko Mika, DI Rantala Olli, HTM Rautiainen Mari, FT Rouge-Oikarinen Regis, FM Rännäli-Kontturi Anne, FM Saine Ari, VM Salonen Katri, KTM/DI Sipilä Tuija, FM Sirviö Juha, emba Sundell Christian, DI Suopanki Ensio, FM Suutari Tiina, FM Säkkinen Jukka, FM Tapaninen Ilpo, DI Tikanmäki Heidi, YTM Turtiainen Sari, HTL Vepsäläinen Jukka, FM Vilkuna Jussi, YTM Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Väisänen Mikko, DI Vänttila Jaakko). Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee hakijoiden keskuudesta haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus nimittää haastatteluryhmän. Maakuntahallitus valitsi haastatteluun kutsuttavaksi seuraavat henkilöt; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL). Haastatteluryhmän muodostavat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Tuppurainen Tytti/Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Haastattelut pidetään 8.1. ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Haastattelun perusteella valittaville kärkihakijoille tehdään henkilöarvioinnit. MKH 6 Maakuntahallituksen valitsemat haastatteluun kutsuttavat hakijat; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL) haastateltiin 8.1. ja Haastatteluryhmän muodostivat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Hallintopäällikkö Kimmo Hinno toimi sihteerinä. Kolmelle hakijalle on varattu mahdollisuus henkilöarviointiin, jonka suorittaa Psycon Oy. Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee henkilöarviointiin kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus päätti kutsua henkilöarviointiin seuraavat hakijat: Alaheikka Risto (KTM), Heikkinen Veli-Pekka (DI) ja Rajala Tiina (HTM). Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3/ TEM Hakemusnumero: Hakija: Nivalan kaupunki Osahakija(t): - Toteutusaika: Toteuttamisalue: Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeella luodaan edellytykset Nivalan Teollisuuskylän laajentumiselle sekä mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen. Uusien valmistumassa olevan yleiskaavan mukaisten teollisuustonttien käyttöönotto vaatii tieyhteyden rakentamisen Haapajärventien suuntaisesti, koska lentokoneiden varalaskupaikalta ei ole mahdollista tehdä alueelle liittymiä. Alueella toimivat ajoharjoittelurata ja ammattioppilaitoksen ajoharjoittelukeskus tarvitsevat paremman tieyhteyden. Hanke parantaa myös Kurunpuhdon tien varrella sijaitsevan Hyötyaseman yhteyksiä. Pajatien rakentamisen yhteydessä parannetaan Ravitien osuutta, joka mahdollistaa Nivalan seudun golfin kehittymisen ja matkailun lisääntymisen alueella. Lisäksi alueella toimii ravirata. Rakennettavat tieyhteydet mahdollistavat radan eteläpuolisten teollisuusalueiden käyttöönoton. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat teollisuusalueella toimivat nykyiset ja uudet yritykset. Hankkeessa rakennetaan Pajatien jatko-osa Hopeatien risteyksestä Kurunpuhdon tien liittymään saakka. Pajatie rakennetaan asfaltoituna sadevesiviemäröinnillä ja katuvalaistuksella varustettuna. VT27/ Kurunpuhdon tien lentokoneiden varalaskupaikalla olevan liittymän sekä Haapaperäntien kohdalla olevan VT27/Ravitien liittymän poistamiset. Ravitien liittymän poistamisen yhteydessä väistötilan tekeminen Haapaperäntien risteyksen kohdalle VT 27:lle. Samalla parannetaan Ravitien kuntoa sekä tehdään uudelta Pajatien osalta liittymät ajoharjoitteluradalle ja ammattiopiston harjoitusalueelle. Lisäksi Hopeatien kohdalle rakennetaan VT27 toimenpideselvityksen mukainen uusi liittymä. Tässä hankkeessa rakennetaan Hopeatien liittymään väistötilat, mutta mitoituksessa varaudutaan toimenpideselvityksen mukaisiin tulevaisuudessa rakennettaviin vasemmalle kääntyvien kaistoihin. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 20 kpl, joihin työllistyy 5 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 27/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 23 Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke on Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta sekä poistaa liikenteellisen pullonkaulan parantaen elinkeinoelämän edellyttämiä liikeyhteyksiä. Hankkeella on välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia. Hanke sijoittuu entiselle tavoite 1 -alueelle. Hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Esitys hyväksyttiin. MKH 7 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Eija-Riitta Niinikoski ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28, 5 mom.). Hän poistui kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3 / TEM Hakemusnumero: Hakija: Muhoksen kunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Muhos Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään toiminnan käynnistymisen edellytykset, informoidaan kuntalaisia hankkeesta, ja sitoutetaan kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeen aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - Liiketoimintasuunnitelman tekeminen - Laajakaistatukilain mukaisen teknisen suunnitelman tekeminen - Liittymissopimusten selvittely ja valmistelu - Rahoitusvaihtoehtojen selvittely ja rahoitusvalmistelut - Tiedottaminen: kylätilaisuudet, muut tilaisuudet, viestintäsuunnitelma. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 1 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 1 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 31/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13 Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 5 C. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää EAKR-toimenpideohjelman TL 3 tavoitteita tukemalla tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamista. Saavutettavuutta parantamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintalinjan erityistavoitteena on korkeatasoinen infrastruktuuri ml. tietoliikenneinfra. Hanke on maakuntaohjelman TL 5 mukainen (C. Liikenteellinen saavutettavuus). Hyväksyttiin. MKH 8 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR MYRS Pöytäkirjan tarkastajat: 18 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen / TEM Hakemusnumero: Hakija: Hailuodon laajakaistaosuuskunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun seutukunta, Hailuoto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehdä nopean valokuituverkon rakennussuunnitelma Hailuodon kunnan alueelle, hankkeelle kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma. Valmistella kaikki välttämättömät toimenpiteet joita tarvitaan laajakaistaverkon rakentamiseen. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiselle ja selvitellään edellytykset toiminnan käynnistämiselle sekä tiedotetaan hankkeen osapuolia hankkeen etenemisestä. Tiedottamisen tarkoituksena on myös kartoittaa ja sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet - liiketoimintasuunnitelma - rakennussuunnitelma - kustannuslaskelmat - liittymissopimuksien selvittely ja mahdollinen valmistelu - rahoitusvaihtoehdot ja rahoitussuunnitelma - aktiivinen tiedottaminen. Hankkeen tuloksena saadaan toimenpidesuunnitelma siitä, miten Hailuodon kunnan alueelle voidaan rakentaa toimiva ja nopea laajakasitaverkko. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 2 kpl, joihin työllistyy 1 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä:

19 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 35/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13* Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus Valmistelija: Katarina Timisjärvi, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjan 3 tavoitetta edistää korkeatasoista tietoliikenneinfraa. Hyväksyttiin. MKH 9 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 Maakuntahallitus Intourist Travel Forum 2014 MKH 10 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa Hankekuvaus: Hankkeessa kootaan alueellinen matkailu- ja palveluyritysten ja matkailutuotteiden tarjonta keväällä 2014 järjestettävään Intourist Thomas Cook -matkanjärjestäjän Travel Forum -tapahtumaan Oulussa. Taustalla on vuonna 2013 käydyt neuvottelut kyseisen matkanjärjestäjän kiinnostuksesta toteuttaa ympärivuotisen charter-lentojen sarja Moskova-Oulu -välille. Intourist Thomas Cook on yksi Venäjän suurimmista matkanjärjestäjistä ja se kuuluu kansainväliseen Thomas Cook ryhmään. Yhtiön vuotuinen matkustajamäärä on Intouristin johtoa vieraili Oulun seudulla elokuussa 2013, jonka jälkeen käydyissä neuvotteluissa yhtiö on esittänyt myyntihenkilöstönsä koulutus- ja tutustumistilaisuuden, noin osallistujan Travel Forumin järjestämisestä Oulussa Tapahtuman järjestäminen on matkanjärjestäjälle olennainen toimenpide lentoreitin käynnistymiseksi ja alueen tunnettuuden nostamiseksi omalle jälleenmyyjäverkostolleen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Matkailu Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpien matkailuyritysten kanssa. Tapahtumaan osallistuu lukuisia venäjän sähköisen ja perinteisen median edustajia. Tapahtuman ohjelma rakentuu matkanjärjestäjän oman ohjelman lisäksi alueen matkailutarjontaan tutustumisesta. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet: - Ostopalveluna hankittavan toteuttajan kilpailuttaminen ja valinta - Valittu toteuttaja huolehtii ja vastaa seuraavista asioista: alueen yritysten tuotetarjonnan ja materiaalin kasaaminen tapahtumaa varten, käytännön järjestelyt tapahtuman toteuttamiseksi (Travel Forum 2014, Oulu), yhteistyö tapahtuman tilaajan Intourist Thomas Cookin kanssa, valmistautumisworkshop yrittäjien kanssa, palauteworkshop yrittäjien kanssa. Muu keskeinen hanketieto: Toteutuksen kannalta tärkeä rinnakkainen yhteistyöhanke on matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke (EAKR), jossa mm. verkostoidaan keskeisiä matkanjärjestäjiä ja kehitetään alueen tuotetarjontaa Venäläisille matkanjärjestäjille. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 8 kpl, joihin työllistyy 4 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: 0 Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimistokulut: 0 Muut kustannukset: 0 Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: 0 Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus, Liikenteellinen saavutettavuus (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 5 "Aluerakenne ja saavutettavuus" tavoitetta lisätä suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 21

22 Maakuntahallitus Soiva Saari MKH 11 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Hai Art ry Toteutusaika: Toteuttamisalue: Hailuodon kunta Hankekuvaus: Soiva Saari -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten asukkaiden (lapset, nuoret) mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuritarjontaan. Hailuodossa tämä on poikkeuksellisen tärkeää, koska saarella asuu vähän ihmisiä ja kulttuuripalvelujen saatavuus on rajallista. Hankkeen tavoitteena on esitellä yhteisölle uuden teknologian mahdollisuuksia yhteisölle ja esitellä uuden median luovaa käyttöä. Hanke pyrkii tuomaan kansainvälisesti merkittävää julkista taidetta suurkaupunkien ulkopuolella olevan yhteisön ulottuville, keskittyen erityisesti osallistavaan uuteen mediaan ja ääni- ja ympäristötaiteeseen. Julkisen taiteen avulla lisätään Hailuodon näkyvyyttä ja kiinnostusta, minkä toivotaan näkyvän mm. matkailutulon kasvuna ja kansainvälisten yhteyksien lisääntymisenä. Hankkeessa luodaan suhteita ja tehdään yhteistyötä paikallisten, kotimaisten ja globaalien organisaatioiden kanssa. Toimitaan yhdessä EU:n muiden reuna-alueiden taideverkostojen kanssa taiteilijavaihdon ja yhteistyöprojektien avulla. Hankkeen tavoitteena on oppia ja kehittää tapoja jatkaa hankkeen toimintaa omaehtoisesti, pitkään ja kestävästi. Hankkeen tavoitteena on verkostoitua ja luoda yhteistyösuhteita. Toimenpiteinä hankkeessa mm. - Taiteen ja uuden median työpajat, ipad orkesterin kehittäminen (esiintyy Bättre Folk festivaaleilla), Art Attack -festivaalin sisällön tuottaminen ja järjestäminen (lapset ja nuoret) - Kaiku äänikuoro/performanssiryhmä - ympäristötaideprojekti (taiteilijaresidenssitoiminta) - Sound Room ääni-installaatio Marjaniemeen. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimisto- ja vuokrakulut: Muut kustannukset: Kustannukset yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 22

23 Maakuntahallitus Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 4 Vetovoima (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 4 "Vetovoima" tavoitetta Maaseutukulttuurin rikastaminen, erityistavoitteina omanarvontunto ja luovuus sekä kehittäminen matkailua varten. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 23

24 Maakuntahallitus Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle MKH 12 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylläpitäjä vaihtuu Toiminta siirtyy Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Hanketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan osakeyhtiölle alkaen. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ottaa vastuulleen myös aiemmin päättyneet Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttamat rakennerahastohankkeet. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta vastuiden siirto koskee myös eräitä ohjelmakaudella toteutettuja EAKR- ja ESR-rahoitteisia hankkeita. Käytännössä vastuiden siirtäminen tarkoittaa mm: - hankkeiden tavoitteiden saavutettavuutta ja toiminnan jatkuvuutta hallinnoijan muutoksesta huolimatta - hankkeiden asiakirjojen arkistointia määräysten ja aikarajojen mukaisesti - taloudellisia vastuita päättyneitä hankkeita tarkastettaessa - hankkeiden jälkiraportointia rahoituspäätösten ehtojen mukaisesti. Käynnissä olevien hankkeiden osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto tekee niille muutospäätökset, joissa hallinnoijana toimii Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeista tullaan tekemään muutoshakemukset EURA2007-tietojärjestelmän kautta erikseen. (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Aki Lappalainen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy, että käynnissä olevien hankkeiden osalta hankkeiden hakijatahona toimii alkaen Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Ao. hankkeiden tulee hakea muutosta EURA2007-tietojärjestelmän kautta tehtävillä hankekohtaisilla muutoshakemuksilla, jotka maakuntajohtaja hyväksyy. Päättyneiden hankkeiden osalta maakuntahallitus hyväksyy, että Oulun Ammattikorkeakoulu Oy vastaa hankkeiden tuensaajan velvollisuuksista ja vastuista alkaen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

25 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden jatkorahoituspäätökset MKH 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamiin EU-hankkeisiin on tehty seuraavat jatkorahoituspäätökset ajalla : Hankkeen nimi: Avoin RFMedia tutkimus Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Vuorovaikutuslaboratorion kehittäminen ja yritysyhteistyöverkosto (Vuoroverkko) Hakija: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskus (LuovaOteKeskus) Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MAINIO, käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Martti Ahtisaari Instituutti: kansainvälinen akkreditointi ja huippufoorumit Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 25

26 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Kolmiulotteinen digitaalinen holografinen mikroskopia Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Muutos Nyt - Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto (osatoteuttajana: OSEKK, JEDU, PPSHP) Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: International Sales Promotion Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos BusinessOulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Global Oulu Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuus - Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto Myönnetty rahoitus: (ESR) Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Oulu Growth Venturing Hakija: Oulun yliopisto, osatoteuttajan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuuden tuotantoteknologiat Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Puusta pitkälle - puualan oppimisympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 26

27 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Start up and Grow! Hakija: Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: PrintoCent Start & Run Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pohjois-Suomen kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MikroY. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Ympäristö- ja luontokuva-akatemia Hakija: Kuusamon kaupunki Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Move - monialainen verkkonuorisotyöhanke Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Softpoliksen uusi aalto Hakija: Raahen kaupunki / Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Katse Tulevaisuuteen - Ekologisen liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämishanke Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Food Safety Cluster (FSC) Hakija: MTT Maa- ja elintarviketaulouden tutkimuskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 27

28 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Open - Oulun seudun puistoista elinvoimaa (Oulu Parks - Enjoying Nature) Hakija: Metsähallitus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Wireless Ecosystem 2020 Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Edistyneet 3D-internet teknologiasovellutukset ja niiden tuotteistus - 3DCity Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: EU Direct Funding Hakija: Iin Micropolis Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Elinkeinopalveluiden kehittäminen pienkuntarakenteessa Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pyhäjärven kivialan kehittämishanke Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: VALMIINA Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys r.y. Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hanhikivi-yhteyshanke Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 28

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/ (11) Hänninen Tuomo Jäsen. Nevalainen Karoliina Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/ (11) Hänninen Tuomo Jäsen. Nevalainen Karoliina Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (11) Maakuntahallitus Aika 24.11.2014 klo 9:10-12:07 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Rajala Lyly Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

-2, KH 30.11.2015 16:30

-2, KH 30.11.2015 16:30 -2, KH 30.11.2015 16:30 Kokousaika Maanantai 30.11.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Päätösluettelo PÄÄTÖSLUETTELO 09.12.2013 1/5. Päätöspvmväli 05.11.2013-05.12.2013. Päätös valmis. Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös

Päätösluettelo PÄÄTÖSLUETTELO 09.12.2013 1/5. Päätöspvmväli 05.11.2013-05.12.2013. Päätös valmis. Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 05.11.2013-05.12.2013 Tila Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula valmis Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan

Lisätiedot