7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 13:00-14:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat 3 2 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna Teknisen toimen laskujen hyväksyjät 6 4 Teknisen lautakunnan säästötoimenpiteet vuoden talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin 9 alikulkutunneleista, Finavia Oy ja Kittilän vhosk 6 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä (Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta) 7 Oikaisuvaatimus laitosapulaisen valinnasta, Tpljk /Huutola 8 Oikaisuvaatimus laitosapulaisen valinnasta, Tpljk /Nilivaara 9 Asuntojen ja toimitilojen vuokraus Eräiden teiden nimeämiset 27

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Similä Risto puheenjohtaja Fagerholm Raili 1. varapuheenjohtaja Lepola Sauli jäsen Saapui 13:10 Kuusela Mika jäsen Ovaskainen Ahti jäsen Vierelä Merja jäsen Kurula Lauri esittelijä / pöytäkirjanpitäjä Maunula Aki kunnanhallituksen edustaja Pääkkölä Eveliina varajäsen Papinaho Arttu varajäsen poissa 9 ajan Poissa Ijäs Anne-Marie 2. varapuheenjohtaja Mäntymaa Vuokko jäsen Siitonen Veikko jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t 1-10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arttu Papinaho ja Raili Fagerholm. 9 kohdalla tarkastajaksi valittiin Sauli Lepola. Allekirjoitukset Risto Similä Puheenjohtaja Lauri Kurula Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kittilässä Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Raili Fagerholm Arttu Papinaho Sauli Lepola (paitsi 9) ( 9 kohdalla)

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat Teknlk 1 Tekninen johtaja: Lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2015 Teknlk 2 Kittilän kunnan hallintosäännön 27 on määräykset, jonka mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokouspidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmintö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 28 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jokaiselle jäsenelle, hallintojohtajalle, talousjohtajalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 30 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että tekninen lautakunta kokoontuu eri kutsusta. Kokouspaikkana on kunnanhallituksen kokoushuone tai muu kokoushuone kunnantalolla. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse tai lähetin välityksellä ja sähköpostilla. Esityslistat lähetetään lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle viisi (5) päivää ennen kokousta sekä julkaistaan kunnan www. -sivuilla toimielimille päätetyn yhteisen käytännön mukaisesti. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa tai päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjan tarkistusta seuraavana arkipäivänä. Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että tavoitteena on pitää kokous kuukauden viimeisen viikon keskiviikkona.

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen laskujen hyväksyjät Teknlk 3 Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan laskujen hyväksyjinä toimivat tilivelvolliset viranhaltijat ja hallintokuntien erikseen määräämät viranhaltijat. Toimielinten on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että teknisen osaston alaisen toiminnan laskut hyväksyy tekninen johtaja Lauri Kurula ja hänen estyneenä ollessa sijainen. Kiinteistöpalvelun lämpö-, vesi- ja sähkölaskut hyväksyy kunnan rakennusmestari Lauri Hettula. Ravintopalvelun laskut hyväksyy ravintopalvelupäällikkö ja hänen estyneenä ollessa sijainen. Teknisen johtajan ja sijaisen poissa ollessa laskujen hyväksyjinä voivat toimia kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai talousjohtaja. Päätös: Hyväksyttiin.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan säästötoimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon Teknlk 4 Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että lautakuntien tulee tehdä mennessä esitykset säästötoimenpiteistä vuoden 2015 talousarvion määrärahoihin. Jokaisen lautakunnan on esitettävä säästötoimenpiteet, jotka ovat 1,5 % lautakunnan toimialan vuoden 2015 talousarvioon varatusta summasta. Kittilän kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti teknisen lautakunnan säästötoimenpiteet euron ulkoisista menoista ovat yhteensä euroa. Teknisellä osastolla on päädytty seuraavaan esitykseen: 800 Hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Muu toiminta Vesi- ja jätehuolto Maa- ja metsätilat Kiinteistöpalvelut Ravintopalvelut Yhteensä Hallinnossa ja yhdyskuntasuunnittelussa säästetään palveluiden ja tarvikkeiden ostosta. Yhdyskuntasuunnittelussa säästetään asiantuntijapalveluista, telepalveluista, matkoista ja tarvikkeiden ostoista. Liikenneväylissä säästö kohdentuu puoleksi palveluiden ostoon ja puoliksi avustuksiin. Puistot ja yleiset alueet ja muun toiminnan säästöt kohdentuvat palveluiden ostoon ja tarvikkeisiin. Vesi- ja jätehuollossa säästö kohdentuu palveluiden ostoon. Kiinteistö- ja ravintopalvelussa säästetään aineissa ja tarvikkeissa. Edellä kerrotut säästöt on korjattu talousarvion 2015 teknisen lautakunnan sekä sen alaisten tulosyksiköiden talouslukuja esittävien taulukoiden sarakkeeseen "TAES 2015 UUSI". Valtuuston hyväksymässä talousarviossa (sarake TA2015) edellä mainituissa taulukoissa oli laskentavirhe tilikauden tuloksen muodostavissa kaavoissa yhdyskuntasuunnittelun, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä vesi- ja jätehuollon osalta. Tulokseen oli huomiotu virheellisesti sisäiset kulut ja vyörytyserät. Liitteenä oleviin taulukoihin on korjattu myös emvirheet talousarvion 2015 osalta.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle säästötoimenpiteinä vuodelle 2015 yhteensä euroa edellä kerrotun mukaisesti. Päätös: Arttu Papinaho esitti, että tekninen johtaja laitetaan pois säästösyistä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että teknisen osaston organisaatiokaavio tuodaan lautakuntaan. Liitteet Liite 1 Tekla, TAES 2015 UUSI, taulukot

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin alikulkutunneleista, Finavia Oy ja Kittilän vhosk 216/ /2014 Teknlk Finnavia Oy ja Kittilän Vesihuolto-osuuskunta anovat yhdessä Kittilän kunnalta käytöstä poistettua ulkoilureitin alikulkutunnelia siltarummuksi Parvaojaan Vaaratielle. Nykyinen silta on heikkorakenteinen ja vaarallinen liikenteelle. Vaaratie on yhteiskunnalle tärkeä tieyhteys lentoliikenteen lähestymistutka-aseman ja Kirkonkylän päävedenottamon huoltotienä. Tietä käytetään myös ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Kittilän kunnalla on Levin maankaatopaikalla varastoituna vanhoja käytöstä poistettuja teräksisiä alikulkuputkia halkaisijaltaan 3,5m yhteensä noin 68m. Putket ovat alueella siten, että 2kpl n.24m pitkiä putkia sijaitsee moottorikerhon ajoharjoittelurata-alueella ja 2kpl n.10m pitkiä. Putkista 2x24m on anottu Kittilän moottorikerhon käyttöön alueella tapahtuvaan ajoharjoittelurata- ja kilpailutoimintaan. 10m:n alikulkuputkissa suoraa putkiosuutta on noin 6m ja viisteosuutta 4m. Vanhat alikulkuputket ovat mitoitukseltaan liian pieniä nykyisiin reittien kunnossapitokalustoihin nähden. Anomuksessa ei ole huomioitu mm. putkien soveltuvuutta vesirakenteisiin eikä mahdollisesti erikseen vaadittavaa lupaa siltarummun rakentamiseksi vesistöön. Kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää hallussaan olevan irtaimiston myynnistä. Putkien siirtoon ja poiskuljetukseen tarvitaan nosturiautoa sekä lavettia. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että Levin maankaatopaikalla olevista käytöstä poistetuista alikulkuputkista 2x10m voidaan luovuttaa Finnavia Oy:lle ja Kittilän Vesihuolto-osuuskunnalle yhteisesti tarvitsemansa määrä Parvaojan siltarummuksi, mikäli putkien käyttökohteelle on tarvittavat luvat tai viranomaislausunto luvan tarpeettomuudesta. Finnavia Oy ja Kittilän Vesihuolto-osuuskunta vastaavat putkien siirrosta ja poiskuljetuksesta kustannuksineen. Päätös: Hyväksyttiin.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknlk 5 Kittilän vesihuolto-osuuskunta ja Finavia Oy ovat pyytäneet lausuntoa Lapin ELY-keskukselta vesilain mukaisen luvan tarpeesta koskien Kittilän Vaaratiellä olevan Parvaojan sillan muutostöitä. Lapin ELY-keskus on antanut asiasta lausuntonsa Kopio lausunnosta on toimitettu kuntaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan ko. sillan muutostöistä ei aiheudu vesilain 3 luvun 2 :n mukaisia seuraamuksia, joten sillan muutostöille ei tarvitse hakea vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Sillan muutostöille riittää suostumus ko. maa- ja vesialueen omistajilta. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää merkitä tiedoksi saadun lausunnon. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Anomus Kittilän kunnan käytöstäpoistetusta ulkoilureitin alikulkutunnelista Liite 3 ELY:n lausunto

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä (Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta) 294/ /2014 Teknlk Kenttälän yksityistien tiekunnan sihteeri on toimittanut kuntaan kirjeen koskien kunnan ja tiekunnan välistä hoitosopimusasiaa: " Tiekunta on päättänyt kokouksessa pyytää kunnalta lisäselvitystä 20% omavastuu osuudesta liittyen hoitosopimukseen. Lisäselvitystä ei ole saatu mennessä. Koska kunnalla on velvoitteita koulukuljetuksen ja vanhuskuljetuksen osalta tienvarrella pyydämme lisäselvityksen perusteista laskulle minkä kunta on lähettänyt , summa 638,90. Laskussa esitetty toteuma kunnossapidosta ei ole osittain toteutunut. Odotamme vastausta, että voimme käsitellä asian seuraavassa kokouksessa Sihteeri Toni Kenttälä" Kenttälän yksityistien tiekunnan sihteeri on jäljemmin toimittanut kuntaan päivätyn kirjeen asiaan liittyen. Kirjeen sisältö on hyvin pitkälle sama kuin päivätyssä kirjeessä. Asiasisältöä on kuitenkin tarkennettu mm. että "...laskussa esitetty toteuma kunnossapidosta ei ole edes osittain toteutunut". Lisäksi perusteina (ilmeisesti laskun maksamatta jättämiseen) on ilmoitettu, että "Mielestämme meille osoitettu 20% omavastuuosuus lasku tienhoidosta on aiheeton, koska kunta osallistuu ja maksaa tällä hetkellä teiden hoidosta joissa ei ole edes ns. velvoitteita. Esim. Alakittilän tiet ja Tunturitie. Ei voi olla kahdenlaisia käytäntöjä, joissa veronmaksajat joutuvat eri-arvoiseen asemaan. Odotamme vastausta, että voimme käsitellä asian seuraavassa kokouksessa Sihteeri Toni Kenttälä" Em. kirjeet ovat tämän esityksen ja päätöksen liitteenä.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen osaston selvitys asiaan liittyen: Kokouksessaan tiekunta on hyväksynyt kunnan esittämän hoitosopimuksen tien kunnossapidosta. Päätöspykälään on kirjattu lisäksi, että " Jos tiekunnan on tarpeellista maksaa 20% omavastuu, niin tiekunta vaatii lisäselvitystä asiasta ennen hyväksyntää." Tiekunnan kokouspäätös on tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Em. tiekunnan päätöksessä ei mainita keneltä lisäselvitystä vaaditaan eikä asiaan liittyen ole kunnan suuntaan esitetty selvityspyyntöjä. Tiekunnan omavastuuosuuden perusteet käyvät ilmi tiekunnille lähetetystä kirjeestä, siinä mainituista päätöksistä sekä kirjeen liitteenä käsiteltäväksi esitetystä hoitosopimuslomakkeesta. Tiemestarin toimittama kirje on tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Tekninen osasto on toimittanut vuoden 2013 lopussa Kenttälän yksityistien tiekunnalle laskun toteutuneista tien kunnossapitokustannuksista vuodelta Laskun suuruun oli 638,90. Summa käsitti tiekunnan omavastuuosuuden 20% tien kunnossapidon kokonaiskustannuksista 3.194,50. Laskukopio on tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Em. laskuun liittyen tiemestari on toimittanut tiekunnalle päivätyn kirjeen / yhteenvedon tielle kohdistuneista kunnossapitotöistä kustannuksineen vuonna 2013 hintaperusteineen. Kirjeestä ilmenee myös arviot vuotuisista kustannuksista ajalle Samana päivänä on tiekunnille toimitettu myös kirje, josta käy ilmi kunkin tien urakoitsijan tiedot, urakkaan kuuluvien töiden sisältö ja laatuvaatimukset.tiemestarin toimittamat kirjeet ovat tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Vastaavan tapaan on laskut ja tiedot toimitettu vuonna 2013 muillekin hoitosopimustiekunnille. Kenttälän yksityistien tiekunta on ainoa hoitosopimusteistä, joka ei kyseistä laskua ole maksanut. Tiemestari on keskustellut Kenttälän yksityistien tiekunnan puheenjohtajan sekä sihteerin kanssa mitä tiekunta on tarkoittanut asialla, että vuoden 2013 toteuma tien kunnossapidosta ei olisi osin toteunut. Asiaan liittyen em. viittasivat, että loppukeväästä tiellä oli mm. koulukuljetus juuttunut kiinni suorittamatta jääneen höyläyksen tai lanauksen vuoksi. Kenttäläntien lanaus on suoritettu samassa yhteydessä kevätkesällä 2013 kuin muidenkin kunnan ylläpitämien teiden lanaukset. Kesään 2013 asti Kenttäläntien kunnossapito hoidettiin aikaisempien

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vuosien tapaan siten, että Destia huolehti tien aurauksen tuntitöinä Kiistalantien aurauksen yhteydessä. Kesähoitotyöt (lanaus / sorastus yms.) kunta tilasi paikallisilta yrittäjiltä tarpeen mukaan. Lanaustöiden ajoitus kevätkesästä ajoittui yleensä valtion sorateiden lanausaikatauluihin. Syksystä 2013 lähtien Kenttäläntien kunnossapidosta on huolehtinut NCC Roads Oy kokonaisurakkahintaan. Hoitosopimuksen mukaan tiekunnalla on velvoitteita mm. tievaurioiden ilmoittamisesta kuntaan ja toimenpiteisiin ryhtymisestä vahinkojen syntymisen estämiseksi. Edellä mainitusta tapauksesta tai sen ennaltaehkäisemisestä ei oltu ilmoitettu kuntaan. Tiemestari on ilmoittanut Kenttälän yksityistiekunnan sihteerille sähköpostilla erittelyt koskien kunnan lähettämää kunnossapitolaskua. Samassa viestissä tiemestari on pyytänyt tiekuntaa esittämään kirjalliset perusteet, mikäli tiekunta ei suorita kyseiseen laskuun perustuvaa maksua. Tiemestarin toimittama kopio sähköpostiviestistä on tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Kirjallisiksi perusteiksi tiekunta on ilmeisesti esittänyt Kenttälän yksityistien tiekunnan sihteeri kuntaan toimittaman päivätyn kirjeen asiaan liittyen. Kirje on saapunut kuntaan tosin vasta Viivästyksen syistä ei ole tietoa. Kenttälän yksyityistien tiekunta ei ole ilmoittanut yksiselitteisesti eikä kirjallisesti mitä sopimukseen sisältyviä kunnossapitotöitä olisi jätetty suorittamatta saatikka yksilöidysti kiistänyt laskuun perustuvien töiden toteutumisen. Tiekunnalla on ilmeisesti vaativammat odotukset tien kunnossapitotöiden laadulle ja -ajoitukselle kuin mitä työn suorituksesta vastaavalla tilaajataholla (kunta). Kunnan laskuttamat kunnossapitotyöt ovat urakoitsijoiden laskuihin perustuvia toteutunuita töitä. Tiekunnan hyväksymän sopimuksen mukaan mm. - sopimuksen tulkinnasta syntyvät mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Kittilän kunnanhallitus. - Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen kalenterivuoden alkua. Sopimuksen voi kumpikin sopijapuoli yksipuolisesti irtisanoa. Kenttälän yksityistien tiekunnan hyväksymä tiehoitosopimuslomake on tämän esityksen ja päätöksen liitteenä. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää tiekunnalle edellä kerrotusti, että

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknlk tiekunnalle on informoitu riittävästi hoitosopimuksen velvoitteista niin ennen sopimuksen hyväksymistä kuin jälkeen päin eikä tiekunnalla ole selvitykseen perustuen perusteita jättää maksamatta esitettyä kunnossapitolaskua. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi, että mikäli Kenttälän yksityistien tiekunta ei suorita hyväksymäänsä sopimukseen perustuvaa kunnossapitolaskua vuodelta 2013 marraskuun 2014 loppuun mennessä, kunta irtisanoo tiekunnan hyväksymän sopimuksen siten että sen mukaiset työt tehdään enintään vuoden 2014 loppuun, jonka jälkeen tiekunta huolehtii tien kunnossapidon järjestämisen itse. Sopimuksen mahdollinen irtisanominen ei kuitenkaan vapauta tiekuntaa jo tehtyjen töiden omavastuuosuuden maksamisesta. Päätös: Arttu Papinaho teki liitteen mukaisen esityksen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja tuodaan selvitys 20 % maksaneista ja kuinka monen tiekunnan ei tarvitse maksaa. Hyväksyttiin. Tekninen johtaja: Uudistan aikaisemman esitykseni ( ) siten korjattuna, että lasku tulee suorittaa joulukuun 2014 loppuun mennessä. Päätös: Merkittiin, että Veikko Siitonen poistui kokouksesta ja tilalle saapui Arttu Papinaho. Arttu Papinaho esitti liitteenä olevan esityksensä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hyväksyttiin teknisen johtajan esitys. Arttu Papinaho jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin hänen esityksensä. Teknlk 6 Kenttälän yksityistien tiekunnan sihteeri on laatinut ym. teknisen

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lautakunnan kokouspäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on päivätty ja kirjattu kuntaan saapuneeksi Oikaisuvaatimuksessa Kenttälän yksityistien tiekunnan sihteeri vaatii "Kenttälän yksityistien tiekunnalle tien kunnossapidosta määrätty maksu (omavastuuosuus) tulee poistaa lakiin perustumattomana sekä kunnan määrittelemien teiden hoitovelvoiteperusteiden vastaisena. Kenttälän yksityistien kunnossapitoa tulee jatkaa kunnan toimesta eikä omavastuuosuutta jatkossa tule määrätä Kenttäläntien osalta. Kunnassa hoitovelvoitteen piirissä olevien teiden kohtelu tulee saattaa yhdenmukaiseksi. Kunnossapidosta ja teiden hoidosta perittävät maksut tulee kunnan yksityisteiden osalta määräytyä tasavertaisesti. " Lisäksi oikaisuvaatimuksessa pyydetään antamaan selvitys siitä, millä perusteella Kenttälän yksityistien tiekunnan on maksettava omavastuuosuutta tien kunnossapidosta. Selvityspyyntöä perusteellaan: "Kittilän kunta on alla olevien perustein määrittänyt teiden hoitovelvoiteperusteet. Kenttälän yksityistien kohdalla kaikki kunnan määrittelemät ja yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) määrittämät edellytykset täyttyvät, jonka vuoksi omavastuuosuutta tien hoidosta ja kunnossapidosta ei tulisi määrätä. Kittilän kunnan määrittelemät teiden hoitovelvoiteperusteet - Tiekunta - Vähintään yksi (1) kilometri - Vähintään 2 kiinteistöä asuttuna Samalla Kittilän kunnan tekninen lautakunta on pitämässään kokouksessa käsitellyt 110 kohdalla kunnanhallituksen antaman päätöksen nojalla selvitystä niistä yksityisteistä, joiden ei tarvitse kyseistä omavastuuosuutta teiden hoidosta suorittaa. Nämä tiet tai niiden hoitovelvoiteperusteet eivät poikkea Kenttälän yksityistien osalta millään tavalla. Oikeastaan Kittilän kunta on eri sopimuksilla hoitanut tienpitoa, vaikka siihen ei olisi ollut velvoitettakaan eikä teiden hoitovelvoiteperusteet ole kaikkien teiden osalta edes täyttyneet. Omavastuuosuutta ei näiden teiden osalta ole määrätty. Yksityistielain nojalla Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Kuntalaisten ja yksityisteiden tiekuntia on kunnan viranomaisen ja päätöksentekoelinten toimesta päätöksenteossa kohdeltava yhdenvertaisesti. Mielivaltainen ja sattumanvarainen omavastuuosuuksien periminen teiden kunnossapidosta ei voi olla kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta hyväksyttävää. Teiden hoidosta ja kunnossapidosta maksettava avustus ei voi perustua sattumanvaraisuuteen tai vuosikymmenien mukaisiin käytäntöihin tai muihin sopimuksiin, jotka asettavat kuntalaiset ja tiekunnat eriarvoiseen asemaan. Kenttälän yksityistien osalta on tiekunnan toimesta pyydetty kunnan viranhaltija Lauri Kurulalta selvitystä omavastuuosuuden perimisen perusteista. Tiekunta ei ole saanut asiassa kirjallista vastausta. Kenttälän yksityistiekunnan mukaan asian käsittely on kesken eikä siihen ole saatu viranhaltijan tai lautakunnan selvitystä. Asian keskeneräisyyden vuoksi laskun perimisestä tulisi pidättäytyä ainakin siihen saakka kunnes asia on ratkaistu. " Kenttälän yksityistien asioiden käsittely on hoitosopimuksiin liittyvien lainvoiman saaneiden kunnan päätösten näkökulmasta selkeää: Kittilän kunta on vuonna 2012 (khall ) päättänyt yksityisteiden uudet hoitosopimus- ja avustustie-ehdot vuoden 2013 alusta lähtien. Päätös koski hoitosopimustienä pysymisen ja sopimustieksi pääsemisen sekä muiden teiden kunnossapidon avustamisen ehtoja ja kustannusten jakautumista ja edelleen avustussummaperusteiden muodostumista. Kunnanhallituksen päätös hoitosopimustie-ehtojen osalta on yksipuolinen ja ehdollinen. Mikäli sopimustienä haluaa pysyä tai tieksi päästä, on tiekunnan kustannukset kunnan suorittamasta tienhoidosta 20%. Muu osa (80%) on kunnan verovaroin suorittamaa avustusta. Em. kunnanhallituksen päätöksen saatua lainvoiman tekninen lautakunta hyväksyi kunnanhallituksen päättämiin ehtoihin perustuvan uuden sopimusasiakirjan hoitosopimuksien tekemiseen tiekuntien kanssa. Lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman vanhoille sopimustiekunnille toimitettiin kirje, joka sisälsi em. kunnanhallituksen päätöksen sisällön ja päätöksen vaikutukset, uuden lainvoimaisen sopimuslomakkeen sekä kehoituksen tiekuntien kokoustamiseen ja päättäämään uudesta esitetystä sopimuksesta.

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kenttälän yksityistien tiekunta on kokouksessaan hyväksynyt kunnan esittämän hoitosopimuksen. Kunnan esittämä hoitosopimus ehtoineen on yksi kokonaisuus. Sopimus perustuu yksinomaan kunnan asettamiin ehtoihin. Tiekunnan osalta sopimus joko hyväksytään tai ei. Em. tiekunnan kokouksen pöytäkirjaote on toimitettu kuntaan Kyseisestä pöytäkirjaotteesta käy ilmi sopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen omana kappaleenaan "jos tiekunnan on tarpeellista maksaa 20% omavastuu, niin tiekunta vaatii lisäselvityksiä asiasta ennen hyväksyntää". Kyseistä tiekunnan epämääräistä ja osoittamatonta lisäselvityspyyntöä, jota tiekunnan sihteeri on jäljemmin täydentänyt kirjein ja sähköpostein, lautakunta on käsitellyt sekä antaen selvityspyyntöön vastauksen. Yhteenveto: Kunnan viimeisin päätös hoitosopimusehdoista on tehty siis elokuussa 2012 ja päätös on saanut lainvoiman syyskuussa Uudet sopimusehdot ovat olleet voimassa vuoden 2013 alusta lähtien. Kunnahallituksen päätös tarkoitti käytännössä, että mikäli tiekunnan yksityistie ei täytä enää uusia ehtoja tai täyttää ehdot mutta ei hyväksy uutta sopimusta, raukeaa olemassa oleva sopimus. Vanhassa päivätyssä Kenttälän yksityistietä koskevassa ja tiekunnan aikanaan allekirjoittamassa hoitosopimuksessa oli mm. irtisanomisesta määrätty, että sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään 3kk ennen seuraavan kalenterivuoden alkua (syyskuun loppuun mennessä). Sopimuksen voi kumpikin sopijapuoli yksipuolisesti irtisanoa. Kunnan v.2012 tekemät päätökset hoitosopimusehdoista, jotka pitävät sisällään niin hoitosopimustienä pysymisen kuin tieksi pääsemisen ehdot, täyttävät vanhan sopimuksen ehdot irtisanomisajasta. Vanhoihin hoitosopimuksiin perustuva kunnan tienhoitovelvoite on siis lakannut vuoden 2013 alusta ellei teiden hoitoon ole liittynyt mitään muita kuntaa sitovia päätöksiä tai sopimuksia. Kenttälän yksityistien tiekunta on kokouksessaan hyväksynyt kunnan esittämän uuden sopimuksen. Tiekunnan kokouspäätös on saanut lainvoiman, koska siitä ei tieosakkaat ole valittaneet. Tiekunnan vastuuhenkilöt eivät kuitenkaan ole

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta toimittaneet kuntaan allekirjoitettua hoitosopimusta. Kenttälän yksityistien tiekunnan hoitosopimuksesta tehdyn selvityspyynnön ja edelleen asiasta annettuun päätökseen liittyvän tiekunnan oikaisuvaatimuksen perusteet ja vaatimukset olisi tiekunnan tullut alunperin esittää oikaisuvaatimuksena kunnanhallituksen päätökseen uusista hoitosopimusehdoista Nyt asiaan liittyvät vaatimukset perusteineen on esitetty em. kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen ja tiekunnan saatua tienhoidon omavastuuosuudesta laskun vuodelta Koska tiekunta ei ole toimittanut kuntaan allekirjoitettua uutta tienhoitosopimusta, eikä ole suorittanut kunnan laskua hoitosopimukseen perustuvasta omavastuuosuudesta, eikä kunta ole tehnyt muita itseään sitovia päätöksiä Kenttälän yksityistien osalta, ei kunnalla käytännössä ole velvollisuutta tekemättömään uuteen tai vuoden 2013 alusta rauenneeseen vanhaan hoitosopimukseen perustuen hoitaa Kenttälän yksityistietä. Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää harkinnanvaraisista yksityistieavustuksista kunnossapitoon ja rakentamiseen kunnanhallituksen hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti. Yksityisteihin liittyvät hoitosopimukset ovat yksityisteiden kunnossapidon avustamista. Huolimatta lautakunnan päätöksen mukaisesta vastauksesta tiekunnan selvityspyyntöön, on Kenttälän yksityistien tiekunta päätöstä koskevassa oikaisuvaatimuksessaan edelleen vailla selvitystä siitä, millä perusteella tiekunnan on maksettava omavastuuosuutta tien kunnossapidosta. Oikaisuvaatimuksessaan tiekunta esittää uusina perusteluinaan näkemyksilleen omavastuuosuuden maksamatta jättämiselle mm. "Kenttälän yksityistien kohdalla kaikki kunnan määrittelemät ja yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) määrittämät edellytykset täyttyvät, jonka vuoksi omavastuuosuutta tien hoidosta ja kunnossapidosta ei tulisi määrätä." Lukuunottamatta yksityistielain 3 mom.3 ei yksityistielaissa ole määrätty edellytyksiä yksityisille teille tai tiekunnille, joiden täyttyessä kunta on velvollinen hoitamaan teitä. Yksityistielain 95 mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Tarkoittaen, että kunnan rooli yksityisteiden tukemisessa on täysin vapaaehtoista - ei lakiin perustuva velvoite. Kittilän kunta on vuonna 2012 (khall ) päättänyt yksityisteiden uudet hoitosopimustienä pysymisen ja -tieksi pääsemisen ehdot ja avustustie-ehdot. Päätös on saanut lainvoiman syksyllä Kenttälän yksityistien tiekunta on tulkinnut virheellisesti, että kunta olisi päättänyt yksityisteiden hoitovelvoiteperusteet ja, että hoitovelvoite olisi jollain tavalla voimassa oleviin lakeihin perustuva. Loppuvuodesta 2012 ja vuoden 2013 alusta lähtien Kenttälän yksityistie on täyttänyt kunnan päättämät hoitosopimustienä pysymisen ns. hallinnolliset ehdot (tiellä tiekunta, tiepituus 1km, 2 pysyvästi asuttua kiinteistöä jne). Mikäli näin ei olisi ollut, ei tiekunnalle olisi alunperin ( ) tarjottu uutta sopimusta käsiteltäväksi. Yhtenä sopimustie-ehtona kuitenkin on, että tiekunnan omavastuu tienhoidon kustannuksista on 20%. Tätä ehtoa Kenttälän yksityistien tiekunta ei ole täyttänyt täyttänyt vuoden 2013 kustannusten osalta. Tekninen lautakunta päätöksenään esitti tiekunnalle, että tiekunnalle on informoitu riittävästi hoitosopimuksen velvoitteista niin ennen sopimuksen hyväksymistä kuin jälkeen päin eikä tiekunnalla ole selvitykseen perustuen perusteita jättää maksamatta esitettyä kunnossapitolaskua. Lautakunnan esityksen perustelut kävivät ilmi kokouksen esittelyteksistä. Lisäksi lautakunnan päätöksessä oli erillinen esitys kunnanhallitukselle asian käsittelyn jatkotoimenpiteistä. Mikäli Kenttälän yksityistien tiekunta ei suorita hyväksymäänsä sopimukseen perustuvaa kunnossapitolaskua vuodelta 2013 joulukuun 2014 loppuun mennessä, kunta irtisanoo tiekunnan hyväksymän sopimuksen siten, että sen mukaiset työt tehdään enintään vuoden 2014 loppuun, jonka jälkeen tiekunta huolehtii tien kunnossapidon järjestämisen itse. Sopimuksen mahdollinen irtisanominen ei kuitenkaan vapauta tiekuntaa jo tehtyjen töiden omavastuuosuuden maksamisesta. Lautakunnan vastaus pyydettyyn selvitykseen ei ole kuntalain tai hallintolain mukainen lopullinen päätös, josta olisi tullut antaa oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Tiekunnalle on toimitettu päätöksen tiedoksiannon yhteydessä virheellisesti

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta oikaisuvaatimusohjeet. Asian jatkokäsittelyä koskeva lautakunnan esitys kunnanhallitukselle on asian valmistelua. Kuntalain 91 mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää jättää tutkittavaksi ottamatta Kenttälän yksityistien tiekunnan päivätyn oikaisuvaatimuksen. Perustelut: Lautakunnan päätös oli vastaus pyydettyyn selvitykseen, ei asian ratkaisemista koskeva kuntalain tai hallintolain mukainen lopullinen päätös, josta olisi oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Lisäksi päätöksestä ilmenevä lautakunnan esitys jatkotoimista kunnanhallitukselle on asian jatkokäsittelyä koskeva valmistelu asiassa päätäntävaltaa käyttävälle toimielimelle. Kuntalain 91 mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Päätös: Raili Fagerholm Arttu Papinahon kannattamana esitti, oikaisuvaatimus otetaan lautakunnassa käsittelyyn. Kun oli tehty käsittelyn pohjana olevasta teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Raili Fagerholmin esityksen kannalla, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 5 (Lepola, Pääkkölä, Kuusela, Ovaskainen, Similä) ja "ei" -ääniä annettiin 3 (Papinaho, Vierelä, Fagerholm). Äänin 5-3 teknisen johtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi. Arttu Papinaho jätti eriävän mielipiteen, koska yhdenvertaisuuslakia ei ole noudatettu. Liitteet Liite 4 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan tekemään päätökseen Liite 5 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta

21 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liite 6 Liite 7 Liite 8 Kenttälän yksityistien tiekunnan kirje Kenttälän yksityistiekunta, vastine Jari Kinnuselta Kenttälän yksityistien tiekunnan kokouspöytäkirja Liite 9 Kirje tiekunnille Liite 10 Kirje tiekunnille Liite 11 Kunnossapitolaskuun liittyvä kirje Liite 12 Kunnan lasku Liite 13 Hoitosopimuslomake Liite 14 Arttu Papinahon esitys :ään 102

22 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus laitosapulaisen valinnasta, Tpljk /Huutola 369/ /2014 Teknlk 7 Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksella on ollut haettavana laitosapulaisen toimi välisen ajan. Toimeen valittavalta on edellytetty laitos- tai toimitilahuoltajan tai muu vastaava koulutus. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta kutsui viisi hakijaa haastatteluun Äänestyksen tuloksena johtokunta hyväksyi laitosapulaisen toimeen valittavaksi Riitta Kujalan. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta lakkautettiin ja tehtävät siirrettiin tekniselle lautakunnalle. Tämän johdosta tämän oikaisuvaatimuksen käsittelee tekninen lautakunta. Ritva Huutola on toimittanut oikaisuvaatimuksen Tilapalveluliikelaitoksen johtokunnalle Oikaisuvaatimuksessa Huutola vaatii Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan tekemän päätöksen kumoamista koskien laitoshuoltajan toimen valintaa, koska toimeen hakeneiden työkokemusvertailua ei ole tehty oikeudenmukaisesti. Lisäksi Huutola ilmoittaa, että hänellä on enemmän työkokemusta vuodeosaston laitoshuoltajan työstä. Perusteluina Huutola ilmoittaa seuraavaa: Toimeen valitulla ja allekirjoittaneella molemmilla on laitoshuoltajan tutkinto.allekirjoittaneella on monivuotinen työkokemus ja siihen kuuluva tietotaito vuodeosaston laitoshuoltajan toimeen kuuluvista tehtävistä, joita hän tekee tälläkin hetkellä. Allekirjoittanut on toiminut Kittilän kunnassa siivoojana ja laitoshuoltajana eripituisissa määräaikaisissa työsuhteissa vuodesta 2003 alkaen, toimipisteenä pääasiassa terveyskeskusvuodeosasto. Laitoshuoltajatutkinnon allekirjoittanut suoritti Allekirjoittaneella on vuosien myötä määräaikaisilla työsuhteilla kehittynyt vankka osaaminen, työn moninaisuuden hallinta sekä organisointikykyä, joita tarvitaan vuodeosastolla laitoshuoltajan toimessa nopeastikin muuttuvien olosuhteiden vuoksi. Toimeen valitulla ei ole työkokemusta vuodeosastolta eikä siihen kuuluvaa tietotaitoa. Tämä vuoksi tehty päätös tulee kumota. Päivätty , Ritva Huutolan allekirjoitus sekä kaksi liitettä: pöytäkirjaote Tilapalveluliikelaitos johtokunta 118 ja nimikirjaote

23 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta määräaikaisista työsuhteista. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hylätä Ritva Huutolan oikaisuvaatimuksen, koska laitosapulaisen toimen päätöksessä ei ole voitu todeta laillisuusvirhettä. Laitosapulaisen toimeen vaadilttavalta on edellytetty laitos- tai toimitilahuoltajan tai muu vastaava koulutus, valitulla koulutusvaatimus täyttyy. Työkokemusta ei ole alalta vaadittu. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 15 Oikaisuvaatimus tilapalveluliikelaitoksen päätökseen /Huutola

24 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus laitosapulaisen valinnasta, Tpljk /Nilivaara 369/ /2014 Teknlk 8 Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksella on ollut haettavana laitosapulaisen toimi välisen ajan. Toimeen valittavalta on edellytetty laitos- tai toimitilahuoltajan tai muu vastaava koulutus. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta kutsui viisi hakijaa haastatteluun Äänestyksen tuloksena johtokunta hyväksyi laitosapulaisen toimeen valittavaksi Riitta Kujalan. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta lakkautettiin ja tehtävät siirrettiin tekniselle lautakunnalle. Tämän johdosta tämän oikaisuvaatimuksen käsittelee tekninen lautakunta. Vuokko Nilivaara on toimittanut oikaisuvaatimuksen Tilapalveluliikelaitoksen johtokunnalle Oikaisuvaatimuksessa Nilivaara vaatii Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan tekemän päätöksen uudelleen käsittelyä. Perusteluina Nilivaara esittää päätöksen virheellisyydestä seuraavasti: Hakijayhteenvedossa on virheellisesti merkitty työsuhteen kesto Kittilän kunnan palveluksessa, työtodistukset, työtodistukset, joissa oikeat työsuhteiden kestot liitteenä 1. Työkokemukseni Kittilän kunnalla laitoshuoltajana on tullut pelkästään laitoshuoltajan työstä Kittilän terveyskeskuksessa. Laitoshuoltajan toimeen valittu tulee työskentelemään terveyskeskuksessa. Laitoshuoltajan toimeen valitulla henkilöllä ei ole lähellekään yhtä paljon työkokemusta laitoshuoltajan työstä Kittilän terveyskeskuksessa kuin mitä minulla on. Työ terveyskeskuksessa on paljon vaativampaa kuin muissa Kittilän kunnan kohteissa. Minulla on hakijoista eniten työkokemusta laitoshuoltajan työstä Kittilän terveyskeskuksessa, yhteensä yli 7 vuotta. Toimi vapautui, kun vakituinen työntekijä jäi pois työstä. Olen ollut 2013 syyskuusta lähtien edellisen vakituisen työntekijän sijaisena ja teen työtä edelleen määräaikaisena työntekijänä. Minua pätevämpää henkilöä tekemään työtä, jota olen tehnyt vuodesta 2005 alkaen, ei löydy hakijoista. Oletan, että työkokemuksella on vaikutusta toimeen valittavan henkilön valinnassa. Tulen toimeen terveyskeskuksen henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Olen saanut pelkästään positiivista palautetta työstäni työkavereiltani, terveyskeskuksen asiakkailta ja henkilökunnalta. Katson olevani pätevin hakijoista tähän virkaan ja siksi haluan, että

25 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta laitosapulaisen toimen valintaprosessi tehdään uudestaan. Päivätty , Vuokko Nilivaaran allekirjoitus sekä yksi liite työtodistuksista Kittilän kunnan palveluksessa. Nilivaara kertoo, että hakijayhteenvedossa on virheellisesti merkitty työsuhteen kesto Kittilän kunnan palveluksessa. Lisäksi Nilivaara esittää oikaisuvaatimuksessaan ottamaaan huomioon hänen pitkäaikaisen tyokokemuksensa alalta terveyskeskuksessa sekä pätevyytensä laitoshuoltajana. Vuokko Nilivaara on itse ilmoittanut kuntarekryn kautta oheisena liitteenä (2 kpl) mainitut asiat, joista ilmenee mm. koulutus ja työkokemus. Tämän hakemuksen perusteella on johtokunnan käsittelyä varten laadittu yhteenveto (liite). Oikaisuvaatimuksen liitteenä on esitetty kaksi palvelutodistusta Kittilän kunnan palveluksessa. Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevat todistukset ovat laajempia ja yksityiskohtaisempia kuin mitä hän on kuntarekryssä ilmoittanut. Vastuu palvelutodistuksista on kuitenkin lähettäjällä eikä vastaanottajalla. Johtokunnalle mennyt aineisto on hakijan itsensä ilmoittama, eikä ole näyttöä siitä, että olisi toimittu virheellisesti hakijayhteenvedon työsuhteiden keston merkitsemisessä. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hylätä Vuokko Nilivaaran oikaisuvaatimuksen em. perustein ja koska laitosapulaisen toimen päätöksessä ei ole voitu todeta laillisuusvirhettä. Laitosapulaisen toimeen vaadilttavalta on edellytetty laitos- tai toimitilahuoltajan tai muu vastaava koulutus, valitulla koulutusvaatimus täyttyy. Työkokemusta ei ole alalta vaadittu. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 16 Hakijan tekemä hakemus ja CV kuntarekrystä(kr tuotantoympäristö) Liite 17 Oikaisuvaatimus tilapalveluliikelaitoksen päätökseen /Nilivaara

26 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asuntojen ja toimitilojen vuokraus Teknlk 9 Kittilän kunnan hallintosäännön teknistä toimea koskevassa osiossa, 4 (ratkaisuvalta) kohdan 15 mukaan: Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää asuntojen ja toimitilojen vuokrauksen delegoinnista ulkopuoliselle taholle. Valtuuston hyväksymän talousarvion 2015 perusteluissa on todettu, että vuokrahallintapalvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä. Kittilän Vuokratalot Oy on Kittilän kunnan 100% omistama yhtiö. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää ostaa alkaen Kittilän kunnan omistamien asuntojen ja toimitilojen vuokrahallintapalvelut Kittilän Vuokratalot Oy:ltä. Palveluihin ei kuulu kunnan itsensä käyttämät tilat. Vuokrahallintaan kuuluu asiakaspalvelu, vuokralaisten valinta, vuokrasopimuksien tekeminen kunnan ehdoilla sekä vuokran perintä ja valvonta. Palvelutaloissa vuokralaisen valinnan esittää perusturvajohtaja tai hänen määräämä taho. Vuokrahallintapalveluista maksetaan kuluperusteen mukainen korvaus. Päätös: Arttu Papinaho ilmoitti olevansa jäävi ja poistui paikalta. Pöytäkirjan tarkastajaksi Arttu Papinahon tilalle tämän pykälän kohdalle valittiin Sauli Lepola. Esitys hyväksyttiin.

27 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Eräiden teiden nimeämiset Teknlk 10 Kunnan tehtävä on ylläpitää alueensa osoitejärjestelmää tarkoittaen käytännössä, että teille on nimi ja kiinteistöille annettu osoitenumero. Osoitejärjestelmän ajanmukaisuus on edellytyksenä mm. palo- ja pelastustoiminnalle. Kunta huolehtii osoitejärjestelmäänsä perustuvien teiden nimikylttien hankinnan sekä asentamisen. Kiinteistönomistaja vastaa kunnan ilmoittaman osoitenumeron hankkimisesta ja asentamisesta kunnan rakennusjärjestyssäännön 8 :n mukaisesti. Osoitejärjestelmän jatkuvan ylläpidon yhteydessä on huomattu puutteita ja lisäystarpeita teiden nimeämisissä. Lisäksi kunnan painettu osoitekartta on tarkoitus päivittää kevään 2015 aikana (edellinen päivitys 2011). Uusista tiennimiesityksistä yksittäistapaukset ovat kiinteistönomistajan tai -omistajien esityksiä tai heidän kanssa käytyjen keskusteluiden lopputuloksena hyväksymiään. Kaukosen uusien tiejärjestelyiden seurauksena on tarpeen nimetä kylän lakkaavia maanteitä sekä rakennettuja uusia teitä. Kyseessä on kyläkokonaisuuden osoitejärjestelmän merkittävä täydennys, joten Kaukosen seitsemän (7) tien osalta nimiehdotuksia on pyydetty Kaukosen kyläyhdistys Puurokaukonen ry:ltä. Kyläyhdistys Puurokaukonen ry:n esityksen mukaisista nimistä Porokovantie-nimi ei käy, koska sellainen on ennestään Kaukosessa nimettynä. Kyläyhdistyksen vaihtoehtoinen esitys em. on "Porokovannie- mentie". Ehdotettu tiennimi on melko pitkä ja sekaannus nykyiseen Porokovantiehen on mahdollista. Tekninen osasto ehdottaa ko. tiennimeksi pelkkä "Porokovanniemi", koska se löytyy karttamerkin- tänä ko. alueelta, noudattaa kyläyhdistyksen esityksen henkeä eikä sekoitu alueen olemassa olevaan tiennimistöön. Kaukosen kaksi (2) muuta tiennimiesitystä perustuu kiinteistönomistajan esitykseen (Kotiojantie) sekä karttapaikkamerkintään (Kotiniementie). Uudet nimettävät tiet ovat seuraavat: Kaukonen: - Vanhaväylä ent. Kt79 osuus vanhan sillan pohj.puolella - Rotkontie ent. Kallontien osuus - Yhdystie uusi tie Kylätieltä uudelle Kt79:lle - Tökärinkuja nyk.tie Kylätien ja vanhan Kt79 välillä

28 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Porokovanniemi ent. Kt79 osuus vanhan sillan eteläpuolella - Männistönkuja Särestöntien osuus vanhan ja uuden Kt79 välillä - Komsienkuja uusi tie - Kotiojantie ennestään nimeämätön tie, kulku vanhan Kt79 kautta - Kotiniementie ennestään nimeämätön tie, kulku Harjuntien kautta Kenttälä / Loukisenvaaran seutu: - Loukisenvaarantie - Kukkuraojantie - Loukivuontie - Jokirannantie Ahvenkangas: - Juliuksenkuja - Jonnenpolku Tepsa: - Mäkilehdontie Tepasto: - Ajoniemenmukka Hanhimaa: - Luppomukantie - Nilimaantie - Nilimaankuja - Kaksoisvirrantie Levi: - Horisontintie - Tuikuntie Nimettäviä teitä yhteensä 23kpl. Teiden sijainnit on esitetty oheisilla karttaliitteillä. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää nimetä seuraavat tiet (23kpl) Kaukosessa; Vanhaväylä, Rotkontie, Yhdystie, Tökärinkuja,

29 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Porokovanniemi, Männistönkuja, Komsienkuja, Kotiojantie, Kotiniementie Kenttälä / Loukisenvaara seudulla; Loukisenvaarantie, Kukkuraojantie, Loukivuontie, Jokirannantie Ahvenkankaalla; Juliuksenkuja, Jonnenpolku Tepsassa; Mäkilehdontie Tepastossa; Ajoniemenmukka Hanhimaassa; Luppomukantie, Nilimaantie, Nilimaankuja, Kaksoisvirrantie Levillä; Horisontintie, Tuikuntie Osoitenumerot em. tienvarsien kiinteistölle määrittelee kunnan mittausosasto. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 18 Kartta teiden sijainnista

30 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 6 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1-5, 9-10 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KITTILÄN KUNTA Tekninen lautakunta Valtatie KITTILÄ s-posti: Pykälät: 1-5, 9-10 Oikaisuvaatimuksen ohjeet ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

31 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Fax: , s-posti: Kunnallisvalitus, pykälät : 7-8 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Fax: , s-posti: Pykälät : Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lasketa lukuun. Valitusasiakirjojen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit taa. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä toimittaminen päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasia kirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

21 vastuuhenkilöt 2015 alkaen 41 Kittilän yläkoulun sisäpuolen saneeraus /sähköurakka/

21 vastuuhenkilöt 2015 alkaen 41 Kittilän yläkoulun sisäpuolen saneeraus /sähköurakka/ KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.06.2014 klo 09:00-11:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Tiedoksi saatettavat 3 30 Hammashoitolan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Perjantai 20.03.2015 klo 15:12-15:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot