kurssiopas Kerimäen lukion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kurssiopas Kerimäen lukion 2015-2016"

Transkriptio

1 Kerimäen lukion kurssiopas Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Kurssien määrä vaihtelee riippuen oppiaineesta. Kurssit jaetaan lukiossa pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Pakolliset kurssit ovat kaikille yhteisten oppiaineiden pakollisia kursseja. Syventävät kurssit ovat yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä ja niitä syventäviä valinnaisia jatkokursseja. Opiskelija itse valitsee, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Yhden kurssin kesto on noin 38 oppituntia joka jakautuu yhden tai useamman jakson ajalle. Kurssit suoritetaan perinteisesti osallistumalla opetukseen, suorittamalla kurssitehtävät ja osallistumalla koeviikolla järjestettävään kokeeseen. Osa syventävistä ja soveltavista kursseista voi olla suoritettavissa muilla tavoilla. Kursseja voi suorittaa osallistumatta tuntiopetukseen eli itsenäisesti. Itsenäinen työskentely sisältää yleensä erilaisia välitehtäviä ja päättökokeen.

2 OPPIAINE SIVU Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Englanti 5 Ruotsi 8 Ranska 10 Saksa 12 Venäjä 14 Matematiikka pitkä 16 Matematiikka lyhyt 19 Fysiikka 22 Kemia 25 Biologia 26 Maantiede 28 Uskonto 29 Elämänkatsomustieto 31 Filosofia 32 Historia 34 Yhteiskuntaoppi 36 Psykologia 37 Kuvataide 39 Musiikki 41 Liikunta 43 Terveystieto 45 Opinto-ohjaus 46 2

3 Äidinkieli ja kirjallisuus PAKOLLISET KURSSIT AI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. AI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. AI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. AI4 Tekstit ja vaikuttaminen Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. AI5 Teksti, tyyli ja konteksti Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. AI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. 3

4 SYVENTÄVÄT KURSSIT AI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä AI8 Tekstitaitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. AI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. SOVELTAVAT KURSSIT AI10 Kielenhuollon ja kieliopin kertauskurssi Opiskelija kertaa myös kieliopin ja kielitiedon keskeisiä käsitteitä ja tutustuu perusteellisemmin kirjakielen huollon tavoitteisiin ja oikeinkirjoituksen keskeisiin normeihin. Hänen kykynsä tarkkailla, muokata ja huoltaa omaa tekstiään vahvistuu. Opiskelussa nostetaan esille erityisesti niitä kielen ja kielenhuollon seikkoja, jotka helpottavat vieraiden kielten opiskelua ja selviytymistä äidinkielen ja kirjallisuuden päättökokeesta. AI11 Luovan kirjoittamisen kurssi Kurssilla tutustutaan tarkemmin erilaisten harjoitusten avulla fiktiiviseen kirjoittamiseen. Opiskelijat harjoittelevat monipuolisesti erilaista luovaa kirjoittamista ja heitä kannustetaan myös omaehtoiseen kirjoittamisharrastukseen. 4

5 Englanti Englannin opetuksen tarkoituksena laajalti katsottuna on kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa englannissa yleiseurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon kuvausasteikon tason B 2.1 kaikilla kielen osa-alueilla. Tämän tason mukaan opiskelija osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla, kykenee arvioimaan omaa kielitaitoaan suhteessa omiin ja opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin, tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana sekä osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. PAKOLLISET KURSSIT EN1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. EN2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihe-kokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. EN3 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. 5

6 Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. EN4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. EN5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Käsiteltävä kieliaines kurssilla on tasoltaan vaativaa. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. EN6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SYVENTÄVÄT KURSSIT kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. EN7 Luonto ja kestäväkehitys Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä, syventää ja kerrata kielen rakenteiden hallintaa sekä esitellä niihin liittyviä erikoistapauksia. Kurssilla käsiteltävä kieliaines on vaativaa. Kurssin aikana oppilasta valmennetaan ylioppilaskirjoituksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään ylioppilastutkinnon edellyttämiin lukemisstrategioihin, kuullun ymmärtämiseen ja omaehtoiseen kielelliseen tuottamiseen. 6

7 Tekstien aihepiireinä ovat maapallomme ongelmat ja kestävä kehitys. Abstraktin kielen hallinta painottuu kurssilla kaikilla kielen osa-alueilla. Sekä suullisessa että kirjallisessa ilmaisussa on keskeistä muodollisen kielen käyttö. Kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa syvennetään. EN8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssin tavoitteena A1-kielen oppimäärälle asetetut tavoitteet. Opiskelijan tulisi pystyä keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä, selviytyä niin arkielämän palvelutilanteista kuin muodollista kieltä vaativasta keskustelusta. Hänen tulisi osata kuvata selkeästi ja täsmällisesti kokemuspiiriänsä ja kertoa tapahtumien, ilmiöiden ja kokemustensa henkilökohtainen merkitys. Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita aiempien kurssien aihepiirien ja ajankohtaisten tapahtumien pohjalta käyttäen apuna erityyppisiä tekstejä ja oppilaiden omia tuotoksia. Kiinnitetään lisäksi huomiota ylioppilastutkinnon edellyttämään puhutun kielen ymmärtämiseen sekä sellaisiin kieliopin erityiskysymyksiin, jotka hankaloittavat puhutun kielen täsmällistä ymmärtämistä ja tuottamista. Kirjoittamista harjoitellaan teemoihin sopivilla harjoituksilla. Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamaan suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muuhun kurssilla annettuun näyttöön erikseen sovittavalla tavalla. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan myös erillinen todistus. 7

8 Ruotsi PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika Kurssin aikana tutustutaan pohjoismaisten nuorten elämään: harrastuksiin, elämäntapoihin, rahankäyttöön ja koulunkäyntiin. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin aikana tutustutaan pohjoismaisten nuorten elämään: matkailuun, musiikkimieltymyksiin, perheelämään, asumiseen ja pukeutumiseen. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla käsitellään Suomea ja suomalaisuutta monelta eri kannalta ja opetellaan kertomaan omasta kotimaasta muille pohjoismaalaisille. RUB4 Elinympäristömme Kurssia aiheet ovat ihmissuhteiden rikkaus ja yhteisöjen moninaisuus: rakkaus ja kumppanuus, eri kulttuurien ja kansallisuuksien kohtaaminen, erilaiset elämänkatsomukset ja elämän arvot. RUB5 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin aikana tarkastellaan muuttuvaa maailmaa eri näkökulmista. Joukkoviestintä, työ- ja vapaa-aika, liikenne, elinympäristö ja luonnonsuojelu ovat kurssin keskeiset teemat. SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Kurssi painottuu puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen, sekä valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi syventää pakollisten kurssien aiheita. 8

9 RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssi kehittää opiskelijan tekstinymmärtämisen valmiuksia, harjoittaa ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä sekä kertaa kielioppia. 9

10 Ranska B3 SYVENTÄVÄT KURSSIT RAB301 Hyvää päivää hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RAB302 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB03 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB304 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RAB305 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 10

11 RAB306 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB307 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Kertausta ja valmentautumista yo-kirjoituksiin. RAB308 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kertausta ja valmentautumista yo-kirjoituksiin. 11

12 Saksa B3 SYVENTÄVÄT KURSSIT SA01 Hyvää päivää hauska tutustua Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet. Käsitellään omaa lähipiiriä, elin- ja opiskeluympäristöä. SA02 Näin asiat hoituvat Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet. Aiheina myös terveys ja ihmiskeho, lääkärissä asiointi ja läheisimmät ihmissuhteet. SA03 Vapaa-aika ja harrastukset Aiheina omat kiinnostuksen kohteet, harrastukset, toiveet ja vapaa-ajan toimintaan osallistuminen. SA04 Meillä ja muualla Tehdään vertailuja oman maan ja saksankielisten maiden välillä. Käsitellään erilaisia asumisympäristöjä. SA05 Ennen ja nyt Tutustutaan kuuluisiin saksalaisiin tiedemiehiin, tekniikan ja luonnontieteiden saavutuksiin, eläin- ja ympäristönsuojeluun. SA06 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Aiheina ihmissuhteet, koulunkäynti, opiskelu ja ammattitoiveet sekä myöhemmät tulevaisuudensuunnitelmat. SA07 Kulttuuri Käsitellään suomalaista ja saksankielisten alueiden kulttuuria. Pohditaan saksalaisten Suomi-kuvaa ja suomalaisten käsityksiä Saksasta. 12

13 SA08 Yhteinen maapallomme Pohditaan saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa, maapallon tilaa ja tulevaisuutta. 13

14 Venäjä B3 SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VEB 2. Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla käyntiä ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluiden käyttöä. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista VEB 3. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB 4. Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB 5. Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla 14

15 VEB 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VEB 7. Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VEB 8. Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 15

16 Matematiikka pitkä PAKOLLISET KURSSIT MAA1 Funktiot ja yhtälöt Kurssilla perehdytään yhtälöiden ratkaisemiseen, prosenttilaskentaan, neliöjuuriin ja potensseihin sekä näiden laskusääntöihin. Lisäksi tutustutaan potenssi- ja eksponenttifunktioihin sekä potenssiyhtälöiden ratkaisemiseen. MAA2 Polynomifunktiot Kurssilla tutustutaan toisen ja korkeamman asteen polynomifunktioihin ja niiden ominaisuuksiin sekä opitaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. MAA3 Geometria Kurssilla ratkaistaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Lasketaan kuvioihin ja kappaleisiin liittyviä pituuksia, kulmien suuruuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia. MAA4 Analyyttinen geometria Kurssilla tutustutaan erilaisten käyrien yhtälöihin ja ominaisuuksiin sekä opitaan ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja epäyhtälöitä. MAA5 Vektorit Kurssilla perehdytään vektorilaskennan perusteisiin sekä opitaan ratkaisemaan vektorien avulla erilaisia kaksi- ja kolmiulotteisiin koordinaatistoihin liittyviä sovelluksia. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Kurssilla opitaan havainnollistamaan tilastollisia jakaumia sekä tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Lisäksi perehdytään klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteisiin, laskusääntöihin ja sovelluksiin. 16

17 MAA7 Derivaatta Kurssilla tutustutaan raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteisiin sekä opitaan näiden avulla tutkimaan funktioiden kulkua ja ominaisuuksia. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Kurssilla perehdytään juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioihin sekä niiden derivaattoihin. Lisäksi tarkastellaan yhdistetyn funktion derivoimista sekä käänteisfunktioita. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla tarkastellaan trigonometrisia funktioita ja niiden derivaattoja, trigonometristen funktioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä tutustutaan trigonometristen yhtälöiden ratkaisemiseen. Lisäksi opitaan aritmeettisen ja geometrisen lukujonon käsitteet sekä lukujonoihin liittyvien summien laskeminen. MAA10 Integraalilaskenta Kurssilla opitaan integraalifunktion käsite sekä perehdytään integraalilaskennan käyttöön pinta-aloihin ja tilavuuksiin liittyvien sovellusten ratkaisemisessa. SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA11 Lukuteoria ja logiikka Kurssilla opitaan logiikkaan liittyvien lauseiden käsittelyä, matemaattisia todistusperiaatteita sekä tarkastellaan lukujen jaollisuutta. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kurssilla tutustutaan virheen käsitteeseen ja siihen liittyviin sovelluksiin. Opitaan ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti, lasketaan muutosnopeuksia ja pinta-aloja numeerisesti nykyaikaisilla välineillä. Lisäksi tutustutaan myös algoritmiseen ajatteluun. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan tietoja ja taitoja sekä tutustutaan lukujonojen raja-arvoihin, sarjoihin ja niiden summiin. 17

18 SOVELTAVAT KURSSIT MAA15 Kertauskurssi Kerrataan lukion kurssien keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan YO-kirjoituksiin. MAA16 Matematiikan tukikurssi Tukikurssi lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille. 18

19 Matematiikka lyhyt PAKOLLISET KURSSIT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet sekä vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen ja toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista, vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan ja osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen ja geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I Kurssin on, että opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla ja tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin, ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana, osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla ja oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon. Kurssin keskeiset sisällöt ovat polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen ja graafisia ja numeerisia menetelmiä. 19

20 MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja, tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä ja perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Kurssin keskeiset sisällöt ovat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. MAB6 Matemaattisia malleja II Kurssin tavoitteena on, että opiskelija varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan, osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä, ymmärtää lukujonon käsitteen ja ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla. Kurssin keskeiset sisällöt ovat kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono ja aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB7 Talousmatematiikka Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun ja soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kurssin keskeiset sisällöt ovat indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia ja taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB8 Matemaattisia malleja III Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. 20

21 SOVELTAVAT KURSSIT MAB9 Kertauskurssi Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia osallistua ylioppilaskirjoitusten lyhyen matematiikan kokeeseen. Kurssilla kerrataan lukio-oppimäärän keskeisimmät kohdat ja ratkaistaan vanhoja ylioppilastehtäviä. 21

22 Fysiikka PAKOLLISET KURSIT FY1 Fysiikka luonnontieteenä Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan, tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla, ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta, suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille, tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti, käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa. Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. SYVENTÄVÄT KURSSIT FY2 Lämpö Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeiset sisällöt: kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat FY3 Aallot Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin ja perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. 22

23 Keskeiset sisällöt: harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. FY4 Liikkeen lait Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja, tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin ja ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. Keskeiset sisällöt: liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate ja värähdysliikkeen energia. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa ja syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta. Keskeiset sisällöt: momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. FY6 Sähkö Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan, osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. Keskeiset sisällöt: sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. FY7 Sähkömagnetismi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen, syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. 23

24 Keskeiset sisällöt: magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus ja energiateollisuus. FY8 Aine ja säteily Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina, syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Keskeiset sisällöt: sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. SOVELTAVAT KURSIT FY9 Lukion fysiikan kokonaiskuva Kurssilla syvennetään eri fysiikan osa-alueiden osaamista laskennallisella tasolla. Kurssi toimii kertauskurssina, jolla harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. 24

25 Kemia PAKOLLISET KURSSIT KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Kurssilla tutustutaan elämälle tärkeisiin orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden ominaisuuksiin, erilaisiin seoksiin, ainemääriin ja pitoisuuksiin. SYVENTÄVÄT KURSSIT KE2 Kemian mikromaailma Kurssilla perehdytään alkuaineiden ominaisuuksiin, jaksolliseen järjestelmään, elektroniverhon rakenteeseen ja atomiorbitaaleihin sekä kemiallisiin sidoksiin, yhdisteen muodostumiseen ja aineen ominaisuuksiin. KE3 Reaktiot ja energia Kurssilla opitaan reaktioyhtälöiden kirjoittaminen ja matemaattinen käsittely sekä opitaan ymmärtämään kemiallisen reaktion mekanismeja, reaktionopeuteen liittyviä tekijöitä ja kemiallisessa reaktiossa tapahtuvia energian muutoksia. KE4 Metallit ja materiaalit Kurssilla opitaan sähkökemian perusteet sekä tutustutaan kemian teollisuuteen raaka-aineiden, tuotantoprosessien ja lopputuotteiden avulla. KE5 Reaktiot ja tasapaino Kurssilla tarkastellaan kemiallisiin reaktioihin liittyviä tasapainotiloja ja niiden matemaattista käsittelyä. Lisäksi perehdytään aineiden liukoisuuteen ja happamuuteen liittyviin asioihin. 25

26 Biologia PAKOLLISET KURSSIT BI1 Eliömaailma Millaista on biologia tieteenä? Mikä tekee eliöstä eliön? Mitkä ovat elämän tunnusmerkit ja mistä monimuotoisuus johtuu? Aihekokonaisuutena on myös luonnon toimiminen: ekosysteemien rakenne, populaation ominaisuudet ja mm. lajien väliset suhteet. Kurssilla opiskellaan myös evoluution tutkimistapoja, eri evoluutioteorioita ja eri eliöiden kehittymistä maapallon varhaisajoilta nykypäivään. BI2 Solu ja perinnöllisyys Mikä on solu ja mitkä ovat sen rakenneosaset? Kuinka solu toimii ja lisääntyy? Opiskellaan myös DNA:n rakenne, periytymisen perusteita sekä tutustutaan erilaisiin periytymismekanismeihin. SYVENTÄVÄT KURSSIT BI3 Ympäristöekologia Opiskellaan ekologisen tutkimuksen peruskäsitteitä, ympäristön laadun mittareita. Perehdytään luonnon monimuotoisuuteen, biodiversiteettiin ja ekologisiin ympäristöongelmiin. Millaisia ovat Suomen luonnon ympäristöongelmat ja onko niihin ratkaisuja? Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? BI4 Ihmisen biologia Kuinka elimistömme toimii? Kuinka elämämme saa alkunsa, kuinka kehitymme? Kurssin sisältönä on ihmisen elinkaari hedelmöityksestä alkion- ja sikiönkehityksen ja kasvun kautta vanhenemiseen, elinten ja elimistöjen, hermoston, hormonien, aistien rakenne ja toiminta, eri elimistöjen yhteistoiminta sekä immuniteetti etuineen ja ongelmineen. BI5 Bioteknologia Perehdytään yhä tarkemmin solun hienorakenteeseen, DNA:n toimintaan sekä entsyymeihin osana elimistön toimintojen säätelyä. Mietitään geeniteknologian suomia mahdollisuuksia mm. lääketieteessä. Perehdytään mikrobeihin; bakteereihin, viruksiin ja niiden elämänkaareen sekä niiden hyväksikäyttöön mm. bioteknologiassa, Seurataan viimeisimpiä biologian ja biotekniikan tutkimustuloksia. 26

27 SOVELTAVAT KURSSIT GE5/BI6 Biologiaa ja maantietoa syventäen ja kerraten Mitä jäi mieleen lukiossa opiskelluista biologian ja maantiedon kursseista? Käydään syvennellen läpi molempien aineiden keskeisiä sisältöjä opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan reaalikokeisiin. 27

28 Maantiede PAKOLLISET KURSSIT GE1 Sininen planeetta Kurssisisältönä ovat myös maapallon ilmakehän, vesikehän ja kivikehän rakenne ja toiminta. Millainen ilmasto ja miksi vallitsee eri puolilla maapalloa? Kuinka ja minkä voimien ansioista maapallo muuttuu jatkuvasti? GE2 Yhteinen maailma Kulttuurimaantiedon kurssilla sisältöjä ovat mm. väestönkasvu, sen syyt ja siihen liittyvät ongelmat, luonnonvarojen jakautuminen ja riittävyys, maapallon teollisuus ja energianlähteet. Kuinka ihminen liikkuu maapallolla ja miksi pakolaisuus on ongelma? Millaisia kulttuureja eri alueilla esiintyy? Perehdytään myös aluesuunnitteluun ja globalisaatioon. SYVENTÄVÄT KURSSIT GE3 Riskien maailma Mitä riskit ovat? Millaisilla alueilla niitä esiintyy ja miksi? Voidaanko hasardeja ehkäistä tai millaisilla alueilla tuhot ovat erityisen suuria? Sisältöinä ovat mm. tulivuoret, maanjäristykset, myrskyt, tulvat, onnettomuudet, pakkaset, kuivuudet, ydinonnettomuudet.. Seurataan uutisia eri riskeistä maapallon eri alueilla. GE4 Aluetutkimus Kurssilla opiskellaan yhdessä perusasioita kartoista, paikkatietojärjestelmän käytöstä ja tietoverkkojen käytöstä tiedonlähteinä. Tehdään oma aluetutkimus: haetaan ja analysoidaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä ja tuotetaan oma pienimuotoinen aluekuvaus valitun alueen luonnosta, maankäytöstä elinkeinoista, liikenteestä jne. Kurssilla on runsaasti aikaa itsenäiseen työskentelyyn. SOVELTAVAT KURSSIT GE5/BI6 Biologiaa ja maantietoa syventäen ja kerraten Mitä jäi mieleen lukiossa opiskelluista biologian ja maantiedon kursseista? Käydään syvennellen läpi molempien aineiden keskeisiä sisältöjä opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan reaalikokeisiin. 28

29 Uskonto Maailma muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi. Se asettaa monia haasteita. On tärkeää saada tietoa muista kulttuureista ja uskonnoista. Yhtä tärkeää on saada välineet, joilla ymmärtää uskontojen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Ihminen tarvitsee myös kykyä ymmärtää omaa kulttuuriaan ja uskontoaan. Uskonnon kurssit tarjoavat näkökulmia sekä vieraan että oman maailmankuvan hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. PAKOLLISET KURSSIT UE1 Uskonnon luonne ja merkitys Kurssi on johdanto uskontotietoon ja teologiaan. Kurssilla tutkitaan uskonnollista tapaan hahmottaa ympäröivä todellisuus, etsiä vastauksia olemassaolon kysymyksiin ja määritellä oma paikkansa maailmankaikkeudessa. Kurssilla luodaan katsaus uskontojen ydinkysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Kurssilla perehdytään siihen miten uskonto on sekä yhteisöllinen, että yksilöllinen kokemus. Kurssilla perehdytään Raamattuun pyhänä kirjallisuutena, Raamatun syntyyn ja sisältöön, Raamatun tutkimus- ja tulkintatapoihin ja Raamatun vaikutukseen maailmankuvaan ja kulttuuriin. UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Kurssi on johdanto kirkkohistoriaan ja -tietoon. Kurssilla perehdytään kristillisen kirkon vaiheisiin, ajatteluun ja perinteeseen. Kurssilla käsitellään kirkon synty, muotoutuminen, leviäminen ja vaikutus ympäristöönsä eri aikakausina. Kurssilla perehdytään kirkon opin rakentumiseen, jumalanpalveluselämän syntyyn. Kurssilla syvennytään uskonnon, kulttuurin ja taiteen vuorovaikutukseen. Kurssilla perehdytään kirkon poliittiseen ja sosiaaliseen merkitykseen historian eri vaiheissa. UE3 Ihminen elämä ja etiikka Kurssi toimii johdantona uskontojen etiikkaan. Tällä kurssilla tarkastellaan hyvää ja pahaa, yksilöeettisiä ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä. Kurssilla pohditaan päivittäin tehtäviä moraalisia valintoja ja opitaan hakemaan niihin kestäviä ratkaisuja. Kurssilla opiskelija saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista. Hän oppii pohtimaan ja tarkastelemaan eettisiä kysymyksiä monipuolisesti. Opiskelija saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun ja ratkaisemiseksi. 29

30 SYVENTÄVÄT KURSSIT UE4 Uskontojen maailmat Kurssilla perehdytään varhaiskantaisiin uskontoihin, hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, taolaisuuteen, kungfutselaisuuteen, shintolaisuuteen, juutalaisuuteen ja islamiin. UE5 Suomalainen uskonnollisuus Kurssilla perehdytään suomalaiseen uskonnollisuuteen. Kurssin keskeiset sisällöt ovat: muinaissuomalainen uskonto, miten Suomesta tuli kristillinen maa? miten Suomesta tuli luterilainen maa? mikä on kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan? mitä Suomen laissa määrätään uskonnoista? mitä uskontoja nykypäivän Suomessa harjoitetaan (kristilliset kirkot, kristillisperäiset yhteisöt, ei-kristilliset yhteisöt Suomessa). SOVELTAVAT KURSSIT UE6 Uskonnon kertauskurssi Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien tiedot. Kurssin tarkoitus on valmistaa ylioppilaskirjoituksiin ja vahvistaa taitoja osoittaa oppineisuus reaaliesseen avulla. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietämystään uskontotieteessä ja teologiassa tai tarvitsevat näitä tietoja ylioppilaskirjoituksissa, pääsykokeissa tai tulevissa jatko-opinnoissa. 30

31 Elämänkatsomustieto PAKOLLISET KURSSIT ET1 Hyvä elämä Kurssilla pohditaan mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisellä on hyvään elämään. ET2 Maailmankuva Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. ET3 Yksilö ja yhteisö Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. SYVENTÄVÄT KURSSIT ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nykyyhteiskunnan monikulttuurisuuteen. ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. 31

32 Filosofia Filosofian opiskelu on matka ajattelun avaruuteen. Filosofit pyrkivät pääsemään selville maailman salaisuuksista. He seisovat tuntemattoman rajalla ja tekevät tiedusteluretkiä sen yli. He eivät tyydy siihen, mikä näyttää itsestään selvältä. Filosofit vaativat perusteluja ja tutkivat päättelyiden pätevyyttä. Siksi myös filosofian opiskelu avartaa ajattelua, opettaa kriittisyyttä ja opettaa pohtimaan ongelmia uudella tavalla. Filosofia tarjoaa aineksia oman maailmankuvan rakentamiseksi. Filosofian opiskelu perehdyttää oman ajattelumme, maailmankuvamme ja kulttuurimme taustoihin. PAKOLLISET KURSSIT FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssi toimii johdantona filosofiaan. Kurssilla perehdytään filosofian osa-alueisiin, filosofiseen kysymyksenasetteluun ja filosofisiin teorioihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta. Kurssilla opitaan ajattelutaitoja, monimuotoista ajattelua ja perustelemaan käsityksiään. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm.: todellisuuden luonnetta, hengen ja aineen suhdetta, vapautta ja välttämättömyyttä, tietoa ja tietämistä koskevat kysymykset. Lisäksi pohditaan yksilön ja yhteiskunnan suhdetta, oikeudenmukaisuutta, vapautta, hyvää ja pahaa, kauneutta, hyvää elämää ja onnellisuutta. SYVENTÄVÄT KURSSIT FI2 Filosofinen etiikka Kurssi on johdanto filosofiseen etiikkaan. Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssilla opitaan arvioimaan elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustelemaan omia ratkaisujaan ja tekojaan etiikan välinein. Kurssilla opitaan kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan. Kurssilla pohditaan millainen on hyvä ajatus, hyvä teko ja hyvä elämä? FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssi on johdanto epistemologiaan. Kurssilla perehdytään tiedon luonteeseen. Kurssilla ratkotaan kysymyksiä: mitä ihminen voi tietää ja mitä ei? voiko mitään tietää varmasti? Kurssilla pohditaa mikä on totta? miten luotettavaa tietoa saadaan? mikä ero on tiedolla ja totuudella ja mikä ero on tiedolla, uskomuksilla ja väitteillä. Kurssilla opiskellaan miten tieto ja tietäminen eroavat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä. 32

33 FI4 Yhteiskuntafilosofia Kurssilla opitaan hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa. Tunneilla opitaan arvioimaan yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta ja jäsentämään yhteiskunnan ja yksilön suhdetta. Kurssin keskeisiä aiheita ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus, yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat, nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus. SOVELTAVAT KURSSIT FI5 Filosofian kertauskurssi Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien tiedot. Kurssin tarkoitus on valmistaa ylioppilaskirjoituksiin ja vahvistaa taitoja osoittaa oppineisuus reaaliesseen avulla. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietämystään filosofiasta tai tarvitsevat filosofista tietoa ylioppilaskirjoituksissa, pääsykokeissa tai tulevissa jatko-opinnoissa. 33

34 Historia PAKOLLISET KURSSIT HI1 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI Kurssin aikajakso on pitkä; se alkaa esihistoriasta ja päättyy tähän päivään. Kurssilla perehdytään siihen, miten eri aikojen ihminen on hyödyntänyt ympäristöä ja millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on ollut. Toisaalta huomioidaan myös ympäristön ihmisen toiminnalle asettamat rajoitteet. Lisäksi kurssilla opitaan talouden, yhteiskuntien ja väestönkasvun kehityksen historiaa ja eri aikojen elämäntapaa. Myöhemmillä kursseilla kuva historiasta syvenee. HI2 EUROOPPALAINEN IHMINEN Kurssilla tutustutaan Euroopan kulttuurihistoriaan erilaisten lähteiden avulla. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat tieteen ja ihmisen maailmankuvan muuttuminen antiikista tähän päivään, uskonnon merkitys ihmisen elämässä, aatteiden kehittyminen ja taiteen suuntaukset eri aikoina. HI3 KANSAINVÄLISET SUHTEET Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia ja niiden taustoja 1800-luvun alusta tähän päivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisten, aatteellisten ja valtapoliittisten lähtökohtien kautta. Keskeisenä näkökulmana on demokratian ja diktatuurin välinen vastakkainasettelu. Kurssilla haetaan erilaisia tulkintoja tapahtumille ja opetellaan kansainvälisen politiikan käsitteitä. HI4 SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA Kurssilla tarkastellaan Suomen historian muutoksia 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen sekä suomalaisen yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin muutokset. Tavoitteena on ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen muutokset osana yleiseurooppalaista ja maailmanpoliittista taustaa. 34

35 SYVENTÄVÄT KURSSIT HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. HI6 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuurit valitaan Euroopan ulkopuolelta. 35

36 Yhteiskuntaoppi PAKOLLISET KURSSIT YH1 YHTEISKUNTATIETO Kurssilla perehdytään Suomen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskitytään suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. YH2 TALOUSTIETO Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Kurssilla opetellaan ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Tutustutaan talouselämän keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opitaan työnteon ja yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle sekä luodaan näkökulmia tulevaisuuteen. SYVENTÄVÄT KURSSIT YH3 KANSALAISEN LAKITIETO Kurssilla opitaan perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista. Opitaan tuntemaan kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä harjaannutaan hoitamaan tavanomaisimmat oikeustoimet itse. Tunnetaan peruskäsitteet. YH4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI Kurssin tavoitteena on antaa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta. Perehdytään unionin kansalaisen oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Opitaan hankkimaan Euroopan unionia koskevaa tietoa ja lisätään ymmärrystä yhdentymisen vaikutuksista kansalaisten ja valtioiden näkökulmasta. 36

37 Psykologia Ihmiselämää voi tarkastella monesta näkökulmasta. Yksi kiehtova näköala löytyy psykologiasta. Psykologia selittää kaikkia niitä prosesseja, joissa ihmismieli on tavalla tai toisella mukana. Psykologian kursseilla perehdytään ihmisen toimintaan, mieleen, tunteisiin, ajatteluun ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Yhdessä psykologian kurssit tarjoavat kokonaisvaltaisen kuvan ihmisen psyykkisestä toiminnasta. Psykologian opiskelun kehittää ihmistuntemusta ja itseymmärrystä, sen avulla voi oppia ymmärtämään itseään ja muita. PAKOLLINEN KURSSI PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus Kurssi on johdantokurssi psykologiseen ajatteluun ja psykologiaan tieteenä. Kurssilla perehdytään ihmismielen toimintaan ja sen lainalaisuuksiin. Kurssilla opitaan ymmärtämään ihmisen käyttäytymisen syitä ja psykologisia tapoja selittää sitä. Kurssilla perehdytään oppimisen psykologiaan ja sen sovellutuksiin omien opiskelutaitojen kehittämiseksi. SYVENTÄVÄT KURSSIT PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssi on johdatus kehityspsykologiaan. Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen kehitykseen, elän eri vaiheissa ja psyyken eri osa-alueilla. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi Miten yksilöllinen minä syntyy ja kehittyy? Mitä mielessä tapahtuu murrosiässä? Miten opitaan ajattelemaan? PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssi on johdatus kognitiiviseen psykologiaan. Kurssilla perehdytään aistihavaintojen, muistin ja ajattelun lainalaisuuksiin. Perehdytään unen, nukkumisen ja vireyden merkitykseen. Perehdytään kognitiivisten toimintojen hermostolliseen perustaan. PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssi on johdatus yksilön toimintaan vaikuttaviin syihin ja taitavaan toimintaan. Kurssilla perehdytään siihen miten tunteet, motiivit ja ajatukset syntyvät ja miten ne toimivat ihmisen käyttäytymisen suuntaajina ja voimana. Tutkitaan voiko ihminen muokata tunteitaan tai vaikuttaa omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. 37

38 Perehdytään siihen mikä merkitys niillä on yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla laajennetaan näkemystä kognitiivista perusprosesseista ongelmanratkaisuun, älykkyyteen, luovuuteen ja asiantuntijuuteen. PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssi on johdatus persoonallisuuden psykologiaan. Kurssilla perehdytään minuuteen, minän syntyyn ja persoonallisuuden kehittymiseen. Kurssilla perehdytään psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, mielenterveyden häiriöihin ja hoitoon. SOVELTAVAT KURSSIT PS6 Sosiaalipsykologia Kurssi on johdanto sosiaalipsykologiaan. Kurssilla perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ryhmien toimintaan ja yksilön käyttäytymiseen ryhmien jäsenenä. PS7 Psykologian kertauskurssi Kurssilla kerrataan aikaisempien kurssien tiedot. Kurssin tarkoitus on valmistaa ylioppilaskirjoituksiin ja vahvistaa taitoja osoittaa oppineisuus reaaliesseen avulla. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietämystään psykologiasta tai tarvitsevat psykologista tietoa ylioppilaskirjoituksissa, pääsykokeissa tai tulevissa jatko-opinnoissa. 38

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.9 FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot