KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen MIDA MEMCARE 520 Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : MIDA MEMCARE Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt Kuvaus/käyttösovellus : Puhdistusaine. Ammattikäyttöön Käytöt, joita suositellaan välttämään Ei ei-suositeltavia käyttöjä 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Oy Christeyns Nordic Ab Ruissalontie TURKU - Finland T +358 (0) F +358 (0) Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus: tai 112 KOHTA2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Seos: CLP-asetuksen mukaista luokitusta ei vaadita Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Xi; R41 R-lausekkeiden selväkieli: ks. kohta Fysikaalis-kemialliset, terveydelliset ja ympäristöä koskevat haittavaikutukset 2.2. Merkinnät Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Seos: CLP-asetuksen mukaista luokitusta ei vaadita Tunnusmerkintä direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Varoitusmerkit : R-lausekkeet S-lausekkeet Lisälauseet Xi - Ärsyttävä : R41 - Vakavan silmävaurion vaara. : S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S39 - Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. : Sisältää Subtilisiini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Muut vaarat Aine täyttää PBT -kriteerit säädöksen (EG) n. 1907/2006, liite XIII mukaisesti: Ei sovellettavissa P : ei B : ei T : ei Aine täyttää vpbt -kriteerit säädöksen (EG) n. 1907/2006, liite XIII mukaisesti: vp : ei vb : ei

2 Sivu: 2/5 KOHTA3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Ei määritettävissä 3.2. Seokset Nimi Tuotetunniste % Luokittelu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti C8-C18 AAPB Trietanoliamiini Subtilisiini (CAS-numero) (Einecs nro) (REACH-N:o) (CAS-numero) (Einecs nro) (CAS-numero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACH-N:o) Xi; R41 < 1 Xi; R36 < 1 Xi; R41 Xi; R37/38 Xn; R42 Nimi Tuotetunniste % Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti C8-C18 AAPB Trietanoliamiini Subtilisiini R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16 KOHTA4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Hengitys Ihokosketus (CAS-numero) (Einecs nro) (REACH-N:o) (CAS-numero) (Einecs nro) (CAS-numero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACH-N:o) Eye Dam. 1, H318 < 1 Eye Irrit. 2, H319 < 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 : Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin. Vain sopivin suojavarustein varustettu henkilöstö saa toimia. : Uhri vietävä raittiiseen ilmaan, annettava levätä ja tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin. : Pestävä välittömästi runsaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin. Aineen joutuessa silmiin : Huuhtele silmiä välittömästi ja pitkään vedellä pitäen silmäluomet kunnolla auki (vähintään 15 minuuttia). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Nieleminen 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät vaikutukset tuotetta hengitettäessä Välittömät ihovaikutukset Välittömät silmävauriot Välittömät vaikutukset nieltäessä : Huuhtele suu vedellä. EI saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin. : Ei erityistä vaaraa mikäli käsittely suoritetaan hyvän työhygieenia käytännön mukaisesti. : Tietääksemme tuote ei aiheuta erityistä vaaraa kunhan yleisiä teollisuushygienian sääntöjä noudatetaan. : Vaurioittaa vakavasti silmiä. : Ei erityistä vaaraa mikäli käsittely suoritetaan hyvän työhygieenia käytännön mukaisesti Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet sopivat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Katso otsikosta 8 mitä käytettäviin henkilökohtaisiin suojavarusteisiin tulee Pelastushenkilökunta : Jos lähistöllä on tulipalo voidaan mitä tahansa sammutusmenetelmää käyttää.

3 Sivu: 3/ Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä pääsy viemäriin ja vesistöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä valumat hiekkaan tai maahan. Kerää asianmukaisiin suljettaviin astioihin hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin KOHTA7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Alueella missä ainetta käytetään ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Sellaisen paikan välittömässä läheisyydessä, jossa on altistumismahdollisuus, on oltava silmienpesualtaat ja suihkut. Ei tarvita mitään erityisiä teknisiä suojatoimenpiteitä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä suojassa jäätymiseltä. Säilytettävä suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä ainoastaan ainoastaan alkuperäisastiassa Erityinen loppukäyttö KOHTA8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Trietanoliamiini ( ) Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m3) 5 mg/m³ 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Käsiensuojaus : Kemikaalin kestävät PVC käsineet (EU standardi EN 374 vastaavat). Silmien suojaus : Suojalasit, joissa sivulasit (EN 166). Suojavarustus : Käytä sopivaa suojavaatetusta (DIN-EN 465). Hengityksensuojaus : Varmista riittävä tuuletus. KOHTA9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fyysinen olomuoto Olomuoto Väri Haju Hajukynnys : Neste : Neste. : ruskea. : Ei mikään. ph : 6 ± 0.2 (100%) Sulamispiste/sulamisalue : < 0 C Jähmettymis-/jäätymispiste Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) Syttymispiste (kiinteä, kaasu) Räjähdysraja-arvot Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys 20 C lämpötilassa Suhteellinen tiheys Liukoisuus Log Pow Itsesyttymispiste Hajoamislämpötila Viskositeetti : Ei päde : Vesi: Liukenee 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus

4 Sivu: 4/ Kemiallinen stabiilisuus Ei hajoa tavallisissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Ei saa koskaan sekoittaa muihin tuotteisiin Vaaralliset hajoamistuotteet Pitkäaikaisen kuumennuksen aikana voi vapautua vaarallisia hajoamistuotteita kuten savuja, hiilimonoksidia ja -dioksidia. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Ärsytys : Vakavan silmävaurion vaara. C8-C18 AAPB ( ) LD50 suu, rotta LD50 iho, rotta Subtilisiini ( ) LD50 suu, rotta LD50 iho, kani 2335 mg/kg > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2 ml/kg KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys C8-C18 AAPB ( ) LC50 kalat 1 EC50 Daphnia 1 LC50 kalat 2 ErC50 (leville) Subtilisiini ( ) LC50 kalat 1 1,11 mg/l 1,9 mg/l 1,1 mg/l 2,4 mg/l 16 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäte/käyttämätön tuote KOHTA 14: Kuljetustiedot Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta (ADR, RID, IMDG, IATA). KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot : Jätteet on kerättävä sopiviin etiketillä merkittyihin säiliöihin ja hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaan Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-määräykset KOOSTUMUS EY 648/2004 DIREKTIIVIN MUKAAN 15-30% amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet. MUUT Entsyymit.

5 Sivu: 5/ Kansalliset määräykset Kemikaaliturvallisuusraporttia tuotteelle ei saatavana Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot On suositeltavaa antaa tässä käyttöturvatiedotteessa olevat tiedot sopivassa muodossa käyttäjille. Tämä tieto on parhaimman tietojemme mukainen, täsmällinen ja luotettava. Tämä tieto koskee nimenomaista tuotetta eikä ole voimassa yhdessä toisten tuotteiden kanssa. Tämä käyttöturvatiedote noudattaa 2006/1907/E Y direktiiviä. Käyttäjän vastuulla on noudattaa paikallista lainsäädäntöä. Christeyns ei vastaa vahingoista tai hävikistä johtuen tässä käyttöturvatiedotteessa mainituista seikoista. Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti: Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3 H318 H412 HISTORIA EDELLINEN TARKISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ : KATSO KAPPALEET : R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto:: Acute Tox. 4 (Oral) Akuutti myrkyllisyys (oraalinen) Kategoria Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympäristölle - välitön vaara kategoria Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmän ärsytys Kategoria Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmän ärsytys Kategoria Resp. Sens. 1 Hengitysteiden herkistyminen Kategoria Skin Irrit. 2 ihon syöpyminen/ärsytys Kategoria STOT SE 3 Spesifinen kohde-elin-toksisuus (yksittäinen altistuminen) Kategoria H302 Haitallista nieltynä H315 Ärsyttää ihoa H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille R36 Ärsyttää silmiä R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa R41 Vakavan silmävaurion vaara R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä Xi Ärsyttävä Xn Haitallinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

: LENOR Cotton Flower

: LENOR Cotton Flower Julkaisupäivä: 29/11/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto Kauppanimi Tuotekoodi Tuoteryhmä : Seos : LENOR Cotton

Lisätiedot

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS Julkaisupäivä: 21/08/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi : DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 21/08/2014 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7406.001,T7406.005,T7406 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Julkaisupäivä: 25/09/2014 Päivitetty: 25/09/2014 Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Merkki : INITIAL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot