Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja Valmistaja: Katu: Postitoimipaikka: Tietoa antavia toimiala: Toimittaja Valmistaja: Dortmund Schleefstraße 8-12 D Dortmund Sicherheitstechnische Dokumentation ProMinent Finland OY Helsinki Katu: Orapihlajatie 39 Postitoimipaikka: Puhelin: Internet: FIN-FIN Helsinki Telefax: Hätäpuhelinnumero: Giftnotruf Berlin Tel KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 2.2 Merkinnät Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Erityiset ohjeet Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kuvaus Ioninen sekoitus kaikki tämän seoksen ainesosat on (esi)rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet erityisiä toimenpiteitä ei vaadita. Hengitettynä Huolehdittava raittiista ilmasta.

2 Sivu 2 / 5 Iholle saatuna Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua. Silmäkosketus Avoimia silmiä on huuhdettava juoksevalla vedellä min. Nieltynä Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta. Ilman sopivaa suojavarustusta on lähelle tuleminen kielletty. Vältä oleskelua tuulen alla. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Laimennettava runsaalla vedellä. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet On kerättävä suljettuihin astioihin ja toimitettava hävitettäväksi. Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita tai valmisteita, jotka tulisi vapauttaa normaaleissa ja hyvin suunnitelluissa oloissa. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ohjeet turvalliseen käsittelyyn erityisiä toimenpiteitä ei vaadita. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Yhdessävarastoimista koskevia viitteitä Ei tarvita erityisiä käsittelyohjeita. Lisätietoja varastointiolosuhteista Suojattava lämmöltä. Suojaa kosteudelta. varastointilämpötila: 20 C +/- 5 C

3 Sivu 3 / Erityinen loppukäyttö Tietoja ei saatavilla KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Erityiset ohjeet tarkistusparametrit Tämä yhdiste ei sisällä ainesosia, jotka ovat terveydelle tai ympäristölle vaarallisia direktiivin 67/548/ETY tai asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan, yhtenäisen työpaikkaraja-arvon alaisena, PBT/vPvB-ominaisuuksien luokittelun mukaisia tai kandidaattiluettelossa. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Tuotetta on käsiteltävä tavanomaista, kemikaaleilta vaadittua varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus: ei vaadita. Käsien suojaus Käsien suojaus ei ole tarpeen Käytä ihonhoitotuotteita työn jälkeen. Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityksensuojaus Käytettävä hengityssuojainta höyryä, pölyä ja aerosoleja vastaan. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Väri: Haju: nestemäinen väritön hajuton ph-arvo (ajan 20 C): 7 Menetelma Olotilanmuutos Sulamispiste: Kiehumispiste ja kiehumisalue: Räjähdysominaisuudet ei räjähtävä. Tiheys (ajan 20 C): Vesiliukoisuus: (ajan 20 C) Liuoksenpitoisuus: 9.2 Kiintoainepitoisuus: 0 C 100 C 1 g/cm³ täydellisesti sekoittuva 0% <2% KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

4 Sivu 4 / Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa Vältettävät olosuhteet kuumuus Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista toksisuus toistuvan käytön jalkeen (subakuutti, subkrooninen, krooninen) "Fluorosis" KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Olkaa hyvä huomioikaa joka tapauksessa käyttöturvallisuustiedotteen sisältö Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -säiliöissä Käytetyn tuotteen jäteluokitus JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -säiliöissä Puhdistamattoman pakkauksen jäteluokitus

5 Sivu 5 / JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -säiliöissä KOHTA 14: Kuljetustiedot Maakuljetus (ADR/RID) Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus) Sisävesikuljetus (ADN) Muut asiaa koskevat tiedot (Sisävesikuljetus) Merikuljetus (IMDG) Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus) Ilmakuljetus (ICAO) Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus) 14.5 Ympäristövaarat YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot ei 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU Kemikaaleja koskevat määräykset Kansalliset määräykset Ei tiedossa. Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Vesistövaarallisuusluokka (D): 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: - - ei vettä saastava Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja. Muutokset Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 12,13,14,15. (Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)