Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Tampere HAKIJA Adven Oy (ent. Fortum Energiaratkaisut Oy, ent. Fortum Power and Heat Oy) PL Vantaa LAITOS JA SEN SIJAINTI Adven Oy:n kylmä- ja lämpölaitos sijaitsee Tampereella Nekalan kaupunginosassa, osoitteessa Vihiojantie 3 Valio Oy:n Tampereen meijerin kanssa samalla tontilla. Tontin kiinteistötunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kattilalaitos on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 3 b mukaan. Kattilalaitoksen ja meijerin toiminnoilla on ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentin tarkoittama yhteys, joten niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto käsittelee maidonjalostuslaitoksen (yli tonnia vuodessa) toimintaa koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 10 d mukaan. Kattilalaitoksen toiminta liittyy teknisesti ja toiminnallisesti tehdaslaitoskokonaisuuden toimintaan, jonka vuoksi kattilalaitoksen lupa-asian ratkaisee ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin perusteella aluehallintovirasto. ASIAN VIREILLETULO LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Lupahakemus on tullut vireille Pirkanmaan ympäristökeskuksessa

2 2 VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Pirkanmaan ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Pirkanmaan ympäristökeskuksen antama ympäristölupa Dnro PIR-2004-Y Tontti on vahvistetussa asemakaavassa no 5254 osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jonka kokonaisrakennusoikeudesta saadaan enintään 10 % rakentaa liike- ja toimistotiloina (TTVL2). Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontille saadaan sijoittaa enintään kolme (3) asuinhuoneistoa laitoksen henkilökunnalle. Tontin ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilla on varattava tarpeelliset kuormaus- ja purkamistilat. Tontilla on osoitettava yksi autopaikka jokaista asuntoa, teollisuus- ja varastotilan kolmea (3) työntekijää sekä liike- ja toimistotilan 50 m 2 kerrosalaa kohti. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Kylmä- ja lämpölaitos sijaitsee teollisuusalueella Nekalan kaupunginosassa. Laitoksen sijaintipaikan ympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Lähin asutus sijaitsee tontin eteläpuolella Koivistonkylässä noin 300 metrin etäisyydellä. Lähin koulu sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä. Alue ei ole pohjavesialuetta eikä lähistöllä ole erityisiä luontoarvoja. Naapurikiinteistöillä on mm. rautakauppa, erilaisia konttoreita, logistiikkayritys ja varaosamyymälä. Alueella on liikennemelua. Maaperän tila Tontilla on tehty Valio Oy:n toimeksi annosta öljyyntyneen maaperän puhdistus maasta poistettujen öljysäiliöiden kohdalla. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Adven Oy vastaa Valio Oy:n Tampereen meijerin höyryn, lämmön ja kylmäenergian tuotannosta.

3 3 Kattilalaitos Höyrykattilalaitoksella on kolme kattilaa. Toiminta ei ole muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Kattila K1 on maakaasulla ja öljyllä toimiva 11,1 MW:n Vapor tulitorvi/tuliputkikattila. Sillä tuotetaan kaikki tarvittava höyry. Varakattiloina toimivat: Kattila K2 on 5,8 MW:n Rosenlew R-65 vesiputkikattila, jossa on Styromaster pyöriväkuppinen kevytöljypoltin. Varakattilan polttoaineena on kevytpolttoöljy. Kattila K3 on maakaasukäyttöinen 0,75 MW:n Vapor lämminvesikattila, joka toimii varakattilana kiinteistöjen lämmityksessä kylminä talvipäivinä. Kattiloiden K1 ja K2 savukaasut johdetaan yhteen muurattuun tiilipiippuun, jonka korkeus on 42 metriä. Piipussa on oma hormi K1 kattilan savukaasuille. Kattilalla K2 ei ole omaa hormia mutta piipun yläpäähän on asennettu putki, jonka kautta kattilan K2 savukaasut johdetaan ilmaan. Kattilan K3 savukaasut johdetaan omaan seitsemän metriä korkeaan metallipiippuun. Tiilipiipun korkeus on yli 2,5 kertaa lähimmän esteen korkeus. Alle 500 metrin etäisyydellä energiantuotantoyksiköstä ei sijaitse yli 30 metriä korkeita rakennuksia tai muita maastoesteitä. Kattiloiden piipun korkeudet täyttävät valtioneuvoston asetuksen 445/2010 vaatimukset. Kylmälaitos Valion Tampereen tehtaan kylmälaitokselta toimitetaan jäävettä Valion prosessin jäähdyttämiseen sekä ammoniakki- ja liuoskylmää Valion tuotevarastojen jäähdyttämisen. Adven Oy:n vastuulla on varastojen jäähdytyksessä koko jäähdytysverkosto höyrystimineen ja pattereineen ja jäävesijakelussa pumppaus on Adven Oy:n vastuulla ja jäävesiverkosto on Valion vastuulla. Kylmälaitos on pumppukiertoinen kaksipiirinen ammoniakki-/glykolilaitos. Ammoniakki pumpataan 5m 3 :n kokoisesta pumppusäiliöstä NH 3 /glykolivaihtimelle, josta osittain höyrystynyt ammoniakki palaa pumppusäiliöön. Toisessa piirissä propyleeniglykoli pumpataan tuotevarastojen jäähdytyshöyrystimille, josta se palaa NH 3 /glykolivaihtimelle. Jäävesiallas on jaettu neljään lohkoon, joissa kussakin on oma ammoniakkihöyrystin. Ammoniakki syötetään höyrystimiin suoraan varaajasta paisuntaventtiilien kautta. Jäävesialtaissa kiertää RSt-putkia, joiden sisällä kylmä ammoniakki höyrystyy ja jäähdyttää altaissa olevan veden. Putkien päälle jäätyy myös vettä. Jäätyneen veden sulamisenergiaa käytetään hyväksi jäähdytysenergiatarpeen ollessa suurinta. Koko jäähdytyskoneikossa on käytössä neljä kompressoria, joista kaksi on pystyruuvi- ja kaksi mäntäkompressoria. Yksi ruuvi- ja yksi mäntäkompresso-

4 4 ri on kytketty jäävesiprosessissa höyrystyneen ammoniakin komprimointiin ja yksi ruuvi- ja yksi mäntäkompressori on kytketty komprimoimaan pumppusäiliössä höyrystyvää ammoniakkia. Kompressoreita voidaan tarpeen mukaan käyttää myös ristiin. Komprimoitu ammoniakkikaasu lauhdutetaan haihdutuslauhduttimilla. Kompressorien öljynjäähdytyspiiriä varten on oma liuosjäähdytyspiiri. Jäävesilaitoksessa öljyjä varastoidaan tynnyreissä, jotka on varustettu varoaltain. Lauhduttimien jälkeisen varaajan koko on 5 m 3. Varaajasta ammoniakkineste syötetään paisuntaventtiilien kautta pumppusäiliöön ja jäävesialtaan höyrystimille. Adven Oy:n vastuulla on kylmälaitoksen koko ammoniakkihälytysjärjestelmä ja sähköpääkeskus on Valio Oy:n vastuulla. Kylmälaitos on Adven Oy:n jatkuvassa kaukovalvonnassa. Kylmälaitosasentaja tekee laitoksella tarkastus- ja huoltokäyntejä. Kylmälaitos on Adven Oy:n Tampereen alueen vikapäivystysjärjestelmässä. Ammoniakkipitoisuusantureita on varastotiloissa neljä, kylmäkonehuoneella yksi, kylmäkonelaitoksen varoventtiilien ulospurkausputken päässä yksi, jäävesialtailla yksi, vaihdinhuoneessa yksi, lämpökeskuksen putkitunnelissa yksi ja jääkonehuoneen putkitunnelissa yksi. Ammoniakkipitoisuuksista on hälytys kaukovalvontaan. Lähistöä varten on kylmäkonehuoneen ulkopuolella strobovalo ja sireeni. Ammoniakin nestelinjaan on asennettu kaksi kaukokäyttöistä venttiiliä, jotka voidaan sulkea joko kylmäkonehuoneesta, paikallisvalvomosta tai Fortumin valvomosta. Ammoniakkinestelinjan sulkuventtiilin sulkeutuessa pysähtyvät myös ammoniakkipumput. Ammoniakkivuotojen hälytykset menevät paikallisvalvomoon, Fortumin keskusvalvomoon sekä vartiointiliikkeelle. Hakijan täydennys : Hakija on ilmoittanut, että tuotevaraston jäähdytysjärjestelmää muutetaan. Tuotevaraston osalta ammoniakilla on jäähdytetty vaihtimen välityksellä glykoliverkostoa. Ammoniakki/ glykolisiirtimen teho on ollut noin 280 kw, jolloin noin puolet tuotevarastosta jäähdytetään glykolilla ja loput ammoniakilla. Muutostyön yhteydessä vanha siirrin korvattiin 700 kw:n siirtimellä, jolloin kaikki tuotantotilojen jäähdytys voidaan toteuttaa glykolilla. Ammoniakki/glykoli-vaihdin sijaitsee meijerirakennuksessa, mutta erillisessä ammoniakkivaihdinhuoneessa tuotevaraston sivussa. Varsinainen jäähdytys tapahtuu tuotevaraston puolella glykolilla. Ammoniakki pumpataan kompressorihuoneesta tunnelissa kulkevia putkia pitkin ammoniakkivaihdinhuoneeseen samalla tavalla kuin aiemminkin. Muutoksella ei ole toiminnallisia vaikutuksia eikä siitä aiheudu muutoksia toimintaan liittyviin vastuihin. Muutos parantaa turvallisuutta siten, että ammoni-

5 5 akkimäärä vähenee jonkin verran ja työskentelytiloissa tuotevaraston puolella ei muutoksen jälkeen ole ammoniakkia. Mahdollisessa suuremmassa onnettomuustilanteessa, kuten tulipalon yhteydessä jäävesilaitoksen pihalle voi kertyä ammoniakkipitoisia sammutusvesiä, jotka kulkeutuvat kiinteistön sadevesiviemäristöön. Ammoniakkipitoisten sammutusvesien pääsy kaupungin verkkoon estetään tällöin laittamalla viemärin sulkumatto jäävesilaitoksen lähimpään sadevesikaivoon. Sadeviemäriputkisto tyhjennetään ja puhdistetaan tarvittaessa onnettomuuden jälkeen. Ammoniakkipitoiset vedet ja jätteet toimitetaan tällöin ongelmajätekäsittelyyn. Meijerin jäävesi jäähdytetään ammoniakilla. Jäävesialtaiden jäähdytykseen ei ole suunniteltu muutoksia. Energian käyttö ja energiatehokkuus Valio Oy Tampereen toimipisteelle on vuonna 2005 tehty energian käytön tehostamissuunnitelma. Suunnitelmassa ei kattilaitoksen osalta todettu tarvittavia tehostamistoimenpiteitä. Adven Oy on liittynyt Energiateollisuus ry:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön väliseen energiatehokkuussopimukseen joulukuussa Lämpölaitoksella on suoritettu yhtiön toimesta sisäinen energiakatselmus. Katselmus suoritettiin laitoksella lokakuussa 2011 ja sitä täydennettiin lämpölaitoksen vastuullisen käyttäjän haastattelulla Katselmuksen ja haastattelun perusteella selvitettiin laitoksen potentiaalisia energiansäästökohteita. Selvityksessä tunnistettiin potentiaalisia kehityskohteita, joiden avulla laitoksen energiatehokkuutta olisi mahdollista edelleen parantaa. Kunkin potentiaalisen säästökohteen osalta arvioitiin muutoksen vaatima työmäärä, tarvittavat investoinnit, säästöpotentiaali sekä lisäselvitysten tarve. Jatkotoimenpiteenä on priorisoida tunnistetut kohteet lisäselvityksiä ja muutosten toteutusmahdollisuuksien arviointia varten. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Liikenne Yrityksellä on ISO ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kattilaitoksen toiminnasta aiheutuu vain vähäistä huolto- ja tarkastustoimintaan liittyvää liikennettä. Liikennemäärä ei ole muuttunut lupakaudella. Tontilla on meijerin toimintaan liittyen keskimäärin 64 raskaan ajoneuvon käyntiä päivässä. Lisäksi muuta tarvikkeiden tuontia noin 4 kertaa viikossa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakemuksen mukaan kattiloiden polttimet edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Päästöjä minimoidaan ohjaamalla maakaasun polttoa kaasu- ja palamisilman suhteella savukaasuista mitattavan happipitoisuuden perusteella.

6 6 Kattilan K1 ominaispäästöt alittavat hakemuksen jättöhetkellä voimassa olleen Paras käytettävissä oleva tekniikka 5 50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa esitetyn ominaispäästörajan 120 mg/mj. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Kattilalaitoksessa syntyy n m 3 ulospuhallusvesiä vuodessa. Ne ja laitoksen saniteettivedet johdetaan viemäriverkkoon Valio Oy:n jätevesiviemärin kautta. Lämpökeskusrakennuksen kellarikerroksessa on öljynerotuskaivo. Päästöt ilmaan Laitoksen typenoksidipäästöt ilmaan ovat n. 6 tonnia vuodessa. Hiilidioksidipäästöt ovat noin 2700 tonnia vuodessa. Vuonna 2009 mitattiin kattilan K1 savukaasun typenoksidipitoisuus (NO 2 ), joka oli redusoituna kolmen prosentin happipitoisuuteen 140 mg/m 3 n. Ominaispäästö oli 40,8 mg/mj. Melu ja tärinä Meluselvitys meijerin toiminnasta on tehty syyskuussa 2009 Ramboll Oy:n toimesta. Raportin mukaan meijerin alueen melu on pääosin erilaisesta ajoneuvoliikenteestä sekä kylmäkeskuksen lauhduttimista aiheutuvaa melua. Lähimmillä asuinalueille melu ei ylitä yöajan ohjearvoa 45 db eikä päiväajan ohjearvoa 55 db. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta syntyy voiteluöljy/ammoniakkipitoista öljyjätettä (jätekoodi ) 0,7 t/a ja sekalaista pakkausjätettä (jätekoodi ) 0,5 t/a. VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN VELVOITTEIDEN JA SELVITYSTEN TOTEUTUMINEN Ympäristöluvan velvoitteet on pääosin toteutettu. Kattilan K2 hiukkaspäästöjä ei ole mitattu, koska kattilaa on käytetty kolmen vuoden aikana vain 2 tuntia. Lämpölaitoksella on suoritettu oman organisaation toimesta sisäinen energiakatselmus. Katselmus suoritettiin laitoksella lokakuussa 2011 ja sitä täydennettiin lämpölaitoksen vastuullisen käyttäjän haastattelulla TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnanharjoittaja on mittauttanut kattilan K1 typenoksidipäästöt kertaluonteisesti vuonna Päästömittaus on olemassa olevassa ympäristölupapäätöksessä määrätty liitettäväksi tarkistamishakemukseen. Kattilan K1 savukaasun typenoksidipitoisuus (NO 2 ) oli redusoituna kolmen prosentin happipitoisuuteen 140 mg/m 3 n. Ominaispäästö oli 40,8 mg/mj. Kylmä- ja lämpölaitoksen käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on yhteinen Valio Oy:n meijerin kanssa.

7 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 7 Hakija esittää, mahdollisessa suuremmassa onnettomuustilanteessa, kuten tulipalon yhteydessä jäävesilaitoksen pihalle voi kertyä ammoniakkipitoisia sammutusvesiä, jotka kulkeutuvat kiinteistön sadevesiviemäristöön. Ammoniakkipitoisten sammutusvesien pääsy kaupungin verkkoon estetään tällöin laittamalla viemärin sulkumatto jäävesilaitoksen lähimpään sadevesikaivoon. Sadeviemäriputkisto tyhjennetään ja puhdistetaan tarvittaessa onnettomuuden jälkeen. Ammoniakkipitoiset vedet ja jätteet toimitetaan tällöin ongelmajätekäsittelyyn. Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Tampereen kaupungin ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Aamulehdessä. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Lausunnot Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen : Ympäristölupahakemus koskee Valio Oy:n Tampereen meijerin ja Fortum Energiaratkaisut Oy:n kattilaitoksen muodostamaa toimintakokonaisuutta. Valio Oy:n Tampereen meijerin toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia sille vuonna 2004 myönnetyn ympäristöluvan jälkeen. Meijerin jätevedet johdetaan Viinikanlahden puhdistamolle. Jätevettä syntyy noin 450 m 3 vuorokaudessa. Tuolloin myönnetyn luvan lupaehtojen mukaan Valio Oy:n ja Fortum Energiaratkaisut Oy:n tuli tehdä viiden vuoden kuluessa uusi lupahakemus, jossa on liitteenä tehdyt melumittaukset laitoksien toiminnasta. Fortum Energiaratkaisut Oy:n kattilalaitos tuottaa Valio Oy:n Tampereen meijerille höyryä ja lämpöä. Laitoksella on kolme kattilaa, joista maakaasulla toimivat kattilat K1 (10 MW) ja K3 (0,9 MW). Kattilan K2 (5,25 MW) polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Kattila K3 eli 0,9 MW:n lämminvesikattila sijaitsee erillisessä tilassa ja se on varustettu omalla 7 m korkealla piipulla. Kahden suurimman kattilan savu-

8 8 kaasut johdetaan 42 m korkeaan piippuun. Kattilalaitoksen typenoksidipäästöt ilmaan ovat yhteensä noin 6 tonnia vuodessa. Kylmälaitos toimittaa jäävettä Valion prosessi jäähdyttämiseen sekä ammoniakki- ja liuoskylmää Valion tuotevaraston jäähdyttämiseen. Kylmälaitos on pumppukiertoinen ammoniakkilaitos. Valion Tampereen toimipisteelle on tehty melumittauksia syyskuussa Mittauksissa huomioitiin myös kattilalaitoksen melupäästöt. Mittaustulosten perusteella laitoksen toimintojen aiheuttama melu ei ylitä päivä- eikä yöajan melutasoille annettuja ohjearvoja lähimmillä asuinalueilla. Ympäristönsuojeluyksikköön ei ole tullut valituksia laitoksen toimintaan liittyen. Fortum Energiaratkaisut Oy:n kattilalaitos on syytä velvoittaa seuraamaan päästöjensä vaikutuksia ilman laatuun esimerkiksi velvoittamalla se osallistumaan Tampereen kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Alueella on edelleen voimassa asemakaava Tampereen kaupunki, kaavoitusviranomainen : Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelumääräys: Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) kyseinen alue on osoitettu tuotantovaltaisen yritystoiminnan alueeksi (T-3). Alue varataan pienteollisuus- ja tuotantotiloille sekä niihin liittyville varasto-, liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Tontti on vahvistetussa asemakaavassa no 5254 osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jonka kokonaisrakennusoikeudesta saadaan enintään 10 % rakentaa liike- ja toimistotiloina (TTVL2). Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontille saadaan sijoittaa enintään kolme (3) asuinhuoneistoa laitoksen henkilökunnalle. Tontin ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilla on varattava tarpeelliset kuormaus- ja purkamistilat. Tontilla on osoitettava yksi autopaikka jokaista asuntoa, teollisuus- ja varastotilan kolmea (3) työntekijää sekä liike- ja toimistotilan 50 m2 kerrosalaa kohti. Tontin pinta-ala on m2, rakennusoikeutta on m2 ja tehokkuusluku on e=1,0. Tonttia ympäröivät teollisuusalueet. Lähin asutus sijaitsee tontin eteläpuolella Koivistonkylässä noin 300 metrin etäisyydellä.

9 9 Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on asemakaavan mukaista, eikä maankäytön suunnittelulla ole asiaan huomautettavaa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valio Oy:n meijerillä järjestettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta ympäristönsuojeluasetuksen 29 :n mukainen määräaikaistarkastus Tarkastuksessa ilmeni, että Valio Oy:n tuotevaraston jäähdytysjärjestelmää muutetaan kevään 2012 aikana. Muutostöiden jälkeen jäähdytys tapahtuu glykolihöyrystimillä, jolloin tuotevarastossa ei enää käytetä ammoniakkia jäähdytykseen. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että ympäristölupahakemusta tulee täydentää selvityksellä muutostöistä ja niiden vaikutuksista. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksessä 14 todetaan, että luvan saajan on esitettävä Pirkanmaan ympäristökeskukselle (nyk. Pirkanmaan ELY-keskus) suunnitelma mahdollisten onnettomuuksien, kuten tulipalon, yhteydessä syntyvien ammoniakkipitoisten vesien ja jätteiden talteenotosta ja käsittelystä. Suunnitelmaa ei ole toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukseen, joten lupahakemusta tulee tältä osin täydentää. Lupamääräyksessä 22 todetaan, että uudessa lupahakemuksessa on esitettävä selvitys laitosten melutasoista ympäristössä ja meluntorjuntatoimenpiteet. Lupahakemuksen liitteenä on melumittausten mittausraportti (Ramboll ). Raportista ei täsmällisesti selviä, miten laitosten toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu on arvioitu. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että melun leviäminen ympäristöön on selvitettävä melumallinnuksen avulla yhdessä Valio Oy:n meijerin kanssa. Ympäristömelun mittaukset laitosalueen ulkopuolella tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti (Ympäristömelun mittaaminen 1/1995). Lupamääräyksen 22 mukaan uudessa lupahakemuksessa on myös esitettävä energian käytön tehostamissuunnitelma. Fortum Energia-ratkaisut Oy on ilmoittanut liittyneensä Energiateollisuus ry:n ja työ- ja elinkeinoministeriön väliseen energiatehokkuussopimukseen joulu-kuussa Lupamääräyksessä vaadittua tehostamissuunnitelmaa ei ole esitetty lupahakemuksessa, joten lupahakemusta tulee siltä osin täydentää. Kylmä- ja lämpölaitoksen käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on yhteinen Valio Oy:n meijerin kanssa, ja se on laadittu Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että tarkkailuohjelma on päivitettävä vastaamaan laitosten tämänhetkistä toimintaa. Muilta osin Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Tampereen Vesi : Fortum Energiaratkaisut Oy:n toiminnasta syntyvät ulospuhallus-, elvytys- ja saniteettivedet johdetaan Valio Oy, Tampereen meijerin jätevesiviemäriin. Valio Oy, Tampereen meijerillä on liittymissopimus Tampereen Veden kanssa ja teollisuusjätevesisopimus teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriverkkoon. Jätevesien johtamisesta ei ole aiheutunut Tampereen Vedelle mainittavia haittoja.

10 10 Tampereen Vedellä ei ole huomautettavaa Fortum Energiaratkaisut Oy:n ympäristöluvan tarkistushakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei tehty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine LAUSUNTO, PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Pirkanmaan ELY -keskus esittää lausunnossaan, että lupahakemusta olisi täydennettävä eräillä nykyisen ympäristöluvan lupamääräyksissä vaadituilla tiedoilla. Ko. täydennystarpeet on huomioitu aluehallintoviraston lähettämässä täydennyspyynnössä ja niihin on tässä kirjeessä vastattu. ELY -keskus toteaa, että lupahakemuksen liitteenä olevasta melumittausten mittausraportista ei täsmällisesti selviä, miten laitosten toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu on arvioitu. ELY -keskus esittää, että melun leviäminen ympäristöön on selvitettävä melumallinnuksen avulla yhdessä Valio Oy:n meijerin kanssa ja että ympäristömelun mittaukset laitosalueen ulkopuolella tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti. Pirkanmaan ELY - keskus esittää myös, että kattilalaitoksen ja Valio Oy:n meijerin yhteinen tarkkailuohjelma vuodelta 2004 on päivitettävä vastaamaan laitosten tämänhetkistä toimintaa. Vuonna 2009 tehdyn melumittauksessa melutasot mitattiin alueen ulkoreunoilla ja melutasot lähimmillä asuinalueilla arvioitiin laskennallisesti. Käsityksemme mukaan kattilalaitoksen toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta koko tehdasalueen toiminnasta aiheutuvaan meluun. Tietojemme mukaan kylmä- ja kattilalaitoksen toiminnasta ei ole myöskään aiheutunut meluvalituksia. Muilta osin yhtiöllämme ei ole huomautettavaa ELY -keskuksen lausunnon johdosta. LAUSUNTO, TAMPEREEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto toteaa lausunnossaan, että vuonna 2009 tehtyjen melumittausten perusteella laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä melutasoille annettuja ohjearvoja. Lausunnossa myös todetaan, että laitoksen toiminnasta ei ole tullut valituksia ympäristönsuojeluyksikköön. Lausunnossa esitetään, että kattilalaitos tulisi velvoittaa seuraamaan päästöjensä vaikutuksia ilman laatuun esimerkiksi osallistumalla Tampereen kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Yhtiöllämme ei ole huomautettavaa lausunnon johdosta. LAUSUNTO, TAMPEREEN KAUPUNKI, KONSERNIHALLINTO Tampereen kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa lausunnossaan, että hakemuksessa esitetty toiminta on asemakaavanmukaista. Yhtiöllämme ei ole huomautettavaa lausunnon johdosta.

11 11 LAUSUNTO, TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi toteaa lausunnossaan, että lämpölaitoksen toiminnassa syntyvät vedet johdetaan Valio Oy:n Tampereen meijerin jätevesiviemäriin ja että jätevesien johtamisesta ei ole aiheutunut Tampereen Vedelle mainittavia haittoja. Yhtiöllämme ei ole huomautettavaa Tampereen Veden lausunnon johdosta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen Fortum Lämpö Oy:n (nyk. Adven Oy) toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen Dnro PIR-2004-Y-87 lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset Päästöt vesiin ja viemäriin 1. Sadevedet ja muut alueen pintavedet on johdettava niin, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. 2. Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai ohjata jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle. Kylmälaitoksen lattiakaivojen, viemärin, sulkuventtiilin sekä niihin liittyvien tiivisteiden on oltava ammoniakin vaikutusta kestäviä. 3. Öljytuotteiden käsittelyalueiden ja öljysäiliöiden suoja-altaiden vedet ja muut vedet, jotka voivat sisältää öljyä, on johdettava öljynerottimeen. Öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jonka toimivuus on testattava vähintään vuoden välein. Erottimet on pidettävä toimintakuntoisina ja ne on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. 4. Viemäriin johdettavat vedet on käsiteltävä siten, että öljynerottimesta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l. Päästöt ilmaan 5. Energiantuotantolaitoksessa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. 6. Kattiloiden K1 ja K2 savukaasut on johdettava hakemuksen mukaisesti 31 metriä korkeaan piippuun. Mikäli piippuja uusitaan, on korkeuden täytettävä valtioneuvoston asetuksen 445/2010 pykälän 7 vaatimukset. Savukaasun virtausnopeuden on oltava molemmilla kattiloilla vähintään 5 m/s. 7. Maakaasukattilan K1 (polttoaineteho 11,1 MW) savukaasun typenoksidipitoisuus NO 2 :na saa olla enintään 400 mg/m 3 n redusoituna kolmen prosentin happipitoisuuteen.

12 12 8. Varakattilan K2 savukaasun hiukkaspitoisuus saa olla enintään 50 mg/m 3 n ja rikkidioksidipitoisuus SO 2 enintään 850 mg/m 3 n redusoituna kolmen prosentin happipitoisuuteen. Nämä raja-arvot tulevat sitoviksi alkaen. Melu ja tärinä 9. Energiantuotantolaitoksen melu ei saa yhdessä Valio Oy Meijerin aiheuttaman melun kanssa ylittää lähinnä olevien, melulle eniten altistuvien asumiseen tai muuhun häiriintyviin toimintoihin käytettävien kiinteistöjen pihaalueilla päivällä klo ekvivalentti-melutasoa (LAeq) 55 db eikä yöllä ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 10. Jätteen saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain edellyttämällä tavalla. 11. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katetussa, allastetussa varastossa, jota ei ole viemäröity. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet on varastoitava siten, että vuototapauksissa ongelmajäte saadaan kerättyä hallitusti talteen. Onnettomuustilanteita varten on varattava riittävästi imeytysmateriaalia. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Varastointi 12. Kemikaalien, polttoaineiden ja jätteiden varastointi ja käyttö ei saa aiheuttaa epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä haittaa viemärilaitoksen toiminnalle. 13. Nestemäiset polttoaineet on varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliössä. Suoja-altaan tilavuus on mitoitettava siten, että vuototilanteessa altaaseen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön nestetilavuus. Säiliö on varustettava ylitäytönestimellä ja kaksoisvaippasäiliö myös vuodonilmaisimella. Säiliön kunto on tarkastettava säännöllisesti. 14. Nestemäiset kemikaalit on säilytettävä suljetuissa, asianmukaisesti merkityissä astioissa ja varastoitava lukituissa, katetuissa ja tiivispohjaisissa reunakorokkein varustetuissa tiloissa, joista kemikaalit vuototilanteen sattuessa saadaan kerätyksi hallitusti talteen. Varaston lattiapinnoitteen on kestettävä varastoitavia kemikaaleja. Mikäli varastointitila on viemäröity, on nestemäisten kemikaalien astiat varustettava suoja-altain ja viemäri on voitava

13 13 sulkea. Suoja-altaiden tilavuuden tulee vastata niihin sijoitettavien suurimman kemikaaliastian tilavuutta. Häiriö- ja poikkeustilanteet 15. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa melua, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. 16. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita aineita pääsee vuotamaan maaperään, pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin tai haihtumaan ilmaan on ilmoitettava viipymättä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä viemäriin johdettavien jätevesien osalta myös Tampereen Vedelle. Tällöin on myös välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Ilmoituksen lisäksi on raportoitava tapahtuman ajankohta, syy, häiriön aikana syntyneet päästöt, vaikutukset, valitukset, korjaustoimenpiteet, vastaavien häiriöiden toistumisriski ja vähentämistoimenpiteet. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla sekä sulkumattoja tai vastaavia lattiakaivojen ja sadevesikaivojen sulkemista varten. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet tai muut kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen. 18. Kylmälaitoksen viemäreissä on oltava sulkuventtiilit tai vastaavat järjestelmät, joilla estetään mahdollisen ammoniakkivuodon pääsy jätevesiviemäriin. Sulkuventtiilit on pidettävä suljettuina normaalitilanteissa. 19. Kylmälaitoksella on oltava toimiva automatiikka, joka hälyttää ja pysäyttää kompressorit ja sulkee venttiilit ammoniakkivuodon tapahtuessa. Paras käyttökelpoinen tekniikka 20. Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöön ottoon. Kone- sekä laitehankinnoissa parasta mahdollista tekniikka on hyödynnettävä niin, että päästöt, energiakulutus ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Tarkkailu ja raportointi 21. Laitosten käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa. 22. Varastojen, säiliöiden, putkistojen kuntoa sekä kylmälaitoksen ja siihen liittyvien turvallisuuslaitteiden kuntoa sekä hälytys että varojärjestelmien toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti.

14 Öljynerotuskaivojen toimintaa on tarkkailtava vähintään kerran kuukaudessa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivämäärät, todettu kaivojen kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset. 24. Toiminnanharjoittajan on osallistuttava Tampereen kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun. 25. Kattilan K1 typenoksidipäästöt on mitattava vuodesta 2013 alkaen viiden vuoden välein. Kattilan K2 hiukkas- ja typenoksidipäästöt on mitattava käyttötunnin välein, laskien käyttötunnit vuoden 2013 alusta alkaen. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä standardien (CEN tai ISO) mukaisesti. Mittaukset on tehtävä kattilan suurimmalla ja pienimmällä käytettävällä tehotasolla niin, että ne edustavat mahdollisimman hyvin kattilan normaalia toimintaa ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksen (445/2010) ohjeet. Mittausraportissa on esitettävä tiedot polttoaineiden laadusta, mittaustulokset yksikössä mg/m 3 n kuivaa savukaasua redusoituna sekä kattilan K1 ja varakattilan K2 osalta kolmen prosentin happipitoisuuteen. Lisäksi mittausraportissa on esitettävä mittaustulokset yksikössä mg/mj sisään syötettyä energiayksikköä kohti. Mittausraportti on toimitettava heti sen valmistuttua Pirkanmaan ELY-keskukselle. 26. Luvan saajan on toimitettava päivitetty käyttö- ja päästötarkkailuohjelma täydennettynä tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 27. Luvan saajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Raportissa, joka soveltuvin osin toimitetaan sähköisesti, on esitettävä seuraavat asiat: laitoksen vastuuhenkilön yhteystiedot käytettyjen polttoaineiden ja kemikaalien laatu ja määrä energiantuotantoyksiköittäin energiantuotantoyksiköiden käyntiajat mittauksiin ja/tai polttoainetietoihin perustuvat kokonaisvuosipäästötiedot hiukkasista, rikkidioksidista, typenoksideista sekä hiilidioksidista(co 2 foss ja CO 2 bio) jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka jätevesien laatu ja määrä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimet ympäristönsuojeluinvestoinnit sekä suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa

15 15 Ympäristönsuojelun tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat, kuten analyysitulokset, käyttöpäiväkirjat, häiriötulostukset ja muut mittaustulokset, kalibrointiraportit ja huoltotodistukset on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten. Toiminnan lopettaminen 28. Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperän suojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä järjestelyistä. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Lupamääräyksissä tarkistettaessa on otettu huomioon tapahtuneet muutokset lainsäädännössä ja lupamääräyksiä tarkistamalla varmistettu toiminnan parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteutuminen. Tarkistamisessa on otettu huomioon polttoaineteholtaan alle 50 MW: n energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2010) päästöraja-arvot olemassa oleville kattiloille ottaen huomioon asetuksen siirtymäsäännökset. Päästöjen tarkkailu on määrätty parhaan käyttökelpoisen tekniikan minimivaatimusten mukaisesti. Koska lupamääräykset sisältävät asetuksen (445/2010) mukaiset määräykset, ei ole tarpeen määrätä luvan tarkistuspäivämäärää ennen vuotta Lupamääräykset voidaan tarkistaa yhtä aikaa Valio Oy:n Tampereen meijerin lupamääräysten kanssa. Toiminta on edelleen asemakaavan mukaista. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat rinnastettavissa kaavan mukaisen teollisuustoiminnan ympäristövaikutuksiin. Lupamääräysten yleiset perustelut Kysymyksessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Toiminta jatkuu pääosin samankaltaisena eikä hakemus sisällä toiminnan kuormitusta lisäävää olennaista muuttamista. Toiminnanharjoittaja on teettänyt ympäristöluvassa vaaditut selvitykset ja on selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn ja tarkistettujen lupamääräysten mukaisesti toiminnan voidaan katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. Selvitys muutetuista, poistetuista ja lisätyistä lupamääräyksistä Voimassa olevan luvan määräyksistä on poistettu tarpeettomana määräys 8, jossa on annettu määräaika jäävesilaitoksen voiteluöljyjen asianmukaiselle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja on allastanut säilytystilat.

16 16 Lupamääräys 9 on poistettu tarpeettomana, koska maanalaiset öljysäiliöt on poistettu ja tilalle on laitettu maanpäällinen 15 m 3 uusi allastettu polttoöljysäiliö. Lupamääräyksestä 13 (tarkistetussa päätöksessä 18) poistetaan aikaraja, koska kylmälaitoksen konehuoneen betonilattiaan on tehty allastila, joka on varustettu kestävällä sulkuventtiilillä joka pidetään normaalitilanteessa kiinni. Lupamääräyksestä 14 poistetaan aikarajaukset, koska siinä määrätty hälytysautomatiikka on järjestetty ja vaaditut selvitykset sammutusvesien käsittelystä tehty. Lupamääräys on tarkistetussa päätöksessä 19. Raportointimääräystä 20 muutetaan vastaamaan tarkistettujen lupamääräysten sisältöä ja se vastaa tarkistetun lupamääräyspäätöksessä lupamääräystä 27. Tarkistamispäätökseen lisätään lupamääräykset 3, 4, 6, 7, 8,13,14, 25 ja 26. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset 1 4 Kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Sadevedet on johdettava niin, että ne eivät joudu tekemisiin edellä mainittujen haitallisten aineiden kanssa. Haitallisia aineita sisältävien jätevesien johtaminen viemäriin ja edelleen puhdistamolle voi aiheuttaa puhdistamolla toimintahäiriön ja vaikuttaa puhdistustulokseen. Tämän vuoksi jätevedet, joihin voi sekoittua öljyjä, on johdettava puhdistamolle öljynerotuskaivon kautta. Laitosalueelta ei saa joutua maastoon tai pintavesiin haitallisia aineita. Lupamääräykset 5 8 Määräys kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta on annettu valtioneuvoston asetuksen raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (VNA 689/2006) mukaisesti. Määräys kattilan K1 savukaasujen typenoksidipitoisuudesta on annettu voimassa olevan lainsäädännön parhaan käyttökelpoisen tekniikan minimivaatimuksen mukaisesti ottaen huomioon kattilan mittaustulokset. Määräys kattilan K2 savukaasun hiukkas- ja rikkidioksidipitoisuudesta on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ottaen huomioon, mitä valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (ns. PINO-asetus) on määrätty. Savukaasun hiukkas- ja rikkidioksidin pitoisuusmääräys tulee varakattilan osalta sitovana voimaan alkaen, koska laitoksen lupamääräysten tarkistamishakemus on tullut vireille ennen PINO-asetuksen voimaan tuloa. Olemassa olevien kattiloiden piipunkorkeudet on määrätty hakemuksen mukaisten tietojen mukaan minimivaatimuksena ottaen huomioon lähimmän esteen korkeuden. Määrätty minimikorkeus täyttää myös PINO-asetuksen vaatimukset. Lupamääräys 9 Laitoksen läheisyydessä on asuinalueita. Melulle on asetettu hyväksyttävä melutaso, jotta varmistutaan siitä, että laitos ei aiheuta viihtyvyys- tai terve-

17 17 yshaittaa. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992). (Lupamääräys 9) Lupamääräykset Laitoksen toiminnassa syntyy jätteitä, jotka varastoidaan keräilyä ja kuljetusta varten. Jätelain 6 :n mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on muun muassa jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti että taloudellisesti mahdollista. Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja lisäksi syntyvästä jätteestä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään sen sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Kaatopaikoille ei saa sijoittaa jätettä, josta suurinta osa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty talteen erilleen muusta jätteestä hyödyntämistä varten. Jätelaki määrittelee, millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Ongelmajätteiden säilytys asianmukaisella tavalla estää niiden haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten valumia maaperään. Ongelmajätteet saa toimittaa vain luvanvaraiseen paikkaan niiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Lupamääräykset Määräykset häiriö- ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta sekä ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Vaarallisten kemikaalien käsittely edellyttää varautumistoimia sekä automaattiset hälytysjärjestelmät ympäristöturvallisuuden vuoksi. Lupamääräys 20 Ympäristöluvan saaja on velvollinen seuraamaan toimintansa eri osaalueiden, kuten kemikaalien, jäte- ja viemäripäästöjen haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja sitä kautta seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Lupamääräykset Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Lain 46 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailun ja päästöjen, jätteiden ja jätehuollon tarkkailusta. Valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksikköjen ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) on säädetty eri tehoisille ja erilaisia polttoaineita käyttäville energiantuotantoyksiköille (kattiloille) tarkkailumääräykset. Tarkkailumääräykset on annettu ko. asetuksen mukaisina, koska laitos sijaitsee taajamassa ja sen päästöjä tulee tarkkailla riittävästi. Hakija on määrätty osallistumaan Tampereen kaupungin ilmanlaaduntarkkailuun, koska toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kaikki

18 18 tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi sekä toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen riittävän yhteydenpidon turvaamiseksi. Lupamääräys 28 Ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista. VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnoissa esitetyt asiat on selvitetty pyydetyssä täydennyksessä ja otettu huomioon lupamääräyksiä annettaessa. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on viimeistään jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamisesta. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 :ssä säädettyjen tietojen lisäksi yhteenveto savukaasujen tarkkailusta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä päivitetty selvitys toiminnan yhteismeluvaikutuksista Valio Oy:n Tampereen meijerin kanssa. Lisäksi on esitettävä yhteenveto siitä, että toiminta täyttää kaikilta osin Valtioneuvoston asetuksen polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksikköjen ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) vaatimukset. Korvattavat päätökset Tämä päätös korvaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristöluvan Dnro PIR-2004-Y-87 lupamääräykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Luvan saajan on noudatettava tarkistettuja lupamääräyksiä tämän päätöksen saatua lainvoiman. (YSL 100 )

19 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 19 Ympäristönsuojelulaki 41, 42, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 90,100 ja 108 Ympäristönsuojeluasetus 19, 30, ja 37 Jätelaki 4, 6, 12, 15, 51 ja 52 Jäteasetus 3a, 4 ja 6 Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksikköjen ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään maksua euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Lupahakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006). Kyseessä on ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukainen asia, joka koskee maidonjalostuslaitoksen yhteydessä olevaa kattilalaitosta. Asiassa peritään kunnan viranomaisen vastaavan asian käsittelyssä perimää maksua vastaava maksu. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan energiantuotantolaitoksen ympäristöluvan käsittelystä peritään euroa. Maksu peritään täysimääräisenä, koska asian käsittelyyn on kulunut uuden laitoksen lupakäsittelyä vastaava aika.

20 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 20 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Tampereen kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla. JAKELU Päätös Adven Oy Tiedoksi Ilmoitus päätöksestä Tampereen kaupunginhallitus Tampereen ympäristönsuojeluviranomainen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tampereen Vesi Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.

21 21 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. LIITTEET Valitusosoitus Päivi Linho Riitta Reijonen Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Päivi Linho ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Riitta Reijonen.

22 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot