POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 () Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, 16-23 Hänninen Tuomo Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (<SM>) Maakuntahallitus Aika klo 10:10-11:45 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja Hänninen Katja Jäsen 1-14, Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen 1-6, 8-23 Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen Ruonala Riikka Jäsen Ervasti Outi Varajäsen Leiviskä Matti Varajäsen 1-14, Juka Paula Varajäsen Männistö Asko Varajäsen Muut läsnäolleet Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj. Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj. Kortesoja Jorma MYR varapj. Harju Pauli Maakuntajohtaja 1-20, Pitkänen Riitta Hallintojoht,pöytäkirjanpitäjä Rämet Jussi Suunnittelujohtaja 1-5, 7-23 Yliniemi Ilkka Kehitysjohtaja 1-5, 7-23 Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö 1-5, 7-23 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Puheenjohtaja Riitta Pitkänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 1/2014 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 3 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 8 4 Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen 10 6 Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen 11 7 Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR 13 8 Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR 16 9 Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR Intourist Travel Forum Soiva Saari Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden 24 hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden 25 jatkorahoituspäätökset 14 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan nimeäminen vuosille Matkailutoimikunnan edustajien vaihtaminen Matkailutoimikunnan nimen vaihtaminen matkailun 35 kehittämistoimikunnaksi 18 Mainostoimistopalvelun puitesopimus vuosille , hankinta Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 41 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: 1-6, 13, Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: 7-12, Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallin to-oi keu delta, postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: 18 Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: 18 Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH 1 Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH 2 Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Hänninen ja Tuomo Hänninen. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH 3 Maakuntajohtaja kertoi: - valmistelussa olevista Pohjois-Suomi strategiasta ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteista - Pohjois-Suomen maakuntaliittojen EU:n rakennerahastohallinnointiin liittyvästä valmistelusta. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian väliraportti MKH 4 Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Selonteossa liikennepolitiikkaa tarkastellaan laajasti osana yhteiskuntapolitiikkaa. Liikennepolitiikan keskeisenä tavoitteena on hyvillä liikenneyhteyksillä varmistaa ja tukea Suomen kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua sekä ihmisten hyvinvointia ja arjen toimivuutta. Lentoliikenne ja lentoasemaverkosto nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymykseksi. Lentoliikennestrategia on yksi selonteon toimenpiteistä ja strategiavalmistelu kirjattiin selonteon yhdeksi jatkotoimenpiteeksi seuraavalla tavalla: "Laaditaan lentoliikenteen strategia, jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä sekä arvioidaan, erityisesti liikennepolitiikan näkökulmasta ja alueiden saavutettavuuden näkökohdista, Suomen lentoasemaverkon tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion asemaa lentoliikennepalvelujen järjestämisessä. Lisäksi sovitaan lentoliikenteen tavoitteista muuttuneessa toimintaympäristössä ottaen huomioon joukkoliikennepalvelujen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus." Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki ja eräät muut järjestöt ovat olleen mukana Helsingissä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa joulukuussa 2013, minkä jälkeen väliraportti julkaistiin Lentoliikennestrategia visio: "Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä. Siksi lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toimintaedellytyksiä parantamalla kestävällä tavalla ja kasvuhakuisesti." Omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan liitto on perustanut työryhmän seuraamaan lentoliikennestrategian valmistelua, jotta strategian mahdollisiin maakunnan kannalta kielteisiin ehdotuksiin löydettäisiin ennen strategian lopullisia linjauksia positiiviset vaihtoehtoratkaisut. Tehtävään on palkattu maakuntaliiton toimesta erillinen asiantuntija analysoimaan strategian vaikutuksia sekä valmistelemaan ehdotuksia maakunnan näkökulmasta. Asian esittelee kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi. Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto valtionosuusuudistukseen MKH 5 Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen on kaavailtu tulevan voimaan Uudistusta on valmistellut selvitysmies Arno Miettinen. Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt kunnilta kommentteja selvitysmies Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tammikuun loppuun 2014 mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lainsäädännön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Nykyisessä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään päällekkäisiä ja vanhentuneita. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uusi valtionosuusjärjestelmä on pääosin kuntaliitosneutraali. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin kahdeksan miljardia euroa ja ne ovat keskimäärin 22 prosenttia kuntien käyttötuloista. Kannanottoluonnos toimitetaan ennen kokousta. (Valmistelijat: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh ja hallintopäällikkö Kimmo Hinno, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy asiasta kannanoton. Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajan viimeistelemään kannanottoluonnoksen maakuntahallituksessa käydyn keskustelun pohjalta. Liitteet 1 Kannanotto vos Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kehitysjohtajan viran aukijulistaminen MKH Pohjois-Pohjanmaan liitossa tulee avoimeksi kehitysjohtajan virka nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle. Kehitysjohtaja toimii aluekehittämisen tulosalueen johtajana. Tulosalue vastaa liiton ohjelmatyöstä, kansallisen ja EU:n aluepolitiikan toteutuksen edistämisestä, yritystoiminnan edellytysten edistämisestä, yhteydenpidosta elinkeinoelämään, edunvalvonnasta ja kansainvälisten asioiden hoidosta. Viran kelpoisuusehdot on määritelty hallintosäännön 36 :ssä. Virkaan edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielen taitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja. Tehtävän hoitamisen kannalta on tärkeää, että virkaan valittavalla on elinkeinoelämän ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä kokemusta yhteistyöstä kehittämisorganisaatioiden kanssa. (Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh , viestintäpäällikkö Arja Keso-Laitinen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus julistaa viran haettavaksi mennessä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta tulosalueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Maakuntahallitus hyväksyy laaditun hakuilmoituksen ja päättää, että se julkaistaan sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Kaleva. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. MKH Kehitysjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa ja Helsingin Sanomissa Tämän lisäksi virasta on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton virallisella ilmoitustaululla, työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilla (www.mol.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla. Määräaikaan tehtävää haki 57 henkilöä (KTM Alaheikka Risto, MMT/DI Aminoff Jalo, FM Backman Jaana, Anuradha Shehan Kavindya Bernard, TkT Faven Leena, ekonomi Hahl Martti, FL Heikkinen Ritva, DI Heikkinen Veli-Pekka, insinööri Heiskanen Kalle, DI Hentilä Jari, KTM Hietala Hannu, tradenomi (ylempi AMK) Hoikkaniemi Marko, tradenomi Huhtamäki Heli, FM Jakobsson Lucia, varatuomari Jalkanen Juha, liikuntatieteiden maisteri Kangas Seppo, FM Kangastalo Sampo, FM Keisanen Päivi, FM Kemppainen Mika, FT Kivimäki Anri, FM Kivioja Jukka-Pekka, ekonomi Knutar Matti, DI Korhonen Perttu, KTM Laitinen Eeva, KTM Lakkala Olavi, varatuomari Lehtoruusu Leena, TkT Leviäkangas Pekka, FM Logren Rauno, FM Lybeck Toomas, HTT Merilä Asko, insinööri (ylempi korkeakoulututkinto) Metsola Anna, tradenomi (ylempi AMK) Noponen Eveliina, DI Nurkkala Ari, ekonomi Nurkkala Olli, MMM Ojala Heikki, KM Pikkuaho Virpi, HTM Rajala Tiina, FM Rantakokko Mika, DI Rantala Olli, HTM Rautiainen Mari, FT Rouge-Oikarinen Regis, FM Rännäli-Kontturi Anne, FM Saine Ari, VM Salonen Katri, KTM/DI Sipilä Tuija, FM Sirviö Juha, emba Sundell Christian, DI Suopanki Ensio, FM Suutari Tiina, FM Säkkinen Jukka, FM Tapaninen Ilpo, DI Tikanmäki Heidi, YTM Turtiainen Sari, HTL Vepsäläinen Jukka, FM Vilkuna Jussi, YTM Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Väisänen Mikko, DI Vänttila Jaakko). Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee hakijoiden keskuudesta haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus nimittää haastatteluryhmän. Maakuntahallitus valitsi haastatteluun kutsuttavaksi seuraavat henkilöt; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL). Haastatteluryhmän muodostavat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Tuppurainen Tytti/Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Haastattelut pidetään 8.1. ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Haastattelun perusteella valittaville kärkihakijoille tehdään henkilöarvioinnit. MKH 6 Maakuntahallituksen valitsemat haastatteluun kutsuttavat hakijat; Alaheikka Risto (KTM), Hahl Martti (ekonomi), Heikkinen Veli-Pekka (DI), Kangastalo Sampo (FM), Kivimäki Anri (FT), Rajala Tiina (HTM), Suutari Tiina (FM), Säkkinen Jukka (FM) ja Vepsäläinen Jukka (HTL) haastateltiin 8.1. ja Haastatteluryhmän muodostivat Pohjamo Samuli, Rajala Lyly, Ollikainen Antti, Kortesalmi Joukamo, Kippola Eero, Kohonen Olli ja Harju Pauli. Hallintopäällikkö Kimmo Hinno toimi sihteerinä. Kolmelle hakijalle on varattu mahdollisuus henkilöarviointiin, jonka suorittaa Psycon Oy. Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus valitsee henkilöarviointiin kutsuttavat henkilöt. Maakuntahallitus päätti kutsua henkilöarviointiin seuraavat hakijat: Alaheikka Risto (KTM), Heikkinen Veli-Pekka (DI) ja Rajala Tiina (HTM). Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Pajatien jatkon rakentaminen / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3/ TEM Hakemusnumero: Hakija: Nivalan kaupunki Osahakija(t): - Toteutusaika: Toteuttamisalue: Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeella luodaan edellytykset Nivalan Teollisuuskylän laajentumiselle sekä mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen. Uusien valmistumassa olevan yleiskaavan mukaisten teollisuustonttien käyttöönotto vaatii tieyhteyden rakentamisen Haapajärventien suuntaisesti, koska lentokoneiden varalaskupaikalta ei ole mahdollista tehdä alueelle liittymiä. Alueella toimivat ajoharjoittelurata ja ammattioppilaitoksen ajoharjoittelukeskus tarvitsevat paremman tieyhteyden. Hanke parantaa myös Kurunpuhdon tien varrella sijaitsevan Hyötyaseman yhteyksiä. Pajatien rakentamisen yhteydessä parannetaan Ravitien osuutta, joka mahdollistaa Nivalan seudun golfin kehittymisen ja matkailun lisääntymisen alueella. Lisäksi alueella toimii ravirata. Rakennettavat tieyhteydet mahdollistavat radan eteläpuolisten teollisuusalueiden käyttöönoton. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat teollisuusalueella toimivat nykyiset ja uudet yritykset. Hankkeessa rakennetaan Pajatien jatko-osa Hopeatien risteyksestä Kurunpuhdon tien liittymään saakka. Pajatie rakennetaan asfaltoituna sadevesiviemäröinnillä ja katuvalaistuksella varustettuna. VT27/ Kurunpuhdon tien lentokoneiden varalaskupaikalla olevan liittymän sekä Haapaperäntien kohdalla olevan VT27/Ravitien liittymän poistamiset. Ravitien liittymän poistamisen yhteydessä väistötilan tekeminen Haapaperäntien risteyksen kohdalle VT 27:lle. Samalla parannetaan Ravitien kuntoa sekä tehdään uudelta Pajatien osalta liittymät ajoharjoitteluradalle ja ammattiopiston harjoitusalueelle. Lisäksi Hopeatien kohdalle rakennetaan VT27 toimenpideselvityksen mukainen uusi liittymä. Tässä hankkeessa rakennetaan Hopeatien liittymään väistötilat, mutta mitoituksessa varaudutaan toimenpideselvityksen mukaisiin tulevaisuudessa rakennettaviin vasemmalle kääntyvien kaistoihin. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 20 kpl, joihin työllistyy 5 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 27/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 23 Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke on Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta sekä poistaa liikenteellisen pullonkaulan parantaen elinkeinoelämän edellyttämiä liikeyhteyksiä. Hankkeella on välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia. Hanke sijoittuu entiselle tavoite 1 -alueelle. Hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Esitys hyväksyttiin. MKH 7 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Eija-Riitta Niinikoski ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28, 5 mom.). Hän poistui kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3 / TEM Hakemusnumero: Hakija: Muhoksen kunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Muhos Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella asiat, jotka tarvitaan laajakaistaverkon rakentamisen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiseksi, selvitetään toiminnan käynnistymisen edellytykset, informoidaan kuntalaisia hankkeesta, ja sitoutetaan kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeen aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - Liiketoimintasuunnitelman tekeminen - Laajakaistatukilain mukaisen teknisen suunnitelman tekeminen - Liittymissopimusten selvittely ja valmistelu - Rahoitusvaihtoehtojen selvittely ja rahoitusvalmistelut - Tiedottaminen: kylätilaisuudet, muut tilaisuudet, viestintäsuunnitelma. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 1 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 1 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 31/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13 Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 5 C. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää EAKR-toimenpideohjelman TL 3 tavoitteita tukemalla tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamista. Saavutettavuutta parantamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle. Toimintalinjan erityistavoitteena on korkeatasoinen infrastruktuuri ml. tietoliikenneinfra. Hanke on maakuntaohjelman TL 5 mukainen (C. Liikenteellinen saavutettavuus). Hyväksyttiin. MKH 8 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy rahoitettavaksi otsikossa mainitun hankkeen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Laajakaistaselvitys Hailuotoon / EAKR MYRS Pöytäkirjan tarkastajat: 18 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen / TEM Hakemusnumero: Hakija: Hailuodon laajakaistaosuuskunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun seutukunta, Hailuoto Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehdä nopean valokuituverkon rakennussuunnitelma Hailuodon kunnan alueelle, hankkeelle kustannuslaskelma ja rahoitussuunnitelma. Valmistella kaikki välttämättömät toimenpiteet joita tarvitaan laajakaistaverkon rakentamiseen. Hankkeen aikana etsitään toimiva malli rakentamisen toteuttamiselle ja selvitellään edellytykset toiminnan käynnistämiselle sekä tiedotetaan hankkeen osapuolia hankkeen etenemisestä. Tiedottamisen tarkoituksena on myös kartoittaa ja sitouttaa kiinteistöjen omistajat laajakaista-asiakkaiksi. Hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet - liiketoimintasuunnitelma - rakennussuunnitelma - kustannuslaskelmat - liittymissopimuksien selvittely ja mahdollinen valmistelu - rahoitusvaihtoehdot ja rahoitussuunnitelma - aktiivinen tiedottaminen. Hankkeen tuloksena saadaan toimenpidesuunnitelma siitä, miten Hailuodon kunnan alueelle voidaan rakentaa toimiva ja nopea laajakasitaverkko. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 2 kpl, joihin työllistyy 1 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä:

19 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 35/54 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 13* Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus Valmistelija: Katarina Timisjärvi, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjan 3 tavoitetta edistää korkeatasoista tietoliikenneinfraa. Hyväksyttiin. MKH 9 Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 Maakuntahallitus Intourist Travel Forum 2014 MKH 10 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa Hankekuvaus: Hankkeessa kootaan alueellinen matkailu- ja palveluyritysten ja matkailutuotteiden tarjonta keväällä 2014 järjestettävään Intourist Thomas Cook -matkanjärjestäjän Travel Forum -tapahtumaan Oulussa. Taustalla on vuonna 2013 käydyt neuvottelut kyseisen matkanjärjestäjän kiinnostuksesta toteuttaa ympärivuotisen charter-lentojen sarja Moskova-Oulu -välille. Intourist Thomas Cook on yksi Venäjän suurimmista matkanjärjestäjistä ja se kuuluu kansainväliseen Thomas Cook ryhmään. Yhtiön vuotuinen matkustajamäärä on Intouristin johtoa vieraili Oulun seudulla elokuussa 2013, jonka jälkeen käydyissä neuvotteluissa yhtiö on esittänyt myyntihenkilöstönsä koulutus- ja tutustumistilaisuuden, noin osallistujan Travel Forumin järjestämisestä Oulussa Tapahtuman järjestäminen on matkanjärjestäjälle olennainen toimenpide lentoreitin käynnistymiseksi ja alueen tunnettuuden nostamiseksi omalle jälleenmyyjäverkostolleen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun Matkailu Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpien matkailuyritysten kanssa. Tapahtumaan osallistuu lukuisia venäjän sähköisen ja perinteisen median edustajia. Tapahtuman ohjelma rakentuu matkanjärjestäjän oman ohjelman lisäksi alueen matkailutarjontaan tutustumisesta. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet: - Ostopalveluna hankittavan toteuttajan kilpailuttaminen ja valinta - Valittu toteuttaja huolehtii ja vastaa seuraavista asioista: alueen yritysten tuotetarjonnan ja materiaalin kasaaminen tapahtumaa varten, käytännön järjestelyt tapahtuman toteuttamiseksi (Travel Forum 2014, Oulu), yhteistyö tapahtuman tilaajan Intourist Thomas Cookin kanssa, valmistautumisworkshop yrittäjien kanssa, palauteworkshop yrittäjien kanssa. Muu keskeinen hanketieto: Toteutuksen kannalta tärkeä rinnakkainen yhteistyöhanke on matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke (EAKR), jossa mm. verkostoidaan keskeisiä matkanjärjestäjiä ja kehitetään alueen tuotetarjontaa Venäläisille matkanjärjestäjille. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 8 kpl, joihin työllistyy 4 kpl naisia Uudet yritykset 4 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 Maakuntahallitus Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: 0 Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimistokulut: 0 Muut kustannukset: 0 Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: 0 Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 5C Aluerakenne ja saavutettavuus, Liikenteellinen saavutettavuus (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 5 "Aluerakenne ja saavutettavuus" tavoitetta lisätä suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 21

22 Maakuntahallitus Soiva Saari MKH 11 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Maakunnan kehittämisraha Hakija: Hai Art ry Toteutusaika: Toteuttamisalue: Hailuodon kunta Hankekuvaus: Soiva Saari -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten asukkaiden (lapset, nuoret) mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuritarjontaan. Hailuodossa tämä on poikkeuksellisen tärkeää, koska saarella asuu vähän ihmisiä ja kulttuuripalvelujen saatavuus on rajallista. Hankkeen tavoitteena on esitellä yhteisölle uuden teknologian mahdollisuuksia yhteisölle ja esitellä uuden median luovaa käyttöä. Hanke pyrkii tuomaan kansainvälisesti merkittävää julkista taidetta suurkaupunkien ulkopuolella olevan yhteisön ulottuville, keskittyen erityisesti osallistavaan uuteen mediaan ja ääni- ja ympäristötaiteeseen. Julkisen taiteen avulla lisätään Hailuodon näkyvyyttä ja kiinnostusta, minkä toivotaan näkyvän mm. matkailutulon kasvuna ja kansainvälisten yhteyksien lisääntymisenä. Hankkeessa luodaan suhteita ja tehdään yhteistyötä paikallisten, kotimaisten ja globaalien organisaatioiden kanssa. Toimitaan yhdessä EU:n muiden reuna-alueiden taideverkostojen kanssa taiteilijavaihdon ja yhteistyöprojektien avulla. Hankkeen tavoitteena on oppia ja kehittää tapoja jatkaa hankkeen toimintaa omaehtoisesti, pitkään ja kestävästi. Hankkeen tavoitteena on verkostoitua ja luoda yhteistyösuhteita. Toimenpiteinä hankkeessa mm. - Taiteen ja uuden median työpajat, ipad orkesterin kehittäminen (esiintyy Bättre Folk festivaaleilla), Art Attack -festivaalin sisällön tuottaminen ja järjestäminen (lapset ja nuoret) - Kaiku äänikuoro/performanssiryhmä - ympäristötaideprojekti (taiteilijaresidenssitoiminta) - Sound Room ääni-installaatio Marjaniemeen. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimisto- ja vuokrakulut: Muut kustannukset: Kustannukset yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 22

23 Maakuntahallitus Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu maakunnan kehittämisraha: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Ympäristövaikutukset: neutraali Maakuntaohjelman toimintalinja: 4 Vetovoima (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Katarina Timisjärvi, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen rahoitettavaksi maakunnan kehittämisrahasta. Perustelu: Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman TL 4 "Vetovoima" tavoitetta Maaseutukulttuurin rikastaminen, erityistavoitteina omanarvontunto ja luovuus sekä kehittäminen matkailua varten. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 23

24 Maakuntahallitus Käynnissä olevien EU:n rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden hallinnoinnin siirto ja päättyneiden hankkeiden vastuiden siirto Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle MKH 12 Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylläpitäjä vaihtuu Toiminta siirtyy Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Hanketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan osakeyhtiölle alkaen. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ottaa vastuulleen myös aiemmin päättyneet Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttamat rakennerahastohankkeet. Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta vastuiden siirto koskee myös eräitä ohjelmakaudella toteutettuja EAKR- ja ESR-rahoitteisia hankkeita. Käytännössä vastuiden siirtäminen tarkoittaa mm: - hankkeiden tavoitteiden saavutettavuutta ja toiminnan jatkuvuutta hallinnoijan muutoksesta huolimatta - hankkeiden asiakirjojen arkistointia määräysten ja aikarajojen mukaisesti - taloudellisia vastuita päättyneitä hankkeita tarkastettaessa - hankkeiden jälkiraportointia rahoituspäätösten ehtojen mukaisesti. Käynnissä olevien hankkeiden osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto tekee niille muutospäätökset, joissa hallinnoijana toimii Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeista tullaan tekemään muutoshakemukset EURA2007-tietojärjestelmän kautta erikseen. (Valmistelija: ohjelmakoordinaattori Aki Lappalainen, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy, että käynnissä olevien hankkeiden osalta hankkeiden hakijatahona toimii alkaen Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Ao. hankkeiden tulee hakea muutosta EURA2007-tietojärjestelmän kautta tehtävillä hankekohtaisilla muutoshakemuksilla, jotka maakuntajohtaja hyväksyy. Päättyneiden hankkeiden osalta maakuntahallitus hyväksyy, että Oulun Ammattikorkeakoulu Oy vastaa hankkeiden tuensaajan velvollisuuksista ja vastuista alkaen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

25 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien EU-hankkeiden jatkorahoituspäätökset MKH 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamiin EU-hankkeisiin on tehty seuraavat jatkorahoituspäätökset ajalla : Hankkeen nimi: Avoin RFMedia tutkimus Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Vuorovaikutuslaboratorion kehittäminen ja yritysyhteistyöverkosto (Vuoroverkko) Hakija: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskus (LuovaOteKeskus) Hakija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MAINIO, käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Martti Ahtisaari Instituutti: kansainvälinen akkreditointi ja huippufoorumit Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 25

26 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Kolmiulotteinen digitaalinen holografinen mikroskopia Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Muutos Nyt - Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto (osatoteuttajana: OSEKK, JEDU, PPSHP) Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: International Sales Promotion Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos BusinessOulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Global Oulu Hakija: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuus - Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto Myönnetty rahoitus: (ESR) Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Oulu Growth Venturing Hakija: Oulun yliopisto, osatoteuttajan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tulevaisuuden tuotantoteknologiat Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Puusta pitkälle - puualan oppimisympäristö Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 26

27 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Start up and Grow! Hakija: Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: PrintoCent Start & Run Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pohjois-Suomen kohortti 1966 hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: MikroY. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen Hakija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Ympäristö- ja luontokuva-akatemia Hakija: Kuusamon kaupunki Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Move - monialainen verkkonuorisotyöhanke Hakija: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Softpoliksen uusi aalto Hakija: Raahen kaupunki / Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Katse Tulevaisuuteen - Ekologisen liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämishanke Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Food Safety Cluster (FSC) Hakija: MTT Maa- ja elintarviketaulouden tutkimuskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 27

28 Maakuntahallitus Hankkeen nimi: Open - Oulun seudun puistoista elinvoimaa (Oulu Parks - Enjoying Nature) Hakija: Metsähallitus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Wireless Ecosystem 2020 Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Edistyneet 3D-internet teknologiasovellutukset ja niiden tuotteistus - 3DCity Hakija: Oulun yliopisto Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: EU Direct Funding Hakija: Iin Micropolis Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Elinkeinopalveluiden kehittäminen pienkuntarakenteessa Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Tutkimusympäristön perustaminen (TUPE) Hakija: Ruukin Yrityspuisto Oy Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Pyhäjärven kivialan kehittämishanke Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: VALMIINA Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys r.y. Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Hankkeen nimi: Hanhikivi-yhteyshanke Hakija: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Myönnetty rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Hankkeen kesto: Pöytäkirjan tarkastajat: 28

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Maakuntahallitus Aika 13.04.2015 klo 10:06-11:35 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus Aika 24.08.2015 klo 16:00-19:48 Kokouksen alussa Sote iltakoulu 16:00-17:30; Leena Korhonen ja Anne Kosonen ja SPR:n info 17:30-18:50; Kaisu Haataja

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot