Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN 5 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA ARVOPOSTIN JA MUIDEN ARVOLÄHETYSTEN 7 VASTAANOTTAJAT VUONNA KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 9 6 KIRJASTOPALVELUIDEN KÄTEISKASSOJEN HOITAJAN JA 10 VARAHENKILÖN VALITSEMINEN 7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 11 8 ILMOITUSASIAT 12 9 ALOITTEET 14

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 18:00-19:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Juvonen Sari 18:00-19:00 puheenjohtaja Keinonen Mikko 18:00-19:00 varapuheenjohtaja Tuovinen Aki 18:00-19:00 jäsen Nykänen Jaana 18:00-19:00 jäsen Kurikka Teemu 18:00-19:00 jäsen Kasonen Maarika 18:00-19:00 toimialapäällikkö/s ihteeri Tilus Riitta A. 18:00-19:00 kunnanjohtaja POISSA Granö Harri jäsen Kervinen Mervi jäsen Gustafsson Auvo kh:n puheenjohtaja Suhonen Maija kh:n edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mikko Keinonen ja Harri Granö Valittiin Mikko Keinonen ja Teemu Kurikka PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Sari Juvonen Pöytäkirjanpitäjä Maarika Kasonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mikko Keinonen Teemu Kurikka PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Koulutoimisto

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Vuonna 2014 sivistyslautakunnan kokoukset on pidetty pää sääntöisesti kunkin kuukauden neljäntenä torstaina alkaen klo Tar kastetut pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävillä koulutoimistossa tar kas tusta seuraavana arkiperjantaina. Heinäveden kunnan hallintosäännön 79 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ai kana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi mielimen jäsenistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallitus velvoittaa lautakunnat sovittamaan kokousaikataulunsa kunnanhallituksen kokousten kanssa kokousasioiden riittävän valmisteluajan turvaamiseksi. Kunnanhal litus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Heinäveden kunnan hallintosäännön 91 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var mentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkaste taan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimi elimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päi vää aiemmin on ilmoitettu. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa lautakuntia laittamaan tarkastamattomat pöytäkirjat kunnan kotisi vuille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Sivistyslautakunta päättää, että 1) lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukau den kolmas tai neljäs torstai al kaen klo ) kutsua kokouksen koolle kirjallisella kokouskutsulla, jonka mukana on esityslista käsiteltävistä asioista sekä mahdolliset liitteet. Kutsu lähetetään sähköpostitse kokousta edeltävän viikon torstaina jäsenille ja varajäsenille. Ei julkiset esityslistat toimitetaan edelleen postitse. 3) pöytäkirjat tarkastetaan koulutoimistossa kokousta seuraavana arki torstaina, 4) pidetään yleisesti nähtävillä koulutoimistossa tarkastusta seuraavana ar kiperjantaina klo ja 5) tarkastamattomat pöytäkirjat laitetaan kunnan kotisivuille

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta mahdollisim man pian kokouksen jälkeen. 6) toimialapäällikön ja tulosyksiköiden esimiesten päätöspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä asian omaisen henkilön virkahuoneessa päätöstä seu raavana maanantaina klo Jakelu Kirjanpito

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Sivistyslautakunta nimeää vuoden alus sa ne virat (virkanimike, ei henkilön nimi) ja heidän varahenki lönsä, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Päätös hyväksyjistä on toimitetta va kir janpitoon. Laskun hyväksyjän on olta va viranhal tija ja hän vas taa myös las kun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksen mukaisuu desta. Hyväksyjä vastaa myös määrärahan riittävyydestä ja tiliöinnistä. Laskun vas taanottajana/tarkastajana ja hyväksy jänä ei saa olla sa ma hen kilö. Alai nen ei saa hyväk syä (esimiesjäävi) esi miestään henkilö kohtai sesti kos kevia laskuja (koulu tus, matkakustannuk set, puhe linlaskut yms.). Esimie hen ao. henkilökohtaiset laskut hyväk syy joko tä män esi mies, ao. lautakun nan puheenjoh taja tai kunnanjohtaja / kunnan sihteeri". Sivistyslautakunta nimeää laskujen hyväksyjät vuodelle 2015 seuraavasti: 4010 Varhaiskasvatus 4020 Perhepäivähoito varhaiskasvatusjohtaja varalla lastentarhanopettaja (virka) 4040 Päiväkotihoito varhaiskasvatusjohtaja varalla lastentarhanopettaja (vir ka) 4060 Esiopetus varhaiskasvatusjohtaja varalla lastentarhanopettaja (virka) 4070 Muu varhaiskasvatus varhaiskasvatusjohtaja varalla lastentarhanopet taja (virka) 4090 Lastenhoidontuki varhaiskasvatusjohtaja varalla lastentar hanopettaja (virka) lisäksi sivistysjohtajalla on tarvittaessa oikeus hyväksyä koko varhaiskasvatuksen laskuja 4105 Perusopetus 4115 Otto Kotilaisen koulu ja tasetilit 2379, 2380, 23811, 23812, 23813, 2383, 2384, 2385, 2387 rehtori, va ralla va ra reh tori 4120 Karvion koulu ja tasetili 2397, 2398 rehtori, varalla vararehtori 4130 Yläkoulu ja tasetilit 2381, 2382, 2386, 2388, 2389, 2396 yläkoulun ja lukion reh to ri, va ralla apu lais rehtori 4140 Koulutoimisto ja tasetili 2316 (H. ja J. Hirvosen rahasto) sivistys joh taja, varalla toimistosihteeri (virka) ja yläkoulun ja lukion rehtori 4200 Projektit sivistysjohtaja, varalla toimistosihteeri (virka) ja ylä kou lun ja lu kion rehtori

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Toisen asteen opetus 4310 Lukio rehtori, varalla apulais reh tori - lisäksi sivistysjohtajalla sekä yläkoulun ja lukion rehtorilla on tar vit taes sa oi keus hyväksyä koko koulutoi men laskuja Vapaa sivistystyö: 4500 Soisalo-opisto ja 4505 musiikkiopisto - sivistysjohtaja, varalla toimistosihteeri (virka) ja kir jastotoimen johtaja 4510 Kulttuuripalvelut - sivistysjohtaja, varalla toimistosihteeri (virka) Liikunta- ja nuorisopalvelut - sivistysjohtaja, varalla vapaa-aikaohjaaja ja toimistosihteeri (virka) 4805 Kirjastopalvelut - kirjastotoimen johtaja, varalla sivistysjoh taja ja toimistosihteeri (virka) Investoinnit/ Sivistystoimi Urheilukentän perusparannus, sivistysjohtaja, varalla vapaa-aikaohjaaja Perusopetuksen ja lukion ICT:n kehittäminen, sivistysjohtaja, varalla yläkoulun ja lukion rehtori. Jakelu kirjanpito

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta ARVOPOSTIN JA MUIDEN ARVOLÄHETYSTEN VASTAANOTTAJAT VUONNA 2015 SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Sivistyslautakunnan arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaaavat ja vastaanottavat henkilöt ja heidän varahenkilöt vuodelle Sivistyslautakunta päättää arvopostin ja muiden arvolähetysten vastaan ottajista seu raavaa: Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, varal la lastentarhanopettaja Mikko Sopanen ja toimistosihteeri Tii na Hä mäläinen Otto Kotilaisen koulu: rehtori Aki Tölli, varalla vara rehtori Matti Saastamoinen Karvion koulu: rehtori Sari Kääriäinen, varalla luokanopettaja Anne Karhu Yläkoulu ja lukio: rehtori Seppo Kotilainen, va ralla apu laisjohtaja Heli Mikkonen Koulutoimisto: sivistysjohtaja Maarika Kasonen, varalla toimistosihteeri Raija Heiskanen Nuoriso- ja liikuntapalvelut: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, varalla toimistosihteeri Raija Heiskanen Kulttuuripalvelut: sivistysjohtaja Maarika Kasonen, varalla toimistosihteeri Raija Heiskanen Kirjasto: kirjastotoimen johtaja Mauri Venäläinen, varalla toimistosihteeri Raija Heiskanen Soisalo-opisto, musiikki-opisto: toimistosihteeri Raija Heiskanen, va ral la si vis tys johtaja Maarika Kasonen Jakelu kirjanpito

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Perusopetuslain 23 :ssä säädetään, että peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arki päi väk si kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapun-päi vä. Asetuksen 7 :ssä säädetään, että oppilaiden koulutyö pää tetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuonna työpäiviä on 189. Hallintosäännön kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää lu kuvuo den työ- ja loma-ajoista. Esitys liitteenä nro 1. Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden työajoista seuraavaa: Syyslukukausi: (90 pv) alkaa: ti päättyy: la syysloma: (vk 42) joululoma: Kevätlukukausi: la (99 pv) alkaa: to päättyy: la hiihtoloma: (vk 10) vapaapäivä pe koulu päättyy la Jakelu koulut

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN SIVLTK Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi gsm , Varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoitaja Anu Lavikainen irtisanoo päivätyllä kirjeellään työsuhteensa Heinäveden kuntaan päättymään Heinäveden kunnan hallintosäännön 13 mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Sivistyslautakunta myöntää Anu Lavikaisen eron Heinäveden kunnan varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoitajan tehtävästä siten, että viimeinen palvelussuhde päivä on Jakelu Anu Lavikainen palkat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KIRJASTOPALVELUIDEN KÄTEISKASSOJEN HOITAJAN JA VARAHENKILÖN VALITSEMINEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Lautakunnan on määrättävä jokaiselle käteiskassalle vastuunalainen kassanhoitaja ja hänelle varahenkilö. Käteiskassojen vastuunalaisen kassanhoitajan vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi kirjanpitoon. Kirjastopalveluiden käteiskassat ovat kirjastossa ja kirjastoautossa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan valinnut Tiina Vauhkosen kirjaston ja kirjastoauton käteiskassojen hoitajaksi. Hänen vapaansa ajaksi on valittava käteiskassoille vastuunalainen kassanhoitaja ja hänelle varahenkilö. Sivistyslautakunta valitsee kirjaston ja kirjastoauton käteiskassojen vastuunalaiseksi kassanhoitajaksi Tarja Miinalaisen ja varahenkilöksi Mauri Venäläisen. Jakelu kirjanpito kirjasto

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, , Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytä kir jat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 2. Pöy täkir jat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen puh , - Opetushallituksen tiedote /2014: Lukion opetussuunnitelman perusteiden laatiminen. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/47/221/2014: Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö /221/2014: Lukiokoulutus - yksikköhinnat vuonna Lukiokoulutuksen tilastoidut perustiedot. Perusopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta Esi- ja perusopetuksen tilastoidut perustiedot. - Opetushallituksen tiedote /2014: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta huoltajille Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen pöytäkirjanote : Irtisanoutuminen Keski-Savon logistiikkayksiköstä. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös /520/2014: Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen. - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös : Laitosmies Jari Pakarisen määräaikainen kentänhoitajan tehtävän hoitaminen. - Otto Kotilaisen koulun kehittämisryhmän muistio Kassantarkastuspöytäkirja : Monitoimitalon käteiskassa - Kassantarkastuspöytäkirja : Kirjasto - Kassantarkastuspöytäkirja : Kirjastoauto - Valviran ohje Dnro 9223/ /2014: Tupakkatuotteet ja tupakointi oppilaitoksen näkökulmasta. - Henkilöstön palkkaamista koskeva täyttölupa-anomus: Kirjasto, kirjastoautovirkailija ajalle Henkilöstön palkkaamista koskeva täyttölupa-anomus: Nuorisotoimi, nuoriso-ohjaaja ajalle Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Dnro 842/520/2014: Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/597/520/2014: Erityisavustuksen myöntäminen, ryhmäkokojen pienentäminen. - Valtionvarainministeriön päätös VM/2633/ /2014: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta kunnille vuonna Valtionvarainministeriön päätös VM/2632/ /2014: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Opetushallituksen kysely : Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/kevään 2015 tilastoinpäivän perustiedot. - Kassan tarkastuspöytäkirja : Monitoimitalon käteiskassa - Kuntaliiton muistio : Esiopetus velvoittavaksi alkaen. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: /221/2014: Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna /221/2014: Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta ALOITTEET VSTO Mauno Räsänen esitti, että aloitteiden käsittelynopeuteen on saatava parannus. Ilkka Paatero jätti aloitteen kirkonkylän ja Pääskyvuoren välisen pururata/hiihtoladun kunnostamisesta. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 62 / 1. Valtuusto lähetti aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Ilkka Paateron aloite on esityslistan liitteenä nro 3. Kj: Kunnanhallitus 1. kehoittaa lautakuntia ja viranhaltijoita käsittelemään hallinnonalalleen saapuvat ja heidän käsiteltäväkseen kuuluvat aloitteet viipymättä, 2. siirtää Ilkka Paateron aloitteen kirkonkylän ja Pääskyvuoren välisen pururata/hiihtoladun kunnostamisesta sivistyslautakunnan / liikuntatoimen ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Ilkka Paateron aloite on esityslistan liitteenä nro 3. Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja antaa vapaa-aikaohjaajalle tehtäväksi selvittää yhdessä teknisen toimen kanssa mahdolliset toimenpiteet. Jakelu vapaa-aikaohjaaja

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 4, 6 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 4, 6 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Puhelin (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot