SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 1/ Kulttuurilautakunta TID - AIKA klo 18:00-20:50 PLATS - PAIKKA Skanssi 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 6 3 SAATAVIEN POISTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN 7 4 PÄÄTTÄMINEN KULTTUURITOIMIALAN TALOUSAR- VION JAKAMISESTA TOIMINTOIHIN JA OSATOIMIN- TOIHIN 5 KULTTUURITOIMIALAN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 6 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMINNAN TOIMIN- TA-AVUSTUKSET 7 KOHDEAVUSTUKSET NUORISOTOIMINNAN KIINTEIS- TÖJEN YLLÄPITOA VARTEN KULTTUURISTIPENDIT VUODEN 2008 TOIMINTA-AVUSTUKSET URHEILUSEU- ROILLE AVUSTUS, ÅBO SVENSKA TEATER PROJEKTUNDERSTÖD, PARAISTEN TANSSIJAT PROJEKTUNDERSTÖD, NILSBYN PELIMANNIT PROJEKTUNDERSTÖD, PARAISTEN MARTTAYHDISTYS PROJEKTUNDERSTÖD, KARRI ELO PROJEKTIAVUSTUS, PARGAS MANSKÖR PROJEKTIAVUSTUS, KAMRATFÖRBUNDET I SKÄREN KEINONURMIKENTÄN VALAISTUS ILMOITUSASIAT 31

2 1/ Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till all män hetens påseende i stadshuset: Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Ordförande/Puheenjohtaja: Birgitta Bröckl

3 1/ Kulttuurilautakunta TID - AIKA klo 18:00-20:50 PLATS - PAIKKA Skanssi NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Bröckl, Birgitta puheenjohtaja Räsänen Veijo varapuheenjohtaja Colliander Cornelius jäsen 1-5, 7-18 Fröberg Gunilla jäsen Jansén Tomas jäsen Järnström, Christer jäsen Lindell Stig jäsen Seppä, Riitta jäsen Sjöblom Marjaana jäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Viik Tiina esittelijä Grunér Christer esittelijä sekr. för 10 Isaksson Ann-Sofie esittelijä ja sihteeri 1-9, Ramstedt Mariella kaupunginhall.edust. FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Engman Stig UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Birgitta Bröckl Ann-Sofie Isaksson Christer Grunér Ordförande/Puheenjohtaja Sekreterare/Sihteeri Sekreterare 10 BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 1-18 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Veijo Räsänen Gunilla Fröberg

4 1/ PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/Kanslisti

5 1/ Kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KULTLTK 1 Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 1/ Kulttuurilautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KULTLTK 2 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Räsänen ja Gunilla Fröberg.

7 1/ Kulttuurilautakunta SAATAVIEN POISTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN 972/02/020/2008 KULTLTK 3 Koska Lindorffin perintätoimet eivät ole johtaneet tulokseen, tulisi seuraavat laskut poistaa: lasku nro 153/ ,38 " 262/ ,00 " 279/ ,00 " 12/ ,00 " 23/ ,00 " 28/ ,00 " 53/ ,50 653,88 Laskut koskevat palauttamatonta kirjastomateriaalia. Ehdotus (kirjastotoimenjohtaja T.V.): Kulttuurilautakunta päättää poistaa 653,88 euron saatavat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 1/ Kulttuurilautakunta PÄÄTTÄMINEN KULTTUURITOIMIALAN TALOUSARVION JAKAMISESTA TOIMINTOIHIN JA OSATOIMINTOIHIN 949/02/020/2008 KULTLTK 4 Hallintosäännön 118 :ssä todetaan seuraavaa: "Talousarvion täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunnat, lautakuntien jaostot tai johtokunnat hyväk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voi vat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille." Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S. I.) Kulttuuritoimiala jaetaan seuraaviin osatoimintoihin ja kustannuspaikkoihin: menot tulot Kulttuurityö Kulttuuritoiminta Museo- ja kotiseututoiminta Kirjasto Liikunta Liikuntatoiminta Liikuntapaikkojen kunnossapito Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 1/ Kulttuurilautakunta KULTTUURITOIMIALAN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 918/02/021/2008 KULTLTK 5 Toimintojen kulttuuri, kirjasto, liikunta ja nuoriso tilinpäätös ja toimintakertomus oheistettuna (liite A 1). Ehdotus (kulttuuripäällikkö A.-S. I.): Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Päätös: Cornelius Colliander teki ehdotukseen seuraavat muutokset: (muutokset lihavoitu) KULTTUURITOIMIALA 2007 Kaikki toimialan toimintamuodot... Terve kotipaikkatunne lisää turvallisuutta muuttuvassa maailmassa. Kulttuuritoiminta Aktiivisten kulttuuriyhdisten määrä lisääntyy jatkuvasti, ja samalla myös kulttuuritarjonnan taso nousee. Avustusmäärärahaa ei kuitenkaan ole tarkistettu mainittavasti kymmeneen vuoteen. Kilpailu niukoista resursseista rajoittaa osin kulttuuritoiminnan kehitystä. Voidaan myös todeta, että huolimatta vapaaehtoistyön yhä edelleen laajasta osuudesta maam me kult tuu ri toi minta on mat kalla kohti ammattimaisuut ta. Kou lutetut kult tuuri työn tekijät ot tavat tehtä väkseen eri hankkeita, mi kä usein nostaa alan toi minnan laatua. Myös kuntalaisten vaatimuk set laadullisesti korkea ta soista kulttuuri tarjon taa kohtaan on noussut. Kaupungin päätöstä panostamisesta näyttömötaidetta varten käytettävään näyttämöön voidaan täs sä yhteydessä pitää onnistuneena. Täs tä tu le vat hyö ty mään niin teat teri, musiikki kuin muu kin näyttämötaide. Museo- ja kotiseututoiminta Skyttalan museo on kehittymässä museopedagogiseksi käyntikohteeksi. Niukkojen resurssien ja työntekijöiden vähyyden johdosta kehitys kuitenkin edistyy hitaasti. Jos hanke saataisiin saatettua loppuun hieman nopeammin, saisimme Skyttalasta hienon käyntikohteen sekä Paraisil ta että muilta paikkakunnilta tuleville koululuokille ja muille ryhmille.

10 1/ Cornelius Collianderin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 1/ Kulttuurilautakunta KULTTUURI- JA NUORISOTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET 946/02/027/2008 KULTLTK 6 Vuoden talousarvioon on varattu euroa kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustuksiin. Varoista euroa on varattu festivaaleja ja museoita varten (Paraisten Urkupäivät euroa, Rowlit in the city -festivaali euroa ja Pargas Hembygdsförening -yhdistyksen museotoiminta euroa). Tällöin avustuksiin varatuista varoista jää jäljelle euroa. - yhdistyksille ja ryhmille myönnettävät toiminta-avustukset - nuorisotoiminnan kiinteistöjen hoitoon myönnettävät erityisavustukset - taiteelliseen toimintaan myönnettävät stipendit. Toiminta-avustukset, erityisavustukset sekä stipendit olivat julistettu haettaviksi viimeistään 7. maaliskuuta Projektiavustuksia voi hakea ympärivuotisesti. Suuntaa-antava jako eri avustusmuotojen välillä on seuraava: Nuoriso- ja kulttuuritoiminnan toiminta-avustukset Nuorisotoiminnan kiinteistöjen hoitoon myönnettävät erityisavustukset Taiteelliseen toimintaan myönnettävät stipendit Projektiavustukset Tänä vuonna ei ole jätetty yhtään anomusta taiteelliseen toimintaa myönnettävistä stipendeistä. Taiteen perusopetuksen avustusten lähtökohtana on 72 euroa oppilasta kohden lukukaudessa. Lisäksi on otettu huomioon muu toiminta ja tilakulut. Liitteenä kooste yhdistyksistä, jotka ovat anoneet kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustusta (liite A 2). Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S.I.) Musiikki Pargas Sången rf 100 Pargas svenska pensionärskör 150 Pargas Damkör rf 250 Paraisten Sekakuoro ry 150 Pargas Amatörorkester rf 250 Nilsbyn Pelimannit ry 3 400

12 1/ Musiikki/tanssi Pargas Dragspelsklubb rf Paraisten Tanssijat ry 150 Paraisten Paraatitytöt ry - Pargas Paradflickor rf 300 Pargas Seniordansare 200 Teatteri Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf Arbetsgruppen Pargasbjörnen 500 Kuvataiteet Pargas Konstklubb - Pictura - Taidekerho rf 350 Käsiteollisuus Åbolands Hantverk rf Kulttuuriperintö Pargas Släktforksare rf 200 Taiteen perusopetus Bildkonstskolan för barn och ungdom - Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Åbolands hantverk - Hantverksskolan Muu kulttuuritoiminta Boundbirsn s vänner rf Föreningen Pohjola-Norden i Pargas rf - Paraisten Pohjola-Norden ry 400 Paraisten Kulttuuriyhdistys ry Pargas Svenska Pensionärer rf 250 Wake up wulf / Riitta ja Christer Lindroos - Parteks pensionärer 100 Paraisten Eläkeläiset 100 Eläkeliiton Paraisten yhdistys 100 Paraisten Marttayhdistys ry 100 Nuorisoyhdistykset Pargasmalms Ungdomsförening rf De Ungas Vänner på Ålön rf Kamratförbundet i Skären rf 500 Mälö Bygdeförening rf 500 Åbolands Ungdomsförbund rf 600 Partiolippukunnat St. Simons Sjöfararna rf 1 200

13 1/ Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf 350 Paraisten Merikotkat ry Harrastekerhot ja sidosryhmät Pargas 4H Lounaissaariston urheilukalastajat ry 400 Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf kerhotoimintaan, maksetaan selvitystä vastaan Våno M-klubb (Våno Marthakrets) 100 Päätös: Jäsen Cornelius Colliander ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta 6 :n kä sit te lyn ajaksi. Skräbböle Ungdomsförening rf oli toimittanut anomuksen euron toiminta-avustuksesta myöhässä. Kulttuurilautakunta päätti käsitellä Skräbböle Uf:n anomuksen. Anomuksesta puuttui vuoden 2008 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson ehdotti, että Skräbböle Uf:lle myönnetään 400 euron toiminta-avustus ja että avustus voidaan maksaa yhdistykselle vasta sitten, kun se on täydentänyt anomuksensa vuoden 2008 talousarviolla ja toimintasuunnitelmalla. Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kulttuuripäällikön muutetun ehdotuksen.

14 1/ Kulttuurilautakunta KOHDEAVUSTUKSET NUORISOTOIMINNAN KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOA VARTEN 948/02/027/2008 KULTLTK 7 Kohdeavustukset nuorisotoiminnan kiinteistöjen ylläpitoa varten ovat olleet haettavissa. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Hakemus avustuksesta nuorisotoiminnan kiinteistöjen ylläpitoa varten sekä anottu summa: De Ungas Vänner på Ålön rf Paraisten Merikotkat ry 800 Mälö Bygdeförening rf Kamratförbundet i Skären rf Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S.I.) Kulttuurilautakunta päättää jakaa kohdeavustusta seuraavasti: De Ungas Vänner på Ålön rf Paraisten Merikotkat ry 500 Mälö Bygdeförening rf 600 Kamratförbundet i Skären rf Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 1/ Kulttuurilautakunta KULTTUURISTIPENDIT /02/027/2008 KULTLTK 8 Kulttuuritoiminnan avustuksia koskevissa säännöissä lukee: "Stipendit voidaan myöntää - Paraisilla vakituisesti asuville ammattimaisille taiteilijoille ja poikkeustapauksissa lahjakkaille eri taidelajien opiskelijoille - Paraisilla asuville taiteen harrastajille. Stipendit voidaan myöntää lyhytkurssitoiminnasta aiheutuvia kustannuksia varten, mutta ei oppilaitosten lukukausimaksuja varten tai vastaaviin opintokustannuksiin. Stipendien hakuaika on sama kuin toimintatuen hakuaika. Yksityishenkilöille myönnetään stipendi korkeintaan joka kolmas vuosi." Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat hakemukset: Wake up wulf - Riitta ja Christer Lindroos: "Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot sekä toimintapaikat: Vanhojen koru tekniikoiden tutkimiseen ja kokeiluun, museolöytöjen pohjalta, mm. Paraisten kotiseutumuseo. Lyhyt kuvaus projektista: Uusien / uusvanhojen korujen ja mallien etsintä ja valmistaminen. Kalkkikiven ja esim. vahan korulöydön kehiteltäisiin Paraisille oma koru, tutkimiseen ja kehittelemiseen avustusta haemme." Haettava rahamäärä: Catarina Ahlstrand-Jalonen: "Nimeni on Catarina Ahlstrand-Jalonen ja kirjoitan teille, koska haluaisin anoa stipendiä lastenkirjan toteuttamista varten. Olen jo kauan piirtänyt, maalannut ja ollut mukana eri yhteyksissä erilaisissa taidehankkeissa, joissa lapset ja nuoret ovat olleet keskeisellä sijalla. Vuonna 1997 kouluttauduin lähihoitajaksi ja suuntauduin lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, mutta olen tämän lisäksi työskennellyt tanssin ja draaman opettajana noin kymmenen vuoden ajan, mm. Turun lapsi- ja nuorisoteatterin, Åbo Amatörteatar rf:n ja Åbolands Ungdomsförbundin pienissä taidehankkeissa. Vuosina työskentelin tanssinopettajana 260 oppilaan peruskoulussa Gotlannissa.

16 1/ Luominen ja luova työskentely ovat yksi elämäni tärkeimmistä asioista. Minulla on palava halu saada ilmaista luovuuttani ja yrittää tavoittaa ja koskettaa muita taiteen kautta. Idea lastenkirjasta on vuosien mittaan saanut kyteä ja nyt haluan viedä ideani hieman pidemmälle. Olen pitänyt näyttelyitä Turussa ja Ruotsissa, mutta konkreettinen kirjan työstäminen tuntuu nyt ajankohtaiselta. Kirja kertoo Amandasta. Amanda on aivan tavallinen pieni tyttö. Hänen arkeaan värittävät erilaiset tapahtumat. Ensimmäinen tarina kertoo siitä, kun Amanda suuttuu. Amandalle on tulossa pikkusisko tai -veli, mutta silti hänestä tuntuu pahalta eikä hän oikein osaa kuvailla, kuinka surullinen ja vihainen hän on. Miksi jonkun toisen lapsen pitää noin vain tulla meidän kotiimme? Amanda on alussa vihainen, mutta tarinan edetessä hänen tuntemuksensa muuttuvat ja Amanda osaa lopulta olla ylpeä ja iloinen uuden pikkusiskon tai -veljen tulosta. Amandakin saa olla auttamassa. Ja hän on edelleen äidille ja isälle yhtä tärkeä kuin ennenkin. Haluan kirjoissani kuvata arjen todellisuutta sanoin ja kuvin, mutta pääpaino kirjoissa on huumorilla. Lapset voivat ehkä tunnistaa itsensä kirjoista ja sitä kautta työstää omia tunteitaan. Pidän kuvakirjoja todella tärkeinä lapsen kehityksen kannalta. Hienoimmat hetket koetaan monesti kotona luettaessa satuja omille lapsille. Rakastan lukemista lapsilleni. Käyttäisin stipendin kirjoittamiseen ja kuvittamiseen meneviin työtunteihin, kuvien printtaamiseen ja ehkä yhden kappaleen painattamiseen sekä tarvikkeisiin (paperi, värit, kynät). Sittenpä nähdään, miten käy... Kustannuksia on vaikea arvioida kokonaisuudessaan. Voisi kuitenkin olla hyvä lyhentää työaikaa muissa töissä, jotta kirja tulisi valmiiksi..." Susanne Montag Kulttuuristipendianomus Kulttuurilautakunnan jäsenille motiivit - A Mobile Movement Institution perustaja, konsepti, opettaja, esiintyjä Susanne Montag Opetus- ja esitysalat Tanssi, improvisaatio, body work, kehon ja mielen yhdistävä estraditaide, kielellinen ilmaisu motiivit anoo kulttuuristipendiä alla esiteltyjen suunnitelmien ja hanke-

17 1/ ideoiden toteuttamista varten: Stipendi 1. Osallistuminen Oster-Improvisationsfestival -tapahtumaan (www.osterimpro.de) Göttingenissä, Saksassa Kansainvälisten esiintyvien opettajien ja taiteilijoiden työpajoja ja esityksiä Kustannukset Matkakulut Helsinki-Hampuri/Göttingen - Hampuri-Helsinki Festivaalikulut 250 euroa 300 euroa 2. motiivit a) verkkosivujen luominen ja tekeminen - töitä koskevien ajatusten ja taiteen levittäminen - työmahdollisuuksien tarjoaminen yksityisille ja kunnallisille tahoille - työnantajien ja kiinnostuneiden löytäminen b) työskenteleminen saaristossa asuvien nuorten kanssa (Parainen, Nauvo, Turku) -> body work/ improvisaatio- ja harjoitusryhmän perustaminen - ryhmä tapaisi toisiaan fyysisten harjoitusten merkeissä ja toimisi eri projekteissa (kehittäen esityksiä) c) perustyöryhmän (4-6 jäsentä) perustaminen 2011 Turku palaa -hanket ta varten (suunniteltu projekti My home is my Island - Archipelago and their youth, tanssia, teatteria, performance-esityksiä) d) tekninen varustus dokumentointia ja taide-esitysten tallentamista varten e) koulujen kulttuurikasvatus - yhdistävien performance-projektien tarjoaminen kouluille -> esim. kielitaidon ja liikunnallisen harjoituksen yhdistäminen, miten kielen oppiminen voidaan yhdistää body workiin f) pysyvän työtilan/studion/ateljeen löytäminen/perustaminen työtäni varten opettajana ja taiteilijana g) yhteistyö eri taiteen aloja edustavien taiteilijoiden kanssa - monitaiteel linen projekti. Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S.I.): Kulttuurilautakunta päättää myöntää stipendit taiteelliseen toimintaan seuraavasti: Wake up Wolf - Riitta ja Christian Lindroos Catarina Ahlstrand-Jalonen 800 Susanne Montag 800 Päätös:

18 1/ Jäsen Cornelius Colliander ehdotti jäsenten Järnström ja Lindell kannattamana, että kulttuurilautakunta myöntää stipendit taiteelliseen toimintaan seuraavasti: Wake up Wolf - Riitta ja Christian Lindroos 800 Catarina Ahlstrand-Jalonen 700 Susanne Montag Kulttuuripäällikkö veti pois ehdotuksensa, minkä jälkeen kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen C. Collianderin ehdotuksen.

19 1/ Kulttuurilautakunta VUODEN 2008 TOIMINTA-AVUSTUKSET URHEILUSEUROILLE 947/02/027/2008 KULTLTK 9 Opetusministeriö on päätöksellään nro 2352/72/80 antanut määräykset ja oh jeet urheiluseuroille myönnettävien avustusten jakoperusteista. Liite A 3 Ehdotus (liikuntasihteeri): Kulttuurilautakunta päättää jakaa vuoden 2008 toiminta-avustukset, euroa, urheiluseuroille seuraavasti: Archipelagia Golf Club r.f Paraisten Badminton-Pargas Badminton r.y Paraisten Moottorimieskerho r.y 300 Paraisten Sport-Pargas Sport r.y Paraisten Taekwondo-Pargas Taekwondo r.y 800 Paraisten Voimistelu ja Urheiluseura Rehti r.y 700 Pargas Idrottsförening r.f Pargas Jaktvårdsförening r.f 350 Pargas Kanotklubb r.f 250 Pargas Knatteliga-Paraisten Nappulaliiga r.f Pargas Pingis-Paraisten Pingis r.f 300 Pargas Roddklubb r.f Pargas Simmare-Paraisten Uimarit r.f 350 Pargas Skyttar-Paraisten Ampujat r.f 350 Volley Team-82 r.f 700 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 1/ Kulttuurilautakunta AVUSTUS, ÅBO SVENSKA TEATER 957/02/027/2008 KULTLTK 10 Åbo Svenska Teater on jättänyt seuraavan avustushakemuksen: "Åbo Svenska Teater anoo kunnioittavasti Paraisten kaupungilta euron avustuksen myöntämistä vuoden 2008 toimintaa varten. Åbo Svenska Teater vierailee vuosittain kaupungissa esittämässä eri produktioita. Lyhyen etäisyyden ansiosta Turkuun kaupungin asukkaat voivat tämän lisäksi hyödyntää teatterin kotinäyttämöitä kulttuurin palvelupisteenä. Pyrimme vierailemaan Paraisilla vuoden 2008 aikana 2-4 kertaa. Mainittakoon kiertue-esityksen aiheuttavan meille näytelmän koosta riippuen euron lisäkustannukset. Seudun kuntien myöntämillä avustussummilla on suuri merkitys Åbo Svenska Teaterille opetusministeriön ja Turun kaupungin myöntämien avustusten rinnalla. Tämän lisäksi kaupungin avustuksen korottamisella olisi suuri merkitys seudullisen toimintamme jatkoa ajatellen. Toivomme, että kulttuurilautakunnalla on ymmärrystä hakemustamme kohtaan ja että lautakunta varaa edellä olevan summan avustukseen. Ystävällisin terveisin Sven Mattsson, hallintojohtaja" Oheistetusta vuoden 2006 toimintakertomuksesta käy ilmi, että ÅST on käynyt esittämässä Paraisilla kolme produktiota: "Edith Piaf", yksi esitys, yleisöä 127 henkilöä "Adjö, herr Muffin", yksi esitys, yleisöä yhteensä 293 henkilöä "Monica Z.", yksi esitys, yleisöä 159 henkilöä. Näistä erikseen on maksettu lapsille suunnatuista esityksistä "Adjö, herr Muffin". Tänä vuonna ÅST on työskennellyt teatteripedagogisesti Pargas svenska gymnasiumin kanssa, joka on käynyt teatterissa katsomassa esityksiä, joita on sitten yhdessä analysoitu teatteripedagogin kanssa. Tuoreimmista tilastoista käy ilmi, että ÅST kävi vuoden 2007 aikana Paraisilla esittämässä kiertuenäytelmiä ja yleisömäärä näissä oli yhteensä?? Avustusmääräraha on hyvin rajallinen, koska kulttuuriyhdistysten määrä Pa-

21 1/ raisilla on koko ajan kasvanut. ÅST:n merkitys Paraisten kulttuuritarjonnalle on kuitenkin eittämättä suuri. Kulttuurilautakunta on aina avustanut Åbå Svenska Teateria; vuonna 2005 avustusta myönnettiin euroa ja vuosina 2006 ja 2007 kulttuurilautakunta myönsi ÅST:lle euron avustuksen. Viime vuonna kulttuurilautakunta päätti myöntää avustuksen kulttuurilautakunnan toimintamäärärahoista. ÅST:n toimintaa voidaan verrata mihin tahansa kiertävään teatteriryhmään, jonka kulttuurilautakunta voi ottaa esiintymään. Ehdotus: (liikuntasihteeri C. G.) Kulttuurilautakunta päättää myöntää Åbo Svenska Teaterille euron avustuksen kiertuetoimintaa varten. Kulttuurilautakunta edellyttää, että ÅST viereilee paikkakunnalle esittämässä 2-4 esitystä vuoden 2008 aikana. Päätös: Kulttuuripäällikkö A.-S. Isaksson ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta 10 :n käsittelyn ajaksi. Liikuntasihteeri Christer Grunér toimi sihteerinä pykälän ajan. Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

22 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTUNDERSTÖD, PARAISTEN TANSSIJAT 953/02/027/2008 KULTLTK 11 Paraisten tanssijat ry har lämnat in följande ansökan: "Paraisten tanssijat ry:s folkdanslag Parahultaset har blivit inbjudet att delta i "Festival of European Dance" i National Botanic Garden (se ofwales.org.uk) i Wales Inbjudan kom från det walesiska folkdanslaget "Dawnswyr Tipyn o Bopeth" (se som Parahultaset bekantade sig med i Prag på sommaren Vi har tackat ja till inbjudan och vi är 7 par dansare, 4 spelmän, en ledare samt annat sällskap som tänker åka till Wales, sammanlagt 25 deltagare. Festivalorganisationen förväntar sig att laget bjuder på två halvtimmes uppträdanden och deltar i tågen och i de andra representationstillställningarna. Avsikten med resan är förutom att skapa nätverk och få erfarenheter av att uppträda också att göra den finländska folkdansen känd bland walesare genom att ordna workshops som även åskådarna kan delta i. Föreningen har på sitt möte beslutat att den understöder de deltagande medlemmar som skall åka till Wales (sammanlagt 16 personer) med ca 100 euro eller med ett så stort belopp som föreningens kassa medger (med beaktande av projektunderstöd från Pargas stad), dock så att ledaren och huvudspelmannen får en dubbel ersättning.... Resekostnader för de medlemmar som understöds: Flygbiljetter 16 á Övernattning 16 á Buss i Finland och i Wales 1120 Totalt 8160 Finansiering av resan: Projektunderstöd från Pargas stad 16 á Förening (uppträdande medlemmar) 16 á Förening (ledare och huvudspelman) 2 á Deltagarna själva 14 á á Totalt 8160 " Resan varar , torsdag och söndag resdagar.

23 1/ Kulturnämnden har varit mycket återhållsam med att bevilja understöd till vuxengrupper som vill delta i festivaler och andra liknande tillställningar utomlands. Paraisten tanssijat ry fick i fjol 300 euro i projektunderstöd för en resa till Folklore Dance Festival i Prag (kulturnämnden ). Förslag: (kulturchef A.-S.I.) Kulturnämnden beslutar bevilja Paraisten tanssijat ry 300 euro i projektunderstöd. Understödet betalas ut mot redovisning. Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

24 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTUNDERSTÖD, NILSBYN PELIMANNIT 951/02/027/2008 KULTLTK 12 Nilsbyn Pelimannit ry har lämnat in en ansökan om euro i projektunderstöd för att spela in en cd för föreningens 10-årsjubileumsår. "Vi ansöker om understöd för att spela in en cd för Nilsbyn Pelimannit ry:s 10-årsjubileumsår. Skivan spelas in i januari-februari 2008 och den torde vara helt färdig i mars-april Kostnaderna för inspelning och tryckning sammanlagt euro och avgifterna till Teosto 833 euro, totalt euro. Det uppstår sannolikt även andra löpande kostnader så att det totala priset för skivan uppgår till ca euro. Resten finansierar Nilsbyn Pelimannit med intäkter från den förra skivan (år 2001) samt med arvoden från uppträ danden." Kulturnämnden har stött inspelningsprojekten med euro. För projektunderstöd har reserverats euro. Förslag: (kulturchef A.-S.I.) Kulturnämnden beslutar bevilja Nilsbyn Pelimannit ry 800 euro i understöd för inspelning av en cd-skiva för föreningens 10-årsjubileumsår. Understödet be ta las ut mot redovisning. Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

25 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTUNDERSTÖD, PARAISTEN MARTTAYHDISTYS 952/02/027/2008 KULTLTK 13 Paraisten Marttayhdistys ry har lämnat in följande ansökan: "Paraisten Marttayhdistys ry fyller 80 år i mars Med anledning av detta kommer vi att ordna en högtidlig fest i Manegen på söndagen Festkommittén har arbetat flitigt med arrangemangen. Enligt de preliminära uträkningarna uppgår budgeten för jubileet till ca euro. I beloppet har beaktats hyran för festlokalen, inbjudningskorten, historiken, jubileumspublikationen, utställningen etc. Vi anhåller å det hövligaste om 400 euro i understöd för att täcka en del av kostnaderna (historiken och jubileumspublikationen)." För projektunderstöd har reserverats euro. Förslag: (kulturchef A.-S.I.) Kulturnämnden beviljar 400 euro i projektunderstöd för Paraisten Marttayhdistys ry:s 80-årsjubileum. Understödet betalas ut mot redovisning. Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

26 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTUNDERSTÖD, KARRI ELO 954/02/027/2008 KULTLTK 14 Karri Elo har lämnat in en ansökan om euro i projektunderstöd för en fotoutställning. "Projektplan Jag kommer att hålla en fotoutsättning i Gamla Kommunalstugan i Pargas Utställningen består av ca 35 fotografier med främst naturtema från Pargas och Iniö. Fotografierna är på canvas som spänts på kilramar, gjorda med lamineringsteknik eller traditionella inramade foton. Utställningen kan sättas upp även i de andra kommunerna i den blivande staden "Pargas". De totala kostnaderna för utställningen uppgår till ca euro. Utställningen består både av gamla verk och av nya verk som jag gjort för utställningen. Kostnadskalkylen för de nya verk som jag gjort för utställningen är euro. Min ansökan om projektunderstöd gäller nya verk som jag gjort för utställningen. Pargas Karri Elo" Kulturnämnden har stött utställningar med euro.. För projektunderstöd har i år reserverats euro. Förslag: (kulturchef A.-S.I.) Kulturnämnden beslutar bevilja Karri Elo 500 euro i understöd för att sätta upp en utställning i Gamla Kommunalstugan. Understödet betalas ut mot redovisning. Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

27 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTIAVUSTUS, PARGAS MANSKÖR 950/02/027/2008 KULTLTK 15 Pargas Manskör on jättänyt seuraavan avustusanomuksen: "Pargas Manskör rf on mieskuoro, jossa tällä hetkellä on 41 laulajaa. Laulajamäärä on neljän viime vuoden aikana noussut 15:llä. Voitaneen sanoa, että meillä on tällä hetkellä tuulta purjeissa. Osallistumme monenlaisiin erilaisiin laulutapahtumiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotikentältä voidaan mainita vappuaaton ja uudenvuodenaaton lauluperinteet. Pargas Manskör rf täyttää ensi vuonna 75 vuotta. Aloitimme juhlavuotemme jo keväällä 2007 julkaisemalla 75 juomalaulua sisältävän cd-levyn. Jatkamme juhlavuottamme kahdella adventtikonsertilla yhdessä Pargas Amatörorkesterin kanssa Paraisten kirkossa 15. ja 29. joulukuuta. Esitämme mm. Kurt-Erik Långbackan uuden sävellyksen Viola Renvallin tekstiin. Juhlavuoden kohokohta on 12. ja 13. huhtikuuta 2008, jolloin esitämme kahdessa juhlakonsertissa mm. kaksi uutta sävellystä, joista toinen on Sebastian Fagerlundin ja toinen Ulf Långbackan. Molemmat sävellykset on tehty Viola Renvallin runoihin. Edellä mainitut sävellykset ovat maksaneet kuorolle euroa. Sävellyskustannusten lisäksi juhlavuosi kaikkine siihen liittyvine järjestelyineen aiheuttaa melkoisesti ylimääräisiä kustannuksia. Anomme tämän johdosta euron avustusta juhlavuoden kustannuksiin. Huhtikuussa 2008 pidettävien juhlakonserttien lisäksi julkaisemme 250 kappaleen painoksen sivuisesta historiikista. Tekstin kirjoittaa Göran Grönroos ja se alkaa olla valmis. Painokustannuksiksi muodostuu noin euroa. Anomme tämän johdosta euron avustusta painokustannuksiin. Toivomme, että kulttuurilautakunta ymmärtää, kuinka tärkeää on, että kaupungissa on elinvoimainen mieskuoro, joka tuo oman osansa kaupunkimme kulttuurielämään. Kunnioittavasti Stig Kavander, puheenjohtaja Jörgen Hollsten, taloudenhoitaja"

28 1/ Voidaan todeta, että Pargas Manskör ei tänä vuonna hae toiminta-avustusta, vaan toivoo kulttuurilautakunnan huomioivan yhdistyksen juhlavuoden. Pargas Manskör on aiemmin saanut euron toiminta-avustuksen. Kulttuurilautakunta on avustanut yhdistysten historiikkihankkeita eurolla, riip puen kustannuksista ja sii tä, onko ky se ol lut 30- vai 100-vuo tisjuhlasta. Projektiavustuksiin on varattu euroa. Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S.I.) Pargas Manskör rf:lle myönnetään yhteensä euron projektiavustus juhlavuotta ja historiikkia varten. Avustus maksetaan selvitystä vastaan. Päätös: Jäsen Tomas Jansén ehdotti jäsen S. Lindellin kannattamana, että kulttuurilautakunta myöntää Pargas Manskör rf:lle euron projektiavustuksen. Kulttuuripäällikkö A.-S. Isaksson veti pois ehdotuksensa. Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti jäsen Jansénin ehdotuksen.

29 1/ Kulttuurilautakunta PROJEKTIAVUSTUS, KAMRATFÖRBUNDET I SKÄREN 955/02/027/2008 KULTLTK 16 Kamratförbundet i Skären rf on jättänyt hakemuksen projektiavustuksesta tietokonekerhon materiaalihankintoihin ja Arne Alligator -lastenjuhlaa varten. Yhdistys anoo euron avustusta. Hakemukseen ei ole liitetty hankesuunnitelmaa eikä kustannusarviota. Kamratförbundet i Skären rf on jättänyt anomuksen projektiavustuksesta tietokonekerhon materiaalihankintoihin vuosina 2006 ja 2007, ja yhdistyksen hakemus on molempina vuosina hylätty. Hakemukseen ei ole liitetty lastenjuhlan kustannusarviota. Projektiavustuksiin on varattu euroa. Ehdotus: (kulttuuripäällikkö A.-S.I.) Kulttuurilautakunta päättää hylätä Kamratförbundet i Skären rf:n hakemuksen projektiavustuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 1/ Kulttuurilautakunta KEINONURMIKENTÄN VALAISTUS 961/17/172/2008 KULTLTK 17 Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä varata euroa investointitalousarvioon tilille "2013 Kulttuurilautakunta, keinonurmikentän valaistus". Pargas IF:n omiin kustannusarvioihin perustuva euron summa (alv 0 %) alittaa selvästi kaupungin paikalliselta urakoitsijalta saaman euron kustannusarvion (alv 0 %). Koska euron summa on varattu investointitalousarvioon, kaupungin tulee kilpailuttaa hanke kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjouksia on pyydettävä normaalissa järjestyksessä ja että talousarvion summa tulee ylittymään. Esimerkkinä voidaan mainita, että vas taavanlainen valaistus + äänentoistolaitteisto Kaarinan keinonurmikentälle vuonna 2003 maksoi euroa. Äänentoistolaitteiston osuus oli noin euroa. Kolmannen sektorin edustajana Pargas IF on voinut neuvotella itselleen edullisemman hinnan. Pargas IF tekee myös osan töistä talkoovoimin, mikä vaikuttaa hintaan tuntuvasti. Kolmannen sektorin merkitys tulee tulevaisuudessa olemaan yhä suurempi. Kolmannen sektorin toiminta sivuaa ja tukee näin kaupungin omaa toimintaa. Siksi kaikenlaiseen talkootyöhön kannustaminen nyt ja tulevaisuudessa kannattaa. Hankkeen kustannusten ylittymisen välttämiseksi kulttuurilautakunta ehdottaa euron summaa siirrettäväksi investointitalousarviosta käyttötalousarvioon avustukseksi Pargas IF:lle. Myös kaupungin tilintarkastajat suosittelevat tällaista menettelyä. Myös Pargas IF hyväksyy tällaisen menettelyn, vaikka näin menetetään mahdollisuus vähentää euron suuruinen arvonlisävero. Ehdotus: (liikuntasihteeri) Kulttuurilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että euron määräraha keinonurmikentän valaistukseen siirretään investointitalousarviosta käyttötalousarvioon euron summa annetaan Pargas IF:lle avustuksena. Pargas IF tulee esittää selvitys hankkeen kustannuksista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 1/ Kulttuurilautakunta ILMOITUSASIAT KULTLTK 18 Opetusministeriö , diaarinro 6/221/2007: Taiteen perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2008 ja valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävien opetustuntien vahvistaminen , diaarinro 39/221/2007: Kirjaston, kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna , diaarinro 39/221/2007: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna , diaarinro 62/221/2007: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle , diaarinro 44/221/2006: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2007 Kaupunginvaltuusto : - 96: Länsi-Turunmaan kaupungin toimeenpanosuunnitelma - 97: Paraisten kaupungin vuoden 2008 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma : - 6: Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen jatkaminen - 10: Pargas Simmare - Paraisten Uimarit ry:n kansalaisaloite uimahallin rakentamisesta - 12: Valtuutettu Lena Nordströmin ym. aloite koskien ulkoilmanäyttämöä Keskuspuistoon - 13: Valtuutettu Birgitta Bröckln ym. aloite koskien kaupunkipuiston ja sen ympäristön aktivointia Kaupunginhallitus : - 309: Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalon peruskorjaus : - 347: Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen jatkaminen - 348: Sopimuksen tekeminen Paraisten kaupungin oppilaspaikoista Musiikkiopisto Arkipelagissa :

32 1/ : Vuoden 2008 kokouskaavio - 7: Paraisten kaupungin virka- ja työvapaiden myöntämistä koskevien ohjeiden täydentäminen kuntoutukseen osallistuvan henkilöstön osalta Suomenkielinen koulutuslautakunta : - 64: Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden työajat Kulttuuripäällikön päätökset nro 46: Solveig Tuijaleena Ekholmin palkkaaminen tanssinopettajaksi 5 tunniksi ja 2 tunniksi nro 47: Työvapaan myöntäminen Kati Karlssonille opintoja varten nro 48: Susanne Montagin palkkaaminen tanssijaksi nro 49: Palkattoman työvapaan myöntäminen Kati Karlssonille opintoja varten nro 50: Teatterivalaistuksen vuokraaminen nro 51: Kevin Edward Stocks palkkaaminen trubaduuriksi nro 52: Jan Anders Lindgårdin palkkaaminen puistotyöntekijäksi nro53: Teatterivalaistuksen vuokraaminen nro 1: Vapaa-ajan ohjaaja Kati Karlssonin työajan lisääminen ajalle nro 2: Paraisten kaupungin kuntaosuuden maksaminen Musiikkiopisto Arkipelagille nro 3: Näyttelyvalvoja Las se Harkkalan työsopimuksen jatkaminen nro 4: Tapio Sakari Ylitalon palkkaaminen ääniteknikoksi nro 5: Jari Kokkosen palkkaaminen muusikoksi nro 6: Matti Antero Walleniuksen palkkaaminen muusikoksi nro 7: Frans Vilhelmi Saaren palkkaaminen muusikoksi nro 8: Maj-Len Margareta Helinin palkkaaminen näyttelyvalvojan sijaiseksi nro 9: Joan Karlssonin palkkaaminen tanssinopettajaksi nro 10: Linda Sofia Linnea Törnqvistin palkkaaminen teatteriohjaajaksi Kulttuuri - Kulttuuripäällikön vuosiloma Uuden kunnan nimeä pohtineen asiantuntijaryhmän kokous Paraisilla

33 1/ Sommarskoj-lastenkulttuurifestivaalin suunnittelukokous (A.-S. Isaksson, Peter Virtanen, Kati Karlsson, Anne Bergström, Tom Grönroos) - Teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa koskeva kokous (A.-S. Isaksson, Jani Lastuniemi, Sofia Abrahamsson) - Uuden läntisen Turunmaan kunnan vapaa-ajan ja kulttuuriyksikön seminaaripäivät Nauvossa Saariston elokuvateattereita koskeva kokous Filmcentrumissa Turussa (A.-S. Isaksson, Christer Friis, Dag Andersson, Krister Uggeldahl) - Leader-yhdistyksen I samma båt - samassa veneessä hallitus VårKultur-suunnittelu Paraisilla (A.-S. Isaksson, Christel Hoffman, Tryggve Forsell) - Kulttuuripäällikkö Matkamessuilla Helsingissä Turun saariston osastolla. - Uuden kunnan nimeä pohtineen asiantuntijaryhmän kokous Helsingissä Sydkustens landskapsförbund rf:n kulttuurivaltuuskunnan kokous Turussa PUNT:n saneerausta/laajennusta suunnitteleva työryhmä Seminaari Viro-Suomi-keskuksessa Turussa VårKultur-kokous Turussa Läntisen Turunmaan vapaa-ajan ja kulttuuriyksikön kokous (A.-S. Isaksson, Peter Virtanen, Kati Karlsson, Viivi Rapo ym.) - Ystävyyskaupunkivierailu Kärdlassa Virossa Nuorisoryhmän tanssi- ja musiikkiesitykset. (A.-S. Isaksson, Peter Virtanen, Kati Karlsson ym.) - VårKultur-suunnittelukokous Turussa Merja Aletta Ranttilan näyttely Sommarskoj-festivaalin suunnittelu PUNT-työryhmä Archipelago ART EXPO:n tiedotus- ja suunnittelutilaisuus Hankkeen on tarkoitus hakea Turku hankkeeseen. (A.-S. Isaksson, Lotta Petronella, Taru Elfving, Åsa Rosenberg) - Uuden kunnan nimeä pohtineen asiantuntijaryhmän kokous I samma båt - samassa veneessä -työryhmän kokous (A.-S. Isaksson) - PUNT-tiedotustilaisuus Teaterboulagelle (A.-S. Isaksson, C. Grunér) - Åbolands svenska kulturfondin hallituksen kokous (A.-S. Isaksson)

34 1/ Taikalamppu-kokous läänintaidetoimikunnassa (A.-S. Isaksson) - Wimme-joikukonsertti Vanhalla Kunnantuvalla (52 hlöä) - Kokous saaristofestivaaleista Nauvossa (K.-E. Långbacka, U. Söderlund, B. Mellgren, A.-S. Isaksson) - Show-tuotantokokous Sommarskoj-festivaalin suunnittelu Leader-hallituksen kokous Johtajuuskoulutus (A.-S. Isaksson) - PUNT-tiedotustilaisuus musiikin harjoittajille (J. Rajala, K.-E. Långbacka, G. Grönroos, R. Helin, G. Sandelin, A.-S. Isaksson) - Taikalamppu-tiedotustilaisuus toimijoille Wimmassa Turussa Paraisten kaupungin tiedotusryhmän kokous (A.-S. Isaksson) - Show-tuotantokokous Lasten kuvataidekoulun ja Käsityökoulun näyttely Show-lehdistötilaisuus PUNT-kokous VårKultur-suunnittelukokous Länsi-Turunmaan markkinointiryhmä (A.-M. Itänen, E. Lehtilä, B. Lindholm, N. Gestranius, A.-S. Isaksson) Vapputapahtuman suunnittelu Humanassa (A.-S. Isaksson) - Show-tuotantoryhmän kokous Show 4.0:n ensi-ilta Kokous läntisen Turunmaan vapaa-ajan ja kulttuurin työntekijöiden kanssa Nauvossa VårKultur-kokous ja -lehdistötilaisuus I samma båt - samassa venessä -työryhmä Länsi-Turunmaan markkinointiryhmä Nuoriso - Kokous skräbböleläisten aikuisten ja vanhempien kanssa koskien kaupunginosassa esiintynyttä levottomuutta (A.-S. Isaksson, Peter Virtanen, Viivi Rapo ym.) - Folkhälsanin kurssi Vinterutfärd = retkeily oh jaa jakoulutus (V. Rapo) - Nuorisoneuvoston kokous den Nuorisofestivaali Demo24:n avaaminen Nauvossa (A.-S. Isaksson) - Nuorten huumevalitukseen liittyvä tiedotus- ja suunnittelukokous (V. Rapo, P. Virtanen, K. Karlsson) - Lasten ja nuorten Turunmaan ohjausryhmä Turussa

35 1/ Hiihtoloma-aktiviteetit, katso kohta Liikunta - Kokous turunmaalaisten nuorisotyöntekijöiden kanssa Valomerkki-kokous (V. Rapo, A.-S. Isaksson) - Tapaaminen 4H-neuvoja Susanna Nymanin kanssa (A.-S. Isaksson) - Lions-kokous koskien nuorisotoimintaa (A.-S. Isaksson) - Nuoriso-ohjaaja osallistuu Sarlinska skolanin 7. luokan päiviin/öihin Koupossa (P. Virtanen) Liikunta - Marraskuussa 2007 käynnistynyt kaukalopallon kuntosarja päättyi Sarjaan osallistui seitsemän joukkuetta, joissa pelaajia oli noin Hiihtolomaviikolla Finbyssä järjestettiin hiihtokoulu, johon osallistui 25 lasta. - Hiihtolomaviikolla järjestettiin kolme eri matkaa: laskettelumatka Ellivuorelle (24 osallistujaa), mat ka Kupittaan keilailuhallille (22 osallistujaa) ja matka Turku Karting -radal le (28 osallistujaa). - PUNT:n suunnittelutyö on edistynyt ripeästi. Rakennuslupajaosto päättää rakennusluvasta Tarjouspyyntö lähetään viikolla 14. Töiden arvioidaan käynnistyvän Peruskorjattu liikuntasali voidaan suunnitelmien pitäessä ottaa käyttöön syyskuun alussa Uuden salin, johon mahtuu mm. kauan kaivattu teatterisali sekä kunto sa li, arvioidaan olevan valmiina maaliskuussa 2009 ja koko peruskorjauksen huhtikuun lopussa Päätös: Kulttuurilautakunta merkitse saaneensa edellä mainitut ilmoitusasiat tiedoksi.

36 1/ PARGAS STAD ANVISNING FÖR RÄT TELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING Kulturnämnden BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Datum för sammanträdet Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 5, 17 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 3-4, 6-16 Enligt 5 1 mom. Förv.ProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framtällas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. KULTURNÄMNDEN, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer 3-4, 6-16 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkan dets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

37 1/ BESVÄRSANVISNING I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL, PB 32, ÅBO Kommunalbesvär, paragrafer / Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer / Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer /Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Inlämnande av besvärshandlingarna Rättegångsavgift Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

38 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kulttuurilautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 5, 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 3-4, 6-16 Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite KULTTUURILAUTAKUNTA, Rantatie 28, Parainen Pykälät 3-4, 6-16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

39 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te TURUN HALLINTO-OIKEUS, Pl 32, TURKU Kunnallisvali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Hallintovali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät / Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n ojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus 13.11.2007: - 309: Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalon peruskorjaus 2008-2009 17.12.2007:

Kaupunginhallitus 13.11.2007: - 309: Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalon peruskorjaus 2008-2009 17.12.2007: Kulttuurilautakunta 18 26.03.2008 ILMOITUSASIAT KULTLTK 18 Opetusministeriö - 9.11.2007, diaarinro 6/221/2007: Taiteen perusopetuksen yksikköhinta vuonna 2008 ja valtionosuuden laskennallisena perusteena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 2/2016 20 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.03.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 29.4.2010 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Brofogdas KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 8/2015 119 AIKA 11.11.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Nauvon aluekonttori, Brinkastentie 1 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 79 Esityslistan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot