KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti"

Transkriptio

1 1 (7) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: Reach-rekisteröintinumero: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus: Rakennuskemikaali Toimialakoodi: 43 Käyttöluokka: Epoksihartsiliuos Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen X Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja: Fescon Oy Katuosoite: Hämeenkatu 9 Postinumero ja -toimipaikka: Hyvinkää Puh (0) Fax (0) Sähköposti: Kotisivu: Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero +358(0) Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu Helsinki 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC Xi;N; R36/38;R43;R51/53; 2.2 Merkinnät 67/548/EEC /45/EC Sisältää epoksihartseja. Lue valmistajan antamat ohjeet. Xi N Asiakirja1

2 2 (7) Merkittävimmät vaarat: R36 Ärsyttää silmiä. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51 Myrkyllistä vesieliöille. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S-lausekkeet: S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. Painoprosentti Luokitus bisfenoli-a-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700) R43, N R51/53, Xi R36/38 2,3-epoxypropyl neodecanoate R43, N R51/53 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET Erityiset ohjeet: Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Hengitys: Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos esiintyy allergisia oireita, erityisesti hengityselimissä. Roiskeet silmiin: Poistettava piilolasit. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. Ihokosketus: Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Käytettävä mietoa saippuaa, jos saatavilla. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Nieleminen: Pyyhi varovasti tai huuhdo suun sisäpuoli vedellä. Annetaan pieniä määriä vettä juotavaksi. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. EI saa oksennuttaa. Kutsu lääkäri välittömästi.

3 3 (7) 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Soveltuva sammutusaine: Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä: Suuritehoinen paloruisku Erityiset vaaralliset ominaisuudet: Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet. Palomiehille tarkoitettu suojausvarustus ja varotoimenpiteet: Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Lisätietoja: Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Henkilökohtaiset suojatoimet: Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Puhdistusohjeet: Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely: Tekniset toimenpiteet/varotoimenpiteet: Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Ohjeet turvalliseen käsittelyyn: Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Varastointi: Tekniset toimenpiteet/varasto-olosuhteet: Pidettävä lukitussa paikassa tai alueella, johon pääsy vain pätevillä tai laillistetuilla henkilöillä. Varastoidaan 5-25 lämpötilassa kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, erillään lämpö- tai syttymislähteistä ja suorasta auringonpaisteesta. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.

4 4 (7) 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Työperäisen altistumisen torjunta Tekniset toimenpiteet: Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Altistumisen rajaarvot: Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus: Höyrysuodattimella varustettu hengityssuojain Käsien suojaus: Kumi- tai muovikäsineet. Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika). Silmiensuojaus: Tiiviisti asettuvat suojalasit, Kasvosuojain Ihonsuojaus: Pitkähihainen vaatetus, Kumi- tai muoviesiliina Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Ympäristöaltistuksen torjuminen: Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Yleiset tiedot Olomuoto neste Väri vaaleankeltainen Haju luonteenomainen Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei määritettävissä. Kiehumispiste > 250 C Leimahduspiste > 125 C Räjähdysrajat Ei määritettävissä. Räjähtävyys Ei määritettävissä. Höyrynpaine < 0.1 hpa (20 C) (Ilma = 1.0) Haihtumisnopeus Ei määritettävissä. Haihtumisnopeus Ei määritettävissä. ( BuAc = 1 ) Suhteellinen tiheys g/cm³ (20 C) Viskositeetti mpa.s (25 C) Vesiliukoisuus liukenematon Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei määritettävissä. Muut tiedot Sulamispiste Ei määritettävissä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus 2004/42/IIA(j)(500)200(A+B)

5 5 (7) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus: Stabiili normaali olosuhteissa. Vältettävät olosuhteet: Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. Vältettävät materiaalit: Amiinit, Alkoholit, Hapot ja emäkset, Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilidioksidi (CO2), hiilimonoksidi (CO), typen oksidit (NOx), paksu musta savu. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Vaarallinen polymeroituminen: Eksoterminen reaktio 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys: Tutkittu aine LD50/suun kautta/rotta = LD50/ihon kautta/kani = Koetulos > mg/kg - Reaction product : Bisphenol A-epichlorhydrin epoxy resin, mw <= 700 (CAS ) > 2000 mg/kg - Reaction product : Bisphenol A-epichlorhydrin epoxyresin, mw <= 700 (CAS ) LD50/suun kautta/rotta = 9600 mg/kg - Glycidyl neodecanoate (CAS ) LD50/ihon kautta/rotta = 3800 mg/kg - Glycidyl neodecanoate (CAS ) LC50/hengitysteitse/4h/rotta = > 5 mg/l - Glycidyl neodecanoate (CAS ) Ihmiselle haitalliset vaikutukset: R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Lisätietoja: Ei ole. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kulkeutuvuus: Tietoa ei ole käytettävissä. Biokertyvyys: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoa ei ole käytettävissä.

6 6 (7) Ekotoksisuus: LC50/96t/kirjolohi = EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )= EC50/96t/viherlevä = mg/l - Reaction product : Bisphenol A-epichlorhydrin epoxy resin, mw <= 700 (CAS ) 2.8 mg/l - Reaction product : Bisphenol A-epichlorhydrin epoxy resin, mw <= 700 (CAS ) 220 mg/l - Reaction product : Bisphenol A-epichlorhydrin epoxy resin, mw <=700 (CAS ) Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia ) : 1-10 mg/l - Glycidyl neodecanoate (CAS ) Myrkyllisyys kalalle, Leuciscus idus (Kultasäynävä) : 1-10 mg/l - Glycidyl neodecanoate (CAS ) Myrkyllisyys leville : 1-10 mg/l - Glycidyl neodecanoate (CAS ) 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista: Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Likaantunut pakkaus: Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Muut tiedot EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. 14. KULJETUSTIEDOT ADR/RID - Maakuljetus: YK-numero 3082 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s. (Epoxide derivatives) Luokka 9 Oheisvaarat 90 Pakkausryhmä III Merkinnät 9 IMDG - Merikuljetus: YK-numero 3082 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s. (Epoxide derivatives) Luokka 9 EmS F-A; S-F Pakkausryhmä III Merkinnät 9

7 7 (7) IATA-säädökset - Ilmakuljetus: YK-numero 3082 Oikea laivauksessa käytettävä nimi Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s. (Epoxide derivatives) Luokka 9 Pakkausryhmä III Merkinnät LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: Kemikaaliturvallisuusarviointi: Ei ole. 16. MUUT TIEDOT Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3: R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vastuuvapauslauseke Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Kauppanimi: Silikaattijulkisivumaali

Kauppanimi: Silikaattijulkisivumaali 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76990 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Kauppanimi: Silikaattipohjuste

Kauppanimi: Silikaattipohjuste 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76061 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61106 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Hoitoaine Vain ammattikäyttöön. Valmistaja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot