KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT Lattiamaalit Maalit, lakat Toimittajan tuotenumero Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan tiedot KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA Yritys HAGMANS KEMI AB - Osoite Box 112 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Sverige / Sweden Sähköposti Verkkosivu Puhelin +46 (0) Telefax +46 (0) Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus DPD Luokitus: Xi; R36/38, R43, N; R51/53 Tärkeimmät HSEvaaravaikutukset: 2.2 Etiketin merkinnät Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.<700 (60-80 %), Heksaandiol diglysidyylieteeri (5-10 %), Bentsyylialkoholi (5-10 %) R-LAUSEKKEET R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 1 / 9

2 S-LAUSEKKEET S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S28.2 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. ERÄITÄ VALMISTEITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET Sisältää epoksia. Katso valmistajan ohjeet. VOC EU raja arvo tälle tuotteelle (lk A/j): 550 g/l (2007). 500 g/l (2010). Tämä tuote sisältää enintään 40 g/l VOC. 2.3 Muut vaarat 3 Koostumus ja tiedot ainesosista 3.2 Seokset Aineosan nimi Reg.Nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus DPD-luokitus CLP-luokitus Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.< % Xi,N,R36/38 - R43 - R51/53 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Heksaandiol diglysidyylieteeri % Xi,R36/38 - R43 - Skin Irrit. 2 H315 R52/53 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412 Bentsyylialkoholi % Xn,R20/22 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Etanoli % F,R11 Flam. Liq. 2 H225 R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16. CLP luokituksessa mainitut EUH vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä. TIEDOT AINEOSISTA Osassa 3 mainitut R-lausekkeet ovat kokonaisuudessaan osassa Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus HENGITYS Raitista ilmaa ja lepoa. NIELEMINEN Suu huuhdeltava huolellisesti ja annettava runsaasti maitoa tai vettä juotavaksi jos potilas on tajuissaan.yhteys lääkäriin jos nielty suurempia määriä.ei pidä yrittää oksennusta. IHO Riisu kastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. (Pese vaatteet ennen seuraavaa käyttöä)yhteys lääkäriin ärsytyksen jatkuessa tai ihottuman kehittyessä. ROISKEET SILMIIN Huuhdeltava HETI runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki.ärsytyksen jatkuessa yhteys lääkäriin. 2 / 9

3 ERITYISET OHJEET Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet TÄRKEIMMÄT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKÄ VÄLITTÖMÄT ETTÄ VIIVÄSTYNEET Skin sensitive 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VÄLITÖNTÄ LÄÄKETIETEELLISTÄ APUA JA ERITYISHOITOA KOSKEVAT OHJEET Ks. kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet SOVELTUVAT SAMMUTUSAINEET: Jauhe, vaahto tai hiilidioksidi (CO2). SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINEET: Älä käytä suorasuihkua, joka voi aiheuttaa tulipalon leviämisen. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat ERITYISET VAARAT Palava tuote. Voi syttyä avotulesta. Kuumentaminen nostaa pakkauksen painetta, jolloin se voi revetä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet TIETOJA PALO JA PELASTUSHENKILÖILLE Käytettävä suojavarustusta ja paineilmalaitetta. Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. Estettävä sammutusveden valuminen viemäriverkostoon. 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä, henkilönsuojaimista ja menettelystä hätätilanteessa OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Henkilökohtaisten suojaimien ohjeet kohta no. 8 alla. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön, eikä maaperään. 6.3 Leviämisen estäminen ja puhdistusmenetelmät MENETELMÄT JA MATERIAALIT Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin.Kerätään talteen. Alue puhdistetaan sopivalla pudistusaineella; vältettävä liuottimien käyttöä. 6.4 Viitteet muihin osioihin 3 / 9

4 Jätteen käsittelyä ja hävittämistä käsittelevät ohjeet kohta no. 13 alla. 7 Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallinen käsittely TURVALLINEN KÄSITTELY Henkilökohtaisten suojaimien ohjeet kohta no. 8 alla. Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden jälkeen. 7.2 Turvallinen varastointi ja mahdolliset yhteensopimattomuudet TURVALLINEN VARASTOINTI JA MAHDOLLISET YHTEENSOPIMATTOMUUDET Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä huoneen lämmössä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 7.3 Erityiset loppukäyttötarkoitukset ERITYISET LOPPUKÄYTTÖTARKOITUKSET Maalit, lakat Älä käsittele kertamuovituotteita ennenkuin olet tutustunut toimitettuihin tiedotteisiin. 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Altistumisen raja-arvot 8.2 Altistumisen ehkäiseminen TEKNISET KEINOT ALTISTUMISEN EHKÄISEMISEEN Työpaikka ja työmenetelmät suunnitellaan niin, että suora kosketus tuotteen kanssa estetään. Käsittelypaikan yhteyteen järjestettävä silmienhuuhtelumahdollisuus.henkilöt, joilla on todettu allergiataipumus (nk atopia) eivät saa työskennellä tuotteen kanssa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. SILMIENSUOJAUS Tiiviisti sulkeutuvia suojalaseja on käytettävä, jos on pirskahdusten tai suoran kosketuksen vaara. IHON SUOJAAMINEN Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojavaatteita. Käytä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta (esim. kertakäyttö suojavaatteita). KÄSIEN SUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojakäsineitä. Suojakäsineet (kumi, muovi). HENGITYKSENSUOJAUS Ei yleensä tarpeen normaalikäytössä. 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Tietoja fyysisistä ja kemiallisista perusominaisuuksista OLOMUOTO VÄRI HAJU Paksu juokseva neste. Väritön. Ominainen. 4 / 9

5 LIUKOISUUS Liukoinen useimpien orgaanisten liuottimien kanssa. VESILIUKOISUUS Ei vesiliukoinen. Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph-konsentraatti liuoksen ph Sulamispiste Jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste > 150 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasu) Syttyvyysrajat Räjähdysrajat Höyrynpaine ~ 10 kpa 20 C Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila > 450 C Hajoamislämpötila Viskositeetti 9.2 Muut turvallisuustiedot Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus Tiheys ~ 1100 kg/m³ VOC 40 g/l Sekoitussuhde: A: 2 B: 1 (painoosaa) Note no. Kommentit * Bentsyylialkoholi ei ole mukana VOC luvussa, koska se reagoi kovettumisessa. 10 Stabiilius ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus REAKTIIVISUUS Reagoi alkali, amiinien ja vahvojen happojen kanssa Kemiallinen stabiilius KEMIALLINEN STABIILIUS Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden todennäköisyys VAARALLISTEN REAKTIOIDEN TODENNÄKÖISYYS Normaaleissa varastointi ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Vältä kosketusta voimakkaisiin happoihin tai voimakkaisiin emäksiin. Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden kanssa Yhteensopimattomat materiaalit 5 / 9

6 YHTEENSOPIMATTOMAT MATERAALIT Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet: VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Ei tunnettuja jos käsitelty normaalisti. Palon aikana syntyy hiilioksideja. Palon aikana syntyy terveydelle vaarallisia ja myrkyllisiä kaasuja. Kovettumisaika: 5 7 päivän. (HUOM! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 10 C). 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Myrkyllisyys Bisfenoli A:n ja epikloorihydriinin reaktiotuote, epoksihartsi keskim.molek.<700 Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Laji Tietolähde LD50 (Ihokosketus) > 1200 mg/kg rat LD50 (Nieleminen) > 5000 mg/kg rat VÄLITÖN MYRKYLLISYYS SUUN KAUTTA Tiedot oireista puuttuvat käsillä olevassa kirjallisuudessa. Käsittele tuotetta, kuin se olisi terveydelle haitallinen. VÄLITÖN MYRKYLLISYYS IHON KAUTTA Epoksia ja amiiniyhdisteitä sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa ihotauteja, mm. allergisen ihotulehduksen.ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen tai toistuva altistus voi aiheuttaa: Herkistymisvaara. Kutina. Punoitusta. VÄLITÖN MYRKYLLISYYS HENGITYSTEIDEN KAUTTA Tuote on hitaasti höyrystyvä/haihtuva, eikä sen joutuminen hengitykseen ole merkittävää. IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS Ärsyttää ihoa voi aiheuttaa punoitusta. VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ ÄRSYTYS Voi aiheuttaa: ärsytystä. HERKISTYMINEN Tuote sisältää epoksihartsia, joka voi aiheuttaa herkistymistä ja johtaa allergian kehittymiseen. 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys EKOTOKSISUUS Sisältää vedessä eläville organismeille myrkyllistä/myrkyllisiä komponenttia/komponentteja. Jopa pienille pitoisuuksille ja lyhyen aikaa altistuminen voi tappaa tai myrkyttää kalat ja muut vesiorganismit Pysyvyys ja hajoavuus PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Ei helposti hajoava Biokertyvyys BIOKERTYVYYS Mahdollisesti biologisesti kertyvä. 6 / 9

7 12.4 Kulkeutuvuus maaperässä KULKEUTUVUUS Ei ole vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arviointien tulokset PBT- JA VPVB-ARVIOINTIEN TULOKSET Tietoja ei ole saatavilla Muut haittavaikutukset Itse tuotteesta ei ole olemassa testituloksia ympäristömyrkyllisyydestä. Tietojen kerääminen jatkuuestä päästöt ympäristöön. 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelytavat YLEISTÄ Jäänteitä ja jätteitä, joita ei voi käyttää uudelleen, on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Jätteet, jäännökset, käytetyt suojakäsineet ja suojavaatteet sekä pakkaukset täytyy kerätä omaan keräilyastiaan joka on merkitty EPÄTERVEELLINEN JÄTE merkinnällä, ja missä myös informoidaan allergia riskistä. Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan. Kovettunut materiaali, vaaraton jäte. Sekoita joukkoon kovetinta niin, että tuote kovettuu. JÄTERYHMÄ EU:n alueella tapahtuvaan jätteen poistoon sovelletaan asiaankuuluvaa EWC koodia. EWC koodit on yleensä jaettu toimialan mukaan. "Annettu EWC koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC koodin." Maali ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. 14 Kuljetustiedot Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Maakuljetukset (ADR/RID) 14.1 YK-nro Pakkausryhmä 14.2 Rahtikirjan mukainen nimitys 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Varoitusmerkit 9 Vaaran yksilöinti: Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. / Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoksihartsi) Ympäristövaarat Rajoitus kuljettamisesta tunnelissa III E Sisävesikuljetukset (ADN) 14.1 YK-nro Pakkausryhmä 14.2 Rahtikirjan mukainen nimitys 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ympäristölle vaarallista säiliöaluskuljetuksissa. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s. / Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoksihartsi) 14.5 Ympäristövaarat 7 / 9

8 Merikuljetukset (IMDG) 14.1 YK-nro Pakkausryhmä 14.2 Rahtikirjan mukainen nimitys 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Sivuvaara IMDG-luokka Merta saastuttava aine EMS Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) 9 A kyllä F-A S-F 14.5 Ympäristövaarat Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 YK-nro Pakkausryhmä 14.2 Rahtikirjan mukainen nimitys 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) 9 Varoitusmerkit Ympäristövaarat III III 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Aineen tai seoksen turvallisuutta, terveysvaikutuksia ja ympäristövaikutuksia koskeva lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16 Lisätietoja JULKAISTU TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tietot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin.muutoksia on tehty kohtiin: 1 16 LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA R11 Helposti syttyvää. R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 8 / 9

9 KOULUTUSOHJEET Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. - 9 / 9

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot