Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-22:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen. Sivu 275 Lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu 458 ja peruspalvelutaso -luonnoksesta 276 Lausunto Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista Pitkäpään kylään koskevasta hakemuksesta 277 Lausunto Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta Wirma Lappeenranta Oy:n palvelusopimus vuodelle Kotihoidon kuntalisä -kokeilu Edustajan valinta Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Vuoden 2013 joulutervehdykset Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja palkka-asiamiehen päätösluettelot ajalta Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Talousarvio 2014 ja vuosien taloussuunnitelma Korkorahastosijoitus 478

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Poissa Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Hilkka Suoanttila Päivi Kärmeniemi Helena Metsämuuronen puheenjohtaja puheenjohtaja 277 pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Esko Huopainen Anne Pylväläinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Ennen kokouksen avaamista Eksoten vs.toimitusjohtaja Tuula Karhula selvitti Eksoten tämän hetken tilannetta sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso -luonnoksesta 300/00/2013 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen puh Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää kunnilta lausuntoa jä te huollon peruspalvelutason määrittelyä koskevasta luonnoksesta. Pe rus pal ve lu ta so luon nok ses sa päi vi te tään nykyinen, voimassa oleva pe rus pal ve lu ta so pää tös kestämään vuo teen 2016 saakka. Etelä-Karjalan jä te huol to vi ran omai nen tekee päi vi tys työ tä yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kans sa. Palvelutasopäätöksellä määritetään mm. seuraavat asiat: pe rus nou to alueet, aluekeräyspisteverkoston laajuus, jäteasemien määrä ja toiminnan laa tu sekä ekopisteverkoston laajuus. Tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jäteasemien aukioloaikoja ei pi dä suoraan sitoa kunnan asukaslukuun vaan huomioida selkeämmin myös muita muuttujia kuten esim. kesäasukkaiden määrä. Jäteasemien aukiolossa tulee myös paremmin huomioida ns. normaalin työ ajan ulkopuolisen aukiolon määrä erityisesti lauantaiaukioloja pai nottaen. Usean kiinteistön yhteisen keräilyvälineen eli kimppa-astian käytön mää ritte lyä tulee tarkentaa erityisesti kesäasunnon ja vakituisen asunnon kimppa muo dos ta mi sen suhteen. Aluekeräyspisteverkoston osalta tulee huomioida ennen kaikkea verkoston ko ko nais toi mi vuus eli riittävä keräyspisteiden määrä ja niiden oikea sijainti. Alue ke räys pis tei den keräysastiat tulee vaihtaa esim. syväkeräysastioihin. Ekopisteverkoston laajuus tulee esittää luonnoksessa yksilöidysti eikä ainoas taan strategiaan viitaten. Khall 275 Ympla ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija:ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen p Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää Luumäen kunnalta lausuntoa jätehuollon laatu ja -peruspalvelutason luonnoksesta. Em.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ viranomainen on yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa käynnistänyt jätehuollon peruspalvelutason määrittelypäivityksen vuoteen 2016 saakka. Jätehuollon palvelutasossa määritellään mm. seuraavat asiat: Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen perusnoutoalueet, kuivajätteen aluekeräyspisteet, kuljetusreitit, miehitettyjen jäteasemien määrät kunnissa, jäteasemien aukioloajat, jäteasemilla vastaanotettavat jätteet, vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet, ekopisteet ja erityisjätteiden vastaanotto. Perusnoutoaluetta ei ole vielä määritetty. Se tullaan määrittelemään yhdessä kuntien kanssa vuonna : Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielstä Luumäellä on säilytettävä nykyisen tasoinen alukeräyspisteverkosto, johtuen suuresta kesäasuntojen määrästä. Luumäen kunnan jäteasema tulee olla auki vähintään 14 h/viikko. Tärkeää on, että asema on auki lauantaisin sekä myös jonakin arkipäiävnä aseman tulee olla auki klo jälkeen. Vaarallisten jätteiden jäteaseman vastaanoton lisäksi on tärkeää järjestää vähintään kerran vuodessa em. jätteiden keräyskampanja. Ekopisteiden määrää ei saa vähentää. Puutarhajätteiden vastaanotto tulee tulevaisuudessakin olla asukkaille ilmaista. Luumäen kunnan ympäristölautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu- ja peruspalvelutason luonnoksesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu- ja perustason luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan esittämät lausunnot. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausuntopyyntö, Jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso 2 Palvelutaso, luonnos

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Lausunto Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista Pitkäpään kylään koskevasta hakemuksesta 295/09/2013 Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen puh Luumän kunnanhallitus pyytää Luumäen kunnan ympäristölautakunnalta lausuntoa Suomen Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista koskevasta hakemuksesta. Rakettitukku Oy hakee Tukesilta lupaa 1.3G ja 1.4G luokan ilotulitteiden pysyvään varastointiin Luumäen kunnan Pitkäpään kylässä Muti Rn:o 2:13 nimisellä tilalla. Kohde sijaitsee Somerharjun II-luokan pohja-vesialueen reunalla. Em. yrittäjällä on maanomistajan lupa sijoittaa alueelle räjähdevarasto. Ilotulitteita varastoidaan lähialueiden kuluttajamyyntiä varten. Varastosuojiin varastoitava määrä on 4000 kg, sytyttimiä ei varastossa varastoida. Varastolle on nimetty vastaava hoitaja ja hänelle varamies, em. henkilöillä on varastonhoitajan pätevyyskirjat. Räjähdeasetuksen mukaan vähimmäissuojaetäisyys kyseessä olevalle varastointimäärälle on m kohteesta riippuen. Etäisyydet varastosta lähimpiin rakennuksiin tai yleisiin teihin tai muihin turvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin ovat hakemuksen mukaan riittävät. Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielestä räjähdysaineet tai ainesosat eivät saa joutua maaperään. Koska toiminta sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, on pohjaveden suojeluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnanharjoittaja on vesi ja ympäristönsuojelulain perusteella vastuullinen huolehtimaan siitä, että pohjavesi ei alueella vaarannu. Mikäli lupa varastoinnille myönnetään, tulee lupamääräyksissä olla määräys myös pohjavesien tarkkailulle. Varaston pohjan tulee olla tiivis ja viemäröimätön ja varaston tulee olla aina lukittuna, kun alueella ei ole vartiointia. Varastosuojille tulee hakea toimenpidelupa Luumäen kunnalta. Luumäen kunnan ympäristölautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa Rakettitukku Oy:n hakemuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 276 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus nojautuu lausunnossaan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon asiasta ja päättää antaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) seuraavan lausunnon: On huolehdittava, että räjähdysaineet ja ainesosat eivät saa joutua maaperään. Koska toiminta sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, on pohjaveden suojeluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnanharjoittaja on vesi ja ympäristönsuojelulain perusteella vastuullinen huolehtimaan siitä, että pohjavesi ei alueella vaarannu. Mikäli lupa varastoinnille myönnetään, tulee lupamääräyksissä olla määräys myös pohjavesien tarkkailulle. Varaston pohjan tulee olla tiivis ja viemäröimätön ja varaston tulee olla aina lukittuna, kun alueella ei ole vartiointia. Varastosuojille tulee hakea toimenpidelupa Luumäen kunnalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Kartta 4 Rakettitukku Oy:n hakemus

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Lausunto Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta 83/ /2013 Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen puh Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Juha Näpin Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mukainen 21 ha:n tuotantoalue sijaitsee n. 8 km Luumäen kirkonkylästä itäkaakkoon, Suo-Anttila Jurvalan tien itäpuolella n. 8 km Jurvalasta. Tuotantoalue sijoittuu kahden kylän (Suo-anttila, Sokura) keskelle, etäisyys lähimpään asuttuun kiinteistöön on 470 m. Turvetuotantoalueen läheisyydessä sijaitsee kymmeniä vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Suo-anttilan kylän suuntaan on avointa peltomaisemaa, joten pölyn kulkeutumisen estävää suojapuustoa ei ole. Suunnitellun turvetuotantoalueen keskellä sijaitsee luonnontilainen Kukkarolampi. Lammen ympärillä on myös luonnontilaista suota. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa merkinnällä matkailun kehittämiskohde oleva Lusikkovuoren luontomatkailukohde sijaitsee n. 600 m:n etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. Matkailukohdemerkintä osoittaa tehokasta matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää merkittäviä rakennuksia, laitteita tai muuta matkailua tukevaa rakennetta. Alueella on voimassa suunnittelumääräys, jossa kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvot, vesiensuojelu sekä vesistöjen mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Salpalinjan linnoitusketju, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde sijaitsee myös n. 600 m:n etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamilla osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia rajoituksia, mutta osa-alueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen. Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien historiallisten rakennusten ja merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön. Vesienkäsittelymenetelmäksi esitetään sarkaoja-altaita, päisteputkipidättimiä, laskeutusallas sekä kevytkemikalointi.

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Hakemuksessa mainitaan, että Juhansuo ei ole tulvaherkkää aluetta. Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunta päättää antaa Juhansuon ympäristölupahakemuksesta seuraavanlaisen lausunnon: Juhansuon kuormitus lisää alapuolisen Urpalanjoen rehevyyttä, veden tummuutta ja pohjan liettymistä. Urpalanjoen fosforipitoiduuden kasvu suon alapuolella on huomattavaa. Turvetuotannon aiheuttama virtaamaolosuhteiden muuttuminen sekä kiintoaineksen ja raudan huuhtoutuminen vesistöön haittaavat vesistön kalakantaa. Kutualueet liettyvät ja pohjassa oleva mäti tukehtuu sekä vaikutukset pohjaeläimistöön ovat huomattavat. Kalastusvälineiden limottuminen lisääntyy jatkuvasti. Urpalanjoki on valtakunnallisesti tärkeä meritaimenjoki. Urpalankokialueen kehittämishanke on mm. kunnostanut alueita vaelluskaloille lisääntymistä varten ja näin ollen myös poikastuotannolle on paremmat olosuhteet olemassa. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu meritaimen on onnistunut lisääntymään nyt myös Urpalanjoen Suomen puolella. Urpalanjoen kuormituksen lisääminen on suuri uhka meritaimenen lisääntymiselle. Juhansuo on vastoin hakemuksessa esitettyä erittäin tulvaherkkää aluetta. Esim. normaalin kevätvalunnan aikaan turvetuotantoalueen purkuoja sekä kemikaliointiasema tulevat olemaan veden peitossa ja ei ole teknisesti mahdollista hoitaa vesiensuojelua alueella. Pölyhaittojen estämiseksi lähimmissä asutuissa kiinteistöissä ei ole esitetty riittäviä suunnitelmia. Suunnitellun turvetuotantoalueen ja useiden kiinteistöjen välissä ei ole lainkaan pölyltä suojaavaa puustoa. Luonnontilaisen Kukkarolammen ympärillä tapahtuva turvetuotantoalueen kuivatus kuivattaa myös Kukkarolammen. Em. lammen vesipinta laskee jolloin Kukkarolampi kasvaa umpeen. Lisäksi turvetuotannon pöly lisää Kukkarolammen umpeenkasvua. Tämä on ympäristönsuojelulain ja vesilain vastaista toimintaa. Hakemus on puutteellinen, hakemukseen ei ole liitetty linnustoselvitystä. Hakemuksessa ei ole esitetty, että miten turvetuotantoalueen keskellä sijaitsevassa Kukkarolammessa ruokailevien ja levähtävien lintujen elinolot turvataan. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa Urpalanjoen yläosan tilatavoitteena on, että v mennessä tilaluokka parenee yhden luokan välttävästä tyydyttävään ja että hyvä tavoitetila saavutetaan tai turvataan nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Urpalanjoen yläosalla tilatavoitteiden saavuttaminen nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä ei ole mahdollista. Tästä johtuen kaikenlainen lisäkuormittaminen mm. Juhansuon kuivatusvesillä ei voi olla sallittua. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt Vapo Oy:n Hyrmäsaarensuon ympäristölupahakemuksen perusteena mm. em. tilatavoitteet. Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut päätöksellään aluehallintoviraston päätöstä. Hyrmäsaarensuo sijaitsee Juhansuon läheisyydessä, joten samoilla perusteilla ei lupaa Juhansuolle voida myöntää.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kun otetaan huomioon alueella olevan turvetuotannon ja muiden toimintojen Urpalanjoen vesistöön aiheuttama yhteiskuormitus sekä Urpalanjoen nykyinen tila ja meritaimenen elinolosuhteet, Juhansuon turvetuotannon vesistöpäästöt aiheuttaisivat merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, jota ei voida esitetyillä vesiensuojelutoimenpiteillä poistaa. Lusikkovuoren matkailukohteen ja Salpalinjan linnotteiden osalta suunniteltu turvetuotanto vaikeuttaisi Etelä-Karjalan maakuntakaavan toteuttamista. Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielestä Juhansuon lupahakemus ei täytä ympäristönsuojelulain ja asetuksen,luonnonsuojelulain, vesilain eikä myöskään EU:n lintudirektiivin vaatimuksia, joten lupahakemus tulee kokonaisuudessaan hylätä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Antti Tuuva poistui esteellisenä kokouksesta kkello tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Khall 277 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus nojautuu lausunnossaan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että Juhansuon lupahakemus ei täytä ympäristönsuojelulain ja -asetuksen, luonnonsuojelulain, vesilain eikä myöskään EU:n lintudirektiivin vaatimuksia, joten lupahakemus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Puheenjohtaja Hilkka Suoanttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila palasi kokouksen puheenjohtajaksi.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Wirma Lappeenranta Oy:n palvelusopimus vuodelle /14/2013 Khall 278 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Wirma Lappeenranta Oy on vuonna 1999 nimellä Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy perustettu seudullinen, kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonsernia ja Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:tä. Myös Luumäen kunta on yhtiön osakas. Wirma on esittänyt osakkailleen uudistetun palvelusopimuksen, joka ottaa huomioon osakkaiden erilaiset asiakastarpeet sekä yhtiön talouden ja toiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät kehittämistarpeet. Palvelusopimuksessa tunnistetaan seudullisesti vaikuttavat ja tarjottavat kehitys- ja matkailupalvelut, sekä yrityskohtaisesti toimiva yrityspalvelu. Vuonna 2013 Luumäen kunnan maksuosuus on euroa, eli 15,7 euroa/asukas. Kyseinen maksuosuus on sisältänyt tehostettua elinkeinoasiamiehen palvelua 2 pv/vko. Palvelusopimus on määräaikainen ja se on irtisanottava vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. sopimuksen jatkamisesta vuodelle 2014 on tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Vuodelle 2014 esitetyn palvelusopimuksen hintataso on 10,70 euroa/asukas. Tämä tarkoittaisi kokonaiskustannuksena Luumäen kunnalle euroa/vuosi. Sopimus ei sisällä tehostettua elinkeinoasiamiespalvelua. Hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kunnanhallitus päättää hyväksyä Wirma Lappeenranta Oy:n kanssa edellä kuvatun palvelusopimuksen, jossa Luumäen kunnan maksuosuus on 10,7 euroa/asukas (kokonaiskustannus noin euroa). Uusi palvelusopimus on voimassa määräajan vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2014 talousarvioon varataan sopimuksen edellyttämä määräraha. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus päätti että Wirma Lappeenranta Oy:n kanssa voi mas sa oleva määräaikainen palvelusopimus irtisanotaan. Anne Ukkonen palasi jatkamaan kokousta.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kotihoidon kuntalisä -kokeilu 301/ /2013 Khall 279 Khall. 302 Valmistelija: kunnanjohtaja Terttu Heimala p Mannerheimin Lastensuojeluliiton Luumäen paikallisyhdistyksen hallitus on jättänyt valtuustolle osoitetun liitteen mukaisen aloitteen, joka kos kee lasten kotihoidon kuntalisän käyttöönottoa Luumäellä vuonna 2011 ja tarvittavan määrärahan varaamista mainittuun tarkoituk-seen kunnan vuo den 2011 talousarviossa. Aloitteen johdosta todetaan, että koululautakunta on omassa vuoden 2011 bud jet ti esi tyk ses sään esittänyt euron määrärahan varaamista koti hoi don kuntalisän käynnistämiseksi Luumäellä vuonna Ensimmäisen kerran asia on käsitelty vuonna 2002 jätetyn keskustan naisval tuu tet tu jen aloitteen pohjalta sekä vuonna 2008 jätetyn kan sa lais-ad ressin pohjalta. Esitys kuntalisän käyttöönotosta ei saanut riittävää kan na tusta valtuuston käsitellessä vuoden 2010 talousarviota. Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2011 budjettiehdotuksen ja ehdottaa, et tä lasten kotihoidon kuntalisä otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön alkaen kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi. Ennen uusia päätök siä selvitetään lisän vaikutus mm. päivähoidon kysyntään sekä vä ki luvun kehitykseen (syntyneet/muuttaneet perheet). Kunnanhallitus eh dottaa, että kotihoidon kuntalisää maksettaisiin alle 3-vuotiaista lapsista, joita äi ti tai isä hoitaa kotona. Edellytyksenä on, että perheen kaikki alle kou luikäi set lapset hoidetaan kotona eikä yhdelläkään ole kunnallista per he päivä hoi to paik kaa. Tuen määräksi kunnanhallitus ehdottaa 150 euroa/lapsi ja sisaruskorotukseksi 50 euroa/lapsi/kk, jos perheessä on enemmän kuin yk si alle 3-vuotias. Vuoden 2011 talousarvioon kunnanhallitus on esittänyt ko ti hoi don kuntalisän käyttöönottoa varten euroa. Tarkemmat ohjeet ja myöntämisedellytykset kunnanhallitus käsittelee erikseen. Esittelijä: kunnanjohtaja Terttu Heimala Kunnanhallitus päättää merkitä liitteeksi otetun aloitteen ja siihen liittyvän se los tuk sen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. saatetaan myös aloitteen tehneen Mannerheimin Las ten suo je lu liiton Luumäen paikallisyhdistyksen hallituksen tietoon. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valt. 58 Valtuusto merkitsee liitteeksi otetun aloitteen ja siihen liittyvän selostuksen tie toon sa saatetuksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kuntalisäkokeilu on tehtyjen päätösten mukaisesti käynnistynyt alkaen kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi. Kuntakokeilu päättyy Ennen uusia päätöksiä selvitetään lisän vaikutus mm. päivähoidon kysyntään sekä väkiluvun kehitykseen (syntyneet/muuttaneet perheet). Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että kuntalisäkokeilua ei jatketa määräajan jälkeen ja valmistelee vuoden 2014 talousarvion valtuuston hyväkysttäväksi tältä poh jal ta. Keskustelun kuluessa Hanna Nuutinen ehdotti, että kuntalisäkokeilua jatke taan. ta kannattivat Jari Saaresti ja Päivi Kärmeniemi. Puheejohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty esittelijän eh do tukses ta poikkeava ehdotus ja asiasta äänestetään. Kunnanjohtajan eh do tusta kannattavat äänestävät jaa ja Hanna Nuutisen ehdotusta kannattavat ää nes tä vät ei. Suoritettiin äänestys, jossa annettiin ääniä seuraavasti: Heikkilä Aki Huopainen Esko Karhu Asmo Kärmeniemi Päivi Marttila-Inkilä Anne Nuutinen Hanna Pylväläinen Anne Saaresti Jari Suoanttila Hilkka jaa x x x x x x ei x x x Äänet yhteensä 6 3 Äänin 6-jaa ääntä, 3-ei ääntä esittelijän ehdotus hyväksyttiin kun nan hal lituk sen päätökseksi.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Edustajan valinta Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen / /2013 Khall 280 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä Saimaan talous ja tieto Oy:n yhden osakkeen. Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Lappeenrannassa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunanhallitus päättää valita Luumäen kunnan edustajaksi Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2013 joulutervehdykset 302/07.02/2013 Khall 281 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on vuosittain lähettänyt yhteistyökumppaneilleen joulutervehdykset. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että kuluvana vuonna ei lähetetä joulutervehdyksiä. Käyttämättä jääneellä määrärahalla, 500 eurolla, tuetaan tänä vuonna paikallisten junioireiden jääkiekkotoimintaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark 299/ /2013 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Leena ja Pekka Mark ovat tehneet tekniselle lautakunnalle päivä tyn vahinkoilmoituksen ja hakemuksen hen ki lö au ton kor jaus kus tan nuksis ta. Hakemuksen mukaan Leena Mark ajoi klo Pajatietä ja kään tyi Linnalantielle itään päin. Torin kohdalla auto törmäsi ajoradalla ollee seen sulkuaidan jalustaan. Törmäyksessä auton oikeanpuoleiseen loka suo jaan tuli naarmuja. Tapauksella ei ollut silminnäkijöitä. Tapahtumahetkellä Linnalantielle asennettiin sulkuaitoja markkinoiden takia. Vahingonkorvausten myöntäminen uuluu kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n kohdan 16 mukaan kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. Tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta toteaa, että tapahtuma johtuu sulkuaitojen asen nustyön virheellisestä työjärjestyksestä. Ajoneuvon omistajat eivät ole pys tyneet osoittamaan, että autoon tulleet naarmut ovat peräisin sulkuaitojen jalus tas ta. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Luumäen kunta korvaa korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 euroa (sis. alv 24 %). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 282 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, teknisen lautakunnan lausuntoon perustuen, että Luumäen kunta korvaa Leena ja Pekka Markin henkilöauton esitetyistä korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 (sis.alv 24 %). ehdotus hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Liitteet 5 Vahinkoilmoitus, Leena ja Pekka Mark 6 Ajoneuvovahinko, kuva 1 7 Ajoneuvovahinko, kuva 2 8 Korjauskustannuslaskelma, Leena ja Pekka Mark

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 283 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla Ei päätöksiä Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja palkka-asiamiehen päätösluettelot ajalta Khall 284 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla Ei päätöksiä Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti palkka-asiamiehen tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla ammattialalisä hark.var.lisän oikaisu ma.teht.koht.palkka 1 kpl 2 kpl 1 kpl Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 285 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1) Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 2) Koululautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 3) Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 4) Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 5) Pöytäkirjanote pidetystä koululautakunnan kokouksesta Kirkonkylän koulun vanhempaintoimikunnan ja kyläyhdistysten kirjelmä 6) Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 7) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja pidetystä kokouksesta 8) Imatran kaupunginvaltuuston päätös Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus 9) Maija-Liisa Porkolan ilmoitus As Oy Luumäen Rinnepuiston osaomistusasunnosta luopumisesta 10) Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista 11) KT-kuntatyönantajien yleiskirje 12/ KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita 12) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto tiedoksi. Lausunto vesirakennustyöilmoitukseen, Katosnimen vesiosuuskunta, vesijohdon asennus vesistöön, Luumäki Iihola, ) Aditron Oy:n ilmoitus Personec R -ohjelmiston tuki ja ylläpito päättyy ) Luumäen Osuuspankin kirje Edustajiston vaalit ) Kevan yleiskirje Dnro 282/ /2013 Kuel-yleiskirje 3/2013: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle ) Pohjola vakuutusyhtiön ratkaisu EK Vastuuvahinko Luumäen kunta/taito Lammi

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ ) Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen pidettävän kokouksen kokouskutsu tiedoksi 18) Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje Varautumisen peruskurssi 20504P/14 19) Salpalinja perinneyhdistys ry:n jäsenkirje 3/2013 syyskokouskutsu Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 286 : Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiökokous pidetään klo Lappeenrannan kaupungintalolla. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiökokoukseen Anne Pylväläisen. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat tulee valita. : Kunnanhallitus valitsi itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi Anne Pylväläisen ja Anne Marttila-Inkilän.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja vuosien taloussuunnitelma 289/02.02/2013 Khall 287 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta see seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarviossa ja suun ni telmas sa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joil la edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laa ti misvuon na kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan suunnittelukaudella eli ai kana, joksi taloussuunnitelma on hyväksytty. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun nitel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi deoh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tämä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Luumäen kunnan edellisen vuoden tase ei osoita alijäämää eikä ta lous arvion laatimisvuonna (2013) arvioida kertyvän alijäämää, joten alijäämän kat ta mis vel vol li suut ta ei synny. Luumäen kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on laa dit tu Kuntaliiton Kunnan talousarvio- ja suunnitelma suosituksen mukai ses ti. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille esitys lis tan liitteenä. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus käsittelee talousarvio 2014 ja taloussuunnitelmaa

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus käsitteli talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan ehdotettuja muutoksia ja päätti käsitellä muutetun talousarvion seuraavassa kokouksessaan

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Korkorahastosijoitus 260/ /2013 Khall 288 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Voimassaolevan sijoitusstrategian mukaisesti kunnanhallituksen tulee erikseen päättää uusien korkorahastojen käyttöönotosta. Marraskuun alussa on vapautunut milj.euron sijoitustalletus. Uudelleensijoituksessa on tarkoitus hajauttaa sijoitus seuraavasti: 2 milj. euroa sijoitetaan 6 kk:n määräaikaistalletukseen euroa sijoitetaan Danke Invest Yhteisökorko K-rahastoon euroa sijoitetaan Ålandsbankenin Cash manager B-ra hastoon euroa sijoitetaan Taaleritehdas Parkki K-rahastoon. Määräraikaistalletukset on kilpailutettu ja parhaan sijoitustarjouksen on jättänyt Nordea Pankki, 1,15 %. Korkorahastot on kilpailutettu Suomen Pankkiiriliike Oy:n sijoitusasiantuntijan toimesta. Liitteenä Suomen Pank kiiri lii ke Oy:n sijoitusehdotus. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää sijoittaa vapautuneen sijoitustalletuksen varat uudel leen liitteenä olevan sijoitusehdotuksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 Sijoitusehdotus

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 287 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 288 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: , 288 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Linnalantie 33 PL TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot