SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 325. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Määräalan ostaminen tilasta Maantiealue Päivähoidon henkilöstömuutokset Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Herättäjäjuhlien järjestäminen Sotkamossa Sivuapteekin perustaminen Vuokatin taajamaan Sotkamossa Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten 338 arviointiohjelmasta 159 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Kuikkalammentien itäpuolen 340 asemakaavan hyväksymis-päätöstä koskevaan valitukseen 160 Lausunnon antaminen kevyen liikenteen järjestelyistä Kontinjoella Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä / koskien Teuvo Okkosen pyytämiä asiakirjoja 162 Ilmoitusasiat Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset taksoihin ja 349 maksuihin lukien 164 Takauksen myöntäminen Juholankylän vesiosuuskunnalle viemäriverkoston rakentamiseksi 350

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ AIKA klo 17:00-17:36 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen POISSA Hyvönen Timo khall.jäsen Salminen Marja-Terttu Khall.jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen puheenjohtaja Juhani Pieniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marko Niskanen Juha Mustonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 151 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 152 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Niskanen ja Juha Mustonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Määräalan ostaminen tilasta Maantiealue KHALL 153 Kaavoittaja Suomen valtio / Liikennevirasto omistaa Vuokatissa aseman lähellä Maantiealue nimisen tilan, josta osa on varattu asemakaavassa asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (kortteli 531, AL) ja noin 325 m 2 :n suuruinen osa lähivirkistysalueeksi. Liikennevirasto on neuvotellut AL korttelialueella olevan kiinteistön osan kaupasta samassa korttelissa maata omistavan yksityisen henkilön kanssa. Tähän liittyen on Liikenneviraston ja kunnan edustajien kesken keskusteltu myös virkistyskäyttöön kaavoitun tilan osan kaupasta. Kaavoittajan ja Liikenneviraston edustajan välisissä neuvotteluissa kauppahinnaksi on sovittu 325. Määräalan kauppakirjaluonnos on liitteenä. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ostaa n. 325 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Maantiealue kokonaishintaan 325 liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Suomen valtio/liikennevirasto, Markku Suoranta PL 33, Helsinki Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Päivähoidon henkilöstömuutokset KHALL 154 Henkilöstöpäällikkö Päivähoidon henkilöstömäärä on toukokuussa 2010 seuraava: Palv.suhteen luonne Henkilöitä Heistä töissä Vakinaisia Sijaisia Määräaikaisia Palkkatuella palkattuja 6 6 Yhteensä töissä 108 Kontinjoen päiväkodin aloittaessa toimintansa elokuussa, henkilöstö sinne saadaan kiertävän päiväko din henkilöstöstä sekä muista päivähoidon yksiköistä ja koko päivähoidon henkilöstömäärä lisääntyy vain yhdellä. Henkilökuntaa voidaan siirtää muista päiväkodeista, sillä vuorohoidossa olevien lasten määrä vähenee ja se vähentää siellä tarvittavia henkilöstöresursseja. Sivistystoimen lautakunta käsittelee kokouksessaan päivähoidon päiväryhmien aukioloai kaa sekä vuorohoidossa noudatettavia periaatteita alkaen. Näillä päätöksillä on tarkoitus tarjota vuorohoitoa ja päivähoitoa klo 16 jälkeen vain niille perheille, jotka tarvitsevat sitä välttämättä työn tai opiskelun ta kia. Vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Heikki Niskanen on laatinut seuraavan katsauksen päivähoitotilan teesta: "Huhtikuun lopussa päivähoidossa oli 459 lasta. Toimikaudelle hoitopaikka on myönnetty jo tässä vaiheessa 403 lapselle. Päiväkotipaikat ovat täynnä ja perhepäivähoidossa on vain muutama paikka vapaana kirkonkylän alueella. Yksityisessä päivähoidossa vapaita paikkoja ei ole. Vaikka esiopetusikäisten määrä pienenee tulevalle toimikaudelle 18 lapsella ja Kiertävän päiväkodin toiminnassa on mukana 22 lasta vähemmän kuin toimikaudella , nämä vähennykset eivät lisää päivä- ja vuorohoidon paikkaresursseja. Tilanne on huolestuttava, koska päivähoidon kysyntä yleensä kasvaa oppi laitosten aloittaessa toimintansa ja vapaita hoitopaikkoja tulevalle toimikau delle ei ole. Vuorohoidon työntekijäresurssien vähyyden ja sijaisten heikon saatavuuden vuoksi on välttämätöntä, että päivätyössä olevat päivähoidon työntekijät velvoitetaan työskentele mään tarvittaessa myös vuorohoitoryhmissä". Kun tarkastellaan päivähoidon henkilöstörakennetta, määräaikaisten lukumäärä on suuri. Sijaisuus on aina laillinen peruste määräaikaiselle, mutta muiden määräaikaisten osalta määräaikaisuudelle täytyy olla aina laillinen

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ peruste. Joidenkin työntekijöi den kohdalla ei määräaikaisuudelle enää ole perusteita, koska palvelussuhde on tehty määräaikaisena toimintakaudeksi kerrallaan useita vuosia. Tiilikan kaan päiväkodissa puolet ja Leivolan päiväkodissa kolmasosa henkilökun nasta on määräaikaisia (muita kuin sijaisia). Päivähoidon johtoryhmä on esittänyt vakinaistettavaksi seuraavia tehtäviä: Tiilikankaan päiväkoti: Leivolan päiväkoti: Päiväkoti Satuvakka: Kontinjoen päiväkoti: 4 lastenhoitajaa 2 lastentarhanopettajaa 2 lastenhoitajaa 1 lastenhoitaja 1 lastenhoitaja. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunnan päivähoidossa vakinaistetaan alkaen työntekijät seuraaviin tehtäviin: Tiilikankaan päiväkoti: Leivolan päiväkoti: Päiväkoti Satuvakka: Kontinjoen päiväkoti: 4 lastenhoitajaa 2 lastentarhanopettajaa 2 lastenhoitajaa 1 lastenhoitaja 1 lastenhoitaja. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kaikkien päivähoidossa työskentelevien työntekijöiden työpaikka on Sotkamon kunnan päivähoito, rajaamatta työpaikkaa tiettyyn toimintayk sikköön tai ryhmään. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen vs. varhaiskasvatuspäällikkö Heikki Niskanen Sivistystoimen palvelualue

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Äänestysaluejaotuksen muuttaminen KHALL 155 KESKV 3 Keskusvaalilautakunnan sihteeri Väestörekisterikeskus on lähettänyt kunnanhallituksille tiedotteen äänestysaluejaon muuttamisesta kunnissa. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit keväällä 2011, johon tulevat muutokset on pitänyt jo ilmoittaa mennessä. Tulevat äänestysalue jaon muutokset astuvat voimaan aikaisintaan vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Sotkamon kunnassa on 16 äänestysaluetta. Äänestysalue äänioikeutettuja edellisessä vaalissa (EP-vaalit) 01 Akkoniemi Heinämäki Juurikkalahti - Maanselkä Kirkonkylä Kontinjoki Laakajärvi (yhd. alueeseen 14) 07 Naapurinvaara Pohjavaara Pohjois-Tipas - Ontojoki Sapsokoski - Sauna-aho Soidinvaara Tipasoja - Lontta Torinkylä - Paakki Tuhkakylä - Jormasjoki Vuokatti Salmela 844 Sotkamossa on jo useamman vuoden ajan yhdistetty 06 Laakajärven ja 14 Tuhkakylä - Jormasjoen äänestysalueen äänet yhdistetty on sekä ennakko äänet et tä vaa lipäivän äänet ja ne on laskettu Tuhkakylällä, mikä on myöhästyttänyt Sotkamon vaalipäivän tuloksen valmistumista. Useamman vuoden ajan on ollut käytössä oikeusministeriön ohjeet ns. pienistä ää nes tys alueis ta, joilla tarkoitetaan seuraavaa: 1. äänestysalueessa on vähemmän kuin 50 vaalikuorta tai 2. keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käy vaalipäivänä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai 3. keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käyttää äänioikeuttaan ennakkoon ja vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai että vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin edellyttää, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet yhdiste-

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ tään jonkun toisen tai joidenkin toisten äänestysalueiden äänestyslippujen kanssa. Puheenjohtaja Keskusvaalilautakunnan tulee tarkastella äänestysaluejaon muutoksia tarkkaan, millä alueilla on mahdollisesti pienenevä äänioikeutettujen määrä. Lautakunta tekee ehdotuksen muutoksista kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Keskusvaalilautakunta Lautakunta päätti keskustelun jälkeen ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle äänestysaluejaotuksen muuttamisesta seuraavaa: 1. (02) Heinämäen äänestysalue liitetään (16) Salmelan äänestysalueeseen 2. (06) Laakajärven äänestysalue liitetään (14) Tuhkakylän äänestysalueeseen 3. (08) Pohjavaaran äänestysalue ja (13) Torinkylä - Paakin äänestysalue lii te tään (07) Naapurinvaaran äänestysalueeseen 4. (12) Tipasoja - Lontan äänestysalue liitetään (09) Pohjois-Tipaksen äänestysalueeseen. Lautakunnan mielestä alueiden rajoja maantieteellisesti ei ole aiheellista muuttaa tässä vaiheessa. Jos alueita edelleen yhdistetään tulee harkittavaksi myös maantieteellisen rajan muuttaminen, jolloin alueet/rakennukset tulee merkittäväksi kordinaatiopisteillä. Äänestysalueita tulisi olemaan yhdistämisen jälkeen Akkoniemi 02 Juurikkalahti - Maanselkä 03 Kirkonkylä 04 Kontinjoki 05 Naapurinvaara 06 Pohjois-Tipas 07 Sapsokoski - Sauna-aho 08 Soidinvaara 09 Tuhkakylä 10 Vuokatti 11 Salmela KHALL Hallintojohtaja Liitteenä kartta nykyisestä ja ehdotetusta uudesta äänestysaluejaosta. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus käy keskustelun keskusvaalilautakunnan tekemästä ehdo-

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ tuksesta ja päättää, esitetäänkö äänestysaluejaon muuttaminen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi keskusvaalilautakunnan ehdottamassa muodossa. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi äänestysaluejaon muutettavaksi keskusvaalilautakunnan ehdotta massa muodossa ja ehdottaa äänestysaluejaon kunnanvaltuuston hyväksyttä väksi. _ Otteet Kunnanvaltuusto

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Herättäjäjuhlien järjestäminen Sotkamossa /1/162/2010 KHALL 156 Hallintojohtaja Herättäjäyhdistys on myöntänyt Herättäjän Sotkamon paikallisosastolle ja Sotkamon ev.lut. seurakunnalle luvan Herättäjäjuhlien järjestämiseksi ajalla Valmistelevasti on käsitelty juhliin liittyviä toimenpiteitä ja perustettu työryhmä, joka tekee valmistelevia tehtäviä. Myöhemmin mm. asetetaan järjestelytoimikunta ja päätoimikunta. Asiassa ollaan hyvissä ajoissa liikkeella sen vuoksi, että tapahtumaan liittyvä erilaiset varaukset olisivat eri sidosryhmien tiedossa hyvissä ajoin ja vältyttäisiin mm. päällekkäisyyksiltä tapahtuman aikana. Kuntaa koskevat esimerkiksi koulurakennusten- ja kenttien käyttö juhlien tarpeisiin. Tarkemmat yksityiskohtaiset sopimukset kunnan kanssa tarvittavista järjestelyistä tehdään myöhemmin. Oheisena erillisinä liitteenä on Herättäjän Sotkamon paikallisosaston osoittama kirje ja pöytäkirja. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kirjeen, joka koskee Herättäjäjuhlien jär jestämistä Sotkamossa Kunnanhallitus toimittaa kirjeen tiedoksi eri hallintokunnille sillä evästyksellä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon niitä koskettavat asiat juhlien järjestämisessä. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Hallintopalvelujen palvelualue Sivistyst oimen palvelualue Teknisen toimen palvelualue

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Sivuapteekin perustaminen Vuokatin taajamaan Sotkamossa 127/1/162/2010 KHALL 157 Hallintojohtaja Sotkamon apteekin apteekkari Hilkka Sissonen on toimittanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen hakemuksen, jolla hae taan lupaa sivuapteekin perustamiseen Vuokatin taajamaan Sotkamossa. Apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä (Lääkelaki 395/ ). Uuden apteekin perustamisesta kuntaan tai sen osaan päättää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes kus lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä kuultuaan asianomaista kun taa ennen päätöksen tekemistä (Lääkelaki 41 1 ja 3 momentti). Alueella, jolla ei väestömäärän vähäisyyden vuoksi voida katsoa olevan riittäviä toimintaedellytyksiä itsenäiselle apteekille, mutta jolla lääkkeiden saatavuuden vuoksi tarvitaan apteekkiliikettä, voi olla sivuapteekki. Lääkealan turvallisuus- ja kehittä miskeskus myöntää sivuapteekkiluvan hakemuksesta apteekkarille, jolla on parhaat edellytykset sivuapteekin pitämiseen, kun otetaan huomioon aptee kin sijainti ja muut toimintaedellytykset (Lääkelaki 52 1 momentti). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus varaa Sotkamon kunnalle hallintolain 34 :n mukaisesti ti laisuuden lausua mielipiteensä asiassa sekä antaa selvityksensä asian ratkai suun vaikuttavista tekijöistä. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamoon viimeistään Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus puoltaa Sotkamon apteekin apteekkari Hilkka Sissosen hakemusta sivuapteekin perustamiseksi Vuokatin taajamaan. Kunnanhallituksen käsityksen mukaan sivuapteekin perustamista Vuokattiin puoltaa kuntakeskuksen nauhamainen, kahden keskuksen rakenne, jossa Vuokatin ja Sotkamon kirkonkylän etäisyys on n. 8 km. Sotkamon kunnassa on asukkaita n Vuokatissa asuu n vakituista asukasta, Sotkamon kirkonkylällä n asukasta ja kaava-alueella ja sen välittömässä lähei syydessä vajaa 8000 asukasta. Vuokatti on Suomen suosituin ympärivuotinen matkailukeskus. Vuodessa

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ kertyy n yöpymisvuorokautta. Alueella käy vuodessa n. 1 milj. matkailijaa. Keskimäärin joka päivä alueella on n matkailijaa, joista suurin osa majoittuu Vuokatissa. Matkailijat mukaan luettuna Vuokatissa asuu n henkeä. Kunnanhallituksen käsityksen mukaan Vuokatti täyttää erinomaisesti sivuapteekin saamisen kriteerit. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, kirjaamo PL 55, Helsinki _

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 128/5/541/2010 KHALL 158 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus pyytää lausuntoa Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristö vai ku tusten ar viointi ohjelmasta, lausuntoa pyydetään mennessä. Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton nykyisten kaivostoimintojen yhteydessä. Uusi uraanin talteenottolaitos rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia Talvivaarassa. Nykyisin uraani päätyy osin metallirikasteiden mukana Talvivaaran lopputuotteen jatkojalostajille ja osin muiden louhittavan malmin sisältämien ja toistaiseksi hyödyntämättömien raaka-aineiden tapaan kipsisakka-altaisiin. Talvivaaran alueen kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania pieniä pitoisuuksia. Kallioperän uraanipitoisuudet eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta malmi voitaisiin luokitella uraanimalmiksi. Talvivaara ei ole käynnistämässä alueella uraanikaivostoimintaa. Uraanin talteenottoa varten ei nykyisen toiminnan lisäksi louhita malmia, eikä muutenkaan muuteta nykyisiä kaivostoimintoja. Talteen otettavaa luonnonuraania ei väkevöidä ydinpolttoaineeksi Talvivaaran laitoksessa vaan se kuljetetaan ns. puolituotteena ulkomaille jatkojalostettavaksi energiantuotannossa käytettäväksi uraaniksi. Puolituotteen, uraaniperoksidin, tuotantomäärä on tonnia vuodessa. Talteenottolaitoksessa uuttoprosessissa erotettava puolituote on muodoltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania vastaava. Sen säteilyominaisuudet eivät muutu prosessissa. Säteily kaivosalueella on Suomen olosuhteissa nor maalia tasoa eikä hank keen mukainen uusi toiminta lisää säteilyä. Vaihtoehtona (VE 1) tarkastellaan Talvivaaran alueella louhittavan nikkeliesiintymän sisältämän luonnonuraanin talteenottoa. Hankkeessa varaudutaan ottamaan talteen myös muualta tuotavien päämetallien rikasteiden sisältämää ja metallien jatkojalostajien talteen ottamaa uraania. Näiden osuus on vähäinen, alle 5 % uraanin kokonaistuotantomäärästä. Uraanin talteen ottaminen nykyisestä metallien rikastusprosessista ei tule merkittävästi lisäämään kaivosalueen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisesti toisena vaihto ehtona tarkastellaan sitä, että hanketta ei toteuteta. Tämä (VE 0) tarkoittaa sitä, että luonnonuraani pää tyy nykyiseen tapaan osin metallirikasteen jatkojalostajille ja osin kaivos alueen kipsisakka-altaisiin. Rikasteen mukana olevaa uraania otetaan tällöin talteen metallirikasteita käsittelevissä laitoksissa

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ muualla, koska se häiritsee metallien jatkojalostusprosessia. Lisätietoa hankkeesta ja arviointiohjelmasta löytyy yhteysviranomaisen netti sivuilta: u/yva Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Arviointiohjelmassa on huomioitu tarpeellisessa mää rin YVA-me nette lyssä jatkossa selvitettävät asiat. Eri si dos ryh mien osallis tu mismah dollisuu det on huomioitu hyvin. Sotka mon kunnan edusta jat osal listuvat jatkossa arvioinnin ohjaus- ja seuranta ryhmien työskentelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, PL 115, Kajaani Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavan hyväksymis-päätöstä koskevaan valitukseen 123/5/2010 KHALL 159 Kaavoittaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( 38) Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavan. Kaavasta jätettiin Oulun hallinto-oikeudelle yksi valitus. Oulun hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa jätettyyn valitukseen. Valitus ja lausunto siihen ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon Kuikkalammentien itäpuolen asemaakaavan hyväksymispäätöksestä Oulun hallinto-oikeudelle jätettyyn valitukseen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kyseessä on Vuokatin palvelujen ja koko matkailualueen kehittymisen kannalta yhteiskunnallisesti merkittävä asemakaava, jota koskevan valituksen kunta pyytää käsittelemään kiireellisenä. Kunnanhallitus pyytää hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvion siitä, milloin kaavaa koskeva päätös annetaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen Otteet Oulun hallinto-oikeus, kirjaamo, Pl 189, Oulu Kaavoittaja Juha Kaaresvirta _

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen kevyen liikenteen järjestelyistä Kontinjoella KHALL 160 tekninen johtaja Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt tiesuun ni tel man ke vyen lii ken teen järjestelyistä Kon tinjoelle ja pyy tää sii tä kun nan lau sun non. Tiesuunnitelman mukaan valtatielle 6 rakennetaan alikulkukäytävät ja niihin liittyvät kevyen liikenteen yhteydet maantien 870 liittymän itäpuolelle sekä Kontinjoen yksityistieliittymän länsipuolelle. Maantien 870 ( Parkuantien ) pohjoispuolelle rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä 6 km mat kalle sekä Kontinjoen ylittävä kevyen liikenteen silta. Valtatie 6 valaistaan maantien 870 liittymän kohdalla 410 metrin mat kalta ja Kontinjoen yksityistieliittymän kohdalla 550 metrin matkalta. Maantie 870 valaistaan koko suunnit telualueelta. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat ( alv 0 % ), josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on Sotkamon kun nalle ei aiheudu hankkeen rakentamisesta kustannuksia. Ulkopuolisten lai te omistajien ( E.ON Kainuun Sähköverkko Oy, Telia Sonera Finland Oy ja Puolustusvoimat ) osuudeksi on arvioitu Lontanniemen alikulkukäytävän kunnossapito siirtyy kunnan vastattavaksi. Kunnan hoidossa on jo tällä hetkellä Kontinjoen yksityistie, joka liity Lontanniemen alikulkukäy tävään. Muilta osin kunnossapidosta suunnittelualueella vastaa Tiehallin to. Tiesuunnitelmasta on kuulutettu ja on ollut nähtävillä kunnassa välisenä aikana. Suunnitelmista on jätetty yksi muistutus, joka koskee Lontanniemen alikulkutun nelin ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän linjauksien tarkistamista ja muuttamista. Jätetty muistutus esityslistan liitteenä kokonaisuudessaan. Esityslistan liitteenä kartta suunnittelualueesta. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai kunnanjohtaja Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa seuraavaa kevyen liikenteen järjestelyistä Kontinjoella: - Sotkamon kunta pyytää, että ELY- keskus selvittää jätetyn muis tu tuk sen poh jalta Lon tanniemen alikulkutunnelin sijoitusta ja kulkukorkeut ta ja siihen liit ty vän ke vyen liikenteen linjausta. Muilta osin kunnalla ei ole huomaut tamista tiesuunnitelmasta.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ suunnittelualueella ei ole yhtään vahvis tettua tai hyväksyttyä oikeusvai kutteista yleis kaa vaa, asemakaavaa tai ran ta-ase makaavaa. - kunta hyväksyy suunnitelmassa olevat ratkaisut ( paitsi muistutusta koske vassa kohdassa) - kunta sitoutuu Lontanniemen alikulkukäytävän S2 ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien J4, J5 ja J6 tienpitoon ja ottaa kunnan omistukseen em. kevyen lii kenteen väylien va lais tuk sen se kä ali ku lun kui vat ta mi sek si suun ni tellun pump paa mon ja sitoutuu vastaamaan niiden kunnossapidosta ja käyttökustannuksista Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo PL 86, Oulu Tekninen johtaja Pentti Piirainen

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 126/ koskien Teuvo Okkosen pyytämiä asiakirjoja 120/1/132/2010 KHALL 161 Hallintojohtaja Teuvo Okkonen asiamiehenään asianajaja Ari Korhonen on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä /126, joka koskee Teuvo Okkosen pyytämiä asiakirjoja. Oikaisuvaatimuksen tekijä pyyttää, että kunnanhallitus käsittelisi asiakirjojen luovutusasian uudestaan ja luovuttaisi kyseisen Oulun aluetyöterveyslaitoksen tutkimustuloksen sekä kunnanjohtajan viittaaman kuvamateriaalin Tipasojan koulun alapohjan osalta oikaisuvaatimuksen tekijälle tai ainakin kunnanhallituksen tulisi antaa kirjallinen perusteltu päätös, miksi kyseisiä asiakirjoja ei anneta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää selvitystä siitä, onko kunnalla/kunnanjohtajalla ollut aluetyöterveyslaitoksen lupaa käyttää kyseistä asiakirjaa tässä jutussa, mikäli tutkimustulosta, mikäli tutkimustuloksen luovuttaminen vaatii kyseisen luvan. Lopuksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että kunnanhallitus vastaa siihen, miksi kunnanhallitus pitää kunnanjohtajan suullista ilmoitusta asiakirjan luovuttamatta jättämisestä asiallisena ja hyvän virkamiestavan mukaisena. Vaatimusten lisäksi oikaisuvaatimus sisältää perustelut. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on oheisena liitteenä. Hallintojohtaja Esitän kunnanhallitukselle aluksi oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen johtaneen asiainkulun seuraavasti: Oikaisuvaatimus on lähtenyt liikkeelle siitä, että kunnanjohtaja Petri Kauppinen on antanut vastineen Teuvo Okkosen eduskunnan oikeusasiamiehelle toimittaman kantelun johdosta. Kantelun yksi kohta on koskenut koulujen kuntoarviointia ja Tipasojan kyläyhdistyksen ja sähköpostitse toimittamia pyyntöjä teettää molemmista Tipaksen kouluista puolueettomat kuntotarkastukset. Kunnanjohtaja Kauppinen on vastannut sähköpostiviestillä, jossa hän ei ole antanut lupaa kyläyhdistykselle teettää kuntotarkastusta ko. kouluille. Perusteluna vastauksessa on mm. se, että kouluille on tehty riittävät tarkastukset ja selvitykset, joiden tulokset ovat olleet käytettävissä koulujen kuntoa arvioitaessa. Kanteluun antamassaan vastineessa Kauppinen on viitannut Oulun aluetyöterveyslaitoksen lausuntoon ja kuvamateriaaliin. Aluetyöterveyslaitoksen tutkimustulokset saa julkaista vain Oulun aluetyöterveyslaitoksen kirjalli-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ sella luvalla. Teuvo Okkonen on toimittanut toimistosihteeri Anita Moilaselle asiakirjatilauksen, jossa hän vaatii luovutettavaksi "salatut asiakirjan kopiot" ( lainaus Teuvo Okkosen asiakirjatilauksesta), jotka kunnanjoh ta ja Kaup pi nen on mai nin nut yo. kan te lun vastineessaan. Sama vaatimus on koskenut mai nit tuja valo ku via. Sa ma na päivänä kunnanjohtaja Petri Kaup pinen on soitta nut Teu vo Ok ko selle, että kyseisiä asiakirjoja ei luovuteta. Teuvo Okkonen on toimittanut kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa hän vaatii asiakirjojen luovuttamista ja tiedustelee, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus ryhtyy. Edellä oleva asian tausta huomioon ottaen kunnanhallitus päättää, että - Oulun aluetyöterveyslaitoksen tutkimustulokset ja koulurakennusta koskevat asiakirjat Teuvo Okkonen on nimennyt kirjallisessa vaatimuksessaan salatuiksi. Kunnanjohtaja Kauppinen on kanteluun antamassaan vastineessaan toistanut aineistoon sisältyvän merkinnän, että julkaiseminen on mahdollista Oulun aluetyöterveyslaitoksen kirjallisella luvalla. Teuvo Okkosen ja kunnanjohtaja Kauppisen käymässä puhelinkeskustelussa ovat varmaankin olleet esillä molemmat käsitteet. Oulun aluetyöterveyslaitoksen laboratoriopäällikkö Hannu Rönkkömäen kanssa käymäni keskustelun perusteella tietoa asiakirjan sisällöstä voidaan antaa, kunhan sitä ei käsitellä osittaisena. Oulun aluetyöterveyslaitoksen antaman tutkimustuloksen julkistamisluvan tarkoituksena on nimenomaisesti turvata se, että tutkimuslaitoksen tutkimustulos ei missään vai heessa myöhemmin vääristy. Julkisuuslain 6 :n 1 mom. säädetään, että viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Ottaen huomioon kyseisen asiakirja-aineiston luonteen kunnanhallitus luovuttaa siitä tiedon Teuvo Okkoselle antamalla siitä tiedon suullisesti ja viranomaisen luona nähtäväksi. Samalla viranomaisen luona näytetään, et tä vas taavia tutkimustuloksia on miltei kaikista Sotkamon kunnan ra ken nuksista siinä määrin, että niistä muun materiaalin kanssa kertyy usei ta kansioita. Kaikki tämä materiaali on normaalia työaineistoa, jota tarvi taan, kun kun nan raken nuksissa ilmeneviä ongelmia ja puutteita korjataan. -Kunnanhallitus lisäksi korostaa sitä, että Teuvo Okkosen pyytämä asiakirja-aineisto on tarkoitettu nimenomaisesti päivittäiseen työhön rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa. Kyseessä on siten si säistä käyt töä var ten han kittu asia kirja. Kun nan hal litus koros taa, että tämä aineis to ei ole ol lut mil lään ta valla kou lu verk ko ratkai sun pe rus teena, vaan kouluverkkoratkaisu on teh ty kou lu verk kosel vityksen ja muun sii hen lii tetyn ai neiston perusteella juuri sel lai sena kuin se on ollut päätök senteossa kun nanval tuustossa joulu kuussa 2009.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallituksen käsityksen mukaan Teuvo Okkosen pyytämien asiakirjo jen luovuttamista koskevas sa tapauksessa on kyse tul kin nas ta, ja saa dun li säselvityksen perusteella luovuttaminen voidaa toteut taa edellä kuvatulla ta valla. Tällä perusteella ei siten myöskään kunnanjohtaja Petri Kauppisen menettelyä voida moittia millään tavalla. - Kunnanhallitus myös korostaa sitä, että Teuvo Okkosen pyyntöihin on suh tauduttu erittäin julkisuusmyönteisesti. Esimerkiksi julkisuuslain 24 :n 6 kohta säätää kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua salaisiksi, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asianosaisille. Kunnanhallitus tai kunnan muut viranomaiset eivät ole käsitelleet näiden asiakirjojen luovuttamista ehdollisena, vaan Okkonen on saanut ne haltuunsa päätöksenteon jälkeen, kuten tässäkin tapauksessa taustalla olevaan kanteluun liittyvät asiakirjat. Yhteenvetona kunnanhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen asiakirjojen luovuttamisen osalta ja menetellä luovuttamisessa kuten edellä on esitetty. Muilta osin kunnanhallitus katsoo asiaa käsitellyn riittävästi. Kunnanhallitus katsoo, että asian käsittely voidaan näin kokonaisuudessaan päättää. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että kunnanjohtaja Petri Kauppinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksestä tämän pykälän ajaksi. Otteet Teuvo Okkonen, Kotalahdentie 9 A, Sotkamo _

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 162 Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut iolmoitusasiat; * Aluehallintovirasto : Nro 41/10/1 Dnro PSAVI/72/04.08/ Asia: Lahnaslammen kaivoksen sulkemissuunnitelma vuosille , Sotkamo Hakija: : Mondo Minerals B.V Branch Finland Ympäristölupavirasto hyväksyy hakijan laatiman kaivoksen sulkemissuunitelman vuosille : Nro42/10/1 Dnro PSAVI/109/04.08/ Asia: Lahnaslammen kaivoksen ja tehtaalta vesistöön kohdistuvaa hajakuormitusta ja sen hallintaa koskeva selvitys, Sotkamo Hakija: Minerals B.V Branch Finland : Aluehallintovirasto hyväksyy hakijan laatiman selvityksen hajakuormituksesta ja sen vähentämisestä sekä täydentää Sotkamon kaivoksen ja tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 9/08/2. : Nro 47/10/1 Dnro PSAVI/180/04.08/ Asia: Ilmoitus Taivaljärven hopeakaivoshankkeeseen liittyvästä koelouhinnasta ja tutkimustoiminnasta, Sotkamo Hakija: Silver Resources Oy Pääasiaratkaisu: Seilver resources Oy voi toteuttaa ilmoituksne mukaisen ja laajuisen koetoiminnan Taivaljärven hopekaivoshankkeeseen liittyen. Koe toiminnassa on noudatettava annettuja määräyk siä. * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeksus, Pohjois-Pohjanmaa Dnro POPELY/1626/ / Asia: Siirtymäajan liikennöintisopimukssen muutossopimus Osapuolet: Pohjolan Turistiauto Oy /Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Dnro POPELY/1634/ / Asia: Siirtymäajan liikennöintisopimukssen muutossopimus Osapuolet: Pohjolan Turistiauto Oy /Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kainuun työllisyyskatsaus huhtikuu 2010 Kainuun työttömyys on nyt jo lähellä taantumaa edeltävää aikaa-

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ työttömyys vähenee, vaikka työvoiman kysyntä ei vielä kasvakaan. * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Asia: Vuosangan Natura-arviointi ja kaavavalmistelun keuttäminen Hakija: Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry Vastaus. Voimassa oleva natura -lainsäädäntö otetaan kaikessa huomi oon. Maakuntahallitus I pöytäkirja * Suomussalmen kunta Kunnanhallitus pöytäkirja ote Tukkilais- ja savottakilpailu Kisaan haastetaan kaikki Kainuun kunnat, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kainuun elinkeino-, liikeen- ja ympäristökeskus sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. * Kiinteistö Oy Vuokattikeskus Asia: Osakkeiden luanstamienn Myyjä: Miekkasuo Oy Ostaja: Skivola/Esko Paavola * Opetushallitus Dnro 161/517/ : Valtionavustuksen myöntäminen Yleissivistävä koulutus Kerhotoiminnan kehittäminen * Sosiaali- ja terveysministeriö Tukea muutosjohtamiseen hanke * Kuntaliitto Yleiskirje 10/80/ Hankintalain muutokset voimaan Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalitoksen 2009 nettokuluista. Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin. * Kunnallinen työmarkknalaitos

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Yleiskirje 12/ Lappenranta -seminaari * Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Työhyvinvointi - mistä voimaa työssä jaksamiseen -seminaari Levi * CP-lehti toimintakertomus 2009 * Kunnanjohtaja Petri Kauppinen; Kainuun hallintokokeilun katsaus * Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset taksoihin ja maksuihin lukien KHALL 163 Hallintojohtaja Tasavallan presidentti on vahvistanut lain arvonlisäverolain muuttamisesta (1780/2009) lukirn. Muutos aiheuttaa sen, että yleinen arvonlisäverokanta (AlvL 84 ) nousee 22 %:sta 23 %:iin. Elintarvikkeiden alv-kanta (AlvL 85 ) nousee 12 %:sta 13 %:iin. Tätä verokantaa sovelletaan lukien myös ateriapalveluiden myyn tiin (nykyisin 12 %). Mm. kuljetus- ja liikuntapalveluihin sovellettava (AlvL 85a ) verokanta nousee 8 %:sta 9 %:iin Jotta veroton hinta pysyy ennallaan, verollisia hintoja tulee korottaa seuraavasti: Verokanta 22 % > 23 % (yleinen verokanta), korotus 0,82 % Verokanta 12 % > 13 % (elintarvikkeet), korotus 0,89 % Verokanta 22 % > 13 % (ateriapalvelut) alennus 7,38 % Verokanta 8 % > 9 % (mm. kuljetus- ja liikuntapalv.), korotus 0,93 % Taksat ja maksut tulee vahvistaa määräämällä veroton hinta ja sen päälle kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päät tää, et tä ohei sen liit teen mu kai sia ar von li sä ve rol li sia maksu ja ko ro te taan ve ro kan to jen muu tok sia vas taa viksi lu kien. Lisäksi kunnanhallitus vahvistaa yritysten toimitiloja koskevien sopimusten vuokrat verokannan nousua vastaaviksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. _ Otteet Toimistosihteeri Sari Huotari Toimistosihteeri Mirja Tolonen

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Juholankylän vesiosuuskunnalle viemäriverkoston rakentamiseksi KHALL 164 Hallintojohtaja Viemäriverkoston toteutusaika on Kokonaiskustannusarvio on , alv 0 % ja viemäriverkostoon on tulossa 10 liittyjää. Avus tus ten ko konaisosuus on ennakkopäätösten mukaan 67 % hank keen koko nais kus tannuksista (Kainuun ympäristökeskuksen ja Sot ka mon kunnan avustuk set). Hankkeen rakentamisaikana osuuskunta tarvitsee lyhytaikaista lainaa ajalle Osuuskunta on pyytänyt em. lainoista tarjoukset Nordealta, Sampo Pankilta ja Osuuspankilta (Sotkamon toimipaikoilta). Sotkamon kunnan omavelkaisia takauksia on myönnetty pää asiallisesti kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille ja vesiosuuskunnille. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää kunnan omavelkai sen takauksen Juholankylän vesiosuuskunnan Sampo Pankki Oyj:n myöntä mälle ehdoiltaan edullisimmalle :n lainalle. Lai na-ai ka on Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Merkittiin, että Mirja Okkonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kunnanvaltuusto

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät s OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , , 162, 164 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 163, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, toimistosihteeri

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Pöytäkirjantarkastajat MNJM VALITUSOHJEET s. 352 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Pykälät 161 Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Pöytäkirjantarkastajat MNJM annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335 30.08.2011 ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 337 159 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 338 160 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416 28.09.2010 ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 419 193 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 420 194 Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot