Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-22:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen. Sivu 275 Lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu 458 ja peruspalvelutaso -luonnoksesta 276 Lausunto Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista Pitkäpään kylään koskevasta hakemuksesta 277 Lausunto Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta Wirma Lappeenranta Oy:n palvelusopimus vuodelle Kotihoidon kuntalisä -kokeilu Edustajan valinta Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Vuoden 2013 joulutervehdykset Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja palkka-asiamiehen päätösluettelot ajalta Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Talousarvio 2014 ja vuosien taloussuunnitelma Korkorahastosijoitus 478

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Poissa Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Hilkka Suoanttila Päivi Kärmeniemi Helena Metsämuuronen puheenjohtaja puheenjohtaja 277 pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Esko Huopainen Anne Pylväläinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Ennen kokouksen avaamista Eksoten vs.toimitusjohtaja Tuula Karhula selvitti Eksoten tämän hetken tilannetta sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso -luonnoksesta 300/00/2013 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen puh Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää kunnilta lausuntoa jä te huollon peruspalvelutason määrittelyä koskevasta luonnoksesta. Pe rus pal ve lu ta so luon nok ses sa päi vi te tään nykyinen, voimassa oleva pe rus pal ve lu ta so pää tös kestämään vuo teen 2016 saakka. Etelä-Karjalan jä te huol to vi ran omai nen tekee päi vi tys työ tä yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kans sa. Palvelutasopäätöksellä määritetään mm. seuraavat asiat: pe rus nou to alueet, aluekeräyspisteverkoston laajuus, jäteasemien määrä ja toiminnan laa tu sekä ekopisteverkoston laajuus. Tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jäteasemien aukioloaikoja ei pi dä suoraan sitoa kunnan asukaslukuun vaan huomioida selkeämmin myös muita muuttujia kuten esim. kesäasukkaiden määrä. Jäteasemien aukiolossa tulee myös paremmin huomioida ns. normaalin työ ajan ulkopuolisen aukiolon määrä erityisesti lauantaiaukioloja pai nottaen. Usean kiinteistön yhteisen keräilyvälineen eli kimppa-astian käytön mää ritte lyä tulee tarkentaa erityisesti kesäasunnon ja vakituisen asunnon kimppa muo dos ta mi sen suhteen. Aluekeräyspisteverkoston osalta tulee huomioida ennen kaikkea verkoston ko ko nais toi mi vuus eli riittävä keräyspisteiden määrä ja niiden oikea sijainti. Alue ke räys pis tei den keräysastiat tulee vaihtaa esim. syväkeräysastioihin. Ekopisteverkoston laajuus tulee esittää luonnoksessa yksilöidysti eikä ainoas taan strategiaan viitaten. Khall 275 Ympla ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija:ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen p Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää Luumäen kunnalta lausuntoa jätehuollon laatu ja -peruspalvelutason luonnoksesta. Em.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ viranomainen on yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa käynnistänyt jätehuollon peruspalvelutason määrittelypäivityksen vuoteen 2016 saakka. Jätehuollon palvelutasossa määritellään mm. seuraavat asiat: Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen perusnoutoalueet, kuivajätteen aluekeräyspisteet, kuljetusreitit, miehitettyjen jäteasemien määrät kunnissa, jäteasemien aukioloajat, jäteasemilla vastaanotettavat jätteet, vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet, ekopisteet ja erityisjätteiden vastaanotto. Perusnoutoaluetta ei ole vielä määritetty. Se tullaan määrittelemään yhdessä kuntien kanssa vuonna : Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielstä Luumäellä on säilytettävä nykyisen tasoinen alukeräyspisteverkosto, johtuen suuresta kesäasuntojen määrästä. Luumäen kunnan jäteasema tulee olla auki vähintään 14 h/viikko. Tärkeää on, että asema on auki lauantaisin sekä myös jonakin arkipäiävnä aseman tulee olla auki klo jälkeen. Vaarallisten jätteiden jäteaseman vastaanoton lisäksi on tärkeää järjestää vähintään kerran vuodessa em. jätteiden keräyskampanja. Ekopisteiden määrää ei saa vähentää. Puutarhajätteiden vastaanotto tulee tulevaisuudessakin olla asukkaille ilmaista. Luumäen kunnan ympäristölautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu- ja peruspalvelutason luonnoksesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen jätehuollon laatu- ja perustason luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan esittämät lausunnot. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausuntopyyntö, Jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso 2 Palvelutaso, luonnos

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Lausunto Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista Pitkäpään kylään koskevasta hakemuksesta 295/09/2013 Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen puh Luumän kunnanhallitus pyytää Luumäen kunnan ympäristölautakunnalta lausuntoa Suomen Rakettitukku Oy:n pysyvän räjähdevaraston perustamista koskevasta hakemuksesta. Rakettitukku Oy hakee Tukesilta lupaa 1.3G ja 1.4G luokan ilotulitteiden pysyvään varastointiin Luumäen kunnan Pitkäpään kylässä Muti Rn:o 2:13 nimisellä tilalla. Kohde sijaitsee Somerharjun II-luokan pohja-vesialueen reunalla. Em. yrittäjällä on maanomistajan lupa sijoittaa alueelle räjähdevarasto. Ilotulitteita varastoidaan lähialueiden kuluttajamyyntiä varten. Varastosuojiin varastoitava määrä on 4000 kg, sytyttimiä ei varastossa varastoida. Varastolle on nimetty vastaava hoitaja ja hänelle varamies, em. henkilöillä on varastonhoitajan pätevyyskirjat. Räjähdeasetuksen mukaan vähimmäissuojaetäisyys kyseessä olevalle varastointimäärälle on m kohteesta riippuen. Etäisyydet varastosta lähimpiin rakennuksiin tai yleisiin teihin tai muihin turvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin ovat hakemuksen mukaan riittävät. Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielestä räjähdysaineet tai ainesosat eivät saa joutua maaperään. Koska toiminta sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, on pohjaveden suojeluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnanharjoittaja on vesi ja ympäristönsuojelulain perusteella vastuullinen huolehtimaan siitä, että pohjavesi ei alueella vaarannu. Mikäli lupa varastoinnille myönnetään, tulee lupamääräyksissä olla määräys myös pohjavesien tarkkailulle. Varaston pohjan tulee olla tiivis ja viemäröimätön ja varaston tulee olla aina lukittuna, kun alueella ei ole vartiointia. Varastosuojille tulee hakea toimenpidelupa Luumäen kunnalta. Luumäen kunnan ympäristölautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa Rakettitukku Oy:n hakemuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 276 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus nojautuu lausunnossaan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon asiasta ja päättää antaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) seuraavan lausunnon: On huolehdittava, että räjähdysaineet ja ainesosat eivät saa joutua maaperään. Koska toiminta sijaitsee II-luokan pohjavesialueella, on pohjaveden suojeluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnanharjoittaja on vesi ja ympäristönsuojelulain perusteella vastuullinen huolehtimaan siitä, että pohjavesi ei alueella vaarannu. Mikäli lupa varastoinnille myönnetään, tulee lupamääräyksissä olla määräys myös pohjavesien tarkkailulle. Varaston pohjan tulee olla tiivis ja viemäröimätön ja varaston tulee olla aina lukittuna, kun alueella ei ole vartiointia. Varastosuojille tulee hakea toimenpidelupa Luumäen kunnalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Kartta 4 Rakettitukku Oy:n hakemus

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Lausunto Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta 83/ /2013 Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen puh Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Juha Näpin Juhansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mukainen 21 ha:n tuotantoalue sijaitsee n. 8 km Luumäen kirkonkylästä itäkaakkoon, Suo-Anttila Jurvalan tien itäpuolella n. 8 km Jurvalasta. Tuotantoalue sijoittuu kahden kylän (Suo-anttila, Sokura) keskelle, etäisyys lähimpään asuttuun kiinteistöön on 470 m. Turvetuotantoalueen läheisyydessä sijaitsee kymmeniä vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Suo-anttilan kylän suuntaan on avointa peltomaisemaa, joten pölyn kulkeutumisen estävää suojapuustoa ei ole. Suunnitellun turvetuotantoalueen keskellä sijaitsee luonnontilainen Kukkarolampi. Lammen ympärillä on myös luonnontilaista suota. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa merkinnällä matkailun kehittämiskohde oleva Lusikkovuoren luontomatkailukohde sijaitsee n. 600 m:n etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. Matkailukohdemerkintä osoittaa tehokasta matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää merkittäviä rakennuksia, laitteita tai muuta matkailua tukevaa rakennetta. Alueella on voimassa suunnittelumääräys, jossa kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvot, vesiensuojelu sekä vesistöjen mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Salpalinjan linnoitusketju, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde sijaitsee myös n. 600 m:n etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamilla osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia rajoituksia, mutta osa-alueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen. Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien historiallisten rakennusten ja merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön. Vesienkäsittelymenetelmäksi esitetään sarkaoja-altaita, päisteputkipidättimiä, laskeutusallas sekä kevytkemikalointi.

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Hakemuksessa mainitaan, että Juhansuo ei ole tulvaherkkää aluetta. Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen Luumäen kunnan ympäristölautakunta päättää antaa Juhansuon ympäristölupahakemuksesta seuraavanlaisen lausunnon: Juhansuon kuormitus lisää alapuolisen Urpalanjoen rehevyyttä, veden tummuutta ja pohjan liettymistä. Urpalanjoen fosforipitoiduuden kasvu suon alapuolella on huomattavaa. Turvetuotannon aiheuttama virtaamaolosuhteiden muuttuminen sekä kiintoaineksen ja raudan huuhtoutuminen vesistöön haittaavat vesistön kalakantaa. Kutualueet liettyvät ja pohjassa oleva mäti tukehtuu sekä vaikutukset pohjaeläimistöön ovat huomattavat. Kalastusvälineiden limottuminen lisääntyy jatkuvasti. Urpalanjoki on valtakunnallisesti tärkeä meritaimenjoki. Urpalankokialueen kehittämishanke on mm. kunnostanut alueita vaelluskaloille lisääntymistä varten ja näin ollen myös poikastuotannolle on paremmat olosuhteet olemassa. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu meritaimen on onnistunut lisääntymään nyt myös Urpalanjoen Suomen puolella. Urpalanjoen kuormituksen lisääminen on suuri uhka meritaimenen lisääntymiselle. Juhansuo on vastoin hakemuksessa esitettyä erittäin tulvaherkkää aluetta. Esim. normaalin kevätvalunnan aikaan turvetuotantoalueen purkuoja sekä kemikaliointiasema tulevat olemaan veden peitossa ja ei ole teknisesti mahdollista hoitaa vesiensuojelua alueella. Pölyhaittojen estämiseksi lähimmissä asutuissa kiinteistöissä ei ole esitetty riittäviä suunnitelmia. Suunnitellun turvetuotantoalueen ja useiden kiinteistöjen välissä ei ole lainkaan pölyltä suojaavaa puustoa. Luonnontilaisen Kukkarolammen ympärillä tapahtuva turvetuotantoalueen kuivatus kuivattaa myös Kukkarolammen. Em. lammen vesipinta laskee jolloin Kukkarolampi kasvaa umpeen. Lisäksi turvetuotannon pöly lisää Kukkarolammen umpeenkasvua. Tämä on ympäristönsuojelulain ja vesilain vastaista toimintaa. Hakemus on puutteellinen, hakemukseen ei ole liitetty linnustoselvitystä. Hakemuksessa ei ole esitetty, että miten turvetuotantoalueen keskellä sijaitsevassa Kukkarolammessa ruokailevien ja levähtävien lintujen elinolot turvataan. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa Urpalanjoen yläosan tilatavoitteena on, että v mennessä tilaluokka parenee yhden luokan välttävästä tyydyttävään ja että hyvä tavoitetila saavutetaan tai turvataan nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Urpalanjoen yläosalla tilatavoitteiden saavuttaminen nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä ei ole mahdollista. Tästä johtuen kaikenlainen lisäkuormittaminen mm. Juhansuon kuivatusvesillä ei voi olla sallittua. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt Vapo Oy:n Hyrmäsaarensuon ympäristölupahakemuksen perusteena mm. em. tilatavoitteet. Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut päätöksellään aluehallintoviraston päätöstä. Hyrmäsaarensuo sijaitsee Juhansuon läheisyydessä, joten samoilla perusteilla ei lupaa Juhansuolle voida myöntää.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kun otetaan huomioon alueella olevan turvetuotannon ja muiden toimintojen Urpalanjoen vesistöön aiheuttama yhteiskuormitus sekä Urpalanjoen nykyinen tila ja meritaimenen elinolosuhteet, Juhansuon turvetuotannon vesistöpäästöt aiheuttaisivat merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, jota ei voida esitetyillä vesiensuojelutoimenpiteillä poistaa. Lusikkovuoren matkailukohteen ja Salpalinjan linnotteiden osalta suunniteltu turvetuotanto vaikeuttaisi Etelä-Karjalan maakuntakaavan toteuttamista. Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielestä Juhansuon lupahakemus ei täytä ympäristönsuojelulain ja asetuksen,luonnonsuojelulain, vesilain eikä myöskään EU:n lintudirektiivin vaatimuksia, joten lupahakemus tulee kokonaisuudessaan hylätä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Antti Tuuva poistui esteellisenä kokouksesta kkello tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Khall 277 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus nojautuu lausunnossaan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että Juhansuon lupahakemus ei täytä ympäristönsuojelulain ja -asetuksen, luonnonsuojelulain, vesilain eikä myöskään EU:n lintudirektiivin vaatimuksia, joten lupahakemus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Puheenjohtaja Hilkka Suoanttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila palasi kokouksen puheenjohtajaksi.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Wirma Lappeenranta Oy:n palvelusopimus vuodelle /14/2013 Khall 278 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Wirma Lappeenranta Oy on vuonna 1999 nimellä Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy perustettu seudullinen, kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonsernia ja Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:tä. Myös Luumäen kunta on yhtiön osakas. Wirma on esittänyt osakkailleen uudistetun palvelusopimuksen, joka ottaa huomioon osakkaiden erilaiset asiakastarpeet sekä yhtiön talouden ja toiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät kehittämistarpeet. Palvelusopimuksessa tunnistetaan seudullisesti vaikuttavat ja tarjottavat kehitys- ja matkailupalvelut, sekä yrityskohtaisesti toimiva yrityspalvelu. Vuonna 2013 Luumäen kunnan maksuosuus on euroa, eli 15,7 euroa/asukas. Kyseinen maksuosuus on sisältänyt tehostettua elinkeinoasiamiehen palvelua 2 pv/vko. Palvelusopimus on määräaikainen ja se on irtisanottava vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. sopimuksen jatkamisesta vuodelle 2014 on tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Vuodelle 2014 esitetyn palvelusopimuksen hintataso on 10,70 euroa/asukas. Tämä tarkoittaisi kokonaiskustannuksena Luumäen kunnalle euroa/vuosi. Sopimus ei sisällä tehostettua elinkeinoasiamiespalvelua. Hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kunnanhallitus päättää hyväksyä Wirma Lappeenranta Oy:n kanssa edellä kuvatun palvelusopimuksen, jossa Luumäen kunnan maksuosuus on 10,7 euroa/asukas (kokonaiskustannus noin euroa). Uusi palvelusopimus on voimassa määräajan vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2014 talousarvioon varataan sopimuksen edellyttämä määräraha. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus päätti että Wirma Lappeenranta Oy:n kanssa voi mas sa oleva määräaikainen palvelusopimus irtisanotaan. Anne Ukkonen palasi jatkamaan kokousta.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kotihoidon kuntalisä -kokeilu 301/ /2013 Khall 279 Khall. 302 Valmistelija: kunnanjohtaja Terttu Heimala p Mannerheimin Lastensuojeluliiton Luumäen paikallisyhdistyksen hallitus on jättänyt valtuustolle osoitetun liitteen mukaisen aloitteen, joka kos kee lasten kotihoidon kuntalisän käyttöönottoa Luumäellä vuonna 2011 ja tarvittavan määrärahan varaamista mainittuun tarkoituk-seen kunnan vuo den 2011 talousarviossa. Aloitteen johdosta todetaan, että koululautakunta on omassa vuoden 2011 bud jet ti esi tyk ses sään esittänyt euron määrärahan varaamista koti hoi don kuntalisän käynnistämiseksi Luumäellä vuonna Ensimmäisen kerran asia on käsitelty vuonna 2002 jätetyn keskustan naisval tuu tet tu jen aloitteen pohjalta sekä vuonna 2008 jätetyn kan sa lais-ad ressin pohjalta. Esitys kuntalisän käyttöönotosta ei saanut riittävää kan na tusta valtuuston käsitellessä vuoden 2010 talousarviota. Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2011 budjettiehdotuksen ja ehdottaa, et tä lasten kotihoidon kuntalisä otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön alkaen kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi. Ennen uusia päätök siä selvitetään lisän vaikutus mm. päivähoidon kysyntään sekä vä ki luvun kehitykseen (syntyneet/muuttaneet perheet). Kunnanhallitus eh dottaa, että kotihoidon kuntalisää maksettaisiin alle 3-vuotiaista lapsista, joita äi ti tai isä hoitaa kotona. Edellytyksenä on, että perheen kaikki alle kou luikäi set lapset hoidetaan kotona eikä yhdelläkään ole kunnallista per he päivä hoi to paik kaa. Tuen määräksi kunnanhallitus ehdottaa 150 euroa/lapsi ja sisaruskorotukseksi 50 euroa/lapsi/kk, jos perheessä on enemmän kuin yk si alle 3-vuotias. Vuoden 2011 talousarvioon kunnanhallitus on esittänyt ko ti hoi don kuntalisän käyttöönottoa varten euroa. Tarkemmat ohjeet ja myöntämisedellytykset kunnanhallitus käsittelee erikseen. Esittelijä: kunnanjohtaja Terttu Heimala Kunnanhallitus päättää merkitä liitteeksi otetun aloitteen ja siihen liittyvän se los tuk sen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. saatetaan myös aloitteen tehneen Mannerheimin Las ten suo je lu liiton Luumäen paikallisyhdistyksen hallituksen tietoon. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valt. 58 Valtuusto merkitsee liitteeksi otetun aloitteen ja siihen liittyvän selostuksen tie toon sa saatetuksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kuntalisäkokeilu on tehtyjen päätösten mukaisesti käynnistynyt alkaen kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi. Kuntakokeilu päättyy Ennen uusia päätöksiä selvitetään lisän vaikutus mm. päivähoidon kysyntään sekä väkiluvun kehitykseen (syntyneet/muuttaneet perheet). Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että kuntalisäkokeilua ei jatketa määräajan jälkeen ja valmistelee vuoden 2014 talousarvion valtuuston hyväkysttäväksi tältä poh jal ta. Keskustelun kuluessa Hanna Nuutinen ehdotti, että kuntalisäkokeilua jatke taan. ta kannattivat Jari Saaresti ja Päivi Kärmeniemi. Puheejohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty esittelijän eh do tukses ta poikkeava ehdotus ja asiasta äänestetään. Kunnanjohtajan eh do tusta kannattavat äänestävät jaa ja Hanna Nuutisen ehdotusta kannattavat ää nes tä vät ei. Suoritettiin äänestys, jossa annettiin ääniä seuraavasti: Heikkilä Aki Huopainen Esko Karhu Asmo Kärmeniemi Päivi Marttila-Inkilä Anne Nuutinen Hanna Pylväläinen Anne Saaresti Jari Suoanttila Hilkka jaa x x x x x x ei x x x Äänet yhteensä 6 3 Äänin 6-jaa ääntä, 3-ei ääntä esittelijän ehdotus hyväksyttiin kun nan hal lituk sen päätökseksi.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Edustajan valinta Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen / /2013 Khall 280 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä Saimaan talous ja tieto Oy:n yhden osakkeen. Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Lappeenrannassa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunanhallitus päättää valita Luumäen kunnan edustajaksi Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Vuoden 2013 joulutervehdykset 302/07.02/2013 Khall 281 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on vuosittain lähettänyt yhteistyökumppaneilleen joulutervehdykset. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että kuluvana vuonna ei lähetetä joulutervehdyksiä. Käyttämättä jääneellä määrärahalla, 500 eurolla, tuetaan tänä vuonna paikallisten junioireiden jääkiekkotoimintaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark 299/ /2013 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Leena ja Pekka Mark ovat tehneet tekniselle lautakunnalle päivä tyn vahinkoilmoituksen ja hakemuksen hen ki lö au ton kor jaus kus tan nuksis ta. Hakemuksen mukaan Leena Mark ajoi klo Pajatietä ja kään tyi Linnalantielle itään päin. Torin kohdalla auto törmäsi ajoradalla ollee seen sulkuaidan jalustaan. Törmäyksessä auton oikeanpuoleiseen loka suo jaan tuli naarmuja. Tapauksella ei ollut silminnäkijöitä. Tapahtumahetkellä Linnalantielle asennettiin sulkuaitoja markkinoiden takia. Vahingonkorvausten myöntäminen uuluu kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n kohdan 16 mukaan kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. Tekninen johtaja Harri Liikanen Tekninen lautakunta toteaa, että tapahtuma johtuu sulkuaitojen asen nustyön virheellisestä työjärjestyksestä. Ajoneuvon omistajat eivät ole pys tyneet osoittamaan, että autoon tulleet naarmut ovat peräisin sulkuaitojen jalus tas ta. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Luumäen kunta korvaa korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 euroa (sis. alv 24 %). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 282 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, teknisen lautakunnan lausuntoon perustuen, että Luumäen kunta korvaa Leena ja Pekka Markin henkilöauton esitetyistä korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 (sis.alv 24 %). ehdotus hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Liitteet 5 Vahinkoilmoitus, Leena ja Pekka Mark 6 Ajoneuvovahinko, kuva 1 7 Ajoneuvovahinko, kuva 2 8 Korjauskustannuslaskelma, Leena ja Pekka Mark

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 283 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla Ei päätöksiä Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja palkka-asiamiehen päätösluettelot ajalta Khall 284 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla Ei päätöksiä Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti palkka-asiamiehen tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla ammattialalisä hark.var.lisän oikaisu ma.teht.koht.palkka 1 kpl 2 kpl 1 kpl Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 285 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1) Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 2) Koululautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 3) Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 4) Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 5) Pöytäkirjanote pidetystä koululautakunnan kokouksesta Kirkonkylän koulun vanhempaintoimikunnan ja kyläyhdistysten kirjelmä 6) Etelä-Karjalan jätelautakunnan pöytäkirja pidetystä kokouksesta 7) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja pidetystä kokouksesta 8) Imatran kaupunginvaltuuston päätös Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus 9) Maija-Liisa Porkolan ilmoitus As Oy Luumäen Rinnepuiston osaomistusasunnosta luopumisesta 10) Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista 11) KT-kuntatyönantajien yleiskirje 12/ KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita 12) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto tiedoksi. Lausunto vesirakennustyöilmoitukseen, Katosnimen vesiosuuskunta, vesijohdon asennus vesistöön, Luumäki Iihola, ) Aditron Oy:n ilmoitus Personec R -ohjelmiston tuki ja ylläpito päättyy ) Luumäen Osuuspankin kirje Edustajiston vaalit ) Kevan yleiskirje Dnro 282/ /2013 Kuel-yleiskirje 3/2013: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle ) Pohjola vakuutusyhtiön ratkaisu EK Vastuuvahinko Luumäen kunta/taito Lammi

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ ) Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen pidettävän kokouksen kokouskutsu tiedoksi 18) Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje Varautumisen peruskurssi 20504P/14 19) Salpalinja perinneyhdistys ry:n jäsenkirje 3/2013 syyskokouskutsu Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 286 : Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiökokous pidetään klo Lappeenrannan kaupungintalolla. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiökokoukseen Anne Pylväläisen. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat tulee valita. : Kunnanhallitus valitsi itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi Anne Pylväläisen ja Anne Marttila-Inkilän.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja vuosien taloussuunnitelma 289/02.02/2013 Khall 287 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta see seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarviossa ja suun ni telmas sa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joil la edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laa ti misvuon na kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan suunnittelukaudella eli ai kana, joksi taloussuunnitelma on hyväksytty. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun nitel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi deoh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tämä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Luumäen kunnan edellisen vuoden tase ei osoita alijäämää eikä ta lous arvion laatimisvuonna (2013) arvioida kertyvän alijäämää, joten alijäämän kat ta mis vel vol li suut ta ei synny. Luumäen kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on laa dit tu Kuntaliiton Kunnan talousarvio- ja suunnitelma suosituksen mukai ses ti. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille esitys lis tan liitteenä. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus käsittelee talousarvio 2014 ja taloussuunnitelmaa

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus käsitteli talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan ehdotettuja muutoksia ja päätti käsitellä muutetun talousarvion seuraavassa kokouksessaan

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Korkorahastosijoitus 260/ /2013 Khall 288 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Voimassaolevan sijoitusstrategian mukaisesti kunnanhallituksen tulee erikseen päättää uusien korkorahastojen käyttöönotosta. Marraskuun alussa on vapautunut milj.euron sijoitustalletus. Uudelleensijoituksessa on tarkoitus hajauttaa sijoitus seuraavasti: 2 milj. euroa sijoitetaan 6 kk:n määräaikaistalletukseen euroa sijoitetaan Danke Invest Yhteisökorko K-rahastoon euroa sijoitetaan Ålandsbankenin Cash manager B-ra hastoon euroa sijoitetaan Taaleritehdas Parkki K-rahastoon. Määräraikaistalletukset on kilpailutettu ja parhaan sijoitustarjouksen on jättänyt Nordea Pankki, 1,15 %. Korkorahastot on kilpailutettu Suomen Pankkiiriliike Oy:n sijoitusasiantuntijan toimesta. Liitteenä Suomen Pank kiiri lii ke Oy:n sijoitusehdotus. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää sijoittaa vapautuneen sijoitustalletuksen varat uudel leen liitteenä olevan sijoitusehdotuksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 Sijoitusehdotus

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 287 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 288 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: , 288 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Linnalantie 33 PL TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot