Turunkankaan asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turunkankaan asemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23553

2 Kaavaselostus, ehdotus 1 (13) Savolainen Lilian Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Asemakaavan suunnittelu vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve ja päätökset Osallistuminen ja osalliset Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen... 10

3 Kaavaselostus, ehdotus 2 (13) Savolainen Lilian Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan toteutus Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine - Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastine - Kaavakartta ja määräykset - Asemakaavan seurantalomake (liitetään myöhemmin)

4 Kaavaselostus, ehdotus 1 (11) Turunkankaan asemakaava 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee Juuan kunnan tiloja 18:124, 18:135, 18:136, 18:137, 18:141, 18:142. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit sekä maa- ja metsätalousalue. 1.2 Kaava-alueen sijainti Juuan keskustaajaman Turunkankaan alueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Alue sijaitse 4,2 km Juuan keskustasta Luikonlahdentien varrella. Suunnittelualueen sijainti ja rajaukset selviävät oheisista kuvista 1a ja 1b. Kuva 1a ja 1b: Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava on lähtenyt vireille kunnan aloitteesta, koska alueelle on kysyntää eikä Juuan kunnalla ole tarjota tontteja muilta alueilta. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla on osoitettu kolmea teollisuus- varastorakennusten korttelialuetta (T) sekä Juan joen ranta-alueelle osoitettu maa- ja metsätalousaluetta (M). Ajoyhteydet

5 Kaavaselostus, ehdotus 2 (11) rakennuspaikoille on toteutettu katuna. Kaavassa on jätetty vihreä kaista rannalle kulkua varten. Kaavaratkaisussa on huomioitu myös mahdollinen alueen laajentuminen etelään osoittamalla korttelien 303 ja 304 väliin maa- ja metsätalousalue mahdollista uutta katua varten. Asemakaavan pinta-ala on 10,86 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Juuan keskustaajaman Turunkankaan alueelle. Kaakkopuolella alue ulottuu Luikonlahdentielle, lounas- ja koillispuolella rakentamaton alue ja luoden puolella alue rajoittuu Juuan jokeen. Kuva 2: Ilmakuva kaava-alueen ympäristöstä ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus esitetty punaisella katkoviivalla.

6 Kaavaselostus, ehdotus 3 (11) Luonnonympäristö Suunnittelualueen luonnonympäristön tila on selvitetty Juuan kirkonkylän osayleiskaavan yhteydessä. Juuan joen ranta-alue on osa jokimaisemakokonaisuutta. Kaavaalueelle ei sijoitu arvokkaita luontokohteita. Alue on kauttaaltaan varttunutta kuivahkoa mäntykangasta tai pusikoitunutta vanhaa peltoa (kuvat 2-3). Alueen kenttäkerroksessa kasvaa tyypillisesti mustikkaa ja puolukkaa ruohoja on hyvin niukasti. Pääpuulaji on mänty. Aluspuuna on harvakseen yksittäisiä kuusia sekä koivuja. Kuva 3: Alue on valtaosin metsäaluetta ja puusto varttunutta mäntymetsää Rakennettu ympäristö Kaava-alue on vanhaa turkistarha-aluetta, jossa on Juuan rehun vanha tuotohalli sekä tarhaukseen liittyviä muita tuotanto- ja työtiloja. Juuan Rehun vanhassa hallissa on JM Steel Oy vuokralla. Alueella toimii myös pieni peltialan yritys kunnan omistamissa vuokratiloissa. Kuva 3: Varastokäytössä oleva rakennus.

7 Kaavaselostus, ehdotus 4 (11) Tekninen huolto Maanomistus Kaava-alue rajoittuu maantiehen Juuka-Luikonlahti 506. Kaava-alueella on 20 kv:n linja sekä pylväsmuuntamo. Alueelle ryhdytään rakentamaan vesi- ja viemäriverkkoa kesällä 2014 kunnan ja Juuan rengas vesiosuuskunnan yhteishankkeella. Kunta rakentaa runkoverkon ja vesiosuuskunta toteuttaa muun osan verkostosta. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-alue on pääasiassa kunnan omistuksessa. Asemakaavan pohjakarttana käytetään asemakaavan pohjakarttaa 1:2000. Kartta on laadittu vuoden 2014 alussa. Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa. MRL:n 24 velvoittaa: Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueiden-käyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tavoitteet ovat luonteeltaan yleisiä ja ne on ryhmitelty kuuteen asiakokonaisuuteen (Valtioneuvosto , päivitetty ), joista kolme koskee tätä asemakaava-aluetta: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 1. vaiheen Valtio-neuvosto vahvisti kaavan Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 2. vaiheen ja ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntavaltuusto hyväksyi maakunta-kaavan 3. vaiheen kokouksessaan Maakuntahallitus saattoi sen Ympäristöministeriön vahvistettavaksi ja Ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntahallitus hyväksyi 4. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa suunnittelualue on osoitettu tkkalueeseen. Kuva 4: Ote Pohjois-Karjalan vahvistetusta maakuntakaavan 1. vaiheesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella soikiolla.

8 Kaavaselostus, ehdotus 5 (11) 2. vaiheessa suunnittelualueelle ei ole varausta. Kuva 5. Ote maakuntakaavan 2. vaiheesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella soikiolla. 3. vaiheessa suunnittelualueelle ei ole varauksia. Kuva 6. Ote maakuntakaavan 3. vaiheesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella soikiolla.

9 Kaavaselostus, ehdotus 6 (11) Yleiskaavat Alueella on voimassa hyväksytty Kirkonkylän osayleiskaava. Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa T- uusi teollisuusalue. Kuva 7. Ote kirkonkylän osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty tummanpunaisella paksulla katkoviivalla. Asemakaavat Alueella ei ole asemakaava. 4 Asemakaavan suunnittelu vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja päätökset Kunta laadituttavat asemakaavan. Kunnalla on tarvetta ja kysyntää uusista teollisuustonteista. Asemakaava on yleiskaavan mukainen. Konsulttina projektissa toimii :n Kuopion aluetoimisto. 4.2 Osallistuminen ja osalliset Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kehityskuva ja tuleva yleiskaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kehityskuvan laadinta käsittelee.

10 Kaavaselostus, ehdotus 7 (11) Maanomistajat, asukkaat Viranomaiset Kunnan hallintokunnat Muut yhteisöt - asukkaat - yritykset - maanomistajat - Pohjois-Karjalan ELY-keskus - Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualue - Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Museovirasto - Sosiaali- ja terveyslautakunta - Sivistyslautakunta - Tekninen lautakunta - Ympäristölautakunta - Juuan yrittäjät ry - Pohjois-Karjalan sähkö Vireilletulo Muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä Nähtävillä olosta oli julkaistu kuulutus (, Tekninen palvelualue) kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Luonnos valmistui helmikuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä välisen ajan. Luonnosvaiheesta ei saatu muistutuksia. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta ei saatu muistutuksia Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta on saatu 7 lausuntoa: Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueelta, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Museovirastolta, PKS Sähkönsiirto Oy:ltä, Tekniselta lautakunnalta ja Ympäristölautakunnasta. Lausunnon ja vastine lausuntoihin on liitteenä. Lausuntojen perusteella on tehty seuraavat muutokset: - Suunnittelualueelle on osoitettu ainoastaan yksi maantieliittymä Luikonlahden tieltä. Kaavan sisäisiä kulkuyhteyksiä on muutettu. Muutoksella on huomioitu mahdollinen alueen laajentuminen etelään. - Kaavaselostuksen tekstin epäselväykset on korjattu. Kaavaehdotuksesta on saatu lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Pohjois- Karjalan maakuntaliitolta, Tekniselta lautakunnalta Ympäristölautakunnalta ja Pohjois- Savon ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta. Lausunnot ja vastine on liitteenä. Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri vastuualue esitti lausunnossa, että mahdolliset liikenneturvallisuuteen kohdistuvat parannustoimenpiteen tulevat kunnan vastuulle. ELY-keskus huomautti myös mahdollisesti muodostuvasta nelihaaraliittymästä.

11 Kaavaselostus, ehdotus 8 (11) Kaavaselostusta on täydennetty taloudellisten vaikutusten osalta. Nelihaaraliittymää ei voi syntyä asemakaavan käsittävälle osalle maantietä, koska asemakaavassa osoitettu liittymä ei ole vastakkaisella puolella yleiskaavassa osoitetun T-aluetta kohdalla Asemakaavan tavoitteet Kunnan tavoitteena on kaavoittaa alueelle työpaikka- ja teollisuusaluetta. 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueelle on osoitettu yhteensä 13 teollisuus- ja varastorakennusten rakennuspaikkaa, maa- ja metsätalous- sekä katualue. Asemakaavan pinta-ala on 10,86 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Palvelut haetaan Juuan taajamasta. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Rakennuskorkeudet on määrätty pääosin 2-kerroksisiseksi, jotta toimistotilat on sijoitettavissa tarvittaessa toisen kerokseen. Yksittäiset alueet: Korttelialueita on ositettu 3 kappaletta. Pinta-alat jakautuvat seuraavasti: Numero Aluevaraus määräys P-ala[m2] K-ala[m2] e 301 T e= , T e= , T e= , T e= ,50 Katu M M Yhteisalat: Aluevarausalueet: Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] Katu. 0, M 2, T 7, , Kaikki 10, , Korttelialueet T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

12 Kaavaselostus, ehdotus 9 (11) Muut alueet Alueelle on osoitettu 3 korttelialuetta. Alueen kokonaispinta-ala on 7,5 ha, alueelle saa rakentaa 2-kerroksia rakennuksia ja rakennusoikeutta alueella on yhteensä k- m2. Rakennuspaikkojen koot vaihtelevat n m2:stä n m2:iin. M Maa- ja metsätalousalue. Juuan joen ranta ja korttelien 303 ja 304 väliin 12 metrin kaista on osoitettu kaavassa M-alueeksi. Alueen kokonaispinta-ala on n. 2,6 ha Kunnallistekniikka Katua on osoitettu 0,57 km ja alueen pinta-ala on n. 0,7 ha. Maantien liittymien lukumäärä pienenee, kun kaava-alueen etelärajalle oleva nykyinen liittymä voidaan poistaa. Kaavaratkaisussa on huomioitu myös mahdollinen alueen laajentuminen etelään osoittamalla korttelien 303 ja 304 väliin maa- ja metsätalousalue mahdollista uutta katua varten. Alueella on 20 kv:n muuntamo, joka on osoitettu kaavassa. Rakennuspakat on liitettävä keskitettyyn kunnallistekniikkaan. Kunnallistekniikan runkolinjan rakentaminen alkaa ensi keväänä. 5.4 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen VAT vuoksi Kaava vaaranna Juuan joen vesistöalueen erityispiirteitä Toimiva-aluerakenne Rakentaminen on osoitettu yleiskaavassa jo osin teollisuuskäytössä olevalle alueelle. Kaavalla synny uusia rakennuspaikkoja taajaman läheisyyteen. Asemakaava on osayleiskaavan mukainen Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueen rakennuspaikat eivät sijaitse tulvaherkillä alueilla. Tulvat eivät pääse aiheuttamaan suunnittelualueella haittoja. Rakentamiseen osoitetut alueet eivät ole herkkiä alueita rankkasateiden tai myrskyjen aiheuttamien tuhojen kannalta Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava-alueella ei ole rakennussuojelukohteita ja muinaisjäännösalueita. Alueeseen ei kohdistu virkistyskäyttöpaineita. Juuanjoen virkistyskäyttö ei vaikeudu kaavan johdosta. Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueella.

13 Kaavaselostus, ehdotus 10 (11) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Olemassa olevia rakennuksia voidaan hyödyntää. Kaava-alueella ei ole suojeltavia rakennuksia eikä kulttuuriympäristöä. Uusia rakentamiseen varattuja alueita on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. Kaavalla ei oteta arvokasta luonnonympäristöä rakentamisen piiriin. Kaava-alueelta ei ole tavattu uhanalaisia tai harvinaisia kasveja tai eläimiä. Vuona 2009 Juuan kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä on Juuan joki ranta-alueinen merkitty Juuanjoki-Vepsänjoki luontokokonaisuudeksi, joka on huomioitu rakentamisen ohjaamisessa. Rakentamisella ei ole vaikutusta pohjavesiin, koska alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Pintavesiin vaikutukset ovat vähäiset, koska hulevedet on mahdollista imeyttää alueen maaperään Juuanjoen leveän suojakaistan ansiosta Vaikutukset maisemaan Kaava mahdollistaa olemassa olevan teollisuusalueen laajentamisen ja osin metsäinen luonnonmaisema muuttuu rakennetuksi maisemaksi. Juuan joen maisemakokonaisuutta on huomioitu jättämällä vähintään 50 metriä leveä M-alue jokirantaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kaava-alueen rakennusoikeus nouse merkittävästi, joten liikennemäärät nouse kaavan vaikutuksesta. Tämän myötä todelliset liikennesuoritteet nousevat alueella. Jos oletetaan, että alueelle syntyy yksi työpaikka kutakin 100 k-m²:ä kohden, muodostuu työntekijöiden laskennalliseksi liikennetuotokseksi 380 matkaa vuorokaudessa. Tavaratoimitustenlaskennallinen liikennetuotos on noin 150 matkaa vuorokaudessa. On erittäin todennäköistä, että toteutunut rakentaminen on huomattavasti vähäisempää kuin kaavan sallima määrä. Maantien tämän hetkinen liikennemäärä on vähän alle 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Todennäköisesti liikennemäärä kasvaa %. Maantien vetokykyyn tällä ei ole vaikutusta. Liittymä näkemät ovat erittäin hyvä (vähintään 200 m), koska alue on tasaista ja maantien suora. Lisääntyvästä ajoneuvoliikenteen johdosta liikenneturvallisuus heikkenee hyvin vähän. Pääsääntöisesti liikenne alueelle tapahtuu autolla tai pyöräilen. Työmatkaliikennettä jalkaisin jää todennäköisesti melko vähäiseksi alueen sijainnin johdosta. Maantiellä ei ole valaistusta. Kevyenliikenteen väylää ei ole 1,5 km matkalla, minkä jälkeen voi käyttää vanhaa tietä ja sen jälkeen alkavaa kevyenliikenteen väylää, joka jatkuu keskustaan asti. Kevyenliikenteen määrä myös lisääntyy työmatkaliikenteen johdosta, mutta maantien tasaisuuden ja suoruudesta johtuen kevyenliikenteen liikenneturvallisuus on hyvällä tasolla Taloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset tulevat kunnan kustannettaviksi.

14 Kaavaselostus, ehdotus 11 (11) Mahdolliset uudet yritykset luovat positiivista ilmapiiriä sekä tuovat välillisesti työpaikkoja ja verotuloja kunnalle. Tuloja kunta saa tontin myynnistä tai vuokrasta. Kunnan uudesta maankäytöstä johtuvien rakennustarpeiden kustannusvastuun on kunnalla. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi mahdollisesti tehtävät maantien 506 valaistuksen tai kevyenliikenteen rakentamisesta aiheutuu kustannuksia kunnalle Sosiaaliset vaikutukset Kaavalla ei ole suoria sosiaalisia vaikutuksia. Välillisesti uudet työpaikat tuovat hyvinvointia alueelle. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia viihtyisyyteen tai turvallisuuteen. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä. 6 Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Juuan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista. FCG Suunnittelu ja tekniikka oy Kuopiossa Timo Leskinen aluepäällikkö, DI

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS EHDOTUS 17.11.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti...

Lisätiedot

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sepänkangas LIMINKA Asemakaavan muutos ja laajennus 15.1.2015 (selostusta on muutettu nähtävilläolon jälkeen lausuntojen johdosta 24.3.2015 sekä 2.4.2015 kunnanhallituksen kokouksen jälkeen sekä kaava-alueen

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Selostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot