Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2011/4 Dnro ESAVI/234/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistaminen, Virolahti Kymenlaakson Sähkö Oy VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen ympäristölupavirastossa VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asian käsittelyä jatkaa näin ollen Etelä- Suomen aluehallintovirasto. HAKEMUS Kymenlaakson Sähkö Oy hakee omistamansa, Virolahden kunnassa kiinteistöllä sijaitsevan Kantturakosken vesivoimalaitoksen lupaan sisältyvän kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamista. Kantturakosken voimalaitoksen tuotto on vähäinen pienistä virtaamista johtuen. Sateiden ja lumen sulamisvaluma tapahtuu nopeasti, jolloin virtaamasta suuri osa on juoksutettava ohijuoksutuksena. Kalatien rakentaminen ja sen juoksutukset vähentäisivät osaltaan suhteettoman paljon laitoksen tuottoa. Kalatien rakentamisesta hakijalle aiheutuva haitta olisi kohtuuton. Hakija pyytää, että kalaportaan rakentamisvelvoitetta koskevaa lupaa muutetaan vesilain 2 luvun 22 :n 3 ja 4 momentin nojalla kuuluman seuraavasti: "Voimalaitoksen omistaja on velvollinen luovuttamaan laitoksen yhteyteen perustetulle kalahautomolle sen toiminnassaan tarvitseman veden. Mikäli kalahautomon toiminta loppuu, on voimalaitoksen omistajan suoritettava vuosittain 500 euron suuruinen kalatalousmaksu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Maksu tulee käyttää kalastolle ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki

2 ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi Kantturakosken voimalaitoksen vaikutusalueella." 2 Voimalaitos Kantturakosken vesivoimalaitos sijaitsee Virojoessa noin 3 km Suomenlahden Virolahdesta ylävirtaan. Virojoen keskivirtaama Kantturakosken kohdalla on noin 4,1 m 3 /s. Voimalaitoksen kohdalla ei ole virtausmittausta, mutta lähin mittauspiste sijaitsee Salmen sillalla Säkäjärvellä noin 4,5 km Kantturakosken voimalaitokselta yläjuoksun suuntaan eikä välillä ole merkittäviä laskuojia. Voimalaitoksen putouskorkeus on noin 6 m, rakennusvirtaama 4 m 3 /s ja teho 200 kw. Putouskorkeus kuitenkin vaihtelee suuresti altaan ja alaveden pinnan mukaan. Laitosta käytetään ympäri vuoden vesitilanteen sallimissa rajoissa. Laitoksen tuottama vuosienergia on ollut viime vuosina seuraava (sisältää noin 20 MWh/a omaan käyttöön menevää sähköä): vuosi tuotanto MWh Luvat, sopimus ja asiantuntijalausunto Wiipurin läänin Maaherra on antamallaan päätöksellä N:o 6005 myöntänyt Virojoen Sähköosakeyhtiölle luvan perustaa vesivoimalaitos Virojoen Kantturakoskeen. Päätöksen lupaehdon 4:0) mukaan "vesilaitoksen omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään padon yhteydessä kalaportaan, jonka asettelusta ja yksityiskohtaisista piirustuksista on ennen laitteen rakentamista hankittava Kalastushallituksen lausunto ja sen hyväksyminen, varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän, sekä, jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset". Kymen lääninhallitus on antamallaan päätöksellä N:o D 621/2763 myöntänyt Virojoen Sähköosakeyhtiölle luvan korottaa padotuskorkeutta 1,3 metrillä (12,60 m:stä 13,90 m:iin verrattuna vesilaitoksen kiintopisteeseen, jonka korkeus on 10,00 m). Lupaehdon 3) mukaan "padon omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään kelvollisen kalaportaan, jonka piirustukset ennen rakentamista on alistettava maataloushallituksen kalatalousosaston hyväksyttäväksi, sekä varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän ja, jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset".

3 Virojoen Sähköosakeyhtiö on allekirjoitetulla sopimuskirjalla sitoutunut luovuttamaan Kantturakosken padosta sen alapuolelle rakennettavalle kalanviljelyslaitokselle katselmuksessa sovitun rakennuspaikan perustustöineen ja tarvittavan vesimäärän. Kalanviljelylaitoksen käyttämä vesimäärä saa nousta enintään 60 litraan minuutissa. Kalanviljelylaitoksen rakennuspaikasta ja tarvittavasta vedestä ei peritä korvausta. Kalanviljelylaitoksen rakentamisesta ja jatkuvasta hoidosta huolehtii Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto. Kalanviljelylaitoksessa vuosittain kuoriutuneista kalanpoikasista on istutettava vähintään 1/3 Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Sopimus on voimassa 15 vuotta ja sen jälkeen jatkuu edelleen samanlaisena, ellei sitä ko. sopimusajan kuluttua irtisanota. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Virojoen Sähköosakeyhtiö ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n toiminnanjohtaja A. F. Aalberg ja Kalastajakoulun opettaja Yrjö Niemi ovat päivätyssä kalaporrasta ja sen korvaamista koskevassa lausunnossaan todenneet käsityksenään, että voimalaitoksen myötävaikutuksella perustettu kalanviljelyslaitos vastaa moninkertaisesti kalaporrasta kalakannan säilymisessä. Aikaisemmin padossa oli hirsistä valmistettu kalaporras, joka rakennettiin 1930-luvulla ja poistettiin Lausunnonantajien tietämän mukaan tätä porrasta eivät kalat käyttäneet. Uusi (v. 1952) rakennettu voimalaitospato on entistä paljon korkeampi, joten siihen rakennettava kalaporras tulisi kalojen nousulle vieläkin epävarmemmaksi. Lisäksi Kantturakoskesta noin 1,5 km:n päässä alapuolella sijaitseva Myllykosken saha- ja myllylaitoksen pato niin ikään estää kalan nousua jokeen. Joen yläjuoksulla meneillään olevat laajat perkaustyöt johtavat kalojen luonnollisten kutupaikkojen tuhoutumiseen. Kantturakosken kalanviljelyslaitos on lausunnonantajien käsityksen mukaan paljon varmempi kalakannan ylläpitäjä padon yläpuolella olevissa vesissä kuin epävarma ja hyötyyn nähden kallis kalaporras. Vuoden 1953 keväällä istutettiin laitoksella kehitettyjä hauenpoikasia Säkäjärveen kpl. Jokeen voimalaitoksen padon yläpuolelle laskettiin lisäksi hauenpoikasia kpl ja lahnanpoikasia kpl. Samoin laskettiin jokeen padon alapuolelle hauenpoikasia kpl ja lahnanpoikasia kpl. Laitoksella tullaan mahdollisesti viljelemään myös siikaa ja taimenta. 3 Kalaston elinolot Kalaporras Virojoen valuma-alueen pinta-ala on 357 km 2 ja järvisyys 3,8 %. Virojoen vesistöalue on valuma-alueeltaan niin pieni, että sen kalataloudellinen merkitys yksittäisenä vesistönä on vähäinen. Suomenlahdesta Virojokeen kudulle nousevat kalat ovat satunnaisia tehokkaasta merikalastuksesta johtuen. Virojoen vesi on sameaa ja veden kiintoainespitoisuus on suuri. Luontaisen huuhtouman lisäksi veden laatua heikentää maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen ravinnekuormitus, joka haittaa herkimpien kalalajien lisääntymistä ja heikentää niiden elinmahdollisuuksia. Lisäksi aikoinaan uittoa ja tulvasuojelua varten tehdyt perkaukset ovat vähentäneet vaelluskalojen luontaisia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kantturakosken padon yhteyteen on 1930-luvulla rakennettu kalaporras, jonka rakenteesta ei ole enää tietoa. Se kuitenkin poistettiin käytöstä vuonna 1949, kun oli osoittautunut, että sillä ei ollut kalataloudellista vaiku-

4 tusta. Voimalaitoksen omistaja on vastuullisesti huolehtinut Virojoen kalataloudellisesta tilasta ja kehittämisestä vuosikymmenten ajan. Jo vuonna 1952 voimalaitoksen omistaja sopi veden luovuttamisesta padon alapuolelle rakennetulle kalanviljelylaitokselle. Kalaporrasvelvoitteeseen ei ole otettu viranomaisten taholta kantaa yli viiteenkymmeneen vuoteen sen jälkeen kun kalahautomo on perustettu 1950-luvulla. Voimantuotannon keskeydyttyä vuosiksi laitteiden rikkoutumisen takia 2000-luvun alussa haettiin paikalliselta TE-keskukselta rahoitusta voimantuotannon uudelleen käynnistämiseksi, johon hankkeeseen TE-keskus myönsi rahoituksen. Tuolloinkaan viranomainen ei ottanut kantaa kalaporrasvelvoitteeseen, mikä olisi ollut oleellinen tieto hankkeen kannattavuuden arvioinnissa. 4 Kalanviljelylaitos Kalahautomotoimintaa voimalaitospadon alapuolella harjoittaa Etelä- Suomen Merikalastajain Liitto ry. Yhdistys on itäisen Suomenlahden rannikolla toimiva kalatalouden neuvontajärjestö ja sillä on toinen hautomo Kymijoen Ahvenkoskella. Hakija luovuttaa Kantturakosken hautomolle sen toiminnassa tarvittavan veden ja sähkön. Vuosina yhdistys on istuttanut kaloja yhteensä yli 5 miljoonaa yksilöä (vaellussiikaa, saaristosiikaa, meritaimenta, merilohta, kuhaa, haukea, ankeriasta, karppia). Vuosikymmenten aikana kalahautomotoiminta on osoittautunut toimivaksi ja kalataloudellisten olosuhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä tukevaksi ratkaisuksi. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Virojokeen ja sen vaikutusalueelle alapuolisille vesialueille on tehty hautomon tuotannosta viime vuosina istutuksia seuraavasti: vuonna kpl vaellussiianpoikasia vuonna kpl vaellussiianpoikasia vuonna kpl vaellussiianpoikasia. Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Virolahden kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. 1) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue (jäljempänä E- vastuualue) on todennut, että alkuperäinen meritaimenkanta on luultavasti hävinnyt Virojoesta, mutta joen alimman nousuestepadon alapuolelle laskevassa Saarasjärvenojassa on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jossa mahdollisesti on myös joen alkuperäisen meritaimenkannan aineksia. Kudulle nousevat kalat ovat satunnaisia pääasiassa siitä syystä, että Kantturakosken pato on jo pitkään estänyt kalojen pääsyn joen keski- ja yläjuoksulle, jossa lisääntymisalueet sijaitsevat. Vaellusesteiden poistolla meri-

5 taimenkanta ja myös muut vaelluskalakannat saadaan hyvin pian palautettua jokeen. Virojoen vesi on lievästi hapanta, sameaa ja kiintoainepitoisuus on kohtalaisen suuri, mutta hyvää veden laatua edellyttävien lohikalojen ja rapujen lisääntymiseen soveltuvaa. Kiintoaineen suuren määrän on arveltu voivan ajoittain haitata taimenen lisääntymistä. Kuitenkin taimenen lisääntymistä tapahtuu jo nyt Virojoen vesistössä. Kantturakosken alapuoliset koskialueet kunnostettiin vuonna Samalla Myllykosken padon alapuolelle kivettiin kalannousu-ura varmistamaan kalojen nousu Kantturakoskelle saakka. Kunnostustarvetta Virojoella on ainoastaan Kantturakosken yläpuolisella jokialueella. ELY-keskuksen suunnitelmissa on jatkaa Virojoen kalataloudellisia kunnostuksia valtion kunnostusvaroin. Vanhan kalatien yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta on oletettavaa, että kalatietämys ja tekninen osaaminen ei ollut kalaporras poistettaessa samalla tasolla kuin nykyään. Ottaen huomioon vesivoimaloiden kiistattomat vahingot vesieliöstölle ja luvanhaltijoille koitunut pitkäaikainen hyöty, on kohtuullista, että luvanhaltijat velvoitetaan kustantamaan kalatie ja luovuttamaan siihen tarvittava vesi. Voimalan tiloissa on haudottu Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton toimesta jokikutuisen vaellussiian mätiä, joka on kuoriutettu ja toimitettu pääosin sisämaahan kaupalliseen luonnonravintoviljelyyn. Hautomon istutustoiminta ei ole kohdentunut esimerkiksi yläpuoliseen Virojoen vesistöön eli haittaalueeseen, vaan voimalan alapuoliselle alueelle. Voimalaitoksen omistaja ei ole virallisesti ilmoittanut kustantaneensa yhtään istutusta Virojokeen, vaan Kantturakosken hautomolta Virojokeen istutetut yli 5 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta on asiakirjojen mukaan kustannettu pelkästään Virojoen kalastusalueen ja liiton varoin. Kantturakosken hautomon ja Virojokeen istutettujen vastakuoriutuneiden siianpoikasten arvo ja merkitys joen kalataloudelle on voimatalouden aiheuttamiin haittoihin nähden minimaalinen, joten kalatievelvoitteen korvaavia toimenpiteitä ei voida osoittaa toteutetun missään vaiheessa. Nykyisin kalakantojen hoidossa pyritään ensisijaisesti luonnonlisääntymiseen. Voimalaitoksen saneeraus 2000-luvun alussa tehtiin pelkkänä teknisenä muutostyönä ilman lupaehtojen käsittelyä. Vuodesta 1924 alkaen kalatievelvoite on määrätty kalataloushaitan aiheuttajalle, joka ensisijaisesti vastaa kalatien kustannuksista. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa todetaan, että Kantturakosken kalatien rakentaminen olisi kalataloudellisesti perusteltu kohde, koska kosken yläpuolella on neljä koskea, jotka soveltuisivat taimenen lisääntymiseen. Kalatie vaatisi voimalaitoksen käyttämästä vedestä ja tuottamasta sähköenergiasta noin 1/3-1/10 riippuen siitä, olisiko virtaus kalatiessä jatkuvaa vai tiettyihin vuodenaikoihin ajoitettua. Energian arvolla 50 /MWh ja 0,5 m 3 /s:n jatkuvalla virtaamalla kalatien aiheuttama energiantuottomenetys olisi yhteensä noin 5

6 vuodessa. Summa sinänsä ei ole kohtuuttoman suuri, mutta suhteessa kokonaisvirtaamaan kalatien osuus on merkittävä, todetaan toimenpideohjelmassa. Myös Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelmassa käsitellään Virojoen meritaimenkantaa ja sen kehittämistä. Aluehallintoviraston tulee ottaa se tarpeen mukaan huomion kalatalousvelvoitteesta määrättäessä. TE-keskus vaati kalatien rakentamista ja velvoitteen täytäntöönpanoa Kantturakosken voimalaitoksen omistajan kanssa käydyssä neuvottelussa. Neuvottelussa Kymenlaakson Sähkö Oy:n edustaja totesi, että mikäli yhtiö joutuu kustantamaan velvoitteen mukaisen kalatien rakentamisen, siihen juoksutettavan veden ja mahdolliset tulevat muutostyöt kalatien rakenteessa, tulee voimalaitoksen toiminta kannattamattomaksi. TEkeskus esitti kantanaan, että yhtiön on toimitettava hakemus kalatien rakentamiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä, ellei muuta vaihtoehtoa kalan nousun turvaamiseksi Kantturakosken voimalaitoksen ohi löydetä. Kalatievelvoitteen sijaan hakija ehdottaa veden luovuttamista laitoksen yhteydessä toimivalle kalahautomolle tai vaihtoehtoisesti kalatalousmaksua 500. E-vastuualueen käsityksen mukaan vesilain 2 luvun 22 :n 3 ja 4 momentti eivät voi tulla kyseeseen, koska kalatien rakentaminen on ainoa järkevä vaihtoehto voimalaitoksen kalataloudellisten haittojen kompensoimiseksi. Hakijan ehdottamalla kalatalousmaksulla ei voida missään tapauksessa korvata luontaisesti lisääntyviä vaelluskalakantoja ja niistä saatavia kalataloudellisia arvoja. Ehdotettu kalatalousmaksu on haittaan nähden täysin alimitoitettu. Velvoitteen muuttamista ei myöskään voida perustella olosuhteiden muuttumisella. Päinvastoin, yhteiskunnan arvomaailman muutokset, uusin käytettävissä oleva tutkimustieto ja kansallisen ja EU-lainsäädännön (VPD) määräykset, Virojoen alaosan kunnostukset ja meritaimenkantojen nykytila korostavat tarvetta Kantturakosken kalatien rakentamiselle mahdollisimman pian. E-vastuualue on vaatinut, että Kantturakosken voimalaitoksen omistajalle määrätty kalaportaan rakentamis- ja vedenluovuttamisvelvoite kalatiehen pysytetään edelleen voimassa ja lupaehtoihin lisätään määräykset velvoitteen suunnittelu- ja rakentamisaikatauluista toimeenpanon ja sen valvonnan mahdollistamiseksi. Kalaportaan suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 2) Haminan kaupungin ympäristölautakunta Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamisesta. Ympäristötarkastajan perusteluina on esitetty muun muassa, että kalaportaan rakentamisen hyöty 6

7 on kyseenalainen niin kauan kuin voimala toimii, koska veden korkeutta joudutaan kuitenkin ajoittain säätelemään. 3) Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on ilmoittanut puoltavansa hakemusta. Virojoen vaelluskalakantojen kannalta tosin olisi parasta, jos Kantturakosken vesivoimalaitos ja muut kalojen vaellusta estävät rakenteet purettaisiin. Pelkän kalaportaan rakentamisella ei saavuteta ratkaisevaa parannusta nykytilanteeseen verrattuna. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto on harjoittanut mädin haudontaa Kantturankosken voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevassa hautomossa vuodesta Hautomon merkitys Suomenlahden vaellussiikakantojen hoidossa on suurempi kuin padon yhteyteen mahdollisesti rakennettavan kalaportaan. Kyseessä on Suomenlahden alueen ainoa vaellussiian karanteenihautomo, joka on kunnostettu vuosina Euroopan unionin ja Kaakkois-Suomen TE-keskuksen tuella. Hautomo rakennettiin vuonna 1952 Kantturakosken voimalaitokseen yhteyteen eikä rakennuspaikasta ja tarvittavasta vedestä ole peritty korvausta Etelä-Suomen Merikalastajain Liitolta. Lisäksi vuonna 1952 tehdyn sopimuksen mukaan laitokselta vuosittain kuoriutuvista kalanpoikasista vähintään kolmasosa on istutettava Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto sai Maataloushallituksen kalatalousosastolta avustusta hautomon rakentamiseen. Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö ja Merikalastajain Liitto uudistivat vuonna 1980 sopimuksen Kantturakosken hautomosta. Samassa yhteydessä sovittiin myös hautomolla tehtävistä korjaustöistä, jotka sähköyhtiö teki laskutustyönä. Hautomolla tuotetaan nykyään vaellussiianpoikasia. Vesi tulee vapaasti omalla paineellaan voimalaitoksen yläaltaasta ja johdetaan alakautta haudontasuppiloihin, joista vesi poistuu yläkautta. Osa vastakuoriutuneista poikasista istutetaan sellaisenaan jokeen ja mereen, mutta pääosa menee jatkokasvatukseen. Vaellussiian istutukset Suomenlahteen ovat tuottaneet erittäin hyvää tulosta. Saaliin arvo on kalastajahinnoilla laskettuna noin kolminkertainen istutuskustannuksiin nähden. 7 SELITYS Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selitys muistutusten ja vaatimusten johdosta. Hakija on selityksessään todennut, että kolmesta lausunnonantajasta kaksi on puoltanut yhtiön hakemusta kalaportaan rakentamisvelvoitteen poistamiseksi. Kantturakosken kalaporras on kertaalleen rakennettu. Hyödyttömänä se on 1950-luvulla korvattu sen ajan tietämyksen mukaan tehokkaammalla tavalla, eli kalahautomolla. Lupaehto ei hakijan käsityksen mukaan edellytä tekniikan kehittymisen huomioon ottamista velvoitteen täyttämiseksi. Kymenlaakson Sähkö Oy on harjoittanut energiantuotantoa Kantturakosken vesivoimalaitoksella vuosina ja , kaikkiaan noin 20 vuoden ajan. Kantturakosken voimalaitos oli poissa toiminnasta vuosina Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräinen tuotanto on ollut 661 MWh vuodessa. Sähkön markkinahinta on viimeisen 10 vuoden aikana ollut keskimäärin 32,5 /MWh. Näin ollen Kantturakosken tuotannon arvo on ollut keskimäärin vuodessa.

8 Kantturakosken käyttö- ja kunnossapitokulut ovat viime vuosien aikana olleet keskimäärin vuodessa. Laitoksen pääomalle kohdistuva tuotto on siten ollut keskimäärin vuodessa ( ). Laitokseen tehtiin vuonna 2000 noin euron peruskunnostus, kun laitos otettiin 20 vuoden tauon jälkeen käyttöön. Saatava tuotto sijoitetulle pääomalle on ollut keskimäärin 2,2 %. Tämä tuotto vastaa pitkän aikavälin inflaatiota, jolloin sijoitetulle pääomalle ei saada tuottoa lainkaan. Kalatieportaan rakentaminen edellyttäisi toista noin euron investointia Kantturakoskella. Sähkön markkinahintaodotus tuleville vuosille on noin 45 /MWh. Kantturakosken tuotannon arvo olisi siten lähivuosina noin vuodessa, josta kalatien vaatima jatkuva virtaama vähentää voimalaitoksen tuottoa noin vuodessa. Pääomalle kohdistuva tuotto olisi tällöin vuodessa ( ). Tämä vastaa sijoitetulle pääomalle noin 0,8 %:n tuottoa. Tuotto on merkittävästi alle pitkän aikavälin inflaatiotason. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen väite voimalaitosluvan haltijoille koituneesta pitkäaikaisesta hyödystä on täysin perusteeton. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto toteaa lausunnossaan, että Kantturakosken hautomon merkitys Suomenlahden vaellussiikakantojen hoidossa on suurempi kuin padon yhteyteen mahdollisesti rakennettavan kalaportaan. Kyseessä on Suomenlahden alueen ainoa karanteenihautomo. Tuhannen yhden kesän ikäisen siian istutuksella saadaan saalista noin 200 kg. Saaliin arvo kalastajahinnoilla laskettuna on noin kolminkertainen istutuskustannuksiin verrattuna. E-vastuualue ei ole esittänyt mitään taloudellisia laskelmia kalaportaan tuotoista. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on vuonna 2000 laatinut Virojoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman (AA ), jossa muun muassa todetaan, että Kantturakosken voimalaitos aiotaan ottaa käyttöön vuoden 2000 aikana. Kantturakosken osalta kunnostussuunnitelmassa todetaan ainoaksi kunnostustarpeeksi voimalaitoksen alapuolisen uoman soraistuksen sekä virtaus- ja syvyysolosuhteiden monipuolistamisen. Kymenlaakson Sähkö on toteuttanut esitetyt kunnostustoimenpiteet. Lisäksi kunnostussuunnitelmassa on todettu voimalaitoksen yhteydessä toimivan Etelä- Suomen Merikalastajain liiton ylläpitämä hautomo. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ei ole kalataloudellisessa kunnostussuunnitelmassa esittänyt mitään toimenpiteitä kalatievelvoitteen täytäntöönpanon osalta. Kalatalousja ympäristöviranomaiset eivät ole yli 50 vuoteen edellyttäneet voimayhtiöltä kalaportaan rakentamista, vaan voimalaitoksen yhteyteen 1950-luvun alussa rakennetun kalahautomon toiminnan on katsottu korvaavan kalaporrasvelvoitteen tehokkaampana ratkaisuna. E-vastuualue arvioi arvomaailman muutoksia, tutkimustietoa ja EUlainsäädännön muutoksia ainoastaan kalatalouden näkökulmasta. Samalla se unohtaa arvomaailman muutokset, tutkimustiedon ja EU-lainsäädännön muutokset maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa hallitus lupaa panostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon ja kasvihuonekaasujen vähen- 8

9 tämiseen. Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä 28,5 %:n osuudesta noin 38 %:iin. E-vastuualueen esittämät toimenpiteet vaarantavat voimalaitoksen toimintaedellytykset ja johtavat uusiutuvan energian tuotannon vähenemiseen. 9 VASTASELITYS Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualue on antanut vastaselityksen hakijan selityksen johdosta. E-vastuualue on todennut, että kalatalousvelvoitteilla turvataan sekä yleistä että yksityistä kalatalousetua. Kantturakosken voimalaitos aiheuttaa kalataloushaittaa sekä padon ylä- että alapuolisissa vesistöissä. Kalatie on selvästi paras keino vähentää voimalaitoksen aiheuttamaa kalataloushaittaa. Kalatien avulla mahdollistetaan arvokkaiden vaelluskalojen luontainen lisääntyminen, ja useissa tapauksissa myös niiden kalastaminen padon yläpuolisella jokiosuudella. Kalatievelvoite on ELY-keskuksen käsityksen mukaan täytetty vasta, kun kalatie toimii halutulla tavalla. Kalaportaan aiemmalla rakentamisella ei ole merkitystä tarkasteltaessa voimassaolevaa velvoitetta. Jo lupaehtokin vuodelta 1950 lähtee siitä, että kalatien on oltava toimiva. Lisäksi padon omistaja velvoitettiin varaamaan porrasta varten tarpeellinen vesimäärä ja jos tarve vaatii, vastaisuudessa tekemään laitteessa asianmukaiset muutokset. Täten lupaehto ottaa huomioon myös kalatietämyksen ja teknisen osaamisen muutokset. Voimalaitoksen omistajan ja Kantturakosken kalahautomon omistajan keskinäisillä sopimuksilla ja käytännöillä ei ole vaikutusta käsiteltäessä voimalaitokselle määrättyä kalatievelvoitetta. Kalahautomon toimintaa tai voimalaitoksen sille luovuttamaa vettä ei tule ottaa huomioon minkäänlaisena kompensaationa voimalaitoksen kalakannoille ja kalastukselle aiheuttamista haitoista. Voimalaitoksen aiheuttamaa kalataloushaittaa ei ole kompensoitu mitenkään sen jälkeen kun 1930-luvulla rakennettu kalaporras purettiin vuonna Kalatievelvoitteen toteuttamatta jättämisestä on siten vuoden 1949 jälkeen koitunut voimalaitoksen omistajille merkittävä hyöty (kalatien rakentamiskulut + juoksuttamatta jääneen veden arvo). Virojoen kalataloudellisella kunnostussuunnitelmalla ole mitään tekemistä Kantturakosken kalatievelvoitteen kanssa. Kunnostussuunnitelma käsittää kolmen Kantturakosken voimalaitospadon alapuolella sijaitsevan koskialueen kalataloudellisen kunnostuksen, eikä siinä ole ollut tarkoituskaan käsitellä Kantturakosken kalatien rakentamista. Suunnitelman pohjalta tehdyt kunnostukset tukevat Virojoen kalataloudellista kehittämistä. Vuonna 2002 toteutetussa kunnostuksessa avattiin kaloille nousumahdollisuus Kantturakosken voimalaitokselle asti, minkä jälkeen kalatien rakentaminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Kymenlaakson Sähkö Oy:n väite siitä, että se olisi toteuttanut em. suunnitelman mukaisen Kantturakosken kalataloudellisen kunnostuksen, on virheellinen. Kunnostuksen toteutti Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kaakkois-Suomen TE-keskuksen myöntämällä rahoituksella.

10 Kymenlaakson Sähkö Oy:n pyyntö muuttaa olemassa oleva kalatievelvoite vedenluovutusvelvoitteeksi yksityiselle, kaupallista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle on erikoinen. Tällaista ei voida pitää kompensaationa voimalaitoksen aiheuttamasta kalataloushaitasta. 500 euron suuruinen kalatalousmaksu on täysin alimitoitettu ja Virojoen tapauksessa epätarkoituksenmukainen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualue toistaa vaatimuksensa kalaportaan rakentamis- ja vedenluovutusvelvoitteen pysyttämisestä ja lisämääräyksen antamisesta koskien kalaportaan suunnittelu- ja rakentamisaikataulua. 10 MERKINTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 137/2011/4 hallintopakkoasiassa, joka koskee Kantturakosken kalatien rakentamista. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Perustelut Virojoen alajuoksulla sijaitseva Kantturakosken voimalaitoksen pato estää kalan kulun joessa ja se ja voimalaitoksen toiminta aiheuttavat kalataloudellista vahinkoa padon ylä- ja alapuolisessa vesistössä. Joen keski- ja yläjuoksulla on vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuvia alueita. Välittömästi Kantturakosken yläpuolella on neljä koskea, jotka soveltuisivat meritaimenen lisääntymiseen. Kantturakosken alapuolisilla koskialueilla on tehty kalataloudelliset kunnostustoimenpiteet jo vuonna Maa- ja metsätalouden kuormitus vaikuttaa edelleen selvästi jokiveden laatuun, mutta vesi on kuitenkin lohikalojen ja rapujen lisääntymiseen sopivaa. Kantturakosken padon kalatie mahdollistaa kalojen kulun Virojoen alimman nousuesteen ohi. Kalatien avulla Virojoki voidaan palauttaa vaelluskalajoeksi. Kaakkois-Suomen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2015 ja vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille mukaan Virojoen alaosa on jokeen rakennettujen voimalaitosten vuoksi luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ja sen on katsottu olevan veden laatuluokituksen ja asiantuntija-arvion perusteella ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Toimenpideohjelmassa Virojoelle ei ole esitetty hydromorfologisia parantamistoimenpiteitä, kuten kalateiden rakentamista. Toimenpiteitä ei ole esitetty, koska on todettu, että mikäli ekologista tilaa merkittävästi parantavat toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle, voidaan voimakkaasti muutetun vesistön todeta olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Aluehallintovirasto toteaa, että toimenpideohjelman tavoitteet eivät muuta voimassa olevan luvan velvoitteita. Voimassa olevan voimalaitosluvan lupaehdon 3) mukaan padon omistaja on velvollinen rakentamaan ja kunnossapitämään kelvollisen kalaportaan sekä varaamaan porrasta varten tarpeellisen vesimäärän. Kalatalousvelvoitetta ei ole toteutettu. Velvoitteen toteuttaminen on tarpeen ja mahdollis-

11 VASTAUS MUISTUTUKSIIN JA VAATIMUKSIIN Sovelletut säännökset KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN ta kalataloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi. Hakijan muutoshakemuksessa esittämä uusi kalatalousvelvoite eli voimalaitoksen kiinteistöllä sijaitsevan kalahautomon toiminta tai sen toiminnan lakkaamisen varalta esitetty kalatalousmaksu ei vastaa nykyisen velvoitteen tarkoitusta kalojen kulkumahdollisuuden turvaamisesta padon ohi. Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton muistutukset aluehallintovirasto hylkää asian ratkaisun perusteluista ilmenevin perusteluin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vaatimuksiin luvan muuttamisesta siten, että siihen lisätään kalatievelvoitteen suunnittelu- ja rakentamisaikataulumääräys, todetaan, ettei vaatimusta käsitellä tämän luvan haltijan tekemän hakemuksen yhteydessä. Vesilain 2 luvun 11a ja 22 sekä 16 luvun 23a Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Maksuun sovelletaan siten hakemuksen vireille tullessa voimassa ollutta ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevaa ympäristöministeriön asetusta 1388/2006, jonka maksutaulukon mukaan luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Kyseessä on alle yhden megawatin suuruinen vesivoimala, jonka lupakäsittelymaksu on taulukon mukaan

12 12 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Kymenlaakson Sähkö Oy Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Virolahden kunta Haminan kaupungin ympäristölautakunta Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kalatalous (sähköisesti) Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto Kaakkois-Suomen ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Listan dpoesavi mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Virolahden kunnan virallisella ilmoitustaululla.

13 13 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 1) valitusosoitus 2) esittelijän eriävä mielipide Heikki Penttinen Leena Simpanen Hanna Pesonen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Heikki Penttinen (puheenjohtaja) ja Leena Simpanen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, joka on jättänyt asiassa eriävän mielipiteen. HIP/tv

14 Liite 1 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

15 ERIÄVÄ MIELIPIDE LIITE 2 1/2 Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen Päätös nro 138/2011/4 Mielestäni ratkaisun perusteluineen olisi pitänyt kuulua seuraavasti: Luparatkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto poistaa Kantturakosken vesivoimalaitokselle Wiipurin läänin Maaherran päätöksellä annetun ja Kymen lääninhallituksen päätöksellä uudistetun määräyksen (määräys nro 3) rakentaa voimalaitospadon yhteyteen kelvollinen kalaporras ja varaamaan porrasta varten tarpeellinen vesimäärä. Kalatalousvelvoitteen sijaan annetaan uusi määräys (nro 3 a), joka kuuluu seuraavasti: 3 a) Voimalaitoksen omistajan on maksettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle euron suuruinen kalatalousmaksu vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ja vastaisuudessa vuosittain helmikuun loppuun mennessä 750 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi ensisijaisesti Kantturakosken ja Pitkäkosken välisen jokiosuuden sekä Kantturakosken ja Myllykosken välisen jokiosuuden kalataloudelliseen kunnostukseen tai kalaistutuksiin alueella. Lisäksi voimalaitoksen omistaja on velvollinen luovuttamaan laitoksen yhteyteen perustetulle kalahautomolle sen toiminnassaan tarvitseman veden. Perustelut Virojoen Sähköosakeyhtiö on 1930-luvulla rakentanut kalaportaan Kantturakosken padon yhteyteen. Porras kuitenkin poistettiin käytöstä vuonna 1949, kun huomattiin, ettei sillä ollut kalataloudellista vaikutusta. Vuonna 1952 uusittiin ja korotettiin voimalaitospatoa ja samassa yhteydessä voimalaitoksen yhteyteen perustettiin kalanviljelyslaitos. Sähköyhtiö antoi korvauksetta rakennuspaikan ja tarvittavan veden kalanviljelyslaitoksen käyttöön. Lisäksi edellytettiin, että vuosittain kuoriutuneista kalanpoikasista oli 1/3 istutettava Virojoen vaikutuspiiriin kuuluviin kalavesiin. Näin kalatalousvelvoite (kalaporras) on pyritty korvaamaan kalataloudellisesti hyödyllisemmällä tavalla. Aiemmin vesistössä tehdyt perkaukset ovat vähentäneet vaelluskalojen luontaisia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita Virojoessa. Suurehko ravinnekuormitus heikentää herkimpien kalalajien lisääntymis- ja elinolosuhteita joessa. Veden alumiini- ja rautapitoisuudet ovat ajoittain korkeat, samoin kiintoainepitoisuus. Vesi on ajoittain myös varsin hapanta (ph alle 6, jopa lähellä 5,5). Vaikka vaelluskalat pääsisivät nousemaan ohi Kantturakosken, olisi edessä kuitenkin seuraava nousueste eli Pitkäkosken pato, johon ei todennäköisesti ole mahdollista rakentaa kalatietä (Suomenlahden meritaimenkantojen suojeluja käyttösuunnitelma, Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 52/2001). Lisäksi Virokosken ja Toikankosken (Pitkäkosken jälkeinen koski) välisellä alueella on kyseisen julkaisun mukaan tiettävästi luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joten kyseiselle jokijaksolle ei pidä kotiuttaa muuta taimenkantaa.

16 2/2 Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueelle vuosille Virojoen alaosalle ei ole esitetty hydromorfologisia parantamistoimenpiteitä. Virojoen alaosa on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi sekä hydro-morfologiselta että ekologiselta kannalta ja luokiteltu ekologiseen luokkaan tyydyttävä. Ainoina mahdollisina toimenpiteinä alueelle on esitetty kuormituksen vähentämistä. Ohjelmassa todetaan, että mikäli ekologista tilaa merkittävästi parantavat hydromorfologiset toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa vesivoimantuotannolle, voidaan voimakkaasti muutetun vesistön todeta olevan hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa eikä sen tilan parantamiseksi esitetä toimenpiteitä. Kaakkois-Suomen TE-keskus on hakemusasiakirjojen mukaan 2000-luvulla myöntänyt rahoituksen voimalaitoksen uudelleen käynnistämiseen, mutta ei ole tuolloin ottanut kantaa kalaportaan rakentamiseen. Todettakoon, että vesialueiden omistajat tai osakaskunnatkaan eivät ole vaatineet kalatien rakentamista. Kalatien rakentaminen Kantturakoskeen ei edellä kerrotun perusteella olisi tarkoituksenmukaista, koska kalatien vaatima osuus kokonaisvirtaamasta olisi huomattavan suuri (1/3-1/10) ja johtaisi merkittävään energiantuottomenetykseen. Lisäksi pelkästään kalaportaan rakentamisesta aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset sillä saavutettavaan hyötyyn nähden. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että kalahautomon sijoittaminen voimalaitoksen tiloihin ja sille korvauksetta luovutettava vesi eivät ole riittäviä toimia voimalaitoksen kalataloudellisen haitan kompensoimiseksi. Kalaistutukset, joita kalataloushallinnon istutusrekisterin (Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon liite) mukaan on viime vuosikymmeninä tehty Kantturakosken voimalaitoksen alapuolelle Virojokeen, lienee tehty pelkästään muiden kustantamina. Lisäksi toimet eivät ole kohdistuneet Kantturakosken yläpuoliselle jokiosuudelle. Tästä syystä luvan saaja on velvoitettu maksamaan kohtuulliseksi katsottava kalatalousmaksu takautuvasti ja vastaisuudessa vuosittain. Vastaus muistutuksiin ja vaatimuksiin Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton näkemykset on otettu huomioon ratkaisussa. Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen muistutuksen osalta viitataan perusteluihin edellä Vakuudeksi Hanna Pesonen

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2010/4 Dnro ESAVI/246/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ Korvaushakemus, joka koskee Lamunjärven vedenkorkeuden aiheuttamia vahinkoja, Toholampi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2010/4 Dnro ESAVI/423/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2010 ASIA HAKIJA Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen läntisen Pien-Saimaan vesialueeseen kuuluvalla Tervahaudanlahdella, Lappeenranta

Vesialueen täytön pysyttäminen läntisen Pien-Saimaan vesialueeseen kuuluvalla Tervahaudanlahdella, Lappeenranta Etelä-Suomi Päätös Nro 212/2010/4 Dnro ESAVI/370/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.11.2010 ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen läntisen Pien-Saimaan vesialueeseen kuuluvalla Tervahaudanlahdella,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Kairajärven perkausyhtiön kokouksen 4.8.2013 päätöksen moittiminen, Laitila

Kairajärven perkausyhtiön kokouksen 4.8.2013 päätöksen moittiminen, Laitila PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 281/2013/2 Dnro ESAVI/145/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2013 ASIA HAKIJA Kairajärven perkausyhtiön kokouksen 4.8.2013 päätöksen moittiminen, Laitila Minna-Marika Yli-Pere

Lisätiedot

Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi

Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2010/4 Dnro ESAVI/439/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2010 ASIA HAKIJA Kaapelin asentaminen Haminanjoen alitse, Hausjärvi Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUS Suunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot