Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja"

Transkriptio

1 -1, YMP :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala Juha Junttila Elina Sikala Veikko Suvanto Tuomas Ekdahl Tuula Isoahde Sanna Saarenpää Jouko Junttila Jaakko pj. 1. vpj. jäsen Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. Läsnä x poissa x x x poissa poissa x x Muut saapuvilla olleet Kiviahde Kaija Aksila Raija Peltokorpi Reijo Kujala Helena esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja x x poissa x Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialistan mukaiset :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saarenpää Jouko ja Sikala Veikko, 59 Junttila Elina. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Aimo Kaikkonen Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Sikala Veikko Junttila Elina 59 Aika ja paikka rakennusvalvonnan kansliassa Virka-asema Saarenpää Jouko palvelusihteeri Raija Aksila

2 53, YMP :30 Lausunto poikkeamishakemukseen kiinteistölle LIITE kaavaote korttelista 134. Hakija Liisa Niemi Vihertie Nivala Rakennuspaikka Nivala, Nivala, Marjala 19:551 Kiinteistötunnus , kortteli 134 rakennuspaikka 2 Rakennuspaikan pinta-ala on 839 m 2. Omistajina Liisa Niemi (3/4) ja Mikko ja Markku Niemi, Suvi Paavola, Sari Tuomikoski ja Satu Sivonen (kukin 5/20) Hakemus II-kerroksen rakentaminen. Rakennetaan olemassa olevaan toiseen kerrokseen kaksi makuuhuonetta ja aula. Poikkeaminen Hanke on kaavamääräysten mukainen, mutta poikkeaa rakennusoikeuden osalta. Rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 169,6 m 2, josta on käytetty vuonna 2000 valmistuneen asuinrakennuksen I- kerrokseen 126 m 2 ja auotosuoja/varastoon 35 m 2. Rakennusoikeutta on jäljellä 8,6 m 2. Asuinrakennuksen toisen kerroksen kerrosala on suunnitelmien mukaan 43 m 2. Rakennusoikeuden ylitys on 34,4 m 2 eli 20 % rakennusoikeudesta. Kuuleminen Hankkeesta on kuultu viittä (5) rajanaapuria. Naapurit eivät vastusta hanketta. Rakennuspaikka ja kaavamerkinnät Rakennuspaikka sijaitsee keskustan kaava-alueella korttelissa 134 tontilla 2. Raitalan rakennuskaava on vahvistettu Rakennuspaikan kaavamerkintä on AO. Rakennuspaikan kerroskorkeus on1 ½. Tontilla on rakennusoikeutta 20 %. Poikkeaminen MRL:n 171 :n 2 mom. mukaan poikkeamisen vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta voi myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. MRL:n 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

3 53, YMP :30 Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennustarkastajan esitys MRL:n 172 :n edellytykset poikkeamisen myöntämiselle ovat olemassa, joten Nivalan kaupunki puoltaa poikkeuksen myöntämistä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 53, YMP :30 / Pykälän liite: Kaavaote 53 liite

5 54, YMP :30 Suunnittelutarvepäätös määräalalle kiinteistöstä Asia Hakija Asuinrakennuksen, hallin ja autosuojan rakentaminen Kaarlela Antti ja Jaana Säikkätie 1a Nivala Rakennuspaikka Kylä Nivala Koko tila/määräala määräala Hanke Tilan nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala Männistö Esikauppakirja Myyjänä Raudasoja Martti 200 m 2 :n suuruisen asuinrakennuksen,200 m 2 :n suuruisen hallin ja n. 20 m2 pihasaunan rakentaminen. Rakennuspaikan sijainti Rakennuspaikka sijaitsee n. 2,5 kilomerin etäisyydellä Nivalan keskustaajamasta Siljamaalla. Hakijan esittämät perustelut Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee lähellä keskustaa, mutta kuitenkin haja-asutusalueella. Naapurien kuuleminen Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 :ssä ja MRA:n 86 :ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakijat ovat kuulleet viittä (5) rajanaapuria. Huomautukset Rajanaapureilla ei ole huomauttamista kyseisen rakennushankkeen johdosta. Lausunnot Hankkeesta on pyydetty kaavoittajan suullinen lausunto. Kaavoittaja ei vastusta hanketta. Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan taajamassa Siljamaantie- nimisen yksityistien varressa. Etäisyys keskustasta on n. 2,5 kilometriä ja etäisyys Kokkola- Kajaani maantiestä n. 450 m. Lähin naapuri on 60 metrin päässä. Lähistöllä ei ole toimivia maatiloja. Rakennuspaikka on peltoa. Rakennuspaikan lähellä on Häkkilän kasvihuoneet.

6 54, YMP :30 Kaavoitustilanne Rakennuspaikka sijaitsee taajama-alueella, jossa on voimassa vahvistettu kirkonkylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu AOT-alueelle. AOT-alue on asuin- ja työhuonerakennusten aluetta. Aluetta koskee myös luonnosvaiheessa oleva keskustan osayleiskaava. Uudessa kaavassa alue on A-aluetta. A-alue on varattu pääasiassa asuinrakentamiseen. A-merkinnällä merkityt alueet tulee asemakaavoittaa. Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan alueella rakennuspaikan pinta-alan tulee olla 0,5 ha. Hankkeen vaikutukset Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle Hanke on luonnosvaiheessa olevan yleiskaavan mukainen. Alue sijoittuu A-alueelle, joka on varattu pääasiassa asumiseen. Alueelle tulee laatia asemakaava. Alueen rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota rakenteen sopeuttamiseen tyyliltään ja sijainniltaan ympäröivään asutukseen. Alueen isot tontit mahdollistavat alueen asemakaavoituksen. Rakennuspaikalta pääsee kahta kautta keskustaan, Kokkola- Kajaaninintien (Vt 28) ja Asumaantien kautta. Kevylleliikenteelle ei tule tien ylityksiä valtatie 28 kuljettaessa, koska sieltä on turvallinen yhteys keskustaan kevyenliikenteen väylän kautta. Asumaantieltä pääsee turvallisesti keskustaan Ahteentien kautta. Ahteentielle rakennetaan kesällä 2013 alikulku valtatie 27:n alitse. Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Rakennuspaikka ei sijaitse valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Rakennuspaikka sijaitsee Siljamaantiellä pientalovaltaisella alueella lähellä kasvihuoneita. Rakennus sijoittuu kuitenkin siten, että maantieltä ei ole näkyvyyttä. Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle Tieliittymä rakennuspaikalle on Siljamaantieltä. Vesi- ja sähköliittymät ovat lähietäisyydellä. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupa-menettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1)

7 54, YMP :30 ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennettaessa valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson maisema-alueelle rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakentaminen tulee sijoittaa metsäsaarekkeiden tuntumaan. Suunnittelutarvepäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen voimaantulosta. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 350. Hakijan on haettava myös MRL:n mukainen rakennuslupa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä). Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos suostuu hakemukseen, koska vireillä oleva hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 54, YMP :30 / Pykälän liite: Karttaote Kaarlela Antti ja Jaana

9 55, YMP :30 Suunnittelutarvepäätös määräalalle kiinteistöstä Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen Leppimaa Teemu Mielikintie Nivala Rakennuspaikka Kylä Karvoskylä Koko tila/määräala määräala Tilan nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala ma Sillankorva n m 2 Maanvuokrasopimus Hanke 1 -kerroksisen 112 m 2 :n suuruisen asuinrakennuksen ja 21 m 2 :n autosuoja/varasto rakentaminen. Rakennuspaikan sijainti Rakennuspaikka sijaitsee Haapaperällä n. 7 km:n etäisyydellä Nivalan keskustasta. Hakijan esittämät perustelut Hakijalla on sopiva tontti rakentamiseen. Naapurien kuuleminen Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 :ssä ja MRA:n 86 :ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakijat ovat kuulleet viittä( 5) rajanaapuria. Huomautukset Rajanaapureilla ei ole huomauttamista kyseisen rakennushankkeen johdosta. Lausunnot Hankkeesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin. Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Haapaperällä Kytöpuhontien varrella. Alakouluun on matkaa 2,8 km ja lähinaapuri 50 metrin päässä. Lähin toimiva maatila, jolla ei ole ympäristölupaa, on n. 150 metrin päässä. Maisema on metsää. Kaavoitustilanne Rakennuspaikalla on voimassa Haapaperän oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Rakennuspaikka on osayleiskaavassa MT- alueella,

10 55, YMP :30 Hankkeen vaikutukset jossa tontin pinta-alavaatimus on 2000 m 2.Alue ei sijoitu teknisen lautakunnan esittämään yleiskaavaan. Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle Hankkeella ei ole vaikutuksia kaavoitukselle tai alueiden muulle käytölle. Alueella ei ole kaavoituspaineita. Rakennuspaikan ja toimivan maatilan välissä on asuinrakennus, joten rakentaminen ei vaikeuta maatilan uudisrakentamista. Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Rakennuspaikka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella. Sigma-konsulttien laatimassa kulttuurimaisemaalueen yleissuunnitelmassa rakennuspaikka sijoittuu A-alueelle, joka on maaseutumaista väljän asumisen aluetta. Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle Rakennuspaikka on Kytöpuhdontien varressa. Alakoulu on turvallisen raitin varrella. Liittymät ovat lähietäisyydellä. Rakennuspaikkojen tontit ovat isoja, joten haitallista yhdyskunta kehitystä ei ole muodostunut. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupa-menettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennettaessa valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson maisema-alueelle rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakentaminen tulee sijoittaa metsäsaarekkeiden tuntumaan.

11 55, YMP :30 Suunnittelutarvepäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen voimaantulosta. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 350. Hakijan on haettava myös MRL:n mukainen rakennuslupa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä) Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos suostuu hakemukseen, koska vireillä oleva hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 55, YMP :30 / Pykälän liite: Karttaote Leppimaa Teemu

13 56, YMP :30 Kiinteistö Oy Nivalan Säästökulmaan luvattomasti rakennetut asunnot Kiinteistö Oy Nivalan Säästökulmaan osoitteeseen Kalliontie 25 on rakennettu osakkeiden haltijan toimesta asuntoja kokous- ja sosiaalitiloihin. Rakentaja ei ole kehotuksista huolimatta hakenut kohteisiin MRL:n 125 :n mukaista rakennuslupaa. MRL 125 :n 4.:n momentin mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa). MRL:n 182 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa rakentajaa ryhtymään toimenpiteisiin laiminlyönnin korjaamiseksi. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Rakennustarkastajan esitys Kehotetaan Kalliontie 25 :n asuntojen rakentamisesta vastaavaa Upicar Oy:n hakemaan MRL: n 125 :n mukaiset rakennusluvat mennessä. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa taloon luvatta rakennettujen asuntojen käyttämisen asuntoina uhkasakon uhalla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lupajaos toteaa samalla, että taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että osakkeen omistaja hakee luvan käyttötarkoituksen muutokselle. Muutoksen haku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

14 57, YMP :30 As Oy Nivalan Kytökartanon väestönsuojan varusteet Tekninen lupajaos As Oy Nivalan Kytökartanoon osoitteeseen Kummalantie 1 on myönnetty rakennuslupa 4 rivitalon ja väestönsuojan /autokatoksen (lupanro 2008/144) rakentamiseen. Väestönsuojan/autokatoksen loppukatselmus on tehty Tuolloin väestösuojan ja autosuojan rakenteet olivat valmiit. Väestönsuojan vesijohto, ilmanvaihtolaitteisto, sulkuteltta ja ilmanvaihtoventtiilin sirpalesuoja oli asentamatta. Varusteiden asentamiseen annettiin aikaa saakka. Väestösuojavarusteita ei kuitenkaan asennettu annettuun päivämäärään mennessä. Rakennusliike S.Ojalaa & pojat on lähestytty ja päivätyillä kirjeillä. Kirjeissä on kehotettu rakennusliikettä korjaamaan väestönsuojan puutteet ja pyytämään loppukatselmusta. Kehotuksista huolimatta väestösuojaa ei ole rakennettu eikä loppukatselmusta pidetty. MRL:n 182 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa rakentajaa ryhtymään toimenpiteisiin laiminlyönnin korjaamiseksi. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Rakennustarkastajan ehdotus Kehotetaan Rakennusliike S.Ojala & poikia asentamaan As.Oy Nivalan Kytökartanon väestösuojaan puuttuvat varusteet mennessä uhkasakon uhalla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksen haku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Tekninen lupajaos Rakennusliike S.Ojala & pojat ei ole asentanut As Oy Nivalan Kytökartanon väestösuojaan määräyksen n:o 11/ mukaisia varusteita ja laitteita.( päävelvoite) mennessä, eikä rakennustarkastajaan ole oltu yhteydessä asiasta. Rakennustarkastajan ehdotus Tekninen lupajaos varaa rakennusliike S.Ojala & pojille uhkasakkolain 5 luvun 22 :n mukaisesti mahdollisuuden antaa asiassa kirjallinen selitys ennen uhkasakon asettamista. Selitys tulee jättää mennessä osoitteella: Nivalan kaupunki, tekninen lupa-

15 57, YMP :30 jaos, Kalliontie 15, Nivala. Selityksen puuttuminen ei estä asian käsittelyä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksen haku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

16 57, YMP :30 / Pykälän liite: As Oy Kytökartanon katselmusptk ja huomautuskirjeet

17 57, YMP :30 / Pykälän liite: As Oy Kytökartanon katselmusptk ja huomautuskirjeet

18 57, YMP :30 / Pykälän liite: As Oy Kytökartanon katselmusptk ja huomautuskirjeet

19 57, YMP :30 / Pykälän liite: As Oy Kytökartanon katselmusptk ja huomautuskirjeet

20 58, YMP :30 Tiedoksiantoasiat Nivalan kaupunki, viranhaltijapäätökset - rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Hyväksyminen POPELY/469/07.00/2010, Belvedere Mining Oy:n Hituran kaivoksen tarkkailusuunnitelman muuttamisen hyväksyminen - ympäristöluvan määräaikastarkastus (lupapäätös /Dnro PPO 2008 Y ) - Selvityspyyntö rikkoutuneesta lietesäiliöstä, Nivala Ympäristösihteerin muistio - raportti öljyvahinkoon (vahinkotunnus EK ) liittyvistä ympäristönsuojelutöistä Vilkunan tilalla Ylivieskan-Raahen käräjäoikeus - Tuomio 13/123441, annettu , asianumero R 13/525, Virkavelvollisuuden rikkominen Rakennustarkastajan esitys Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös Asiat merkittiin tietoon saaduiksi ja samalla todettiin, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

21 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

22 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

23 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

24 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

25 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

26 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

27 58, YMP :30 / Pykälän liite: rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat

28 59, YMP :30 Poikkeaminen kerroskorkeudesta korttelissa 415 rakennuspaikalla 2 HAKIJAT: Pelo Aila ja Leo Kummalantie 1 C NIVALA HAKEMUS: Poikkeamislupaa haetaan pientalon II-kerrokseen rakentamiseksi Hourupuhdon kaava-alueella kortteliin 415, rakennuspaikalle 1. Kiinteistölle Lauranpelto Nivalan kaupungin Nivalankylässä, kiinteistötunnus on KAAVALLINEN TILANNE JA KAAVAMÄÄRÄYKSET Rakennuspaikka sijaitsee Hourupuhdon asemakaava-alueella, kaavamerkintä on AO (erillispientalojen korttelialue) ja suurin sallittu kerroskorkeus on 1. Rakennuspaikan pinta-ala on 1231 m 2 ja tonttitehokkuus 0,20 eli rakennusoikeutta asemakaavan mukaisella rakennuspaikalla on 246 m 2. Poikkeamista haetaan MRL 171 :n mukaan kerroskorkeuden ylittämisestä. Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. MRL 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa: 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennustarkastajan esitys MRL:n 172 :n edellytykset myöntämiselle on olemassa, joten poikkeuslupa voidaan myöntää. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Veikko Sikala ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian toisena pöytäkirjantarkastajana toimii Junttila Elina.

29 59, YMP :30 Perustelut Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Poikkeaminen on voimassa kaksi (2) vuotta. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 350. Hakijan on haettava myös MRL:n mukainen rakennuslupa II kerroksen huonetilalle. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

30 59, YMP :30 / Pykälän liite: Karttaote kortteli 415 rak.paikka 2

31 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

32 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

33 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

34 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

35 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

36 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

37 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

38 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

39 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

40 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

41 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

42 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

43 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

44 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

45 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

46 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

47 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

48 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

49 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

50 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

51 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

52 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

53 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

54 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

55 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

56 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

57 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

58 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

59 60, YMP :30 / Pykälän liite: Käsitellyt rakennusluvat ja julkipano

60 10058, YMP :30 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 53, 56, 57, 58 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pykälät Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuohje hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle.

61 10058, YMP :30 Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 1) Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) OULU Valitusaika Kunnallisvalitus, pykälät 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan Hallinto-oikeus PL 12, Korsholmanpuistikko VAASA Pykälät päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakir- Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan

62 10058, YMP :30 jojen toimittaminen Valitusosoitus markkinaoikeuteen päättymistä. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Toimitusosoite Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI sähköposti: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 5.9.2013 18:30 Kokousaika %%%003 kello %%%010 - Kokouspaikka %%%006 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot