KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HDS - HEAVY DUTY DEGREASING SOLVENT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HDS - HEAVY DUTY DEGREASING SOLVENT"

Transkriptio

1 Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno Synonyymit, Kauppanimet MCC-HDSL, MCC-HDSG, MCC-HDSP, MCC-HDSD MCC-HDSL (2.5 lb - 1 Liter); MCC-HDSG (10 lb - 1 Gallon Pail); MCC-HDSP (50 lb - 5 Gallon Pail); MCC-HDSD (500 lb - 55 Gallon Drum) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Puhdistusaine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Yhteyshenkilö Valmistaja/Valmistuttaja MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Hätäpuhelinnumero EU: CHEMTREC +(32) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (1999/45/ETY) Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät Terveysvaara Ympäristövaara Xn;R20. R52/53. Ei luokiteltu. Acute Tox. 4 - H332 Aquatic Chronic 3 - H412 Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. Terveysvaara Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon. Allerginen kosketusrohtuma, tavallisesti lievä. Ympäristövaara Tuote sisältää ainetta, joka on haitallista vedessä eläville eliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin. Kaasu/höyry voi syrjäyttää välttämättömän hapen (tukehtumisvaara).

2 2 2.2 Merkinnät Sisältää TRANS-DIKLOORIETYLEENI Etiketti Vastaa Asetusta (EY) No 1272/2008 Huomiosanalla Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Lisäturvalausekkeet Varoitus H332 H412 P102 P271 P302 P P353 P P315 Haitallista hengitettynä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Hakeudu välittömästi lääkäriin. P Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P501 P273 P261 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Vältä päästämästä ympäristöön. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. P JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varoitusetiketissä annettavat täydentävät tiedot 2.3 Muut vaarat EUH210 RCH001 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Soveltuu ainoastaan teolliseen käyttöön. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane 10-30% CAS-numero: EY-nro: Rekisteröintinumeron: Luokitus (EY 1272/2008) Aquatic Chronic 3 - H412 Luokitus (67/548/ETY) R52/53.

3 3 PENTAFLUOROBUTANE 10-30% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Luokitus (67/548/ETY) F;R11. TRANS-DIKLOORIETYLEENI 30-60% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H332 Aquatic Chronic 3 - H412 Luokitus (67/548/ETY) F;R11 Xn;R20 R52/53 Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisiä tietoja ÄLÄ YRITÄ ANTAA NESTETTÄ TAI OKSENNUTTAA JOS VAHINGOITTUNUT ON TAJUTON. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna. Anna tekohengitystä, jos hengitys on pysähtynyt. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä. Hengitys Raitista ilmaa ja lepoa. Hengitysvaikeuksien yhteydessä elvytystä/happea. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Nieleminen Nestettä ei koskaan saa antaa tajuttomalle. Ei saa oksennuttaa. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Aseta tajuton henkilö kyljelleen ja varmista että hengitystiet ovat avoinna. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Ihokosketus Huuhtele iho heti saippualla ja vedellä. Riisu kastuneet vaatteet ja jatka huuhtelua. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. Roiskeet silmiin Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Heti lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Yleisiä tietoja Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta. Laajoissa työtehtävissä suurilla pinnoilla pienissä, huonosti tuuletetuissa tiloissa höyryjä voi muodostua pitoisuuksina, jotka saattavat aiheuttaa epämukavan olon päänsäryn, huimauksen ja pahoinvoinnin muodossa. Hengitys Voi aiheuttaa astmaa muistuttavia hengitysvaikeuksia. Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Epäsäännöllinen sydämen toiminta (arrytmia). Nieleminen Keuhkopöhö, vaahtoavia ysköksiä. Ihokosketus Ihoärsytys. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, kutinaa, ärsytystä ja ihottumaa/haavojen muodostumista. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä. Ärsyttää ja voi aiheuttaa punotusta ja kirvelyä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hgengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN! KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

4 4 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa. Soveltumattomat sammutusaineet Vesisuihku. Vuotoon ei saa milloinkaan kaataa vettä, koska se leviää siitä ja lisää saastumista entisestään. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset palamistuotteet Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä. Palaessa muodostuu: Karbonyyliyhdisteet. Kloridit. Epätavalliset Vaaratekijät Tulipalossa Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa suljetun pakkauksen hajoamiseen räjähdysmäisesti. Erityiset vaarat Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityismenetelmät Palontorjunnassa Palon läheisyydessä olevat säiliöt tulee välittömästi siirtää tai jäähdyttää vedellä. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja täysin suojaavaa suojavaatetusta. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varoita kaikkia mahdollisesta vaarasta ja evakuoi tarvittaessa. Tuuleta hyvin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä määrättyä hengityssuojainta, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hyväksytyt raja-arvot. Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Noudata tämän käyttöturvallisuustiedotteen toimenpiteitä. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Kerättäva vuodot hiekkaan, maaperään tai muuhun soveltuvaan imevään aineeseen. Vältä päästämästä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Suuria määriä ei saa huuhdella viemäriin, vaan ne on poistettava imevällä materiaalilla. Vuodot on vallitettava ja imeytettävä hiekalla, mullalla tai muulla palamattomalla aineella. Vuoto kerätään lapiolla, harjalla tai vastaavalla ja sen voi mahdollisesti kierrättää. Suuret jätemäärät hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Neopreenikäsineet soveltuvat parhaiten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Osassa 11 on lisätietoja vaikutuksista terveyteen ja oireista. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Varmista hyvä ilmanvaihto. Varottava höyryjen ja suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaaralliset Ominaisuudet Varastoinnissa Ei erityismääräyksiä. Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

5 5 Nimi STD HTP-arvot - 8 H HTP-arvot - 15 Min Huomautus TRANS-DIKLOORIETYLEENI HTP 200 ppm 800 mg/m3 250 ppm 1000 mg/m3 HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Yleiset suojautumiskeinot Tekniset suojautumiskeinot Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa. Hengityksensuojaus Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin. Työskenneltäessä ahtaissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa on käytettävä hengityssuojainta, jossa on raitisilmatuonti. Käytettävä kannettavaa hengityslaitetta, jossa kasvot täysin peittävä naamari. Käsiensuojaus Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä. Nitriilikumi-, PVA- tai vitonkumikäsineet soveltuvat parhaiten. Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara. Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara. Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta tai saasteilta. Hygieniaohjeita Varottava suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Ihonsuojaus Roiskevaaran yhteydessä on käytettävä esiliinaa tai erityisiä työvaatteita. Termiset vaarat Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas neste. Väri Väritön. Haju Mieto tuoksu. Eetteri Liukoisuus Liukenee huonosti veteen. Kiehumispiste ja kiehumisalue ( C) 37 C / 99 F Höyryntiheys (ilma=1) 4.0 Höyrynpaine 65 kpa 20 C / 77 F Syttymisraja, Alempi (%) 7.5 Syttymisraja, Ylempi (%) 9.0 Muu syttyvyys Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. 9.2 Muut tiedot Haihtuvuus Haihtuva Haihtuvien Aineiden Osuus Vol% 100 UDF Phrase 1 Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

6 Reaktiivisuus Reaktio seuraavien kanssa: Vahvat alkalit Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallinen Polymerisoituminen Ei polymerisoidu Vältettävät olosuhteet Varo kosketusta avotuleen tai kuumiin pintoihin koska syövyttäviä ja myrkyllisiä hajoamistuotteita voi muodostua Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät Materiaalit Alkalimetallit. Maa-alkalimetallit. Metallijauhe Vaaralliset hajoamistuotteet Voimakas kuumentaminen tai tulipalo voivat muodostaa myrkyllisiä tai syövyttäviä hajoamistuotteita. Halogenoidut hiilivedyt. Fluorivety (HF). Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Hengitys Höyryt voivat ärsyttää ilmatiehyitä ja aiheuttaa yskää, astmamaista hengittämistä ja hengenahdistusta. Nieleminen Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. Voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja päihtymistä. Ihokosketus Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa halkeamia ihossa ja rohtumisen vaaran. Roiskeet silmiin Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä. Oireet Höyryt voivat suurina pitoisuuksina ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Aineosien toksikologiset tiedot. Välitön Myrkyllisyys 1 - LD mg/kg (suun kautta rotalle) Välitön Myrkyllisyys 2 - LD 50 >5000 mg/kg (suun kautta kaniinille) LC 50 - Pitoisus ppm/4h (hengitysteitse rotalle) Muut Terveysvaikutuksiin Liittyvät Tiedot Ei ole todisteita, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia.

7 Välitön Myrkyllisyys 1 - LD 50 >5, 000 mg/kg (suun kautta rotalle) LC 50 - Pitoisus 11, 100 ppm/4h (hengitysteitse rotalle) 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (CAS: ) 7 Aspiraatiovaara: Ihokosketus Normaalikäytössä ihon ei pitäisi ärsyyntyä. Kuivattaa ihoa, mutta ei aiheuta ärsytystä. Roiskeet silmiin Roiske voi ärsyttää. Terveysvaikutuksiin Liittyvät Varoitukset Ei ole todisteita, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. PENTAFLUOROBUTANE (CAS: ) Välitön Myrkyllisyys 1 - LD 50 >2000 mg/kg (suun kautta rotalle) LC 50 - Pitoisus ppm/4h (hengitysteitse rotalle) Muut Terveysvaikutuksiin Liittyvät Tiedot IARC, ei luettelossa. OSHA Ei säännelty. KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ekotoksisuus Tuote sisältää ainetta, joka on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Aineosien ekologiset tiedot. Ekotoksisuus Alhainen akuutti toksisuus vesieliöille. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (CAS: ) Ekotoksisuus Ei pidetä todennäköisenä sitä, että ainetta voi liueta veteen riittävinä määrinä vaikuttaakseen myrkyttävästi kaloihin ja näsiöihin Myrkyllisyys Välitön Myrkyllisyys Kaloille Tietoja ei ole saatavana.

8 Aineosien ekologiset tiedot. 8 LC50, 96 H, Kala (mg/l) 1350 EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) 220 LC50, 96 H, Kala (mg/l) 27.2 IC 50, 72 H, Levä (mg/l) 120 LC50, 96 H, Kala (mg/l) >200 EC50, 48 H, Vesikirppu (mg/l) >200 IC 50, 72 H, Levä (mg/l) Pysyvyys ja hajoavuus Hajoavuus Tuote ei ole biohajoava. Aineosien ekologiset tiedot. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (CAS: ) PENTAFLUOROBUTANE (CAS: ) Hajoavuus Tietoja ei ole saatavana. Hajoavuus Tuotteen ei uskota olevan biohajoava. Hajoavuus Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (CAS: ) PENTAFLUOROBUTANE (CAS: ) 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyys Bioakkumulointia ei pidetä merkittävänä tuotteen alhaisen vesiliukoisuuden vuoksi. Aineosien ekologiset tiedot. Biokertyvyys Bioakkumulointia ei pidetä merkittävänä tuotteen alhaisen vesiliukoisuuden vuoksi. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (CAS: ) Biokertyvyys Bioakkumulointia ei pidetä merkittävänä tuotteen alhaisen vesiliukoisuuden vuoksi. PENTAFLUOROBUTANE (CAS: ) Biokertyvyys Bioakkumulointia ei pidetä merkittävänä tuotteen alhaisen vesiliukoisuuden vuoksi Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus: Tuotteen vesiliukoisuus on vähäistä.

9 Aineosien ekologiset tiedot. 9 Liikkuvuus: Tuotteen vesiliukoisuus on vähäistä. Liikkuvuus: Tuotteen vesiliukoisuus on vähäistä. PENTAFLUOROBUTANE (CAS: ) 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset Tuote sisältää aineita, jotka voivat vaikuttaa maapallon lämpenemiseen (kasvihuoneilmiö). KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Yleisiä tietoja Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä. Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan Jätteiden käsittelymenetelmät Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT Yleisesti Ei säädelty. Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta YK-numero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Kuljetuslipukkeet Ei kuljetuksiin liittyviä vaatimuksia 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

10 EU-Lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Muutokset HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta. Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 Käyttöturvallisuustiedotteen nro. Käyttöturvatiedotteen Tila BULK_HDS Hyväksytty. Päivämäärä 28 AUGUST 2013 Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista R52/53 R11 R20 Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan H225 H332 H412 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Helposti syttyvää Terveydelle haitallista hengitettynä. Helposti syttyvä neste ja höyry. Haitallista hengitettynä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 10 Vastuuvarauma Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Tarkistus 01/08/2013 Tarkastuspäivä 19/08/2009 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER Tarkistus APRIL 2015 Laadintapäiväys 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno GDP, EGDP400, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED Tarkistus OCTOBER 2013 Laadintapäiväys 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno BLR, EBLR10SL, EBLR15ML, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE Tarkistus 02/02/2011 Laadintapäiväys 1.1 Tarkastuspäivä 28/09/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno MINIMAL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE Tarkistus 15/08/2012 Laadintapäiväys 2.1 Tarkastuspäivä 02/02/2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILICONE REMOVER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILICONE REMOVER Tarkistus 0702014 1 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Mould Oil 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Mould Oil 10 Tarkistus 29.06.2010 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 104446 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Säiliön koko: Cat. No. 49900058, 49900059 1 l, 5 l 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot