Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2011/4 Dnro ESAVI/234/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Kymenlaakson Sähkö Oy VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen ympäristölupavirastossa VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asian käsittelyä jatkaa näin ollen Etelä- Suomen aluehallintovirasto. HAKEMUS Kymenlaakson Sähkö Oy hakee omistamansa, Virolahden kunnassa kiinteistöllä sijaitsevan Kantturakosken vesivoimalaitoksen lupaan sisältyvän kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamista. Kantturakosken voimalaitoksen tuotto on vähäinen pienistä virtaamista johtuen. Sateiden ja lumen sulamisvaluma tapahtuu nopeasti, jolloin virtaamasta suuri osa on juoksutettava ohijuoksutuksena. Kalatien rakentaminen ja sen juoksutukset vähentäisivät osaltaan suhteettoman paljon laitoksen tuottoa. Kalatien rakentamisesta hakijalle aiheutuva haitta olisi kohtuuton. Hakija pyytää, että kalaportaan rakentamisvelvoitetta koskevaa lupaa muutetaan vesilain 2 luvun 22 :n 3 ja 4 momentin nojalla kuuluman seuraavasti: "Voimalaitoksen omistaja on velvollinen luovuttamaan laitoksen yhteyteen perustetulle kalahautomolle sen toiminnassaan tarvitseman veden. Mikäli kalahautomon toiminta loppuu, on voimalaitoksen omistajan suoritettava vuosittain 500 euron suuruinen kalatalousmaksu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Maksu tulee käyttää kalastolle ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki

2 ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi Kantturakosken voimalaitoksen vaikutusalueella." 2 Voimalaitos Kantturakosken vesivoimalaitos sijaitsee Virojoessa noin 3 km Suomenlahden Virolahdesta ylävirtaan. Virojoen keskivirtaama Kantturakosken kohdalla on noin 4,1 m 3 /s. Voimalaitoksen kohdalla ei ole virtausmittausta, mutta lähin mittauspiste sijaitsee Salmen sillalla Säkäjärvellä noin 4,5 km Kantturakosken voimalaitokselta yläjuoksun suuntaan eikä välillä ole merkittäviä laskuojia. Voimalaitoksen putouskorkeus on noin 6 m, rakennusvirtaama 4 m 3 /s ja teho 200 kw. Putouskorkeus kuitenkin vaihtelee suuresti altaan ja alaveden pinnan mukaan. Laitosta käytetään ympäri vuoden vesitilanteen sallimissa rajoissa. Laitoksen tuottama vuosienergia on ollut viime vuosina seuraava (sisältää noin 20 MWh/a omaan käyttöön menevää sähköä): vuosi tuotanto MWh Luvat, sopimus ja asiantuntijalausunto Wiipurin läänin Maaherra on antamallaan päätöksellä N:o 6005 myöntänyt Virojoen Sähköosakeyhtiölle luvan perustaa vesivoimalaitos Virojoen Kantturakoskeen. Päätöksen lupaehdon 4:0) mukaan "vesilaitoksen omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään padon yhteydessä kalaportaan, jonka asettelusta ja yksityiskohtaisista piirustuksista on ennen laitteen rakentamista hankittava Kalastushallituksen lausunto ja sen hyväksyminen, varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän, sekä, jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset". Kymen lääninhallitus on antamallaan päätöksellä N:o D 621/2763 myöntänyt Virojoen Sähköosakeyhtiölle luvan korottaa padotuskorkeutta 1,3 metrillä (12,60 m:stä 13,90 m:iin verrattuna vesilaitoksen kiintopisteeseen, jonka korkeus on 10,00 m). Lupaehdon 3) mukaan "padon omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään kelvollisen kalaportaan, jonka piirustukset ennen rakentamista on alistettava maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksyttäväksi, sekä varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän ja, jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset".

3 Virojoen Sähköosakeyhtiö on allekirjoitetulla sopimuskirjalla sitoutunut luovuttamaan Kantturakosken padosta sen alapuolelle rakennettavalle kalanviljelyslaitokselle katselmuksessa sovitun rakennuspaikan perustustöineen ja tarvittavan vesimäärän. Kalanviljelylaitoksen käyttämä vesimäärä saa nousta enintään 60 litraan minuutissa. Kalanviljelylaitoksen rakennuspaikasta ja tarvittavasta vedestä ei peritä korvausta. Kalanviljelylaitoksen rakentamisesta ja jatkuvasta hoidosta huolehtii Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto. Kalanviljelylaitoksessa vuosittain kuoriutuneista kalanpoikasista on istutettava vähintään 1/3 Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Sopimus on voimassa 15 vuotta ja sen jälkeen jatkuu edelleen samanlaisena, ellei sitä ko. sopimusajan kuluttua irtisanota. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Virojoen Sähköosakeyhtiö ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n toiminnanjohtaja A. F. Aalberg ja Kalastajakoulun opettaja Yrjö Niemi ovat päivätyssä kalaporrasta ja sen korvaamista koskevassa lausunnossaan todenneet käsityksenään, että voimalaitoksen myötävaikutuksella perustettu kalanviljelyslaitos vastaa moninkertaisesti kalaporrasta kalakannan säilymisessä. Aikaisemmin padossa oli hirsistä valmistettu kalaporras, joka rakennettiin 1930-luvulla ja poistettiin Lausunnonantajien tietämän mukaan tätä porrasta eivät kalat käyttäneet. Uusi (v. 1952) rakennettu voimalaitospato on entistä paljon korkeampi, joten siihen rakennettava kalaporras tulisi kalojen nousulle vieläkin epävarmemmaksi. Lisäksi Kantturakoskesta noin 1,5 km:n päässä alapuolella sijaitseva Myllykosken saha- ja myllylaitoksen pato niin ikään estää kalan nousua jokeen. Joen yläjuoksulla meneillään olevat laajat perkaustyöt johtavat kalojen luonnollisten kutupaikkojen tuhoutumiseen. Kantturakosken kalanviljelyslaitos on lausunnonantajien käsityksen mukaan paljon varmempi kalakannan ylläpitäjä padon yläpuolella olevissa vesissä kuin epävarma ja hyötyyn nähden kallis kalaporras. Vuoden 1953 keväällä istutettiin laitoksella kehitettyjä hauenpoikasia Säkäjärveen kpl. Jokeen voimalaitoksen padon yläpuolelle laskettiin lisäksi hauenpoikasia kpl ja lahnanpoikasia kpl. Samoin laskettiin jokeen padon alapuolelle hauenpoikasia kpl ja lahnanpoikasia kpl. Laitoksella tullaan mahdollisesti viljelemään myös siikaa ja taimenta. 3 Kalaston elinolot Kalaporras Virojoen valuma-alueen pinta-ala on 357 km 2 ja järvisyys 3,8 %. Virojoen vesistöalue on valuma-alueeltaan niin pieni, että sen kalataloudellinen merkitys yksittäisenä vesistönä on vähäinen. Suomenlahdesta Virojokeen kudulle nousevat kalat ovat satunnaisia tehokkaasta merikalastuksesta johtuen. Virojoen vesi on sameaa ja veden kiintoainespitoisuus on suuri. Luontaisen huuhtouman lisäksi veden laatua heikentää maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen ravinnekuormitus, joka haittaa herkimpien kalalajien lisääntymistä ja heikentää niiden elinmahdollisuuksia. Lisäksi aikoinaan uittoa ja tulvasuojelua varten tehdyt perkaukset ovat vähentäneet vaelluskalojen luontaisia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kantturakosken padon yhteyteen on 1930-luvulla rakennettu kalaporras, jonka rakenteesta ei ole enää tietoa. Se kuitenkin poistettiin käytöstä vuonna 1949, kun oli osoittautunut, että sillä ei ollut kalataloudellista vaiku-

4 tusta. Voimalaitoksen omistaja on vastuullisesti huolehtinut Virojoen kalataloudellisesta tilasta ja kehittämisestä vuosikymmenten ajan. Jo vuonna 1952 voimalaitoksen omistaja sopi veden luovuttamisesta padon alapuolelle rakennetulle kalanviljelylaitokselle. Kalaporrasvelvoitteeseen ei ole otettu viranomaisten taholta kantaa yli viiteenkymmeneen vuoteen sen jälkeen kun kalahautomo on perustettu 1950-luvulla. Voimantuotannon keskeydyttyä vuosiksi laitteiden rikkoutumisen takia 2000-luvun alussa haettiin paikalliselta TE-keskukselta rahoitusta voimantuotannon uudelleen käynnistämiseksi, johon hankkeeseen TE-keskus myönsi rahoituksen. Tuolloinkaan viranomainen ei ottanut kantaa kalaporrasvelvoitteeseen, mikä olisi ollut oleellinen tieto hankkeen kannattavuuden arvioinnissa. 4 Kalanviljelylaitos Kalahautomotoimintaa voimalaitospadon alapuolella harjoittaa Etelä- Suomen Merikalastajain Liitto ry. Yhdistys on itäisen Suomenlahden rannikolla toimiva kalatalouden neuvontajärjestö ja sillä on toinen hautomo Kymijoen Ahvenkoskella. Hakija luovuttaa Kantturakosken hautomolle sen toiminnassa tarvittavan veden ja sähkön. Vuosina yhdistys on istuttanut kaloja yhteensä yli 5 miljoonaa yksilöä (vaellussiikaa, saaristosiikaa, meritaimenta, merilohta, kuhaa, haukea, ankeriasta, karppia). Vuosikymmenten aikana kalahautomotoiminta on osoittautunut toimivaksi ja kalataloudellisten olosuhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä tukevaksi ratkaisuksi. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Virojokeen ja sen vaikutusalueelle alapuolisille vesialueille on tehty hautomon tuotannosta viime vuosina istutuksia seuraavasti: vuonna kpl vaellussiianpoikasia vuonna kpl vaellussiianpoikasia vuonna kpl vaellussiianpoikasia. Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Virolahden kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. 1) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue (jäljempänä E- vastuualue) on todennut, että alkuperäinen meritaimenkanta on luultavasti hävinnyt Virojoesta, mutta joen alimman nousuestepadon alapuolelle laskevassa Saarasjärvenojassa on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jossa mahdollisesti on myös joen alkuperäisen meritaimenkannan aineksia. Kudulle nousevat kalat ovat satunnaisia pääasiassa siitä syystä, että Kantturakosken pato on jo pitkään estänyt kalojen pääsyn joen keski- ja yläjuoksulle, jossa lisääntymisalueet sijaitsevat. Vaellusesteiden poistolla meri-

5 taimenkanta ja myös muut vaelluskalakannat saadaan hyvin pian palautettua jokeen. Virojoen vesi on lievästi hapanta, sameaa ja kiintoainepitoisuus on kohtalaisen suuri, mutta hyvää veden laatua edellyttävien lohikalojen ja rapujen lisääntymiseen soveltuvaa. Kiintoaineen suuren määrän on arveltu voivan ajoittain haitata taimenen lisääntymistä. Kuitenkin taimenen lisääntymistä tapahtuu jo nyt Virojoen vesistössä. Kantturakosken alapuoliset koskialueet kunnostettiin vuonna Samalla Myllykosken padon alapuolelle kivettiin kalannousu-ura varmistamaan kalojen nousu Kantturakoskelle saakka. Kunnostustarvetta Virojoella on ainoastaan Kantturakosken yläpuolisella jokialueella. ELY-keskuksen suunnitelmissa on jatkaa Virojoen kalataloudellisia kunnostuksia valtion kunnostusvaroin. Vanhan kalatien yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta on oletettavaa, että kalatietämys ja tekninen osaaminen ei ollut kalaporras poistettaessa samalla tasolla kuin nykyään. Ottaen huomioon vesivoimaloiden kiistattomat vahingot vesieliöstölle ja luvanhaltijoille koitunut pitkäaikainen hyöty, on kohtuullista, että luvanhaltijat velvoitetaan kustantamaan kalatie ja luovuttamaan siihen tarvittava vesi. Voimalan tiloissa on haudottu Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton toimesta jokikutuisen vaellussiian mätiä, joka on kuoriutettu ja toimitettu pääosin sisämaahan kaupalliseen luonnonravintoviljelyyn. Hautomon istutustoiminta ei ole kohdentunut esimerkiksi yläpuoliseen Virojoen vesistöön eli haittaalueeseen, vaan voimalan alapuoliselle alueelle. Voimalaitoksen omistaja ei ole virallisesti ilmoittanut kustantaneensa yhtään istutusta Virojokeen, vaan Kantturakosken hautomolta Virojokeen istutetut yli 5 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta on asiakirjojen mukaan kustannettu pelkästään Virojoen kalastusalueen ja liiton varoin. Kantturakosken hautomon ja Virojokeen istutettujen vastakuoriutuneiden siianpoikasten arvo ja merkitys joen kalataloudelle on voimatalouden aiheuttamiin haittoihin nähden minimaalinen, joten kalatievelvoitteen korvaavia toimenpiteitä ei voida osoittaa toteutetun missään vaiheessa. Nykyisin kalakantojen hoidossa pyritään ensisijaisesti luonnonlisääntymiseen. Voimalaitoksen saneeraus 2000-luvun alussa tehtiin pelkkänä teknisenä muutostyönä ilman lupaehtojen käsittelyä. Vuodesta 1924 alkaen kalatievelvoite on määrätty kalataloushaitan aiheuttajalle, joka ensisijaisesti vastaa kalatien kustannuksista. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa todetaan, että Kantturakosken kalatien rakentaminen olisi kalataloudellisesti perusteltu kohde, koska kosken yläpuolella on neljä koskea, jotka soveltuisivat taimenen lisääntymiseen. Kalatie vaatisi voimalaitoksen käyttämästä vedestä ja tuottamasta sähköenergiasta noin 1/3-1/10 riippuen siitä, olisiko virtaus kalatiessä jatkuvaa vai tiettyihin vuodenaikoihin ajoitettua. Energian arvolla 50 /MWh ja 0,5 m 3 /s:n jatkuvalla virtaamalla kalatien aiheuttama energiantuottomenetys olisi yhteensä noin 5

6 vuodessa. Summa sinänsä ei ole kohtuuttoman suuri, mutta suhteessa kokonaisvirtaamaan kalatien osuus on merkittävä, todetaan toimenpideohjelmassa. Myös Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelmassa käsitellään Virojoen meritaimenkantaa ja sen kehittämistä. Aluehallintoviraston tulee ottaa se tarpeen mukaan huomion kalatalousvelvoitteesta määrättäessä. TE-keskus vaati kalatien rakentamista ja velvoitteen täytäntöönpanoa Kantturakosken voimalaitoksen omistajan kanssa käydyssä neuvottelussa. Neuvottelussa Kymenlaakson Sähkö Oy:n edustaja totesi, että mikäli yhtiö joutuu kustantamaan velvoitteen mukaisen kalatien rakentamisen, siihen juoksutettavan veden ja mahdolliset tulevat muutostyöt kalatien rakenteessa, tulee voimalaitoksen toiminta kannattamattomaksi. TEkeskus esitti kantanaan, että yhtiön on toimitettava hakemus kalatien rakentamiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä, ellei muuta vaihtoehtoa kalan nousun turvaamiseksi Kantturakosken voimalaitoksen ohi löydetä. Kalatievelvoitteen sijaan hakija ehdottaa veden luovuttamista laitoksen yhteydessä toimivalle kalahautomolle tai vaihtoehtoisesti kalatalousmaksua 500. E-vastuualueen käsityksen mukaan vesilain 2 luvun 22 :n 3 ja 4 momentti eivät voi tulla kyseeseen, koska kalatien rakentaminen on ainoa järkevä vaihtoehto voimalaitoksen kalataloudellisten haittojen kompensoimiseksi. Hakijan ehdottamalla kalatalousmaksulla ei voida missään tapauksessa korvata luontaisesti lisääntyviä vaelluskalakantoja ja niistä saatavia kalataloudellisia arvoja. Ehdotettu kalatalousmaksu on haittaan nähden täysin alimitoitettu. Velvoitteen muuttamista ei myöskään voida perustella olosuhteiden muuttumisella. Päinvastoin, yhteiskunnan arvomaailman muutokset, uusin käytettävissä oleva tutkimustieto ja kansallisen ja EU-lainsäädännön (VPD) määräykset, Virojoen alaosan kunnostukset ja meritaimenkantojen nykytila korostavat tarvetta Kantturakosken kalatien rakentamiselle mahdollisimman pian. E-vastuualue on vaatinut, että Kantturakosken voimalaitoksen omistajalle määrätty kalaportaan rakentamis- ja vedenluovuttamisvelvoite kalatiehen pysytetään edelleen voimassa ja lupaehtoihin lisätään määräykset velvoitteen suunnittelu- ja rakentamisaikatauluista toimeenpanon ja sen valvonnan mahdollistamiseksi. Kalaportaan suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 2) Haminan kaupungin ympäristölautakunta Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamisesta. Ympäristötarkastajan perusteluina on esitetty muun muassa, että kalaportaan rakentamisen hyöty 6

7 on kyseenalainen niin kauan kuin voimala toimii, koska veden korkeutta joudutaan kuitenkin ajoittain säätelemään. 3) Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on ilmoittanut puoltavansa hakemusta. Virojoen vaelluskalakantojen kannalta tosin olisi parasta, jos Kantturakosken vesivoimalaitos ja muut kalojen vaellusta estävät rakenteet purettaisiin. Pelkän kalaportaan rakentamisella ei saavuteta ratkaisevaa parannusta nykytilanteeseen verrattuna. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on harjoittanut mädin haudontaa Kantturankosken voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevassa hautomossa vuodesta Hautomon merkitys Suomenlahden vaellussiikakantojen hoidossa on suurempi kuin padon yhteyteen mahdollisesti rakennettavan kalaportaan. Kyseessä on Suomenlahden alueen ainoa vaellussiian karanteenihautomo, joka on kunnostettu vuosina Euroopan unionin ja Kaakkois-Suomen TE-keskuksen tuella. Hautomo rakennettiin vuonna 1952 Kantturakosken voimalaitokseen yhteyteen eikä rakennuspaikasta ja tarvittavasta vedestä ole peritty korvausta Etelä-Suomen Merikalastajain Liitolta. Lisäksi vuonna 1952 tehdyn sopimuksen mukaan laitokselta vuosittain kuoriutuvista kalanpoikasista vähintään kolmasosa on istutettava Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto sai Maataloushallituksen kalatalousosastolta avustusta hautomon rakentamiseen. Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö ja Merikalastajain Liitto uudistivat vuonna 1980 sopimuksen Kantturakosken hautomosta. Samassa yhteydessä sovittiin myös hautomolla tehtävistä korjaustöistä, jotka sähköyhtiö teki laskutustyönä. Hautomolla tuotetaan nykyään vaellussiianpoikasia. Vesi tulee vapaasti omalla paineellaan voimalaitoksen yläaltaasta ja johdetaan alakautta haudontasuppiloihin, joista vesi poistuu yläkautta. Osa vastakuoriutuneista poikasista istutetaan sellaisenaan jokeen ja mereen, mutta pääosa menee jatkokasvatukseen. Vaellussiian istutukset Suomenlahteen ovat tuottaneet erittäin hyvää tulosta. Saaliin arvo on kalastajahinnoilla laskettuna noin kolminkertainen istutuskustannuksiin nähden. 7 SELITYS Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selitys muistutusten ja vaatimusten johdosta. Hakija on selityksessään todennut, että kolmesta lausunnonantajasta kaksi on puoltanut yhtiön hakemusta kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamiseksi. Kantturakosken kalaporras on kertaalleen rakennettu. Hyödyttömänä se on 1950-luvulla korvattu sen ajan tietämyksen mukaan tehokkaammalla tavalla, eli kalahautomolla. Lupaehto ei hakijan käsityksen mukaan edellytä tekniikan kehittymisen huomioon ottamista velvoitteen täyttämiseksi. Kymenlaakson Sähkö Oy on harjoittanut energiantuotantoa Kantturakosken vesivoimalaitoksella vuosina ja , kaikkiaan noin 20 vuoden ajan. Kantturakosken voimalaitos oli poissa toiminnasta vuosina Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräinen tuotanto on ollut 661 MWh vuodessa. Sähkön markkinahinta on viimeisen 10 vuoden aikana ollut keskimäärin 32,5 /MWh. Näin ollen Kantturakosken tuotannon arvo on ollut keskimäärin vuodessa.

8 Kantturakosken käyttö- ja kunnossapitokulut ovat viime vuosien aikana olleet keskimäärin vuodessa. Laitoksen pääomalle kohdistuva tuotto on siten ollut keskimäärin vuodessa ( ). Laitokseen tehtiin vuonna 2000 noin euron peruskunnostus, kun laitos otettiin 20 vuoden tauon jälkeen käyttöön. Saatava tuotto sijoitetulle pääomalle on ollut keskimäärin 2,2 %. Tämä tuotto vastaa pitkän aikavälin inflaatiota, jolloin sijoitetulle pääomalle ei saada tuottoa lainkaan. Kalatieportaan rakentaminen edellyttäisi toista noin euron investointia Kantturakoskella. Sähkön markkinahintaodotus tuleville vuosille on noin 45 /MWh. Kantturakosken tuotannon arvo olisi siten lähivuosina noin vuodessa, josta kalatien vaatima jatkuva virtaama vähentää voimalaitoksen tuottoa noin vuodessa. Pääomalle kohdistuva tuotto olisi tällöin vuodessa ( ). Tämä vastaa sijoitetulle pääomalle noin 0,8 %:n tuottoa. Tuotto on merkittävästi alle pitkän aikavälin inflaatiotason. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen väite voimalaitosluvan haltijoille koituneesta pitkäaikaisesta hyödystä on täysin perusteeton. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto toteaa lausunnossaan, että Kantturakosken hautomon merkitys Suomenlahden vaellussiikakantojen hoidossa on suurempi kuin padon yhteyteen mahdollisesti rakennettavan kalaportaan. Kyseessä on Suomenlahden alueen ainoa karanteenihautomo. Tuhannen yhden kesän ikäisen siian istutuksella saadaan saalista noin 200 kg. Saaliin arvo kalastajahinnoilla laskettuna on noin kolminkertainen istutuskustannuksiin verrattuna. E-vastuualue ei ole esittänyt mitään taloudellisia laskelmia kalaportaan tuotoista. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on vuonna 2000 laatinut Virojoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman (AA ), jossa muun muassa todetaan, että Kantturakosken voimalaitos aiotaan ottaa käyttöön vuoden 2000 aikana. Kantturakosken osalta kunnostussuunnitelmassa todetaan ainoaksi kunnostustarpeeksi voimalaitoksen alapuolisen uoman soraistuksen sekä virtaus- ja syvyysolosuhteiden monipuolistamisen. Kymenlaakson Sähkö on toteuttanut esitetyt kunnostustoimenpiteet. Lisäksi kunnostussuunnitelmassa on todettu voimalaitoksen yhteydessä toimivan Etelä- Suomen Merikalastajain liiton ylläpitämä hautomo. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ei ole kalataloudellisessa kunnostussuunnitelmassa esittänyt mitään toimenpiteitä kalatievelvoitteen täytäntöönpanon osalta. Kalatalousja ympäristöviranomaiset eivät ole yli 50 vuoteen edellyttäneet voimayhtiöltä kalaportaan rakentamista, vaan voimalaitoksen yhteyteen 1950-luvun alussa rakennetun kalahautomon toiminnan on katsottu korvaavan kalaporrasvelvoitteen tehokkaampana ratkaisuna. E-vastuualue arvioi arvomaailman muutoksia, tutkimustietoa ja EUlainsäädännön muutoksia ainoastaan kalatalouden näkökulmasta. Samalla se unohtaa arvomaailman muutokset, tutkimustiedon ja EU-lainsäädännön muutokset maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa hallitus lupaa panostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon ja kasvihuonekaasujen vähen- 8

9 tämiseen. Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä 28,5 %:n osuudesta noin 38 %:iin. E-vastuualueen esittämät toimenpiteet vaarantavat voimalaitoksen toimintaedellytykset ja johtavat uusiutuvan energian tuotannon vähenemiseen. 9 VASTASELITYS Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualue on antanut vastaselityksen hakijan selityksen johdosta. E-vastuualue on todennut, että kalatalousvelvoitteilla turvataan sekä yleistä että yksityistä kalatalousetua. Kantturakosken voimalaitos aiheuttaa kalataloushaittaa sekä padon ylä- että alapuolisissa vesistöissä. Kalatie on selvästi paras keino vähentää voimalaitoksen aiheuttamaa kalataloushaittaa. Kalatien avulla mahdollistetaan arvokkaiden vaelluskalojen luontainen lisääntyminen, ja useissa tapauksissa myös niiden kalastaminen padon yläpuolisella jokiosuudella. Kalatievelvoite on ELY-keskuksen käsityksen mukaan täytetty vasta, kun kalatie toimii halutulla tavalla. Kalaportaan aiemmalla rakentamisella ei ole merkitystä tarkasteltaessa voimassaolevaa velvoitetta. Jo lupaehtokin vuodelta 1950 lähtee siitä, että kalatien on oltava toimiva. Lisäksi padon omistaja velvoitettiin varaamaan porrasta varten tarpeellinen vesimäärä ja jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset. Täten lupaehto ottaa huomioon myös kalatietämyksen ja teknisen osaamisen muutokset. Voimalaitoksen omistajan ja Kantturakosken kalahautomon omistajan keskinäisillä sopimuksilla ja käytännöillä ei ole vaikutusta käsiteltäessä voimalaitokselle määrättyä kalatievelvoitetta. Kalahautomon toimintaa tai voimalaitoksen sille luovuttamaa vettä ei tule ottaa huomioon minkäänlaisena kompensaationa voimalaitoksen kalakannoille ja kalastukselle aiheuttamista haitoista. Voimalaitoksen aiheuttamaa kalataloushaittaa ei ole kompensoitu mitenkään sen jälkeen kun 1930-luvulla rakennettu kalaporras purettiin vuonna Kalatievelvoitteen toteuttamatta jättämisestä on siten vuoden 1949 jälkeen koitunut voimalaitoksen omistajille merkittävä hyöty (kalatien rakentamiskulut + juoksuttamatta jääneen veden arvo). Virojoen kalataloudellisella kunnostussuunnitelmalla ole mitään tekemistä Kantturakosken kalatievelvoitteen kanssa. Kunnostussuunnitelma käsittää kolmen Kantturakosken voimalaitospadon alapuolella sijaitsevan koskialueen kalataloudellisen kunnostuksen, eikä siinä ole ollut tarkoituskaan käsitellä Kantturakosken kalatien rakentamista. Suunnitelman pohjalta tehdyt kunnostukset tukevat Virojoen kalataloudellista kehittämistä. Vuonna 2002 toteutetussa kunnostuksessa avattiin kaloille nousumahdollisuus Kantturakosken voimalaitokselle asti, minkä jälkeen kalatien rakentaminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Kymenlaakson Sähkö Oy:n väite siitä, että se olisi toteuttanut em. suunnitelman mukaisen Kantturakosken kalataloudellisen kunnostuksen, on virheellinen. Kunnostuksen toteutti Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kaakkois-Suomen TE-keskuksen myöntämällä rahoituksella.

10 Kymenlaakson Sähkö Oy:n pyyntö muuttaa olemassa oleva kalatievelvoite vedenluovutusvelvoitteeksi yksityiselle, kaupallista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle on erikoinen. Tällaista ei voida pitää kompensaationa voimalaitoksen aiheuttamasta kalataloushaitasta. 500 euron suuruinen kalatalousmaksu on täysin alimitoitettu ja Virojoen tapauksessa epätarkoituksenmukainen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualue toistaa vaatimuksensa kalaportaan rakentamis- ja vedenluovutusvelvoitteen pysyttämisestä ja lisämääräyksen antamisesta koskien kalaportaan suunnittelu- ja rakentamisaikataulua. 10 MERKINTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 137/2011/4 hallintopakkoasiassa, joka koskee Kantturakosken kalatien rakentamista. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Perustelut Virojoen alajuoksulla sijaitseva Kantturakosken voimalaitoksen pato estää kalan kulun joessa ja se ja voimalaitoksen toiminta aiheuttavat kalataloudellista vahinkoa padon ylä- ja alapuolisessa vesistössä. Joen keski- ja yläjuoksulla on vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuvia alueita. Välittömästi Kantturakosken yläpuolella on neljä koskea, jotka soveltuisivat meritaimenen lisääntymiseen. Kantturakosken alapuolisilla koskialueilla on tehty kalataloudelliset kunnostustoimenpiteet jo vuonna Maa- ja metsätalouden kuormitus vaikuttaa edelleen selvästi jokiveden laatuun, mutta vesi on kuitenkin lohikalojen ja rapujen lisääntymiseen sopivaa. Kantturakosken padon kalatie mahdollistaa kalojen kulun Virojoen alimman nousuesteen ohi. Kalatien avulla Virojoki voidaan palauttaa vaelluskalajoeksi. Kaakkois-Suomen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2015 ja vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille mukaan Virojoen alaosa on jokeen rakennettujen voimalaitosten vuoksi luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ja sen on katsottu olevan veden laatuluokituksen ja asiantuntija-arvion perusteella ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Toimenpideohjelmassa Virojoelle ei ole esitetty hydromorfologisia parantamistoimenpiteitä, kuten kalateiden rakentamista. Toimenpiteitä ei ole esitetty, koska on todettu, että mikäli ekologista tilaa merkittävästi parantavat toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle, voidaan voimakkaasti muutetun vesistön todeta olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Aluehallintovirasto toteaa, että toimenpideohjelman tavoitteet eivät muuta voimassa olevan luvan velvoitteita. Voimassa olevan voimalaitosluvan lupaehdon 3) mukaan padon omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään kelvollisen kalaportaan sekä varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän. Kalatalousvelvoitetta ei ole toteutettu. Velvoitteen toteuttaminen on tarpeen ja mahdollis-

11 VASTAUS MUISTUTUKSIIN JA VAATIMUKSIIN Sovelletut säännökset KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN ta kalataloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi. Hakijan muutoshakemuksessa esittämä uusi kalatalousvelvoite eli voimalaitoksen kiinteistöllä sijaitsevan kalahautomon toiminta tai sen toiminnan lakkaamisen varalta esitetty kalatalousmaksu ei vastaa nykyisen velvoitteen tarkoitusta kalojen kulkumahdollisuuden turvaamisesta padon ohi. Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton muistutukset aluehallintovirasto hylkää asian ratkaisun perusteluista ilmenevin perusteluin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vaatimuksiin luvan muuttamisesta siten, että siihen lisätään kalatievelvoitteen suunnittelu- ja rakentamisaikataulumääräys, todetaan, ettei vaatimusta käsitellä tämän luvan haltijan tekemän hakemuksen yhteydessä. Vesilain 2 luvun 11a ja 22 sekä 16 luvun 23a Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Maksuun sovelletaan siten hakemuksen vireille tullessa voimassa ollutta ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevaa ympäristöministeriön asetusta 1388/2006, jonka maksutaulukon mukaan luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Kyseessä on alle yhden megawatin suuruinen vesivoimala, jonka lupakäsittelymaksu on taulukon mukaan

12 12 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Kymenlaakson Sähkö Oy Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Virolahden kunta Haminan kaupungin ympäristölautakunta Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kalatalous (sähköisesti) Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto Kaakkois-Suomen ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Listan dpoesavi mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Virolahden kunnan virallisella ilmoitustaululla.

13 13 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 1) valitusosoitus 2) esittelijän eriävä mielipide Heikki Penttinen Leena Simpanen Hanna Pesonen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Heikki Penttinen (puheenjohtaja) ja Leena Simpanen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, joka on jättänyt asiassa eriävän mielipiteen. HIP/tv

14 Liite 1 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

15 ERIÄVÄ MIELIPIDE LIITE 2 1/2 Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen Päätös nro 138/2011/4 Mielestäni ratkaisun perusteluineen olisi pitänyt kuulua seuraavasti: Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto poistaa Kantturakosken vesivoimalaitokselle Wiipurin läänin Maaherran päätöksellä annetun ja Kymen lääninhallituksen päätöksellä uudistetun määräyksen (määräys nro 3) rakentaa voimalaitospadon yhteyteen kelvollinen kalaporras ja varaamaan porrasta varten tarpeellinen vesimäärä. Kalatalousvelvoitteen sijaan annetaan uusi määräys (nro 3 a), joka kuuluu seuraavasti: 3 a) Voimalaitoksen omistajan on maksettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle euron suuruinen kalatalousmaksu vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ja vastaisuudessa vuosittain helmikuun loppuun mennessä 750 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi ensisijaisesti Kantturakosken ja Pitkäkosken välisen jokiosuuden sekä Kantturakosken ja Myllykosken välisen jokiosuuden kalataloudelliseen kunnostukseen tai kalaistutuksiin alueella. Lisäksi voimalaitoksen omistaja on velvollinen luovuttamaan laitoksen yhteyteen perustetulle kalahautomolle sen toiminnassaan tarvitseman veden. Perustelut Virojoen Sähköosakeyhtiö on 1930-luvulla rakentanut kalaportaan Kantturakosken padon yhteyteen. Porras kuitenkin poistettiin käytöstä vuonna 1949, kun huomattiin, ettei sillä ollut kalataloudellista vaikutusta. Vuonna 1952 uusittiin ja korotettiin voimalaitospatoa ja samassa yhteydessä voimalaitoksen yhteyteen perustettiin kalanviljelyslaitos. Sähköyhtiö antoi korvauksetta rakennuspaikan ja tarvittavan veden kalanviljelyslaitoksen käyttöön. Lisäksi edellytettiin, että vuosittain kuoriutuneista kalanpoikasista oli 1/3 istutettava Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Näin kalatalousvelvoite (kalaporras) on pyritty korvaamaan kalataloudellisesti hyödyllisemmällä tavalla. Aiemmin vesistössä tehdyt perkaukset ovat vähentäneet vaelluskalojen luontaisia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita Virojoessa. Suurehko ravinnekuormitus heikentää herkimpien kalalajien lisääntymis- ja elinolosuhteita joessa. Veden alumiini- ja rautapitoisuudet ovat ajoittain korkeat, samoin kiintoainepitoisuus. Vesi on ajoittain myös varsin hapanta (ph alle 6, jopa lähellä 5,5). Vaikka vaelluskalat pääsisivät nousemaan ohi Kantturakosken, olisi edessä kuitenkin seuraava nousueste eli Pitkäkosken pato, johon ei todennäköisesti ole mahdollista rakentaa kalatietä (Suomenlahden meritaimenkantojen suojeluja käyttösuunnitelma, Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 52/2001). Lisäksi Virokosken ja Toikankosken (Pitkäkosken jälkeinen koski) välisellä alueella on kyseisen julkaisun mukaan tiettävästi luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joten kyseiselle jokijaksolle ei pidä kotiuttaa muuta taimenkantaa.

16 2/2 Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueelle vuosille Virojoen alaosalle ei ole esitetty hydromorfologisia parantamistoimenpiteitä. Virojoen alaosa on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi sekä hydro-morfologiselta että ekologiselta kannalta ja luokiteltu ekologiseen luokkaan tyydyttävä. Ainoina mahdollisina toimenpiteinä alueelle on esitetty kuormituksen vähentämistä. Ohjelmassa todetaan, että mikäli ekologista tilaa merkittävästi parantavat hydromorfologiset toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoimantuotannolle, voidaan voimakkaasti muutetun vesistön todeta olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa eikä sen tilan parantamiseksi esitetä toimenpiteitä. Kaakkois-Suomen TE-keskus on hakemusasiakirjojen mukaan 2000-luvulla myöntänyt rahoituksen voimalaitoksen uudelleen käynnistämiseen, mutta ei ole tuolloin ottanut kantaa kalaportaan rakentamiseen. Todettakoon, että vesialueiden omistajat tai osakaskunnatkaan eivät ole vaatineet kalatien rakentamista. Kalatien rakentaminen Kantturakoskeen ei edellä kerrotun perusteella olisi tarkoituksenmukaista, koska kalatien vaatima osuus kokonaisvirtaamasta olisi huomattavan suuri (1/3-1/10) ja johtaisi merkittävään energiantuottomenetykseen. Lisäksi pelkästään kalaportaan rakentamisesta aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset sillä saavutettavaan hyötyyn nähden. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että kalahautomon sijoittaminen voimalaitoksen tiloihin ja sille korvauksetta luovutettava vesi eivät ole riittäviä toimia voimalaitoksen kalataloudellisen haitan kompensoimiseksi. Kalaistutukset, joita kalataloushallinnon istutusrekisterin (Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon liite) mukaan on viime vuosikymmeninä tehty Kantturakosken voimalaitoksen alapuolelle Virojokeen, lienee tehty pelkästään muiden kustantamina. Lisäksi toimet eivät ole kohdistuneet Kantturakosken yläpuoliselle jokiosuudelle. Tästä syystä luvan saaja on velvoitettu maksamaan kohtuulliseksi katsottava kalatalousmaksu takautuvasti ja vastaisuudessa vuosittain. Vastaus muistutuksiin ja vaatimuksiin Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton näkemykset on otettu huomioon ratkaisussa. Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen muistutuksen osalta viitataan perusteluihin edellä Vakuudeksi Hanna Pesonen

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden venelaiturin pysyttäminen Pappilan kylän yhteisellä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Uivan telakan asentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen kiinteistöllä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2010/4 Dnro ESAVI/330/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali HAKIJA Päivi ja Veli Kairisto

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Lampinjoen alitse Onnenkosken kohdalla

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Jo suoritetun vesijättömaan täytön pysyttäminen kiinteistön Lähdeniemi

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Veden johtaminen Mustijoesta golfkentän kastelua varten ja vesijohdon

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2006 ASIA HAKIJA Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Tiisijärven kunnostussuunnitelmaan

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 141/2016/2 Dnro ESAVI/523/2016 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2016 ASIA Poijun pysyttäminen Bergholmenin itäpuolisella vesialueella, Kemiönsaari HAKIJA Jouko Karvinen HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Asikkala

Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 113/2011/4 Dnro ESAVI/41/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 253/2013/2 Dnro ESAVI/125/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Raasepori HAKIJA

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot