KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol"

Transkriptio

1 Tarkistus 28/05/2014 Tarkastuspäivä 03/04/ / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno #MCC-DGF14A, MCC-DGF Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Voiteluaine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Valmistaja/Valmistuttaja MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Hätäpuhelinnumero EU: CHEMTREC +(32) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (1999/45/ETY) Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät Terveysvaara Ympäristövaara Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. Terveysvaara Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon. Allerginen kosketusrohtuma, tavallisesti lievä. Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin. Käyttömäärä ja pakkauksen koko huomioonottaen, on haitallisten vaikutusten vaaraa pidettävä pienenä. Kaasu/höyry voi syrjäyttää välttämättömän hapen (tukehtumisvaara). 2.2 Merkinnät Etiketti Vastaa Asetusta (EY) No 1272/2008 Kuvausta ei tarvita.

2 Turvalausekkeet P102 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 2 / 8 P JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P501 Varoitusetiketissä annettavat täydentävät tiedot 2.3 Muut vaarat EUH210 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. A1 Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. A2 Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset HFC-134a Tetrafluoroethane % CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY) Poly-tfe,omega-hydro-alpha-(methylcyclohexyl) 1-5% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY) PROPAN-2-OLI 5-10% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336 Luokitus (67/548/ETY) F;R11 Xi;R36 R67 Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisiä tietoja ÄLÄ YRITÄ ANTAA NESTETTÄ TAI OKSENNUTTAA JOS VAHINGOITTUNUT ON TAJUTON. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna. Anna tekohengitystä, jos hengitys on pysähtynyt. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä. Hengitys Vahingoittunut on siirrettävä heti pois altistuslähteestä. Raitista ilmaa ja lepoa. Hengitysvaikeuksien yhteydessä elvytystä/happea. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

3 Nieleminen EI saa oksennuttaa. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla jottei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Älä anna tajuttomalle juotavaa. Anna vahingoittuneelle heti runsaasti vettä juotavaksi. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ihokosketus Saastunut vaatetus on poistettava ja iho pestävä kunnolla vedellä. Roiskeet silmiin Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Yleisiä tietoja Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta. Hengitys Yskä, hengitysvaikeudet, paineen tunne rinnassa. Höyryjen ja suihkesumun hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Nieleminen Aine juoksevassa muodossa voi aiheuttaa kylmävamman. Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä. Ihokosketus Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, kutinaa, ärsytystä ja ihottumaa/haavojen muodostumista. Aine juoksevassa muodossa voi aiheuttaa kylmävamman. Roiskeet silmiin Vakava silmien ja limakalvojen ärsytys, kipu ja kyynelvirta. Ärsytys ja punoitus näön hämärtymisen seurauksena 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hgengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN! KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 3 / Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Epätavalliset Vaaratekijät Tulipalossa Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin hajoamiseen räjähdysmäisesti. Erityiset vaarat Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityismenetelmät Palontorjunnassa Siirrä säiliö palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja täysin suojaavaa suojavaatetusta. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varoita kaikkia mahdollisesta vaarasta ja evakuoi tarvittaessa. Tuuleta hyvin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä määrättyä hengityssuojainta, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hyväksytyt raja-arvot. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Kerättäva vuodot hiekkaan, maaperään tai muuhun soveltuvaan imevään aineeseen. Vältä päästämästä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Varmista hyvä tuuletus ja estä vuodot. Ei saa päästää viemäriin. Käytä sopivaa suojavarustusta. Sammuta sytytyslähteet. Vältä kipinöitä, savua, liekkejä ja kuumuutta. Tuuleta. Kerätään imevään, palamattomaan materiaaliin ja laitetaan sopivaan astiaan.

4 4 / Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Varmista hyvä ilmanvaihto. Varottava höyryjen ja suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Aerosolitölkit: Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50 C lämpötilassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2. Käsittely Voiteluaine. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Nimi STD HTP-arvot - 8 H HTP-arvot - 15 Min Huomautus PROPAN-2-OLI HTP 200 ppm 500 mg/m3 250 ppm 620 mg/m3 HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Yleiset suojautumiskeinot Tekniset suojautumiskeinot Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa. Hengityksensuojaus Pakkauksen koko huomioon ottaen, vaaraa pidetään mitättömänä. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin. Työskenneltäessä ahtaissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa on käytettävä hengityssuojainta, jossa on raitisilmatuonti. Käytettävä kannettavaa hengityslaitetta, jossa kasvot täysin peittävä naamari. Käsiensuojaus Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Nitriilikumi-, PVA- tai vitonkumikäsineet soveltuvat parhaiten. Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara. Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta tai saasteilta. Hygieniaohjeita Huolehdi hyvästä hygieniasta. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Ihonsuojaus Roiskevaaran yhteydessä on käytettävä esiliinaa tai erityisiä työvaatteita. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

5 Olomuoto Neste Aerosoli. Väri Valkoinen/luonnonvalkoinen. Vahamainen Haju Heikosti alkoholilta tuoksuva. Liukoisuus Liukenee huonosti veteen. Kiehumispiste ja kiehumisalue ( C) (C) / (F) Höyryntiheys (ilma=1) 25 (C) / 77 (F) Höyrynpaine 4972 mm Hg 16.7 (C) / 62 (F) Syttymisraja, Alempi (%) Ei määritetty. Syttymisraja, Ylempi (%) Ei määritetty. Muu syttyvyys Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Huomautus Aerosoli. 5 / Muut tiedot Partikkelikoko (Micron) 1-15 micron Haihtuvuus Haihtuva Haihtuvien Aineiden Osuus Vol% 98.5 UDF Phrase 1 Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tähän tuotteeseen ei liity mitään erikoisia reaktiivisuusvaaroja Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallinen Polymerisoituminen Ei polymerisoidu Vältettävät olosuhteet Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät Materiaalit Alkalimetallit. Maa-alkalimetallit. Metallijauhe Vaaralliset hajoamistuotteet Voimakas kuumentaminen tai tulipalo voivat muodostaa myrkyllisiä tai syövyttäviä hajoamistuotteita. Halogenoidut hiilivedyt. Fluorivety (HF). Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Muut Terveysvaikutuksiin Liittyvät Tiedot Ei ole todisteita, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Hengitys Höyryt voivat ärsyttää ilmatiehyitä ja aiheuttaa yskää, astmamaista hengittämistä ja hengenahdistusta. Nieleminen Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä.

6 6 / 8 Ihokosketus Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa halkeamia ihossa ja rohtumisen vaaran. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä. Oireet Höyryt voivat suurina pitoisuuksina ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Aineosien toksikologiset tiedot. Välitön Myrkyllisyys 1 - LD mg/kg (suun kautta rotalle) Välitön Myrkyllisyys 2 - LD mg/kg (suun kautta hiirelle) LC 50 - Pitoisus 16, 000 ppm/1h (hengitysteitse rotalle) PROPAN-2-OLI (CAS: ) IARC karsinogeenisyys NTP - Karsinogeenisyys Kohtuullisesti ennakoidut ihmiskarsinogeenit. HFC-134a Tetrafluoroethane (CAS: ) Välitön Myrkyllisyys 1 - LD 50 >2085 mg/kg (suun kautta rotalle) Muut Terveysvaikutuksiin Liittyvät Tiedot Ei ole todisteita, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Poly-tfe,omega-hydro-alpha-(methylcyclohexyl) (CAS: ) KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ekotoksisuus Tuote sisältää aineita, jotka voivat vaikuttaa maapallon lämpenemiseen (kasvihuoneilmiö) Myrkyllisyys LC50, 96 H, Kala (mg/l) EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) 450 mg/l 980 mg/l Aineosien ekologiset tiedot. LC50, 96 H, Kala (mg/l) 9, 640 EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) 5102 IC 50, 72 H, Levä (mg/l) >2, 000 LC50, 96 H, Kala (mg/l) 450 EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) 980 PROPAN-2-OLI (CAS: ) HFC-134a Tetrafluoroethane (CAS: ) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Hajoavuus Tuotteen ei uskota olevan biohajoava Biokertyvyys

7 Biokertyvyys Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu. 7 / Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus: Tuote sisältää haihtuvia aineita, jotka voivat levitä ilmakehässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset Tuote sisältää aineita, jotka voivat vaikuttaa maapallon lämpenemiseen (kasvihuoneilmiö). KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Yleisiä tietoja Kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan Jätteiden käsittelymenetelmät Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tyhjiä astioita ei saa polttaa. Räjähdysvaara. Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin hajoamiseen räjähdysmäisesti. Kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero YK-numero (ADR/RID/ADN) UN1950 YK-numero (IMDG) 1950 YK-numero (ICAO) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Oikea tekninen nimi, kansainvälinen UN1950, Aerosols, Non-Flammable, 2.2, Limited Quantity 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID/ADN-Luokka 2.2 ADR Lipukenro 2 IMDGLuokka 2.2 ICAO-Luokka/Kohta 2.2 ICAO Lisävaaraa 14.4 Pakkausryhmä ADR/RID/ADN Pakkausryhmä IMDG Pakkausryhmä ICAO Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Ympäristölle Haitallinen Aine/Meriä Saastuttava Aine Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei sovellettavissa.

8 Hätätilatoimintakoodi 8 / Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei relevantti Ei vaadittavia tietoja. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-Lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Muutokset HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta. Tarkistus 28/05/2014 Tarkastuspäivä 03/04/2014 Käyttöturvallisuustiedotteen nro. Käyttöturvatiedotteen Tila AEROSOL_DGF14A Hyväksytty. Päivämäärä 03 April 2014 Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista R36 NC R11 R67 Ärsyttää silmiä. Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan H225 H319 H336 Helposti syttyvää Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Vastuuvarauma Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Tarkistus 01/08/2013 Tarkastuspäivä 19/08/2009 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER Tarkistus APRIL 2015 Laadintapäiväys 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno GDP, EGDP400, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED Tarkistus OCTOBER 2013 Laadintapäiväys 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno BLR, EBLR10SL, EBLR15ML, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno MINIMAL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE Tarkistus 02/02/2011 Laadintapäiväys 1.1 Tarkastuspäivä 28/09/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE Tarkistus 15/08/2012 Laadintapäiväys 2.1 Tarkastuspäivä 02/02/2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILICONE REMOVER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILICONE REMOVER Tarkistus 0702014 1 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA SSC ESSC400 ZE Surface Preparation Cleaner ELECTROLUBE. A division

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Mould Oil 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Mould Oil 10 Tarkistus 29.06.2010 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 104446 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Käyttötarkoituskoodit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot