Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika varapuheenjohtaja Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen MUUT Palenius Aslak kh:n edustaja Sjövall Olli ympäristöterveyspäällikkö, esittelijä Vihersaari Riitta pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Selenius Puheenjohtaja Riitta Vihersaari Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Jaana Sohlman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskus ja sopimuskuntien virastot Riitta Vihersaari, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko Ympäristöterveysjaoston vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen Tiedotusluontoiset asiat 88 85

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMRAKJ Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjan tarkastajat YMRAKJ Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin allekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ja sopimuskuntien virastoissa kokousta seuraavana keskiviikkona viraston aukioloajan. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi jaoston jäsenen Jaana Sohlmanin. Päätös Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko YMRAKJ Lohjan kaupunginhallitus on käynnistänyt tuot ta vuus hankkeen vuo sil le Hankkeen keskeisiä osia ovat palvelutarpeiden ja pal ve lu ta son määrittäminen, toimintatapojen ja toimintaprosessien uudis ta mi nen, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan hyödyntämisen edis tä minen se kä palveluverkon arviointi. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kau pungin hal li tus. Tuottavuushanke on kokonaisuus, jossa palvelurakenteen ja pal ve lu ver kon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen saa ja sen tu lee ol la alus ta alkaen keskeinen osa hanketta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan asettaa pal velu verk ko- ja n, jonka tehtävänä on toimialojen val miste lun pohjalta laatia esitys Lohjan kaupungin palveluverkon ta voi te ra kentees ta ja toimenpideaikataulusta, tuottamisen ja toteutustapojen uu delleen or ga ni soin nis ta sekä suunnitelma kaupungin vi ran hal ti ja or ga ni saa tion uu dis ta mi sek si. Työryhmän ehdotusten tulee olla käytettävissä pal ve lu jen ja pal ve lu ra ken teen osalta kevään 2015 valtuustoseminaariin men nes sä ja vi ran hal ti ja or ga ni saa tion osalta vuoden 2015 loppuun men nes sä. Yllä mainittujen päätösten perusteella ovat toimialat jo käynnistäneet omalta osal taan palveluverkon tarkastelun. Eläinlääkärivastaanottojen palveluverkkotarkastelu on ollut vireillä Lohjan ym pä ris tö ter veys pal ve lui den yhteistoiminta-alueella jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2014 lopulla tarkastelu on päätetty ottaa osaksi Lohjan kaupun gin palveluverkkoselvitystyötä, joka etenee palveluverkkotyöryhmän joh dol la. Palveluverkkotyöryhmässä ympäristötoimea edustaa ym pä ris töjoh ta ja Pekka Puistosalo. Eviran laatima Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) edellyttää, että kunnan on järjestettävä peruseläinlääkäripalvelun ja kii reel li sen eläinlääkärinavun antamista varten tarpeelliset toimitilat ja työvä li neet, mikäli kunta vastaa palveluiden tarjoamisesta itse. Yh teis toi minta-alu eel la tavoitteena on pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siel lä, mis sä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi (perus pal ve lut 50 km etäisyydellä, päivystys 100 km etäisyydellä). Tarvittaviin toi mi ti loi hin kuu lu vat vastaanottotilat sekä toimistohuoneet, lämpimät au total lit ja riittävät va ras to ti lat. Lisäksi toimitiloissa tulee olla pesu- ja kui vaus ti-

6 PÖYTÄKIRJA 5/ lat inst ru men teil le ja varusteille, sosiaalitilat peseytymis- ja lepotiloineen, odo tus huo ne asiak kail le, riittävä määrä toimenpidehuoneita ja potilaiden pe suun so vel tu vat tilat. Tiloissa pitäisi olla myös asianmukainen vartiointi ja murtosuojaus. (Päi vi Ahvenainen, Maija Summa) Esitys Yj Ympäristöterveysjaosto päättää 1. merkitä tiedoksi eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykytilan ja 2. esittää oman linjauksensa siitä, mihin jatkovalmistelussa on eri tyi ses ti syy tä kiinnittää huomiota. Päätös Ympäristöterveysjaosto merkitsi eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon ny ky ti lan tiedoksi ja esitti, että palveluverkkoselvitystä jatketaan, nykyisten ti lo jen kuntoa ja tämänhetkisiä kustannuksia tarkastellaan kriittisesti, mahdol lis ten uusien vastaanottotilojen etsintää suoritetaan yhteistyössä kaikkien yh teis toi min ta kun tien kanssa, tehdään eri vaihtoehtojen kus tan nusver tai lu ny kyi seen verrattuna, varmistetaan mahdollisimman lyhyet etäi syydet tuo tan to eläin ti loi hin sekä tarkastellaan myös henkilöresurssoinnin tarvet ta. PALRYH Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan pe ruseläin lää kä ri pal ve lut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Pe rus eläin lää kä ri palve lut on jär jes tet tä vä virka-aikana muille kuin hyötyeläimille silloin, jos palve lua ei ole muu ten saatavilla. Kiireellinen eläinlääkärinapu on kuitenkin jär jes tet tä vä kai kil le eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa Lohjan ja Kark ki lan kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien alueet. Eläin lää kin tähuol to järjestetään tällä alueella kunnallisesti eläinlääkintähuoltolain mu kaises ti. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kus sa kin työskentelee yksi eläinlääkäri: Vihdissä, Karkkilassa, Pusulassa ja Loh jan asemalla. Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja valtiolta peritään yhteistoimintamaksuja eläin lää kin tä huol lon osalta ja tämä on tällä hetkellä ainoa kliinisen eläin lääkin tä huol lon tuotto, koska eläinlääkintähuolto potilastyön osalta ei tuota kun nal le mitään. Eläinlääkärit keräävät potilailta perittävät maksut it sel leen ja eläin lää kä rei den palkka muodostuukin pää osin potilaiden omis ta jien mak sa mis ta korvauksista. Käyttämänsä lääk keet ja tarvikkeet eläin lää kä rit

7 PÖYTÄKIRJA 5/ omis ta vat itse. Eläinlääkintähuollon toimintatuotot ovat vuonna 2014 olleet eu roa. Eläinlääkintähuollon menot koostuvat henkilöstökuluista, vastaanottojen vuok ra- ja siivouskuluista sekä vastaanottoihin liittyvän laitteiston ja vä lineis tön hankinnoista ja niiden huollosta. Muita kuluja aiheutuu mm. eläinlää kä rei den työvaatehuollosta, koulutuksista ja palveluiden ilmoittelusta leh dis sä. Hen ki lös tö ku lut muodostuvat praktiikkatyötä tekevien eläin lää kärei den ku luis ta ja myös osa toimistosihteerin, hy gi ee nik ko val von ta eläin lääkä rin ja ym pä ris tö ter veys pääl li kön henkilöstökuluista vyörytetään eläin lääkin tä huol lol le. Toi min ta ku lut ovat vuonna 2014 olleet euroa. Suurimman osan henkilöstökuluista muodostavat viranhaltijoiden kuu kausi pal kat ja eläke- ja vakuutusmaksut. Näiden osuus on 82 % hen ki lös tö kuluis ta. Eläinlääkäreille maksettavat päivystyskorvaukset ovat noin 10 % kuluis ta ja eläinlääkäreiden vuosilomasijaisille maksettavat palkat noin 7 % ku luis ta. Käy tän nös sä ainoa säästömahdollisuus henkilöstökulujen osal ta oli si si jais ku lu jen pienentäminen. Keskitetyllä vastaanotolla eläin lää kä rit pys ty vät hel pom min sijaistamaan toisiaan, jolloin sijaisia ei vält tä mät tä tarvit si si palkata sa maa määrää kuin nykytilanteessa. Palvelujen ostot muodostavat toimintakuluista toiseksi suurimman osan. Suu rin osa näistä kuluista muodostuu vastaanottojen sii vous kus tan nuk sista. Palvelujen ostojen osalta ainoa varsinainen merkittävä sääs tö mah dol lisuus vastaanottoja keskittämällä olisi siivouskustannusten pie ne ne mi nen. Muista toimintakuluista vastaanottojen vuokrat ja laitevuokrat muo dos tavat suu rim man osan. Laitevuokrakuluihin sisältyy kolmen vastaanoton ultra ää ni lait tei den vuokramenot. Vastaanottojen keskittämisen myötä ti lavuok rien voi si olettaa pienenevän jossakin määrin. Samoin lai te vuok ra kulut pie ne ni si vät, koska laitteita ei olisi välttämätöntä vuokrata jokaiselle eläin lää kä ril le erik seen, vaan laitteita voitaisiin käyttää yhteisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat toimintakulujen pienimmän osan ja ne vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mitä millekin vastaanotolle tar vitaan. Yh teis vas taan ot to saattaa vaikuttaa jossakin määrin näihin kuluihin, kos ka osa tarvittavista välineistä voidaan hankkia yhteiskäyttöön. alainen kä sitte li eläin lää kä ri vas taan ot to jen palveluverkon nykytilaa kokouksessaan Saamansa selvityksen perusteella lin jasi jat ko sel vi tys tar pei ta seuraavasti:

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Karkkilan ja Vihdin vastaanottotilojen tilanne pitää käydä tarkoin lä pi: voisi ko vuok raa neuvotella pienemmäksi tai löytyykö toi nen tila, voi ko mahdol li ses ti remontoimalla käyttää jatkossa yh teis vas taan ot to na, tiloille on voi ta va aset taa myös vaatimuksia, otet ta va yhteys ko. kuntiin asioiden selvit tä mi sek si. - Lohjan palveluverkon tarkistamisen yhteydessä mahdollisesti va pau tu vat ti lat, olisiko mahdollista keskittää ell-vastaanottoja niihin? - Tilojen kunnostamisen kustannusarviot nykyisten tilojen ja mah dol lis ten uu sien tilojen osalta - Optimaaliset vastaanottojen sijaintipaikat, alueen laajuus ja eri nä kö kohdat huo mioi den. - Matkasubventiot: ovatko tarpeellisia? - Henkilötarve: ell-päivystys vaatii neljä eläinlääkäriä, kolmella eläin lää kä rillä päi vys tys ei täytä vaatimuksia, vaan jouduttaisiin käyt tä mään ul ko puo lista päi vys tä jää. Eri vaihtoehtojen vertailu. - Hyötyeläinlähtöinen tarkastelu, matkat, tilastot siitä mitä tapahtuu, jos mat kat pitenevät ja niihin käytettävä aika lisääntyy. - Välimatkatarkastelu: esim. 50 km:n ja 25 km:n etäisyys vas taan ot to jen vä lil lä, mitä tarkoittaisi? - Toimipisteiden käynnit / yksikkö, hyötyeläimet, pieneläimet, paljonko käyn te jä yli 25 km etäisyydeltä, yksiköiden kannattavuuslaskelma, ak ti vitee tin ku vaus yksiköittäin. - Kunnan tuotoiksi kirjautuvat klinikkamaksut eivät ole tällä hetkellä käy tössä, selvitetään missä ovat käytössä ja kannattaisiko ottaa käyt töön. - Vertailu: nykytilanteen kustannukset, kahden toimipisteen kus tan nuk set, yh den toimipisteen kustannukset Erikseen jaettavat asiakirjat: - Eläinlääkäriasemien palveluverkkoselvitys - Palveluverkkoselvitys ja eläinlääkintähuolto, kaup. ell. kirjelmä - Eläinlääkäriasemaverkko, esitetty palveluverkkotyöryhmässä Esitys päättää 1) merkitä eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykyvaiheen tiedoksi; 2) esittää lle ohjeistuksena, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tilojen käytön tehokkuuteen. Tavoitteena tulee olla yh teis toi min ta kun tien omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö; sekä 3) esittää, että eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon selvittämistä jat ketaan n esittämien linjausten mukaisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Päätös päätti 1) merkitä eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykyvaiheen tiedoksi; 2) esittää lle ohjeistuksena, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tilojen käytön tehokkuuteen. Tavoitteena tulee olla yh teis toi min ta kun tien omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö; sekä 3) esittää, että eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon selvittämistä jat ketaan n esittämien linjausten mukaisesti. Jat ko valmis te lus sa on selvitettävä mahdollisuutta vähentää toimipisteiden määrää huo mioi den hyötyeläinvastaanottokäyntien määrä, etäisyydet ja yk sik kökus tan nuk set. YMRAKJ Eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelua on jatkettu ym pä ris töter veys jaos ton ja palveluverkko- ja n antamien evästys ten pohjalta. Mahdollisten uusien vastaanottotilojen etsintää on suo ri tettu yh teis työs sä kaikkien yhteistoimintakuntien kanssa, tehty eri vaih to eh tojen alus ta va kustannusvertailu nykyiseen verrattuna, pyritty huo mio maan tuo tan to eläin po ti lai den tarpeet sekä tarkasteltu lyhyesti myös hen ki lös tö raken net ta. Selvitystyön tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva siitä, mitä kaik kea on huomioitava mietittäessä Lohjan ympäristöterveydenhuollon yh teis toi min ta-alu eel la sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen mahdollista kes kit tä mis tä. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläinlääkärivastaanotot Esitys Yj Päätös Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä eläinlääkärivastaanottojen pal velu verk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja päättää minkä vaihtoehdon poh jal ta val miste lua jatketaan. Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä eläinlääkärivastaanottojen pal ve luverk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja että 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mu kai ses ti, 2) Karkkilan ja Vihdin vuokrasopimuksia pyritään neuvottelemaan lä hem-

10 PÖYTÄKIRJA 5/ mäs Lohjan neliövuokratasoa, 3) klinikkamaksujen käyttöönottoa selvitellään ja 4) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. PALRYH Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen pal ve lu verkon selvitystyötä on jatkettu. Mahdollisia uusia vastaanottotiloja on kar toitet tu yhteistyössä muiden yhteistoimintakuntien ja yksityisten tahojen kanssa. Eri tyi ses ti on pyritty huomioimaan tuotantoeläimet ja niiden määrä sekä si joit tu mi nen alueella. Selvityksessä on alustavasti tarkasteltu myös subven tio mak su ja, jotka ovat käytössä monilla sellaisilla alueilla, joilla po ti lasmat kat muo dos tu vat hyvin pitkiksi. Vastaanottojen keskittäminen saattaisi luo da pai nei ta subventioiden käyttöönottamiselle, vaikka eläin lää kin tä huolto la ki ei si tä edellytäkään. Myös henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksia eri vas taan ot to vaih to eh dois sa on pyritty alustavasti selvittämään. Palveluverkkotarkastelua on tehty yhdeksän eri vaihtoehdon pohjalta: VE0. Nykytilanne: vastaanotot Lohjan asemalla, Karkkilassa, Pusulassa ja Vih dis sä. VE1. Vastaanottojen määrä säilyy ennallaan, mutta Karkkilan vastaanotto siir re tään uusiin tiloihin. VE2. Kaksi vastaanottoa, joissa kummassakin kaksi eläinlääkäriä. VE2a. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2b. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2c. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Lohjanportti VE2d. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Lohjanportti VE3. Yksi vastaanotto, jossa neljä eläinlääkäriä VE3a. Vastaanotto Vihdissä VE3b. Vastaanotto Lohjalla VE4. Kaksi vastaanottoa, joissa Lohjalla yksi eläinlääkäri ja Vihdin kir konky läs sä kolme eläinlääkäriä Alustavassa kustannustarkastelussa nykytilaa kuvaava VE0-vaihtoehto on

11 PÖYTÄKIRJA 5/ kus tan nuk sil taan edullisin. Toiseksi edullisinta olisi sijoittaa alueen kaikki nel jä eläinlääkäriä yhteiseen vastaanottotilaan, joka sijaitsisi joko Lohjalla tai Vih dis sä. Kalleinta olisi sijoittaa eläinlääkärit kahteen yh teis vas taan ot toti laan sen sijoituspaikasta riippumatta. Eläinlääkäreiden asiakkailta on lain mukaan mahdollista periä erillistä klinik ka mak sua. Klinikkamaksulla on mahdollista kattaa esim. vastaanoton vuok ras ta ja varustuksesta sekä mahdollisesta avustajan käytöstä ai heu tuvia kus tan nuk sia. Klinikkamaksu on käytössä useilla alueilla ja sen käyttöön ot to Loh jan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella toisi vuo den 2014 po ti las mää ril lä laskettuna noin euron vuosittaiset tuotot. (Päivi Ah ve nai nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - palveluverkkoselvitys: Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläin lääkä ri vas taan otot - Ympäristötoimen palveluverkko, eläinlääkäriasemat, esitetty pal ve lu verkko työ ryh mäs sä Esitys merkitsee pal ve lu verk ko sel vi tyksen tie dok si ja linjaa n päätöksen mukaisesti, että Päätös Hyväksyttiin. 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mukaisesti, 2) Karkkilan ja Vihdin vuokrasopimuksia pyritään neuvottelemaan lä hemmäs Lohjan neliövuokratasoa, 3) klinikkamaksut otetaan käyttöön ja että 4) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. YMRAKJ Lohjalla sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen vuokriin on saatu täy den tävää tietoa ja palveluverkkoselvitystä on näiltä osin päivitetty. Lohjan tilojen vuok ra ta so ei päivitettyjen tietojen pohjalta juurikaan poikkea Vihdin ja Kark ki lan vuokratasosta, joten neuvotteluja ei nykyisten tilojen kus tan nuksis ta ole tarpeen käy dä. Päivitetyssä kustannustarkastelussa on neljän eläinlääkärin yh teis vas taan-

12 PÖYTÄKIRJA 5/ ot to jär jes te ly kustannuksiltaan edullisin. Nykytilaa kuvaava VE0-vaihtoehto ei kuitenkaan merkittävästi tästä poikkea. Koska näihin alustaviin las kelmiin si säl tyy jonkin verran epävarmoja elementtejä, mm. tilojen vaatimat pe rus kor jaus kus tan nuk set, ei selkeää eroa näiden vaihtoehtojen välillä vält tä mät tä ole. Tuotantoeläinten määrä on yhteistoiminta-alueella ainakin tois tai sek si korkea ja nii den sijoittuminen varsin hajallaan, joten ny kyi senlai sen vas taan ot to ver kon ylläpitäminen on siitä näkökulmasta perusteltua. Tulevaisuudessa tuo tan to eläin ti lo jen todennäköisen isompiin yksiköihin kes kit ty mi sen myötä tulee eteen mahdollisuus selvitä alueella pie nem mällä kin vas taan ot to mää räl lä. Tätä kehitystä tukee myös se, että pien eläin ten mää rän kasvun myötä saattaa alueen yksityinen eläin lää kä ri pal ve lui den tar jon ta kas vaa, jolloin on siis mm. henkilökunnan luontaisen pois tu man yh tey des sä mah dol lis ta selvittää mahdollisuutta tulla toimeen pie nem mällä kin eläin lää kä ri- ja vas taan ot to mää räl lä. Sijaiskuluja on mahdollista kuitenkin vähentää myös ny kyi sel lä vas taan otto mää räl lä harjoittamalla vakituisten eläinlääkärien kes ken tiiviimpää si jaistusyh teis työ tä poissaolojen aikana. Kuntien omistamien ny kyis ten vas taanot to ti lo jen käytön osalta nykyinen pal ve lu verk ko on te ho kas ratkaisu. Mikäli kun tien omasta käy tös tä va pau tuu jat kos sa eläin lää kä ri vas taan otok si so pivia tiloja tai tuo tan to eläin ti lois sa ta pah tuu kes kit tä mis tä, on yh teis vas taanot to jen pe rus ta mis ta jär ke vää har ki ta muut tu neen ti lan teen pohjalta uu delleen. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläinlääkärivastaanotot Esitys Yj Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä eläinlääkärivastaanottojen päi vi tetyn pal ve lu verk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja että 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mu kai ses ti, 2) päivitetyn tiedon perusteella Karkkilan ja Vihdin tilojen vuok ra so pi mukset voidaan pitää en nal laan, 3) klinikkamaksut otetaan käyttöön, 4) henkilöstön luontaisen poistuman yhteydessä vastaanottojen mää rää tar kas tel laan uudelleen, 5) eläinlääkäreiden keskinäistä sijaistusyhteistyötä tiivistetään eikä si jai sia

13 PÖYTÄKIRJA 5/ kaik kien poissaolojen ajaksi palkata ja 6) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. Muutosesitys Jäsen Jaana Sohlman esitti päätösesityksen kohdan 3) muuttamista siten, et tä kli nik ka mak su ja ei oteta käyttöön ennen kuin maksun tasosta ja käytän teis tä on kes kus tel tu va ki nais ten eläinlääkäreiden kanssa. Päätös Hyväksyttiin. Muutosesitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta. YMRAKJ Ympäristöterveysjaoston tekemää päätöstä täydennetään kli nikka mak sun suuruuden ja käyttöönottoaikataulun osalta. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää, että 1) klinikkamaksun suuruus on 10 e / asiakas ja 2) klinikkamaksut otetaan käyttöön alkaen. Muutosesitys Äänestys Ympäristö- ja rakenuslautakunnan n jäsen Marja-Liisa Honkasalo Heidi Savolaisen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattanet äänestivät JAA ja edellä tehtyä muutosesitystä kannattaneet EI. Esittelijän esitystä kannattivat Jaana Sohlman, Mika Herpiö ja Matti Selenius. Muutosesitystä kannattivat Marja-Liisa Honkasalo ja Heidi Savolainen. Päätös Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin äänin kolme-kaksi (3-2). Eriävä mielipide Jäsen Marja-Liisa Honkasalo esitti eriävän mielipiteen päätökseen. Asia on puutteellisesti valmisteltu.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristöterveysjaoston vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille YMRAKJ Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väksy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on ta lous suun nitel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toi min nalli set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous ar vi oon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto mää räi se nä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toi mi elinkoh tai nen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoi tus osa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatiorakenteen mukai ses ti talousarvion eri osat jakautuvat toimielinten vastuualueisiin ja ne edel leen käyttötalousosassa tulosalueisiin ja tulosyksiköihin sekä in vestoin ti osassa hankkeisiin. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin si sälly te tään myös kaupungin eri organisaatioyksiköiden väliset sisäiset las kutuk set. Kaupunginhallitus päätti (KH ) vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laatimiseksi: 1. kehottaa vuoden 2015 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuo den 2015 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroil la, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Mää rä rahois sa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edel lyt tä vät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja val tuus ton ratkaistavaksi; 2. hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin si säl ty vät laskentaperusteet; 3. antaa ohjeeksi, että vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi kunkin toi mi elimen peruslaskelman mukaisesta ulkoisesta toimintakatteesta vä hen netään edellä johdanto-osassa ja laadintaohjeissa esitetty euromäärä, josta muo dos tuu toimielimen talousarvioehdotuksen toimintakateraami. Kar sinta ta voi te kohdennetaan valtuustoseminaarissa esitettyjä ta sa pai no tus mahdol li suuk sia käyttäen toimielimen esittämällä tavalla pääosin ulkoisiin ku luihin. Karsintatavoitetta on talousarvion valmistelussa mahdollista kuitenkin ja kaa ja kohdentaa toimialan lautakuntien välillä toimialajohtajan har kit semal la tavalla; Mikäli edellä karsintalaskelmissa tarkoitetut sitovat kulut (palvelujen ostot kun nil ta, kuntayhtymiltä, valtiolta, kotikuntakorvaukset) osoittautuvat laskel mis sa esitettyä pienemmiksi, vähennetään niillä täysimääräisesti ta lous-

15 PÖYTÄKIRJA 5/ ar vion kuluja; Toimintatuotot arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 to teuman ja vuonna 2016 toteutettavien hintojen ja maksujen korotusten pe rusteel la. 4. antaa investointisuunnitelman ohjeeksi, että nettoinvestoinnit ovat enintään 21,8 milj. euroa; sekä 5. kehottaa lautakuntia ja palvelukeskuksia laatimaan oman toimialansa ta lous ar vio- ja taloussuunnitelmaehdotukset laatimisohjeissa esitettyjä rapor toin ti ta po ja ja annettuja kehyksiä noudattaen elokuun 31. päivään 2015 men nes sä. Lautakuntien tehtävänä on kehyksen sisällä priorisoida pal velu tar peet ja kohdentaa resurssimuutokset. Kaupungin johtoryhmä seuraa toimintaympäristön ja kaupungin oman talou den kehitystä, ohjeistaa tarkemmin laatimisprosessia ja tarvittaessa tuo laa din ta oh jei den muutokset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. alaiselle lle talous ar vion laadintaohjeissa asetettu karsintatavoite on euroa. Eläinlää kä ri vas taan otoil la otetaan käyttöön asiakaskohtainen klinikkamaksu, jon ka vuo tui sik si tuotoiksi arvioidaan noin euroa. Klinikkamaksujen tuo tot kat ta vat karsintatavoitteen ja sen lisäksi niistä on ohjattu euroa eläinlääkärivastaanottojen varustamiseen. Ympäristöterveysjaoston ulkoisiksi kuluiksi on arvioitu euroa, tuloik si eu roa ja toimintakatteeksi näin ollen euroa. (Päivi Ah ve nai nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Ympäristöterveysjaoston talousarvioehdotus 2016 (alustava tu los las kelma) Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä sääs tö toi men piteet sisältävän vuoden 2016 talousarvioehdotuksen alustavan tu los las kelman. Päätös Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen 2015 YMRAKJ Ympäristötoimen toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seura taan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Ta louskat sauk sen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvoida to teutu man kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tar vit tavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen ajalla Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousarvion toteutumisen tie doksi. Päätös Hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Tiedotusluontoiset asiat YMRAKJ Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, annettu tuomio L12/ asiassa Asunto Oy Lohjan Lehtopuisto, vahingokorvaus As Oy Lohjan Lehtopuisto 2A omistajan selvitys koskien Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiota L12/12431, vahingonkorvaus Ilmoitus kaavan voimaantulosta, Vihdin kunta , Kaava N140 Nummela korttelin 87 asemakaavan muutos Ilmoitus kaavan voimaantulosta, Vihdin kunta , Kaava N173 Nummela korttelin 32 asemakaavan muutos Saapunut lausuntopyyntö, Vaasan hallinto-oikeus , Suu-Seudun Osuuskauppa SSO:n valitus koskien Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnan antamaa päätöstä ( ) Saapunut lausuntopyyntö, Vihdin kunta , Kaava Ot 20, Otalammen korttelin 14 asemakaava muutos Saapunut lausuntopyyntö, Helsingin hallito-oikeus , valitus koskien hygieenikkovalvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveyspalvelujen eläinsuojelulain mukaisia päätöksiä ja Annettu lausunto , Vihdin kunta, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä koskien jätevesienkäsittelyn suojaetäisyyksiä, Kiviojantie 112, Otalampi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös , ympäristölupahakemus koskien Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan pohjarakenteen toteutusta Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös , ympäristölupapäätös koskien Oy Lindström Consulting Ab:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, arviointi- ja ohjauskäynnit Lohjan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön Raportti Saara Sarajärvi, Suurtalouskeittiöiden pintapuhtaus Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella vuonna 2015 Viranhaltijapäätökset: Elintarvikelain mukaiset päätökset 1 Henkilöstöpäätökset Terveydensuojelulain mukaiset päätökset 6-10 Tupakkalain ja Lääkelain mukaiset päätökset Erikseen jaettavat asiakirjat: - ympäristöterveyspäällikön ja terveystarkastajan päätösluettelo

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä toteaa, ettei se käytä otto-oikeuttaan niiden päätösten osalta, joiden kohdalla on otto-oikeus. Päätös Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät - HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA sähköposti: Pykälät - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta

20 PÖYTÄKIRJA 5/ muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät - Hallintovalitus, pykälät - Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tul leen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti ase tettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päi vä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä ar kipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe linnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu sel vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen valitusajan

21 PÖYTÄKIRJA 5/ päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:30 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 21

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot