Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: : ; ; ; Abbreviation: CAS-Nro.: EG-Nro.: BelloZon Chlorite 7,5 % Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Ainesosa 2 (kemiallinen aine) klooridioksidin valmistukseen Bello Zon -klooridioksilaitteissa, tyyppi CDV ja CDL (LegioZon), valm Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja Valmistaja: Katu: Postitoimipaikka: Heidelberg Im Schuhmachergewann 5-11 D Heidelberg Puhelin: Telefax: Puhuteltava henkilö: Sabine Baumann Puhelin: Internet: Tietoa antavia toimiala: Toimittaja Valmistaja: Product Safety/Produktsicherheit ProMinent Finland OY Helsinki Katu: Orapihlajatie 39 Postitoimipaikka: Puhelin: Internet: 1.4 Hätäpuhelinnumero: KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus FIN-FIN Helsinki Telefax: Giftnotruf Berlin +49 (0) Vaaramerkit: C - Syövyttävä, Xi - Ärsyttävä R-lausekkeet: Voimakkaasti syövyttävää. GHS-luokitus Vaaraluokitukset: Välitön myrkyllisyys: Acute Tox. 4 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Skin Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Eye Dam. 1 Vaaralausekkeet: Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa.

2 Sivu 2 / Merkinnät Vaurioittaa vakavasti silmiä. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sodium Chlorite Huomiosana: Varoitusmerkit: Vaara GHS05-GHS07 Vaaralausekkeet H302 H315 H318 Turvalausekkeet P270 P280 P301+P312 P330 P302+P352 P332+P313 P362 P305+P351+P338 P310 Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset Vain teollisuukäyttöön. 2.3 Muut vaarat Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kuvaus Kaava: SODIUM CHLORITE 7,5% Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. NaClO2 Molekyylipaino: 90,41 Vaaraa aiheuttavat aineosat EG-Nro. Aineosat CAS-Nro. Luokitus Indeksinro GHS-luokitus REACH-Nro Pitoisuus Sodium Chlorite 5 - < 10 % Xn - Haitallinen, Xi - Ärsyttävä, N - Ympäristölle vaarallinen R Ox. Liq. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H272 H301 H314 H318 H400 EUH032 R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

3 Sivu 3 / 8 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Hengitettynä Huolehdittava raittiista ilmasta. Hengityselinten ärsyyntyessä on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Iholle saatuna Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Suoritettava perusteellinen kehon puhdistus (suihku tai kylpy). Silmäkosketus Tuotteen joutuessa silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 5 minuuttia. Sen jälkeen kysyttävä silmälääkärin neuvoa. Nieltynä Jos ainetta on nielty, on heti annettava juoda: Vesi. Älä oksennuta. Ehdottomasti hälytettävä lääkäri paikalle! KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vesi. Vaahto. Soveltumattomat sammutusaineet Halonit CCl4 Hiilidioksidi (CO2). 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuivunut liuos on paloherkkää! Palon syttyessä myrkyllisten kaasujen vaara! klooridioksidi 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalon sattuessa: Käytettävä itsenäistä hengityslaitetta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varottava kemikaalin joutumista iholle. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Sopiva materiaali laimennukseen tai neutralisointiin: Vesi. Liuoksen kuivuminen on estettävä! 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Materiaalin käsittely kohdan jätenhuolto mukaisesti. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ohjeet turvalliseen käsittelyyn Tuotetta on käsiteltävä tavanomaista, kemikaaleilta vaadittua varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Palo-tai räjähdyssuojaan liityviä viitteitä Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen: Vesi. Lattiat, seinät ja muut pinnat vaara-aluella on puhdistettava säännöllisesti. on pidettävä kosteana: Vesi. ei saa sekoittaa seuraavan aineen kanssa: Happo.

4 Sivu 4 / 8 Muut tiedot On pidettävää etäälle: Happo. Pelkistin. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastotiloja ja säiliöita koskevia vaatimuksia Alkuperäispakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna. Suojattava auringonpaisteelta ja pakkaselta. Yhdessävarastoimista koskevia viitteitä On pidettävää etäälle: Happo. Pelkistin. Lisätietoja varastointiolosuhteista Jos varastoitava määrä ylittää 200 kg, on otettava huomioon TRGS 515 (tekn. säännökset vaarallisille aineille)! KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ainesosat ja työpaikkakohtaiset, valvottavat raja-arvot: ClO2-päästöllä: työpaikkakohtaiset raja-arvot (TRGS 900): 0,1 ml/m3 ja 0,28 mg/m3. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojalasit. Käsien suojaus Käsiensuojaus: Sopiva materiaali: NBR (Nitriilikumi). Butyylikumi. Soveltumaton materiaali: NR (Luonnonkumi, Luonnonlateksi). Hengityksensuojaus Suojamaski ja B-suodatin, väri harmaa (vain ClO2 - päästöillä). KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Väri: Haju: nestemäinen väritön kloorinen ph-arvo (ajan 20 C): 11 Menetelma Olotilanmuutos Kiehumispiste ja kiehumisalue: Hajoamislämpötila:: Leimahduspiste: Räjähdysominaisuudet Tietoja ei saatavilla Hapettavat ominaisuudet brandfördernd Tietoja ei saatavilla C Tietoja ei saatavilla

5 Sivu 5 / 8 Tiheys (ajan 20 C): Vesiliukoisuus: (ajan 20 C) Jatkuvuusaika: KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei saa sekoittaa hapot kanssa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei saa sekoittaa hapot kanssa. reagoi räjähdyksenomaisesti.? kanssa: klooridioksidi Kloori. Syaanivety (sinihappo). Hapettajat. Metallijauhe Vältettävät olosuhteet Kuivana: Itsestäänsyttymisen vaara. 1,06 g/cm³ 572 g/l Tietoja ei saatavilla 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Reagoi voimakkaasti kanssa: Pelkistin. rikkipitoiset substanssit Räjähdysvaarallisten seosten muodostuminen seuraavien aineiden kanssa: Happo. Vapauttaa: klooridioksidi 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Räjähdysvaarallisten seosten muodostuminen seuraavien aineiden kanssa: Happo. Vapauttaa: klooridioksidi KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys LD50: 1019mg/kg, Rotta. CAS-Nro. Aineosat Altistumisreitit Menetelmä Dose Laji Lähde Sodium Chlorite oraalinen ATE 100 mg/kg Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset Ärsytys iholla: laji: Kaniini. menetelmä: OECD 404 Arviointi: ei ärsyttävää. Ärsyttää silmiä: laji: Kaniini. Metodi: OECD 405 Arviointi: voimakkaasti ärsyttävä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Kalamyrkyllisyys LC50: >500mg/L Brachydanio rerio Muut tiedot Tuotetta ei saa ilman käsittelyä päästää vesistöön. Esikäsiteltävä pelkistimellä (natriumsulfiiitti)! KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

6 Sivu 6 / 8 Käsittely Esikäsiteltävä pelkistimellä (natriumsulfiiitti)! Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET; halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet; liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo Vaarallinen jäte. Käytetyn tuotteen jäteluokitus EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET; halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet; liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo Vaarallinen jäte. Puhdistamattoman pakkauksen jäteluokitus EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET; halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet; liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo Vaarallinen jäte. Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine Jäteveden sisältämät jäännöspitoisuudet voidaan helposti eliminoida lisäämällä sekaan pelkistävää jätevettä tai käyttämällä varsinaista pelkistettä (esim. natriumsulfiitti). Näin puhdistettu pakkaus (säiliö) voidaan sen jälkeen johtaa jätehuoltoon. KOHTA 14: Kuljetustiedot Maakuljetus (ADR/RID) 14.1 YK-numero: UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 14.4 Pakkausryhmä: Merkinnät: KLORIITTILIUOS 8 II 8 Luokitustunnus: Rajoitettu määrä (LQ): Vaaran tunnusnumero: Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus) Sisävesikuljetus (ADN) Erikoismääräykset: 521 Kuljetusluokka: 2 C9 LQ YK-numero: UN Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: II Merkinnät: 8

7 Sivu 7 / 8 Luokitustunnus: Merikuljetus (IMDG) C YK-numero: UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 14.4 Pakkausryhmä: Merkinnät: Chlorite Solution 8/UN 1908 PG.II II 8 Ilmakuljetus (ICAO) 14.1 YK-numero: UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 14.4 Pakkausryhmä: Merkinnät: Chlorite Solution 8 UN 1908 PG.II/Drill 8L II 8 Muut tiedot Toimenpiteet hätätilassa: EmS 8-06; MFAB 741 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansalliset määräykset Vesistövaarallisuusluokka (D): KOHTA 16: Muut tiedot Muutokset 2 - vettä saastuttava Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 1,4,9,10. R-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti) 22 Terveydelle haitallista nieltynä. 32 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 41 Vakavan silmävaurion vaara. 50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti) H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H301 Myrkyllistä nieltynä. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

8 Sivu 8 / 8 Muut tiedot Tiedot pohjaavat laatimisajankohtana käytettävissä olleisiin tietoihin ja pätevät tuotteeseen siinä muodossa kuin se on toimitettaessa. Tarkoituksena on kuvata tuotteidemme vaatimat turvallisuusnäkökohdat mutta ei kuitenkaan siinä merkityksessä, että tuotteet luokiteltaisiin tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Tuotteemme vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesääntöjen noudattamisesta. (Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 506252; 791448 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: EG-Nro.: 12230-71-6 241-234-5 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet 1957-2000 die:master aqua Set 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 7775-14-6 016-028-00-1 231-890-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 7440-23-5 011-001-00-0 231-132-9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Ethylalkohol CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 64-17-5 60-002-00-5 200-578-6 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 9 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 515 970, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 64742-82-1 649-330-00-2 265-185-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 77-09-8 604-076-00-1 201-004-7 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot