Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvaltuusto Kokousaika klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 49 Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien kunnanhallituksen 113 varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvittämistä 50 Valtuutettu Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien tilapäisen 116 valiokunnan asettamista kunnanhallituksen erottamiseksi 51 Väliaikaisen takauksen antaminen - Joukion vesiosuuskunta Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistaminen Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Johtajasopimuksen mukaisen siirtymäkorvauksen maksaminen kunnanjohtajalle 130

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Läsnä Paakkinen Sakari puheenjohtaja Niiranen Kari 1. varapuheenjohtaja Tiainen Sari 2. varapuheenjohtaja Anttonen Pekka Heltimoinen Jouni Hernesmaa Harri Huotilainen Kari Hämäläinen Sakari Jantunen Timo Kiviaho Jouni Koiso-Kanttila Pekka Kontiokorpi Anniina Kosonen Leena Kähkönen Matti Paajanen Antti Pekonen Kari Rissanen Varpu Saikkonen Matti Saukkonen Jouko Tiainen Ilkka Tynnilä Päivi Valkeapää Pirjo Vilska Miia Laukkanen Olavi vara (Berg ARi) Pesonen Pekka vara (Kosunen Alpo) Nikkinen Paula vara (Poutanen Jussi) Sopanen Risto vara (Sinkkonen Sami) Poissa Berg Ari Kosunen Alpo Poutanen Jussi Sinkkonen Sami Muut osallistujat Olander Hans Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Ritola-Grahn Aune kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä va. rakentamispäällikkö elinkeinojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Matti Kähkönen ja Antti Paajanen.

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sakari Paakkinen Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Matti Kähkönen Antti Paajanen Käsitellyt asiat Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokous keskeytettiin kello väliseksi ajaksi, 50 käsittelyn jälkeen jona aikana kunnanhallitus piti kokouksen. Parikkalan kunnanvirasto, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen hallintojohtaja

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvittämistä 309/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander, puh , s-posti Valtuutettu Sami Sinkkonen ym. (yht. 9 henkilöä) on jättänyt kun nan valtuus ton kokouksessa seuraavan val tuus to aloit teen: "Parikkalan Urheilijat vaativat takaisin puheenjohtajaltaan, kh:n 1. va ra puheen joh tajal ta, Pekka Anttoselta yli 800 epäselvien tositteiden takia. Suo ri te tus ta erityistilintarkastuksesta huolimatta kaikkiin epäselvyyksiin ei ole saa tu selvitystä. Pyynnöistä huolimatta seura ei ole myöskään saanut lo pul li ses ta yli 800 epäselvyyksistä kirjallista selvitystä. Oma ky sy myksen sä on se, että nyt erityistilintarkastus on suoritettu vain viimeiseltä vuodel ta. Julkitulleiden epäkohtien vuoksi erityistilintarkastus pitäisi eh dot tomas ti tehdä myös aikaisemmilta neljältä vuodelta. Parikkalan urheilijat ovat yhteisö, jonka toiminta pohjautuu merkittävältä osin verovaroista saatavaan avustukseen. Siksi on raskauttavaa, että urhei li joi den puheenjohtajana toiminut kokenut henkilö, joka toimii myös toista kautta kh:n 1. varapuheenjohtajana, ei ole pyynnöistä huolimatta kyennyt selvittämään toimintaansa hyväksyttävästi ja on siksi saanut ta kai sinmak su vaa teen. Jokainen tietää, että Pekka Anttosella on pitkä kokemus toi mi mi ses ta seura- sekä kuntatasolla ja että hänen tulee siksi olla täysin tie toi nen menettelytavoista, jotka liittyvät mm. talouteen ja palk kio me net telyi hin. Takaisinmaksuvaateessa huomio kiinnittyy mm. kahteen tositteeseen, aamuyöllä Asemalta. Mitä asiaa verovaroilla on kyseisessä paikas sa kyseiseen aikaan ajettu? puheenjohtajan itse itselleen mak sa ma 200 palkkio - onko siitä maksettu asianmukaisesti vero? Tämän erän osalta olisi ollut hyvä saada Pekka Anttoselta tarkka ja yk sityis koh tai nen selonteko. Syy tähän on kyseisen päivämäärän läheinen ajan koh ta kunnallisvaaleihin ja me kaikki tässä salissa läsnä olevat haluam me poissulkea sen mahdollisuuden, ettei tämä ta kai sin mak su vaatees sa oleva raha liity miltään osin kunnallisvaalien kampanjointiin. Tarken nam me vielä: 200, itse itselle maksettu kunnan verovaroista ur hei lijoil le toiminnan tueksi annatuista varoista. Me aloitteen allekirjoittajat valtuutetut pyydämme, että kunnanvaltuusto sel vit tää Pekka Anttosen luottamuksen toimia kunnanhallituksessa ja li säksi pyydämme, että Parikkalan kunta avustuksen myöntäjänä teettää erityis ti lin tar kas tuk sen Parikkalan Urheilijoiden kirjanpidosta myös ai kai semmil ta neljältä vuodelta! Lisäksi pyydämme selvittämään tilintarkastajan vastuun selvittämättömien menojen takaisin perinnässä." Valtuustoaloitteen allekirjoittajina ovat Sami Sinkkonen, Jouni Kiviaho, Mat ti Sokkanen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pirjo Valkeapää, Harri

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Her nes maa, Minna Kokkonen ja Jussi Poutanen. Valtuustoaloitteessa pyydetään valtuustoa selvittämään, nauttiiko kun nanhal li tuk sen varapuheenjohtaja edelleen valtuuston luottamusta. Kuntalain 21 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän tai kun tien yhtei seen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toi mi kau den, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erot ta mis pää tös kos kee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tu lee vireille kun nan hal li tuk sen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa val tuu te tuis ta on teh nyt sitä koskevan aloitteen. Luottamushenkilöiden erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, min kä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteita.valtuuston har kinta val taa rajoittaa kuitenkin tarkoitussidonnaisuuden periaate, eikä erot tami nen saa perustua mielivaltaan. Vaikka valtuuston epäluottamus voi kohdistua vain osaan toimielimen jä senis tä tai vain yksittäiseen een, koskee erottaminen kuitenkin aina kaik kia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä, myös varaiä. Tällä ta voin pystytään varmistamaan suhteellisuuden toteutuminen toimielintä uu del leen valittaessa. Kuntalain 22 :n mukaan valtuuston on asetettava keskuudestaan ti la päinen valiokunta valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista epä luotta muk sen perusteella. Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kä si tel tä vät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toimin nan sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 :ssä tarkoitettu tilapäinen va liokun ta tai 71 :ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Luottamuksen selvittämisen lisäksi aloitteen allekirjoittajat pyytävät Pa rikka lan kuntaa teettämään erityistilintarkastuksen Parikkalan Urheilijat ry:n kir jan pi dos ta vuosien osalta. Lisäksi pyydetään selvittämään tilin tar kas ta jan vastuu menojen takaisin perinnässä. Vapaa-aikaohjaaja Jari Venhovaaran laatima selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista on esityslistan liitteenä. Selvityksen mukaan Parikkalan Urheilijat on joka vuosi esittänyt avustushakemuksen yhtey des sä vaaditut hyväksytyt asiakirjat, jotka ovat edellytyksenä avus tuksen myöntämiselle. Tiedoksi: Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää kunnanvaltuuston ar vioi ta vak si, onko valtuuston syytä asettaa keskuudestaan kuntalain 22 :n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanhallituksen ten erottamista. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, ettei se saadun sel vi tyksen perusteella näe tarpeelliseksi teettää Parikkalan kunnan laskuun erityis ti lin tar kas tus ta Parikkalan Urheilijat ry:n kirjanpidosta vuosilta

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, ettei hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen osal lis tunut esteellisenä asian käsittelyyn. Paikalla oli tämän pykälän käsittelyn ajan vara Raimo Penttinen. Kvalt 49 Tiedoksi: Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Päätös: Keskustelun aikana Jouni Heltimoinen esitti, ettei KuntaL 22 :n mu kais ta tilapäistä valiokuntaa aseteta valmistelemaan kunnanhallituksen jä sen ten erottamista. Päivi Tynnilä kannatti Heltimoisen esitystä. Pekka Koiso-Kanttila esitti Uus-Parikkalan Sitoutumattomien val tuus to ryhmän puolesta KuntaL 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista kun nan hal li tuk sen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttosen luottamuksen selvit tä mi sek si. Jouni Kiviaho kannatti Koiso-Kanttilan esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi toisistaan eriävää, kannatettua ehdotusta, joten hän määräsi suori tet ta vak si asiasta äänestyksen nimenhuutona niin, että ne, jotka kan natta vat Heltimoisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Koiso-Kant ti lan esitystä äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 "jaa"-ääntä ja 10 "ei" -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin päättänyt, ettei se aseta KuntaL 22 :n mukaista tilapäista valiokuntaa kunnanhallituksen jä sen ten erottamiseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Merkintä: Jouni Kiviaho, Paula-Inkeri Nikkinen, Leena Kosonen, Kari Nii ranen, Sakari Hämäläinen, Pirjo Valkeapää, Risto Sopanen, Harri Her nesmaa, Timo Jantunen ja Pekka Koiso-Kanttila jättivät yhteisen eriävän mie lipi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liitteet Liite 1 Selvitys Parikkalan Urheilijat ry:lle maksetuista avustuksista v Liite 2 Äänestyspöytäkirja 49 Liite 3 Eriävä mielipide, 49

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto V altuutettu Sami Sinkkosen ym. valtuustoaloite koskien tilapäisen valiokunnan asettamista kunnanhallituksen erottamiseksi 406/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston kokouksessa Sami Sinkkonen ym. (yht. 14 val tuu tet tua ja varavaltuutettua) jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: "Me kunnanhallituksen pöydän äärellä olevat olemme joutuneet kun nanhal li tuk ses sa tehtyjen päätösten osalta vaikean tilanteen eteen. Pää tös, josta pöytäkirjaan kirjattiin vain lausuma kunnanjohtajan joh ta ja sopi muk sen tarkistamisesta, sisälsi tosiasiassa paljon muuta. Siihen sisältyi se, miten suhtautua keskustapuolueen kunnanjohtajalle ilmoittamaan luotta mus pu laan. Piti ottaa kantaa, miten tulee suhtautua kunnanjohtajan väittei siin hallituksen puheenjohtajan työpaikkakiusaamisesta. Kunnanjohtajan sähköposti hallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle si sälsi toki vaatimuksen johtajasopimuksen muuttamisesta. Hän esitti so pi muksen tarkistamista siten, että hän saisi 9 kk palkkaa vastaavan ero kor vauksen, mikäli hän eroaa yhteisestä sopimuksesta. Alkuperäisen sopimuksen mu kaan tätä palkkiota ei olisi tarvinnut maksaa. Oli otettava kantaa, mikä mer ki tys tulee antaa kunnanjohtajan ilmoitukselle, että ellei ehtoihin suostu ta, hän aloittaa hallituksen puheenjohtajaa vastaan prosessin työ paik kakiu saa mi ses ta. Valtaosalle tieto koko vaatimusvyyhdistä tuli vasta kokouksessa. Käsittely oli si pitänyt ehdottomasti siirtää valmisteltavaksi. Olisi pitänyt kuulla asiantun ti joi ta. Nyt päätös jouduttiin tekemään täysin ilman asianmukaista valmis te lua, asianosaisina asiassa olevan hallituksen puheenjohtajan eh dotuk ses ta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi edun saajana oleva kunnanjohtaja. Esteel li syys sään nök siä rikottiin. Perustelut salattiin. Päätöksen todellinen sisäl tö (9 kk palkkio) jätettiin pois pöytäkirjasta. Vaikenemalla yhteisesti sopien, kuntalaisilta vietiin mahdollisuus valitukseen. Kuntalaisnäkökulmasta on edelleen täysin käsittämätöntä, mihin pää töksel lä todellisuudessa pyrittiin. Palkittiinko hyvä kunnanjohtaja? Va pau tettiin ko kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg kiusaamisprosessilta? Olisi ko kunnanjohtaja jatkaessaan virassaan aiheuttanut jonkin erityisen vahin gon? Keskustelut kuntalaisten kanssa osoittavat, että kysymyksiä kunta lai sil la kyllä riittää. Jo pelkästään tämä yksittäinen onneton päätösvyyhti salauksineen, vai kene mi si neen, on aiheuttanut luottamuspulan ja valtavan kritiikin jul ki suu dessa. Luottamuspula ei koske vain meitä kunnassa toimivia luot ta mus hen kilöi tä, vaan myös maakuntaa. Maakuntaliittoa, EKSOTE -piiriä ja näissä toimi via kuntia ja ihmisiä. Miten Parikkalan kuntalainen voi olla jatkossa vakuut tu nut päätösten oikeellisuudesta. Ei ole kyse kunnasta organisaationa, vaan kuntalaisista. Nyt heidän rahoillaan, pyöreästi euroa ostettiin

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto niin mitä? Sillä rahalla olisi saatu esim. terveyskeskukseen vii kon lop pupäi vys tys pitkäksi aikaa. Luottamus päätöksentekoon on pikaisesti palautettava. Valtuustoaloite Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että valtuusto ryh tyy kuntalain 21 ja 22 :n vaatimiin toimenpiteisiin toimikaudeksi valitun kunnanhallituksen erottamiseksi ja toimenpiteisiin ti lapäi sen valiokunnan valitsemiseksi valmistelemaan kunnanhallituksen erotta mis ta. Uutta hallitusta valittaessa on varmistettava, että valittavilla jä senil lä on kaikkien puolueittein kannatus. Kuntalain 21 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen va litse man sa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toi mi elimeen valittuja luottamushenkilöitä. Kuntalain 22 :n mukaan valtuuston on ase tet ta va keskuudestaan tilapäinen valiokunta valmistelemaan luot ta mushen ki löi den erottamista epäluottamuksen perusteella. Perustelu: Kunnanhallituksen Ari Berg on ilmoittanut julkisuudessa (Yle Itä-Suomen uutiset ) olevansa tietämätön kunnanjohtaja Hans Olan deriin kohdistuvasta työpaikkakiusaamisväitteestä. Kuitenkin kunnanjohtaja on Ari Bergille lähettämässään sähköpostissaan todennut työpaik ka kiu saa mi sen tapahtuneen ja vaatinut pikaista asian käsittelyä, joka on johtanut kunnanjohtajasopimuksen muuttamiseen Asian ristiriitaisuus on aiheuttanut luottamuspulan hallituksen sisällä, joka kä si tyk sem me mukaan haittaa kunnanhallituksen toimintaa sekä eikä hal litus ny ky ko koon pa nos sa voi toimia kunnanvaltuuston ja kuntalaisten edun mu kai ses ti." Aloitteen ovat allekirjoittaneet: Sami Sinkkonen, Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kant ti la, Timo Jantunen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Sakari Hä mäläi nen, Eetu Hirvonen, Pirjo Valkeapää, Harri Hernesmaa, Päivi Ta vi-kuosma nen, Paula-Inkeri Nikkinen, Matti Sokkanen ja Jussi Poutanen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää kunnanvaltuuston ar vioi ta vak si, onko valtuuston syytä asettaa keskuudestaan kuntalain 22 :n mukainen tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanhallituksen erot ta mis ta. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että hän kutsuu val tuus ton koolle ennen varsinaista pidettävää kokousta kello 16.30, jolloin valtuutetuille saatetaan tiedoksi kaikki asiasta käytettävissä ole va tieto. Kvalt 50 Päätös: Keskustelun aikana Jouni Heltimoinen esitti, ettei KuntaL 22 :n

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mu kais ta tilapäistä valiokuntaa aseteta valmistelemaan kunnanhallituksen jä sen ten erottamista. Päivi Tynnilä kannatti Heltimoisen esitystä. Jouni Kiviaho esitti Uus-Parikkalan Sitoutumattomien val tuus to ryh män puo les ta KuntaL 22 :n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista. Pekka Koiso-Kanttilan Kiviahon esitysä esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi toisistaan eriävää, kannatettua ehdotusta, joten hän määräsi suori tet ta vak si asiasta äänestyksen nimenhuutona niin, että ne, jotka kan natta vat Heltimoisen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ki viahon esitystä äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 "jaa"-ääntä, 10 "ei" -ääntä ja 2 tyh jää. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin 15-10, 2 tyhjää päättä nyt, ettei se aseta KuntaL 22 :n mukaista tilapäista valiokuntaa kun nanhal li tuk sen jä sen ten erottamiseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Merkintä 1: Jouni Kiviaho, Timo Jantunen, Risto Sopanen, Paula-Inkeri Nik ki nen, Sakari Hämäläinen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pirjo Val keapää, Harri Hernesmaa ja Pekka Koiso-Kanttila jättivät yhteisen eriävän mie li pi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Merkintä 2: Puheenjohtajan päätettyä tämän asian käsittelyn valtuutettu Pek ka Anttonen pyysi kokouksen keskeyttämistä kunnanhallituksen kokoon tu mi sen ajaksi. Kokous keskeytettiin kello Liitteet Liite 4 Äänestyspöytäkirja 50 Liite 5 Eriävä mielipide 50

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Väliaikaisen takauksen antaminen - Joukion vesiosuuskunta 97/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Joukion vesiosuuskunnalle on myönnetty avustus Kaakkois-Suomen Elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Manner-Suomen maaseudun kehit tä mis oh jel man hankehaussa. Hankehaku oli käynnissä keväällä Jou ki on vesiosuuskunnan rakentamisurakan kokonaishinta-arvio on euroa, johon ELY-keskus myönsi 40 % avustuksen. Avustuksen lisäk si kulut katetaan liittymismaksuilla. Liittymismaksut tullaan mak sa maan ve si osuus kun nal le useammassa erässä. Lisäksi ELY-keskuksen an ta mien tie to jen perusteella maksatuserien käsittelyssä voi avustuksen osal ta mennä kuukausia. Näin ollen Joukion vesiosuuskunta on päättänyt ha kea lainaa maksujen kattamiseksi siihen saakka kunnes avustusrahat ovat käytet tä vis sä. Joukion vesiosuuskunta on osuuskunnan kokouksessa päättänyt ha kea Parikkalan kunnalta enintään euron lainatakausta asti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se hyväksyy Joukion vesiosuuskunnalle euron takauksen, jo ka on voimassa saakka. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt Päätös: Kunnanvaltuustolle tiedotettiin, että Kaakkois-Suomen Ely-keskus on myöntänyt em. avustuksen euroa. Hyväksyttiin. Khall Lainatakauksen jatkaminen Joukion vesiosuuskunta hakee Parikkalan kunnalta jatkoaikaa enin tään euron lainatakaukselle asti. Joukion vesiosuuskunta on toteuttanut vesi- ja viemäriverkoston ra ken tami sen Joukion alueelle. Verkosto ulottuu Revonlahdentieltä Ristimäkeen. Ver kos toon liittyi 12 yksityiskiinteistöä sekä lisäksi Laatokan Portti ja Pis tonie men lomamökit. Joukion vesiosuuskunnalle on myönnetty 40 % avustus Kaak kois-suo men Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Man-

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ner-suo men maaseudun kehittämisohjelman hankehaussa keväällä Lo put hankkeen kustannuksista on katettu liittymismaksuilla. Hankkeen mak su val miu den ylläpitämiseksi Joukion vesiosuuskunta on otta nut vä li ai kai sen lainan, jolle Parikkalan kunnanvaltuusto on kokouk ses sa myön tä nyt väliaikaisen enintään euron lainatakauksen. Ra ken ta mis urak ka on saatu päätökseen Urakan val mis tu mises sa ku lui ennakoitua kauemmin, koska Laatokan Portin ra ken ta mishank keen vii väs ty mi sen myötä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Laa to kan Portin ton til la siirtyi sesonkikauden ulkopuolelle. Lisäksi Joukion ve si osuus kun nan hankkeelle tehtiin tarkastus Maaseutuviraston toimesta, jo ka viivästytti 2. maksatushakemuksen käsittelyä. Joukion ve si osuus kun nan hankkeen lop pu mak sa tus ja alv-palautus voi edel lä mainittujen syiden ta kia siirtyä vuo den 2014 puolelle. Joukion ve siosuus kun ta maksaa otetun pank ki lai nan kokonaisuudessaan, kun avustus ja alv-palautukset ovat käy tet tä vis sä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että se edellä selostetulla perusteella hyväksyy takauksen jatkamisen saakka. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt 51 Päätös: Hyväksyttiin.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistaminen Tekn. ltk kaavoittajan valinta Tekn. ltk kaavoituksen käynnistäminen Khall kaavoituksen käynnistäminen Tekn. ltk kaavaluonnoksen käsittely Valmistelija toimistorakennusmestari Heikki Määttänen, puh , s-posti Uukuniemen yleiskaavan ajantasaistamista on valmisteltu kaavoittajan ja eri viranomaisten toimesta. Kaavoitustyön aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä vil le asettamisesta on kuulutettu sekä aloitusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty Niukkalan seurakuntatalolla. Kunnan ko ti si vuil la on myös tiedote asiasta sekä palautelinkki kaavoittajan tie dostoon. Kaavaluonnoksen työstämisestä on käyty viranomaisten työ neu vot telu Tiedoksi: Työneuvottelun muistio Kaavoittajalla on valmistumassa kaavaluonnos, joka on tavoite asettaa luon nok se na nähtäville kesäkuussa. Lisäksi luonnosta on aikomus esitellä Niuk ka las sa järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuuden ajaksi on alustavasti suunniteltu klo Kaavaluonnoksen vaihetta esitellään tekniselle lautakunnalle ko kouk sessa. Kaavan sisältöön otetaan tarkempi kanta luonnosvaiheen jälkeen, jolloin on tarkoitus, että kaavoittaja esittelee kaavaa ja palautteita sekä mahdol li sia esille tulleita ongelmakohtia lautakunnalle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kun nanhal li tuk sel le, että Uukuniemen yleiskaavan kaavaluonnos asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Sa man aikai ses ti luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. Päätös: Lautakunnan puheenjohtaja Pekka Paakkinen poistui esteellisenä ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asian osainen). Lautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Leena Kososen. Pöytä kir jan tar kas ta jak si tämän pykälän osalta valittiin Heli Parvinen. Hyväksyttiin. Khall

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tiedoksi: Kaavaselostus ja kaavakartat. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Uukuniemen päivätty yleiskaavan kaavaluonnos asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää luonnoksesta viranomaislausunnot. Päätös: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg (yhteisöjäävi) ja et Paa vo Kontiokorpi ja Kari Niiranen sekä kunnanvaltuuston 1. va ra pu heenjoh ta ja Sakari Hämäläinen (osallisuusjäävit) poistuivat esteellisinä ko koukses ta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi va ra pu heen johta ja Pekka Anttonen. Hyväksyttiin. Teknltk Valmistelija toimistorakennusmestari Heikki Määttänen, puh , s-posti Kaavaluonnos oli nähtävillä säädetyn ajan, lisäksi kaavaluonnoksesta järjes tet tiin yleisötilaisuus Niukkalan Seurakuntatalolla. Kaavaluonnoksesta saatiin seitsemän viranomaislausuntoa, mielipiteitä tu li 41. Liite: Saadut viranomaislausunnot ja kaavoittajan vastineet Liite: Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja kaavoittajan vastineet Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta on järjestetty viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun perusteella on argeologista- ja ra kennus kult tuu ri-in ven toin tia täydennetty. Kaavan laatija on tehnyt kaavaluonnokseen lausuntojen ja mielipiteiden edel lyt tä miä mahdolliseksi katsottuja täydennyksiä ja täsmennyksiä ja työs tä nyt luonnoksen ehdotusmuotoon. Liite: Kaavaehdotus ja määräykset Valmisteluaineisto taustaselvityksineen on nähtävissä sähköisessä muodos sa kunnan kotisivujen kautta, aineisto on myös paperisena näh tä vil lä pito pai kas sa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kun nanhal li tuk sel le, että Uukuniemen yleiskaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mu kai ses ti nähtäville 30 päivän ajaksi Harjulinnan neuvontaan. Sa man aikai ses ti kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot ja kaa va eh dotus valmisteluaineistoineen asetetaan myös kunnan kotisivuille nähtäville.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Päätös: Lautakunnan puheenjohtaja Kari Niiranen (osallisuusjäävi) poistui es teel li se nä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pu heen joh ta ja na toimi varapuheenjohtaja Jouni Heltimoinen. Hyväksyttiin. Tiedoksi: 1) Kaavaluonnoksesta jätetyt viranomaislausunnot ja mielipiteet se kä kaavoittajan vastineet niihin 2) Kaavaehdotus ja määräykset Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan esityksen ja asettaa Uukuniemen yleiskaavaehdotuksen MRA 27 :n mu kai ses ti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää vi ranomais lau sun not. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen poistui esteel li se nä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (asianosainen). Teknltk yleiskaavan hyväksymiskäsittely Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Kaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla suunnitellusti. Ehdotuksesta tuli yh teen sä 18 muistutusta. Nähtävilläolon jälkeen lausuntojen ja maan omista jien palautteiden johdosta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun johdosta kaavaehdotukseen tehtiin vielä joitakin muu tok sia. Kaavaehdotusta ei asetettu uudelleen nähtäville, vaan muu toksis ta järjestettiin kohdennettu kuuleminen. Kohdennetun kuulemisen johdos ta tuli 4 muistutusta Tiedoksi: kaavaehdotuksen johdosta annettujen muistutuksien ja koh denne tun kuulemisen muistutuksien sekä lausuntojen johdosta kaavoittajan an ta mat vastineet Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää ajantasaistetun Uu kunie men yleiskaavan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväk syt tä väk si. Muistutuksien johdosta toteutetut toimenpiteet on yksilöity kaa voit ta jan vastineissa. Päätös: Kari Niiranen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi, puheenjohtajana toimi Jouni Heltimoinen. Tekninen lau ta kun ta totesi muistutuksien johdosta kaavoittajan antamat vastineet. Yh den muistutuksen johdosta (Eero Pellinen) annettuun vastineeseen

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall maan omis ta ja on toimittanut asiakirjoja, jotka osoittavat vastineen pe rus tuneen voimassaolevan kaavan epäselvään merkintään. Todennetun oikean mer kin nän johdosta muistutus on todettu aiheelliseksi ja kaavaehdotusta tar kis te taan voimassaolevaa kaavaa vastaavaksi. Kaksi muuta muis tu tuksen tekijää ovat ennen hyväksymiskäsittelyä vedonneet muistutuksen puoles ta. Näissä kummassakin on kuitenkin kysymyksessä sellainen pe ri aatteel li nen kanta, joka kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden oli si pitänyt ratkaista ennen yleistä nähtävilläpitoa, eikä niihin enää tässä vai hees sa voi harkita muutosta ilman uutta kuulemista. Kaavaehdotus esite tään hyväksymiskäsittelyyn kaavoittajan vastineissa esitetyn mukaisesti edel lä todettu oikaisu huomioiden. Tiedoksi: Kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja kaavaehdotus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau ta kun nan esityksen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle Uukuniemen yleiskaa van ajantasaistamisen hyväksymistä päivätyn kaa va eh dotuk sen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asian osainen). Kvalt 52 Liite: Kaavaehdotus pvm sekä kaavoittajan vastineet muis tutuk siin Päätös: Hyväksyttiin. Merkintä 1: Valtuutetut Kari Niiranen, Sakari Hämäläinen ja Anniina Kontio kor pi poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi (asianosaiset). Merkintä 2: Paikalla olivat seuraavat varavaltuutetut Minna Kokkonen (Niira sen varalla) ja Eero Nykänen (Hämäläisen varalla). Esityslistan liitteenä oleva aineisto arkistoidaan Uukuniemen yleiskaavan ajan ta sais ta mi nen -prosessin asiakirjoissa.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 392/ /2013 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio ja samalla hyväksyttävä myös ta loussuun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi (kuntal 65 ). Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon ote taan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se kä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnanhallitus on / 179 antanut hallintokunnille ohjeet ja puitteet vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din taan, jonka mukaan talousarvion menojen nousu saa olla enintään 1,5 % lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointa, joka perustuu kolmen edel lis vuo den kustannusosuuden keskiarvoon, tämän vuoden ta lous ar vioon ja / tai ennakoituun toteutumiseen nähden. Ohjetta on muutettu lo kakuus sa 2013 hyväksyttyä maltillista palkkaratkaisua vastaavaksi. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on lähtökohtana ollut pal ve lujen järjestäminen vähenevän asukasluvun ja palvelujen käyttäjien tar peiden mukaisesti. Väestö vähenee noin 60 henkeä vuositasolla ja pe rus opetuk ses sa ennusteiden mukaan suunnitelmakaudella oppilasmäärä vä henee noin 10 oppilaan vuosivauhdilla. Kunnanhallituksen suunnittelukokous on käsitellyt kunkin toimialan erikseen ja hallintokunnilta saatuihin esityksiin on jouduttu tekemään useita muu tok sia talousarvion tasapainottamiseksi.tulosta heikentää ensi vuonna al ka va Eksoten alijäämien kattaminen, jotka suunnitelman mukaan ka tetaan viiden seuraavan vuoden aikana. Parikkalan osuus vuonna 2014 on n. 1,5 milj.. Tasapainotuksen jälkeen vuonna 2014 toimintatuotot ovat euroa ( euroa / ta -13) ja toimintamenot euroa ( ). Toimintakate on euroa ( ) eli toi min ta tuot to jen osuus menoista on 28 %. Vuosikate on euroa ( ) ja suun ni tel man mukaiset poistot 1,5 milj. euroa. Tilikauden tulos poistojen ja jär jes te ly erin jälkeen on euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuusto myöntää käyttötalousosan mää rärahat ja vahvistaa tu loerät toimieli mille tulosalueit tain brut tomääräisinä - lukuun ottamatta ke hittä mis pro jek te ja, lomitustointa ja kaukolämpölaitosta, joissa on net to si tovuus - ja aset taa näi tä koske vat sitovat toimin nalliset tavoit teet sekä si tovat perustelut.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tiedoksi: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelman ja talousarvion 2015 sisällöstä: Verotulot Verotulot on laskettu koko suunnitelmakaudelle valtuuston päät tä mien prosenttien mukaan; tuloveroprosentti 19,50, kiinteistöverot; ylei nen 1,0 %, vakituinen asunto 0,5 % ja muut asunnot 1,1 %. Verotulot ovat n euroa eli 2,5 % suuremmat kuin vuonna Valtionosuudet: Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2014 hal li tusoh jel man jo vuosina toteuttamat linjaukset yhteensä milj. eu ron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta ta saukses ta. Edelleen kumulatiivinen leikkaussumma nousee milj. euroon vuon na 2015 ja milj. euroon vuonna Näiden kaikkien muutosten jälkeen Parikkalan kunnan valtionosuudet nouse vat kuluvasta vuodesta n euroa eli vain 1,3 %, mikä ei vas taa yleis tä kustannustason nousua. Kotikuntakorvauksia arvioidaan mak set tavan reilut euroa ja vastaavasti kotikuntakorvauksia saa daan noin euroa. Laskennallisesti valtionosuuksia on arvioitu saatavan kunakin suun ni tel makau den vuonna sama määrä, koska hallitusohjelmassa on myös val tionosuus jär jes tel män uudistaminen. Käyttötalousmenot: Kunnan budjetoiduista menoista yli puolet eli 53 % menee Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotelle, jolle on siirretty so siaa li- ja terveydenhoidon järjestämisvastuu. Eksoten kertyneet alijäämät, n. 43 milj. euroa on kuntien kanssa yhdessä sopien suunniteltu katettavaksi 5 vuo den maksuohjelmalla, jonka en sim mäi nen vuosi on Parikkalan kun nan osuus on n. 1,5 milj. eu roa vuonna Eksote on ilmoittanut vuo del le 2014 menojen kasvuksi 0,3 %, joka kolmen vuoden keskiarvolla las ket tu na Parikkalan kunnan osal le on kuitenkin - 0,7 %. Muilta osin käyttötalouspuolen tulot ja menot ovat jonkin verran pienemmät kuin kuluvana vuonna, jo ten kokonaisuudessaan toimintakulut nousevat 4,1 %, vaik ka Eksotelle maksuosuuden korotus on yli 7 %:n. Investoinnit: Vuoden 2014 menot ovat 3, 282 milj. euroa ja nettomenot 3,040 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat eri kiinteistöihin kohdistuvat kunnostustoimenpiteet 0,8 milj.euroa jäteveden puhdistusratkaisu 0,4 milj.euroa Vuoden 2015 nettomenot 4,682 milj.euroa Käskynkän perusparannus 1,0 milj.euroa (haettu avustus 0,5 milj. ) jäteveden puhdistusratkaisu 3,6 milj.euroa (avustus 2 milj. )

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2016 nettomenot 2,331 milj. euroa jäteveden puhdistusratkaisu 1,0 milj.euroa Käskynkän perusparannus 1,0 milj. euroa (haettu avustus 0,5 milj. ) Suunnitelmakaudelle ajoittuvat mittavat investoinnit joudutaan ra hoit tamaan vieraalla pääomalla. Jokaiselle vuodelle on varauduttava 2 milj. euron lainan ottamiseen, lainojen määrä ja nostoaika selviää hankkeiden toteu tu mis ai ka tau lu jen myötä. Lainakanta on suunnitelmakauden alussa n. 630 euroa / asukas. Muiden vuo sien lainaosuus asukasta kohden määräytyy edellä olevien in ves tointien toteutumisien mukaan. Henkilöstömäärissä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Toiminnasta johtuvat mah dol li set muutokset hen ki lös tös sä tehdään tapauskohtaisesti en si si jaises ti luonnollista poistumaa käyt täen. Kuntalain 65 :n 2 mom. mukaan talousarviossa / taloussuunnitelmassa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suun nit te lu kau del la katetaan. Parikkalan kunnan talousarvio 2014 on alijäämäinen, mutta vuoden 2013 ti lin pää tös tulee todennäköisesti ole maan ylijäämäinen. Taseessa on ylijää mää n. 10 milj.euroa, joten ali jää män kattamistarvetta ole. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy taloussuunnitelman ensim mäisen vuoden 2014 talousarvioksi, jos sa: käyttötalousosan menot ovat euroa ja tulot eu roa vuosikate on euroa ja tilikauden tulos eu roa investointiosan menot ovat euroa ja tulot euroa 1) myöntää määrärahat ja vahvistaa tu loerät sekä asettaa toiminnalliset ta voit teet ja muut eh dot talousarvio esityksessä määritellyllä ta valla 2) hyväksyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvauksen las ken tape rus teek si 4,00 % 3) hyväksyy taloussuunnitelman vuosille ohjeellisena nou datet ta vak si 4) oikeuttaa kunnanhallituksen ottamaan kunnalle tarvittaessa enintään euroa lainaa kunakin suunnitelmakauden vuonna. Päätös: Hyväksyttiin. Kvalt 53 Liite: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Päätös: Hallintojohtaja esitteli talousarvion ja taloussuunnitelman. Keskustelun aikana Jouni Kiviaho esitti, että kunnan pohjoispäässä tulee ol la ainakin yksi ennakkoäänestyspaikka.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti keskustelun jälkeen, että en nakko ää nes tys pai kat pidetään nykyisellään eli tältä osin talousarvioon tehtiin ky sei nen muutos. Muilta osin vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Merkintä: Valtuutetut Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kanttila ja Jouni Hel ti moinen ja Sakari Hämäläinen käyttivät asiasta puheenvuorot Taloussuunnitelma-talousarviokirja säilytetään ta lous suun ni tel ma-asia kir jojen sarjassa.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvaltuusto Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 83/ /2013 Kvalt 54 Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi KuntaL 55 :n mukaan päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yk si mie li ses ti. Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun ja totesi, että kunnanhallitus on tä nään pitämässään kokouksessa päättänyt hyväksyä kunnanjohtajalle joh ta ja so pi muk sen mukaisen siirtymäkorvauksen maksamisen ja esittänyt val tuus tol le euron määräahan lisäystä vuoden 2013 talousarvioon. Puheenjohtaja esitti, että kunnanvaltuusto katsoo asian KuntaL 55 :n mukai ses ti kiireelliseksi ja ottaa asian käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkintä 1: Kunnanjohtaja Hans Olander poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asianosainen). Merkintä 2: Sakari Hämäläinen esityksestä pidettiin neuvottelutauko kello

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johtajasopimuksen mukaisen siirtymäkorvauksen maksaminen kunnanjohtajalle Khall Kunnanjohtaja Hans Olander on irtisanoutunut virastaan lukien. Johtajasopimuksen mukaan "mikäli kunnanjohtajan virkasuhde ir ti sa notaan työnantajan toimesta tai yhdessä sopien maksetaan kunnanjohtajalle 9 kk palkkaa vastaava siirtymäkorvaus lukuunottamatta tilannetta, jossa so vel le taan kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 8. luvun 35 :n tar koit tamia irtisanomisperusteita". Parikkalan kunta edustajinaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kun nan joh ta ja ovat al le kir joi ttaneet pidetyn kunnanhallituksen ko kouk sen yhteydessä so pi muksen siirtymäkorvauksen maksamisesta, joka on esitelty myös kun nan ha ll ituk sel le ja valtuustonpuheenjohtajistolle. Kirjanpitosäännösten mukaan em. korvaus tulee vuoden 2013 kuluksi, mihin ei ole tämän vuoden talousarviossa varauduttu. Näin ollen valtuuston tu lee päättää tarvittavasta määrärahan muutoksesta. Liite: Sopimus Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen, joh taja so pi muk sen nojalla tehdyn so pi muk sen täytäntöönpanon ja esittää kunnan val tuus tol le euron (sis. sos.kulut) mää rä ra ha li säys tä vuoden 2013 talousarvioon. Päätös: Kunnanhallitukselle esiteltiin virastossa tehdyt tarkistukset tar vit tavas ta määrärahalisäyksestä. Määrärahatarve on euroa, joka tulee esit tää vuo den 2013 ta lous ar vi oon, josta palkan osuus lomakorvauksineen on euroa ja si vu ku lu jen osuus euroa (korvaus ei oikeuta eläk kee seen, joten elä ke va kuu tus mak sua ei työnantajalta peritä). Keskustelun aikana Leena Kosonen esitti, että päätös it se oi kai su na ku motaan, kunnanhallitus ei hyväksy johtajasopimuksen nojalla tehtyä so pi musta eikä kunnanhallitus esitä määrärahalisäystä vuoden 2013 ta lousar vi oon, koska kunnanhallituksen päätös joh ta ja so pi muk sen tarkis ta mi ses ta syntyi hyvän hallintotavan vas tai ses ti. Sami Sink ko nen kannat ti Kososen esitystä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti kokouksen keskeyttämistä, joka pidet tiin klo Antti Paajanen esitti, että Parikkalan kunta tekee tutkintapyynnön. Onko asian käsittelyn aikana joku osapuoli syyllistynyt rikokseen. Mahdolliset rikos epäi lyt: kiristys, avunanto kiristykseen, törkeä kunnianloukkaus, avunan to törkeään kunnianloukkaukseen. Pekka Anttonen kannatti Paajasen esi tys tä.

22 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi poh ja eh dotuk ses ta poikkeavaa, kannatettua esitystä, joten hän määräsi suo ri tet tavak si äänestyksen niin, että ensin asetetaan Leena Kososen ja Antti Paaja sen ehdotukset vas tak kain niin, että ne, jotka kannattavat Leena Ko sosen ehdotusta ää nes tä vät "jaa" ja ne jotka kannattavat Antti Paajasen ehdo tus ta äänestävät "ei". Suo ri te tus sa äänestyksessä annettiin 2 "jaa" -ääntä (Kosonen Leena, Sinkkonen Sami) ja 4 "ei" -ääntä (Anttonen Pekka, Paa ja nen Antti, Vilska Miia, Kosonen Merja) ja 1 tyhjä (Berg Ari). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokset: 2 "jaa" -ääntä, 4 "ei" -ääntä, yk si tyhjä, joten Antti Paajasen esitys on äänin 4-2 hyväksytty, yksi tyhjä. Leena Kosonen pyysi neuvottelutaukoa, joka pidettiin Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi äänestettäväksi Antti Paajasen jät tämäs tä poikkeavasta ehdotuksesta ja pohjaehdotuksesta niin, että ase tetaan pohjaehdotus ja Antti Paajasen ehdotus vas tak kain niin, että ne, jotka kan nat ta vat pohjaehdotusta ää nes tä vät "jaa" ja ne jotka kan nat ta vat Antti Paa ja sen ehdotusta äänestävät "ei". Suo ri te tus sa ää nes tyk ses sä annettiin 0 "jaa" -ääntä ja 4 "ei" -ääntä (Anttonen Pekka, Paajanen Ant ti, Vilska Miia, Kosonen Merja), 3 tyhjää (Kosonen Leena, Sinkkonen Sa mi, Berg Ari). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 4-0, 3 tyhjää, kunnanhallitus on hy väk sy nyt Antti Paajasen ehdotuksen. Näin ollen kunnanhallitus päätti, että asian käsittely kunnanjohtajan joh taja so pi muk sen mukaisen siirtymäkorvauksen maksamisesta kun nan joh tajal le kes key te tään ja ryhdytään Antti Paajasen ehdotuksen mukaiseen tutkin ta pyyn töön mahdollisesta rikosepäilystä. Merkittiin, että kunnanjohtaja Hans Olander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Lumi Aidanjuuri poistui kokouksesta tämän pykälän kä sittelyn aikana (ei osallistunut päätöksentekoon) kello Miia Vilska saapui ko kouk sen kello Edellisessä kokouksessa siirtymäkorvauksen maksamisen käsittely kunnan joh ta jal le on keskeytetty ja päätetty tehdä asiasta tutkintapyyntö mahdol li ses ta rikosepäilystä. Asiasta on neuvoteltu kunnan asianajajan kanssa ja päädytty siihen, että kun nan edun mukaista on noudattaa sopimusta ja maksaa vaadittu erokor vaus sekä peruuttaa tutkintapyyntö. Tiedoksi: Asianajajan lausunto kunnanjohtajan eroamista koskevassa asias sa

23 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 55 Liite: Sopimus Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen, joh ta ja so pi muk sen nojalla tehdyn so pi muk sen täytän töön pa non, esittää kun nan val tuus tol le euron (sis. sos.kulut) mää rä ra ha lisäys tä vuoden 2013 talousarvioon sekä peruuttaa jätetyn tutkintapyynnön. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että erokorvausta koskevat päätökset voidaan Kun tal 98 :n nojalla laittaa täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoi man. Päätös: Keskustelun aikana Leena Kosonen esitti, ettei johtajasopimuksen mu kais ta sopimusta panna täytäntöön tässä vaiheessa ja vetosi ai em massa käsittelyssä jättämäänsä esitykseen.timo Jantunen kannatti Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pää tös eh do tuk sesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja määräsi suoritetavaksi äänes tyk sen niin, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestätä "jaa" ja ne jotka kannattavat Kososen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" -ääntä (Anttonen Pekka, Koso nen Merja, Paajanen Antti, Vilska Miia, Saikkonen Matti) ja 2 -"ei" ääntä (Ko so nen Leena, Jantunen Timo). Puheenjohtaja totesi, että hallintojohtajan tekemä päätösehdotus on äänin 5-2 hyväksytty. Merkittiin, että Leena Kosonen ja Timo Jantunen jättivät liitettäväksi pöy täkir jaan eriävän mielipiteen. Merkittiin, että kunnanjohtaja Hans Olander poistui kokouksesta es teel li senä tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan ottamista vuo den 2013 talousarvioon kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaisen siir ty mä kor vauk sen maksamista varten ja että päätös voidaan panna täytän töön KuntaL 98 nojalla ennen kuin s e on saanut lainvoiman. Päätös: Keskustelun aikana Sakari Hämäläinen esitti, ettei lisämäärärahaa myön ne tä. Jouni Kiviaho kannatti Hämäläisen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että kunnanhallituksen te kemäs tä esityksestä on jätetty poikkeava, kannatettu ehdotus ja määräsi suo ri tet ta vak si äänestyksen nimenhuutona niin, että ne jotka kannattavat kun nan hal li tuk sen esitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Hä mäläi sen esitystä äänestävät ei. Äänestystapa hyväksyttiin.

24 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänin 15 11, yksi tyhjä hyväk sy nyt kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkintä 1: Kunnanjohtaja Hans Olander poistui esteellisenä (asian osainen) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkintä 2:Sakari Hämäläinen, Kari Niiranen, Leena Kosonen, Pekka Koiso-Kant ti la, Timo Jantunen, Risto Sopanen Paula-Inkeri Nikkinen, Jouni Ki vi aho, Pirjo Valkeapää ja Harri Hernesmaa jättivät yhteisen eriävän mieli pi teen liitettäväksi pöytäkirjaan. Liitteet Liite 6 Sopimus , Parikkalan kunta / kunnanjohtaja Liite 7 Äänestyspöytäkirja 55 Liite 8 Eriävä mielipide 55

25 Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Valitusosoitus Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Muutoksenhakukiellot Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Valitusviranomainen ja valitusaika: 1) Kouvolan hallinto-oikeus, Kauppalankatu 43 C/PL 401, Kouvola fax , puh , s-posti, kouvola.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: 3) Muu valitusviranomainen Valitusaika pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen: Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi ja osoite: Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi ja osoite (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle) Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Kunnanvaltuusto Aika 15.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 10

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot