Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika varapuheenjohtaja Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen MUUT Palenius Aslak kh:n edustaja Sjövall Olli ympäristöterveyspäällikkö, esittelijä Vihersaari Riitta pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Selenius Puheenjohtaja Riitta Vihersaari Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Jaana Sohlman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskus ja sopimuskuntien virastot Riitta Vihersaari, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko Ympäristöterveysjaoston vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen Tiedotusluontoiset asiat 88 85

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMRAKJ Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjan tarkastajat YMRAKJ Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin allekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ja sopimuskuntien virastoissa kokousta seuraavana keskiviikkona viraston aukioloajan. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi jaoston jäsenen Jaana Sohlmanin. Päätös Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko YMRAKJ Lohjan kaupunginhallitus on käynnistänyt tuot ta vuus hankkeen vuo sil le Hankkeen keskeisiä osia ovat palvelutarpeiden ja pal ve lu ta son määrittäminen, toimintatapojen ja toimintaprosessien uudis ta mi nen, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan hyödyntämisen edis tä minen se kä palveluverkon arviointi. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kau pungin hal li tus. Tuottavuushanke on kokonaisuus, jossa palvelurakenteen ja pal ve lu ver kon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen saa ja sen tu lee ol la alus ta alkaen keskeinen osa hanketta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan asettaa pal velu verk ko- ja n, jonka tehtävänä on toimialojen val miste lun pohjalta laatia esitys Lohjan kaupungin palveluverkon ta voi te ra kentees ta ja toimenpideaikataulusta, tuottamisen ja toteutustapojen uu delleen or ga ni soin nis ta sekä suunnitelma kaupungin vi ran hal ti ja or ga ni saa tion uu dis ta mi sek si. Työryhmän ehdotusten tulee olla käytettävissä pal ve lu jen ja pal ve lu ra ken teen osalta kevään 2015 valtuustoseminaariin men nes sä ja vi ran hal ti ja or ga ni saa tion osalta vuoden 2015 loppuun men nes sä. Yllä mainittujen päätösten perusteella ovat toimialat jo käynnistäneet omalta osal taan palveluverkon tarkastelun. Eläinlääkärivastaanottojen palveluverkkotarkastelu on ollut vireillä Lohjan ym pä ris tö ter veys pal ve lui den yhteistoiminta-alueella jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2014 lopulla tarkastelu on päätetty ottaa osaksi Lohjan kaupun gin palveluverkkoselvitystyötä, joka etenee palveluverkkotyöryhmän joh dol la. Palveluverkkotyöryhmässä ympäristötoimea edustaa ym pä ris töjoh ta ja Pekka Puistosalo. Eviran laatima Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) edellyttää, että kunnan on järjestettävä peruseläinlääkäripalvelun ja kii reel li sen eläinlääkärinavun antamista varten tarpeelliset toimitilat ja työvä li neet, mikäli kunta vastaa palveluiden tarjoamisesta itse. Yh teis toi minta-alu eel la tavoitteena on pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siel lä, mis sä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi (perus pal ve lut 50 km etäisyydellä, päivystys 100 km etäisyydellä). Tarvittaviin toi mi ti loi hin kuu lu vat vastaanottotilat sekä toimistohuoneet, lämpimät au total lit ja riittävät va ras to ti lat. Lisäksi toimitiloissa tulee olla pesu- ja kui vaus ti-

6 PÖYTÄKIRJA 5/ lat inst ru men teil le ja varusteille, sosiaalitilat peseytymis- ja lepotiloineen, odo tus huo ne asiak kail le, riittävä määrä toimenpidehuoneita ja potilaiden pe suun so vel tu vat tilat. Tiloissa pitäisi olla myös asianmukainen vartiointi ja murtosuojaus. (Päi vi Ahvenainen, Maija Summa) Esitys Yj Ympäristöterveysjaosto päättää 1. merkitä tiedoksi eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykytilan ja 2. esittää oman linjauksensa siitä, mihin jatkovalmistelussa on eri tyi ses ti syy tä kiinnittää huomiota. Päätös Ympäristöterveysjaosto merkitsi eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon ny ky ti lan tiedoksi ja esitti, että palveluverkkoselvitystä jatketaan, nykyisten ti lo jen kuntoa ja tämänhetkisiä kustannuksia tarkastellaan kriittisesti, mahdol lis ten uusien vastaanottotilojen etsintää suoritetaan yhteistyössä kaikkien yh teis toi min ta kun tien kanssa, tehdään eri vaihtoehtojen kus tan nusver tai lu ny kyi seen verrattuna, varmistetaan mahdollisimman lyhyet etäi syydet tuo tan to eläin ti loi hin sekä tarkastellaan myös henkilöresurssoinnin tarvet ta. PALRYH Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan pe ruseläin lää kä ri pal ve lut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Pe rus eläin lää kä ri palve lut on jär jes tet tä vä virka-aikana muille kuin hyötyeläimille silloin, jos palve lua ei ole muu ten saatavilla. Kiireellinen eläinlääkärinapu on kuitenkin jär jes tet tä vä kai kil le eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa Lohjan ja Kark ki lan kaupunkien sekä Vihdin ja Siuntion kuntien alueet. Eläin lää kin tähuol to järjestetään tällä alueella kunnallisesti eläinlääkintähuoltolain mu kaises ti. Tällä hetkellä käytössä on neljä eläinlääkärinvastaanottoa, joissa kus sa kin työskentelee yksi eläinlääkäri: Vihdissä, Karkkilassa, Pusulassa ja Loh jan asemalla. Yhteistoiminta-alueen kunnilta ja valtiolta peritään yhteistoimintamaksuja eläin lää kin tä huol lon osalta ja tämä on tällä hetkellä ainoa kliinisen eläin lääkin tä huol lon tuotto, koska eläinlääkintähuolto potilastyön osalta ei tuota kun nal le mitään. Eläinlääkärit keräävät potilailta perittävät maksut it sel leen ja eläin lää kä rei den palkka muodostuukin pää osin potilaiden omis ta jien mak sa mis ta korvauksista. Käyttämänsä lääk keet ja tarvikkeet eläin lää kä rit

7 PÖYTÄKIRJA 5/ omis ta vat itse. Eläinlääkintähuollon toimintatuotot ovat vuonna 2014 olleet eu roa. Eläinlääkintähuollon menot koostuvat henkilöstökuluista, vastaanottojen vuok ra- ja siivouskuluista sekä vastaanottoihin liittyvän laitteiston ja vä lineis tön hankinnoista ja niiden huollosta. Muita kuluja aiheutuu mm. eläinlää kä rei den työvaatehuollosta, koulutuksista ja palveluiden ilmoittelusta leh dis sä. Hen ki lös tö ku lut muodostuvat praktiikkatyötä tekevien eläin lää kärei den ku luis ta ja myös osa toimistosihteerin, hy gi ee nik ko val von ta eläin lääkä rin ja ym pä ris tö ter veys pääl li kön henkilöstökuluista vyörytetään eläin lääkin tä huol lol le. Toi min ta ku lut ovat vuonna 2014 olleet euroa. Suurimman osan henkilöstökuluista muodostavat viranhaltijoiden kuu kausi pal kat ja eläke- ja vakuutusmaksut. Näiden osuus on 82 % hen ki lös tö kuluis ta. Eläinlääkäreille maksettavat päivystyskorvaukset ovat noin 10 % kuluis ta ja eläinlääkäreiden vuosilomasijaisille maksettavat palkat noin 7 % ku luis ta. Käy tän nös sä ainoa säästömahdollisuus henkilöstökulujen osal ta oli si si jais ku lu jen pienentäminen. Keskitetyllä vastaanotolla eläin lää kä rit pys ty vät hel pom min sijaistamaan toisiaan, jolloin sijaisia ei vält tä mät tä tarvit si si palkata sa maa määrää kuin nykytilanteessa. Palvelujen ostot muodostavat toimintakuluista toiseksi suurimman osan. Suu rin osa näistä kuluista muodostuu vastaanottojen sii vous kus tan nuk sista. Palvelujen ostojen osalta ainoa varsinainen merkittävä sääs tö mah dol lisuus vastaanottoja keskittämällä olisi siivouskustannusten pie ne ne mi nen. Muista toimintakuluista vastaanottojen vuokrat ja laitevuokrat muo dos tavat suu rim man osan. Laitevuokrakuluihin sisältyy kolmen vastaanoton ultra ää ni lait tei den vuokramenot. Vastaanottojen keskittämisen myötä ti lavuok rien voi si olettaa pienenevän jossakin määrin. Samoin lai te vuok ra kulut pie ne ni si vät, koska laitteita ei olisi välttämätöntä vuokrata jokaiselle eläin lää kä ril le erik seen, vaan laitteita voitaisiin käyttää yhteisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat toimintakulujen pienimmän osan ja ne vaihtelevat vuosittain sen mukaan, mitä millekin vastaanotolle tar vitaan. Yh teis vas taan ot to saattaa vaikuttaa jossakin määrin näihin kuluihin, kos ka osa tarvittavista välineistä voidaan hankkia yhteiskäyttöön. alainen kä sitte li eläin lää kä ri vas taan ot to jen palveluverkon nykytilaa kokouksessaan Saamansa selvityksen perusteella lin jasi jat ko sel vi tys tar pei ta seuraavasti:

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Karkkilan ja Vihdin vastaanottotilojen tilanne pitää käydä tarkoin lä pi: voisi ko vuok raa neuvotella pienemmäksi tai löytyykö toi nen tila, voi ko mahdol li ses ti remontoimalla käyttää jatkossa yh teis vas taan ot to na, tiloille on voi ta va aset taa myös vaatimuksia, otet ta va yhteys ko. kuntiin asioiden selvit tä mi sek si. - Lohjan palveluverkon tarkistamisen yhteydessä mahdollisesti va pau tu vat ti lat, olisiko mahdollista keskittää ell-vastaanottoja niihin? - Tilojen kunnostamisen kustannusarviot nykyisten tilojen ja mah dol lis ten uu sien tilojen osalta - Optimaaliset vastaanottojen sijaintipaikat, alueen laajuus ja eri nä kö kohdat huo mioi den. - Matkasubventiot: ovatko tarpeellisia? - Henkilötarve: ell-päivystys vaatii neljä eläinlääkäriä, kolmella eläin lää kä rillä päi vys tys ei täytä vaatimuksia, vaan jouduttaisiin käyt tä mään ul ko puo lista päi vys tä jää. Eri vaihtoehtojen vertailu. - Hyötyeläinlähtöinen tarkastelu, matkat, tilastot siitä mitä tapahtuu, jos mat kat pitenevät ja niihin käytettävä aika lisääntyy. - Välimatkatarkastelu: esim. 50 km:n ja 25 km:n etäisyys vas taan ot to jen vä lil lä, mitä tarkoittaisi? - Toimipisteiden käynnit / yksikkö, hyötyeläimet, pieneläimet, paljonko käyn te jä yli 25 km etäisyydeltä, yksiköiden kannattavuuslaskelma, ak ti vitee tin ku vaus yksiköittäin. - Kunnan tuotoiksi kirjautuvat klinikkamaksut eivät ole tällä hetkellä käy tössä, selvitetään missä ovat käytössä ja kannattaisiko ottaa käyt töön. - Vertailu: nykytilanteen kustannukset, kahden toimipisteen kus tan nuk set, yh den toimipisteen kustannukset Erikseen jaettavat asiakirjat: - Eläinlääkäriasemien palveluverkkoselvitys - Palveluverkkoselvitys ja eläinlääkintähuolto, kaup. ell. kirjelmä - Eläinlääkäriasemaverkko, esitetty palveluverkkotyöryhmässä Esitys päättää 1) merkitä eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykyvaiheen tiedoksi; 2) esittää lle ohjeistuksena, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tilojen käytön tehokkuuteen. Tavoitteena tulee olla yh teis toi min ta kun tien omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö; sekä 3) esittää, että eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon selvittämistä jat ketaan n esittämien linjausten mukaisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Päätös päätti 1) merkitä eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon nykyvaiheen tiedoksi; 2) esittää lle ohjeistuksena, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tilojen käytön tehokkuuteen. Tavoitteena tulee olla yh teis toi min ta kun tien omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö; sekä 3) esittää, että eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon selvittämistä jat ketaan n esittämien linjausten mukaisesti. Jat ko valmis te lus sa on selvitettävä mahdollisuutta vähentää toimipisteiden määrää huo mioi den hyötyeläinvastaanottokäyntien määrä, etäisyydet ja yk sik kökus tan nuk set. YMRAKJ Eläinlääkärivastaanottojen palveluverkon tarkastelua on jatkettu ym pä ris töter veys jaos ton ja palveluverkko- ja n antamien evästys ten pohjalta. Mahdollisten uusien vastaanottotilojen etsintää on suo ri tettu yh teis työs sä kaikkien yhteistoimintakuntien kanssa, tehty eri vaih to eh tojen alus ta va kustannusvertailu nykyiseen verrattuna, pyritty huo mio maan tuo tan to eläin po ti lai den tarpeet sekä tarkasteltu lyhyesti myös hen ki lös tö raken net ta. Selvitystyön tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva siitä, mitä kaik kea on huomioitava mietittäessä Lohjan ympäristöterveydenhuollon yh teis toi min ta-alu eel la sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen mahdollista kes kit tä mis tä. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläinlääkärivastaanotot Esitys Yj Päätös Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä eläinlääkärivastaanottojen pal velu verk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja päättää minkä vaihtoehdon poh jal ta val miste lua jatketaan. Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä eläinlääkärivastaanottojen pal ve luverk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja että 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mu kai ses ti, 2) Karkkilan ja Vihdin vuokrasopimuksia pyritään neuvottelemaan lä hem-

10 PÖYTÄKIRJA 5/ mäs Lohjan neliövuokratasoa, 3) klinikkamaksujen käyttöönottoa selvitellään ja 4) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. PALRYH Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen pal ve lu verkon selvitystyötä on jatkettu. Mahdollisia uusia vastaanottotiloja on kar toitet tu yhteistyössä muiden yhteistoimintakuntien ja yksityisten tahojen kanssa. Eri tyi ses ti on pyritty huomioimaan tuotantoeläimet ja niiden määrä sekä si joit tu mi nen alueella. Selvityksessä on alustavasti tarkasteltu myös subven tio mak su ja, jotka ovat käytössä monilla sellaisilla alueilla, joilla po ti lasmat kat muo dos tu vat hyvin pitkiksi. Vastaanottojen keskittäminen saattaisi luo da pai nei ta subventioiden käyttöönottamiselle, vaikka eläin lää kin tä huolto la ki ei si tä edellytäkään. Myös henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksia eri vas taan ot to vaih to eh dois sa on pyritty alustavasti selvittämään. Palveluverkkotarkastelua on tehty yhdeksän eri vaihtoehdon pohjalta: VE0. Nykytilanne: vastaanotot Lohjan asemalla, Karkkilassa, Pusulassa ja Vih dis sä. VE1. Vastaanottojen määrä säilyy ennallaan, mutta Karkkilan vastaanotto siir re tään uusiin tiloihin. VE2. Kaksi vastaanottoa, joissa kummassakin kaksi eläinlääkäriä. VE2a. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2b. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Mäntynummentie VE2c. Vastaanotot Vihdin kirkonkylässä ja Lohjalla, Lohjanportti VE2d. Vastaanotot Karkkilassa ja Lohjalla, Lohjanportti VE3. Yksi vastaanotto, jossa neljä eläinlääkäriä VE3a. Vastaanotto Vihdissä VE3b. Vastaanotto Lohjalla VE4. Kaksi vastaanottoa, joissa Lohjalla yksi eläinlääkäri ja Vihdin kir konky läs sä kolme eläinlääkäriä Alustavassa kustannustarkastelussa nykytilaa kuvaava VE0-vaihtoehto on

11 PÖYTÄKIRJA 5/ kus tan nuk sil taan edullisin. Toiseksi edullisinta olisi sijoittaa alueen kaikki nel jä eläinlääkäriä yhteiseen vastaanottotilaan, joka sijaitsisi joko Lohjalla tai Vih dis sä. Kalleinta olisi sijoittaa eläinlääkärit kahteen yh teis vas taan ot toti laan sen sijoituspaikasta riippumatta. Eläinlääkäreiden asiakkailta on lain mukaan mahdollista periä erillistä klinik ka mak sua. Klinikkamaksulla on mahdollista kattaa esim. vastaanoton vuok ras ta ja varustuksesta sekä mahdollisesta avustajan käytöstä ai heu tuvia kus tan nuk sia. Klinikkamaksu on käytössä useilla alueilla ja sen käyttöön ot to Loh jan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella toisi vuo den 2014 po ti las mää ril lä laskettuna noin euron vuosittaiset tuotot. (Päivi Ah ve nai nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - palveluverkkoselvitys: Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläin lääkä ri vas taan otot - Ympäristötoimen palveluverkko, eläinlääkäriasemat, esitetty pal ve lu verkko työ ryh mäs sä Esitys merkitsee pal ve lu verk ko sel vi tyksen tie dok si ja linjaa n päätöksen mukaisesti, että Päätös Hyväksyttiin. 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mukaisesti, 2) Karkkilan ja Vihdin vuokrasopimuksia pyritään neuvottelemaan lä hemmäs Lohjan neliövuokratasoa, 3) klinikkamaksut otetaan käyttöön ja että 4) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. YMRAKJ Lohjalla sijaitsevien eläinlääkärivastaanottojen vuokriin on saatu täy den tävää tietoa ja palveluverkkoselvitystä on näiltä osin päivitetty. Lohjan tilojen vuok ra ta so ei päivitettyjen tietojen pohjalta juurikaan poikkea Vihdin ja Kark ki lan vuokratasosta, joten neuvotteluja ei nykyisten tilojen kus tan nuksis ta ole tarpeen käy dä. Päivitetyssä kustannustarkastelussa on neljän eläinlääkärin yh teis vas taan-

12 PÖYTÄKIRJA 5/ ot to jär jes te ly kustannuksiltaan edullisin. Nykytilaa kuvaava VE0-vaihtoehto ei kuitenkaan merkittävästi tästä poikkea. Koska näihin alustaviin las kelmiin si säl tyy jonkin verran epävarmoja elementtejä, mm. tilojen vaatimat pe rus kor jaus kus tan nuk set, ei selkeää eroa näiden vaihtoehtojen välillä vält tä mät tä ole. Tuotantoeläinten määrä on yhteistoiminta-alueella ainakin tois tai sek si korkea ja nii den sijoittuminen varsin hajallaan, joten ny kyi senlai sen vas taan ot to ver kon ylläpitäminen on siitä näkökulmasta perusteltua. Tulevaisuudessa tuo tan to eläin ti lo jen todennäköisen isompiin yksiköihin kes kit ty mi sen myötä tulee eteen mahdollisuus selvitä alueella pie nem mällä kin vas taan ot to mää räl lä. Tätä kehitystä tukee myös se, että pien eläin ten mää rän kasvun myötä saattaa alueen yksityinen eläin lää kä ri pal ve lui den tar jon ta kas vaa, jolloin on siis mm. henkilökunnan luontaisen pois tu man yh tey des sä mah dol lis ta selvittää mahdollisuutta tulla toimeen pie nem mällä kin eläin lää kä ri- ja vas taan ot to mää räl lä. Sijaiskuluja on mahdollista kuitenkin vähentää myös ny kyi sel lä vas taan otto mää räl lä harjoittamalla vakituisten eläinlääkärien kes ken tiiviimpää si jaistusyh teis työ tä poissaolojen aikana. Kuntien omistamien ny kyis ten vas taanot to ti lo jen käytön osalta nykyinen pal ve lu verk ko on te ho kas ratkaisu. Mikäli kun tien omasta käy tös tä va pau tuu jat kos sa eläin lää kä ri vas taan otok si so pivia tiloja tai tuo tan to eläin ti lois sa ta pah tuu kes kit tä mis tä, on yh teis vas taanot to jen pe rus ta mis ta jär ke vää har ki ta muut tu neen ti lan teen pohjalta uu delleen. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan kaupunki, palveluverkkotyö 2015, eläinlääkärivastaanotot Esitys Yj Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä eläinlääkärivastaanottojen päi vi tetyn pal ve lu verk ko sel vi tyk sen tiedoksi ja että 1) valmistelua jatketaan nykytilaa kuvaavan VE0-vaihtoehdon mu kai ses ti, 2) päivitetyn tiedon perusteella Karkkilan ja Vihdin tilojen vuok ra so pi mukset voidaan pitää en nal laan, 3) klinikkamaksut otetaan käyttöön, 4) henkilöstön luontaisen poistuman yhteydessä vastaanottojen mää rää tar kas tel laan uudelleen, 5) eläinlääkäreiden keskinäistä sijaistusyhteistyötä tiivistetään eikä si jai sia

13 PÖYTÄKIRJA 5/ kaik kien poissaolojen ajaksi palkata ja 6) mahdollisia kuntien omasta käytöstä jatkossa vapautuvia tiloja tark kaillaan. Muutosesitys Jäsen Jaana Sohlman esitti päätösesityksen kohdan 3) muuttamista siten, et tä kli nik ka mak su ja ei oteta käyttöön ennen kuin maksun tasosta ja käytän teis tä on kes kus tel tu va ki nais ten eläinlääkäreiden kanssa. Päätös Hyväksyttiin. Muutosesitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta. YMRAKJ Ympäristöterveysjaoston tekemää päätöstä täydennetään kli nikka mak sun suuruuden ja käyttöönottoaikataulun osalta. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää, että 1) klinikkamaksun suuruus on 10 e / asiakas ja 2) klinikkamaksut otetaan käyttöön alkaen. Muutosesitys Äänestys Ympäristö- ja rakenuslautakunnan n jäsen Marja-Liisa Honkasalo Heidi Savolaisen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattanet äänestivät JAA ja edellä tehtyä muutosesitystä kannattaneet EI. Esittelijän esitystä kannattivat Jaana Sohlman, Mika Herpiö ja Matti Selenius. Muutosesitystä kannattivat Marja-Liisa Honkasalo ja Heidi Savolainen. Päätös Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin äänin kolme-kaksi (3-2). Eriävä mielipide Jäsen Marja-Liisa Honkasalo esitti eriävän mielipiteen päätökseen. Asia on puutteellisesti valmisteltu.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristöterveysjaoston vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille YMRAKJ Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väksy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on ta lous suun nitel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toi min nalli set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous ar vi oon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto mää räi se nä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toi mi elinkoh tai nen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoi tus osa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatiorakenteen mukai ses ti talousarvion eri osat jakautuvat toimielinten vastuualueisiin ja ne edel leen käyttötalousosassa tulosalueisiin ja tulosyksiköihin sekä in vestoin ti osassa hankkeisiin. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin si sälly te tään myös kaupungin eri organisaatioyksiköiden väliset sisäiset las kutuk set. Kaupunginhallitus päätti (KH ) vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laatimiseksi: 1. kehottaa vuoden 2015 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuo den 2015 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroil la, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Mää rä rahois sa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edel lyt tä vät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja val tuus ton ratkaistavaksi; 2. hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin si säl ty vät laskentaperusteet; 3. antaa ohjeeksi, että vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi kunkin toi mi elimen peruslaskelman mukaisesta ulkoisesta toimintakatteesta vä hen netään edellä johdanto-osassa ja laadintaohjeissa esitetty euromäärä, josta muo dos tuu toimielimen talousarvioehdotuksen toimintakateraami. Kar sinta ta voi te kohdennetaan valtuustoseminaarissa esitettyjä ta sa pai no tus mahdol li suuk sia käyttäen toimielimen esittämällä tavalla pääosin ulkoisiin ku luihin. Karsintatavoitetta on talousarvion valmistelussa mahdollista kuitenkin ja kaa ja kohdentaa toimialan lautakuntien välillä toimialajohtajan har kit semal la tavalla; Mikäli edellä karsintalaskelmissa tarkoitetut sitovat kulut (palvelujen ostot kun nil ta, kuntayhtymiltä, valtiolta, kotikuntakorvaukset) osoittautuvat laskel mis sa esitettyä pienemmiksi, vähennetään niillä täysimääräisesti ta lous-

15 PÖYTÄKIRJA 5/ ar vion kuluja; Toimintatuotot arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 to teuman ja vuonna 2016 toteutettavien hintojen ja maksujen korotusten pe rusteel la. 4. antaa investointisuunnitelman ohjeeksi, että nettoinvestoinnit ovat enintään 21,8 milj. euroa; sekä 5. kehottaa lautakuntia ja palvelukeskuksia laatimaan oman toimialansa ta lous ar vio- ja taloussuunnitelmaehdotukset laatimisohjeissa esitettyjä rapor toin ti ta po ja ja annettuja kehyksiä noudattaen elokuun 31. päivään 2015 men nes sä. Lautakuntien tehtävänä on kehyksen sisällä priorisoida pal velu tar peet ja kohdentaa resurssimuutokset. Kaupungin johtoryhmä seuraa toimintaympäristön ja kaupungin oman talou den kehitystä, ohjeistaa tarkemmin laatimisprosessia ja tarvittaessa tuo laa din ta oh jei den muutokset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. alaiselle lle talous ar vion laadintaohjeissa asetettu karsintatavoite on euroa. Eläinlää kä ri vas taan otoil la otetaan käyttöön asiakaskohtainen klinikkamaksu, jon ka vuo tui sik si tuotoiksi arvioidaan noin euroa. Klinikkamaksujen tuo tot kat ta vat karsintatavoitteen ja sen lisäksi niistä on ohjattu euroa eläinlääkärivastaanottojen varustamiseen. Ympäristöterveysjaoston ulkoisiksi kuluiksi on arvioitu euroa, tuloik si eu roa ja toimintakatteeksi näin ollen euroa. (Päivi Ah ve nai nen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Ympäristöterveysjaoston talousarvioehdotus 2016 (alustava tu los las kelma) Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä sääs tö toi men piteet sisältävän vuoden 2016 talousarvioehdotuksen alustavan tu los las kelman. Päätös Hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen 2015 YMRAKJ Ympäristötoimen toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seura taan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Ta louskat sauk sen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvoida to teutu man kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tar vit tavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi. (Päivi Ahvenainen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Ympäristöterveysjaoston talousarvion toteutuminen ajalla Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousarvion toteutumisen tie doksi. Päätös Hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Tiedotusluontoiset asiat YMRAKJ Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, annettu tuomio L12/ asiassa Asunto Oy Lohjan Lehtopuisto, vahingokorvaus As Oy Lohjan Lehtopuisto 2A omistajan selvitys koskien Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiota L12/12431, vahingonkorvaus Ilmoitus kaavan voimaantulosta, Vihdin kunta , Kaava N140 Nummela korttelin 87 asemakaavan muutos Ilmoitus kaavan voimaantulosta, Vihdin kunta , Kaava N173 Nummela korttelin 32 asemakaavan muutos Saapunut lausuntopyyntö, Vaasan hallinto-oikeus , Suu-Seudun Osuuskauppa SSO:n valitus koskien Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnan antamaa päätöstä ( ) Saapunut lausuntopyyntö, Vihdin kunta , Kaava Ot 20, Otalammen korttelin 14 asemakaava muutos Saapunut lausuntopyyntö, Helsingin hallito-oikeus , valitus koskien hygieenikkovalvontaeläinlääkärin ja ympäristöterveyspalvelujen eläinsuojelulain mukaisia päätöksiä ja Annettu lausunto , Vihdin kunta, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä koskien jätevesienkäsittelyn suojaetäisyyksiä, Kiviojantie 112, Otalampi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös , ympäristölupahakemus koskien Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan pohjarakenteen toteutusta Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös , ympäristölupapäätös koskien Oy Lindström Consulting Ab:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, arviointi- ja ohjauskäynnit Lohjan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön Raportti Saara Sarajärvi, Suurtalouskeittiöiden pintapuhtaus Lohjan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella vuonna 2015 Viranhaltijapäätökset: Elintarvikelain mukaiset päätökset 1 Henkilöstöpäätökset Terveydensuojelulain mukaiset päätökset 6-10 Tupakkalain ja Lääkelain mukaiset päätökset Erikseen jaettavat asiakirjat: - ympäristöterveyspäällikön ja terveystarkastajan päätösluettelo

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Esitys Ymp.terv.pääll. Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä toteaa, ettei se käytä otto-oikeuttaan niiden päätösten osalta, joiden kohdalla on otto-oikeus. Päätös Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät - HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA sähköposti: Pykälät - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta

20 PÖYTÄKIRJA 5/ muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät - Hallintovalitus, pykälät - Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tul leen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti ase tettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päi vä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä ar kipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe linnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu sel vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen valitusajan

21 PÖYTÄKIRJA 5/ päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät - Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto Kaupunginhallitus 9 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 8 18.01.2017 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 2/00.01.02/2017 PALRYH 25.02.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot