KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella Kauppanimi : Mida FLOW 107 Tuotekoodi : 750 CLP 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt Kuvaus/käyttösovellus Käytöt, joita ei suositella Ei eisuositeltavia käyttöjä 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Oy Christeyns Nordic Ab Ruissalontie TURKU Finland T +358 (0) F +358 (0) Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus: tai 112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Hlausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 : Puhdistusaine. Ainoastaan ammattikäyttöön. H290 H Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti C; R35 Rlausekkeet sanallisina: ks. kohta Fysikaaliskemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 2.2. Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Varoitusmerkit (CLP) : Huomiosana (CLP) Vaaralliset aineosat Vaaralausekkeet (CLP) Turvalausekkeet (CLP) 2.3. Muut vaarat : Vaara GHS05 : Natriumhydroksidi Aine täyttää PBT kriteerit säädöksen (EG) n. 1907/2006, liite XIII mukaisesti: Ei sovellettavissa P : ei B : ei T : ei Aine täyttää vpbt kriteerit säädöksen (EG) n. 1907/2006, liite XIII mukaisesti: : H290 Voi syövyttää metalleja H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa : P280 Käytä silmiensuojainta, suojakäsineitä, suojavaatetusta P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos poiston voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

2 Sivu: 2/6 vp : ei vb : ei KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aine Ei sovellettavissa 3.2. Seoksella Nimi Tuotetunniste % Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaisesti Natriumhydroksidi (CASnumero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACHN:o) Tetranatriumetyleenidiamiinitetraasetaatti (CASnumero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACHN:o) C; R Xn; R22 Xi; R41 Xn; R20 Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Natriumhydroksidi (CASnumero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACHN:o) Tetranatriumetyleenidiamiinitetraasetaatti (CASnumero) (Einecs nro) (YK lisä nro) (REACHN:o) R ja Hlausekkeet sanallisina: katso kohta 16 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Hengitys Ihokosketus 5 15 Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Eye Dam. 1, H318 : Epäilyttävissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin. : Uhri vietävä raittiiseen ilmaan, annettava levätä ja tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin. : Riisu välittömästi kaikki likaiset vaatteet ja jalkineet. Pestään runsaalla vedellä. Hakeudu lääkärin/terveyslaitoksen hoitoon. Aineen joutuessa silmiin : Huuhtele silmiä välittömästi ja pitkään vedellä pitäen silmäluomet kunnolla auki (vähintään 15 minuuttia). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Nieleminen 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät ihovaikutukset Välittömät silmävauriot Välittömät vaikutukset nieltäessä : Huuhtele suu vedellä. EI saa oksennuttaa. Hakeudu lääkärin/terveyslaitoksen hoitoon. : Palovammoja kosketuksessa ihoon. : Syövyttää silmiä. : Ylempien ruoansulatus ja hengitysteiden palovammat Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Katso kohtaa 8 koskien käytettäviä henkilökohtaisia suojavarusteita Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä pääsy viemäriin ja vesistöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet : Jos lähistöllä on tulipalo voidaan mitä tahansa sammutusmenetelmää käyttää. Imeytä valumat hiekkaan tai maahan. Kerää asianmukaisiin suljettaviin astioihin hävittämistä varten.

3 Sivu: 3/ Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Alueella missä ainetta käytetään ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Sellaisen paikan välittömässä läheisyydessä, jossa on altistumismahdollisuus, on oltava silmienpesualtaat ja suihkut. Tyhjennä täydellisesti käytön jälkeen ja sulje pakkaus. Käyttämätöntä tuotetta ei saa koskaan palauttaa alkuperäiseen pakkaukseensa. Ei tarvita mitään erityisiä teknisiä suojatoimenpiteitä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä suojassa jäätymiseltä. Varastointilämpötila: 5 C 30 C. Säilytettävä ainoastaan ainoastaan alkuperäisastiassa Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Natriumhydroksidi ( ) Suomi HTParvo (15 min) 2 mg/m³ 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Käsien suojaus Silmien suojaus : Suojalasit, joissa sivulasit (EN 166). : Kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN 374 tai vastaava). Materiaalin paksuus: 0,4 mm. Läpäisyaika: >480 min (taso 6). Suojakäsineitä valittaessa on otettava huomioon paikalliset käyttöolosuhteet kuten muiden kemikaalien mahdollinen käyttö, roiskeriski, viiltoriski, kontaktiaika ja lämpötila. Varmista käsinetoimittajalta ohjeet koskien läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa. Suojavarustus : Käytä sopivaa suojavaatetusta (DINEN 465). Hengityksensuojaus : Varmista riittävä tuuletus. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fyysinen olomuoto Olomuoto Väri Haju Hajukynnys : Neste : Neste. : ruskea. : ominainen. ph : > 13 (100%) Sulamispiste/sulamisalue : < 0 C Jähmettymis/jäätymispiste Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Räjähdysrajaarvot Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys 20 C:n lämpötilassa Suhteellinen tiheys Tiheys Liukoisuus Log Pow Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti : Ei päde : 1175 ± 25 kg/m3 : Vesi: Liukenee 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Ei hajoa jos käytetään ohjeiden mukaisesti.

4 Sivu: 4/ Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Ei saa koskaan sekoittaa muihin tuotteisiin Vaaralliset hajoamistuotteet Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita kuten savua, hiilimonoksidia ja dioksidia. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Natriumhydroksidi ( ) LC50 kalat 1 EC50 vesikirppu 1 35 (35 189) mg/l 40,4 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Valmisteen sisältämä pintaaktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä Biokertyvyys Ei biokertyvyyttä Liikkuvuus maaperässä PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäte/käyttämätön tuote KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan YKnumero YKnro (ADR) : Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Rahtikirjan mukainen nimitys Kuljetusasiakirjan kuvaus Kuljetuksen vaaraluokka Luokka (ADR) : 8 Vaaralipukkeet (ADR) : 8 : Jätteet on kerättävä asianmukaisiin, etiketillä merkittyihin astioihin ja hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaan. : SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. : UN 1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (Natriumhydroksidi, Kaliumhydroksidi), 8, II, (E) Pakkausryhmä Pakkausryhmä (YK) Ympäristövaarat Muut tiedot : II :.

5 Sivu: 5/ Erityiset varotoimet käyttäjälle Maakuljetus Vaaran tunnusnumero (Kemlerluku) : 80 luokittelukoodi (ADR) : C5 Erityismääräykset (ADR) : 274 Kuljetusluokka (ADR) : 2 Tunnelin koodi Rajoitetut määrät (ADR) LQ Vapautetut määrät (ADR) Merikuljetukset Ilmakuljetus : E : 1l : LQ22 : E Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EUsäännökset ja määräykset Ei sisällä liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita Mida FLOW 107 ei sisälly mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvia aineita koskevaan REACHluetteloon Ei sisällä REACHehdokasaineita Ei sisällä REACHliitteessä XIV luetteloituja aineita Pesuaineasetus : Sisältöä koskevat merkinnät: Ainesosa % EDTA ja sen suolat 1530% fosfonaatit <5% Kansalliset määräykset Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot On suositeltavaa antaa tässä käyttöturvatiedotteessa olevat tiedot sopivassa muodossa käyttäjille. Tämä tieto on parhaimman tietojemme mukainen, täsmällinen ja luotettava. Tämä tieto koskee nimenomaista tuotetta eikä ole voimassa yhdessä toisten tuotteiden kanssa. Tämä käyttöturvatiedote noudattaa 2006/1907/E. Käyttäjän vastuulla on noudattaa paikallista lainsäädäntöä. Christeyns ei vastaa vahingoista tai hävikistä johtuen tässä käyttöturvatiedotteessa mainituista seikoista. HISTORIA EDELLINEN TARKISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ : 05/08/2014 KATSO KAPPALEET : 2,3 R, H ja EUHlausekkeet sanallisina: Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Välitön myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu) Kategoria 4 Acute Tox. 4 (Oral) Välitön myrkyllisyys (suun kautta), Kategoria 4 Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmän ärsytys Kategoria 1 Met. Corr. 1 Metalleja syövyttävä, Kategoria 1 Skin Corr. 1A Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 1A H290 Voi syövyttää metalleja H302 Haitallista nieltynä H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

6 H318 H332 R20 R22 R35 R41 C Xi Xn Mida FLOW 107 Vaurioittaa vakavasti silmiä Haitallista hengitettynä Terveydelle haitallista hengitettynä. Terveydelle haitallista nieltynä Voimakkaasti syövyttävää Vakavan silmävaurion vaara Syövyttävä Ärsyttävä Haitallinen Sivu: 6/6

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80387,8084,8280,3101624 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63055,63070,3101347 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot