ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18 Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-17:30 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 98 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen The English Playschool of Asikkalan hallituksen esitys toimitilan vuokran hyvittämisestä Vastine Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 146/2013/2, Dnro ESAVI/176/04.09/2012 koskien Häkälän venesataman rakentamisesta ja valmisteluluvasta hankkeen toteuttamiseksi tehtyyn valitukseen Tiedoksiantoasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat 12

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 2/18 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Nordström Harry puheenjohtaja Wederhorn Yrjö varapuheenjohtaja Anttila Raimo jäsen Bouras Eija jäsen Hietamäki Pertti jäsen Saarinen Riitta jäsen Upola Seija jäsen Muut läsnä Kitala Kari kunnanhallituksen pj. Moilanen Aaro kunnanhallituksen edustaja Salojärvi Jami nuorisovaltuutettu Hirvonen Harri esittelijä, tekninen johtaja Stenhammar Arja sihteeri, talouspäällikkö Allekirjoitukset Harry Nordström Puheenjohtaja Arja Stenhammar Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm _24_ / _9_ 2013 Tar kastuspvm _24_ / _9_ 2013 Raimo Anttila Pertti Hietamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan teknisen toimen toimisto _27_ / _9_ 2013 Virka-asema ja allekirjoitus Talouspäällikkö Arja Stenhammar Lisätietoja antavat Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 3/18 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TEKNLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päi vää ennen kokousta. Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenil le, kun nanhal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajal le ja kunnan joh tajalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to sään nön mu kai ses ti, joten kokous todetaan asian mukaisesti kool le kutsu tuksi ja mi käli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös pää tös valtai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 4/18 Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen TEKNLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pi detään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana per jantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään nel jän te nä työ päi vä nä ko kouk ses ta. Ehdotus: Päätös: Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Raimo Anttilan ja Pertti Hietamäen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Anttila ja Pertti Hietamäki.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 5/18 Tekninen lautakunta The English Playschool of Asikkalan hallituksen esitys toimitilan vuokran hyvittämisestä / /2013 TEKNLTK The English Playschool of Asikkalan kannatusyhdistyk sen ylläpitämä päiväkoti toi mii kun nan omis ta mis sa toimitiloissa osoit tees sa Kana va tie 42, Vääksy. Kiinteistön 1. kerroksessa oli Kanavan koulun tiloissa al ka va tu li pa lo , josta aiheutui sa massa ker rok sessa olevaan päiväkotiin sa vun hajua. Vuokralaisen mukaan savunhaju / savunpuhdistusaine vaikuttivat tiloissa kolme viikkoa ennen päiväkodin kesäloma-ajan sulkemista. Päiväkodin atk-yhteydet eivät myöskään toimineet pa lon vuoksi The English Playschool of Asikkalan hallituksen tekniselle lautakunnalle osoittamassa kir jeessä kerrotaan, että ta pah tu ma päivä nä osa lap sis ta haet tiin pois ja nel jän per heen lap set hoi det tiin päi väko din pi halla. Seuraa van kolmen viikon aikana lapset ja henkilö kunta olivat vain pakolli sen ajan sisätiloissa, koska sisällä ol lessa lapsilla ja hen kilö kunnal la il maan tui mm. päänsärkyä sekä iho- ja hengitys teihin liitty viä oireita. Kirjeessä todetaan, että päiväkoti olisi useasti pyytänyt korvaavia tiloja, mutta näin ei ole tapahtunut. Teknisellä toi mel la oli si ol lut antaa The Eng lish Plays chool of Asikkalalle kor vaavat ti lat päi vä koti Hu li vilin tiloista. Asiasta on käyty keskustelu ja terveys val vonta on kir jan nut keskus telusta, että kunnalla on tarjota korvaavat ti lat maanan taista lähtien. Asiaa ei uudelleen tiedusteltu ja ti loja ei myöskään erik seen tar jottu allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisesti The Eng lish Plays chool of Asikkalan kannatusyhdistykseltä peritään vuokraa 2 623,20 eu roa/kk. Teknisen ltk:n päätöksellä kuukau sivuok rasta hy vi te tään 108,40 euroa kolmen vuoden ajan vuokralai sen suoritta mista re montti- ja muutostöistä. The English Playschool of Asikkalan hallitus anoo vuokran hyvitystä kol mel ta viikolta yhteensä 1967,40 euroa. Kuten kirjeessä on kerrottu ei ATK-yhteyksiä saatu palautettua vä littömästi. Savun haju oli kyllä havaittavissa. The Eng lish Plays chool of Asikkala on infor moinut terveysvalvontaviranomaisia vain päänsä rystä. Tek ni nen toimi pi tää kor vausvaati musta näin olen suu resti lii oiteltu na.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 6/18 Tekninen lautakunta Esityslistan oheismateriaalina on The English Playschool of Asik kalan hallituksen kirje sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen raportti suoritetusta tarkastuksesta. Valmistelija/lisätietoja: Ehdotus: Päätös: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta päättää hyvittää aiheutuneesta ATK- ja hajuhai tasta The English Playschool of Asikkalaa 500 euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 7/18 Tekninen lautakunta Vastine Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 146/2013/2, Dnro ESAVI/176/04.09/2012 koskien Häkälän venesataman rakentamisesta ja valmisteluluvasta hankkeen toteuttamiseksi tehtyyn valitukseen TEKNLTK Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Asikkalan kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine Eija ja Martti Leinon, Maritta ja Timo Onnelan, Marko Laakson sekä Jari Sivulan yhdessä jättämästä Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä kos ke vasta valituksesta. Etelä-Suomen aluehallin tovirasto on antamallaan päätöksellä myöntänyt Asikka lan kunnalle luvan Häkälän venesataman rakentamiseen Linkinpohjaan hakijan omistaman kiinteistön RN:o 6:755 rantaan yhteisille vesialueille RN:ot 876:1 Anianpellon ja Salon kylissä Asikkalan kunnassa. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja muita päätöksessä mainittuja lupamääräyksiä. Samassa päätöksessä on myönnetty kunnalle lupa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin. Oheismateriaalina on Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu päivätty valitus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 146/2013/2. Valmistelija/lisätietoja: Ehdotus: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta antaa alla olevan lausunnon vastineena Häkälän venesa tamaa vastaan tehtyyn valitukseen: Häkälän asemakaavan yhteydessä on hyväksytty alueelle rakennettava satama-alue. Satama on osoitettu vain kyseisen kaava-alueen asukkaiden tarpeita varten. Kyseisen sataman venepaikkamäärän oletetaan olevan riittävä kun koko alue on saatu asutettua. Asikkalan kunnalla on muita satamia, joita vuokrataan kunnan asukkaille, kesäasukkaille ja myös ulkopaikkakuntalaisille. Näis sä sa tamissa on ollut vapaita paikkoja johtuen pari vuotta sitten li sääntyneestä tarjonnasta. Ne eivät kuitenkaan palvele Häkälän asukkaita kuten oman kaava-alueen sisälle tuleva satama. Etäisyys lähim pään toiseen satamaan on noin 2 km. Valituksessa mainittu Vartiopolun satama on ko konaan suunnittelematta, mutta alustavasti se on ajateltu suu rille yli 20 metrisille, raskaille ja syväykseltään suu rille veneil le.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 8/18 Tekninen lautakunta Asikkalan kunnalla on työn alla vesireitin ja sen viitoituksen laatiminen, jolla myös kyseisen salmen liikennettä rajoitetaan nopeuden se kä aallon muodostuksen osalta. Tämä lisää vesialueen turvallisuutta sekä pienentää aaltojen aiheuttamaa haittaa rannoille. Tälle on eh to na, et tä Lii ken ne vi ras to hy väk syy teh tä vän reit ti esi tyk sen. Vuokrasopimus on tehty yhteistyössä vesialueen omistajien kanssa tar koituksellisesti 20 vuodeksi, koska tuona aikana voi tulla tarvetta tar kas taa vuok rauksen ehtoja. Kaava-alueita, myös satamaa, koskee kun nan oikeus lunastaa alue. Lunastukseen ei Asikkalassa ole ollut tarvetta, kos ka yhteistyö on ollut toimivaa vesialueen omistajien kanssa. Tekninen lautakunta esittää, että valitus tulee hylätä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 9/18 Tekninen lautakunta Tiedoksiantoasiat TEKNLTK Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: Sopimukset Urakkasopimus paloaseman/varikon autotallin ja toimistorakenteiden katteiden uusimisesta, ura koit si ja na KattoCenter Oy Asikkalan kunta, kiinteistönomistajana ja Verkko-osuuskunta Kuitukanava, verkonhaltijana ovat sopineet telekaapeleiden ja niihin liittyvien lait tei den si joittamisesta kunnan hallinnoi mil le maa-alueil le (sopi muksen liitteenä kartat alueista) Metsänhakkuusopimukset: UPM-Kymmene Oyj Sopimusnro Kiinteistötunnus Arvioitu puumäärä / m Metsäliitto Osuuskunta Sopimusnro Kiinteistötunnus Arvioitu puumäärä / m Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos johdonomistajana on tehnyt alla mainitut johtoalueen käyttöoikeussopimukset Vesivehmaan vesihuol to alu eella: maanomistaja kiinteistötunnus kertakorvaus Ilari ja Niina Marttila ,08 Lahden Hirsityö Oy ,36 Leena Santamäki ,48 Markku ja Merja Ahonen ,10 Mika Keskitalo ,00 Lasse Ahonen ,48 Laura ja Matti Järvinen ,36 361,79 Heli Malila ,10 Antti Vähälä ja 320, Ilkka ja Tuula Eskola ,38 Sari ja Petri Järvinen ,42

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /18 Tekninen lautakunta Tuomo Sipilä ja 754, Teuvo Ala-Karonen ,82 Timo Siika ,72 Sosiaalipalvelut M.A ,90 Mäkinen Oy Ahvo Kunttu ,78 Veteli Oy ,30 Satu ja Jukka Sällinen ,34 Anja ja Kimmo Kainulainen ,82 Teknisten palveluiden ja investointien toteutuma Käyttötalous MENOT TULOT TA 2013 Tot Tot. -% TA 2013 Tot Tot. -% Tekninen ltk , ,1 NETTO ,8 Investoinnit Menot käyt tö-% Tulot käyt tö-% Talonrakennus Hankekoht. rakennusinvestoinnit , ,2 Muut rakennusinvestoinnit ,9 Julkinen käyttöomaisuus Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet ,1 Irtain omaisuus ,5 Aineeton käyttöomaisuus Vesihuoltolaitos / taseyksikkö 2 Vesilaitos ,5 Viemärilaitos ,9 Yksityiskohtaiset raportit (käyttötalous ja investoinnit) ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /18 Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKNLTK Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viranhaltijapäätökset: Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös Kiinteistöveropohjan tarkastukseen projektityöntekijän valitseminen / päätös Suunnitteluinsinööri Muu päätös Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen tilalla Lautta niemi / ; Kaavoitusmittausten valvojana suunnit teluinsinööri on hyväksynyt Lauttaniemi-tilalle laaditun ranta-asema kaavan pohjakartan. Kartan on laatinut Suuntakartta Oy, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /18 Tekninen lautakunta Muut asiat TEKNLTK Seuraavat kokoukset sovittiin pidettäväksi ja

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /14 ASIKKALAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 98, 99, HValL 3,1 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellon peruste: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälä 100 Asikkalan kunnan tekninen lautakunta Rusthollintie 2, PL VÄÄKSY sähköposti: puh (03) , telefax (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltninsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltningsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti:

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /14 Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Vaasan hallinto-oikeus Vasa förvaltningsdomstol Korsholmanpuistikko 43, PL VAASA puh , telefax , sähköposti: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 eu roa. _ LISÄTIEDOT Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi, sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. _

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 Kehittämislautakunta Aika 06.03.2014 klo 16:30-19:04 Paikka Kunnanvirasto kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 Ympäristölautakunta Aika 12.03.2013 klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot