POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, 16-23 Hänninen Tuomo Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (<SM>) Maakuntahallitus Aika klo 10:10-11:45 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen 1-6, 8-23 Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen Ruonala Riikka Jäsen Ervasti Outi Varajäsen Leiviskä Matti Varajäsen 1-14, Juka Paula Varajäsen Männistö Asko Varajäsen Muut läsnäolleet Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj. Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj. Kortesoja Jorma MYR varapj. Harju Pauli Maakuntajohtaja 1-20, Pitkänen Riitta Hallintojoht,pöytäkirjanpitäjä Rämet Jussi Suunnittelujohtaja 1-5, 7-23 Yliniemi Ilkka Kehitysjohtaja 1-5, 7-23 Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö 1-5, 7-23 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Puheenjohtaja Riitta Pitkänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 1/2014 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 3 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 8 4 Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen 10 6 Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen 11 7 Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR 13 8 Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR 16 9 Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR Intourist Travel Forum Soiva Saari Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden 24 hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden 25 jatkorahoituspäätökset 14 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan nimeäminen vuosille Matkailutoimikunnan edustajien vaihtaminen Matkailutoimikunnan nimen vaihtaminen matkailun 35 kehittämistoimikunnaksi 18 Mainostoimistopalvelun puitesopimus vuosille , hankinta Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 41 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: 1-6, 13, Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: 7-12, Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallin to-oi keu delta, postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: 18 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: 18 Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH 1 Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH 2 Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Hänninen ja Tuomo Hänninen. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH 3 Maakuntajohtaja kertoi: - valmistelussa olevista Pohjois-Suomi strategiasta ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteista - Pohjois-Suomen maakuntaliittojen EU:n rakennerahastohallinnointiin liittyvästä valmistelusta. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti MKH 4 Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Selonteossa liikennepolitiikkaa tarkastellaan laajasti osana yhteiskuntapolitiikkaa. Liikennepolitiikan keskeisenä tavoitteena on hyvillä liikenneyhteyksillä varmistaa ja tukea Suomen kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua sekä ihmisten hyvinvointia ja arjen toimivuutta. Lentoliikenne ja lentoasemaverkosto nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymykseksi. Lentoliikennestrategia on yksi selonteon toimenpiteistä ja strategiavalmistelu kirjattiin selonteon yhdeksi jatkotoimenpiteeksi seuraavalla tavalla: "Laaditaan lentoliikenteen strategia, jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä sekä arvioidaan, erityisesti liikennepolitiikan näkökulmasta ja alueiden saavutettavuuden näkökohdista, Suomen lentoasemaverkon tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion asemaa lentoliikennepalvelujen järjestämisessä. Lisäksi sovitaan lentoliikenteen tavoitteista muuttuneessa toimintaympäristössä ottaen huomioon joukkoliikennepalvelujen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus." Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki ja eräät muut järjestöt ovat olleen mukana Helsingissä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa joulukuussa 2013, minkä jälkeen väliraportti julkaistiin Lentoliikennestrategia visio: "Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä. Siksi lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toimintaedellytyksiä parantamalla kestävällä tavalla ja kasvuhakuisesti." Omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan liitto on perustanut työryhmän seuraamaan lentoliikennestrategian valmistelua, jotta strategian mahdollisiin maakunnan kannalta kielteisiin ehdotuksiin löydettäisiin ennen strategian lopullisia linjauksia positiiviset vaihtoehtoratkaisut. Tehtävään on palkattu maakuntaliiton toimesta erillinen asiantuntija analysoimaan strategian vaikutuksia sekä valmistelemaan ehdotuksia maakunnan näkökulmasta. Asian esittelee kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi. Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen MKH 5 Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen on kaavailtu tulevan voimaan Uudistusta on valmistellut selvitysmies Arno Miettinen. Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt kunnilta kommentteja selvitysmies Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tammikuun loppuun 2014 mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lainsäädännön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Nykyisessä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään päällekkäisiä ja vanhentuneita. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uusi valtionosuusjärjestelmä on pääosin kuntaliitosneutraali. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin kahdeksan miljardia euroa ja ne ovat keskimäärin 22 prosenttia kuntien käyttötuloista. Kannanottoluonnos toimitetaan ennen kokousta. (Valmistelijat: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh ja hallintopäällikkö Kimmo Hinno, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy asiasta kannanoton. Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajan viimeistelemään kannanottoluonnoksen maakuntahallituksessa käydyn keskustelun pohjalta. Liitteet 1 Kannanotto vos Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen MKH Pohjois-Pohjanmaan liitossa tulee avoimeksi kehitysjohtajan virka nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle. Kehitysjohtaja toimii aluekehittämisen tulosalueen johtajana. Tulosalue vastaa liiton ohjelmatyöstä, kansallisen ja EU:n aluepolitiikan toteutuksen edistämisestä, yritystoiminnan edellytysten edistämisestä, yhteydenpidosta elinkeinoelämään, edunvalvonnasta ja kansainvälisten asioiden hoidosta. Viran kelpoisuusehdot on määritelty hallintosäännön 36 :ssä. Virkaan edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielen taitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja. Tehtävän hoitamisen kannalta on tärkeää, että virkaan valittavalla on elinkeinoelämän ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä kokemusta yhteistyöstä kehittämisorganisaatioiden kanssa. (Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh , viestintäpäällikkö Arja Keso-Laitinen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus julistaa viran haettavaksi mennessä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Maakuntahallitus hyväksyy laaditun hakuilmoituksen ja päättää, että se julkaistaan sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Kaleva. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. MKH Kehitysjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa ja Helsingin Sanomissa Tämän lisäksi virasta on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton virallisella ilmoitustaululla, työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilla (www.mol.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla. Määräaikaan tehtävää haki 57 henkilöä (KTM Alaheikka Risto, MMT/DI Aminoff Jalo, FM Backman Jaana, Anuradha Shehan Kavindya Bernard, TkT Faven Leena, ekonomi Hahl Martti, FL Heikkinen Ritva, DI Heikkinen Veli-Pekka, insinööri Heiskanen Kalle, DI Hentilä Jari, KTM Hietala Hannu, tradenomi (ylempi AMK) Hoikkaniemi Marko, tradenomi Huhtamäki Heli, FM Jakobsson Lucia, varatuomari Jalkanen Juha, liikuntatieteiden maisteri Kangas Seppo, FM Kangastalo Sampo, FM Keisanen Päivi, FM Kemppainen Mika, FT Kivimäki Anri, FM Kivioja Jukka-Pekka, ekonomi Knutar Matti, DI Korhonen Perttu, KTM Laitinen Eeva, KTM Lakkala Olavi, varatuomari Lehtoruusu Leena, TkT Leviäkangas Pekka, FM Logren Rauno, FM Lybeck Toomas, HTT Merilä Asko, insinööri (ylempi korkeakoulututkinto) Metsola Anna, tradenomi (ylempi AMK) Noponen Eveliina, DI Nurkkala Ari, ekonomi Nurkkala Olli, MMM Ojala Heikki, KM Pikkuaho Virpi, HTM Rajala Tiina, FM Rantakokko Mika, DI Rantala Olli, HTM Rautiainen Mari, FT Rouge-Oikarinen Regis, FM Rännäli-Kontturi Anne, FM Saine Ari, VM Salonen Katri, KTM/DI Sipilä Tuija, FM Sirviö Juha, emba Sundell Christian, DI Suopanki Ensio, FM Suutari Tiina, FM Säkkinen Jukka, FM Tapaninen Ilpo, DI Tikanmäki Heidi, YTM Turtiainen Sari, HTL Vepsäläinen Jukka, FM Vilkuna Jussi, YTM Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Väisänen Mikko, DI Vänttila Jaakko). Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee hakijoiden keskuudesta haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus nimittää haastatteluryhmän. Maakuntahallitus valitsi haastatteluun kutsuttavaksi seuraavat henkilöt; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL). Haastatteluryhmän muodostavat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Tuppurainen Tytti/Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Haastattelut pidetään 8.1. ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Haastattelun perusteella valittaville kärkihakijoille tehdään henkilöarvioinnit. MKH 6 Maakuntahallituksen valitsemat haastatteluun kutsuttavat hakijat; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL) haastateltiin 8.1. ja Haastatteluryhmän muodostivat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Hallintopäällikkö Kimmo Hinno toimi sihteerinä. Kolmelle hakijalle on varattu mahdollisuus henkilöarviointiin, jonka suorittaa Psycon Oy. Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee henkilöarviointiin kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus päätti kutsua henkilöarviointiin seuraavat hakijat: Alaheikka Risto (KTM), Heikkinen Veli-Pekka (DI) ja Rajala Tiina (HTM). Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3/ TEM Hakemusnumero: Hakija: Nivalan kaupunki Osahakija(t): - Toteutusaika: Toteuttamisalue: Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeella luodaan edellytykset Nivalan Teollisuuskylän laajentumiselle sekä mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen. Uusien valmistumassa olevan yleiskaavan mukaisten teollisuustonttien käyttöönotto vaatii tieyhteyden rakentamisen Haapajärventien suuntaisesti, koska lentokoneiden varalaskupaikalta ei ole mahdollista tehdä alueelle liittymiä. Alueella toimivat ajoharjoittelurata ja ammattioppilaitoksen ajoharjoittelukeskus tarvitsevat paremman tieyhteyden. Hanke parantaa myös Kurunpuhdon tien varrella sijaitsevan Hyötyaseman yhteyksiä. Pajatien rakentamisen yhteydessä parannetaan Ravitien osuutta, joka mahdollistaa Nivalan seudun golfin kehittymisen ja matkailun lisääntymisen alueella. Lisäksi alueella toimii ravirata. Rakennettavat tieyhteydet mahdollistavat radan eteläpuolisten teollisuusalueiden käyttöönoton. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat teollisuusalueella toimivat nykyiset ja uudet yritykset. Hankkeessa rakennetaan Pajatien jatko-osa Hopeatien risteyksestä Kurunpuhdon tien liittymään saakka. Pajatie rakennetaan asfaltoituna sadevesiviemäröinnillä ja katuvalaistuksella varustettuna. VT27/ Kurunpuhdon tien lentokoneiden varalaskupaikalla olevan liittymän sekä Haapaperäntien kohdalla olevan VT27/Ravitien liittymän poistamiset. Ravitien liittymän poistamisen yhteydessä väistötilan tekeminen Haapaperäntien risteyksen kohdalle VT 27:lle. Samalla parannetaan Ravitien kuntoa sekä tehdään uudelta Pajatien osalta liittymät ajoharjoitteluradalle ja ammattiopiston harjoitusalueelle. Lisäksi Hopeatien kohdalle rakennetaan VT27 toimenpideselvityksen mukainen uusi liittymä. Tässä hankkeessa rakennetaan Hopeatien liittymään väistötilat, mutta mitoituksessa varaudutaan toimenpideselvityksen mukaisiin tulevaisuudessa rakennettaviin vasemmalle kääntyvien kaistoihin. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 20 kpl, joihin työllistyy 5 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 27/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 23 Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke on Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta sekä poistaa liikenteellisen pullonkaulan parantaen elinkeinoelämän edellyttämiä liikeyhteyksiä. Hankkeella on välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia. Hanke sijoittuu entiselle tavoite 1 -alueelle. Hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Esitys hyväksyttiin. MKH 7 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Eija-Riitta Niinikoski ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28, 5 mom.). Hän poistui kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3 / TEM Hakemusnumero: Hakija: Muhoksen kunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Muhos Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään toiminnan käynnistymisen edellytykset, informoidaan kuntalaisia hankkeesta, ja sitoutetaan kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeen aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - Liiketoimintasuunnitelman tekeminen - Laajakaistatukilain mukaisen teknisen suunnitelman tekeminen - Liittymissopimusten selvittely ja valmistelu - Rahoitusvaihtoehtojen selvittely ja rahoitusvalmistelut - Tiedottaminen: kylätilaisuudet, muut tilaisuudet, viestintäsuunnitelma. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 1 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 1 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 31/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13 Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 5 C. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää EAKR-toimenpideohjelman TL 3 tavoitteita tukemalla tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamista. Saavutettavuutta parantamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintalinjan erityistavoitteena on korkeatasoinen infrastruktuuri ml. tietoliikenneinfra. Hanke on maakuntaohjelman TL 5 mukainen (C. Liikenteellinen saavutettavuus). Hyväksyttiin. MKH 8 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR MYRS Pöytäkirjan tarkastajat: 18 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen / TEM Hakemusnumero: Hakija: Hailuodon laajakaistaosuuskunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun seutukunta, Hailuoto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehdä nopean valokuituverkon rakennussuunnitelma Hailuodon kunnan alueelle, hankkeelle kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma. Valmistella kaikki välttämättömät toimenpiteet joita tarvitaan laajakaistaverkon rakentamiseen. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiselle ja selvitellään edellytykset toiminnan käynnistämiselle sekä tiedotetaan hankkeen osapuolia hankkeen etenemisestä. Tiedottamisen tarkoituksena on myös kartoittaa ja sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet - liiketoimintasuunnitelma - rakennussuunnitelma - kustannuslaskelmat - liittymissopimuksien selvittely ja mahdollinen valmistelu - rahoitusvaihtoehdot ja rahoitussuunnitelma - aktiivinen tiedottaminen. Hankkeen tuloksena saadaan toimenpidesuunnitelma siitä, miten Hailuodon kunnan alueelle voidaan rakentaa toimiva ja nopea laajakasitaverkko. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 2 kpl, joihin työllistyy 1 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä:

19 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 35/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13* Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus Valmistelija: Katarina Timisjärvi, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjan 3 tavoitetta edistää korkeatasoista tietoliikenneinfraa. Hyväksyttiin. MKH 9 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 Maakuntahallitus Intourist Travel Forum 2014 MKH 10 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa Hankekuvaus: Hankkeessa kootaan alueellinen matkailu- ja palveluyritysten ja matkailutuotteiden tarjonta keväällä 2014 järjestettävään Intourist Thomas Cook -matkanjärjestäjän Travel Forum -tapahtumaan Oulussa. Taustalla on vuonna 2013 käydyt neuvottelut kyseisen matkanjärjestäjän kiinnostuksesta toteuttaa ympärivuotisen charter-lentojen sarja Moskova-Oulu -välille. Intourist Thomas Cook on yksi Venäjän suurimmista matkanjärjestäjistä ja se kuuluu kansainväliseen Thomas Cook ryhmään. Yhtiön vuotuinen matkustajamäärä on Intouristin johtoa vieraili Oulun seudulla elokuussa 2013, jonka jälkeen käydyissä neuvotteluissa yhtiö on esittänyt myyntihenkilöstönsä koulutus- ja tutustumistilaisuuden, noin osallistujan Travel Forumin järjestämisestä Oulussa Tapahtuman järjestäminen on matkanjärjestäjälle olennainen toimenpide lentoreitin käynnistymiseksi ja alueen tunnettuuden nostamiseksi omalle jälleenmyyjäverkostolleen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Matkailu Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpien matkailuyritysten kanssa. Tapahtumaan osallistuu lukuisia venäjän sähköisen ja perinteisen median edustajia. Tapahtuman ohjelma rakentuu matkanjärjestäjän oman ohjelman lisäksi alueen matkailutarjontaan tutustumisesta. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet: - Ostopalveluna hankittavan toteuttajan kilpailuttaminen ja valinta - Valittu toteuttaja huolehtii ja vastaa seuraavista asioista: alueen yritysten tuotetarjonnan ja materiaalin kasaaminen tapahtumaa varten, käytännön järjestelyt tapahtuman toteuttamiseksi (Travel Forum 2014, Oulu), yhteistyö tapahtuman tilaajan Intourist Thomas Cookin kanssa, valmistautumisworkshop yrittäjien kanssa, palauteworkshop yrittäjien kanssa. Muu keskeinen hanketieto: Toteutuksen kannalta tärkeä rinnakkainen yhteistyöhanke on matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke (EAKR), jossa mm. verkostoidaan keskeisiä matkanjärjestäjiä ja kehitetään alueen tuotetarjontaa Venäläisille matkanjärjestäjille. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 8 kpl, joihin työllistyy 4 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: 0 Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimistokulut: 0 Muut kustannukset: 0 Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: 0 Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus, Liikenteellinen saavutettavuus (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 5 "Aluerakenne ja saavutettavuus" tavoitetta lisätä suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 21

22 Maakuntahallitus Soiva Saari MKH 11 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Hai Art ry Toteutusaika: Toteuttamisalue: Hailuodon kunta Hankekuvaus: Soiva Saari -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten asukkaiden (lapset, nuoret) mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuritarjontaan. Hailuodossa tämä on poikkeuksellisen tärkeää, koska saarella asuu vähän ihmisiä ja kulttuuripalvelujen saatavuus on rajallista. Hankkeen tavoitteena on esitellä yhteisölle uuden teknologian mahdollisuuksia yhteisölle ja esitellä uuden median luovaa käyttöä. Hanke pyrkii tuomaan kansainvälisesti merkittävää julkista taidetta suurkaupunkien ulkopuolella olevan yhteisön ulottuville, keskittyen erityisesti osallistavaan uuteen mediaan ja ääni- ja ympäristötaiteeseen. Julkisen taiteen avulla lisätään Hailuodon näkyvyyttä ja kiinnostusta, minkä toivotaan näkyvän mm. matkailutulon kasvuna ja kansainvälisten yhteyksien lisääntymisenä. Hankkeessa luodaan suhteita ja tehdään yhteistyötä paikallisten, kotimaisten ja globaalien organisaatioiden kanssa. Toimitaan yhdessä EU:n muiden reuna-alueiden taideverkostojen kanssa taiteilijavaihdon ja yhteistyöprojektien avulla. Hankkeen tavoitteena on oppia ja kehittää tapoja jatkaa hankkeen toimintaa omaehtoisesti, pitkään ja kestävästi. Hankkeen tavoitteena on verkostoitua ja luoda yhteistyösuhteita. Toimenpiteinä hankkeessa mm. - Taiteen ja uuden median työpajat, ipad orkesterin kehittäminen (esiintyy Bättre Folk festivaaleilla), Art Attack -festivaalin sisällön tuottaminen ja järjestäminen (lapset ja nuoret) - Kaiku äänikuoro/performanssiryhmä - ympäristötaideprojekti (taiteilijaresidenssitoiminta) - Sound Room ääni-installaatio Marjaniemeen. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimisto- ja vuokrakulut: Muut kustannukset: Kustannukset yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 22

23 Maakuntahallitus Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 4 Vetovoima (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 4 "Vetovoima" tavoitetta Maaseutukulttuurin rikastaminen, erityistavoitteina omanarvontunto ja luovuus sekä kehittäminen matkailua varten. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 23

24 Maakuntahallitus Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle MKH 12 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylläpitäjä vaihtuu Toiminta siirtyy Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Hanketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan osakeyhtiölle alkaen. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ottaa vastuulleen myös aiemmin päättyneet Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttamat rakennerahastohankkeet. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta vastuiden siirto koskee myös eräitä ohjelmakaudella toteutettuja EAKR- ja ESR-rahoitteisia hankkeita. Käytännössä vastuiden siirtäminen tarkoittaa mm: - hankkeiden tavoitteiden saavutettavuutta ja toiminnan jatkuvuutta hallinnoijan muutoksesta huolimatta - hankkeiden asiakirjojen arkistointia määräysten ja aikarajojen mukaisesti - taloudellisia vastuita päättyneitä hankkeita tarkastettaessa - hankkeiden jälkiraportointia rahoituspäätösten ehtojen mukaisesti. Käynnissä olevien hankkeiden osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto tekee niille muutospäätökset, joissa hallinnoijana toimii Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeista tullaan tekemään muutoshakemukset EURA2007-tietojärjestelmän kautta erikseen. (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Aki Lappalainen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy, että käynnissä olevien hankkeiden osalta hankkeiden hakijatahona toimii alkaen Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Ao. hankkeiden tulee hakea muutosta EURA2007-tietojärjestelmän kautta tehtävillä hankekohtaisilla muutoshakemuksilla, jotka maakuntajohtaja hyväksyy. Päättyneiden hankkeiden osalta maakuntahallitus hyväksyy, että Oulun Ammattikorkeakoulu Oy vastaa hankkeiden tuensaajan velvollisuuksista ja vastuista alkaen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

25 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden jatkorahoituspäätökset MKH 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamiin EU-hankkeisiin on tehty seuraavat jatkorahoituspäätökset ajalla : Hankkeen nimi: Avoin RFMedia tutkimus Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Vuorovaikutuslaboratorion kehittäminen ja yritysyhteistyöverkosto (Vuoroverkko) Hakija: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskus (LuovaOteKeskus) Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MAINIO, käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Martti Ahtisaari Instituutti: kansainvälinen akkreditointi ja huippufoorumit Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 25

26 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Kolmiulotteinen digitaalinen holografinen mikroskopia Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Muutos Nyt - Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto (osatoteuttajana: OSEKK, JEDU, PPSHP) Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: International Sales Promotion Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos BusinessOulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Global Oulu Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuus - Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto Myönnetty rahoitus: (ESR) Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Oulu Growth Venturing Hakija: Oulun yliopisto, osatoteuttajan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuuden tuotantoteknologiat Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Puusta pitkälle - puualan oppimisympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 26

27 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Start up and Grow! Hakija: Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: PrintoCent Start & Run Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pohjois-Suomen kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MikroY. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Ympäristö- ja luontokuva-akatemia Hakija: Kuusamon kaupunki Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Move - monialainen verkkonuorisotyöhanke Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Softpoliksen uusi aalto Hakija: Raahen kaupunki / Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Katse Tulevaisuuteen - Ekologisen liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämishanke Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Food Safety Cluster (FSC) Hakija: MTT Maa- ja elintarviketaulouden tutkimuskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 27

28 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Open - Oulun seudun puistoista elinvoimaa (Oulu Parks - Enjoying Nature) Hakija: Metsähallitus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Wireless Ecosystem 2020 Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Edistyneet 3D-internet teknologiasovellutukset ja niiden tuotteistus - 3DCity Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: EU Direct Funding Hakija: Iin Micropolis Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Elinkeinopalveluiden kehittäminen pienkuntarakenteessa Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pyhäjärven kivialan kehittämishanke Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: VALMIINA Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys r.y. Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hanhikivi-yhteyshanke Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 28

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua.

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua. Muutoksenhakukiellot Maakuntahallituksen päätöksiin 137-139, 141-143, 147-151 ei voi hakea oikaisua eikä niistä voi valittaa, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136), taikka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunta. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiin 15, 17, 24 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot