KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Vain ammattikäyttöön. Lattianpäällystysaine LATTIAPÄÄLLYSTEET (saumaton lattia) Toimittajan art.n:o Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA Yritys Hagmans Kemi AB Osoite Box 112 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja Sähköposti Verkkosivu Puh +46 (0) Faksi +46 (0) Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus DPD Luokitus: Xi; R36/38, R43, N; R51/53 CLP Luokitus: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411 Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset:: Ärsyttää ihoa.voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.ärsyttää voimakkaasti silmiä.myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 2.2 Merkinnät Huomiosanat: EY merkintä: Ei Varoitus VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.<700 (30-60 %), Bisfenoli F:n ja epikloorihydriinin, reaktiotuote (10-30 %), Oksiraani, mono[(c12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset. (1-5 %) 1 / 10

2 H-lausekkeet H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P-lausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön./undvik utsläpp till miljön. P305/351/338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P302/352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VOC Tämä tuote sisältää enintään 40 g VOC/L. Raja arvo on 500 g VOC/L (luok. A/j) 2.3 Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Aineosan nimi Rek.nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus DPD-luokitus CLP-luokitus Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin % Xi,N,R36/38 - Skin Irrit. 2 reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.< R43 - R51/53 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Bisfenoli F:n ja epikloorihydriinin, reaktiotuote % Xi,Xi,N,R36/38 - R43 - R51/53 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Oksiraani, mono[(c alkyylioksi)metyyli]johdannaiset % Xi,Xi,R38 - R43 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Bentsyylialkoholi Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen % Xn,R20/22 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Eye Irrit. 2 H319 < 2 % Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16. CLP luokituksessa mainitut EUH vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 2 / 10

3 HENGITETTYNÄ Raitista ilmaa ja lepoa. NIELTYNÄ Suu huuhdeltava huolellisesti ja annettava runsaasti maitoa tai vettä juotavaksi jos potilas on tajuissaan.ei pidä yrittää oksennusta. Yhteys lääkäriin jos nielty suurempia määriä. IHOKOSKETUKSEN KAUTTA Riisu kastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. (Pese vaatteet ennen seuraavaa käyttöä)ei saa käyttää orgaanisia liuottimia.yhteys lääkäriin ärsytyksen jatkuessa tai ihottuman kehittyessä. SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA Huuhdeltava HETI runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki.ärsytyksen jatkuessa yhteys lääkäriin. ERITYISET OHJEET Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet TÄRKEIMMÄT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKÄ VÄLITTÖMÄT ETTÄ VIIVÄSTYNEET Tuote sisältää epoksihartsia, joka voi olla herkistävä ja aiheuttaa allergia. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VÄLITÖNTÄ LÄÄKETIETEELLISTÄ APUA JA ERITYISHOITOA KOSKEVAT OHJEET Ks. kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet SOVELTUVAT SAMMUTUSAINEET: Voidaan sammuttaa vedellä, jauheella, alkoholivastustuskykyisellä vaahdolla tai hiilidioksidilla. SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINEET: Älä käytä suorasuihkua, joka voi aiheuttaa tulipalon leviämisen. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat ERITYISET VAARAT Palava tuote. Voi syttyä avotulesta. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet TIETOJA PALO JA PELASTUSHENKILÖILLE Vältä savukaasun hengittämistä. Käytettävä paineilmalaitetta ja palontorjuntaan tarkoitettuja suojavaatteita. MUITA OHJEITA Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. Estettävä sammutusveden valuminen viemäriverkostoon. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. 3 / 10

4 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön, eikä maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet MENETELMÄT JA MATERIAALIT Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin.Kerätään talteen. Alue puhdistetaan sopivalla pudistusaineella; vältettävä liuottimien käyttöä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin VIITTEET Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 TURVALLISEN KÄSITTELYN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden jälkeen. Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. 7.2 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA YHTEENSOPIMATTOMUUDET Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä hyvientuuletetussa paikassa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. MUITA OHJEITA Älä käsittele kertamuovituotteita ennenkuin olet tutustunut toimitettuihin tiedotteisiin. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Aineosan nimi CAS-nro Aika ppm mg/m³ Vuosi Huomautukset Bentsyylialkoholi min. Bentsyylialkoholi h Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen min. Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen h 500 R=Haitallinen lisääntymiselle, H=Ihoon imeytyvyys, K=Karsinogeeninen, A=Allergisoiva, T=Maksimiarvo, M=Perinnöllisesti haitallinen (mutageeninen) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET Työpaikka ja työmenetelmät suunnitellaan niin, että suora kosketus tuotteen kanssa estetään. Työpaikalla tulee olla silmänhuuhtelumahdollisuus. Henkilöt, joilla on todettu allergiataipumus (nk atopia) eivät saa työskennellä tuotteen kanssa. SILMIENSUOJAUS Suoran kosketuksen vaaran tai roiskevaaran esiintyessä käytettävä silmiensuojaimia.silmäkoreilla varustetut suojalasit. IHON SUOJAAMINEN Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojavaatteita. Käytä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta (esim. kertakäyttö suojavaatteita). 4 / 10

5 KÄSIEN SUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojakäsineitä. Suojakäsineet (kumi, muovi). HENGITYKSENSUOJAUS Ei yleensä tarpeen normaalikäytössä. MUITA OHJEITA Älä käsittele kertamuovituotteita ennenkuin olet tutustunut toimitettuihin tiedotteisiin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot OLOMUOTO Paksu juokseva neste. VÄRI Erilaisia värejä. HAJU Heikko. Ominainen. LIUKOISUUS Orgaaniset liuotinaineet. VESILIUKOISUUS Ei vesiliukoinen. Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph (konsentraatti) Sulamispiste Jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduslämpötila ~ 200 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Syttyvyysrajat Räjähdysrajat Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti 9.2 Muut tiedot Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus Tiheys ~ 1420 kg/m³ VOC 40 g/l Densitet blandad produkt 1340 kg/m3 Note no. Kommentit MUITA OHJEITA * Bentsyylialkoholi ei ole mukana VOC luvussa, koska se reagoi kovettumisessa. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.2 KEMIALLINEN STABIILISUUS Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Ei saa joutua kosketuksiin vahvojen happojen tai emästen kanssa.vältettävä kosketusta amiinit kanssa. Hapetin. 5 / 10

6 10.6 VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Ei tunnettuja jos käsitelty normaalisti. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista VÄLITÖN MYRKYLLISYYS SUUN KAUTTA Tiedot oireista puuttuvat käsillä olevassa kirjallisuudessa. Käsittele tuotetta, kuin se olisi terveydelle haitallinen. VÄLITÖN MYRKYLLISYYS IHON KAUTTA Epoksia ja amiiniyhdisteitä sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa ihotauteja, mm. allergisen ihotulehduksen.ärsyttää ihoa.pitkäaikainen tai toistuva kosketus kemikaalin kanssa voi aiheuttaa:herkistymisen riski. Kutinaa.Punotusta. VÄLITÖN MYRKYLLISYYS HENGITYSTEIDEN KAUTTA Tuote on hitaasti höyrystyvä/haihtuva, eikä sen joutuminen hengitykseen ole merkittävää. VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ ÄRSYTYS Silmiin joutuessaan voi aiheuttaa ärsytystä. HERKISTYMINEN HENGITYSTEIDEN TAI IHON VÄLITYKSELLÄ Tuote sisältää epoksihartsia, joka voi olla herkistävä ja aiheuttaa allergia. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 6 / 10

7 Bentsyylialkoholi Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Tulos Laji Tietolähde Testaustapa EC50 (Akuutti 72h 770 mg/l OECD 201 leville) EC50 (Akuutti 48h 230 mg/l OECD 202 vesikirpuille (Daphnia)) LC50 (Akuutti kaloille) 96h 460 mg/l OECD 203 Bisfenoli F:n ja epikloorihydriinin, reaktiotuote Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Tulos Laji Tietolähde Testaustapa NOEC 21d 0,3 mg/l Daphnia OECD 211 EC50 (Akuutti leville) 72h 1,8 mg/l OECD 201 EC50 (Akuutti vesikirpuille (Daphnia)) 48h 1,6 mg/l OECD 202, part 1 IC50 () 3h < 100 mg/l Bacterium LC50 (Akuutti kaloille) 96h 0,55 mg/l OECD 203 Oksiraani, mono[(c12-14-alkyylioksi)metyyli]johdannaiset. Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Tulos Laji Tietolähde Testaustapa LC50 (Akuutti vesikirpuille (Daphnia)) 10 mg/l Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.<700 Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Tulos Laji Tietolähde Testaustapa NOEC 21d 0,3 mg/l Daphnia EC50 (Akuutti 72h 9,4 mg/l OECD 201 leville) EC50 (Akuutti 48h 1,7 mg/l OECD 202 vesikirpuille (Daphnia)) EC50 (Akuutti 24h 3,6 mg/l OECD 202 vesikirpuille (Daphnia)) IC50 () 3h > 100 mg/l Bacterium LC50 (Akuutti kaloille) 96h 1,5 mg/l OECD 203 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.jopa pienille pitoisuuksille ja lyhyen aikaa altistuminen voi tappaa tai myrkyttää kalat ja muut vesiorganismit Pysyvyys ja hajoavuus PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Ei helposti hajoava Biokertyvyys BIOKERTYVYYSTAIPUMUS Mahdollisesti biologisesti kertyvä. 7 / 10

8 12.4 Liikkuvuus maaperässä KULKEUTUVUUS Ei ole vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- JA VPVB-ARVIOINNIN TULOKSET Arviointeja ei ole tehty Muut haitalliset vaikutukset MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET Ei tunnettuja. MUITA OHJEITA Itse tuotteesta ei ole olemassa testituloksia ympäristömyrkyllisyydestä. Estä päästöt ympäristöön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät YLEISTÄ Jätteet, jäännökset, käytetyt suojakäsineet ja suojavaatteet sekä pakkaukset täytyy kerätä omaan keräilyastiaan joka on merkitty EPÄTERVEELLINEN JÄTE merkinnällä, ja missä myös informoidaan allergia riskistä. Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan. Kovettumatonta tuotetta on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Sekoita joukkoon kovetinta niin, että tuote kovettuu. Kovettunut materiaali, vaaraton jäte. JÄTERYHMÄ "Annettu EWC koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC koodin." *Maali ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Muut kuin nimikkeessä mainitut maalija lakkajätteet * Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita. KOHTA 14: Kuljetustiedot Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Maakuljetukset (ADR/RID) 14.1 YKnumero Pakkausryhmä 14.2 Ympäristölle vaaralliset aineet, Kuljetuksessa nestemäiset, n.o.s. / Environmentally käytettävä hazardous substance, liquid, n.o.s. virallinen nimi (Epoksihartsi) Kuljetuksen vaaraluokka Varoitusmerkit 9 Vaaran tunnusnumero Tunnelirajoituksen koodi Sisävesikuljetukset (ADN) 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Varoitusmerkit 9 Ympäristövaarat säiliöaluksissa Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. / Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoksihartsi). 9 III E III 8 / 10

9 Merikuljetukset (IMDG) 14.1 YKnumero Pakkausryhmä 14.2 Environmentally hazardous substance, 14.5 Kuljetuksessa liquid, n.o.s. (Epoxy resin). Ympäristövaarat käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Sivuvaara IMDG-luokka A Merta Kyllä saastuttava aine EMS F-A S-F Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 YKnumero Pakkausryhmä 14.2 Environmentally hazardous substance, Kuljetuksessa liquid, n.o.s. (Epoxy resin). käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Varoitusmerkit 9 III III KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ilmoitusnumero kit 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot JULKAISTU TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Vain ammattikäyttöön. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tietot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin.muutoksia on tehty kohtiin: LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 9 / 10

10 KOULUTUSOHJEET Katsaus turvallisuutta koskevista tiedoista, joiden henkilökunta hoitaa tuotteen. Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. 10 / 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT Alkalinen puhdistusaine.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 11-02-2014 Korvaa: 19-11-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGMT 2 12 Aineen tai

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Buehler EpoHeat Härter Tunnuskoodi 20-8122-016 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Kemiallinen nimi Käyttötarkoitus Polyamiini emulsio Kovete 2-Komp. Lattiamaalit Tuotenumero 96391 96392 96394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot