Tiepenkereen rakentaminen Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pälkäne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiepenkereen rakentaminen Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pälkäne"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2010/4 Dnro ESAVI/165/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT Tiepenkereen rakentaminen Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pälkäne Kalevi Mäkiselkä, Kalle Kontsas, Juhani Pentti, Jukka Salminen, Petri Lindholm, Juha Autio, Raimo Tenhunen, Jouko Vilkki ja Martti Holttinen MERKINTÄ HAKEMUS Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 :n 2 momentin mukaan ympäristölupavirastossa lain voimaan tullessa vireillä oleva asia, jonka vireillä olosta on kuulutettu tai joka on annettu muutoin tiedoksi asianosaisille, ratkaistaan siinä aluehallintovirastossa, jonka päätoimipaikka sijaitsee samalla toimialueella, missä ympäristölupaviraston toimipaikka sijaitsi asian tullessa vireille. Tämän asian käsittelyä on jatkanut Etelä- Suomen aluehallintovirasto. Kalevi Mäkiselkä (Leppäniemi RN:o 1:3, Mälkilä, Pälkäne), Kalle Kontsas (Karhunkolo RN:o 9:37, Myttälä, Pälkäne), Juhani Pentti (Lepola RN:o 1:6, Mälkilä, Pälkäne), Jukka Salminen (Karhunsalonkärki RN:o 9:44, Myttälä, Pälkäne), Petri Lindholm (Karhunrinne RN:o 9:47, Myttälä, Pälkäne), Juha Autio (Autio RN:o 9:46, Myttälä, Pälkäne), Raimo Tenhunen (Nalleranta RN:o 9:50, Myttälä, Pälkäne), Jouko Vilkki (Isolahti RN:o 9:38, Myttälä, Pälkäne) ja Martti Holttinen (Kotalahti RN:o 9:41, Myttälä, Pälkäne) ovat Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa tiepenkereen rakentamiseen Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti Pälkäneen kunnassa Mälkilän ja Myttälän kylissä. Hakijat ovat lisäksi pyytäneet lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 SUUNNITELMA Hankkeen tarkoitus Vesistön yleiskuvaus Hankkeen tarkoituksena on tieyhteyden saaminen Mallasveden Mallasselällä sijaitseviin Karhunsalon ja Orisalon saariin. Pälkäneen kuntakeskuksesta on matkaa hankealueelle noin 10 km. Paikkaan, josta suunniteltu siltapenger mantereelta alkaa, on jo olemassa tieyhteys rantaan saakka Myttäälä Seitsyt Hirvo yksityistietä pitkin. Tieyhteyden saaminen on tärkeää saarten maanomistajille, koska nykyaikainen metsätalous edellyttää hyviä ja toimivia tieyhteyksiä. Saarissa sijaitsee myös runsaasti lomaasutusta (8 huvilaa omalla tontilla ja lähes 40 huvilaa vuokratontilla). Tieyhteyden jälkeen huvilat saadaan muun muassa toimivan jätehuollon sekä palo- ja pelastustoimen piiriin. Lähialueelta on mahdollista myöhemmin jatkaa saariin myös vesi- ja viemärijohtoja. Kyseisissä salmissa ei ole uittoa tai laivaväylää eikä salmien läheisyydessä ole laivareittejä. Mantereen ja Karhunsalon välisessä salmessa on vesiliikennöinti mahdollista ruopatun väylän kohdalla. Vesiliikenne on tavanomaista pienveneliikennettä. Orisalon ja Karhunsalon välisessä salmessa vesiliikenne ei ole soutuveneitä lukuun ottamatta mahdollista salmen mataluudesta johtuen. Suunnitellut tiepenkereet Mallasveden keskivedenkorkeudet ovat vuosina vaihdelleet välillä N ,01 m ja +84,41 m. Vedenkorkeus hankealueella on ollut N ,25 m. Suunnitellun tiepenkereen kohdalla Hirvonsalmi on 88 m leveä ja Karhunsalon ja Orisalon välinen salmi on 37 m leveä. Molemmissa salmissa veden syvyys on enintään noin 0,9 m. Hirvonsalmessa on kuitenkin noin 2 m leveä ja 1,4 m syväksi ruopattu veneväylä. Molempiin salmiin rakennetaan tiepenkereet louheesta ja moreenista. Täyttömassojen annetaan painua pohjaan saakka. Kummassakin salmessa pohjamaalajina on savea/silttiä enintään noin 5 m:n vahvuudelta. Saven/siltin alla on moreenia. Pengermassojen alle laitetaan suodatinkangas. Keväällä ja alkukesän aikana asennetaan siltarummut paikoilleen. Penkereen syrjäyttämä savi/siltti poistetaan rakenteen sivuilta pitkäpuomikoneella siltarumpujen asennuksen yhteydessä. Työhön on varattu läjitysaluetta kiinteistön RN:o 9:38 alueelta. Hirvonsalmeen rakennetaan kaksi siltarumpua ympyränmuotoisesta teräsputkesta 2 m:n ja 3 m:n aukolla hakemuksessa esitetyn pituusleikkauksen mukaisesti. Isompi rumpu asennetaan veneväylän kohdalle yläpinnaltaan korkeudelle N ,75 m ja pienempi rumpu yläpinnaltaan korkeudelle N ,25 m. Karhunsalon ja Orisalon väliseen salmeen asennetaan pituusleikkauksen mukaisesti samanlainen 3 m halkaisijaltaan oleva rumpu ylä-

3 pinnaltaan korkeuteen N ,75 m. Rumpuputkien alapituus on 10 m ja yläpituus 7 m ja niiden päät viistetään. Tiepenkereet rakennetaan rannoille päin nousevaksi. Penkereen korkeus on Hirvonsalmessa vähintään N m ja enintään N m. Karhunsalon ja Orisalon saaren välisessä salmessa penkereen korkeus on enimmillään N m. Penkereen leveys on päältä 4,5 6 m ja ajopinnan leveys on 3,5 4 m. 3 Hankkeen vaikutukset Suunnitelman mukaan työt toteutetaan myöhään syksyllä sekä keväällä ja alkukesällä, jolloin rantojen ja vesistön virkistyskäytölle ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa. Hankkeen valmistuttua virkistyskäytölle ei arvioida aiheutuvan haittoja nykytilanteeseen verrattuna. Työn aikana vesi tullee samentumaan rakennuspaikan läheisyydessä väliaikaisesti. Suunnitellut pengerrystyöt eivät aiheuta pysyviä muutoksia veden laatuun. Molemmissa salmissa säilyy nykymuotoinen veneilymahdollisuus. Kalastus hankealueella on tavanomaista kotitarvekalastusta eivätkä suunnitellut siltarummut rajoita kalan kulkua. Tiepenkereiden rantautumiskiinteistöt ja vesialueet Tiepenkereiden rantautumiskohdat mantereella ja Orisalon saaressa ovat hakemuksen tekoaikaan kuuluneet AA:n omistamaan kiinteistöön Niemelä RN:o 13:8 (Mälkilä, Pälkäne). AA on antanut luvan siltapenkereiden rakentamiseen Hirvonsalmeen sekä Karhunsalon ja Orisalon saaren väliseen salmeen. Penkereiden rantautumiskohdat Karhunsalon saaressa kuuluvat Hirvonsalmen osalta Jouko Vilkin omistamaan kiinteistöön Isolahti RN:o 9:38 ja Orisalon salmen osalta Martti Holttisen omistamaan kiinteistöön Kotalahti RN:o 9:41. Vilkki ja Holttinen ovat hankkeessa luvan hakijoita. Suunniteltujen tiepenkereiden kohdalla olevat vesialueet kuuluvat sekä Hirvonsalmen että Orisalon salmen kohdalla osittain yhteisiin vesialueisiin Mälkilän ja Kinnalan vedet ( ) ja osittain Myttälän vedet ( ). Hakemuksen mukaan tiepenkereiden rakentamiseen on saatu luvat mainittujen yhteisten vesialueiden osakaskunnilta. Hakemukseen sisältyy myös tiedot tiepenkereiden alle jäävistä yhteisten vesialueiden pintaaloista ja esitys pysyvistä käyttöoikeuksista maksettavista korvauksista. Myttälän yhteisen vesialueen osakaskunta on pitämässään kokouksessa hyväksynyt siltahankkeet ja todennut, että pienveneliikenne säilyy ennallaan mantereen ja Karhunsalon välissä. Mälkilän-Kinnalan vedet -niminen järjestäytymätön osakaskunta on vesialueen vuosikokouksessa käsitellyt Karhunsalon ja Orisalon sil-

4 tahanketta. Pöytäkirjan mukaan sillan rakentamiselle ei ole estettä yhteisaluelain mukaan. BB on silloin vastustanut siltahanketta. 4 Töidenaloittamislupa Hakijat ovat pyytäneet myös vesilain mukaista töidenaloittamislupaa. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Pälkäneen kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET 1) Pirkanmaan ympäristökeskus on katsonut, että hankkeesta saattaa aiheutua vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu suurempi yleisen edun loukkaus. Ympäristökeskus on viitannut korkeimman hallintooikeuden antamaan tiepenkereen lupa-asiaa koskevaan päätökseen dnro 274/1/09. Ympäristökeskus on katsonut, että yleisen edun kannalta hankkeen haittoina voidaan pitää virtausmuutosten aiheuttamaa umpeenkasvun lisääntymistä, veneilyn vaikeutumista ja alueen maisemakuvan haitallista muutosta. Virtausten muutokset ja umpeenkasvun lisääntyminen aiheuttaisivat vesistön virkistyskäyttökelpoisuuden heikkenemistä. Vaikutusalue ulottuisi Hirvonsalmen itäpuolella sijaitsevaan lahdelmaan. Orisalon salmen tiepenkereellä ei ennalta arvioiden ole yleisen edun kannalta haitallisia vaikutuksia. Lisäksi ympäristökeskus on todennut, että hankkeesta aiheutuisi yksityistä haittaa ainakin tilalle Karhunkärki RN:o 13:9 heikentäen virkistyskäyttöolosuhteita ja aiheuttaen maisemahaittaa. Ympäristökeskus on vielä esittänyt, että yleisen edun loukkauksen toteamiseksi ympäristölupavirasto suorittaisi tarkastuksen paikan päällä. 2) Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta on todennut, että saaristoisilla vesialueilla ja suojaisilla lahdenpoukamilla, vaikka ne olisivatkin yksityisten maanomistajien yhteisomistuksessa, on virkistyskäytön kannalta yleistä etua. Hankkeen luparatkaisussa tulee punnita huolellisesti tien rakentamisen hyötyjen ja haittojen suhdetta. Lautakunta ei ole hyväksynyt rumpuratkaisua ja on katsonut, että jos tie toteutetaan, se on toteutettava siltaratkaisuna, jolla varmistetaan riittävä

5 vedenvirtaus ja veneilymahdollisuudet. Muiden haittojen lisäksi rumpuratkaisun ongelmana olisi savipohjasta johtuva todennäköinen painuminen, joka pienentäisi kulkuaukkoja ja aiheuttaisi hankalia kunnostusongelmia tulevaisuudessa. Lautakunnan kokouspöytäkirjassa on todettu lisäksi muun muassa, että Karhunsalon ja Orisalon saarissa on 8 omalla tontilla olevaa ja lähes 40 vuokratontilla olevaa kesämökkiä tai -asuntoa. Saarissa ei ole vakituista asutusta. Karhunsalon kaava on vahvistettu vuonna 2004 ja osa mökeistä ei ole kaavassa. Saaressa on kaavan mukaan 18 rakennuspaikkaa. Karhunsalon salmessa pengertiellä olisi vaikutusta salmen vedenvirtauksiin ja sen myötä vesikasvillisuuden lisääntymiseen erityisesti salmen itäpuolella. Virtauskohtia on salmen kapeimmassa kohdassa kaksi ja lautakunnan käydessä paikalla niissä oli voimakas virtaus. Koska vesi virtaa salmen läpi tuulien mukaan eikä päävirtauksena, vähentää pitkä tiepenger aukoista huolimatta virtausta huomattavasti. Pengertie vaikuttaisi alueen maisemaan, mikä heikentäisi alueen arvoa virkistyskäytössä. Veneilymahdollisuuksiin pengertiet eivät tuo suurta muutosta, koska salmista ei nytkään mahdu kulkemaan kuin pienellä veneellä tai kanootilla. 3) Myttälän yhteisen vesialueen hoitokunta ( ) on vastustanut pengertien rakentamista. Hoitokunta on katsonut, ettei tiepenkereen rakentamisesta ole tehty riittäviä ympäristöselvityksiä, jotta voitaisiin arvioida hankkeesta aiheutuvat pysyvät haitat kalakannalle ja kyseiselle matalalle vesialueelle veden virtausten muuttuessa nykyisestä oleellisesti. Hirvonsalmen kautta kulkee merkittävä ja paljon käytetty venereitti Mallasveden ja Roineen välillä. Hoitokunta on katsonut suunnitellun putkiaukoilla varustetun pengertien estävän pienveneilyn ja haittaavan vesialueen virkistyskäyttöä. 4) BB ja CC (Karhunkärki RN:o 13:9, Mälkilä, Pälkäne) ovat muistutuksessa esitettyihin haittavaikutuksiin vedoten vastustaneet luvan myöntämistä. Hankkeesta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta muistuttajien kiinteistön käytölle sekä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Hankkeesta tulisi tehdä ympäristövaikutusten arviointi, jossa tulisi selvittää myös liikennemäärät tiepenkereellä, liikenteen aiheuttama melu, pakokaasupäästöt, tärinä ja muut mahdolliset päästöt. Lisäksi tulisi selvittää hankkeen vaikutukset Karhunsalon ja Orisalon saarten sekä Hirvonsalmen ja Orisalon salmien luonnonvaraisille kasveille ja eläimille sekä hankkeesta aiheutuvat toiminnalliset ja maisemalliset haitat alueen asukkaille ja veneilijöille. Lisäksi muistuttajat ovat vaatineet ympäristölupaviraston katselmusta paikan päällä. Vaatimustensa perusteluina muistuttajat ovat muun ohella todenneet, että hankkeen hyödyt ovat erittäin kyseenalaiset ja joka tapauksessa vähäisemmät kuin aiheutuvat haitat. Saarissa olevien huviloiden käyttäjien kulkemis- ja muut tarpeet on voitu täysin tyydyttävästi hoitaa vesiteitse joko 5

6 Hirvonsalmen kautta tai 2 6 km päässä sijaitsevalta Valkeakoskelta käsin. Asiaa on tarkasteltu laadittaessa Karhunsalon ranta-asemakaavaa, jossa on katsottu nykyiset kulkureitit riittäviksi. On myös erittäin epätodennäköistä, että Valkeakoskella asuvat kesäasukkaat vaihtaisivat lyhyen venematkan noin 40 km:n automatkaan. Muistuttajien kiinteistö sijaitsee suunnitellun pengertien naapurissa ja sieltä on välitön näköyhteys Hirvonsalmeen. Kiinteistön käyttö rauhalliseen lomanviettoon ei olisi enää mahdollista, mikäli tiepenger toteutuisi. Autojen ja muun moottoriliikenteen melu ja tärinä peittäisivät luonnon äänet ja aiheuttaisivat jatkuvaa stressiä. Kummassakaan saaressa ei muistuttajien mielestä harjoiteta metsätaloutta, koska yhdellekkään siellä sijaitsevalle kiinteistölle ei ole laadittu metsätaloussuunnitelmaa. Myöskään hakemuksen maininta, että tieyhteys Hirvonsalmen rantaan olisi liitetty Myttäälä Seitsyt Hirvo yksityistiehen, ei pidä paikkaansa. Pälkäneen kunnalla ei myöskään ole mitään suunnitelmia liittää saaria vesihuoltojärjestelmäänsä, jonka vesijohdot päättyvät noin 4 km päähän ja viemärijohto noin 8 km päähän Karhunsalon pohjoispäästä. Vesialueet hankkeen toteuttamisalueella omistavat osakaskunnat Myttälän vedet sekä Mälkilän ja Kinnalan vedet. Hakemuksen liitteenä olevan Mälkilän-Kinnalan vedet osakaskunnan kokouspöytäkirjan ( ) mukaan osakaskunnan järjestäytyminen on vielä kesken eikä se vielä ole oikeushenkilö, joka voisi osakasten puolesta ottaa kantaa asioihin. Muistuttajat ovat esittäneet, että osakaskuntaa tulee kuulla uudestaan sen jälkeen, kun se on järjestäytynyt. Hankkeesta on merkittävää haittaa myös alueen kalataloudelle ja ravustukselle. Erityisen suuri merkitys salmilla on kalojen kutualueina ja poikasten syönnös- ja suojapaikkoina. Alueen kalataloudellinen merkitys tulisi muistuttajien mielestä tutkia perusteellisemmin ennen päätöksen tekemistä. Muistuttajat ovat huolestuneita myös hankkeen vaikutuksista alueen luonnonvaraisiin uhanalaisiin eläinlajeihin, joita ovat muistutukseen liitetyn lehtori DD:n lausunnon mukaan liito-orava ja mahdollisesti viitasammakko. Kesällä salmessa on myös melko paljon veneliikennettä, sillä seuraava reitti Hirvonselältä Mallasvedelle on noin kahden kilometrin päässä. Muistuttajien käsityksen mukaan suunnitellut siltaputket eivät ole riittävän suuria, jotta veneliikenne ja vedenvirtaukset voisivat toteutua nykyisellä tavalla. Asiaa tulisi tutkia ja ottaa erityisesti huomioon rehevöitymisestä ja sinilevästä aiheutuvat riskit erityisesti penkereen pohjoispuolella. Hankkeesta aiheutuisi muistuttajien omistaman kiinteistön käytölle sellaista haittaa, että lupahakemus tulisi jo sillä perusteella hylätä. Asialla on kuitenkin myös laajempaa merkitystä mm. kalastukselle, veneilylle ja alkuperäisen luonnon säilyttämiselle edes nykytilassa. Hakemuksessa ei ole muistuttajien käsityksen mukaan esitetty perusteluja sille, että hyöty- ja haittapunninnan jälkeen luvan myöntämiselle olisi lainmukaiset perustelut. 6

7 7 B-C:t ovat vielä täydentäneet muistutustaan. 5) Mälkilän kylän yhteisen vesialueen osakas EE on vastustanut luvan myöntämistä. Mälkilän-Kinnalan vedet -nimiseen osakaskuntaan ovat kuuluneet Mälkilän, Kinnalan, Huhtioisten, Seitsyen ja Myttälän kylien vesialueiden omistajat. Sen jakauduttua eri osakaskunniksi muut osakaskunnat ovat järjestäytyneet, mutta Mälkilän ja Kinnalan alueen osakaskunta ei ole järjestäytynyt. Tämä on johtanut siihen, että Mälkilän ja Kinnalan kylien vesialueiden osakkaat eivät ole saaneet riittävästi tietoa suunnitteilla olevasta hankkeesta sekä sen vaikutuksesta ja merkityksestä vesialueen tilaan. Vesialueiden omistajien yhteyshenkilöksi nimettyä FF:stä voitaneen muistuttajan mielestä pitää jäävinä, koska hänellä on odotettavissa mahdollista taloudellista etua hankkeen toteuduttua. Muistuttaja on myös ihmetellyt sitä, että hakijoiden joukosta on jätetty pois AA tai hänen edustajansa, vaikka hakemuksen liitteenä on hänen allekirjoittamansa valtakirja. AA on vastustanut tie- ja pengerryshanketta alusta asti, mutta siitä huolimatta hankkeeseen on ryhdytty. Muistuttaja on vaatinut, että vesialueen omistajien tulee saada asiantuntijan selvitys hankkeen mahdollisesta pysyvästä haitasta tai jopa peruuttamattomasta vahingosta vesialueelle ja kalakannoille. EE on lisäksi ja toimittanut aluehallintovirastolle asiaa koskevia lisäselvityksiä. 6) GG/ Mälkilän-Kinnalan vedet ( ) on ympäristölupavirastoon toimittamassaan, myöhemmin täydentämässään muistutuksessa ilmoittanut, että Mälkilän-Kinnalan vedet-niminen osakaskunta ei ole myöntänyt lupaa pengertien rakentamiseen vesialueelle. Osakasten kokouksessa on ollut esillä Karhunsalon ja Orisalon siltahanke. Asiasta ei ole pidetyssä kokouksessa esitetty sellaista dokumenttia, että hankkeen sopivuutta olisi voitu arvioida muun kuin yhteisaluelain mukaan, jonka perusteella päädyttiin siihen, ettei sillalle ole estettä. Pengertie ei täytä sillan tunnusmerkistöä eikä sitä voida pitää samana hankkeena. Osakaskunta on pitänyt nyt esitettyä ratkaisua veden vaihtuvuuden kannalta riittämättömänä. Hanke pitäisi toteuttaa kahdella tai useammalla siltarakenteella siten, että virtausaukkojen määrä on vähintään puolet vesistöä ylittävästä matkasta. Osakaskunta on kuitenkin ilmoittanut hyväksyvänsä varauksin myös pengertien, jos vaikutusalueen kaikki muut osapuolet sen hyväksyvät. Osakaskunta on lisäksi esittänyt seuraavat vaatimukset: - Aikaisemman ruoppauksen yhteydessä järven pohjaan jätetyt ruoppausmassat on poistettava vesialueelta. - Hakijat luopuvat osuudestaan yhteiseen vesialueeseen 5 ha:n osalta eli hakijoiden yhteisalueiden omistusosuutta kuvaavaa lukua pienennetään sitä vastaavalla suhteellisella määrällä. Niiltä osin kuin hakijoilla ei

8 ole osuuksia Mälkilän-Kinnalan vesialueeseen, vastaavat muut hakijat heidän osuudestaan osalukua pienentämällä. - Välittömästi tapahtuvasta vesialueen menettämisestä sekä mahdollisista poikastuotannon menetyksistä suoritetaan korvaukset vallitsevan käytännön mukaan. Vaatimustensa perusteluina osakaskunta on todennut, että ruoppausmassojen poistaminen parantaa veden vaihtuvuutta. Koska vesialuetta todellisuudessa menetetään enemmän kuin varsinainen tiealueen osuus, menetys on perusteltua korvata myös muuna kuin rahakorvauksena. Lisäksi GG on ilmoittanut, että asiaa on käsitelty hoitokunnan kokouksessa , jossa ovat olleet kokouksen alussa läsnä kaikki jäsenet eli puheenjohtaja FF, varapuheenjohtaja HH, II, JJ ja GG. 7) Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry ja Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys ry ovat vaatineet, ettei tiepenkereelle Hirvonsalmeen ja Orisalon salmeen tule myöntää lupaa, koska hanke on vesilain vastainen ja vaikutusten arviointi on suoritettu puutteellisesti sekä perustuu osittain harhaanjohtaviin väitteisiin. Mielipiteessä on muun muassa todettu, että Karhunsalonsaaressa on voimassa rantaasemakaava, johon on hyväksytty tieyhteys Hausalon saaresta, eikä suunniteltua tiepengerrystä tai tieyhteyttä Hirvonniemestä ole kaavaan hyväksytty. Orisalonsaaressa ei ole ranta-, yleis- eikä ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavaa saareen ei ole voitu tehdä, koska sinne on rakennettu liian paljon vapaa-ajanasuntoja rantakilometriin nähden. Tiepengerryshankkeen asianmukainen arviointi edellyttää vesiluontoon kohdistuvien vaikutusten arviointia sekä veden tilaan ja vesiluontoon kohdistuvien seurausten tuntemusta ja ammattiosaamista. Hankkeessa olisi pitänyt tehdä ympäristönsuojelulain tarkoittama ympäristövaikutusten arviointi, koska hankkeen kielteiset vaikutukset ovat mittavat. Tiepengerryssuunnitelman laatijan (metsäpalvelupäällikkö KK Pirkanmaan metsäkeskuksesta) asiantuntemus on täysin riittämätön arvioimaan hankkeen vesiluontoon kohdistuvia pitkäaikaisia vaikutuksia ja lopullisia seurauksia. Suunniteltu tiepengerryshanke aiheuttaisi vesilain 1 luvun 15 :ssä ja 2 luvun 3 ja 5 :ssä määriteltyjä seurauksia. Pengerrys johtaisi Leipälänlahden veden tilan huonontumiseen, rehevöitymiseen ja umpeenkasvuun. Hanke huonontaisi myös alueen kala- ja rapukannan elinympäristöjä ja mitätöisi virkistysarvoa. Hanke aiheuttaisi haittaa myös veneliikenteelle ja Hirvonsalmen maiseman sulkeminen olisi yleisen edun vastaista. Suunniteltu tiepengerhanke on myös ristiriidassa valtioneuvoston vesien tilan parantamiseen tähtäävien periaatepäätösten kanssa (valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015). Toteutuessaan hanke lisäisi rehevöitymistä ja matalan Leipälänlahden umpeenkasvua sekä huonontaisi kalojen sekä rapujen kutu- ja poikasajan elinympäristöjä. 8

9 9 Hakemuksen liitteenä oleva suunnitelmaselostus on keskeisiltä ja oleellisilta osiltaan puutteellinen sekä tiepenkereen ja tien luontoon kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty vähättelevästi. Lupahakemuksessa ei ole huomioitu tiehankkeen vaikutuksia liito-oravan elinympäristön säilymiseen luonnonsuojelulain 49 :n edellyttämällä tavalla. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa olisi pitänyt selvittää myös muiden rauhoitettujen eliölajien, mm. viitasammakon esiintyminen. Väite siitä, että tie ja tieoikeudet ovat olemassa rantaan saakka, on harhaan johtava. Metsätaloustarpeeseen tiepengerryshanke on ylimitoitettu. Väite siltapenkereiden rakentamiseen saaduista luvista ei pidä paikkaansa Mälkilän-Kinnalan vesiosakaskunnan osalta, koska osakaskunta ei ole järjestäytynyt. Hakemuksen kohdassa 6. todetaan, että mantereen ja Karhunsalon välisessä salmessa vesiliikenne on mahdollista noin 2 m leveäksi ja 1,4 m syväksi ruopatun väylän kohdalla. Nykyään pääsee kuitenkin Roineelta Hirvonselälle ja siitä edelleen Pälkäneelle mantereen ja Karhunsalonsaaren välistä. Kyseinen väylä on noin 20 m leveä ja siihen on ruopattu 4 5 m leveä väylä, josta pääsee isoillakin veneillä. Jos väylä kutistuu suunnitelluiksi 2 ja 3 metrin siltarummuiksi, nykyinen veneliikenne estyy isoilta veneiltä. Matka Roineelta Pälkäneelle pidentyisi yli 10 kilometrillä ja hanke aiheuttaisi haittaa yleiselle veneliikenteelle. Karhunsalon ja Orisalon välissä ei ole veneliikennettä. Virtausta koskevat huomautukset ovat asiantuntematonta vähättelyä. Suunniteltu pengerrys edellyttäisi myös pohjasedimentin ruoppausta siltarumpujen alta ja mittavien maamassojen siirtämistä matalaan salmeen. Pengerrystä olisi mahdotonta toteuttaa ilman, että veteen ei liukenisi kivennäisaineita ja ravinnekuormitusta sekä pengerrystyön aikana että hulevesinä sen jälkeen. Virtauksen estymisen ohella ravinnekuorma johtaisi Leipälänlahden veden samentumiseen, liettymiseen, rehevöitymiseen ja umpeenkasvuun. Hanke johtaisi kahden pussimaisen lahden muodostumiseen, joista lännen puolella olevassa sijaitsee Karhunkärjen vapaa-ajan asunnon venelaituri. Pengerrys johtaisi paikan umpeutumiseen. Itäpuolella vaikutukset olisivat tuhoisat alueen kalastolle ja rapukannalle. Lisäksi Hirvonsalmen rantamaisema tulisi sulkeutumaan sekä lännestä Hirvonselältä että idästä Mallasselältä. Tämä tarkoittaisi menetystä sekä vesiltä katsottuna että Leipälänlahden vapaa-ajan ja vakituiselle asutukselle. Tieliikenne toisi mukanaan myös häiriötä, melua ja turvattomuutta, mikä johtaisi virkistysarvon mitätöitymiseen. Erityisen kohtalokasta pengerryksen aiheuttama maiseman sulkeutuminen ja tieliikenne olisi Karhunkärjen vapaa-ajan asutukselle, kun suunniteltu tieliikenne kulkisi 25 m:n päästä. Vielä yhdistykset ovat huomauttaneet, että Karhunsalo on hiljattain tehdyn hakkuun jälkeen kasvanut taimikoksi, jonka hakkuu on ajankohtaista vuoden kuluttua. Tiehanke on ylimitoitettu. Hankkeen vesilain tarkoittamat haitat ovat kohtuuttomia ja oletettuja hyötyjä suuremmat. Haitat ja menetykset kohdistuvat vesiluontoon sekä laajalle lähialueen vakituiselle ja

10 loma-asutukselle. Menetykset ja haitat olisivat peruuttamattomia eikä lupaa tule myöntää. 10 HAKIJOIDEN SELITYS Hakijat ovat antaneet selityksensä muistutuksista, vaatimuksista ja mielipiteistä. Hakijat ovat esittäneet muun muassa seuraavat huomautukset. Luontoarvot ja eläimistö Karhunsalon saareen on tehty ranta-asemakaava ja sen muutos on hyväksytty Pälkäneen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kaavoituksen yhteydessä on tehty selvitys luonnosta sekä eläimistöstä. Selvityksen mukaan saaren luonto on lähes täysin metsätalouden ja loma-asutuksen muuttamaa. Luonnontilaista elinympäristöä tai lähes sellaista löytyy ainoastaan saaren kaakkoisosasta. Hakijoiden mielestä luontoarvot on selvitetty riittävästi. Kalakannoille sekä ravuille hanke ei aiheuta haittaa. Ruohikkoisia rantavesiä alueella on riittävästi. Salmessa aikaisemmin suoritetut ruoppaukset ovat jo tuhonneet kutukelpoisen alueen. Matala lahdenperä on liettynyt, rehevöitynyt, umpeenkasvanut sekä kalaston ja rapukannan elinympäristö pilaantunut. Vesiliikenne Vesialueen mataluus huomioiden salmissa ei ole vesilain tarkoittamaa valtaväylää. Nykyisellään Hirvonsalmen käyttö veneliikenteeseen on vähäistä. Salmen merkitystä veneväylänä on huomautuksissa selvästi liioiteltu. Suunniteltu pengerlinjaus rumpuineen ei rajoita nykyistä pienveneliikennettä, koska Karhunsalon salmesta ei nykytilanteessakaan pääse kulkemaan kuin pienveneellä tai kanootilla. Pengerryksen yhteydessä "väylää" on tarkoitus leventää sekä parantaa paremmin kulkukelpoiseksi. Orisalon salmen osalta penger rumpuineen parantaa tilannetta nykyisestä, koska salmi on nykyisellään pahoin umpeenkasvanut. Virkistyskäyttö ja metsätalous Virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat tien myötä, koska saarissa käydään myös talvisin ja osa mökeistä on talviasuttavia. Alueella olevilla vuokratonteilla on voimassa oleva rakennuslupa. Tontit on vahvistettu Karhunsalon saaren rantakaavassa. Metsätalous Karhunsalon saaressa on hyvinkin vankkaperäistä. Suunnitellun tielinjan vaikutusalueella on noin 50 hehtaaria hyväpohjaista metsämaata. Orisalon puusto on uudistamista vaativaa ikääntynyttä metsää. Yksittäiset vaatimukset Yksittäisten muistutusten ja mielipiteiden osalta hakijat ovat lisäksi esittäneet muun muassa seuraavat huomautukset: Pirkanmaan ympäristökeskuksen (1) muistutuksessaan viittaamalla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kohteella ja hakemuksen kohteella ei ole mitään yhteistä. Esimerkkinä mainitussa Sysmän Haapasalossa salmen leveys on noin 70 m ja syvyys yli 2 m. Laivaliikenne ja virtaukset ovat siellä erittäin runsaita. Karhunsalon salmi on kapeimmalta kohdalta karikkoinen ja leveys on vain noin m ja syvyys cm. Kohteilla

11 ei ole mitään yhteistä leveyden, syvyyden, virtauksen, laivaliikenteen eikä luontoarvojen suhteen. Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnan (2) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että muistutuksen kielteisessä esimerkissä on ilmeisesti kyse Sysmän Haapasalon hylätystä pengertiestä. Kohteilla ei ole mitään yhteistä. Ympäristölautakunnan esitys sillasta ei ole hakijoiden mielestä looginen. Saman levyisestä sillasta ja siltarummusta kulkee vettä yhtä paljon. Kaksoisrumpu saattaa olla päinvastoin virtauksen kannalta parempi ratkaisu. Myttälän yhteisen vesialueen hoitokunnan (3) muistutuksen osalta hakijat ovat todenneet, että osakaskunnan muistutuksen on allekirjoittanut puheenjohtaja Veikko Nummela ja kaksi jäsentä. Virallista pöytäkirjaa, esityslistaa ja kokouskutsua kokouksesta, jossa asiaa olisi käsitelty, ei ole liitteenä. Hakijoiden mielestä muistutus voidaan ottaa huomioon lähinnä yksittäisenä mielipiteenä eikä tilanne ole muuttunut osakaskunnan virallisen kokouksen jälkeen. BB ja CC:n (4) muistutuksen osalta hakijat ovat muun muassa todenneet, että AA ei vastusta hanketta ja asiakirjoissa on hänen antamansa tiealuelupa. Asukkaiden ikääntyessä ja nykypolven veneilytaitojen heikentyessä tien kautta kulku saariin on järkevämpää. Tieasia käsitellään aikanaan tietoimituksessa. Hakijoiden näkemyksen mukaan kiinteistölle Karhunkärki RN:o 13:9 ei aiheudu kohtuutonta haittaa penkereestä, koska kiinteistön katselu- ja käyttösuunta ovat niemen vastakkaiselle puolelle etelä-länsisuuntaan. Huvilan laituri on vastakkaisella puolella ja maisemat aukeavat länteen. Itäpuolelle suunniteltu pengertie sijaitsee Salosten kiinteistöstä katsoen kaukana takapihan takana. Tiepenkereen korkeus ei ylitä Hirvonsalmen itäpuolella olevan kaislikon korkeutta ja suuremman rummun korkeus peittyy Karhunsalon saaren korkeaan rantapenkkaan. Tie tullaan lisäksi maisemoimaan pensaskasvustolla ja puustolla. EE:n (5) muistutuksesta hakijat ovat todenneet, että siinä käsitellään pääosin osakaskuntien järjestäytymistä ja niiden sisäisiä asioita. Mälkilän-Kinnalan vedet osakaskunnan (6) muistutuksesta hakijat ovat todenneet, että sitä voidaan pitää lähinnä Juuso Saarisen yksittäisenä mielipiteenä. Vanhoja ruoppausmassoja tullaan luonnollisesti poistamaan väylältä ja väylän sivusta siltarummun molemmin puolin ja vesialueesta maksetaan osakaskunnalle korvaus vallitsevan käytännön mukaan. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n ja Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys ry:n (7) mielipiteen osalta hakijat ovat kiistäneet esitetyt huomautukset ja katsoneet, että siinä pyritään vaikuttamaan mielikuviin ilman asiantuntemusta. Mielipiteessä annetaan muun muassa väärää tietoa salmesta ja väylästä. Oikeat mitat ovat hake- 11

12 HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSET muksessa eli syvyys noin 1,4 m ja leveys noin 2 m. Kulku salmessa paranee siltarummun asennuksesta ja väylän parantamisesta johtuen. Mahdollinen virtaus salmessa on todella vain tuulen aiheuttamaa. Hakijat ovat , , , ja täydentäneet hakemustaan. 12 TARKASTUS LISÄTÄYDENNYS Aluehallintovirasto on suorittanut paikalla tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Aluehallintovirastoon on saapunut hakemuksen täydennys, jossa Arto Tuominen (Niemelä RN:o 13:8), Toni Nieminen ja Anu Perolahti (Karhunrinne RN:o 9:47), Jorma ja Marja Laine (Karhunranta RN:o 9:43, Laine Christian ja Rose-Maria) sekä Veli-Pekka Pirkkanen (määräala M608) ovat ilmoittaneet olevansa myös luvanhakijoita. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Asiaratkaisu Perustelut Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen tiepenkereen rakentamiseksi Hirvonsalmeen sekä Karhunsalon ja Orisalon saarten väliseen salmeen sekä töidenaloittamislupahakemuksen. Hankkeen tarkoituksena on tieyhteyden saaminen Karhunsalon ja Orisalon saariin. Suunnitellut tiepenkereet rakennettaisiin Mallasveden Mallasselän vesialueelle yhteisille vesialueille Mälkilän ja Kinnalan vedet ( ) ja Myttälän vedet ( ) Pälkäneen kunnassa Mälkilän ja Myttälän kylissä. Hirvonsalmi on suunnitellun penkereen kohdalla 88 m leveä ja Karhunsalon ja Orisalon saarten välinen salmi on 37 m leveä. Hakemuksen mukaan veden syvyys molemmissa salmissa on enintään noin 0,9 m. Hirvonsalmessa on lisäksi noin 1,4 m syvä ja noin 2 m leveä ruopattu veneväylä. Hirvonsalmen penkereeseen tulisi kaksi siltarumpua, joiden halkaisijat olisivat 2 m ja 3 m. Suurempi rumpuputki asennettaisiin veneväylän kohdalle yläpinnaltaan korkeuteen N ,75 m ja pienempi rumpuputki yläpinnaltaan korkeuteen N ,25 m. Karhunsalon ja Orisalon saarten väliseen salmeen asennettaisiin 3 m halkaisijaltaan oleva rumpuputki yläpinnaltaan korkeuteen N ,75 m. Vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentin mukaan lupa rakentamiseen voidaan myöntää, jos se ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, mikäli yritys hyötyisän tai suojaavan tarkoituksensa vuoksi on tarpeen vesialueen tai sen rannalla olevan kiinteistön järkiperäistä hyväksikäyttöä taikka muuta hyödyllistä taloudellista toimintaa varten. Jos rakentamisesta aiheutuu 1 momentissa tarkoitettua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus, voidaan vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentissa säädetyillä edellytyksillä lupa rakentamiseen myöntää, jos rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtu-

13 vaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hyöty on määrättävä siten kuin sanotun luvun 11 :ssä säädetään. Asiakirjojen perusteella aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta aiheutuu vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Luvan myöntämisen edellytyksiä tulee näin ollen arvioida vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetun intressivertailun perusteella. Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa on lisäksi otettava huomioon vesilain 2 luvun 3 :n säännös hankkeen toteuttamisesta mahdollisimman vähän vahinkoa ja haittaa aiheuttavalla tavalla, jos rakentamisen tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna. Hankkeesta saatavat hyödyt sekä aiheutuvat vahingot ja haitat ovat osin vaikeasti rahassa arvioitavia. Hyötyinä aluehallintovirasto on ottanut huomioon, että hanke mahdollistaisi autoliikenteen Karhunsalon ja Orisalon saariin, jolloin tavaroiden kuljettaminen olisi helpompaa ja ympärivuotinen liikenne mahdollista. Hanke parantaisi näin kulkuyhteyksiä hakijoiden Karhunsalon ja Orisalon saarissa sijaitseville vapaa-ajan käytössä oleville kiinteistöille. Hanke parantaisi myös puuston kuljettamista saarista, jolloin metsätalouden harjoittamisen edellytykset paranisivat. Vahinkojen ja haittojen osalta aluehallintovirasto on ottanut huomioon, että suunniteltu Hirvonsalmen tiepenger vaikuttaisi matalan salmen veden virtauksiin ja näin ollen myös vesikasvillisuuden lisääntymiseen erityisesti salmen itäpuolella. Suunnitelluista rumpuaukoista huolimatta pitkä tiepenger vähentäisi veden virtausta huomattavasti ja aiheuttaisi vesialueella umpeenkasvun lisääntymistä. Tiepenger huonontaisi myös kalojen liikkumismahdollisuuksia ja pienentäisi niiden kutualueita. Hanke huonontaisi myös veneilymahdollisuuksia Hirvonsalmessa, vaikka veneliikenne nykyoloissa on asiakirjojen mukaan mahdollista lähinnä vain pienillä veneillä. Tiepenger rumentaisi myös lähialueiden rantamaisemaa ja heikentäisi erityisesti kiinteistön Karhunkärki RN:o 13:9 käyttökelpoisuutta virkistäytymiseen. Haittoja aiheutuisi näin ollen sekä yleiselle että yksityiselle edulle. Myös Karhunsalon ja Orisalon saarten välisessä salmessa tiepenger vaikuttaisi suunnitellusta rumpuaukosta huolimatta haitallisesti veden virtauksiin, kalojen liikkumiseen ja veneilymahdollisuuksiin, mutta vaikutukset olisivat pienempiä kuin Hirvonsalmessa. Vesilain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on edellä todetun lisäksi, että hakijoilla on tarvittavat oikeudet hanketta varten tarvittaviin toisen omistamiin alueisiin. Suunnitellut tiepenkereet rakennettaisiin yhteisille vesialueille Mälkilän ja Kinnalan vedet ( ) ja Myttälän vedet ( ). Hakemuksen mukaan tiepenkereiden rakentamiseen on saatu yhteisten vesialueiden osakaskuntien luvat. Aluehallintovirasto toteaa, että asiassa saatujen selvitysten mukaan Mälkilän ja Kinnalan vedet osakaskunnan järjestäytyminen on vielä kesken eikä hakijoiden esittämien 13

14 selvitysten perusteella voida katsoa, että hakijoilla olisi osakaskunnalta yhteisaluelain mukaan annettu suostumus tiepengerhankkeelle. Myöskään Myttälän yhteisen vesialueen osakaskunnan puolesta annettua suostumusta ei voida pitää kiistattomana. Aluehallintovirasto katsoo näin ollen, ettei hakijoilla ole yhteisten vesialueiden omistajien antamia suostumuksia tiepenkereiden rakentamiseen. Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman pohjaksi laaditun Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan Mallasveden ekologinen tila on hyvä. Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja turvaaminen. Kyseisen vesienhoitosuunnitelman tavoitteissa on mainittu rakennettujen pengerteiden haittavaikutusten vähentäminen virtausaukkoja rakentamalla sekä kalojen ja muiden vesieliöiden vapaan liikkumisen turvaaminen. Hakemuksen mukaisten tiepenkereiden rakentaminen Mallasveden Mallasselän vesialueelle ei tue vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Aluehallintovirasto katsoo, ettei hakemuksen mukaisesta tiepenkerehankkeesta saatava hyöty ole huomattava verrattuna siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen. Tämän vuoksi ja ottaen lisäksi edellä todetun mukaisesti huomioon, ettei hakijoilla ole asianmukaisia yhteisten vesialueiden omistajien suostumuksia hankkeen toteuttamiseksi, aluehallintovirasto katsoo, ettei edellytyksiä luvan ja töidenaloittamisluvan myöntämiseksi hakemuksen mukaisten tiepenkereiden rakentamiseen ole olemassa. Lainkohta Vesilain 2 luvun 3, 6 :n 2 momentti ja 11 a sekä 16 luvun 23 a Muistutuksiin, vaatimuksiin ja mielipiteisiin vastaaminen KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Aluehallintovirasto on ottanut huomioon muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet siten, ettei lupaa ja töidenaloittamislupaa ole myönnetty. Tämän päätöksen käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevan ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa tai kuljetuslaitetta koskevan 14

15 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN vesilain 2 luvun mukaisen hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksua on korotettu 35 %:lla, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksutaulukossa mainittua työmäärä suurempi. Päätös Kalevi Mäkiselkä ym./ Martti Holttinen Ruisvainiontie TAMPERE Jäljennös päätöksestä Pälkäneen kunta Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalous (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä 15 Listan dpoesavi mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Pälkäneen kunnan ilmoitustauluilla.

16 16 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Esko Vähäsöyrinki Hannu Kokko Ulla Kuusiniemi Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Esko Vähäsöyrinki ja Hannu Kokko. Asian on esitellyt esittelijä Ulla Kuusiniemi. UK/tv

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 270 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Kahden venelaiturin pysyttäminen Pappilan kylän yhteisellä

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2010/4 Dnro ESAVI/330/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali HAKIJA Päivi ja Veli Kairisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281. Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla, Alavus

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281. Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla, Alavus LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 45/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 281 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJAT Rannan täyttäminen tilan Pennalanranta RN:o 21:22 edustalla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Lampinjoen alitse Onnenkosken kohdalla

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Uivan telakan asentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen kiinteistöllä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Jo suoritetun vesijättömaan täytön pysyttäminen kiinteistön Lähdeniemi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 104/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 251 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2006 ASIA HAKIJA Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen Tiisijärven kunnostussuunnitelmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2008 ASIA HAKIJAT Katiskakarin ja Vääräpään välisen väylän aukaisu ruoppaamalla ja kaivamalla,

Lisätiedot

Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Asikkala

Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 113/2011/4 Dnro ESAVI/41/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Kuotaanrannan venesataman laajentaminen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 30/2005/3 Dnro LSY-2003-Y-358 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Veden johtaminen Mustijoesta golfkentän kastelua varten ja vesijohdon

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Kyrösjärven alitse kahdessa kohdassa, Ikaalinen

Vesijohdon rakentaminen Kyrösjärven alitse kahdessa kohdassa, Ikaalinen Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 10/2010/2 Dnro LSSAVI/30/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen Kyrösjärven

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 90/2014/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 96/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 371 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Rannan täyttäminen tilan Pirttiluoto RN:o 3:205 vesialueella

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 342 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2008 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Pelluodonaukon vesialueelle, Uusikaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-250 Annettu julkipanon jälkeen 26.1.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mereen väleille Ilavainen - Melaluoto ja

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 59/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 368 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2006 ASIA Vesijohdon rakentaminen Isojärveen ja Salmusojan alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 141/2016/2 Dnro ESAVI/523/2016 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2016 ASIA Poijun pysyttäminen Bergholmenin itäpuolisella vesialueella, Kemiönsaari HAKIJA Jouko Karvinen HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2006 ASIA HAKIJAT Vesijohdon rakentaminen Souskerin pohjoispuoleiselle merialueelle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot