LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/ Aika: klo 18:30-20:15 Paikka: Vallmogård LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 114 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) Kauniaisten terveydenhuollon laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta koskeva suunnitelma 117 Kauniaisten kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperustelut 118 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, osallistumishakemusten vertailun tulokset ja toimittajien valinta neuvotteluihin Muut asiat Salainen asia 14

2 PÖYTÄKIRJA 12/ Läsnä: Karlsson-Finne Anna Lena puheenjohtaja Jääskeläinen Tapani jäsen Lamberg-Allardt Christel jäsen Louhija Jukka jäsen Selroos Agneta jäsen Skogster Alf jäsen Ström Leena jäsen Ala-Reinikka Tapani kaupunginhallituksen edustaja Ahlström Mari sosiaali- ja terveysjohtaja vs Löfbacka Mikko talouspäällikkö vs Währn Patrik johtava lääkäri Kahanpää Anja vanhuspalvelupäällikkö Laakso Päivi suun th osastonhoitaja Poissa: Alapappila Annukka varapuheenjohtaja Kauppila Matti jäsen Moffat Mark nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Anna Lena Karlsson-Finne Mikko Löfbacka puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Alf Skogster Tapani Jääskeläinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 114 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautankunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Alf Skogsterin ja Tapani Jääskeläisen - myönsi läsnäolo- ja puheoikeiden johtava lääkäri Patrik Währnille, vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpäälle ja suun terveydenhuollon osastonhoitaja Päivi Laaksolle.... Leena Ström saapui kokoukseen asian 115 käsittelyn aikana klo Päivi Laakso poistui kokouksesta asian 119 käsittelyn jälkeen klo

4 PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 115 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan oheismateriaalina luettelo edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohta jalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivo vat lisätietoja kokouksessa. Valmistelija: talouspäällikkö vs. Mikko Löfbacka p Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeu den alaisiin päätöksiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 PÖYTÄKIRJA 12/ Kauniaisten terveydenhuollon laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta koskeva suunnitelma 177/112/2013 SOTE 116 Terveydenhuoltolaissa ja asetuksessa säädetään terveydenhuollon laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta koskevasta suunnitelmasta. Terveyden huoltolain 1 luvun 8 vel voit taa ter vey denhuollon toimintayksikköjä laati maan ko. suun nitelman, jonka sisällöstä määrätään tarkemmin lain 8 :n 4 mo men tin no jal la an ne tus sa asetuksessa (341/2011). Asetuksen 1 :n no jal la suunni tel mas sa on sovit tava esimerkiksi laadunhallinnasta ja potilas turval lisuu den täytäntöönpanon vastuuhenkilöistä, laadukasta ja turvallista toi mintaa tukevan henkilöstöjohtamisen periaatteista ja käytännöistä, hen ki löstön si touttamisesta laadunhallintaan ja potilasturvallisuuden kehittämi seen, poti laan ja läheisten palautteenantamismahdollisuuksista, toimin nassa käy tettä vistä laadunhallinta-asiakirjoista sekä vaara- ja haittatapah tumien tun nistamisesta ja raportoinnista. Asetuksen 2 ja 3 :ssä säädetään suunnitelman täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Päätös: Aluehallintovirasto pyysi kesällä 2013 Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimel ta sel vi tys tä laadunhallinnan ja po tilas tur val li suu den täytäntöönpanoa koske van suunnitelman etenemisestä. Sosiaali- ja terveysjohtaja päätti nimetä erityisen työryh män laati maan lain edellyttämää suunnitelmaa sekä ottaa sosiaali- ja ter veystoimen hallin toon harjoittelijan kolmeksi kuukaudeksi tukemaan suun nitelman val miste lua. Työryhmä kokoontui syksyn aikana kolme kertaa. Kokouksissa käytiin läpi kaupungin voimassaolevia ohjeita ja käytäntöjä sekä muotoiltiin yhdessä Kauniaisten kaupungin poti lasturvallisuutta ja laadunhallintaa koskevan suunnitelman sisältöä. Liittee nä oleva potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu terveydenhuoltolain ja suunnitelman sisällöstä annetun asetuksen edellyttämällä ta valla. Laadittu potilasturvallisuussuunnitelma kytkeytyy yhteen esimerkiksi henkilöstöpolitiikkaa ja työympäristön turvalli suutta koskevien suunnitel mien ja strategioiden kanssa. Siinä kuvataan kaupungin terveyden- ja sai raanhoidon johtamiskulttuuria ja tapoja, poti laan ja omaisten osallistu mista, laadun- ja riskien hallintaa, raportointia ja ilmoittamisjärjestelmiä, alueellista yhteistyötä sekä prosesseja ja toiminta ohjeita. Liite 1: Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasturvallisuussuunnitelma Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja vs. Mari Ahlström p ja so si aa li- ja terveystoimen talouspäällikkö vs. Mikko Löfbacka p Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan potilasturvallisuussuunnitelman - lähettää sen tiedoksi Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

6 PÖYTÄKIRJA 12/ Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

7 PÖYTÄKIRJA 12/ Kauniaisten kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperustelut 292/554/2013 SOTE Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaista kotipalvelua ja kansanterveyslain (66/1972) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tarkoituksena on palveluneuvonnan ja - ohjauksen sekä hoidon toteutuksessa käytettävän kuntouttavan työotteen avulla turvata asiakkaiden turvallinen asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kauniaisissa säännöllisen kotihoidon piirissä on noin 150 henkilöä (kaikkiaan kotihoidon asiakkaana oli 380 asiakasta v. 2012). Väestön ikääntyessä määrän odotetaan nousevan. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs: Kotihoidon palveluja ovat hoiva- ja hoitopalvelut sekä terveyden- ja sairaudenhoito. Kotihoidon kautta myönnetään myös tukipalveluita, jotka ovat ateria-, kauppa-, pyykki-, sauna-, turvapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä omaishoidontuki Kauniaisten kaupungin kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisestä johtuvan toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Pelkästään korkea ikä ei oikeuta palvelujen saamiseen. Kotihoidon hoivan ja tukipalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidosta saatu apu painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä terveyden- ja sairaudenhoitoon. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelujen tarpeen arvioinnin ja palvelun saatavuuden läpinäkyvyyden vuoksi on laadittu ohjeet, joissa Kauniaisten kotihoidon myöntämisperusteita, hoidon sisältöä ja kotihoitoon liitettäviä tukipalveluita ja niiden myöntämisperusteita. Liite 1: Kauniaisten kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet ja hoidon si sältö Liite 2: Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet Valmistelija: vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää, p ja sosiaali- ja terveysjohtaja vs. Mari Ahlström, p Lautakunta päättää - hyväksyä kotihoidon myöntämisperusteet ja hoidon sisällön sekä - hyväksyä kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet ja sisällön.... Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

8 PÖYTÄKIRJA 12/ lautakunta keskustelee Kauniaisten kotihoidon myöntämisperusteista ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteista - asia siirretään jatkovalmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa Päätös: SOTE 117 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteita on jatkovalmisteltu vanhuspalvelupäällikön, kotihoidon osastonhoitajan ja sosiaali- ja terveysjohtajan toimesta. Myöntämisperusteissa on huomioitu vanhuspalvelulain koulutuksen ja sosiaali- ja terveyslau ta kunnan edellisen kokouksen käsittelyn mukanaan tuomat huomiot. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Liite 1: Kauniaisten kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet. Liite 2: Kauniaisten kaupungin kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperus teet Lautakunta päättää - hyväksyä kotihoidon myöntämisperusteet ja hoidon sisällön sekä - hyväksyä kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet ja sisällön. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

9 PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, osallistumishakemusten vertailun tulokset ja toimittajien valinta neuvotteluihin 48/550/2012 KH Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja eri kois sairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta yh teistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI -hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankinta kattaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet sekä järjestel mään liittyvät toteutus- ja käyttöönottopalvelut, ylläpitopalvelut, järjestel mätuen, järjestelmäintegraati-ot ja järjestelmän jatkokehittämisen. Hankin nan si sältöä ja laajuutta voidaan täsmentää hankintamenettelyyn sisälty vien neuvot telujen aikana. Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankinnas ta on julkaistu hankintailmoitus -sivustolla Korjausilmoitus jul kaistiin samalla sivustolla 1.10 Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan mennessä 10 ehdokasta: Atos IT Solutions Services Oy BearingPoint Finland Oy CGI Suomi Oy ChipSoft ZIS B.V. CompuGroup Medical Sweden Ab & CGM SYSTEMA Deutschland GmbH Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare Oy Kaikki osallistumishakemukset katsottiin hankintailmoituksen /osallistumispyynnön mukaisiksi. Osaa ehdokkaista pyydettiin hankintalain 56 pykälän 4 momentin mu kaisesti täydentämään tai täsmentämään antamiaan ehdokkaan soveltuvuuteen liittyviä selvityksiä ja muita asiakirjoja. Pyydetyt täydennykset ja täsmennykset ilmenevät liitteestä (Esitys hankinnan välipäätökseksi liitteineen ). Seuraava ehdokas ei täyttänyt hankinnassa ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia: Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän soveltuvan henkilöstön määrä ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuutta koskevaa vaati musta 7. Tämän perusteella Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy -yh teenliittymä suljetaan pois kilpailutuksesta. Soveltuvuuden vaatimukset täyttäneet osallistumishakemukset vertailtiin seuraavin perustein: Vertailuperuste A: Ehdokkaan kokemus toiminnalliselta ja sisällölliseltä vastaavuudeltaan hankinnan vaatimuksia vastaavista hankkeista (painoarvo 50 %). Vertailuperuste B: Ehdokkaan kokemus kokoluokaltaan hankinnan vaati muksia vastaavista hankkeista (painoarvo 50 %). Vertailun perusteella kuusi (6) eniten pisteitä saanutta ehdokasta, jotka valitaan neuvotteluvaiheeseen, ovat aakkosjärjestyksessä: Atos IT Solutions Services Oy CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare Päätös annetaan tiedoksi ehdokkaille yhteisellä tiedoksian nolla sen jälkeen, kun kaikki hankintayksiköt ovat tehneet päätöksen. Tiedoksian toon liitetään oikaisuohje ja valitusosoitus. Osallistumishakemusten vertailun tulokset ja päätösehdotuksen perustelut on esitetty yllä mainitussa liitteessä. Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki selosti KH:n jäsenille asiaa ja asian valmistelua kaupunginhallituksen edellisessä kokouksessa , jolloin KH merkitsi hankintaan liittyvän välipäätöksen valmistelun esittelyn tiedoksi. KJ: KH päättää valita osallistumishakemusten perusteella hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen seuraavat toimittajat: Atos IT Solutions Services Oy CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare Samalla KH päättää sulkea pois kilpailutuksesta Indra Siste mas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän. KH päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa....

11 PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että KH valtuuttaisi kaupunginjohtajan tekemään Apotti - järjestelmähankinnan neuvotteluihin osallistuvien ehdokkaiden määrän vähentämiseen liittyvät neuvotteluiden aikaiset pää tökset. Jäsen Ant-Wuorinen totesi valmisteluun liittyvän asioita, jotka vielä tulisi ottaa huomioon hankkeen valmistelun yhteydessä ja ehdotti, ettei päätösehdotusta hyväksyttäisi. Puheenjohtaja totesi Ant-Wuorisen ehdotuksen raukeavan kannatuksen puuttuessa. Päätös: KH päätti valita osallistumishakemusten perusteella hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen seuraavat toimittajat: Atos IT Solutions Services Oy CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation IBM Finland Oy Ab InterSystems Corporation Tieto Healthcare & Welfare Samalla KH päätti sulkea pois kilpailutuksesta Indra Siste mas S.A & Affecto Finland Oy -yhteenliittymän. Lisäksi KH päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään Apotti -järjestelmähankinnan neuvotteluihin osallistuvien ehdokkaiden määrän vähen tämiseen liittyvät neuvotteluiden aikaiset päätökset. Jäsen Ant-Wuorinen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä perus tel len tätä seuraavasti: Apotti-hankkeen valmistelussa tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat: 1) Miten hanke olisi pilkottavissa pienempiin osiin. Nykyinen iso hanke on suuri riski sekä hankinnan, että järjestelmän tulevan toimivuuden kannal ta. 2) Miten hanke olisi mahdollista toteuttaa avoimen lähdekoodin avulla siten, että syntyvät IPR-oikeudet säilyvät hankintayhteistyön jäsenillä. 3) Hankkeen toteutuksen tulisi odottaa, että tiedetään, miten sosiaali- ja terveyspalvelut metropolialueella ja koko Suomessa järjestetään. Lisäksi Kauniaisten kannalta on tarkoituksenmukaista tehdä läheistä yhteistyötä Espoon kanssa. Espoo ei ole mukana Apotti-hankkeessa, jol loin myös Kauniaisten tulee selvittää tämän vaikutus Kauniaisten osallistu miseen hankkeeseen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

12 PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus SOTE 118 Kauniaisten kaupunginhallitus on kokouksessa käsitellyt sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan vaihetta, jossa on valittu neuvottelumenettelyyn osallistuvat toimittajat. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja vs. Mari Ahlström p Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

13 PÖYTÄKIRJA 12/ Muut asiat 328/550/2013 SOTE 119 Terveydenhuollon valinnanvapaus laajenee alkaen. Lautakunnalle esitetään Kauniaisissa tehtävät toimenpiteet valinnan vapauden laajenemisesta johtuen. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Lautakunta päättää - keskustella asiasta ja merkitä annetun selvityksen tiedoksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

14 PÖYTÄKIRJA 12/ Salainen asia SOTE 120

15 PÖYTÄKIRJA 12/

16 PÖYTÄKIRJA 12/

17 PÖYTÄKIRJA 12/

18 PÖYTÄKIRJA 12/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 114, 115, 118, 119 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 116, 117 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät 116, 117 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 PÖYTÄKIRJA 12/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Sosiaalihuoltolain mukaiseen valitukseen saa hakea muutosta ainoastaan asianosainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika Hallintovalitus, pykälät päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät fax: (09) Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly mak-

20 PÖYTÄKIRJA 12/ suja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Aika: 20.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1 Aika: 18.12.2012 klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen 3 149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 (23) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 (23) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 (23) HALLITUS AIKA 11.12.2013 klo 08:00-08:30 PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 186 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 14.04.2015 klo 17:30-18:45 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 10 Kokouksen järjestäytyminen 3 11 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Aika: 15.09.2015 klo 18:15-19:00 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuoneet 1-2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 87 Kokouksen järjestäytyminen 3 88 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot