Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvaltuusto Kokousaika klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 49 Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien kunnanhallituksen 113 varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvittämistä 50 Valtuutettu Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien tilapäisen 116 valiokunnan asettamista kunnanhallituksen erottamiseksi 51 Väliaikaisen takauksen antaminen - Joukion vesiosuuskunta Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistaminen Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Johtajasopimuksen mukaisen siirtymäkorvauksen maksaminen kunnanjohtajalle 130

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Läsnä Paakkinen Sakari puheenjohtaja Niiranen Kari 1. varapuheenjohtaja Tiainen Sari 2. varapuheenjohtaja Anttonen Pekka Heltimoinen Jouni Hernesmaa Harri Huotilainen Kari Hämäläinen Sakari Jantunen Timo Kiviaho Jouni Koiso-Kanttila Pekka Kontiokorpi Anniina Kosonen Leena Kähkönen Matti Paajanen Antti Pekonen Kari Rissanen Varpu Saikkonen Matti Saukkonen Jouko Tiainen Ilkka Tynnilä Päivi Valkeapää Pirjo Vilska Miia Laukkanen Olavi vara (Berg ARi) Pesonen Pekka vara (Kosunen Alpo) Nikkinen Paula vara (Poutanen Jussi) Sopanen Risto vara (Sinkkonen Sami) Poissa Berg Ari Kosunen Alpo Poutanen Jussi Sinkkonen Sami Muut osallistujat Olander Hans Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Ritola-Grahn Aune kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä va. rakentamispäällikkö elinkeinojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Matti Kähkönen ja Antti Paajanen.

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sakari Paakkinen Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Matti Kähkönen Antti Paajanen Käsitellyt asiat Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokous keskeytettiin kello väliseksi ajaksi, 50 käsittelyn jälkeen jona aikana kunnanhallitus piti kokouksen. Parikkalan kunnanvirasto, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen hallintojohtaja

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvittämistä 309/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander, puh , s-posti Valtuutettu Sami Sinkkonen ym. (yht. 9 henkilöä) on jättänyt kun nan valtuus ton kokouksessa seuraavan val tuus to aloit teen: "Parikkalan Urheilijat vaativat takaisin puheenjohtajaltaan, kh:n 1. va ra puheen joh tajal ta, Pekka Anttoselta yli 800 epäselvien tositteiden takia. Suo ri te tus ta erityistilintarkastuksesta huolimatta kaikkiin epäselvyyksiin ei ole saa tu selvitystä. Pyynnöistä huolimatta seura ei ole myöskään saanut lo pul li ses ta yli 800 epäselvyyksistä kirjallista selvitystä. Oma ky sy myksen sä on se, että nyt erityistilintarkastus on suoritettu vain viimeiseltä vuodel ta. Julkitulleiden epäkohtien vuoksi erityistilintarkastus pitäisi eh dot tomas ti tehdä myös aikaisemmilta neljältä vuodelta. Parikkalan urheilijat ovat yhteisö, jonka toiminta pohjautuu merkittävältä osin verovaroista saatavaan avustukseen. Siksi on raskauttavaa, että urhei li joi den puheenjohtajana toiminut kokenut henkilö, joka toimii myös toista kautta kh:n 1. varapuheenjohtajana, ei ole pyynnöistä huolimatta kyennyt selvittämään toimintaansa hyväksyttävästi ja on siksi saanut ta kai sinmak su vaa teen. Jokainen tietää, että Pekka Anttosella on pitkä kokemus toi mi mi ses ta seura- sekä kuntatasolla ja että hänen tulee siksi olla täysin tie toi nen menettelytavoista, jotka liittyvät mm. talouteen ja palk kio me net telyi hin. Takaisinmaksuvaateessa huomio kiinnittyy mm. kahteen tositteeseen, aamuyöllä Asemalta. Mitä asiaa verovaroilla on kyseisessä paikas sa kyseiseen aikaan ajettu? puheenjohtajan itse itselleen mak sa ma 200 palkkio - onko siitä maksettu asianmukaisesti vero? Tämän erän osalta olisi ollut hyvä saada Pekka Anttoselta tarkka ja yk sityis koh tai nen selonteko. Syy tähän on kyseisen päivämäärän läheinen ajan koh ta kunnallisvaaleihin ja me kaikki tässä salissa läsnä olevat haluam me poissulkea sen mahdollisuuden, ettei tämä ta kai sin mak su vaatees sa oleva raha liity miltään osin kunnallisvaalien kampanjointiin. Tarken nam me vielä: 200, itse itselle maksettu kunnan verovaroista ur hei lijoil le toiminnan tueksi annatuista varoista. Me aloitteen allekirjoittajat valtuutetut pyydämme, että kunnanvaltuusto sel vit tää Pekka Anttosen luottamuksen toimia kunnanhallituksessa ja li säksi pyydämme, että Parikkalan kunta avustuksen myöntäjänä teettää erityis ti lin tar kas tuk sen Parikkalan Urheilijoiden kirjanpidosta myös ai kai semmil ta neljältä vuodelta! Lisäksi pyydämme selvittämään tilintarkastajan vastuun selvittämättömien menojen takaisin perinnässä." Valtuustoaloitteen allekirjoittajina ovat Sami Sinkkonen, Jouni Kiviaho, Mat ti Sokkanen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pirjo Valkeapää, Harri

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Her nes maa, Minna Kokkonen ja Jussi Poutanen. Valtuustoaloitteessa pyydetään valtuustoa selvittämään, nauttiiko kun nanhal li tuk sen varapuheenjohtaja edelleen valtuuston luottamusta. Kuntalain 21 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kun tien yhtei seen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toi mi kau den, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erot ta mis pää tös kos kee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tu lee vireille kun nan hal li tuk sen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa val tuu te tuis ta on teh nyt sitä koskevan aloitteen. Luottamushenkilöiden erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, min kä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteita.valtuuston har kinta val taa rajoittaa kuitenkin tarkoitussidonnaisuuden periaate, eikä erot tami nen saa perustua mielivaltaan. Vaikka valtuuston epäluottamus voi kohdistua vain osaan toimielimen jä senis tä tai vain yksittäiseen een, koskee erottaminen kuitenkin aina kaik kia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä, myös varaiä. Tällä ta voin pystytään varmistamaan suhteellisuuden toteutuminen toimielintä uu del leen valittaessa. Kuntalain 22 :n mukaan valtuuston on asetettava keskuudestaan ti la päinen valiokunta valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista epä luotta muk sen perusteella. Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kä si tel tä vät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toimin nan sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 :ssä tarkoitettu tilapäinen va liokun ta tai 71 :ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Luottamuksen selvittämisen lisäksi aloitteen allekirjoittajat pyytävät Pa rikka lan kuntaa teettämään erityistilintarkastuksen Parikkalan Urheilijat ry:n kir jan pi dos ta vuosien osalta. Lisäksi pyydetään selvittämään tilin tar kas ta jan vastuu menojen takaisin perinnässä. Vapaa-aikaohjaaja Jari Venhovaaran laatima selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista on esityslistan liitteenä. Selvityksen mukaan Parikkalan Urheilijat on joka vuosi esittänyt avustushakemuksen yhtey des sä vaaditut hyväksytyt asiakirjat, jotka ovat edellytyksenä avus tuksen myöntämiselle. Tiedoksi: Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää kunnanvaltuuston ar vioi ta vak si, onko valtuuston syytä asettaa keskuudestaan kuntalain 22 :n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanhallituksen ten erottamista. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, ettei se saadun sel vi tyksen perusteella näe tarpeelliseksi teettää Parikkalan kunnan laskuun erityis ti lin tar kas tus ta Parikkalan Urheilijat ry:n kirjanpidosta vuosilta

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, ettei hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen osal lis tunut esteellisenä asian käsittelyyn. Paikalla oli tämän pykälän käsittelyn ajan vara Raimo Penttinen. Kvalt 49 Tiedoksi: Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Päätös: Keskustelun aikana Jouni Heltimoinen esitti, ettei KuntaL 22 :n mu kais ta tilapäistä valiokuntaa aseteta valmistelemaan kunnanhallituksen jä sen ten erottamista. Päivi Tynnilä kannatti Heltimoisen esitystä. Pekka Koiso-Kanttila esitti Uus-Parikkalan Sitoutumattomien val tuus to ryhmän puolesta KuntaL 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista kun nan hal li tuk sen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvit tä mi sek si. Jouni Kiviaho kannatti Koiso-Kanttilan esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi toisistaan eriävää, kannatettua ehdotusta, joten hän määräsi suori tet ta vak si asiasta äänestyksen nimenhuutona niin, että ne, jotka kan natta vat Heltimoisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Koiso-Kant ti lan esitystä äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 "jaa"-ääntä ja 10 "ei" -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin päättänyt, ettei se aseta KuntaL 22 :n mukaista tilapäista valiokuntaa kunnanhallituksen jä sen ten erottamiseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Merkintä: Jouni Kiviaho, Paula-Inkeri Nikkinen, Leena Kosonen, Kari Nii ranen, Sakari Hämäläinen, Pirjo Valkeapää, Risto Sopanen, Harri Her nesmaa, Timo Jantunen ja Pekka Koiso-Kanttila jättivät yhteisen eriävän mie lipi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liitteet Liite 1 Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Liite 2 Äänestyspöytäkirja 49 Liite 3 Eriävä mielipide, 49

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto V altuutettu Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien tilapäisen valiokunnan asettamista kunnanhallituksen erottamiseksi 406/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston kokouksessa Sami Sinkkonen ym. (yht. 14 val tuu tet tua ja varavaltuutettua) jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: "Me kunnanhallituksen pöydän äärellä olevat olemme joutuneet kun nanhal li tuk ses sa tehtyjen päätösten osalta vaikean tilanteen eteen. Pää tös, josta pöytäkirjaan kirjattiin vain lausuma kunnanjohtajan joh ta ja sopi muk sen tarkistamisesta, sisälsi tosiasiassa paljon muuta. Siihen sisältyi se, miten suhtautua keskustapuolueen kunnanjohtajalle ilmoittamaan luotta mus pu laan. Piti ottaa kantaa, miten tulee suhtautua kunnanjohtajan väittei siin hallituksen puheenjohtajan työpaikkakiusaamisesta. Kunnanjohtajan sähköposti hallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle si sälsi toki vaatimuksen johtajasopimuksen muuttamisesta. Hän esitti so pi muksen tarkistamista siten, että hän saisi 9 kk palkkaa vastaavan ero kor vauksen, mikäli hän eroaa yhteisestä sopimuksesta. Alkuperäisen sopimuksen mu kaan tätä palkkiota ei olisi tarvinnut maksaa. Oli otettava kantaa, mikä mer ki tys tulee antaa kunnanjohtajan ilmoitukselle, että ellei ehtoihin suostu ta, hän aloittaa hallituksen puheenjohtajaa vastaan prosessin työ paik kakiu saa mi ses ta. Valtaosalle tieto koko vaatimusvyyhdistä tuli vasta kokouksessa. Käsittely oli si pitänyt ehdottomasti siirtää valmisteltavaksi. Olisi pitänyt kuulla asiantun ti joi ta. Nyt päätös jouduttiin tekemään täysin ilman asianmukaista valmis te lua, asianosaisina asiassa olevan hallituksen puheenjohtajan eh dotuk ses ta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi edun saajana oleva kunnanjohtaja. Esteel li syys sään nök siä rikottiin. Perustelut salattiin. Päätöksen todellinen sisäl tö (9 kk palkkio) jätettiin pois pöytäkirjasta. Vaikenemalla yhteisesti sopien, kuntalaisilta vietiin mahdollisuus valitukseen. Kuntalaisnäkökulmasta on edelleen täysin käsittämätöntä, mihin pää töksel lä todellisuudessa pyrittiin. Palkittiinko hyvä kunnanjohtaja? Va pau tettiin ko kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg kiusaamisprosessilta? Olisi ko kunnanjohtaja jatkaessaan virassaan aiheuttanut jonkin erityisen vahin gon? Keskustelut kuntalaisten kanssa osoittavat, että kysymyksiä kunta lai sil la kyllä riittää. Jo pelkästään tämä yksittäinen onneton päätösvyyhti salauksineen, vai kene mi si neen, on aiheuttanut luottamuspulan ja valtavan kritiikin jul ki suu dessa. Luottamuspula ei koske vain meitä kunnassa toimivia luot ta mus hen kilöi tä, vaan myös maakuntaa. Maakuntaliittoa, EKSOTE -piiriä ja näissä toimi via kuntia ja ihmisiä. Miten Parikkalan kuntalainen voi olla jatkossa vakuut tu nut päätösten oikeellisuudesta. Ei ole kyse kunnasta organisaationa, vaan kuntalaisista. Nyt heidän rahoillaan, pyöreästi euroa ostettiin

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto niin mitä? Sillä rahalla olisi saatu esim. terveyskeskukseen vii kon lop pupäi vys tys pitkäksi aikaa. Luottamus päätöksentekoon on pikaisesti palautettava. Valtuustoaloite Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että valtuusto ryh tyy kuntalain 21 ja 22 :n vaatimiin toimenpiteisiin toimikaudeksi valitun kunnanhallituksen erottamiseksi ja toimenpiteisiin ti lapäi sen valiokunnan valitsemiseksi valmistelemaan kunnanhallituksen erotta mis ta. Uutta hallitusta valittaessa on varmistettava, että valittavilla jä senil lä on kaikkien puolueittein kannatus. Kuntalain 21 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen va litse man sa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toi mi elimeen valittuja luottamushenkilöitä. Kuntalain 22 :n mukaan valtuuston on ase tet ta va keskuudestaan tilapäinen valiokunta valmistelemaan luot ta mushen ki löi den erottamista epäluottamuksen perusteella. Perustelu: Kunnanhallituksen Ari Berg on ilmoittanut julkisuudessa (Yle Itä-Suomen uutiset ) olevansa tietämätön kunnanjohtaja Hans Olan deriin kohdistuvasta työpaikkakiusaamisväitteestä. Kuitenkin kunnanjohtaja on Ari Bergille lähettämässään sähköpostissaan todennut työpaik ka kiu saa mi sen tapahtuneen ja vaatinut pikaista asian käsittelyä, joka on johtanut kunnanjohtajasopimuksen muuttamiseen Asian ristiriitaisuus on aiheuttanut luottamuspulan hallituksen sisällä, joka kä si tyk sem me mukaan haittaa kunnanhallituksen toimintaa sekä eikä hal litus ny ky ko koon pa nos sa voi toimia kunnanvaltuuston ja kuntalaisten edun mu kai ses ti." Aloitteen ovat allekirjoittaneet: Sami Sinkkonen, Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kant ti la, Timo Jantunen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Sakari Hä mäläi nen, Eetu Hirvonen, Pirjo Valkeapää, Harri Hernesmaa, Päivi Ta vi-kuosma nen, Paula-Inkeri Nikkinen, Matti Sokkanen ja Jussi Poutanen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää kunnanvaltuuston ar vioi ta vak si, onko valtuuston syytä asettaa keskuudestaan kuntalain 22 :n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanhallituksen erot ta mis ta. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että hän kutsuu val tuus ton koolle ennen varsinaista pidettävää kokousta kello 16.30, jolloin valtuutetuille saatetaan tiedoksi kaikki asiasta käytettävissä ole va tieto. Kvalt 50 Päätös: Keskustelun aikana Jouni Heltimoinen esitti, ettei KuntaL 22 :n

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mu kais ta tilapäistä valiokuntaa aseteta valmistelemaan kunnanhallituksen jä sen ten erottamista. Päivi Tynnilä kannatti Heltimoisen esitystä. Jouni Kiviaho esitti Uus-Parikkalan Sitoutumattomien val tuus to ryh män puo les ta KuntaL 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista. Pekka Koiso-Kanttilan Kiviahon esitysä esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi toisistaan eriävää, kannatettua ehdotusta, joten hän määräsi suori tet ta vak si asiasta äänestyksen nimenhuutona niin, että ne, jotka kan natta vat Heltimoisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ki viahon esitystä äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 "jaa"-ääntä, 10 "ei" -ääntä ja 2 tyh jää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin 15-10, 2 tyhjää päättä nyt, ettei se aseta KuntaL 22 :n mukaista tilapäista valiokuntaa kun nanhal li tuk sen jä sen ten erottamiseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Merkintä 1: Jouni Kiviaho, Timo Jantunen, Risto Sopanen, Paula-Inkeri Nik ki nen, Sakari Hämäläinen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pirjo Val keapää, Harri Hernesmaa ja Pekka Koiso-Kanttila jättivät yhteisen eriävän mie li pi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Merkintä 2: Puheenjohtajan päätettyä tämän asian käsittelyn valtuutettu Pek ka Anttonen pyysi kokouksen keskeyttämistä kunnanhallituksen kokoon tu mi sen ajaksi. Kokous keskeytettiin kello Liitteet Liite 4 Äänestyspöytäkirja 50 Liite 5 Eriävä mielipide 50

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Väliaikaisen takauksen antaminen - Joukion vesiosuuskunta 97/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Joukion vesiosuuskunnalle on myönnetty avustus Kaakkois-Suomen Elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Manner-Suomen maaseudun kehit tä mis oh jel man hankehaussa. Hankehaku oli käynnissä keväällä Jou ki on vesiosuuskunnan rakentamisurakan kokonaishinta-arvio on euroa, johon ELY-keskus myönsi 40 % avustuksen. Avustuksen lisäk si kulut katetaan liittymismaksuilla. Liittymismaksut tullaan mak sa maan ve si osuus kun nal le useammassa erässä. Lisäksi ELY-keskuksen an ta mien tie to jen perusteella maksatuserien käsittelyssä voi avustuksen osal ta mennä kuukausia. Näin ollen Joukion vesiosuuskunta on päättänyt ha kea lainaa maksujen kattamiseksi siihen saakka kunnes avustusrahat ovat käytet tä vis sä. Joukion vesiosuuskunta on osuuskunnan kokouksessa päättänyt ha kea Parikkalan kunnalta enintään euron lainatakausta asti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se hyväksyy Joukion vesiosuuskunnalle euron takauksen, jo ka on voimassa saakka. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt Päätös: Kunnanvaltuustolle tiedotettiin, että Kaakkois-Suomen Ely-keskus on myöntänyt em. avustuksen euroa. Hyväksyttiin. Khall Lainatakauksen jatkaminen Joukion vesiosuuskunta hakee Parikkalan kunnalta jatkoaikaa enin tään euron lainatakaukselle asti. Joukion vesiosuuskunta on toteuttanut vesi- ja viemäriverkoston ra ken tami sen Joukion alueelle. Verkosto ulottuu Revonlahdentieltä Ristimäkeen. Ver kos toon liittyi 12 yksityiskiinteistöä sekä lisäksi Laatokan Portti ja Pis tonie men lomamökit. Joukion vesiosuuskunnalle on myönnetty 40 % avustus Kaak kois-suo men Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Man-

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ner-suo men maaseudun kehittämisohjelman hankehaussa keväällä Lo put hankkeen kustannuksista on katettu liittymismaksuilla. Hankkeen mak su val miu den ylläpitämiseksi Joukion vesiosuuskunta on otta nut vä li ai kai sen lainan, jolle Parikkalan kunnanvaltuusto on kokouk ses sa myön tä nyt väliaikaisen enintään euron lainatakauksen. Ra ken ta mis urak ka on saatu päätökseen Urakan val mis tu mises sa ku lui ennakoitua kauemmin, koska Laatokan Portin ra ken ta mishank keen vii väs ty mi sen myötä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Laa to kan Portin ton til la siirtyi sesonkikauden ulkopuolelle. Lisäksi Joukion ve si osuus kun nan hankkeelle tehtiin tarkastus Maaseutuviraston toimesta, jo ka viivästytti 2. maksatushakemuksen käsittelyä. Joukion ve si osuus kun nan hankkeen lop pu mak sa tus ja alv-palautus voi edel lä mainittujen syiden ta kia siirtyä vuo den 2014 puolelle. Joukion ve siosuus kun ta maksaa otetun pank ki lai nan kokonaisuudessaan, kun avustus ja alv-palautukset ovat käy tet tä vis sä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se edellä selostetulla perusteella hyväksyy takauksen jatkamisen saakka. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt 51 Päätös: Hyväksyttiin.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistaminen Tekn. ltk kaavoittajan valinta Tekn. ltk kaavoituksen käynnistäminen Khall kaavoituksen käynnistäminen Tekn. ltk kaavaluonnoksen käsittely Valmistelija toimistorakennusmestari Heikki Määttänen, puh , s-posti Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistamista on valmisteltu kaavoittajan ja eri viranomaisten toimesta. Kaavoitustyön aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä vil le asettamisesta on kuulutettu sekä aloitusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty Niukkalan seurakuntatalolla. Kunnan ko ti si vuil la on myös tiedote asiasta sekä palautelinkki kaavoittajan tie dostoon. Kaavaluonnoksen työstämisestä on käyty viranomaisten työ neu vot telu Tiedoksi: Työneuvottelun muistio Kaavoittajalla on valmistumassa kaavaluonnos, joka on tavoite asettaa luon nok se na nähtäville kesäkuussa. Lisäksi luonnosta on aikomus esitellä Niuk ka las sa järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuuden ajaksi on alustavasti suunniteltu klo Kaavaluonnoksen vaihetta esitellään tekniselle lautakunnalle ko kouk sessa. Kaavan sisältöön otetaan tarkempi kanta luonnosvaiheen jälkeen, jolloin on tarkoitus, että kaavoittaja esittelee kaavaa ja palautteita sekä mahdol li sia esille tulleita ongelmakohtia lautakunnalle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kun nanhal li tuk sel le, että Uukuniemen yleiskaavan kaavaluonnos asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Sa man aikai ses ti luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. Päätös: Lautakunnan puheenjohtaja Pekka Paakkinen poistui esteellisenä ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asian osainen). Lautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Leena Kososen. Pöytä kir jan tar kas ta jak si tämän pykälän osalta valittiin Heli Parvinen. Hyväksyttiin. Khall

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tiedoksi: Kaavaselostus ja kaavakartat. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Uukuniemen päivätty yleiskaavan kaavaluonnos asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää luonnoksesta viranomaislausunnot. Päätös: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg (yhteisöjäävi) ja et Paa vo Kontiokorpi ja Kari Niiranen sekä kunnanvaltuuston 1. va ra pu heenjoh ta ja Sakari Hämäläinen (osallisuusjäävit) poistuivat esteellisinä ko koukses ta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi va ra pu heen johta ja Pekka Anttonen. Hyväksyttiin. Teknltk Valmistelija toimistorakennusmestari Heikki Määttänen, puh , s-posti Kaavaluonnos oli nähtävillä säädetyn ajan, lisäksi kaavaluonnoksesta järjes tet tiin yleisötilaisuus Niukkalan Seurakuntatalolla. Kaavaluonnoksesta saatiin seitsemän viranomaislausuntoa, mielipiteitä tu li 41. Liite: Saadut viranomaislausunnot ja kaavoittajan vastineet Liite: Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja kaavoittajan vastineet Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta on järjestetty viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun perusteella on argeologista- ja ra kennus kult tuu ri-in ven toin tia täydennetty. Kaavan laatija on tehnyt kaavaluonnokseen lausuntojen ja mielipiteiden edel lyt tä miä mahdolliseksi katsottuja täydennyksiä ja täsmennyksiä ja työs tä nyt luonnoksen ehdotusmuotoon. Liite: Kaavaehdotus ja määräykset Valmisteluaineisto taustaselvityksineen on nähtävissä sähköisessä muodos sa kunnan kotisivujen kautta, aineisto on myös paperisena näh tä vil lä pito pai kas sa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kun nanhal li tuk sel le, että Uukuniemen yleiskaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mu kai ses ti nähtäville 30 päivän ajaksi Harjulinnan neuvontaan. Sa man aikai ses ti kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot ja kaa va eh dotus valmisteluaineistoineen asetetaan myös kunnan kotisivuille nähtäville.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Päätös: Lautakunnan puheenjohtaja Kari Niiranen (osallisuusjäävi) poistui es teel li se nä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pu heen joh ta ja na toimi varapuheenjohtaja Jouni Heltimoinen. Hyväksyttiin. Tiedoksi: 1) Kaavaluonnoksesta jätetyt viranomaislausunnot ja mielipiteet se kä kaavoittajan vastineet niihin 2) Kaavaehdotus ja määräykset Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan esityksen ja asettaa Uukuniemen yleiskaavaehdotuksen MRA 27 :n mu kai ses ti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää vi ranomais lau sun not. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen poistui esteel li se nä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (asianosainen). Teknltk yleiskaavan hyväksymiskäsittely Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Kaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla suunnitellusti. Ehdotuksesta tuli yh teen sä 18 muistutusta. Nähtävilläolon jälkeen lausuntojen ja maan omista jien palautteiden johdosta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun johdosta kaavaehdotukseen tehtiin vielä joitakin muu tok sia. Kaavaehdotusta ei asetettu uudelleen nähtäville, vaan muu toksis ta järjestettiin kohdennettu kuuleminen. Kohdennetun kuulemisen johdos ta tuli 4 muistutusta Tiedoksi: kaavaehdotuksen johdosta annettujen muistutuksien ja koh denne tun kuulemisen muistutuksien sekä lausuntojen johdosta kaavoittajan an ta mat vastineet Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää ajantasaistetun Uu kunie men yleiskaavan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväk syt tä väk si. Muistutuksien johdosta toteutetut toimenpiteet on yksilöity kaa voit ta jan vastineissa. Päätös: Kari Niiranen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi, puheenjohtajana toimi Jouni Heltimoinen. Tekninen lau ta kun ta totesi muistutuksien johdosta kaavoittajan antamat vastineet. Yh den muistutuksen johdosta (Eero Pellinen) annettuun vastineeseen

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall maan omis ta ja on toimittanut asiakirjoja, jotka osoittavat vastineen pe rus tuneen voimassaolevan kaavan epäselvään merkintään. Todennetun oikean mer kin nän johdosta muistutus on todettu aiheelliseksi ja kaavaehdotusta tar kis te taan voimassaolevaa kaavaa vastaavaksi. Kaksi muuta muis tu tuksen tekijää ovat ennen hyväksymiskäsittelyä vedonneet muistutuksen puoles ta. Näissä kummassakin on kuitenkin kysymyksessä sellainen pe ri aatteel li nen kanta, joka kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden oli si pitänyt ratkaista ennen yleistä nähtävilläpitoa, eikä niihin enää tässä vai hees sa voi harkita muutosta ilman uutta kuulemista. Kaavaehdotus esite tään hyväksymiskäsittelyyn kaavoittajan vastineissa esitetyn mukaisesti edel lä todettu oikaisu huomioiden. Tiedoksi: Kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja kaavaehdotus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau ta kun nan esityksen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle Uukuniemen yleiskaa van ajantasaistamisen hyväksymistä päivätyn kaa va eh dotuk sen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asian osainen). Kvalt 52 Liite: Kaavaehdotus pvm sekä kaavoittajan vastineet muis tutuk siin Päätös: Hyväksyttiin. Merkintä 1: Valtuutetut Kari Niiranen, Sakari Hämäläinen ja Anniina Kontio kor pi poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi (asianosaiset). Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varavaltuutetut Minna Kokkonen (Niira sen varalla) ja Eero Nykänen (Hämäläisen varalla). Esityslistan liitteenä oleva aineisto arkistoidaan Uukuniemen yleiskaavan ajan ta sais ta mi nen -prosessin asiakirjoissa.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 392/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio ja samalla hyväksyttävä myös ta loussuun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi (kuntal 65 ). Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon ote taan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnanhallitus on / 179 antanut hallintokunnille ohjeet ja puitteet vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din taan, jonka mukaan talousarvion menojen nousu saa olla enintään 1,5 % lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointa, joka perustuu kolmen edel lis vuo den kustannusosuuden keskiarvoon, tämän vuoden ta lous ar vioon ja / tai ennakoituun toteutumiseen nähden. Ohjetta on muutettu lo kakuus sa 2013 hyväksyttyä maltillista palkkaratkaisua vastaavaksi. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on lähtökohtana ollut pal ve lujen järjestäminen vähenevän asukasluvun ja palvelujen käyttäjien tar peiden mukaisesti. Väestö vähenee noin 60 henkeä vuositasolla ja pe rus opetuk ses sa ennusteiden mukaan suunnitelmakaudella oppilasmäärä vä henee noin 10 oppilaan vuosivauhdilla. Kunnanhallituksen suunnittelukokous on käsitellyt kunkin toimialan erikseen ja hallintokunnilta saatuihin esityksiin on jouduttu tekemään useita muu tok sia talousarvion tasapainottamiseksi.tulosta heikentää ensi vuonna al ka va Eksoten alijäämien kattaminen, jotka suunnitelman mukaan ka tetaan viiden seuraavan vuoden aikana. Parikkalan osuus vuonna 2014 on n. 1,5 milj.. Tasapainotuksen jälkeen vuonna 2014 toimintatuotot ovat euroa ( euroa / ta -13) ja toimintamenot euroa ( ). Toimintakate on euroa ( ) eli toi min ta tuot to jen osuus menoista on 28 %. Vuosikate on euroa ( ) ja suun ni tel man mukaiset poistot 1,5 milj. euroa. Tilikauden tulos poistojen ja jär jes te ly erin jälkeen on euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuusto myöntää käyttötalousosan mää rärahat ja vahvistaa tu loerät toimieli mille tulosalueit tain brut tomääräisinä - lukuun ottamatta ke hittä mis pro jek te ja, lomitustointa ja kaukolämpölaitosta, joissa on net to si tovuus - ja aset taa näi tä koske vat sitovat toimin nalliset tavoit teet sekä si tovat perustelut.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tiedoksi: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelman ja talousarvion 2015 sisällöstä: Verotulot Verotulot on laskettu koko suunnitelmakaudelle valtuuston päät tä mien prosenttien mukaan; tuloveroprosentti 19,50, kiinteistöverot; ylei nen 1,0 %, vakituinen asunto 0,5 % ja muut asunnot 1,1 %. Verotulot ovat n euroa eli 2,5 % suuremmat kuin vuonna Valtionosuudet: Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2014 hal li tusoh jel man jo vuosina toteuttamat linjaukset yhteensä milj. eu ron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta ta saukses ta. Edelleen kumulatiivinen leikkaussumma nousee milj. euroon vuon na 2015 ja milj. euroon vuonna Näiden kaikkien muutosten jälkeen Parikkalan kunnan valtionosuudet nouse vat kuluvasta vuodesta n euroa eli vain 1,3 %, mikä ei vas taa yleis tä kustannustason nousua. Kotikuntakorvauksia arvioidaan mak set tavan reilut euroa ja vastaavasti kotikuntakorvauksia saa daan noin euroa. Laskennallisesti valtionosuuksia on arvioitu saatavan kunakin suun ni tel makau den vuonna sama määrä, koska hallitusohjelmassa on myös val tionosuus jär jes tel män uudistaminen. Käyttötalousmenot: Kunnan budjetoiduista menoista yli puolet eli 53 % menee Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotelle, jolle on siirretty so siaa li- ja terveydenhoidon järjestämisvastuu. Eksoten kertyneet alijäämät, n. 43 milj. euroa on kuntien kanssa yhdessä sopien suunniteltu katettavaksi 5 vuo den maksuohjelmalla, jonka en sim mäi nen vuosi on Parikkalan kun nan osuus on n. 1,5 milj. eu roa vuonna Eksote on ilmoittanut vuo del le 2014 menojen kasvuksi 0,3 %, joka kolmen vuoden keskiarvolla las ket tu na Parikkalan kunnan osal le on kuitenkin - 0,7 %. Muilta osin käyttötalouspuolen tulot ja menot ovat jonkin verran pienemmät kuin kuluvana vuonna, jo ten kokonaisuudessaan toimintakulut nousevat 4,1 %, vaik ka Eksotelle maksuosuuden korotus on yli 7 %:n. Investoinnit: Vuoden 2014 menot ovat 3, 282 milj. euroa ja nettomenot 3,040 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat eri kiinteistöihin kohdistuvat kunnostustoimenpiteet 0,8 milj.euroa jäteveden puhdistusratkaisu 0,4 milj.euroa Vuoden 2015 nettomenot 4,682 milj.euroa Käskynkän perusparannus 1,0 milj.euroa (haettu avustus 0,5 milj. ) jäteveden puhdistusratkaisu 3,6 milj.euroa (avustus 2 milj. )

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2016 nettomenot 2,331 milj. euroa jäteveden puhdistusratkaisu 1,0 milj.euroa Käskynkän perusparannus 1,0 milj. euroa (haettu avustus 0,5 milj. ) Suunnitelmakaudelle ajoittuvat mittavat investoinnit joudutaan ra hoit tamaan vieraalla pääomalla. Jokaiselle vuodelle on varauduttava 2 milj. euron lainan ottamiseen, lainojen määrä ja nostoaika selviää hankkeiden toteu tu mis ai ka tau lu jen myötä. Lainakanta on suunnitelmakauden alussa n. 630 euroa / asukas. Muiden vuo sien lainaosuus asukasta kohden määräytyy edellä olevien in ves tointien toteutumisien mukaan. Henkilöstömäärissä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Toiminnasta johtuvat mah dol li set muutokset hen ki lös tös sä tehdään tapauskohtaisesti en si si jaises ti luonnollista poistumaa käyt täen. Kuntalain 65 :n 2 mom. mukaan talousarviossa / taloussuunnitelmassa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suun nit te lu kau del la katetaan. Parikkalan kunnan talousarvio 2014 on alijäämäinen, mutta vuoden 2013 ti lin pää tös tulee todennäköisesti ole maan ylijäämäinen. Taseessa on ylijää mää n. 10 milj.euroa, joten ali jää män kattamistarvetta ole. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy taloussuunnitelman ensim mäisen vuoden 2014 talousarvioksi, jos sa: käyttötalousosan menot ovat euroa ja tulot eu roa vuosikate on euroa ja tilikauden tulos eu roa investointiosan menot ovat euroa ja tulot euroa 1) myöntää määrärahat ja vahvistaa tu loerät sekä asettaa toiminnalliset ta voit teet ja muut eh dot talousarvio esityksessä määritellyllä ta valla 2) hyväksyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvauksen las ken tape rus teek si 4,00 % 3) hyväksyy taloussuunnitelman vuosille ohjeellisena nou datet ta vak si 4) oikeuttaa kunnanhallituksen ottamaan kunnalle tarvittaessa enintään euroa lainaa kunakin suunnitelmakauden vuonna. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt 53 Liite: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Päätös: Hallintojohtaja esitteli talousarvion ja taloussuunnitelman. Keskustelun aikana Jouni Kiviaho esitti, että kunnan pohjoispäässä tulee ol la ainakin yksi ennakkoäänestyspaikka.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti keskustelun jälkeen, että en nakko ää nes tys pai kat pidetään nykyisellään eli tältä osin talousarvioon tehtiin ky sei nen muutos. Muilta osin vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Merkintä: Valtuutetut Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kanttila ja Jouni Hel ti moinen ja Sakari Hämäläinen käyttivät asiasta puheenvuorot Taloussuunnitelma-talousarviokirja säilytetään ta lous suun ni tel ma-asia kir jojen sarjassa.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvaltuusto Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 83/ /2013 Kvalt 54 Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi KuntaL 55 :n mukaan päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yk si mie li ses ti. Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun ja totesi, että kunnanhallitus on tä nään pitämässään kokouksessa päättänyt hyväksyä kunnanjohtajalle joh ta ja so pi muk sen mukaisen siirtymäkorvauksen maksamisen ja esittänyt val tuus tol le euron määräahan lisäystä vuoden 2013 talousarvioon. Puheenjohtaja esitti, että kunnanvaltuusto katsoo asian KuntaL 55 :n mukai ses ti kiireelliseksi ja ottaa asian käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkintä 1: Kunnanjohtaja Hans Olander poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asianosainen). Merkintä 2: Sakari Hämäläinen esityksestä pidettiin neuvottelutauko kello

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johtajasopimuksen mukaisen siirtymäkorvauksen maksaminen kunnanjohtajalle Khall Kunnanjohtaja Hans Olander on irtisanoutunut virastaan lukien. Johtajasopimuksen mukaan "mikäli kunnanjohtajan virkasuhde ir ti sa notaan työnantajan toimesta tai yhdessä sopien maksetaan kunnanjohtajalle 9 kk palkkaa vastaava siirtymäkorvaus lukuunottamatta tilannetta, jossa so vel le taan kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 35 :n tar koit tamia irtisanomisperusteita". Parikkalan kunta edustajinaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kun nan joh ta ja ovat al le kir joi ttaneet pidetyn kunnanhallituksen ko kouk sen yhteydessä so pi muksen siirtymäkorvauksen maksamisesta, joka on esitelty myös kun nan ha ll ituk sel le ja valtuustonpuheenjohtajistolle. Kirjanpitosäännösten mukaan em. korvaus tulee vuoden 2013 kuluksi, mihin ei ole tämän vuoden talousarviossa varauduttu. Näin ollen valtuuston tu lee päättää tarvittavasta määrärahan muutoksesta. Liite: Sopimus Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen, joh taja so pi muk sen nojalla tehdyn so pi muk sen täytäntöönpanon ja esittää kunnan val tuus tol le euron (sis. sos.kulut) mää rä ra ha li säys tä vuoden 2013 talousarvioon. Päätös: Kunnanhallitukselle esiteltiin virastossa tehdyt tarkistukset tar vit tavas ta määrärahalisäyksestä. Määrärahatarve on euroa, joka tulee esit tää vuo den 2013 ta lous ar vi oon, josta palkan osuus lomakorvauksineen on euroa ja si vu ku lu jen osuus euroa (korvaus ei oikeuta eläk kee seen, joten elä ke va kuu tus mak sua ei työnantajalta peritä). Keskustelun aikana Leena Kosonen esitti, että päätös it se oi kai su na ku motaan, kunnanhallitus ei hyväksy johtajasopimuksen nojalla tehtyä so pi musta eikä kunnanhallitus esitä määrärahalisäystä vuoden 2013 ta lousar vi oon, koska kunnanhallituksen päätös joh ta ja so pi muk sen tarkis ta mi ses ta syntyi hyvän hallintotavan vas tai ses ti. Sami Sink ko nen kannat ti Kososen esitystä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti kokouksen keskeyttämistä, joka pidet tiin klo Antti Paajanen esitti, että Parikkalan kunta tekee tutkintapyynnön. Onko asian käsittelyn aikana joku osapuoli syyllistynyt rikokseen. Mahdolliset rikos epäi lyt: kiristys, avunanto kiristykseen, törkeä kunnianloukkaus, avunan to törkeään kunnianloukkaukseen. Pekka Anttonen kannatti Paajasen esi tys tä.

22 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi poh ja eh dotuk ses ta poikkeavaa, kannatettua esitystä, joten hän määräsi suo ri tet tavak si äänestyksen niin, että ensin asetetaan Leena Kososen ja Antti Paaja sen ehdotukset vas tak kain niin, että ne, jotka kannattavat Leena Ko sosen ehdotusta ää nes tä vät "jaa" ja ne jotka kannattavat Antti Paajasen ehdo tus ta äänestävät "ei". Suo ri te tus sa äänestyksessä annettiin 2 "jaa" -ääntä (Kosonen Leena, Sinkkonen Sami) ja 4 "ei" -ääntä (Anttonen Pekka, Paa ja nen Antti, Vilska Miia, Kosonen Merja) ja 1 tyhjä (Berg Ari). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokset: 2 "jaa" -ääntä, 4 "ei" -ääntä, yk si tyhjä, joten Antti Paajasen esitys on äänin 4-2 hyväksytty, yksi tyhjä. Leena Kosonen pyysi neuvottelutaukoa, joka pidettiin Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi äänestettäväksi Antti Paajasen jät tämäs tä poikkeavasta ehdotuksesta ja pohjaehdotuksesta niin, että ase tetaan pohjaehdotus ja Antti Paajasen ehdotus vas tak kain niin, että ne, jotka kan nat ta vat pohjaehdotusta ää nes tä vät "jaa" ja ne jotka kan nat ta vat Antti Paa ja sen ehdotusta äänestävät "ei". Suo ri te tus sa ää nes tyk ses sä annettiin 0 "jaa" -ääntä ja 4 "ei" -ääntä (Anttonen Pekka, Paajanen Ant ti, Vilska Miia, Kosonen Merja), 3 tyhjää (Kosonen Leena, Sinkkonen Sa mi, Berg Ari). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 4-0, 3 tyhjää, kunnanhallitus on hy väk sy nyt Antti Paajasen ehdotuksen. Näin ollen kunnanhallitus päätti, että asian käsittely kunnanjohtajan joh taja so pi muk sen mukaisen siirtymäkorvauksen maksamisesta kun nan joh tajal le kes key te tään ja ryhdytään Antti Paajasen ehdotuksen mukaiseen tutkin ta pyyn töön mahdollisesta rikosepäilystä. Merkittiin, että kunnanjohtaja Hans Olander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Lumi Aidanjuuri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sittelyn aikana (ei osallistunut päätöksentekoon) kello Miia Vilska saapui ko kouk sen kello Edellisessä kokouksessa siirtymäkorvauksen maksamisen käsittely kunnan joh ta jal le on keskeytetty ja päätetty tehdä asiasta tutkintapyyntö mahdol li ses ta rikosepäilystä. Asiasta on neuvoteltu kunnan asianajajan kanssa ja päädytty siihen, että kun nan edun mukaista on noudattaa sopimusta ja maksaa vaadittu erokor vaus sekä peruuttaa tutkintapyyntö. Tiedoksi: Asianajajan lausunto kunnanjohtajan eroamista koskevassa asias sa

23 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 55 Liite: Sopimus Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen, joh ta ja so pi muk sen nojalla tehdyn so pi muk sen täytän töön pa non, esittää kun nan val tuus tol le euron (sis. sos.kulut) mää rä ra ha lisäys tä vuoden 2013 talousarvioon sekä peruuttaa jätetyn tutkintapyynnön. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että erokorvausta koskevat päätökset voidaan Kun tal 98 :n nojalla laittaa täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoi man. Päätös: Keskustelun aikana Leena Kosonen esitti, ettei johtajasopimuksen mu kais ta sopimusta panna täytäntöön tässä vaiheessa ja vetosi ai em massa käsittelyssä jättämäänsä esitykseen.timo Jantunen kannatti Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pää tös eh do tuk sesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja määräsi suoritetavaksi äänes tyk sen niin, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestätä "jaa" ja ne jotka kannattavat Kososen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" -ääntä (Anttonen Pekka, Koso nen Merja, Paajanen Antti, Vilska Miia, Saikkonen Matti) ja 2 -"ei" ääntä (Ko so nen Leena, Jantunen Timo). Puheenjohtaja totesi, että hallintojohtajan tekemä päätösehdotus on äänin 5-2 hyväksytty. Merkittiin, että Leena Kosonen ja Timo Jantunen jättivät liitettäväksi pöy täkir jaan eriävän mielipiteen. Merkittiin, että kunnanjohtaja Hans Olander poistui kokouksesta es teel li senä tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan ottamista vuo den 2013 talousarvioon kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaisen siir ty mä kor vauk sen maksamista varten ja että päätös voidaan panna täytän töön KuntaL 98 nojalla ennen kuin s e on saanut lainvoiman. Päätös: Keskustelun aikana Sakari Hämäläinen esitti, ettei lisämäärärahaa myön ne tä. Jouni Kiviaho kannatti Hämäläisen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että kunnanhallituksen te kemäs tä esityksestä on jätetty poikkeava, kannatettu ehdotus ja määräsi suo ri tet ta vak si äänestyksen nimenhuutona niin, että ne jotka kannattavat kun nan hal li tuk sen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Hä mäläi sen esitystä äänestävät ei. Äänestystapa hyväksyttiin.

24 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin 15 11, yksi tyhjä hyväk sy nyt kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkintä 1: Kunnanjohtaja Hans Olander poistui esteellisenä (asian osainen) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkintä 2:Sakari Hämäläinen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pekka Koiso-Kant ti la, Timo Jantunen, Risto Sopanen Paula-Inkeri Nikkinen, Jouni Ki vi aho, Pirjo Valkeapää ja Harri Hernesmaa jättivät yhteisen eriävän mieli pi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liitteet Liite 6 Sopimus , Parikkalan kunta / kunnanjohtaja Liite 7 Äänestyspöytäkirja 55 Liite 8 Eriävä mielipide 55

25 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Valitusosoitus Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Muutoksenhakukiellot Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Valitusviranomainen ja valitusaika: 1) Kouvolan hallinto-oikeus, Kauppalankatu 43 C/PL 401, Kouvola fax , puh , s-posti, kouvola.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: 3) Muu valitusviranomainen Valitusaika pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen: Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi ja osoite: Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi ja osoite (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle) Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot