KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA klo 18:00-20:05 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Heikki puheenjohtaja Peltonen Kari jäsen, vpj Komulainen Helena jäsen Pöllänen Eero jäsen Pöllänen Eija jäsen Pikkarainen Ensio jäsen Inget Maija jäsen Virtanen Kirsi jäsen Piipponen Jorma jäsen MUUT Suihko Tarmo kaup.hall edustaja Juntunen Jari kaupungininsinööri Määttä Matti tilapalvelupäällikkö poistui klo 19:48 :n 117 käsittelyn jälkeen Kähkönen Riikka terveysliikunnanohjaaja poistui klo 19:12 :n 113 käsittelyn jälkeen Kinnunen Pirjo pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 111 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t 112 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Piipponen ja Kari Peltonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Heikki Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jorma Piipponen Pirjo Kinnunen Kari Peltonen Paikka ja pvm Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Virka-asema Allekirjoitus Toimistosihteeri

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta KOKOUSAI KA klo 18:00-20:05 KOKOUS PAIK KA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 111 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT HYVINVOINTIKERTOMUS 224 Liite 114 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS-JA KYSELYASIAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET 228 LOKAKUULTA TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT HARJAANTUMISOPETUKSEN TILOJEN JÄRJESTÄMINEN LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN 232 Liite RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN 119 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TARKISTUSESITYKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN 233 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Toimistosihteerin työhuoneessa klo 8-11 Merk. HEIKKI HEIKKINEN Heikki Heikkinen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TEKNLTK 111 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Hallintosäännön 8 :n mukaan toimielimen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Se lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ao. toimielimen kokouksessa. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Tekninen lautakunta tekee kokouksensa laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevan toteamuksensa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TEKNLTK 112 Kaupungininsinööri Kuhmon kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupungin toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta on päättänyt valita vuonna 2012 kussakin kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joille pöytäkirjan tarkastusajankohta tarvittaessa ilmoitetaan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan toimesta erikseen. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Tekninen lautakunta päättää edellä selostetun perusteella valita tätä kokoustaan varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätsö: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Piipponen ja Kari Peltonen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta HYVINVOINTIKERTOMUS TEKNLTK 113 Kaupungininsinööri Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot sekä seuramaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, ja on seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan hyvinvointitarpeisiin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kuhmon kaupunginhallitus on perustanut Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt. Puheenjohtaja/kaupunginhallituksen edustaja Mikko Kanniainen, terveysliikunnanohjaaja Riikka Kähkönen, kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen (varapuheenjohtaja), henkilöstöasiainhoitaja Hilkka Komulainen, kaupungininsinööri Jari Juntunen, vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilä sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajana fysioterapeutti Raija Ahtonen. Työryhmä on kokoontunut vuosittain useita kertoja ja valmistanut työnsä tuloksena terveydenhuoltolain mukaisen valtuustokausittain valtuustolle esitettävän laajemman hyvinvointikertomuksen. Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline ja julkinen asiakirja, joka kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kuntia vastaamaan terveydenhuoltolain velvoitteisiin. Kuhmo on valittu seuraavan sähköisen hyvinvointikertomusversiopäivityksen pilottikunnaksi. Kuhmon lisäksi 10 muuta kuntaa pilotoi järjestelmää. Pilotointi tehdään joulukuussa 2012 ja versio otetaan käyttöön vuonna Lisätietoja antaa toimialan esimies Jari Juntunen, p Tekninen lautakunta päättää hyväksyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän laatiman hyvinvointikertomuksen ja esittää sitä terveydenhuoltolain mukaisesti hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Sari Marita Ikäheimo, Kainuun maakunta -kuntayhtymästä sekä terveysliikunnanohjaaja Riikka Kähkönen esittelivät hyvinvointikertomuksen ennen ko. pykälän käsittelyä.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEDOTUS-JA KYSELYASIAT TEKNLTK 114 Kaupungininsinööri Hallintokuntien päätösten teko kuten myös asioiden varsinainen tiedoksi saattaminen hallintokunnille tapahtuu voimassa olevien säädösten mukaan valmistelun pohjalta esittelystä. Toistuvasti on kuitenkin kullakin toimialalla esillä joitakin sellaisia kysymyksiä, jotka ajankohtaistuvat nopeasti ja joita koskeva hallinnollinen päätöksenteko monijäsenisessä elimessä ei aina ole edes välttämätöntä mutta noita asioita koskevan välittömän, molemminsuuntaisen informaation saaminen saattaa auttaa niin lautakunnan kuin sen alaisen organisaationkin tehtävien hoitoa. Edelleen on samoista syistä joskus tarpeellista saada virallisten raportointimenettelyjen lisäksi muutoinkin selvyyttä siitä, kuinka pitkähköjä suunnittelu- ja toteutusaikoja vaativat hankkeet kulloinkin etenevät. Mm. näistä em. syistä on todennäköisesti hyödyllistä jatkaa teknisen lautakunnan aloittamaa käytäntöä järjestää lautakunnan kokouksissa tilaisuus esityslistan erillisen kohdan puitteissa yllä tarkoitettuun tietojenvaihtoon ja informointiin nimenomaan siten, että kyseisessä asiayhteydessä saadut selvitykset ja kannanotot eivät ennakolta valmistelemattomina ole po. asioita koskevia sitovia, oikeusvaikutteisia ratkaisuja. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Teknisen lautakunnan jäsenillä on esityslistan tämän pykälän puitteissa tilaisuus tehdä kokouksessa lautakunnan toimialaan kuuluvia kysymyksiä ja tiedusteluja, joihin välittömästi annettavat selvitykset ja vastaukset ovat statukseltaan ja oikeusvaikutuksiltaan yllä tarkoitetun luonteisia. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälässä tarkoitetun keskustelun aikana käsiteltiin seuraavia aiheita: Kaupunginhallitus aloittanut budjetin käsittelyn kokouksessa. Ko. kokouksessa kaupunginhallitus tehnyt päätöksen nettomenoraamien pienennyksestä.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta Osallistuminen koulutukseen, jossa aiheina mm. rakennustyömailla käyttöön tullut työntekijöiden veronumero, tilaajavastuulaki. Teknisen lautakunnan seuraava kokous siirrettiin pidettäväksi Paloaseman nuorisotilan käyttö. Saarikosken koulun vedessä sakkautumaa.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSET LOKAKUULTA 2012 TEKNLTK 115 Kaupungininsinööri Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on Kuntalain 51 :n mukaisesti tehnyt päätöksen siitä, että lokakuussa 2012 tehdyistä teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ei mitään siirretä teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Tekninen lautakunta merkitsee yllämainitut päätökset tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT TEKNLTK 116 Toimistosihteeri Kaupunginvaltuuston tekemät päätökset: Kalevalakylän alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen, ostotarjous Papinlahti-nimisellä RN:o 13:25 kiinteistöllä olevasta määräalasta, ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymistä koskeva taksa, kaukolämpötariffi ja kaukolämmön energiamaksut alkaen. Kaupunginhallituksen tekemät päätökset: Lammasjärven eteläosan sekä Kaurojärven ranta-asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen. Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimiston päiväämä päätös, Dnrot MML/8/35/2012, lunastusluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:n hakemukseen koskien Katerman sähköaseman (Kuhmo) ja Tihisenniemen sähköaseman (Kajaani) välillä olevan 110 kv voimajohdon uusimista. Kainuun ELY -keskukselle lähetetty vesihuoltoavustushakemus Paskokankaan pohjavesialueen suunnitteluun. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Tekninen lautakunta merkitsee yllämainitut asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta HARJAANTUMISOPETUKSEN TILOJEN JÄRJESTÄMINEN TEKNLTK 117 Kaupungininsinööri Saarikosken koulun tiloissa toimii tällä hetkellä harjaantumisopetus ja Saarikosken ryhmäperhepäiväkoti. Saarikosken koululle on päätetty peruskorjata 64 paikkainen ympärivuorokauden 7 päivää viikossa toimiva päiväkoti. Peruskorjaus päiväkodille alkaa vuoden 2013 alussa. Saarikosken ryhmäperhepäiväkodille löytyy tilat oppimiskeskuksen kiinteistöstä (rivitalo), jossa sijaitsee muitakin lasten päivähoidon yksiköitä. Harjaantumisopetuksen tulevia tiloja on kartoitettu niin kaupungin omista kuin ulkopuolisistakin tiloista. Tulevaisuudessa harjaantumisopetuksen tilat on tarkoituksenmukaisinta peruskorjata Kontion koulun tiloihin, jolloin saavutetaan parhaat toiminnalliset hyödyt. Kontion koulun kiinteistö odottaa remonttia ja tällä hetkellä harjaantumisopetusta ei voida sinne sijoittaa. Perusopetuksen ja tilapalveluiden edustajat ovat käyneet tutustumassa Kalevalan kuntoutuskodin omistuksessa olevan Ainolan tiloihin ja kaupungin omistuksessa olevaan lääkäritalo II:een. Kiinteistörakennusmestari on kysynyt tarjouksen parakkikoulusta. Ainola -vierailun yhteydessä todettiin, että tilat eivät olisi toiminnallisesti hyvät, hankalinta on, että suurempi pesuhuone sijaitsi yläkerrassa. Talon sijainti ei ole hyvä lähinnä välituntitoimintaa ajatellen. Parakkiratkaisussa kaupunki vuokraisi parakkirakennuksen (426 m2), minimi vuokra aika olisi 5 vuotta. Parakki sijoitettaisiin Maakunnan rannan leikkipuiston alueelle. Parakin vuokrakustannukset olisivat 6.304,80 /kk, jonka päälle tulisivat parakin perustamiskulut ja käyttökulut (sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto jne.). Lääkäritalo II:ssa ei ole tällä hetkellä vuokralaista. Rakennuksen pinta-ala on 228 m2. Rakennuksen todellisista käyttökustannuksista muodostuva vuokra vuodelle 2013 on 985,83 /kk. Harjaantumisopetuksen henkilökunta on käynyt tutustumassa lääkäritalo II:n tiloihin ja todennut ne heidän käyttöön soveltuvaksi pieni remontein. Sijainti lähellä Kontion koulua ja keskustaa on etu. Suurimpana puutteena saunan pesuhuoneen remontoiminen invakäyttöön soveltuvaksi ja rakennuksen valaistuksen parantaminen. Muutostöissä ei tarvitse puuttua huonejakoihin eikä rakennuksen

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta sisäpintoja tarvitse remontoida. Kaupungin vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmassa on varattu :n määräraha harjaantumisopetuksen tilojen järjestämiseksi. Taloudellisuus ja toiminnallisuus huomioon ottaen harjaantumisopetukselle saadaan tilat järjestettyä parhaiten tekemällä muutostyöt lääkäritalo II:n tiloihin. Lisätietoja antavat kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh , tilapalvelupäällikkö Matti Määttä, puh tai kiinteistörakennusmestari Tuula Purovesi, puh Tekninen lautakunta päättää järjestää harjaantumisopetukselle tilat saneeraamalla ne lääkäritalo II:een. Keskustelun ja esittelyn perusteella kaupungininsinööri teki muutetun päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää järjestää harjaantumisopetukselle tilat saneeraamalla ne lääkäritalo III:een. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta LUVAN HAKEMINEN YHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN TEKNLTK 118 Puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla puhtaus- ja ateriapalveluyksikössä on eläköitynyt vuonna 2012 kaksi osa-aikaeläkkeellä ollutta ruokapalvelutyöntekijää. Keväällä 2011 TsemPata / Merja Väisänen on tehnyt keittiötyön mitoituksen. Mitoituksessa päädyttiin siihen, että nykyisellä palvelun tuotannolla henkilötarve on 19 henkilöä à 38,25 h / viikko ja 1 henkilö 16 h / viikko. Mitoituksessa ei ole huomioitu esim. henkilöstön vuosilomia ja tapahtumia. Keittiöhenkilöstön määrä on tällä hetkellä 17 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää. Lisätietoja antaa puhtaus-ja ateriapalvelupäällikkö Päivi Kyllönen, puhelin Puhtaus- ja ateriapalvelupäälikön esitys: Tekninen lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa yhden ruokapalvelutyöntekijän palkkaamiseen vakinaiseen palvelusuhteeseen, jotta puhtaus- ja ateriapalveluyksikkö pystyisi tuottamaan siltä edellytetyt ateriapalvelut. Liite. Tekninen lautakunta hyväksyy puhtaus- ja ateriapalvelupäällikön esityksen. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TARKISTUSESITYKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN TEKNLTK 119 Kaupungininsinööri Tekninen lautakunta on antanut esityksensä pitämässään kokouksessa :ssä 92 vuoden 2013 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioesitystä pitämässään kokouksessa ja päättänyt, että toimialojen tulee tarkistaa talousarvioesityksiään, josta teknisen lautakunnan osuus on :n nettomenovähennys. Tarkistuksen perusteena on arvioitu alijäämä ensi vuoden talousarviossa. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimiala on tarkistanut talousarvioesitystään ja esittää sitä tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi esityksen mukaisena. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteiden mukaisen tarkistetun esityksensä vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan. Liite. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisesnä asiana.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ KUHMON KAUPUNKI Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen perusteet Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 113, 114, 115, 116, 118, 119 Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 111, 112, 117 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälä Asia 111 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 112 Pöytäkirjantarkastajat 117 Harjaantumisopetuksen tilojen järjestäminen Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta PL 15, Kainuuntie KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 30 pv Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 03.11.2014 klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 77 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.01.2015 klo 16:00-17:15 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 16/2013 684 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 09.09.2013 klo 17:30-19:17 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.09.2015 klo 17:15-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot