: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Pesuaine 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Vain ammattikäyttöön. Yritys : tana Professional Export Rheinallee Mainz Puhelin : Telefax : Sähköpostiosoite : Vastaava/toimittava henkilö Yhteyshenkilö : Tuotekehitys/ tuoteturvallisuus 1.4 Hätäpuhelinnumero EU: 112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Silmä-ärsytys, Luokka 2 Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Ärsyttävä H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. R41: Vakavan silmävaurion vaara. 2.2 Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Varoitus Vaaralausekkeet : H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet : P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Pelastustoimenpiteet: 1 / 17

2 P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337 + P313 Jätteiden käsittely: P501 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä. 2.3 Muut vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kemiallinen luonne : Formuloitu tuote Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintinum ero sodium carbonate Luokitus (67/548/ETY) Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Pitoisuus (%) Xi; R36 Eye Irrit.2; H dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) O; R 8 Xn; R22 Xi; R Isotridecanol, ethoxylated Xi; R Sodium silicate (INCI) Xi; R37/38 Xi; R41 Eye Dam.1; H318 Skin Irrit.2; H alpha-amylase (EINECS) R42 Resp. Sens.1; H334 < 0,1 Lipase, triacylglycerol (EINECS) Xn; R42 Resp. Sens.1; H334 < 0,1 Cellulase (EINECS) R42 Resp. Sens.1; H334 < 0,1 Subtilisin (EINECS) Xi; R37/38 STOT SE3; H335 < 0,1 2 / 17

3 Xn; R42 Xi; R41 Xn; R22 N; R50 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Resp. Sens.1; H334 Acute Tox.4; H302 Aquatic Acute1; H400 Xn; Xn; R42 Resp. Sens.1; H334 < 0,1 Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Hengitettynä Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. : Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. : Suojaa terve silmä. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. : Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Ärsyttävyys Vaarat : Tietoa ei ole käytettävissä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Asiantuntijan neuvojen saamiseksi lääkärin tulee ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet 3 / 17

4 Soveltuvat sammutusaineet : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Vaaralliset palamistuotteet : : Tietoa ei ole käytettävissä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet 6.4 Viittaukset muihin kohtiin : Neutraloitava hapolla. Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8., Talteenotettua ainetta on käsiteltävä hävittämistä koskevan luvun mukaisesti., Katso kohdassa 15 erityisiä kansallisia säännöksiä. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työskentelyn aikana. Palo-ja räjähdyssuojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Vältettävä pölyn muodostusta. Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. 4 / 17

5 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Muut tiedot : Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. : Säilytettävä kuivassa paikassa. Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat : Pesuaine KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro HYDRATED SILICA Arvotyyppi (Altistusmuoto) HTP-arvot 8h (alveolijae) Lisätietoja : *: Lisätty tai muutettu tähän painokseen Valvontaa koskevat muuttujat Päivämäärä Peruste 0,05 mg/m FI OEL DNEL natriumkarbonaatti : Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Arvo: 10 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit paikalliset vaikutukset Arvo: 10 mg/m3 dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit paikalliset vaikutukset Arvo: 12,8 mg/cm2 Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Arvo: 5 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit paikalliset vaikutukset Arvo: 6,4 mg/cm2 Sodium silicate (INCI) : Käyttötarkoitus: Työntekijät 5 / 17

6 Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen altistuminen, Systeemiset vaikutukset Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen altistuminen, Systeemiset vaikutukset Arvo: 5,61 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen altistuminen, Systeemiset vaikutukset Käyttötarkoitus: Kuluttajat Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen altistuminen, Systeemiset vaikutukset Arvo: 1,38 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Nieleminen Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen altistuminen, Systeemiset vaikutukset amylaasi, a- : Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvo: 0,06 µg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvo: 0,015 µg/m3 subtilisiini : Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Arvo: 0,06 µg/m3 Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvo: 0,06 µg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Arvo: 0,015 µg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat 6 / 17

7 Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvo: 0,015 µg/m3 : Käyttötarkoitus: Työntekijät Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvo: 0,06 µg/m3 PNEC dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) : Makea vesi Arvo: 0,035 mg/l Merivesi Arvo: 0,035 mg/l Sodium silicate (INCI) : Makea vesi Arvo: 7,5 mg/l Merivesi Arvo: 1 mg/l amylaasi, a- : Makea vesi Arvo: 5,2 µg/l Merivesi Arvo: 0,52 µg/l STP Arvo: µg/l subtilisiini : Merivesi Arvo: 0, mg/l Makea vesi Arvo: 0,00006 mg/l intermittent release Arvo: 0,0009 mg/l STP Arvo: 65 mg/l Maaperä Arvo: 0,568 mg/kg 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Silmiensuojaus : Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä: Tiiviisti asettuvat suojalasit 7 / 17

8 Käsiensuojaus Materiaali Käsineen paksuus Huomautuksia Ihonsuojaus / Kehon suojaus : EN 374:n mukaiset luokan III kemikaalinkestävät suojakäsineet, jotka on valmistettu butyylikumista tai nitriilikumista. : 0,4 mm : Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika). : Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Hengityksensuojaus : Ei tarvetta, paitsi aerosolin muodostuksessa. Suositeltu suodatintyyppi: ABEK-P3-suodatin Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : jauhe Väri Haju Hajukynnys ph Sulamispiste/sulamisalue Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palamisnopeus Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi : valkoinen : hajustettu : 10,5, Pitoisuus: 5,00 g/l 8 / 17

9 Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys Suhteellinen tiheys Tiheys : 720 g/l Vesiliukoisuus : > 10 g/l ssä 20 C Liukoisuus muihin liuottimiin Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Syttymislämpötila Lämpöhajoaminen Viskositeetti, dynaaminen Viskositeetti, kinemaattinen Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot ei yhtään KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa., Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa käytössä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Muut tiedot : Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. : Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. 9 / 17

10 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Saattaa aiheuttaa ihonärsytystä herkissä henkilöissä. Vakava silmävaurio/silmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Lisätietoja : Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Aineosat: SODIUM CARBONATE : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50 rotta: mg/kg LD50, suun kautta rotta: mg/kg Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : LC50 rotta: 2,3 mg/l Altistumisaika: 2 h Menetelmä: OECD:n testiohje 403 LC50 hiiri: 1,2 mg/l Altistumisaika: 2 h Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LD50, ihon kautta kani: > mg/kg SODIUM CARBONATE PEROXIDE : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50, suun kautta rotta: mg/kg Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LD50, ihon kautta kani: > mg/kg Menetelmä: katso käyttäjän määrittelemää vapaata tekstiä SODIUM SILICATE : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50, suun kautta rotta: > mg/kg Amylase : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50, suun kautta : > mg/kg Menetelmä: OECD:n testiohje / 17

11 CELLULASE : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50, suun kautta : > mg/kg Menetelmä: OECD:n testiohje 401 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Menetelmä: OECD:n testiohje 404 Vakava silmävaurio/silmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Menetelmä: OECD:n testiohje 405 : Luokitus: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Tulos: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. perustuu pääasiassa ihmisillä saatuun näyttöön PROTEASE : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50 rotta: mg/kg Menetelmä: OECD:n testiohje 401 LD50 rotta: g/kg Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LC50 rotta: 0,8 mg/l Altistumisaika: 4 h : LD50, ihon kautta kani: > 2 mg/kg LD50, ihon kautta kani: > 2 mg/kg Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Tulos: Ihon ärsytys Vakava silmävaurio/silmäärsytys Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro : Tulos: Palautumattomia vaikutuksia silmiin : Tyyppi: Ames-testi Testilaji: Salmonella typhimurium aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny Tulos: negatiivinen : Tyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro Tulos: negatiivinen : Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50, suun kautta : > mg/kg Menetelmä: OECD:n testiohje / 17

12 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Aineosat: SODIUM CARBONATE: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille : LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven)): 300 mg/l Altistumisaika: 96 h : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): mg/l SODIUM CARBONATE PEROXIDE: Myrkyllisyys kalalle EC50 (Vesikirppu (Daphnia)): 264 mg/l : LC50 (Pimephales promelas (rasvapäämutu)): 70,7 mg/l Altistumisaika: 96 h NOEC (Pimephales promelas (rasvapäämutu)): 7,4 mg/l Altistumisaika: 96 h Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) SODIUM SILICATE: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys bakteereille Amylase: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville : EC50 (Daphnia pulex (vesikirppu)): 4,9 mg/l : NOEC: 2 mg/l Laji: Daphnia pulex (vesikirppu) : LC50 (Brachydanio rerio): mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): mg/l : EC0 (Pseudomonas putida (bakteeri)): > mg/l : LC50 : 58,3-326,7 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 : EC50 : 31,7-457 mg/l Menetelmä: OECD TG 202 : ErC50 : > 5,2 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: OECD TG / 17

13 CELLULASE: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville PROTEASE: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille : LC50 (Kala): > 39,5 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 : EC50 (Vesikirppu (Daphnia)): > 39,5 mg/l Menetelmä: OECD TG 202 : ErC50 : > 5,2 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: OECD TG 201 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 8,2 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 : (Vesikirppu (Daphnia)): 0,586 mg/l Menetelmä: OECD TG 202 EC0 (Vesikirppu (Daphnia)): 0,17 mg/l Myrkyllisyys leville : NOEC (Selenastrum capricornutum): 0,63 mg/l ErC50 (Selenastrum capricornutum (viherlevä)): 0,83 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: OECD TG 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)): 0,041 mg/l Altistumisaika: 72 h : Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville : LC50 : > 55,5 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD:n testiohje 203 : EC50 : > 55,5 mg/l Menetelmä: OECD TG 202 : NOEC : 13,9 mg/l Altistumisaika: 72 h Menetelmä: OECD TG Pysyvyys ja hajoavuus Tuote: Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Valmisteen sisältämä pintaaktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. 13 / 17

14 Aineosat: CELLULASE: Biologinen hajoavuus : Tulos: nopeasti biohajoava Menetelmä: OECD 301 F PROTEASE: Tulos: nopeasti biohajoava Menetelmä: OECD 301 B Biologinen hajoavuus : Biologinen hajoaminen: % Altistumisaika: 28 d Tulos: Helposti biologisesti hajoava. Biologinen hajoaminen: 100 % Altistumisaika: 29 d : Biologinen hajoavuus : Tulos: Helposti biologisesti hajoava. Menetelmä: OECD TG Biokertyvyys Aineosat: Amylase: Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi : log Pow: < 0 CELLULASE: Biokertyminen : Huomautuksia: Biokertymistä ei ole odotettavissa (log Pow <= 4). Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi PROTEASE: Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi : Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi : log Pow: < 0 : log Pow: < 0 : log Pow: < Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei ole käytettävissä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei olennaista 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tuote: 14 / 17

15 Muuta ekologista tietoa : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Jätettä ei saa päästää viemäriin. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Ylijäämät ja ei kierrätettävät liuottimet on tarjottava hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. Likaantunut pakkaus : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. EWC-koodi Euroopan : jäteluokituslista EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR IMDG IATA 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR IMDG IATA 14.4 Pakkausryhmä ADR IMDG IATA 14.5 Ympäristövaarat ADR 15 / 17

16 IMDG IATA 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Henkilökohtainen suojaus, katso kohta Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei koske toimitettavaa tuotetta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot R 8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H-lausekkeiden koko teksti H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. 16 / 17

17 / 17

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot